Povezani zakoni

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijene

pročišćeni tekst zakona

NN 73/97, 128/99, 66/01

na snazi od 28.07.2001.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti pod kojima nadležna državna tijela mogu poduzimati mjere kontrole u području cijena i način provedbe tih mjera.

Članak 2.

Iznimna mjera kontrole cijena provodi se:

- propisivanjem mjera izravne kontrole cijena,

- praćenjem kretanja cijena,

- određivanjem zajamčenih cijena poljoprivrednih proizvoda.

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na proizvode i usluge za koje je kontrola cijena uređena posebnim zakonom.

II. IZRAVNA KONTROLA CIJENA

Članak 4.

Mjere izravne kontrole cijena propisuju se iznimno radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena, kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike.

Članak 5.

Mjere izravne kontrole cijena su:

- određivanje najviše razine cijena,

- snižavanje cijena na određenu razinu,

- prijava cjenika, odnosno tarifa prije njihove primjene.

Članak 6.

Mjere izravne kontrole cijena propisuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog ministarstva nadležnog za cijene.

1. Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena

2. Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

6. Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Članak 7.

Ako Vlada kao mjere izravne kontrole cijena propiše obvezu prijave cjenika, odnosno tarifa, Vlada određuje uvjete i način za provedbu te mjere.

Stručne i upravne poslove za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za cijene.

Iznimno pri propisivanju mjere iz stavka 1. ovoga članka Vlada može ovlastiti i tijela lokalne samouprave za provedbu tih mjera.

Članak 8.

Mjera izravne kontrole cijena može trajati dok se ne otklone razlozi za njezino propisivanje.

Nakon propisivanja mjera izravne kontrole cijena Vlada je dužna poduzeti odgovarajuće mjere gospodarske politike radi otklanjanja razloga za izravnu kontrolu cijena.

III. PRAĆENJE KRETANJA CIJENA

Članak 9.

Kontrola cijena praćenjem provodi se obavješćivanjem nadležnog tijela o cijenama i tarifama nakon njihove promjene.

Ministar nadležan za cijene posebnim propisom određuje proizvode i usluge za koje se propisuje obvezno dostavljanje cjenika i tarifa radi praćenja.

Propisom o određivanju proizvoda i usluga iz stavka 2. ovoga članka određuju se obveznici dostavljanja podataka, podaci koji se dostavljaju, te način i rokovi dostavljanja podataka.

IV. ZAJAMČENE CIJENE

Članak 10. (NN 66/01)

Prestao važiti.

V. KONTROLA CIJENA NADLEŽNIH TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 11. (NN 128/99)

Prestao vrijediti.

Članak 12. (NN 128/99)

Prestao vrijediti.

Članak 13. (NN 128/99)

Prestao vrijediti.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba u iznosu peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 5.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

- ne prijavi cjenik, odnosno tarifu, a poveća cijene ili poveća cijenu suprotno propisu (članak 7. i 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se imovinska korist koju čini razlika između primijenjene cijene i prijavljene cijene.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

- ne dostavi podatke o cijenama, odnosno ako dostavi pogrešne podatke o cijenama (članak 9. i 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Propis iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za cijene donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga Zakona primjenjivat će se propis donesen na temelju Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85. i 53/90.).

Članak 18.

Propisi o zaštitnim cijenama i propisi doneseni na temelju članka 13a. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 29/92., 26/93., 43/93. i 94/93.) ostaju na snazi dok Vlada ne propiše prestanak važenja tih propisa.

Članak 19.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 29/92., 26/93., 43/93. i 94/93.) i Zakon o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85. i 53/90.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

 

Copyright © Ante Borić