Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

pročišćeni tekst zakona

NN 120/16, 63/22

 na snazi od 11.06.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

 

 

 

ZAKON O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

 

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1. (NN 63/22)

(1) Ovim Zakonom se utvrđuje zajednički okvir mjera za uspostavljanje infrastrukture za alternativna goriva, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila ovisnost o nafti te ublažio negativni utjecaj prometa na okoliš.

(2) Zakonom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje, utvrđuju se zajedničke tehničke specifikacije za mjesta za punjenje i opskrbu, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva.

(3) Na sva ostala pitanja uspostave infrastrukture za alternativna goriva koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje prometne infrastrukture, područje prostornog uređenja, područje infrastrukture prostornih podataka, područje gradnje, područje energetike, područje energetske učinkovitosti, područje zaštite okoliša, područje zaštite na radu, područje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, područje zapaljivih tekućina i plinova te zakoni kojima je osnovan i koji određuju djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Usklađivanje s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2. (NN 63/22)

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28. 10. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/1745 оd 13. kolovoza 2019. o dopuni i izmjeni Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbe električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, opskrbe vodikom za cestovni promet, opskrbe prirodnim plinom za cestovni i vodni promet te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/674 (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 22. 10. 2019.).

Značenje pojmova

Članak 3. (NN 63/22)

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. alternativna goriva: goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora, koji između ostalog uključuju: električnu energiju, vodik, biogoriva (tekuća ili plinovita biogoriva namijenjena prometu proizvedena iz biomase), sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući bioplin, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – SPP) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin – UPP) te ukapljeni naftni plin (UNP)

2. električno vozilo: motorno vozilo opremljeno sustavom za prijenos snage koje sadržava barem jedan neperiferni električni uređaj kao pretvornik energije s električnim sustavom za pohranu energije s mogućnošću ponovnog punjenja, koji je moguće puniti eksterno

3. javno dostupno mjesto za punjenje ili opskrbu: mjesto za punjenje ili opskrbu na kojem se pruža opskrba alternativnim gorivom i koje korisnicima omogućuje nediskriminirajući pristup. Nediskriminirajući pristup može uključivati različite mogućnosti autentifikacije, uporabe i plaćanja

4. mjesto za opskrbu: objekt za opskrbu bilo kojim gorivom, uz iznimku UPP-a, putem fiksne ili mobilne instalacije

5. mjesto za opskrbu UPP-om: objekt za opskrbu UPP-om koji se sastoji ili od fiksnog ili mobilnog objekta, objekta na moru ili drugih sustava

6. mjesto za punjenje: sučelje putem kojeg je u danom trenutku moguće puniti jedno električno vozilo ili zamijeniti bateriju jednog električnog vozila

7. mjesto za punjenje male snage: mjesto za punjenje koje omogućuje transfer električne energije na električno vozilo snage jednake ili manje od 22 kW, osim uređaja snage manje ili jednake 3,7 kW koji su instalirani u privatnim kućanstvima ili čija primarna namjena nije punjenje električnih vozila te koji nisu dostupni javnosti

8. mjesto za punjenje visoke snage: mjesto za punjenje koje omogućuje transfer električne energije na električno vozilo snage veće od 22 kW

9. opskrba električnom energijom s kopna: opskrba električnom energijom s kopna, putem standardiziranog sučelja, morskog plovila ili plovila unutarnje plovidbe koje se nalazi na privezu

10. osnovna mreža TEN-T: transeuropska prometna mreža cesta, željeznica, morskih luka, zračnih luka i luka unutarnje plovidbe određena kao osnovna TEN-T mreža u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže

11. tijela javnog sektora: tijela koja obuhvaćaju tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe, radi zadovoljavanja potreba od općeg interesa, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i u cijelosti se ili većim dijelom financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ili iz sredstava drugih takvih pravnih osoba, ili nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, a više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela upravljanja i vođenja poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe.

(2) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi, koji nisu utvrđeni ovim Zakonom, imaju značenje propisano zakonima kojima je uređeno područje prostornog uređenja, područje energetike, područje prometne infrastrukture, područje gradnje, područje zaštite okoliša, područje poreza, područje državnih potpora, te zakonima kojima je osnovan i koji određuju djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. ZAJEDNIČKI OKVIR MJERA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA U POGLEDU ALTERNATIVNIH GORIVA U PROMETNOM SEKTORU I ZA POSTAVLJANJE ODGOVARAJUĆE INFRASTRUKTURE

Nacionalni okvir politike

Članak 4. (NN 63/22)

(1) Zajednički okvir mjera za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za postavljanje odgovarajuće infrastrukture određuje se Nacionalnim okvirom politike (u daljnjem tekstu: NOP), koji se donosi za razdoblje nakon 2016. godine do ispunjenja ciljeva za razvoj tržišta u pogledu alternativnih goriva u prometnom sektoru i za postavljanje odgovarajuće infrastrukture.

(2) NOP je akt planiranja koji se sastoji od:

1. procjene trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta alternativnih goriva u prometnom sektoru, uključujući njihovu moguću istodobnu i kombiniranu uporabu te razvoj infrastrukture za alternativna goriva, uzimajući pritom u obzir, kada je to moguće, neprekinutu prekograničnu pokrivenost

2. nacionalnih pojedinačnih i skupnih ciljeva za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva, koji se mogu revidirati na temelju procjene potražnje, pri čemu je potrebno osigurati usklađenost s minimalnim infrastrukturnim zahtjevima

3. mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnih pojedinačnih i skupnih ciljeva iz točke 2. ovog stavka, uključujući mjere za poticanje i olakšavanje postavljanja mjesta za punjenje koja nisu dostupna javnosti

4. mjera kojima se može promicati postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u sklopu usluga javnoga prijevoza

5. određivanja naselja, građevinskih područja naselja, odnosno gradskih/prigradskih aglomeracija, drugih gusto naseljenih područja i mreža koje će, u skladu s potrebama tržišta, biti opremljene javno dostupnim mjestima za punjenje u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovog Zakona

6. određivanja naselja, građevinskih područja naselja, odnosno gradskih/prigradskih aglomeracija, drugih gusto naseljenih područja i mreža koje, u skladu s potrebama tržišta, trebaju biti opremljene mjestima za opskrbu SPP-om u skladu s člankom 8. stavkom 10. ovog Zakona

7. procjene potreba za instaliranjem mjesta za opskrbu UPP-om u lukama izvan osnovne mreže TEN-T

8. razmatranja potrebe za uvođenjem opskrbe električnom energijom u zračnim lukama za avione u mirovanju.

(3) NOP omogućuje zadovoljenje potreba različitih vrsta prometa koje postoje u Republici Hrvatskoj, uključujući one za koje postoji ograničena raspoloživost alternativa fosilnim gorivima.

(4) NOP se usklađuje s aktima planiranja u području prometa, energetike, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

(5) NOP prema potrebi omogućuje zadovoljenje interesa tijela javnog sektora, kao i interesa zainteresiranih dionika.

(6) NOP omogućuje korištenje rezultata međunarodne suradnje i međunarodnu suradnju, putem savjetovanja ili zajedničkih okvira politika, kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost mjera.

(7) NOP priprema ministarstvo nadležno za promet uz suradnju s drugim tijelima javnog sektora i nacionalnim koordinacijskim tijelom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(8) Odluku o donošenju NOP-a na prijedlog ministarstva nadležnog za promet donosi Vlada Republike Hrvatske.

(9) Ministarstvo nadležno za promet uz suradnju s drugim javnim tijelima, na prijedlog nacionalnog koordinacijskog tijela, dostavlja Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji izvješće o provedbi NOP-a do 18. studenoga 2019. i potom svake tri godine.

(10) Izvješće o provedbi NOP-a sadržava opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva u skladu s člankom 5. ovoga Zakona, a izrađuje ga nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Zakona.

 

III. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 5.

(1) Izvješće o provedbi NOP-a iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona sadržava opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva.

(2) Izvješće uključuje informacije o pravnim mjerama, mjerama politike potpore provedbi NOP-a, mjerama potpore za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva u prometu i mjerama potpore proizvodnje tehnologija alternativnih goriva u prometu, mjerama poticanja istraživanja, tehnološkog razvoja i prikaznih aktivnosti u vezi s alternativnim gorivima, razvrstanim prema gorivu i vrsti prometa, ciljeve i informacije o razvoju infrastrukture za alternativna goriva.

(3) Informacije o pravnim mjerama se sastoje od informacija o zakonodavnim, regulatornim i administrativnim mjerama za potporu izgradnji infrastrukture za alternativna goriva.

(4) Informacije o mjerama politike potpore provedbi NOP-a uključuju sljedeće elemente:

1. izravne poticaje za kupnju prijevoznih sredstava na alternativna goriva ili za izgradnju infrastrukture

2. raspoloživost poreznih poticaja za promicanje prometnih sredstava na alternativna goriva i odgovarajuće infrastrukture

3. uporabu javne nabave u svrhu potpore alternativnim gorivima, uključujući zajedničku nabavu

4. nefinancijske poticaje na strani potražnje, primjerice povlašteni pristup područjima ograničenog pristupa, politika parkiranja i namjenske prometne trake

5. razmatranje potrebe za mjesta za punjenje avionskim gorivom iz obnovljivih izvora u zračnim lukama u okviru osnovne mreže TEN-T

6. tehničke i administrativne postupke i zakonodavstvo u vezi s odobrenjem opskrbe alternativnim gorivima kako bi se olakšao postupak odobravanja.

(5) Informacije o mjerama potpore proizvodnje tehnologija alternativnih goriva u prometu uključuju:

1. godišnja sredstva dodijeljena za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva, razvrstana prema alternativnom gorivu i vrsti prometa (cestovni, željeznički, vodni i zračni)

2. godišnja sredstva dodijeljena za potporu proizvodnim pogonima za tehnologije alternativnih goriva, razvrstana prema alternativnom gorivu i vrsti prometa

3. razmatranje mogućih posebnih potreba u početnoj fazi postavljanja infrastruktura za alternativna goriva.

(6) Informacije o mjerama poticanja istraživanja, tehnološkog razvoja i prikaznih aktivnosti u vezi s alternativnim gorivima, razvrstanim prema gorivu i vrsti prometa uključuju informacije o godišnjim proračunskim sredstvima dodijeljenima za potporu istraživanju, tehnološkom razvoju i prikaznim aktivnostima u vezi s alternativnim gorivima, razvrstanima prema gorivu i vrsti prometa.

(7) Informacije o ciljevima uključuju sljedeće elemente:

1. procjenu očekivanog broja vozila na alternativna goriva do 2020., 2025. i 2030. godine

2. razinu ostvarenosti skupnih ciljeva za uporabu alternativnih goriva u raznim vrstama prometa (cestovni, željeznički, vodni i zračni)

3. razinu ostvarenosti pojedinačnih ciljeva u svakoj godini za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva za razne vrste prometa

4. informacije o metodologiji za razmatranje učinkovitosti punjenja mjesta za punjenje visoke snage.

(8) Informacije o razvoju infrastrukture za alternativna goriva uključuju sljedeće elemente:

1. promjene u ponudi (dodatni kapacitet infrastrukture) i potražnji (stvarno korišteni kapacitet) javno dostupnih mjesta za punjenje

2. promjene u ponudi (dodatni kapacitet infrastrukture) i potražnji (stvarno korišteni kapacitet) mjesta za opskrbu UPP-om u morskim lukama i lukama unutarnjih voda

3. promjene u ponudi (dodatni kapacitet infrastrukture) i potražnji (stvarno korišteni kapacitet) javno dostupnih mjesta za opskrbu motornih vozila UPP-om

4. promjene u ponudi (dodatni kapacitet infrastrukture) i potražnji (stvarno korišteni kapacitet) javno dostupnih mjesta za opskrbu motornih vozila SPP-om.

(9) Prema potrebi unose se i informacije o sljedećem:

1. javno dostupnim mjestima za opskrbu vodikom

2. infrastrukturi za opskrbu električnom energijom s kopna u morskim lukama i lukama unutarnjih voda

3. infrastrukturi za opskrbu električnom energijom za avione u mirovanju.

 

IV. OPSKRBA PROMETA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 6. (NN 63/22)

(1) U skladu s NOP-om i važećim tehničkim specifikacijama uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom, kako bi se osiguralo da električna vozila mogu prometovati okviru osnovne TEN-T mreže te u gradskim/prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima. Broj takvih mjesta za punjenje utvrđuje se kako je naznačeno NOP-om te najboljom praksom i preporukama koje izdaje Europska komisija. U obzir se uzimaju i posebne potrebe u vezi s instaliranjem javno dostupnih mjesta za punjenje na postajama javnog prijevoza.

(2) Mjesta za punjenje male snage za električna vozila, s iznimkom bežičnih ili indukcijskih jedinica, postavljena ili obnovljena od 18. studenog 2017. ispunjavaju barem sljedeće tehničke specifikacije: mjesta za punjenje motornih vozila izmjeničnom strujom (AC) male snage su zbog interoperabilnosti opremljene najmanje utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 sukladno normi HRN EN 62196-2, a te utičnice moguće je opremiti dodatnim elementima kao što su mehanički zatvarači pri čemu se zadržava kompatibilnost s tipom 2., kao i posebne sigurnosne zahtjeve koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Mjesta za punjenje visoke snage za električna vozila, s iznimkom bežičnih ili indukcijskih jedinica, postavljena ili obnovljena od 18. studenog 2017. ispunjavaju barem sljedeće tehničke specifikacije:

1. mjesta za punjenje motornih vozila izmjeničnom strujom (AC) visoke snage su zbog interoperabilnosti opremljene barem utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 sukladno normi HRN EN 62196-2

2. mjesta za punjenje motornih vozila istosmjernom strujom (DC) visoke snage su zbog interoperabilnosti opremljene najmanje priključcima kombiniranog sustava za punjenje sukladno normi HRN EN 62196-3.

(4) U skladu s procjenom NOP-a uspostavlja se potreban broj punionica za opskrbu električnom energijom s kopna za plovila unutarnje plovidbe i morske brodove u morskim lukama, kao i lukama unutarnjih voda. Uspostava takve opskrbe električnom energijom s kopna u lukama osnovne mreže TEN-T i drugim lukama do 31. prosinca 2025. predstavlja prioritet, osim ako nema potražnje i ako su troškovi nerazmjerni u odnosu na koristi, uključujući koristi za okoliš.

(5) Instalacije za opskrbu električnom energijom s kopna za pomorski promet, postavljene ili obnovljene od 18. studenog 2017., ispunjavaju sljedeće tehničke specifikacije: opskrba električnom energijom s kopna za morske brodove, uključujući dizajn, instaliranje i testiranje sustava, mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama norme IEC/ISO/IEEE 80005-1.

(6) Pri punjenju električnih vozila na javno dostupnim mjestima za punjenje koriste se, ako je to tehnički izvedivo i gospodarski opravdano, pametni sustavi mjerenja.

(7) Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje, koji su krajnji kupci električne energije, slobodno odabiru svog opskrbljivača električne energije.

(8) Operatori iz stavka 7. ovoga članka mogu kupcima pružati usluge punjenja električnih vozila na ugovornoj osnovi, uključujući u ime i za račun drugih pružatelja usluga.

(9) Sva javno dostupna mjesta za punjenje korisnicima električnih vozila također pružaju mogućnost punjenja na ad hoc osnovi bez sklapanja ugovora s dotičnim opskrbljivačem električnom energijom ili operatorom.

(10) Cijene koje naplaćuju operatori iz stavka 7. ovoga članka moraju biti opravdane, lako i jasno usporedive, pregledne i nediskriminirajuće.

(11) Operatori distribucijskog sustava na nediskriminirajućoj osnovi moraju surađivati sa svakom osobom koja postavlja ili upravlja javno dostupnim mjestima za punjenje.

(12) Operator javno dostupnog mjesta za punjenje koji se priključuje na energetsku infrastrukturu krajnjeg kupca električne energije, a osigurao je svoje obračunsko mjerno mjesto u skladu s općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, slobodno odabire svog opskrbljivača električne energije.

(13) NOP također može predvidjeti mjere poticanja i olakšavanja postavljanja mjesta za punjenje koja nisu dostupna javnosti.

(14) Na mjestima za punjenje motornih vozila kategorije L primjenjuju se sljedeće tehničke specifikacije:

– javno dostupna mjesta za punjenje izmjeničnom strujom snage do 3,7 kVA rezervirana za električna vozila kategorije L moraju biti opremljena barem jednim od sljedećih elemenata:

1. utičnicama ili priključcima za vozila tipa 3 A kako su opisani u normi HRN EN 62196-2 (za mehanizam punjenja 3) i

2. utičnicama u skladu s normom HRN IEC 60884-1 (za mehanizme punjenja 1 i 2)

– javno dostupna mjesta za punjenje izmjeničnom strujom snage veće od 3,7 kVA rezervirana za električna vozila kategorije L trebala bi biti opremljena, radi interoperabilnosti, barem utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 kako su opisani u normi HRN EN 62196-2.

(15) Za opskrbu s kopna električnom energijom plovila na unutarnjim vodnim putovima primjenjuju se tehničke specifikacije koje moraju biti u skladu s normom HRN EN 15869-2 ili normom HRN EN 16840, ovisno o energetskim zahtjevima.

(16) Upravitelji punionica alternativnih goriva i pružatelji usluga punjenja dužni su objaviti podatke o svim javno dostupnim mjestima za punjenje korisnicima električnih vozila koja također pružaju mogućnost punjenja na ad hoc osnovi, bez sklapanja ugovora s dotičnim opskrbljivačem električnom energijom ili operatorom, a kako je to propisano stavkom 9. ovoga članka.

 

V. OPSKRBA PROMETA VODIKOM

Članak 7. (NN 63/22)

(1) U skladu s procjenom tržišta određenom NOP-om, uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje vodikom.

(2) Tehničke specifikacije za mjesta za opskrbu motornih vozila vodikom su sljedeće:

1. stanice na otvorenom za punjenje plinovitim vodikom koji se upotrebljava kao gorivo u motornim vozilima moraju ispunjavati zahtjeve za interoperabilnost opisane u normi HRN EN 17127 »Postaje na otvorenom za punjenje plinovitim vodikom s protokolom za punjenje«

2. karakteristike kvalitete vodika kojim stanice za punjenje opskrbljuju cestovna vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima opisanim u normi HRN EN 17124 »Vodik kao gorivo – Specifikacija proizvoda i osiguranje kvalitete – Gorivni članci s polimernom protonski vodljivom membranom (PEM) za cestovna vozila« te su u normi ujedno opisane metode za osiguravanje kvalitete

3. algoritam za dovod goriva mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 17127 »Postaje na otvorenom za punjenje plinovitim vodikom s protokolom za punjenje«

4. nakon što se zaključe postupci za certifikaciju priključaka, priključci za opskrbu motornih vozila plinovitim vodikom moraju biti u skladu s normom HRN EN ISO 17268 »Priključni uređaji za punjenje gorivom terenskih vozila na plinoviti vodik.

 

VI. OPSKRBA PROMETA PRIRODNIM PLINOM

Članak 8. (NN 63/22)

(1) U skladu s procjenom tržišta NOP-a, uspostavit će se u morskim lukama i lukama unutarnjih voda odgovarajući broj mjesta za opskrbu UPP-om kako bi se morskim brodovima i plovilima unutarnje plovidbe omogućilo prometovanje u cijeloj osnovnoj mreži TEN-T.

(2) Prema potrebi, nadležna tijela za morske luke i nadležna tijela za unutarnje plovne putove surađuju sa susjednim državama kako bi se osigurala odgovarajuća pokrivenost osnovne mreže TEN-T.

(3) U skladu s procjenom tržišta, NOP određuje morske luke i luke unutarnjih voda koje trebaju osigurati pristup mjestima za opskrbu UPP-om iz stavka 1. ovoga članka pri čemu se također uzimaju u obzir stvarne potrebe tržišta.

(4) U skladu s procjenom tržišta NOP-a, uspostavit će se odgovarajući broj mjesta za opskrbu UPP-om dostupnih javnosti, barem uzduž postojeće osnovne mreže TEN-T, kako bi se osiguralo da teška motorna vozila na UPP mogu nesmetano prometovati ako postoji potražnja i osim ako troškovi nisu nerazmjerni u odnosu na koristi, uključujući koristi za okoliš.

(5) Na prometnoj mreži Republike Hrvatske bit će raspoloživ primjeren distribucijski sustav za UPP, uključujući objekte za pretovar tereta iz cisterni s UPP-om, kako bi se opskrbljivala mjesta za opskrbu iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, moguće je udružiti kapacitete sa susjednim zemljama u svrhu ispunjavanja zahtjeva odgovarajuće pokrivenosti prometne mreže.

(7) Sporazumi o udruživanju kapaciteta podliježu obvezama izvješćivanja od strane ministarstva nadležnog za promet.

(8) U okviru mreža koje će biti određene NOP-om uspostavit će se primjeren broj javno dostupnih mjesta za punjenje SPP-om kako bi se osiguralo da motorna vozila na SPP mogu prometovati barem u naseljima, građevinskim područjima, odnosno gradskim/prigradskim aglomeracijama i drugim gusto naseljenim područjima.

(9) U okviru mreža koje će biti određene NOP-om uspostavit će se primjeren broj javno dostupnih mjesta za opskrbu SPP-om, barem uzduž postojeće osnovne mreže TEN-T, kako bi se osiguralo da motorna vozila na SPP mogu nesmetano prometovati.

(10) Mjesta za opskrbu motornih vozila SPP-om, koja su postavljena ili obnovljena od 18. studenoga 2017., ispunjavaju tehničke specifikacije Pravilnika iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(11) Profil priključka mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN ISO 14469 »Cestovna vozila – Priključak za punjenje stlačenim prirodnim plinom (SPP).

(12) Kad je riječ o mjestima za opskrbu stlačenim prirodnim plinom (SPP), primjenjuju se tehničke specifikacije da tlak goriva pri punjenju (radni tlak) je manometarski tlak od 20,0 MPa (200 bara) na 15 °C. Najveći dopušteni tlak goriva pri punjenju goriva jest 26,0 MPa s »kompenzacijom temperature«, kako je navedeno u normi HRN EN ISO 16923 »Stanice za punjenje prirodnim plinom – Stanice za punjenje vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP)« te u propisima kojima se uređuju sustavi za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om).«.

(13) Kad je riječ o mjestima za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP), za motorna vozila primjenjuju se sljedeće tehničke specifikacije:

– tlak goriva pri punjenju jest niži od najvećeg dopuštenog radnog tlaka spremnika vozila, kako je navedeno u normi HRN EN ISO 16924 »Stanice za punjenje prirodnim plinom – Stanice za punjenje vozila ukapljenim prirodnim plinom (UPP)«

– za profil priključka primjenjuje se norma HRN EN ISO 12617 »Cestovna vozila – Priključak za punjenje ukapljenim prirodnim plinom (UPP) – Priključak za 3,1 MPa

– propisane propisima kojima se uređuje ukapljeni naftni plin.

(14) Kad je riječ o mjestima za opskrbu plovila na unutarnjim plovnim putovima ili morskih brodova, primjenjuju se sljedeće tehničke specifikacije:

– za morske brodove, koji nisu obuhvaćeni Međunarodnim kodeksom za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju (kodeks IGC), mjesta za opskrbu UPP-om moraju biti u skladu s normom HRN EN ISO 20519

– za plovila na unutarnjim plovnim putovima mjesta za opskrbu UPP-om moraju biti u skladu s normom HRN EN ISO 20519 (dijelovi od 5.3. do 5.7.) samo radi interoperabilnosti.

 

VII. INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Članak 9.

(1) Korisnicima motornih vozila na alternativna goriva omogućuje se pristup odgovarajućim, dosljednim i jasnim informacijama o onim motornim vozilima koja je moguće redovito puniti individualnim vrstama goriva uvedenima na tržište ili ih napuniti na mjestima za punjenje.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka stavljaju se na raspolaganje u sklopu uputa za uporabu motornih vozila, na mjestima za punjenje i opskrbu, na motornim vozilima i u zastupstvima za motorna vozila na području Republike Hrvatske.

(3) Pružanje informacija iz stavka 1. ovoga članka temelji se na odredbama o označivanju usklađenosti goriva s usklađenim hrvatskim normama koje utvrđuju tehničke specifikacije za goriva.

(4) Kada se norme iz stavka 3. ovoga članka odnose na grafički prikaz, uključujući shemu kodiranja bojom, grafički prikaz je jednostavan, lako razumljiv i postavljen na jasno vidljiv način:

1. na odgovarajućim crpkama i njihovim mlaznicama na svim mjestima za opskrbu, od datuma uvođenja goriva na tržište

2. na poklopcima spremnika za gorivo motornih vozila za koja je određeno gorivo preporučeno i prikladno ili u neposrednoj blizini poklopaca spremnika za goriva te u uputama za uporabu motornih vozila, kada se takva motorna vozila uvode na tržište nakon 18. studenog 2016.

(5) Pri iskazivanju cijena goriva na postaji za opskrbu gorivom, a posebno kada se radi o prirodnom plinu i vodiku, prema potrebi se u informativne svrhe iskazuje usporedba između odgovarajućih jediničnih cijena, vodeći računa da takva informacija ne smije zavarati ili zbuniti korisnika.

(6) Ako su raspoloživi podaci u kojima je naznačena lokacija javno dostupnih mjesta za opskrbu i punjenje alternativnim gorivima obuhvaćenim odredbama ovoga Zakona, osigurava se svim korisnicima pristup tim podacima na otvorenoj i nediskriminirajućoj osnovi.

(7) Takvi podaci o mjestima za punjenje mogu, ako su raspoloživi, uključivati informacije o raspoloživosti u stvarnom vremenu, kao i informacije o prethodno obavljenim punjenjima, te informacije o punjenju u stvarnom vremenu.

Članak 9.a (NN 63/22)

(1) Za potrebe praćenja razvoja infrastrukture za alternativna goriva i informiranje korisnika uspostavlja se registar.

(2) Registar sadrži statičke i dinamičke informacije o vrsti, lokaciji, načinu i uvjetima korištenja punionica alternativnih goriva te identifikacijske kodove koji će izdavati za svaku punionicu.

(3) Registar se vodi u elektroničkom obliku u skladu s normama za pružanje informacija u prometu u realnom vremenu.

(4) Tijelo nadležno za uspostavu i vođenje registra je ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu.

(5) Upravitelji infrastrukture punjenja i pružatelji usluga punjenja dužni su u roku od tri mjeseca od uspostave registra punionica alternativnih goriva ishoditi jedinstveni kod.

(6) Iz registra se izdaju identifikacijski kodovi za upravitelje infrastrukture punjenja i pružatelje usluga punjenja.

(7) U registru se vodi baza podataka izdanih identifikacijskih kodova te se iz registra razmjenjuju podaci s registrom identifikacijskih kodova na razini Europske unije.

(8) Sadržaj, oblik i način vođenja registra te način informiranja korisnika propisuje ministar nadležan za prometnu infrastrukturu pravilnikom.

1. Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva

Članak 9.b (NN 63/22)

(1) Postaje za opskrbu gorivom obvezne su prikazivati usporedbu jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva.

(2) Metodologija za usporedbu uključuje cijene benzinskih, dizelskih i alternativnih goriva, izraženih u nacionalnoj valuti po prijeđenih 100 km.

(3) Format, sadržaj i lokacije za pružanje informacija na postajama za opskrbu gorivima (temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije) propisuje ministar nadležan za prometnu infrastrukturu pravilnikom.

2. Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva

 

VIII. OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI

Članak 10. (NN 63/22)

(1) Ministarstvo nadležno za promet:

1. provodi politiku Vlade Republike Hrvatske u području uspostave infrastrukture za alternativna goriva

2. izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Europsku komisiju o provedbi mjera uspostave infrastrukture za alternativna goriva

3. ostvaruje međunarodnu suradnju Republike Hrvatske u području uspostave infrastrukture za alternativna goriva

4. sudjeluje u radu tijela Europske komisije u području uspostave infrastrukture za alternativna goriva.

(2) Za nacionalno koordinacijsko tijelo određuje se ministarstvo nadležno za energetiku da:

1. pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama ovoga Zakona

2. izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unaprjeđenje infrastrukture alternativnih goriva

3. za ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost te osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj

4. priprema Izvješće o provedbi NOP-a koje sadrži opis mjera poduzetih kao potpora izgradnji infrastrukture za alternativna goriva u skladu s člankom 5. ovoga Zakona

5. na svojim mrežnim stranicama objavljuje i redovito ažurira informacije definirane člankom 5. i člankom 9. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Ministarstvo nadležno za energetiku provodi upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu provodi inspekcijski nadzor u primjeni ovoga Zakona.

 

VIII.a PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.a (NN 63/22)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako ne objavi podatke propisane člankom 6. stavkom 16. ovoga Zakona, a dužna je objaviti sva javno dostupna mjesta za punjenje korisnicima električnih vozila koja pružaju mogućnost punjenja na ad hoc osnovi, bez sklapanja ugovora s dotičnim opskrbljivačem električnom energijom ili operatorom, kako je to propisano člankom 6. stavkom 9. ovoga Zakona

– ako cijene koje se naplaćuju na javno dostupnim mjestima nisu opravdane, lako i jasno usporedive, pregledne i nediskriminirajuće, a kako je to propisano člankom 6. stavkom 10. ovoga Zakona

– ako ne surađuje na nediskriminirajućoj osnovi sa svakom osobom koja postavlja ili upravlja javno dostupnim mjestima za punjenje, a kako je to propisano člankom 6. stavkom 11. ovoga Zakona

– ako korisnicima motornih vozila na alternativna goriva ne omogući pristup odgovarajućim, dosljednim i jasnim informacijama o onim motornim vozilima koja je moguće redovito puniti individualnim vrstama goriva uvedenim na tržište ili ih napuniti na mjestima za punjenje, a koje informacije se stavljaju na raspolaganje korisnicima u sklopu uputa za uporabu motornih vozila, na mjestima za punjenje i opskrbu, na motornim vozilima i u zastupstvima za motorna vozila na području Republike Hrvatske, kako je to propisano člankom 9. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ako ne pruži informacije iz podstavka 4. ovoga stavka koje se temelje na odredbama o označivanju usklađenosti goriva s hrvatskim normama kojima se utvrđuju tehničke specifikacije za goriva, kako je to propisano člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona

– ako se od datuma uvođenja goriva na tržište ne istaknu informacije na jednostavan, lako razumljiv i jasno vidljiv način na odgovarajućim crpkama i njihovim mlaznicama na svim mjestima za opskrbu na poklopcima spremnika za gorivo motornih vozila za koja je određeno gorivo preporučeno i prikladno ili se ne istaknu informacije o preporučenom ili prikladnom gorivu u neposrednoj blizini poklopca spremnika za goriva te u uputama za uporabu motornih vozila, a kako je to propisano člankom 9. stavkom 4. točkama 1. i 2. ovoga Zakona

– ako u roku od tri mjeseca od uspostave registra punionica alternativnih goriva ne ishodi jedinstveni kod iz članka 9.a stavka 5. ovoga Zakona

– ako postaje za opskrbu gorivom ne prikazuju usporedbu jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva, i to ako ne koriste metodologiju za usporedbu koja uključuje cijene benzinskih, dizelskih i alternativnih goriva, izraženih u nacionalnoj valuti po prijeđenih 100 km iz članka 9.b stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 75.000,00 kuna.

Članak 11.b  (NN 63/22)

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako ne objavi podatke propisane člankom 6. stavkom 16. ovoga Zakona, a dužna je objaviti sva javno dostupna mjesta za punjenje korisnicima električnih vozila koja pružaju mogućnost punjenja na ad hoc osnovi, bez sklapanja ugovora s dotičnim opskrbljivačem električnom energijom ili operatorom, kako je to propisano člankom 6. stavkom 9. ovoga Zakona

– ako cijene koje se naplaćuju na javno dostupnim mjestima nisu opravdane, lako i jasno usporedive, pregledne i nediskriminirajuće, a kako je to propisano člankom 6. stavkom 10. ovoga Zakona

– ako ne surađuje na nediskriminirajućoj osnovi sa svakom osobom koja postavlja ili upravlja javno dostupnim mjestima za punjenje, a kako je to propisano člankom 6. stavkom 11. ovoga Zakona

– ako korisnicima motornih vozila na alternativna goriva ne omogući pristup odgovarajućim, dosljednim i jasnim informacijama o onim motornim vozilima koja je moguće redovito puniti individualnim vrstama goriva uvedenim na tržište ili ih napuniti na mjestima za punjenje, a koje informacije se stavljaju na raspolaganje korisnicima u sklopu uputa za uporabu motornih vozila, na mjestima za punjenje i opskrbu, na motornim vozilima i u zastupstvima za motorna vozila na području Republike Hrvatske, kako je to propisano člankom 9. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ako ne pruži informacije iz podstavka 4. ovoga stavka koje se temelje na odredbama o označivanju usklađenosti goriva s hrvatskim normama kojima se utvrđuju tehničke specifikacije za goriva, kako je to propisano člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona

– ako se od datuma uvođenja goriva na tržište ne istaknu informacije na jednostavan, lako razumljiv i jasno vidljiv način na odgovarajućim crpkama i njihovim mlaznicama na svim mjestima za opskrbu na poklopcima spremnika za gorivo motornih vozila za koja je određeno gorivo preporučeno i prikladno ili se ne istaknu informacije o preporučenom ili prikladnom gorivu u neposrednoj blizini poklopca spremnika za goriva te u uputama za uporabu motornih vozila, a kako je to propisano člankom 9. stavkom 4. točkama 1. i 2. ovoga Zakona

– ako u roku od tri mjeseca od uspostave registra punionica alternativnih goriva ne ishodi jedinstveni kod iz članka 9.a stavka 5. ovoga Zakona

– ako postaje za opskrbu gorivom ne prikazuju usporedbu jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva, i to ako ne koriste metodologiju za usporedbu koja uključuje cijene benzinskih, dizelskih i alternativnih goriva, izraženih u nacionalnoj valuti po prijeđenih 100 km iz članka 9.b stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 260,00 do 1060,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 1320,00 do 9950,00 eura.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Odluku o donošenju NOP-a iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona mjesta za punjenje male snage za električna vozila koja su postavljena ili obnovljena prije 18. studenoga 2017., odnosno instalacija za opskrbu električnom energijom s kopna za pomorski promet koje su postavljene ili obnovljene prije 18. studenoga 2017., u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 5., provest će se do 18. studenoga 2017.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 63/22

Članak 12.

Ministar nadležan za prometnu infrastrukturu donijet će pravilnike iz članaka 9.a i 9.b koji su dodani člankom 8. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Upravitelji punionica alternativnih goriva dužni su u roku od tri mjeseca od uspostave registra iz članka 9.a koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona ishoditi jedinstveni kod te pružati sve propisane informacije u svrhu informiranja korisnika.

Članak 14.

Odredbe članka 11.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 11.b koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura.

 

 

Copyright © Ante Borić