Povezani zakoni

Zakon o stečaju potrošača

pročišćeni tekst zakona

NN 100/15, 67/18, 36/22

na snazi od 31.03.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

DIO PRVI

GLAVA I.   OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se opća pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred savjetovalištima, pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom te pretpostavke i učinci oslobođenja potrošača od preostalih obveza.

Članak 1.a (NN 36/22)

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti) (SL L 172/18).

Cilj Zakona

Članak 2.

(1) Cilj ovoga Zakona je poštenog potrošača osloboditi od obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine i raspodjele prikupljenih sredstava vjerovnicima (oslobođenje od preostalih obveza).

(2) Poštenje potrošača utvrđuje sud uzimajući u obzir ponašanje potrošača prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača te njegovo ponašanje tijekom sudskoga postupka i razdoblja provjere ponašanja, u skladu s ovim Zakonom.

Rodna ravnopravnost

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Potrošač kao stečajni dužnik

Članak 4. (NN 67/18)

(1) Postupak stečaja potrošača provodi se nad imovinom potrošača.

(2) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

(3) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra i fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit ako:

1. nema više od 20 vjerovnika

2. obveze iz obavljanja djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kuna

3. nema obveza iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti i

4. nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak.

(4) Nakon otvaranja postupka stečaja potrošača ne može se s uspjehom predložiti ni provesti predstečajni ili stečajni postupak nad imovinom osobe iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra i fizička osoba koja ima obveze iz djelatnosti koju je obavljala kao obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak ili obveznik poreza na dobit prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit, ako više nije obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti odnosno poreza na dobit.

Stečajni razlog

Članak 5. (NN 36/22)

(1) Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

(2) Nesposobnost za plaćanje je, u smislu ovoga Zakona, nemogućnost ispunjenja dospjelih novčanih obveza.

(3) Smatrat će se da je potrošač nesposoban za plaćanje ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 20.000,00 kuna.

Obrasci

Članak 6. (NN 67/18)

(1) U izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača podnesci se podnose na propisanim obrascima, ako je to ovim Zakonom određeno.

(2) Sadržaj i oblik obrazaca iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(3) Savjetovališta su dužna osigurati dostupnost obrazaca iz stavka 1. ovoga članka u prostorijama savjetovališta bez naknade, a ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(4) Ako podnesak u postupku stečaja potrošača nije podnesen na propisanom obrascu, sud će ga odbaciti kao nedopušten, osim ako podnesak sadržava sve podatke koje predviđa obrazac.

1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

Podaci za identifikaciju

Članak 7.

Podaci za identifikaciju u smislu ovoga Zakona sastoje se od:

− imena i prezimena, sjedišta i poslovne adrese, adrese prebivališta i osobnoga identifikacijskog broja za fizičku osobu

− tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese i osobnoga identifikacijskog broja za pravnu osobu.

 

GLAVA II.   IZVANSUDSKI POSTUPAK

Svrha izvansudskog postupka

Članak 8. (NN 67/18)

Izvansudski postupak može se provesti prije pokretanja postupka stečaja potrošača radi sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika.

Savjetovališta

Članak 9.

(1) Izvansudski postupak provodi posrednik u savjetovalištu.

(2) Savjetovalištima se, u smislu ovoga Zakona, smatraju ustrojstvene jedinice Financijske agencije i druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta.

(3) Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

2. Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta

Posrednik

Članak 10.

(1) Posrednik je:

– djelatnik Financijske agencije

– druga fizička osoba

kojoj je ministar nadležan za poslove pravosuđa izdao dozvolu za obavljanje poslova posrednika.

(2) Posrednik je dužan u izvansudskom postupku posvetiti osobitu pažnju zaštiti potrošača kao slabije strane u pravnom odnosu te postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti potrošača.

(3) Posrednik je dužan postupati s osobnim podacima u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(4) Posrednik može biti fizička osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost

2. koja ima završen diplomski sveučilišni studij čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova ili ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij čijim završetkom je stekla najmanje 180 ECTS bodova, iz područja ekonomije ili prava

3. koja ima iskustva u mirnom rješavanju sporova između strana sa suprotnim interesima ili iskustva u vođenju postupaka u kojima su sudjelovale strane sa suprotnim interesima

4. koja je dostojna za obavljanje poslova posrednika.

(5) Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

3. Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

Očevidnik savjetovališta i posrednika

Članak 11.

(1) Očevidnik savjetovališta i posrednika vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika savjetovališta i posrednika donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa.

5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika

Zahtjev

Članak 12.

(1) Izvansudski postupak pokreće se zahtjevom za provedbu izvansudskog postupka.

(2) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka podnosi se na propisanom obrascu.

(3) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka može podnijeti potrošač ili svaki njegov vjerovnik.

(4) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka potrošač je dužan priložiti popis imovine i obveza na propisanom obrascu te dokaz o postojanju stečajnog razloga.

(5) Ako je podnositelj zahtjeva vjerovnik, potrošač je dužan bez odgode dostaviti savjetovalištu popis imovine i obveza.

(6) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka vjerovnik je dužan priložiti isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine i izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka.

Popis imovine i obveza

Članak 13.

(1) Popis imovine i obveza podnosi se na propisanom obrascu.

(2) Popis imovine i obveza sastoji se osobito od naznake:

1. nekretnina i pokretnina potrošača

2. imovinskih prava potrošača na tuđim stvarima

3. novčanih sredstava na računima potrošača

4. novčanih i nenovčanih tražbina potrošača

5. drugih prava koja čine imovinu potrošača

6. novčanih i nenovčanih obveza potrošača, s podacima o identifikaciji vjerovnika

7. razlučnih prava na imovini potrošača, s podacima o identifikaciji vjerovnika

8. izlučnih prava, s podacima o identifikaciji vjerovnika

9. primanja iz radnog odnosa i ostalih primanja u prethodnih 12 mjeseci

10. troškova stanovanja u prethodnih 12 mjeseci

11. zakonskih obveza uzdržavanja, s podacima o identifikaciji ovlaštenika prava na uzdržavanje

12. članova uže obitelji i članova kućanstva, s podacima o identifikaciji članova

13. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je potrošač stranka i

14. imovinskopravnih raspolaganja između njega i članova njegove uže obitelji te drugih osoba u prethodnih pet godina, s podacima o identifikaciji osoba.

(3) Članom uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: bračni drug, izvanbračni drug, osoba koja je s potrošačem u životnom partnerstvu u skladu s posebnim propisom, srodnici po krvi u ravnoj liniji i njihov bračni drug, braća, sestre, posvojenici, posvojitelj, štićenici, skrbnik, pastorci, maćeha, očuh, srodnici po tazbini do drugog stupnja, djeca povjerena na smještaj, odgoj ili skrb izvan obitelji i osoba koju je potrošač dužan po zakonu uzdržavati.

(4) U popisu imovine i obveza potrošač mora potvrditi da su navedeni podaci potpuni i točni.

Provjera podataka

Članak 14.

(1) Posrednik je ovlašten i dužan kod tijela ili osoba koje vode odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza.

(2) Smatra se da je potrošač suglasan da posrednik može provjeriti podatke iz popisa imovine i obveza te za provjeru podataka iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna pisana suglasnost potrošača.

(3) Ako se utvrdi da su podaci iz popisa imovine i obveza nepotpuni ili netočni, posrednik će pozvati potrošača da ih dopuni ili ispravi.

(4) Ako potrošač ne iskoristi mogućnost iz stavka 3. ovoga članka, posrednik je dužan upozoriti vjerovnike na nepotpunost ili netočnost podataka sadržanih u popisu imovine i obveza, o čemu na popisu imovine i obveza sastavlja bilješku.

(5) Potrošač koji nije iskoristio mogućnost iz stavka 3. ovoga članka neće se smatrati poštenim potrošačem u smislu ovoga Zakona.

Troškovi izvansudskog postupka

Članak 15.

(1) Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma.

(2) Predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 300,00 kuna.

(3) Ako je podnositelj zahtjeva potrošač, može se osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

Dostava poziva za sudjelovanje

Članak 16.

(1) Savjetovalište je, nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja obveza, dužno bez odgode objaviti poziv za sudjelovanje na mrežnoj stranici Financijske agencije, čime se dostava poziva smatra obavljenom.

(2) Poziv za sudjelovanje sadržava: podatke za identifikaciju potrošača, vrijeme i mjesto kada su svi vjerovnici pozvani pristupiti u savjetovalište radi održavanja sastanka, uz naznaku podataka za identifikaciju vjerovnika navedenih u popisu imovine i obveza, te plan ispunjenja obveza.

(3) Sastanak iz stavka 2. ovoga članka može se sazvati najranije 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

(4) Vjerovnici su ovlašteni pisanim putem savjetovalištu dostaviti svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu plana ispunjenja obveza najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva iz stavka 1. ovoga članka. Dostavljeni prijedlozi objavljuju se na mrežnoj stranici Financijske agencije.

(5) Savjetovalište je dužno upozoriti potrošača da se poziv za sudjelovanje ne dostavlja osobno vjerovnicima te da ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.

Plan ispunjenja obveza

Članak 17.

(1) Plan ispunjenja obveza podnosi se na propisanom obrascu te sadržava iznos potrošačevih obveza, postotak umanjenja obveza, iznos za isplatu, rokove isplate i način ispunjenja obveza prema svakom od vjerovnika.

(2) Na zahtjev potrošača posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć za sastavljanje plana ispunjenja obveza.

Trajanje izvansudskog postupka

Članak 18.

(1) Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenoga u pozivu za sudjelovanje.

(2) U iznimnim slučajevima savjetovalište može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka za dodatnih 30 dana ako ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili ako su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. i 2. ovoga članka savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

Neuspjeli pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma

Članak 19.

(1) Smatra se da sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:

– izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili

– pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka savjetovalište će potrošaču izdati potvrdu iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona.

Izvansudski sporazum

Članak 20.

(1) Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i vjerovnika ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.

(2) Bitni sastojci izvansudskog sporazuma su vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze te potvrda posrednika da je izvansudski sporazum sklopljen pred ovlaštenim savjetovalištem i uz sudjelovanje posrednika.

(3) Izvansudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.

(4) Vjerovnik koji je sklopio izvansudski sporazum može u prijedlogu za ovrhu na temelju izvansudskog sporazuma tražiti od ovršnog suda da dopusti provedbu ovrhe radi naplate njegove tražbine prije tražbine koja se u ovršnom postupku ostvaruje u korist vjerovnika koji nije sklopio izvansudski sporazum:

– ako je tražbina vjerovnika koji nije sklopio izvansudski sporazum nastala prije sklapanja izvansudskog sporazuma i

– ako vjerovnik koji nije sklopio izvansudski sporazum nije bio naveden u popisu imovine i obveza, a savjetovalištu nije dostavio svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu plana ispunjenja obveza najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva za sudjelovanje.

(5) Izvansudski sporazum sklapa se na propisanom obrascu.

 

DIO DRUGI

GLAVA III.   OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE U POSTUPKU PRED SUDOM

Nadležnost i sastav suda

Članak 21.

(1) U postupku stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno nadležan općinski sud na čijem području potrošač ima prebivalište.

(2) U postupku stečaja potrošača prvostupanjski postupak provodi sudac pojedinac.

(3) U postupku stečaja potrošača drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u vijeću koje čine tri suca.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Izuzeće

Članak 22.

(1) Ako je podnesen zahtjev za izuzeće suca, sudac može nastaviti s radom u postupku dok se ne odluči o zahtjevu za izuzeće.

(2) Ako se prihvati zahtjev za izuzeće suca, ukinut će se radnje koje je poduzeo ili u čijem je poduzimanju sudjelovao.

(3) O zahtjevu za izuzeće suca mora se odlučiti najkasnije u roku od tri dana.

Primjena Stečajnog zakona

Članak 23.

U postupku stečaja potrošača, ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, podredno se primjenjuje Stečajni zakon.

Načela postupka

Članak 24.

(1) Postupak stečaja potrošača je hitan.

(2) Sud može donositi odluke i bez usmene rasprave.

(3) Sud po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice koje su važne za postupak i radi toga može izvoditi sve potrebne dokaze, prikupljati obavijesti, obavljati uvid u odgovarajuće javne knjige, registre, upisnike i očevidnike.

Dostava sudskih pismena

Članak 25. (NN 36/22)

(1) Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova.

(2) Smatra se da je dostava pismena obavljena istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(3) Objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova smatra se dokazom da je dostava obavljena svim sudionicima i onima za koje ovaj Zakon propisuje posebnu dostavu.

(4) U svakom sudu posebno za svakog potrošača vodit će se očevidnik pismena dostavljenih preko mrežne stranice e-oglasna ploča sudova u elektroničkom obliku prema vremenskom redoslijedu objave. Očevidnik pismena je javan i mora biti dostupan zainteresiranim osobama tijekom cijeloga radnog vremena suda.

(5) U očevidniku pismena iz stavka 4. ovoga članka unosit će se podaci na temelju kojih se može utvrditi istovjetnost potrošača, broj predmeta, vrsta sudskoga pismena i dan objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(6) Sudionici postupka mogu zatražiti da im se pismena dostavljaju na kućnu adresu, na adresu elektroničke pošte ili u osobni korisnički pretinac.

(7) Dostava iz stavka 6. ovoga članka nema pravni učinak na tijek rokova propisanih ovim Zakonom.

(8) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dostava pismena između suda i Financijske agencije kao tijela koje poduzima radnje u postupku stečaja potrošača i postupa po odlukama suda obavlja se putem jedinstvenog informacijskog sustava eSpis.

(9) Pismena koja Financijska agencija kao tijelo koje poduzima radnje u postupku stečaja potrošača dostavlja sudu putem jedinstvenog informacijskog sustava eSpis ovjeravaju se elektroničkim pečatom Financijske agencije.

Odluke

Članak 26.

(1) Odluke u postupku stečaja potrošača sud donosi u obliku rješenja i zaključka.

(2) Zaključkom sud izdaje nalog službenoj osobi ili tijelu u postupku za obavljanje pojedinih radnji te odlučuje o upravljanju postupkom.

Pravni lijekovi

Članak 27. (NN 67/18)

(1) Protiv rješenja donesenoga u prvom stupnju može se izjaviti žalba.

(2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dostave prvostupanjskoga rješenja.

(3) Žalba ne odgađa provedbu rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(4) Prvostupanjski sud dužan je žalbu podobnu za odlučivanje dostaviti drugostupanjskom sudu u roku od osam dana od njezina primitka.

(5) Ako je protiv rješenja dopuštena posebna žalba, prvostupanjski sud će umnožiti dio spisa na koji se žalba odnosi i prijepis toga dijela spisa sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Dok drugostupanjski sud ne donese odluku, u prvostupanjskom postupku poduzimat će se one radnje koje je moguće poduzimati prije pravomoćnosti pobijanoga rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(6) Drugostupanjski sud dužan je o žalbi odlučiti najkasnije u roku od 60 dana od primitka žalbe, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(7) Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek.

(8) U postupku stečaja potrošača ne može se podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a revizija se može izjaviti samo ako odluka drugostupanjskoga suda ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana.

Registar nesolvent­nosti

Članak 28. (NN 67/18)

(1) Registar nesolventnosti vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na temelju podataka koji potječu iz informacijskog sustava u kojem se vode stečajni predmeti.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadržava podatke o otvorenim postupcima stečaja potrošača, kao i podatke o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Registar je javan i vidljiv na mrežnim stranicama.

(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Na zahtjev suda, državnog tijela ili potrošača ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će izdati potvrdu o podacima upisanim u registar.

(6) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadržava podatke o otvorenim predstečajnim postupcima, stečajnim postupcima i postupcima izvanredne uprave za trgovačka društva od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

(7) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

10. Pravilnik o Registru nesolventnosti

 

GLAVA IV.   TIJELA POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA

Tijela postupka stečaja potrošača

Članak 29.

Tijela postupka stečaja potrošača su sud i povjerenik.

Sud

Članak 30. (NN 67/18)

Sud u postupku stečaja potrošača:

1. provodi postupak radi raspravljanja i glasovanja o planu ispunjenja obveza, ako prije pokretanja postupka stečaja potrošača nije vođen izvansudski postupak pred savjetovalištem

2. odlučuje o otvaranju postupka stečaja potrošača

3. imenuje i razrješava povjerenika i nadzire njegov rad te mu daje obvezatne upute

4. određuje nagradu povjereniku i naknadu njegovih stvarnih troškova

5. odlučuje o visini sredstava potrebnih potrošaču za primjerene životne potrebe / primjereni životni standard

6. odlučuje o odgodi prodaje nekretnine koja je potrošaču potrebna za stanovanje

7. odlučuje o obavljanju samostalne djelatnosti potrošača

8. odobrava isplatu vjerovnika

9. određuje razdoblje provjere ponašanja

10. odlučuje o uskrati, prihvaćanju odnosno opozivu oslobođenja od preostalih obveza

11. odlučuje o zaključenju i obustavi stečajnoga postupka

12. odlučuje o svim drugim pitanjima, osim o onima o kojima po ovom Zakonu odlučuje koje drugo tijelo postupka stečaja potrošača.

Povjerenik

Članak 31.

(1) Za povjerenika može se imenovati osoba upisana na listu povjerenika za područje nadležnoga suda.

(2) Za povjerenika ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u postupku stečaja potrošača, osobito:

– osoba koja je bila zaposlena kod potrošača ako je obavljao ili obavlja samostalnu djelatnost ili

– blizak srodnik suca, potrošača, vjerovnika te osobe koje su u odnosu suparništva s potrošačem.

Lista povjerenika

Članak 32.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa za područje nadležnosti svakoga suda utvrđuje listu povjerenika.

(2) Liste povjerenika mogu se dopunjavati.

(3) Osoba može biti upisana na listu povjerenika za područje nadležnosti jednog ili više sudova.

(4) Liste povjerenika objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužno je voditi i na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti popis povjerenika s naznakom postupaka stečaja potrošača u kojima su imenovani kao povjerenici, način njihova izbora, naznaku potrošača i suca koji vodi postupak, naznaku razrješenja i razloga razrješenja te izrečenih novčanih kazni.

(6) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom podatke koji se upisuju na listu povjerenika i popis povjerenika te način vođenja i objave popisa povjerenika na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

8. Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

Upis na listu povjerenika

Članak 33. (NN 67/18)

(1) Na listu povjerenika može biti upisana fizička osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost

2. koja ima završeni diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova

3. koja ima položen stručni ispit za povjerenika ili je oslobođena obveze polaganja tog ispita i

4. koja je dostojna za obavljanje poslova povjerenika.

(2) Smatrat će se da ne ispunjava pretpostavku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka osoba:

1. protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. koja je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za povjerenika ili

4. koja je prezadužena.

Brisanje s liste povjerenika

Članak 34.

Osoba koja se nalazi na listi povjerenika brisat će se s liste povjerenika:

− na osobni zahtjev

− po službenoj dužnosti:

1. ako je protiv nje pokrenut kazneni postupak ili ako je osuđena zbog kaznenoga djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. ako je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine

3. ako svake dvije godine od dana upisa ne dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju nakon položenoga stručnog ispita

4. ako je prezadužena ili

5. smrću povjerenika.

Stručni ispit i stručno usavršavanje

Članak 35. (NN 67/18)

(1) Stručni ispit za povjerenika sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Stečajni upravitelji, odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici oslobođeni su obveze polaganja stručnog ispita za povjerenika.

(3) Uvjet za polaganje stručnog ispita ispunjava osoba koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine.

(4) Povjerenici su dužni stručno se usavršavati nakon položenoga stručnog ispita.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom program, pretpostavke i način polaganja stručnoga ispita za povjerenike, stručne obuke i stručnoga usavršavanja nakon položenoga stručnog ispita za povjerenike.

7. Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

Rješenje o upisu i brisanju s liste povjerenika

Članak 36.

(1) Rješenja o upisu i brisanju s liste povjerenika donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Izbor povjerenika

Članak 37. (NN 36/22)

(1) Izbor povjerenika u postupku stečaja potrošača obavlja se metodom slučajnoga odabira s liste povjerenika za područje nadležnoga suda.

(2) Povjerenik može podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa da ga se privremeno izuzme od izbora za povjerenika, u kojem slučaju može nastaviti obavljati dužnost u postupcima u kojima je imenovan, ali ga se izuzima od izbora za povjerenika u novim predmetima u razdoblju od tri mjeseca do dvije godine. Vrijeme privremenog izuzeća računa se od dana izvršnosti rješenja o privremenom izuzimanju.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom pretpostavke i način izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira.

11. Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira 

Stečajni upravitelji

Članak 37.a (NN 67/18, 36/22)

(1) Ako na listi povjerenika za područje općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača nije upisano barem pet povjerenika, za povjerenika se može imenovati osoba koja je upisana na listi stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izbor povjerenika obavlja se odgovarajućom primjenom članka 37. ovoga Zakona.

Imenovanje povjerenika

Članak 38.

(1) Na temelju izbora povjerenika u skladu s člankom 37. ovoga Zakona sud imenuje povjerenika rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača.

(2) Odluka o imenovanju povjerenika može se pobijati žalbom protiv rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača.

(3) Ako se žalbom protiv rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača pobija odluka o imenovanju povjerenika, prvostupanjski sud može povodom žalbe donijeti odluku o imenovanju novoga povjerenika u roku od tri dana.

(4) Protiv rješenja suda o imenovanju novoga povjerenika dopuštena je žalba.

Izjava povjerenika i potvrda o imenovanju

Članak 39.

(1) Prije prihvaćanja dužnosti povjerenik će pred sudom dati izjavu da će savjesno, držeći se Ustava, zakona i pravnoga poretka Republike Hrvatske, obavljati svoju dužnost.

(2) Nakon davanja izjave iz stavka 1. ovoga članka sud će povjereniku predati potvrdu o imenovanju u kojoj je navedeno da je rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača imenovan za povjerenika u određenom postupku.

(3) Povjerenik je dužan odmah nakon prestanka obavljanja dužnosti vratiti sudu potvrdu o imenovanju.

Dužnosti povjerenika

Članak 40. (NN 67/18)

(1) Povjerenik je dužan pri ispunjavanju svojih dužnosti postupati s pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Povjerenik je dužan upravljati i raspolagati onom imovinom potrošača koja ulazi u stečajnu masu radi namirenja vjerovnika potrošača.

(3) Povjerenik je dužan bez odgode unovčavati stečajnu masu u ime i za račun potrošača tako da uvijek pokuša postići najvišu cijenu stvari i prava te prikupljena sredstva raspodijeliti vjerovnicima razmjerno njihovim tražbinama.

(4) Povjerenik je dužan podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, nove okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih sredstava pojedinom vjerovniku, podatke o unovčenoj stečajnoj masi i ostale podatke koji su od utjecaja na tijek postupka.

(5) Izvješća iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(6) Na obavljanje dužnosti i odgovornost povjerenika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se propisuju dužnosti i odgovornosti stečajnoga upravitelja u stečajnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Nadzor nad radom povjerenika

Članak 41.

(1) Nadzor nad radom povjerenika provodi sud.

(2) Sud može u svako doba rješenjem razriješiti povjerenika ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili ne poštuje odluke suda ili odredbe ovoga Zakona.

(3) Sud može od povjerenika zatražiti davanje posebnih podataka ili obavijesti o provedbi postupka.

(4) Povjerenik je dužan tražene podatke ili obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti sudu bez odgode. Ako povjerenik ne dostavi sudu tražene podatke ili obavijesti, sud ga može razriješiti dužnosti.

Poseban račun povjerenika

Članak 42.

(1) Povjerenik je dužan otvoriti poseban transakcijski račun kod financijske institucije za svakog pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj u skladu s nalogom suda.

(2) Poseban račun iz stavka 1. ovoga članka povjerenik mora otvoriti najkasnije prvi dan nakon što ga je sud imenovao.

(3) Preko posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka povjerenik može samo primati uplate i obavljati isplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom.

(4) Sredstva s posebnog računa ne mogu biti predmetom ovrhe koja se provodi protiv povjerenika, a u slučaju stečaja ili smrti povjerenika ne ulaze u njegovu stečajnu masu odnosno ostavinu.

(5) Povjerenik je dužan sve uplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom imati odvojene od svoje imovine.

(6) Nakon što povjerenik dostavi Financijskoj agenciji obavijest o otvorenom posebnom transakcijskom računu za pojedinog potrošača, Financijska agencija će povjereniku za tog potrošača izdati popis evidentiranih primanja i naknada izuzetih od ovrhe.

(7) Povjerenik će na temelju podataka Financijske agencije iz stavka 6. ovoga članka obavijestiti uplatitelje o posebnom transakcijskom računu na koji su dužni uplatiti primanja i naknade potrošača koje nisu izuzete od ovrhe.

Nagrada za rad i naknada troškova

Članak 43.

(1) Povjerenik ima pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu stvarnih troškova.

(2) Nagradu povjereniku rješenjem određuje sud prema uredbi kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima.

(3) Naknadu troškova sud određuje na temelju pisanoga, obrazloženoga i dokumentiranoga izvješća povjerenika.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka pravo na žalbu imaju povjerenik, potrošač i svaki vjerovnik.

(5) Ako je povjerenik razriješen zbog nesavjesnoga obavljanja dužnosti, nema pravo na nagradu.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka sud će razriješenom povjereniku naložiti vraćanje nagrade koju je primio tijekom postupka.

9. Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Postupanje Financijske agencije s rješenjima iz redovnog postupka stečaja potrošača

Članak 43.a (NN 36/22)

(1) Od dana primitka nepravomoćnog rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača odnosno nepravomoćnog rješenja o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača Financijska agencija prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret potrošača.

(2) Od dana primitka rješenja iz stavka 1. ovoga članka do dana primitka pravomoćnog rješenja o obustavi postupka stečaja potrošača, pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza ili pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza Financijska agencija nove osnove za plaćanje neće upisivati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje.

(3) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza odnosno pravomoćnog rješenja o obustavi postupka stečaja potrošača Financijska agencija će nastaviti s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima po računu potrošača po svim osnovama za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza Financijska agencija trajno prestaje izvršavati osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju zaprimanja osnove za plaćanje koja je izdana odnosno donesena prije otvaranja postupka stečaja potrošača i zaprimanja osnove za plaćanje za koju je potrošač oslobođen preostalih obveza, Financijska agencija iste vraća podnositelju uz obrazloženje.

(5) Od dana primitka pravomoćnog rješenja o opozivu oslobođenja od preostalih obveza Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka ponovno započeti izvršavati onim redoslijedom kojim su bile upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje prije otvaranja postupka stečaja potrošača.

 

GLAVA V.   POKRETANJE POSTUPKA I PRIPREMNO ROČIŠTE

Pokretanje postupka

Članak 44. (NN 67/18)

(1) Postupak stečaja potrošača pokreće se na prijedlog potrošača.

(2) Prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača ne objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(3) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, potrošač je dužan priložiti popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza. Popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza podnose se na propisanom obrascu.

(4) Ako potrošač uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača ne podnese isprave iz stavka 3. ovoga članka, sud će prijedlog odbaciti.

Troškovi postupka

Članak 45.

(1) Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud, a koji ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

(2) Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava, a predujmljeni troškovi postupka naknade prioritetno iz unovčene imovine potrošača.

(3) Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

(4) Svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Zastoj postupka

Članak 46.

(1) Potrošač i vjerovnici mogu suglasno prije donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača, zatražiti od suda zastoj postupka radi pokušaja sklapanja sporazuma.

(2) Zastoj iz stavka 1. ovoga članka može trajati najdulje tri mjeseca.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti.

Pripremno ročište

Članak 47.

(1) Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu ispunjenja obveza.

(2) Sud može odgoditi pripremno ročište samo jednom, ako ocijeni da je to potrebno radi zaštite interesa stranaka ili u slučaju iz članka 50. stavka 3. ovoga Zakona.

Poziv za pripremno ročište

Članak 48.

(1) Poziv za pripremno ročište objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova zajedno s popisom imovine i obveza i planom ispunjenja obveza. U objavi će biti istaknuto da svatko može obaviti uvid u popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza u pisarnici nadležnog suda.

(2) Vrijeme između objave poziva za pripremno ročište i pripremnog ročišta ne može biti kraće od 60 dana.

(3) Poziv za pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se očituju na plan ispunjenja obveza u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(4) Vjerovnici čije tražbine nisu sadržane u popisu imovine i obveza niti su pri izradi plana ispunjenja obveza uzete u obzir mogu zahtijevati njihovo namirenje samo ako su u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište podnijele zahtjev za dopunu ili izmjenu popisa. U pozivu za pripremno ročište sud će upozoriti na pravne posljedice koje će nastupiti zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva za dopunu ili izmjenu popisa.

Tijek ročišta

Članak 49.

(1) Pripremno ročište započinje razmatranjem plana ispunjenja obveza.

(2) Plan ispunjenja obveza može se na prijedlog pojedinih vjerovnika ili potrošača dopuniti ili izmijeniti.

(3) Svaki vjerovnik ima pravo zahtijevati provjeru i dopunu svih tražbina sadržanih u popisu imovine i obveza, pri čemu potrošač ima pravo zahtijevati provjeru svih tražbina koje se naknadno unose u plan na prijedlog vjerovnika.

(4) Ako potrošač ili koji od vjerovnika ospori tražbinu vjerovnika, smatrat će se da plan ispunjenja obveza nije prihvaćen.

Prihvaćanje plana

Članak 50.

(1) Ako se vjerovnik u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište nije izjasnio o planu ispunjenja obveza, smatra se da je dao svoj pristanak na plan.

(2) Ako nijedan vjerovnik nije uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza, smatra se da je plan prihvaćen.

(3) Ako je koji od vjerovnika uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza, potrošač može izmijeniti plan ispunjenja obveza u roku koji odredi sud. U tom slučaju sud će odgoditi pripremno ročište i ponoviti poziv za pripremno ročište u skladu s člankom 47. ovoga Zakona.

(4) Prihvaćeni plan unosi se u zapisnik i ima učinak sudske nagodbe.

Zabrana opstrukcije plana

Članak 51. (NN 67/18)

(1) Ako svi vjerovnici ne dadu svoj pristanak na plan ispunjenja obveza, sud će na prijedlog vjerovnika koji pristaje na plan ili na prijedlog potrošača rješenjem nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika:

– ako je većina svih vjerovnika prihvatila plan ispunjenja obveza i

– ako zbroj tražbina vjerovnika koji su dali svoj pristanak prelazi polovinu ukupnih tražbina.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, nedostajući pristanak vjerovnika ne može se nadomjestiti sudskom odlukom ako vjerovnik koji je uskratio svoj pristanak na plan učini vjerojatnim:

– da u odnosu na ostale vjerovnike njegovo sudjelovanje u planu ispunjenja obveza ne bi bilo pravično ili

– da se planom ispunjenja obveza stavlja u ekonomski lošiji položaj od onoga u kojem bi bio da se otvori postupak stečaja potrošača i primjene odredbe o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Sud svojom odlukom ne može nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika ako vjerovnik učini vjerojatnim da neka od tražbina koju je potrošač naveo u planu ispunjenja obveza ne postoji ili da je ona viša ili niža od one koju je potrošač naveo u planu ispunjenja obveza, a od ishoda tog spora ovisi da li neki od vjerovnika u odnosu na druge vjerovnike pravično sudjeluje u planu ispunjenja obveza.

(4) Prije donošenja odluke o nadomještanju nedostajućeg pristanka vjerovnika sud će omogućiti očitovanje vjerovnicima koji su uskratili pristanak na plan ispunjenja obveza.

(5) Protiv rješenja kojim se nadomješta nedostajući pristanak vjerovnika, vjerovnik koji je uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza ima pravo na žalbu, a protiv rješenja kojim sud odbija svojom odlukom nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika pravo na žalbu ima potrošač.

(6) Žalba iz stavka 5. ovoga članka odgađa provedbu rješenja.

(7) Sud će zastati s postupkom dok rješenje iz stavka 5. ovoga članka ne postane pravomoćno.

(8) Ako plan ispunjenja obveza bude prihvaćen odnosno ako se nedostajući pristanak vjerovnika može nadomjestiti sudskom odlukom iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatra se povučenim.

Neprihvaćanje plana

Članak 52. (NN 67/18)

(1) Ako svi vjerovnici ne prihvate plan ispunjenja obveza odnosno ako se nedostajući pristanak vjerovnika koji ne prihvaćaju plan ispunjenja ne može nadomjestiti sudskom odlukom iz članka 51. ovoga Zakona, sud može na pripremnom ročištu utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za otvaranje postupka stečaja potrošača.

(2) Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje postupka stečaja potrošača sud može iznimno odgoditi, ako ocijeni da je radi utvrđenja činjenice postojanja stečajnog razloga potrebno izvesti vještačenje ili iz drugog opravdanog razloga.

Članak 52.a (NN 67/18)

(1) Ako iz plana ispunjenja obveza koji je potrošač priložio uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača proizlazi da ukupan iznos obveza koje potrošač planira ispuniti nije jednak ili veći od 25% od ukupnog iznosa potrošačevih obveza, sud neće zakazati pripremno ročište ni razmatrati plan ispunjenja obveza.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da plan ispunjenja nije prihvaćen.

 

GLAVA VI.   OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA I PRAVNE POSLJEDICE NJEGOVA OTVARANJA

Otvaranje postupka

Članak 53. (NN 67/18)

(1) Sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača ako utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza.

(2) Ako nije održano pripremno ročište, sud može održati ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje postupka stečaja potrošača.

Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača

Članak 54.

(1) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača osobito mora sadržavati:

− podatke za identifikaciju potrošača

− podatke za identifikaciju povjerenika

− dan, sat i minutu otvaranja postupka stečaja potrošača

− poziv vjerovnicima da povjereniku u roku od 60 dana od dana objave toga rješenja prijave svoje tražbine

− poziv razlučnim i izlučnim vjerovnicima da povjerenika u roku od 60 dana od dana objave toga rješenja podneskom obavijeste o svojim pravima

− poziv dužnicima potrošača da svoje obveze bez odgode ispunjavaju povjereniku za potrošača i

− poziv na ispitno ročište i izvještajno ročište.

(2) Rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će odrediti da se otvaranje postupka stečaja potrošača upiše u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je potrošač upisan kao nositelj nekoga prava.

(3) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova istoga dana kad je doneseno.

Zakazivanje ispitnoga i izvještajnoga ročišta

Članak 55.

(1) Rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati:

1. ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) i

2. ročište vjerovnika na kojem povjerenik podnosi izvješće o položaju potrošača (izvještajno ročište).

(2) Vrijeme između zadnjega dana roka za prijavljivanje tražbine i ispitnoga ročišta ne smije biti kraće od osam dana ni duže od dva mjeseca.

(3) Izvještajno ročište ne može se održati prije ispitnoga ročišta ni 15 dana od dana održavanja toga ročišta.

(4) Ispitno i izvještajno ročište mogu se spojiti tako da se najprije održi ispitno ročište, a zatim izvještajno ročište.

Dostava rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača

Članak 56.

(1) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će dostaviti:

− potrošaču

− pravnim osobama koje za potrošača obavljaju poslove platnoga prometa

− ispostavi porezne uprave prema prebivalištu potrošača

− nadležnom državnom odvjetništvu i

− tijelima koja vode javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je potrošač upisan kao nositelj nekoga prava.

(2) Tijela iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka dužna su po službenoj dužnosti na temelju dostavljenoga rješenja zabilježiti otvaranje postupka stečaja potrošača.

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica

Članak 57.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka stečaja potrošača nastupaju trenutkom objave rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(2) Ako rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača u povodu žalbe bude ukinuto, a u ponovnom postupku stečaj nad potrošačem bude opet otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja postupka nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača ne provodi

Članak 58. (NN 67/18, 36/22)

(1) Ako sud na temelju isprava koje se nalaze u sudskom spisu stekne uvjerenje da imovina potrošača koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka ili je neznatne vrijednosti, rješenjem će pozvati osobe koje imaju pravni interes za provedbom postupka stečaja potrošača da u roku od 15 dana od dana objave tog poziva na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova uplate predujam za namirenje troškova postupka.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u zakonskom roku ne predujme traženi iznos, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka te istodobno imenovati povjerenika i odrediti razdoblje provjere ponašanja u trajanju od tri godine.

(3) Povjerenik će nakon zaključenja postupka stečaja potrošača, u ime i za račun potrošača unovčiti imovinu potrošača koja ulazi u stečajnu masu i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim radnjama povjerenik je dužan podnositi izvješća sudu, a kada je to potrebno, povjerenik će na temelju rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka otvoriti poseban račun na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 42. stavaka 2. – 5. ovoga Zakona.

(4) Ako se ispune pretpostavke za nastavljanje postupka stečaja potrošača radi naknadne diobe, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe o nastavljanju postupka radi naknadne diobe iz zakona kojim se uređuje stečajni postupak.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sud će rješenjem o nastavljanju postupka stečaja potrošača pozvati vjerovnike da u roku od 60 dana od objave tog rješenja na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova prijave svoje tražbine povjereniku te će zakazati ispitno ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine te istodobno i izvještajno ročište koje će spojiti s ispitnim ročištem. Na odgovarajući će se način u tom slučaju primijeniti odredbe o unovčenju imovine dužnika i namirenju vjerovnika iz zakona kojim se uređuje stečajni postupak.

Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača provodi

Članak 59. (NN 67/18)

(1) Ako sud stekne uvjerenje da su ispunjene pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o:

– stečajnim, izlučnim i razlučnim vjerovnicima

– vjerovnicima stečajne mase

– pravnim posljedicama otvaranja stečajnoga postupka

– unovčenju stečajne mase i unovčenju predmeta na kojima postoji razlučno pravo i

– namirenju stečajnih vjerovnika, osim odredbi o obustavi stečajnog postupka.

(2) U postupku stečaja potrošača stečajni vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u viši ili niži isplatni red. Tražbine nižeg isplatnog reda namiruju se prema redoslijedu propisanom zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Obveze po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje

Članak 59.a (NN 67/18)

(1) Za vrijeme trajanja stečajnog postupka i u razdoblju provjere ponašanja, obveze po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje povjerenik će ispunjavati prema redoslijedu po kojem se ispunjavaju ostale obveze stečajne mase, bez obzira na to kada je zakonska obveza na uzdržavanje nastala odnosno kada je utvrđena.

(2) Zakonska obveza na uzdržavanje maloljetnog djeteta prema stavku 1. ovoga članka isplaćuje se mjesečno iz nasljedstva ili zapisa koje potrošač stekne nakon otvaranja stečajnog postupka potrošača odnosno iz novčanih primanja potrošača, i to do iznosa utvrđenog sudskom odlukom kojom je određeno uzdržavanje ili sporazumom o uzdržavanju, ali najviše do jedne četvrtine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, koju je dužan utvrditi i objaviti Državni zavod za statistiku u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ovršni postupak, a zakonska obveza na uzdržavanje drugih osoba isplaćuje se najviše do jedne šestine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.

(3) Na prijedlog potrošača ili vjerovnika tražbine po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje sud može mjesečni iznos zakonskog uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka utvrditi u većem ili manjem iznosu.

Smrt potrošača

Članak 59.b (NN 67/18)

(1) Ako potrošač umre nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača u slučajevima u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača provodi, stečajni postupak se nastavlja voditi nad stečajnom masom.

(2) U ime i za račun stečajne mase mogu se voditi sporovi ako ovim Zakonom ili Stečajnim zakonom nije drukčije određeno, a stečajna masa može biti nositelj prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga Zakona u rješenju o zaključenju postupka stečaja potrošača sud će odrediti da se eventualni ostatak stečajne mase prenese u ostavinsku masu iza pokojnog potrošača.

(4) Ako potrošač umre prije donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača, stečajni postupak će se obustaviti, a ako umre u razdoblju provjere ponašanja, povjerenik je dužan raspodijeliti potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom.

 

GLAVA VII.   STEČAJNA MASA I ZAŠTITA POTROŠAČA

Stečajna masa

Članak 60.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu potrošača koju je potrošač stekao do zaključenja stečajnoga postupka i imovinu koju će steći do isteka razdoblja provjere ponašanja, osim imovine na kojoj se ne može provesti ovrha u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovršni postupak.

Imovina bračnih drugova

Članak 61.

Ako je otvoren postupak stečaja potrošača nad imovinom jednoga bračnog druga, udio toga bračnog druga u imovini bračnih drugova ulazi u stečajnu masu ako se na tom udjelu prema zakonu kojim se uređuje ovršni postupak može protiv dužnika provesti ovrha. Podjela imovine provest će se izvan postupka stečaja potrošača, na zahtjev povjerenika.

Nasljedstvo

Članak 62.

(1) Ako je potrošač stekao nasljedstvo ili zapis prije otvaranja ili tijekom postupka stečaja potrošača, samo se on ima pravo prihvatiti ili odreći nasljedstva ili zapisa ili ustupiti svoj nasljedni dio.

(2) Ako se potrošač odrekne nasljedstva ili ustupi svoj nasljedni dio nakon otvaranja postupka stečaja potrošača ili u tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača, sud će ocijeniti razloge takvog odricanja odnosno ustupanja te od kakvog je to utjecaja pri odluci o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka sud će saslušati vjerovnike i potrošača.

Zaštita dostojanstva potrošača

Članak 63.

(1) Pri unovčenju stečajne mase povjerenik je dužan voditi računa o dostojanstvu potrošača i o tome da potrošaču mjesečno ostane dovoljno sredstava za primjerene životne potrebe / primjereni životni standard.

(2) Visinu sredstava iz stavka 1. ovoga članka sud određuje prema iznosu koji je izuzet od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika.

(3) Troškove stanovanja (najamnina, komunalne naknade, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima) potrošač samostalno namiruje iz sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je unovčenje imovine ispod najniže prodajne cijene po kojoj se pojedini dio imovine može prodati prema pravilima ovršnog postupka.

(5) Sud može donijeti odluku da se neće unovčavati dijelovi imovine potrošača ako bi troškovi unovčenja bili veći od iznosa ostvarenog unovčenjem, u kojem slučaju će potrošaču odrediti rok u kojem mora na poseban račun povjerenika iz sredstava iz stavka 1. ovoga članka uplatiti iznos koji odgovara iznosu koji bi se ostvario unovčenjem.

(6) Sud će odlučiti o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza nakon što potrošač uplati iznos iz stavka 5. ovoga članka.

Zaštita doma

Članak 64. (NN 67/18)

(1) Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje:

1. ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i

2. nema na raspolaganju drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka potrošač je dužan pisano obrazložiti. Sud je dužan pozvati vjerovnike koji imaju razlučno pravo na nekretnini da se u roku od osam dana očituju o prijedlogu potrošača i izjasne daju li svoj pristanak.

(3) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje sud u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga odnosno isteka roka za očitovanje vjerovnika koji imaju razlučno pravo na nekretnini uzimajući u obzir da nekretnina mora biti razmjerna osnovnim stambenim potrebama potrošača. Sud može odlučiti da se nekretnina iz stavka 1. ovoga članka ne prodaje do okončanja razdoblja provjere ponašanja nakon kojeg razdoblja će ocijeniti svrhovitost prodaje nekretnine, vodeći računa o opsegu namirenja svih vjerovnika koji će se namiriti iz prodajne cijene nekretnine.

(4) Sud može bez odgode ukinuti odluku iz stavka 3. ovoga članka ako utvrdi da potrošač ne ispunjava obveze propisane ovim Zakonom.

(5) Protiv odluka iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vjerovnici i potrošač mogu podnijeti žalbu u roku od tri dana od obavljene dostave.

(6) Ako prodaju nekretnine iz stavka 1. ovoga sud ocijeni svrhovitom i ako bi se ovrha na nekretnini mogla odrediti prema pravilima ovršnog postupka, sud će po službenoj dužnosti pokrenuti ovršni postupak radi naplate novčane tražbine te odrediti ovrhu na nekretnini iz stavka 1. ovoga članka.

(7) U ovršnom postupku iz stavka 6. ovoga članka sudjeluje povjerenik s ovlastima ovrhovoditelja, troškovi prodaje plaćaju se iz plaćene kupovnine, a vjerovnici se namiruju prema pravilima o namirenju stečajnih vjerovnika.

Imovina na kojoj postoji razlučno pravo

Članak 65.

(1) Na prijedlog povjerenika, razlučnog vjerovnika ili potrošača sud može odlučiti da se u postupku stečaja potrošača imovina na kojoj postoji razlučno pravo unovči slobodnom pogodbom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će odrediti rok za unovčenje slobodnom pogodbom. Ako se istekom roka koji odredi sud imovina na kojoj postoji razlučno pravo ne unovči slobodnom pogodbom, imovina će se unovčiti uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka.

(3) Zabranjeno je unovčenje imovine na kojoj postoji razlučno pravo ispod polovine procijenjene vrijednosti svakog pojedinog dijela imovine.

Obavljanje samostalne djelatnosti

Članak 66.

(1) Potrošač može nakon otvaranja postupka stečaja potrošača i u razdoblju provjere ponašanja zahtijevati od suda dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti.

(2) Potrošač je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dužan navesti djelatnosti koje namjerava obavljati, planiranu dobit ili dohodak te druge pretpostavke na temelju kojih bi sud mogao utvrditi osnovanost zahtjeva.

(3) Potrošač može u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka zatražiti da se iz stečajne mase izuzmu strojevi, oprema, materijal ili drugi dio imovine potreban za obavljanje djelatnosti, osim nekretnina.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka zahtjev mora sadržavati mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase koji se potrošač obvezuje uplaćivati u stečajnu masu. Mjesečni iznos naknade ne može biti veći od 1% tržišne vrijednosti dijela imovine koja je izuzeta iz stečajne mase.

(5) Sud će, uz prethodno mišljenje povjerenika i vjerovnika, dopustiti obavljanje samostalne djelatnosti ako stekne uvjerenje da će potrošač obavljanjem djelatnosti ostvariti dobit ili dohodak i da će biti u mogućnosti plaćati mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase.

(6) U odluci iz stavka 5. ovoga članka sud je dužan naznačiti dio imovine koji se izuzima iz stečajne mase i obvezati potrošača na plaćanje mjesečne naknade.

Ukidanje dopuštenja za obavljanje samostalne djelatnosti

Članak 67.

(1) Sud može na prijedlog povjerenika ili vjerovnika ukinuti dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti ako potrošač:

– redovito ne plaća mjesečnu naknadu za imovinu izuzetu iz stečajne mase

– u izvješću o dobiti i gubitku iskaže gubitak ili se takav gubitak utvrdi analizom, osim ako sud stekne uvjerenje da će potrošač u sljedećem razdoblju ostvariti dobit ili dohodak ili

– ne ispunjava tekuće porezne obveze.

(2) Ako sud ukine dopuštenje za obavljanje samostalne djelatnosti, u stečajnu masu vratit će se izuzeti dio imovine i ostvarena dobit ili dohodak.

(3) Neispunjene obveze nastale obavljanjem samostalne djelatnosti smatraju se troškovima postupka.

 

GLAVA VIII.   ZAKLJUČENJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA

Završna dioba i završni diobni popis

Članak 68. (NN 67/18)

(1) Završnoj diobi pristupa se čim završi unovčenje stečajne mase, uz suglasnost suda, a nakon što povjerenik sastavi završni diobni popis.

(2) Radi završne diobe sud određuje završno ročište vjerovnika na kojem se:

1. raspravlja o završnom diobnom popisu i računu povjerenika

2. daje suglasnost na završni diobni popis i račun povjerenika

3. odlučuje o neunovčivim predmetima stečajne mase.

(3) Vrijeme između objave poziva za završno ročište i dana održavanja ne smije biti kraće od 30 dana ni duže od 60 dana.

(4) Prigovore na završni diobni popis vjerovnici mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave završnog diobnog popisa. Neobrazložene prigovore prvostupanjski sud će odbaciti bez pozivanja podnositelja na njihov ispravak ili dopunu.

(5) Na završnom ročištu sud će rješenjem odlučiti o prigovorima vjerovnika iz stavka 4. ovoga članka.

Zaključenje postupka stečaja potrošača

Članak 69. (NN 36/22)

(1) Rješenjem o zaključenju postupka stečaja potrošača sud će odrediti razdoblje provjere ponašanja koje ne može biti kraće od godinu dana ni duže od tri godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potrošač se neće osloboditi od preostalih obveza i sud neće odrediti razdoblje provjere ponašanja:

– ako potrošač do zaključenja postupka stečaja potrošača izjavi da ne želi oslobođenje od preostalih obveza ili

– ako postoji neki od razloga iz članka 75. stavka 1. ovoga Zakona ili

– ako je potrošač u posljednjih šest godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača odnosno u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača oslobođen od preostalih obveza ili mu je oslobođenje uskraćeno.

(3) Razdoblje provjere ponašanja počinje teći od pravomoćnosti rješenja o zaključenju postupka stečaja potrošača.

 

GLAVA IX. RAZDOBLJE PROVJERE PONAŠANJA I OSLOBOĐENJE OD PREOSTALIH OBVEZA

Raspolaganje imovinom potrošača

Članak 70.

(1) U razdoblju provjere ponašanja povjerenik je dužan unovčavati i raspodjeljivati potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom i odredbama ovoga Zakona.

(2) Imovina koja se ne unovči do isteka razdoblja provjere ponašanja u skladu sa završnim diobnim popisom, smatrat će se neunovčivim predmetom stečajne mase i ostaje potrošaču.

(3) U razdoblju provjere ponašanja potrošač ne može sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove ili radnje koje se odnose na raspolaganje njegovom imovinom koja ulazi u stečajnu masu.

Prijelaz prava potrošača na povjerenika

Članak 71.

(1) U razdoblju provjere ponašanja na povjerenika prelazi pravo raspolaganja imovinskim pravima koja ulaze u stečajnu masu potrošača, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Povjerenik raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.

(3) Potrošač prenosi na povjerenika pravo raspolaganja imovinskim pravima izjavom o ustupu koju je dužan dati na zapisnik pred sudom i u kojoj je dužan navesti je li imovinskim pravima iz stavka 1. ovoga članka već prije raspolagao.

(4) U izjavi o ustupu potrošač je dužan izjaviti da je suglasan s time da se sva primanja, naknade i darovi koji nisu izuzeti od ovrhe u skladu s odredbama Ovršnog zakona isplaćuju na poseban transakcijski račun iz članka 42. ovoga Zakona.

Pravni položaj povjerenika

Članak 71.a (NN 67/18)

(1) Povjerenik je dužan osobe obvezane na plaćanje obavijestiti o ustupu. On je dužan iznose koje primi na osnovi ustupa, kao i ostale isplate u korist potrošača ili treće osobe, držati odvojene od svoje imovine te ih, ako sud ne odluči drukčije, jednom godišnje podijeliti vjerovnicima na osnovi završnoga popisa.

(2) Povjerenik je dužan sudu po okončanju svoje službe položiti račun.

(3) U odnosu na povjerenika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o nadzoru nad stečajnim upraviteljem i o razrješenju stečajnoga upravitelja, s time da svaki vjerovnik ima pravo predložiti razrješenje te pravo na žalbu protiv odluke suda o prijedlogu za razrješenje.

Jednako postupanje prema svim vjerovnicima

Članak 72.

(1) Tijekom trajanja ustupa, nad imovinom potrošača kojom povjerenik upravlja u ime i za račun potrošača, nije dopuštena ovrha u korist pojedinih vjerovnika.

(2) Ništetan je svaki sporazum između potrošača ili drugih osoba i pojedinih vjerovnika na osnovi kojega bi koji od njih stekao neku posebnu prednost.

(3) S tražbinom iznosa obuhvaćenih izjavom o ustupu obvezana osoba može prebiti svoju tražbinu prema potrošaču samo ako bi ona u slučaju nastavka postupka stečaja potrošača imala pravo na prijeboj.

Obveze potrošača u razdoblju provjere ponašanja

Članak 73. (NN 67/18)

(1) U razdoblju provjere ponašanja potrošač je dužan sudu i povjereniku, na njihov zahtjev, dati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao.

(2) Potrošač je dužan predati povjereniku jednu polovinu imovine koju stekne nasljeđivanjem. Naslijeđena imovina unosi se u stečajnu masu.

(3) Potrošač je dužan bez odgode prijaviti povjereniku i sudu svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.

(4) Potrošač ne smije zatajiti nijedan iznos obuhvaćen izjavom o ustupu niti imovinu iz stavka 2. ovoga članka te je dužan povjereniku i sudu, na njihov zahtjev, dati obavijesti o svojim primanjima i imovini.

(5) Potrošač je dužan plaćanja radi namirenja vjerovnika obavljati samo povjereniku te ne smije nijednom vjerovniku dati posebnu prednost.

(6) Ako sud smatra potrebnim, uputit će potrošača u odgovarajuće savjetovalište radi poduke o financijski racionalnom ponašanju.

Povreda dužnosti potrošača

Članak 73.a (NN 67/18)

(1) Sud će potrošaču uskratiti oslobođenje od preostalih obveza na prijedlog stečajnog vjerovnika, ako potrošač tijekom razdoblja provjere ponašanja povrijedi svoju dužnost i time onemogući namirenje vjerovnika odnosno ako se ostvari neki od razloga iz članka 75. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka stečajni vjerovnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je saznao za povredu dužnosti. Prijedlog je dopušten samo ako vjerovnik svoj prijedlog učini vjerojatnim.

(3) Prije odluke o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka sud će saslušati povjerenika, potrošača i stečajne vjerovnike. Potrošač je dužan dati obavijesti o ispunjavaju svojih dužnosti.

(4) Ako potrošač bez valjanoga razloga ne pruži tražene obavijesti ili ako neopravdano izostane s ročišta koje je sud zakazao radi davanja obavijesti, sud će donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza.

Rješenje o oslobođenju i uskrati oslobođenja od preostalih obveza

Članak 74. (NN 67/18)

(1) Sud će donijeti rješenje o oslobođenju ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza nakon isteka razdoblja provjere ponašanja, ako sud nije donio rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza na temelju članka 73.a ovoga Zakona.

(2) Sud je prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka dužan zakazati ročište na kojem će pribaviti mišljenje vjerovnika, povjerenika i potrošača.

(3) Pravo na žalbu protiv rješenja o oslobođenju od preostalih obveza ima svaki vjerovnik koji je predložio sudu donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, a pravo na žalbu protiv rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza potrošač.

Uskrata oslobođenja od preostalih obveza

Članak 75.

(1) Sud će rješenjem uskratiti oslobođenje od preostalih obveza ako je potrošač:

1. pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, protiv gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti

2. u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama, kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza

3. u posljednjoj godini prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja

4. tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema ovom Zakonu ili

5. namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.

(2) Vjerovnik može najkasnije na ročištu iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona predložiti sudu donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, uz obvezno navođenje razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Oslobođenje od preostalih obveza

Članak 76. (NN 67/18)

(1) Ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, sud će donijeti rješenje o oslobođenju od preostalih obveza.

(2) Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.

(3) Oslobođenje potrošača od preostalih obveza je bez utjecaja na prava stečajnih vjerovnika prema sudužnicima i jamcima dužnika, a potrošač se oslobađa od svojih obveza prema sudužnicima, jamcima ili regresnim ovlaštenicima na isti način kao i od obveza prema stečajnim vjerovnicima.

(4) Ako potrošač namiri kojega od vjerovnika koji na temelju oslobođenja potrošača od preostalih obveza nema pravo tražiti namirenje, vjerovnik nije obvezan vratiti primljeno.

(5) Pravomoćnošću rješenja o oslobođenju od preostalih obveza prestaju važiti izjave o ustupu, služba povjerenika i ograničenja prava potrošača.

Obveze izuzete od oslobođenja

Članak 77. (NN 67/18)

(1) Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:

1. zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati

2. vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem

3. naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem

4. naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.

(2) Za vrijeme trajanja stečajnog postupka i razdoblja provjere ponašanja za tražbine iz stavka 1. ovoga članka zastara ne teče, a ako je vjerovnik prijavio tražbinu u postupku stečaja potrošača, zastara se prekida.

Prijedlog za opoziv oslobođenja potrošača od preostalih obveza

Članak 78.

(1) Na prijedlog kojega od vjerovnika sud će opozvati određeno oslobođenje potrošača od preostalih obveza ako se naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti namjerno povrijedio ili time znatno onemogućio namirenje vjerovnika. Prijedlog se može podnijeti u roku od godinu dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.

(2) Pravodobni prijedlog vjerovnika dopušten je samo ako vjerovnik učini vjerojatnim da postoji koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka i da vjerovnik prije pravomoćnosti odluke nije saznao da oni postoje.

Odluka o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza

Članak 79.

(1) Prije donošenja odluke sud će saslušati potrošača i povjerenika.

(2) Protiv rješenja suda podnositelj prijedloga i potrošač imaju pravo na žalbu.

 

GLAVA IX.a   JEDNOSTAVNI POSTUPAK STEČAJA POTROŠAČA

Pretpostavke za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.a (NN 67/18)

(1) Iznimno od odredbi članka 5. ovoga Zakona, sud će prema odredbama ove glave Zakona provesti stečajni postupak koji je ograničen na dio potrošačevih vjerovnika (jednostavni postupak stečaja potrošača).

(2) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti nad imovinom potrošača iz članka 4. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona ako:

– u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i

– je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.

(3) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ako ih je Financijska agencija brisala iz tog Očevidnika istekom roka prema posebnom zakonu i ako:

– nakon brisanja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

(4) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje zato što su vjerovnici povukli prijedlog za ovrhu odnosno zahtjev za izravnu naplatu nakon što je Financijska agencija pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom ako to predloži potrošač i ako:

– nakon povlačenja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koji su povukli osnove za plaćanje s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

(5) Vjerovnici iz stavka 3. ovoga članka imaju prednost nad vjerovnicima iz stavka 4. ovoga članka, a ako postoji više vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka odnosno stavka 4. ovoga članka, prednost ima vjerovnik čija osnova za plaćanje je ranije bila upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Tražbine vjerovnika koje su radi osiguranja ili radi naplate novčane kazne upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ne uzimaju se u obzir kod utvrđivanja uvjeta za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača niti se jednostavni postupak stečaja potrošača na njih primjenjuje.

(7) U smislu ove glave Zakona, glavnicom se smatraju i troškovi i uglavničene kamate ako je njihovo prisilno ostvarenje vjerovnik tražio kao glavnu tražbinu.

(8) Ako je isti vjerovnik na temelju iste ovršne isprave zatražio više djelomičnih namirenja tako da je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje upisano više osnova za plaćanje, svaka upisana osnova za plaćanje se u smislu ove glave Zakona smatra samostalnom tražbinom vjerovnika.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje

Očitovanje potrošača

Članak 79.b (NN 67/18)

(1) Kad se ispune pretpostavke iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, Financijska agencija će pozvati potrošača da se u roku od 15 dana od dana dostave poziva očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

(2) U pozivu iz stavka 1. Financijska agencija će obavijestiti potrošača da u roku za davanje suglasnosti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača:

– mora dostaviti popis svoje imovine

– može podnijeti prijedlog da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje (članak 79.a stavak 4.).

(3) Uz poziv iz stavka 1. ovoga članka Financijska agencija će potrošaču dostaviti podatke iz članka 79.d stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga popisa imovine potrošač odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom.

(5) Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka s popisom imovine iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka potrošač daje na obrascu koji pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Dostava poziva

Članak 79.c (NN 67/18, 36/22)

(1) Poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će dostaviti potrošaču u roku od 30 dana od dana kada su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Financijska agencija dostavit će poziv potrošaču u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona protekom tri godine od primitka negativnog očitovanja na poziv za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, rješenja o odbacivanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, rješenja o odbijanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ili rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(3) Financijska agencija dostavit će poziv potrošaču u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona protekom tri godine od primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza ili pravomoćnog rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza u jednostavnom postupku stečaja potrošača.

(4) Ako se ne očituje u roku od 15 dana od dana dostave poziva ili dostavi popis imovine, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

(5) Ako se očituje u roku od 15 dana od dana dostave poziva da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, ali ne popiše imovinu, smatrat će se da je potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.

(6) Poziv iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se potrošaču na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj prema podacima o prebivalištu iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova. Iznimno, ako prema podacima iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova proizlazi da je potrošač prijavio boravište u kojem drugom mjestu u Republici Hrvatskoj ili da je prijavio koje drugo mjesto ili način na koji joj se dostava može obaviti, dostava se obavlja na adresi boravišta odnosno na drugom prijavljenom mjestu ili na drugi prijavljeni način.

(7) Ako dostava ne uspije na adresi iz stavka 4. ovoga članka, dostava će se obaviti na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, uz slanje obavijesti potrošaču da je dostava poziva iz stavka 1. ovoga članka obavljena isticanjem na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Obavijest potrošaču dostavlja se na adresu iz stavka 4. ovoga članka predajom u poštanski sandučić i u njegov korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

(8) Ako iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova proizlazi da potrošač nema prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno ako potrošač nema boravište u Republici Hrvatskoj, Financijska agencija će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova pozvati potrošača da dostavi adresu za primanje pismena. Objava poziva mora trajati najmanje 60 dana.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.d (NN 67/18)

(1) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi Financijska agencija nadležnom sudu u elektroničkom obliku ako se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom odnosno ako se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač suglasan da se provede taj postupak.

(2) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava:

1. podatke za identifikaciju potrošača

2. podatak o trajanju neprekinutog razdoblja u kojem potrošač ima u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbine

3. podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, uključujući troškove i kamate na dan podnošenja prijedloga

4. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje po kojima ti vjerovnici imaju nenamirene tražbine prema potrošaču na dan podnošenja prijedloga

5. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje koje je Financijska agencija po isteku roka prema posebnom propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima prestala izvršavati, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje

6. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika koji su povukli osnovu za plaćanje i popis tih osnova za plaćanje, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje.

(3) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 5. ovoga članka ako su na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Uz prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prilaže i dostavlja sudu u elektroničkom obliku očitovanje i drugu dokumentaciju koju joj je potrošač dostavio te poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona koji je dostavljen potrošaču.

(5) Na traženje suda Financijska agencija dostavlja sudu u elektroničkom obliku podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Financijska agencija neće podnijeti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako:

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 3. ovoga Zakona ili

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, a potrošač nije predložio da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a stavka 4. ovoga Zakona.

(7) Izgled prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Odbijanje odnosno odbačaj prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.e (NN 67/18)

(1) Ako nisu ispunjeni uvjeti za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, sud će rješenjem odbiti prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača i dostaviti ga potrošaču i Financijskoj agenciji.

(2) Sud će odbaciti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako se potrošač očitovao da nije suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača odnosno ako bi se prema odredbama ove glave Zakona jednostavni postupak stečaja potrošača provodio samo radi namirenja vjerovnika iz članka 77. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravo na žalbu ima potrošač.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje

Oglas

Članak 79.f (NN 67/18)

(1) Ako nije odbacio odnosno odbio prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti oglas koji sadržava:

– podatke za identifikaciju potrošača

– popis imovine ako ga je potrošač dostavio

– poziv svima vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave oglasa ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.

(2) Sud je dužan utvrditi vrijednost potrošačeve imovine, kao i raspolaganja imovinom koja je potrošač poduzeo u posljednje tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača putem Financijske agencije, koja je ovlaštena podatke o potrošačevoj imovini pribavljati od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela i osoba koje vode evidencije o imovini potrošača. Porezna uprava omogućit će dostupnost podataka sadržanih u evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima bez potrebe ishođenja suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela koje tražene podatke dostavlja u navedenu evidenciju.

(3) Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni. Sud može procjenu povjeriti sudskom ovršitelju odnosno sudskom procjenitelju ili posebnom vještaku.

Otvaranje i zaključenje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.g (NN 67/18)

(1) Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000,00 kuna, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(2) Sud neće po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača ako utvrdi da neki od vjerovnika iz prijedloga za pokretanje jednostavnog postupka stečaja potrošača, osim ovršnog postupka na novčanoj tražbini po računu, protiv potrošača vodi drugi ovršni postupak radi naplate novčane tražbine pred sudom u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju će sud donijeti rješenje iz članka 79.h stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U rješenju o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud neće imenovati povjerenika niti odrediti razdoblje provjere ponašanja.

(4) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i u odnosu na vjerovnike iz članka 79.a ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalbu može podnijeti potrošač i vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sud će dostaviti osobama iz stavka 5. ovoga članka odgovarajućom primjenom odredbi članka 79.c ovoga Zakona.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kao i obavijest da je rješenje postalo pravomoćno, sud će dostaviti Financijskoj agenciji elektroničkim putem.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje

Otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.h (NN 67/18, 36/22)

(1) Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa veća od 10.000,00 kuna, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(2) Tražbine vjerovnika iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona smatraju se utvrđenim u iznosu u kojem su evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Tražbine vjerovnika iz članka 79.a stavaka 3. i 4. ovoga Zakona smatraju se utvrđenim u iznosu u kojem su bile evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ili manjem, ako ih je potrošač u prijedlogu iz članka 79.b stavka 2. točke 2. ovoga Zakona naznačio u manjem iznosu. Drugi vjerovnici i njihove tražbine neće se utvrđivati.

(3) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka sud kao povjerenika može imenovati odvjetnika s liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora ili stečajnog upravitelja koji je upisan na listi stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.

(4) Kao povjerenik ne može biti imenovan odvjetnik koji:

– se mora izuzeti odgovarajućom primjenom članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili

– u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja.

(5) Ako potrošač ima stalna novčana primanja na kojima se ne provodi ovrha, sud će naložiti potrošaču da u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja koji će sud odrediti odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalbu može podnijeti potrošač i vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sud će dostaviti poštom osobama iz stavka 6. ovoga članka odgovarajućom primjenom odredbi članka 79.c ovoga Zakona, a u slučaju iz članka 79.l stavka 3. ovoga Zakona i sudu koji vodi ovršni postupak u korist vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona.

(8) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kao i obavijest da je rješenje postalo pravomoćno, sud će dostaviti Financijskoj agenciji elektroničkim putem.

(9) Liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(10) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom uređuje pretpostavke i način izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira u jednostavnom postupku stečaja potrošača.

11. Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

Unovčenje potrošačeve imovine

Članak 79.i (NN 67/18)

(1) Stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača unovčiti pokretnine odnosno tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska ili materijalna prava koja je potrošač naveo u popisu imovine ili čije je postojanje sud utvrdio.

(2) Pokretnine i prava potrošača, osim stalnih novčanih primanja iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik unovčava neposrednom pogodbom, odgovarajućom primjenom pravila o prodajnoj cijeni koja se primjenjuje na pokretnine u ovršnom postupku.

(3) Pokretnine koje se unovčavaju neposrednom pogodbom mogu se ostaviti u posjedu potrošača koji s njima ne smije raspolagati, opteretiti ih pravima u korist trećih osoba bez suglasnosti suda niti im umanjiti vrijednost njihovom redovitom uporabom. Ako potrošač otuđi, optereti ili umanji vrijednost pokretnina koje treba unovčiti neposrednom pogodbom, smatrat će se da potrošač nije pošten, a sud će jednostavni postupak stečaja potrošača obustaviti.

(4) Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom sklapa se u pisanom obliku.

(5) Ugovor sklapaju kupac i odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik u ime i za račun potrošača.

(6) Potpis odvjetnika odnosno stečajnog upravitelja koji je imenovan kao povjerenik potvrdit će sud kada je to prema posebnom propisu potrebno radi upisa promjene vlasništva u javnoj knjizi. Umjesto sudske potvrde potpisa, potpis može biti javnobilježnički ovjerovljen.

(7) Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom ima učinak od dana pravomoćnosti rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(8) Pokretnine i prava koja se ne unovče u roku iz stavka 1. ovoga članka smatraju se neunovčivom imovinom i ostaju potrošaču.

(9) Odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka podnijeti sudu izvješće o svim poduzetim radnjama.

(10) Radi namirenja vjerovnika u jednostavnom postupku stečaja potrošača ne mogu se unovčiti potrošačeve nekretnine, osim u slučaju iz članka 79.l stavka 3. ovoga Zakona.

Pravo na nagradu i naknadu troškova

Članak 79.j (NN 67/18)

Odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik ima pravo na jedinstvenu nagradu i naknadu troškova u skladu s uredbom o nagradi i naknadi troškova kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrada i naknada za povjerenike u jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Provjera imovinskog stanja potrošača

Članak 79.k (NN 67/18)

Nakon što se unovči imovina potrošača odnosno nakon što potrošač ispuni obveze iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, a prije donošenja rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će provjeriti imovinsko stanje potrošača u razdoblju od otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača do dana provjere.

Ovršni postupci u tijeku

Članak 79.l (NN 67/18)

(1) Ovršni postupci koji se na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vode protiv potrošača pred sudom u Republici Hrvatskoj neće se prekidati, već će se nastaviti pred sudom pred kojim se vode.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovršni postupci radi naplate novčane tražbine na potrošačevoj novčanoj tražbini po računu prekidaju se do okončanja jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(3) Vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona stupaju u ovršni postupak koji je pokrenuo neki od tih vjerovnika radi namirenja novčane tražbine.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka svi vjerovnici se namiruju se kao jedan vjerovnik, odgovarajućom primjenom pravila o razmjernom namirenju vjerovnika u stečaju, nakon što se vjerovnik koji je pokrenuo ovršni postupak namiri s osnove troškova koje je imao u tom postupku.

(5) Nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vjerovnici iz stavka 3. ovoga članka ne mogu tražiti promjenu sredstava i predmeta ovrhe u ovršnim postupcima radi namirenja novčane tražbine niti mogu pokretati nove ovršne postupke protiv potrošača.

(6) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se zaključiti i ako ovršni postupci iz stavka 3. ovoga članka nisu dovršeni.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza nakon obavijesti ovršnog suda da je rješenje o namirenju steklo svojstvo pravomoćnosti. Ako se protiv potrošača vodi više ovršnih postupka, sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza nakon zadnje obavijesti ovršnog suda da je rješenje o namirenju steklo svojstvo pravomoćnosti.

(8) Otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača bez utjecaja je na ovršne postupke:

– u kojima ovrhovoditelj nije vjerovnik iz članka 79.a ovoga Zakona, s time da se preostali iznos kupovnine ostvaren u tim ovršnim postupcima, ako ga ima, neće vratiti ovršeniku, nego dostaviti na račun suda koji vodi jednostavni postupak stečaja potrošača radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona

– koji se vode protiv potrošača radi namirenja nenovčanih tražbina.

Obustava jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.m (NN 67/18)

Sud će obustaviti jednostavni postupak stečaja potrošača ako:

– potrošač povuče očitovanje kojim je dao suglasnost da se jednostavni postupak stečaja potrošača može voditi na njegovoj imovini u roku od 60 dana od dana otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

– potrošač u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača ne uplati na račun suda iznos koji mu je sud naložio uplatiti

– sud utvrdi da je u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača potrošač stekao ili raspolagao imovinom koju nije prijavio sudu

– pokretnine odnosno prava potrošača koja se trebaju unovčiti propadnu, bitno izgube vrijednost, odnosno ako se ne mogu pronaći ili ako se utvrdi da nisu postojale na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

– se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač nepošten.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje

Zaključenje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.n (NN 67/18)

(1) Nakon unovčenja stvari i prava koja se prema odredbama ove glave Zakona moraju unovčiti odnosno nakon što potrošač ispuni obveze iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja.

(2) U rješenju o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike iz članka 79.a ovoga Zakona.

Odgovarajuća primjena odredbi ovoga Zakona

Članak 79.o (NN 67/18)

U jednostavnom postupku stečaja potrošača na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 21. – 30., članaka 37. – 39., članka 40. stavaka 1. i 3., članaka 41. – 43., članka 54., članaka 56. i 57., članaka 59.a – 62., članka 65., članka 68., članka 69. stavka 2. podstavka 3., članka 73.a, članka 74. stavaka 2. i 3., članka 75., članka 76. stavaka 1., 3. i 4., članaka 77. – 79. ovoga Zakona.

Naknadna dioba

Članak 79.p (NN 67/18)

(1) Sud će na prijedlog kojega od stečajnih vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona odrediti nastavljanje postupka radi naknadne diobe ako se nakon zaključenja jednostavnog postupka stečaja potrošača pronađe imovina koja se mogla unovčiti u jednostavnom postupku stečaja potrošača da se za nju znalo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila o naknadnoj diobi iz zakona kojim je uređen stečajni postupak.

Ukidanje odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza

Članak 79.r (NN 67/18)

Ako sud oslobodi potrošača od preostalih obveza u odnosu na obveze iz članka 77. ovoga Zakona, vjerovnici obveze iz članka 77. ovoga Zakona mogu u roku od pet godina od pravomoćnosti rješenja kojim se potrošač oslobađa od preostalih obveza predložiti sudu da ukine svoje rješenje u dijelu u kojem je potrošač oslobođen od preostalih obveza prema tome vjerovniku.

Sudski savjetnici

Članak 79.s (NN 67/18)

Sudski savjetnici ovlašteni su provoditi jednostavni postupak stečaja potrošača i donositi odluke.

Postupanje Financijske agencije s osnovama za plaćanje nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.t (NN 67/18)

(1) Od dana primitka rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret potrošača, osim osnova za plaćanje koje se odnose na mjere osiguranja iz kaznenog postupka i naplatu izrečenih novčanih kazni.

(2) Od dana primitka rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača do dana primitka pravomoćnoga rješenja o obustavi i/ili zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će nove osnove za plaćanje upisivati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, ali neće po njima postupati, osim ako je riječ o ispravama iz stavka 1. ovoga članka.

Postupanje Financijske agencije s osnovama za plaćanje nakon obustave ili zaključenja jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.u (NN 67/18)

(1) Od dana primitka pravomoćnoga rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima po računu potrošača na temelju svih osnova za plaćanje iz članka 79.t ovoga Zakona.

(2) Od dana primitka pravomoćnoga rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima po računu potrošača na temelju svih osnova za plaćanje, osim po osnovama za koje je potrošač pravomoćnom sudskom odlukom oslobođen od preostalih obveza.

Proglašenje ovrhe nedopuštenom

Članak 79.v (NN 67/18)

Ako se vjerovnik naplati na temelju osnove za plaćanje po kojoj je potrošač oslobođen od preostalih obveza u jednostavnom postupku stečaja potrošača, potrošač može tražiti proglašenje ovrhe nedopuštenom i povrat prenesenih novčanih sredstava u posebnoj parnici.

 

GLAVA X.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

(1) Uredbu iz članka 43. stavka 2. Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 6. stavka 2., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 2., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 6., članka 35. stavka 5. i članka 37. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 67/18

Postupci u tijeku

Članak 29.

(1) Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o stečaju potrošača koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka:

– članak 59.a koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona primjenjuje se na postupke u tijeku u odnosu na ona primanja koja potrošač primi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona

– članak 23. ovoga Zakona primjenjuje se na postupke u tijeku ako potrošač stekne imovinu nasljeđivanjem nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Provedbeni propisi

Članak 30.

(1) Uredbu o nagradi i naknadi troškova iz članka 79.j koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– pravilnik iz članka 28. koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona

– pravilnike iz članaka 79.b, 79.d i 79.h koji su dodani člankom 28. ovoga Zakona.

Naknadna procjena učinaka propisa

Članak 31.

Ministarstvo pravosuđa će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 32.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 36/22

Članak 12.

Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Iznimno od odredbe stavka l. ovoga članka, postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a u kojima nije donesena pravomoćna odluka o razdoblju provjere ponašanja prema odredbama Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) dovršit će se prema odredbama članaka 8. i 9. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2022.

 

 

 

Copyright © Ante Borić