Povezani zakoni

Zakon o tehničkoj kulturi

pročišćeni tekst zakona

NN 76/93, 11/94, 38/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se djelatnost tehničke kulture koja obuhvaća: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Temeljni ciljevi djelatnosti su: razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih. 

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona:

- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada,

- inventivni rad obuhvaća stvaralačke radnje izravno usmjerene na razvoj i uvođenje novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života,

- širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo. 

Članak 3.

Djelatnost tehničke kulture obavljaju udruge tehničke kulture, poduzeća i druge pravne osobe te građani samostalnim osobnim radom.

Uvjete za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, te stručnu spremu djelatnika koji obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi propisuje ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport. 

Članak 4.

Osnovu financiranja u tehničkoj kulturi čine sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, članarinom, donacijom ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakonom i na osnovi zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi koji predstavljaju javne potrebe, a financiraju se, osim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka, i sredstvima državnog proračuna, proračuna županije, Grada Zagreba, grada i općine.

Djelatnosti tehničke kulture financiraju se i iz sredstava ostvarenih priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara. 

 

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE 

1. Udruge tehničke kulture 

Članak 5.

Udruge tehničke kulture oblik su slobodnog udruživanja građana, a osnivaju se, ustrojavaju, djeluju i prestaju u skladu s propisima kojima se uređuje slobodno udruživanje građana, ako ovim Zakonom, za pojedina pitanja, nije drukčije određeno.

Svoje ustrojstvo i način djelovanja udruge tehničke kulture uređuju statutom i drugim aktom u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Udruge tehničke kulture imaju svojstvo pravne osobe koje stječu upisom u registar kod nadležnog tijela državne uprave. 

Članak 6.

Udruge tehničke kulture su neprofitne pravne osobe.

Udruge tehničke kulture mogu, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima.

Udruge tehničke kulture mogu, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih statutom, u skladu sa zakonom osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti. 

Članak 7.

Udruga tehničke kulture koja obavlja poslove obrazovanja ili osposobljavanja za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, izdaje polaznicima uvjerenje čiji oblik i sadržaj propisuje ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport. 

Članak 8.

Udruge tehničke kulture mogu za osnovne i srednje škole izvoditi nastavne i izvannastavne programe tehničkog, tehnološkog i informatičkog obrazovanja u skladu sa zakonom. 

2. Poduzeća i druge pravne osobe 

Članak 9.

Djelatnost tehničke kulture mogu obavljati poduzeća i druge pravne osobe.

U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka poduzeća i druge pravne osobe izdaju polaznicima uvjerenja za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, čiji oblik i sadržaj propisuje ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport. 

3. Samostalni rad 

Članak 10.

Djelatnost tehničke kulture samostalnim radom (u daljnjem tekstu samostalna djelatnost) mogu obavljati:

1.inventivni djelatnici,

2. osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu ili su stručno osposobljene za obavljanje poslova u odgojno-obrazovnoj djelatnosti tehničke kulture. 

Članak 11.

Inventivni djelatnici mogu obavljati samostalnu djelatnost ako su upisani u registar inventivnih djelatnika Hrvatskog saveza inovatora.

Inventivni djelatnici stvaraju izume, tehnička unapređenja, racionalizacije i druge oblike inovacija. 

Članak 12.

Osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture putem seminara, tečajeva, instrukcija i sl., izvode programe obrazovanja i osposobljavanja građana za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost izdaju polaznicima uvjerenja čiji oblik i sadržaj propisuje ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport. 

Članak 13.

Osoba koja namjerava obavljati samostalnu djelatnost dužna je prijaviti njezin početak s podacima o vrsti poslova, stručnoj spremi, odnosno stručnoj osposobljenosti, poslovnom prostoru, djelatnicima i njihovoj stručnoj spremi, odnosno stručnoj osposobljenosti i tvrtku pod kojom će se djelatnost obavljati, upravnom tijelu nadležnom za poslove tehničke kulture općine, odnosno grada na čijem će se području djelatnost obavljati, odnosno Grada Zagreba, a ako će djelatnost obavljati na području više općina odnosno gradova upravnom tijelu nadležnom za poslove tehničke kulture općine, odnosno grada u kojem ima prebivalište.

Obavljanje samostalne djelatnosti može započeti tek nakon upisa u registar koji vodi upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 14.

Pravo na obavljanje samostalne djelatnosti prestaje odjavom obavljanja djelatnosti ili rješenjem o zabrani obavljanja djelatnosti što ga donosi nadležno upravno tijelo iz članka 13. ovoga Zakona u slučajevima predviđenim zakonom. 

Članak 15.

Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost može na stručnim poslovima zaposliti djelatnike koji ispunjavaju uvjete utvrđene propisom iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona. 

Članak 16.

Na obavljanje samostalne djelatnosti na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje samostalno obavljanje gospodarskih djelatnosti samostalnim radom, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona. 

 

III. JAVNE POTREBE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE 

Članak 17.

Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine donose programe javnih potreba u tehničkoj kulturi, te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, u skladu s ovim Zakonom. 

Pri utvrđivanju javnih potreba iz stavka 1. ovoga članka polazi se od potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i postignuća u tehničkoj kulturi. 

Članak 18.

Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz državnog proračuna jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture i to:

1. obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,

2. programima smotri, natjecanja i izložbi od interesa za Republiku;

3. međunarodnom suradnjom,

4. informativno-nakladničkom i nakladničkom djelatnošću od interesa za Republiku,

5. istraživačko - razvojnim i stručnim radom na obrazovanju i osposobljavanju stručnih djelatnika i inovatora,

6. informacijskim sustavom od interesa za Republiku;

7. nagradom tehničke kulture,

8. nabavom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za Republiku,

9. poticanjem i promicanjem tehnoloških inovacija kao nacionalnih dostignuća,

10. organiziranjem promaknuća hrvatskih tehnoloških inovacija u inozemstvu. 

Program javnih potreba iz stavka 1. ovoga članka donosi Sabor Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, zajedno s državnim proračunom. 

Članak 19.

Sredstva za financiranje javnih potreba iz stavka 1. članka 18. ovoga Zakona izdvajaju se iz državnog proračuna na račun Ministarstva nadležnog za znanost, obrazovanje i šport koje raspolaže tim sredstvima. 

Članak 20.

Javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna županije, Grada Zagreba, grada i općine jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture, koji se osnivaju za područje županije, Grada Zagreba, grada i općine te udruga tehničke kulture i to:

1. poticanjem i promicanjem tehničke kulture;

2. programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,

3. specifičnim programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju djecu s posebnim potrebama,

4. programima prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programima organiziranja inventivnog rada,

5. organiziranjem promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)

6. nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za županiju, Grad Zagreb, grad i općinu. 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada i općine, na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno župana, zajedno s godišnjim proračunom. 

Članak 21.

Sredstva za financiranje javnih potreba iz članka 20. ovoga Zakona izdvajaju se iz proračuna županije, Grada Zagreba, grada i općine na račun upravnog tijela tih jedinica lokalne samouprave nadležnog za poslove tehničke kulture, koje raspolaže tim sredstvima. 

Članak 22.

ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.

Predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada i općine, propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 20. ovoga Zakona, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja. 

Članak 23.

Županija donosi program javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njenom području, odnosno županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture općina i gradova na području županije i županije kao cjeline te utvrđuje odnose u financiranju tehničke kulture na području županije.

Grad Zagreb donosi program javnih potreba u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Zagreb kao cjelinu.

Županija, odnosno Grad Zagreb svojim programom javnih potreba u tehničkoj kulturi osigurava sredstva za zajednice i saveze tehničke kulture koji su od interesa za županiju odnosno Grad Zagreb. 

Članak 24.

Ministarstvo, te predstavnička tijela županija, Grada Zagreba, grada i općine, mogu povjeriti Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, odnosno drugom udruženju udruga tehničke kulture, određene stručne poslove u svezi s proračunskim financiranjem tehničke kulture. 

 

IV. ZAJEDNICE I SAVEZI TEHNIČKE KULTURE 

Članak 25.

Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture, te ukupnih aktivnosti u tom području, osnivaju se zajednice i savezi tehničke kulture.

Zajednice tehničke kulture osnivaju se za područje županije i Grada Zagreba.

Zajednica tehničke kulture može se osnovati i za područje grada prema uvjetima iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.

Savezi tehničke kulture osnivaju se na području županije, Grada Zagreba i grada kao strukovni savezi udruga tehničke kulture odgovarajućeg područja (grane) tehničke kulture.

Savezi tehničke kulture osnivaju se na području Republike kao nacionalni savezi udruga tehničke kulture.

Hrvatska zajednica tehničke kulture osniva se kao najviše nacionalno tijelo tehničke kulture čija je djelatnost od značenja za promicanje svekolike tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. 

Članak 26.

Zajednice i savezi tehničke kulture iz članka 25. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona imaju svojstvo pravne osobe i upisuju se u registar upravnog tijela županije, Grada Zagreba, odnosno grada nadležnog za tehničku kulturu.

Nacionalni savezi udruga tehničke kulture i Hrvatska zajednica tehničke kulture imaju svojstvo pravne osobe i upisuju se u registar koji vodi Ministarstvo uprave. 

Članak 27.

Članovi zajednice i saveza tehničke kulture, sukladno njihovim statutima mogu biti i druge pravne osobe koje ostvaruju programe tehničke kulture u skladu s ovim Zakonom.

Udruge tehničke kulture slobodno se udružuju u zajednice i saveze tehničke kulture. 

Članak 28.

Zajednica tehničke kulture županije, Grada Zagreba, odnosno grada osniva se ako na području županije, Grada Zagreba, odnosno grada djeluju najmanje tri udruge tehničke kulture različitog područja (grane) tehničke kulture.

Nacionalni savez tehničke kulture osniva se ukoliko na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri udruge tehničke kulture istog područja (grane) tehničke kulture. 

U jednom području (grani) tehničke kulture može se osnovati samo jedan nacionalni savez tehničke kulture. 

Članak 29.

Zajednice i savezi tehničke kulture potiču i promiču ukupne aktivnosti tehničke kulture i odgovarajuća područja (grane) tehničke kulture na području županije, Grada Zagreba i grada, odnosno za područje Republike, usklađuju aktivnosti svojih članica, skrbe o unapređivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređenju dostignuća u tehničkoj kulturi, a mogu obavljali i gospodarske, društvene i druge izvangospodarske aktivnosti, koje u skladu sa zakonom mogu obavljati udruge tehničke kulture. 

Članak 30.

Hrvatska zajednica tehničke kulture je najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u koje se udružuju županijske zajednice tehničke kulture i zajednice tehničke kulture Grada Zagreba i gradske zajednice tehničke kulture, nacionalni savezi tehničke kulture i institucije čija je djelatnost od značenja za promicanje tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. 

Članak 31.

Hrvatska zajednica tehničke kulture svojim statutom određuje ustrojstvo i način rad, članstvo i način ostvarivanja prava i obveza članova, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama Hrvatske zajednice tehničke kulture u skladu sa zakonom.

Zadaće su Hrvatske zajednice tehničke kulture da:

- potiče i promiče svekoliku djelatnost tehničke kulture u Republici,

- sudjeluje u utvrđivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture u Republici,

- predlaže program svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi, te sudjeluje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture u Republici Hrvatskoj sukladno članku 18. ovoga Zakona,

- usklađuje aktivnosti nacionalnih saveza organizacija tehničke kulture na ostvarivanju svekolikog razvoja tehničke kulture,

- djeluje na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbi o osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi,

- obavlja i druge zadaće koje su utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima. 

Članak 32.

Zajednicama tehničke kulture, savezima tehničke kulture i Hrvatskom zajednicom tehničke kulture upravlja skupština koju čine predstavnici članica zajednica, odnosno saveza.

Statutom zajednice i saveza tehničke kulture uređuju se pitanja njihova ustrojstva, djelokruga i načina rada skupštine zajednice i saveza tehničke kulture, te druga pitanja u svezi s njihovim radom i zadaćama. 

 

V. INFORMACIJSKI SUSTAV 

Članak 33.

U djelatnosti tehničke kulture uspostavljaju se evidencije:

1.udruga tehničke kulture,

2. poduzeća i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost tehničke kulture,

3. osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost tehničke kulture,

4. inventivnih djelatnika,

5.sustava smotri, natjecanja i izložbi,

6.informativno-nakladničke i nakladničke djelatnosti. 

Evidencije iz točke 1., 2. i 3. vodi Ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport.

Evidencije iz točke 4, 5. i 6. vodi Hrvatska zajednica tehničke kulture. 

VI. NADZOR 

Članak 34.

Nadzor nad stručnim radom u tehničkoj kulturi je sustavno i organizirano praćenje stručnog rada u udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture i kod osoba koje samostalnim radom obavljaju djelatnost tehničke kulture.

Osobe koje će obavljati stručni nadzor prema stavku 1. ovoga članka određuje Ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport po pribavljenom mišljenju i drugih ministarstava kada se radi o područjima djelovanja udruga tehničke kulture iz njihova djelokruga. 

Članak 35.

Upravni nadzor nad udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture provodi upravno tijelo županije, Grada Zagreba, grada, odnosno općine nadležno za poslove tehničke kulture.

Upravni nadzor nad radom Hrvatske zajednice tehničke kulture, nacionalnih saveza tehničke kulture te drugih pravnih i fizičkih osoba u tehničkoj kulturi od interesa za Republiku obavlja Ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport. 

Članak 36.

Ako se u vršenju upravnog nadzora utvrdi da nisu is punjeni zakonski i drugi uvjeti utvrđeni za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, upravno tijelo iz članka 35. ovoga Zakona odredit će rok u kome se moraju otkloniti utvrđeni nedostaci, a ako ti nedostaci ne budu otklonjeni može donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti tehničke kulture. 

 

VII DRŽAVNA NAGRADA TEHNIČKE KULTURE 

Članak 37.

Za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture pojedincima, udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama dodjeljuje se Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Državna nagrada Faust Vrančić). 

Članak 38.

Nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se kao godišnja i kao nagrada za životno djelo.

Godišnje se dodjeljuje samo jedna nagrada za životno djelo.

Nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se u obliku priznanja i u novcu.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrade Faust Vrančić osiguravaju se u državnom proračunu i vode se na računu Ministarstva nadležno za znanost, obrazovanje i šport. 

Članak 39.

Nagradu Faust Vrančić dodjeljuje Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić, koji ima predsjednika i šest članova, a imenuje ih Sabor Republike Hrvatske iz reda istaknutih djelatnika u tehničkoj kulturi na prijedlog ministra nadležnog za znanost, obrazovanje i šport.

Jednog od članova Odbora iz stavka 1. ovoga članka Sabor Republike Hrvatske imenuje iz reda članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. 

Članak 40.

Pravilnikom o Nagradi Faust Vrančić pobliže se uređuju uvjeti za dodjelu Nagrade, način rada Odbora, te druga pitanja u svezi s Nagradom.

Pravilnik o Nagradi Faust Vrančić donosi ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport nakon pribavljenog mišljenja Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. 

Stručne i administrativno-financijske poslove za Odbor obavlja Ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport. 

 

VIII. KAZNENE ODREDBE 

Članak 41.

Novčanom kaznom od 400 do 800 DEM u dinarskoj protuvrijednosti kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili građanin ako:

1. započne obavljati djelatnost tehničke kulture mimo uvjeta utvrđenih zakonom i propisom Ministarstva  nadležnog za znanost, obrazovanje i šport (članak 3. stavak 2. i članak 13. stavak 2),

2. izda uvjerenje protivno odredbama ovoga Zakona (članak 7, članak 9. stavak 2. i članak 12. stavak 2).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 DEM u dinarskoj protuvrijednosti i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

Imovinska dobit ostvarena prekršajem iz stavka 1. točka 1. ovoga članka oduzet će se.

Za drugi učinjen prekršaj iz stavka 1. točka 1. i 2. ovoga članka, uz naplatu novčane kazne, oduzet će se dozvola za obavljanje djelatnosti do šest mjeseci, a za treći put učinjen prekršaj izreći će se kazna trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 42.

Postojeće društvene organizacije tehničke kulture uskladit će svoju organizaciju i akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postojeći savezi tehničke kulture i Hrvatska zajednica tehničke kulture uskladit će svoju organizaciju i akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu. 

Članak 43.

ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport donijet će propise za koje je ovlašten ovim zakonom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Poglavarstva jedinica lokalne samouprave i uprave i Grada Zagreba donijet će akte iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu. 

Članak 44.

Sabor Republike Hrvatske može, u roku od 120 dana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrditi da je određeni objekt, odnosno druga nekretnina tehničke kulture u društvenom vlasništvu na kojima pravo raspolaganja imaju organizacije tehničke kulture, od interesa za Republiku, te odlučiti da postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 45.

Odredbe članka 44. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na imovinu saveza i zajednica tehničke kulture te Hrvatske zajednice tehničke kulture. 

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br 41/80 ) 

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 630-01/93-01/03

Zagreb, 30. srpnja 1993. 

Prijelazne i završne odredbe iz Izmjena NN 38/09

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Klasa: 630-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

Copyright © Ante Borić