Povezani zakoni

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

pročišćeni tekst zakona

NN 146/20, 21/22, 27/24

na snazi od 14.03.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se:

1. pravila, postupci i instrumenti za sanaciju subjekata iz članka 3. ovoga Zakona

2. ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela i

3. upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2. (NN 146/20, 27/24)

(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.)

2. Direktiva (EU) 2017/2399 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (SL L 345, 27. 12. 2017.)

3. Direktiva (EU) 2019/879 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (SL L 150, 7. 6. 2019.)

4. Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)

5. Direktiva (EU) 2022/2556 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 27. 12. 2022.).

(2) Ovim Zakonom pobliže se uređuje provođenje sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013)

2. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014)

3. Uredbe (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.)

4. Uredbe (EU) 2019/877 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.)

5. Uredbe (EU) 2022/2036 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2014/59/EU u pogledu bonitetnog tretmana globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metoda za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (Tekst značajan za EGP) (SL L 275, 25. 10. 2022.).

Subjekti Zakona

Članak 3.

Ovaj Zakon primjenjuje se na sljedeće subjekte:

1. instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. financijsku instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva ili društva iz točke 3. ili 4. ovoga članka i koja je obuhvaćena nadzorom matičnog društva na konsolidiranoj osnovi u skladu s člancima 6. do 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

3. financijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

4. matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj i matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

5. podružnicu institucije treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pojmovi

Članak 4. (NN 146/20, 21/22, 27/24)

(1) U ovom Zakonu za propise Europske unije upotrebljavaju se sljedeći skraćeni nazivi:

1. Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 je Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013.)

2. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 2. 2012.)

3. Uredba (EU) br. 1093/2010 je Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.)

4. Preporuka Komisije 2003/361/EZ je Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 124, 20. 5. 2003.)

5. Uredba (EU) br. 468/2014 je Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (SL L 141, 14. 5. 2014.)

6. Uredba (EU) br. 2019/2033 je Uredba (EU) br. 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)

7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1712 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1712 od 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija i okolnosti u kojima treba nametnuti zahtjev (Tekst značajan za EGP) (SL L 258, 24. 9. 2016.)

8. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/63 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 od 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (SL L 11, 17. 1. 2015.)

9. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1075 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija (Tekst značajan za EGP) (SL L 184, 8. 7. 2016)

10. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/763 je Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/763 od 23. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i javne objave minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (Tekst značajan za EGP) (SL L 168, 12. 5. 2021.)

11. Uredba (EU) br. 2022/2554 je Uredba (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 27. 12. 2022.).

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. aranžman financiranja grupe je aranžman financiranja ili aranžmani financiranja dostupni u državi članici u kojoj se nalazi grupno sanacijsko tijelo

2. ciljevi sanacije kako je uređeno člankom 6. ovoga Zakona

3. članica grupe je pravna osoba koja je dio grupe

4. deponent znači imatelj ili, u slučaju zajedničkog računa, svaki od imatelja depozita, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

5. dioničar je dioničar ili imatelj drugog vlasničkog instrumenta

6. društvo kći kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 16. Uredbe (EU) br. 575/2013

7. država članica sudionica je država članica u smislu članka 2. točke 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013

8. dužnički instrumenti navedeni u članku 97. stavku 1. točkama 7. i 10. ovoga Zakona su obveznice i ostali oblici prenosivog duga, instrumenti koji stvaraju ili priznaju dug te instrumenti koji daju pravo na stjecanje dužničkih instrumenata

9. Europska podružnica je podružnica institucije treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

10. Europsko društvo kći je institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a koja je društvo kći institucije treće zemlje ili matičnog društva treće zemlje

11. financijska institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) br. 575/2013

12. financijski holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Uredbe (EU) br. 575/2013

13. financijski ugovor uključuje sljedeće ugovore i sporazume:

a) ugovor o vrijednosnim papirima, uključujući:

− ugovor za kupnju, prodaju ili zajam vrijednosnog papira, skupine ili indeksa vrijednosnih papira

− opciju na vrijednosni papir, skupinu ili indeks vrijednosnih papira

− repo transakciju ili obratnu repo transakciju bilo kojeg od tih vrijednosnih papira, skupine ili indeksa vrijednosnih papira

b) ugovor o robi, uključujući:

− ugovor za kupnju, prodaju ili zajam robe, skupine ili indeksa robe za buduću isporuku

− opciju na robu, skupinu ili indeks robe

− repo transakciju ili obratnu repo transakciju bilo koje od tih roba, skupine ili indeksa robe

c) terminski ugovor i nestandardizirani terminski ugovor, uključujući ugovor (koji nije ugovor o robi) za kupnju, prodaju ili prijenos robe ili imovine bilo koje druge vrste, usluge, prava ili udjela po dogovorenoj cijeni na budući datum

d) sporazum o zamjeni, uključujući:

− zamjenu i opciju u vezi s kamatnim stopama, sporazum o promptnom ili drugom trgovanju deviza, valuta indeks vlasničkog kapitala ili vlasnički kapital, dužnički indeks ili dug, indekse robe ili robu; vrijeme; emisije ili inflaciju

− ukupni povrat, razlika kamatne stope kredita i nerizične kamatne stope (engl. credit spread) ili zamjenu kredita

− bilo koji sporazum ili transakciju koja je slična sporazumu iz podstavaka 1. i 2. ove podtočke kojim se periodično trguje na tržištima zamjena ili izvedenica

e) međubankovni sporazum o zajmu ako je rok zajma tri mjeseca ili manje

f) okvirni sporazum za bilo koji ugovor ili sporazum iz podtočaka a) do e) ove točke

14. globalna sistemski važna institucija ili GSV institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 133. Uredbe (EU) br. 575/2013

15. globalna sistemski važna institucija izvan EU-a ili GSV institucija izvan EU-a kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 134. Uredbe (EU) br. 575/2013

16. grupa je matično društvo i njegova društva kćeri promatrani zajedno

17. grupni sanacijski plan je plan sanacije grupe sastavljen u skladu s člankom 18. ovoga Zakona

18. grupno sanacijsko tijelo je sanacijsko tijelo u državi članici u kojoj se nalazi konsolidirajuće nadzorno tijelo

19. GSV subjekt kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 136. Uredbe (EU) br. 575/2013

20. hitna likvidnosna pomoć je osiguravanje likvidnosti od strane središnje banke ili bilo koja druga pomoć koja može rezultirati povećanjem likvidnosne podrške središnje banke, solventnoj instituciji ili grupi solventnih institucija, a koja ima privremene probleme s likvidnošću, a da takva mjera nije dio mjera monetarne politike

20.a IKT incident kako je uređeno člankom 3. točkom 8. Uredbe (EU) br. 2022/2554

20.b IKT usluge kako je uređeno člankom 3. točkom 21. Uredbe (EU) br. 2022/2554

21. imenovano nacionalno makrobonitetno tijelo znači tijelo države članice kojem je povjerena provedba makrobonitetne politike iz Preporuke B1 Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 22. prosinca 2011. o makrobonitetnim ovlastima nacionalnih tijela (ESRB/2011/3), a u Republici Hrvatskoj to je Hrvatska narodna banka

22. individualni sanacijski plan je plan sanacije institucije sastavljen u skladu s člankom 17. ovoga Zakona

23. institucija je kreditna institucija ili investicijsko društvo

24. institucija treće zemlje je subjekt čije sjedište je u trećoj zemlji i koji bi, da ima poslovni nastan u Europskoj uniji, bio obuhvaćen definicijom institucije

25. institucija u sanaciji je institucija, financijska institucija, financijski holding, mješoviti financijski holding, mješoviti holding, matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji, matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični mješoviti holding u Europskoj uniji, nad kojim se provodi sanacijska mjera

26. institucionalni sustav zaštite kako je uređeno člankom 113. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

27. instrument odvajanja imovine je mehanizam kojim sanacijsko tijelo u skladu s odredbama glave IX.4 ovoga Zakona izvršava prijenos imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na nositelja upravljanja imovinom

28. instrument prijelazne institucije je mehanizam kojim sanacijsko tijelo u skladu s odredbama glave IX.3 ovoga Zakona izvršava prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje je izdala institucija u sanaciji ili imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na prijelaznu instituciju

29. instrument prodaje je mehanizam kojim sanacijsko tijelo u skladu s odredbama glave IX.2 ovoga Zakona izvršava prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje je izdala institucija u sanaciji, ili imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na stjecatelja koji nije prijelazna institucija

30. instrument unutarnje sanacije je mehanizam kojim sanacijsko tijelo u skladu s odredbama glave IX.5 ovoga Zakona otpisuje i pretvara obveze institucije u sanaciji

31. instrumenti dodatnog osnovnog kapitala su instrumenti kapitala koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 52. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

32. instrumenti dopunskog kapitala su instrumenti kapitala ili podređeni krediti koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 63. Uredbe (EU) br. 575/2013

33. instrumenti redovnog osnovnog kapitala su instrumenti kapitala koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 28. stavcima 1. do 4., članku 29. stavcima 1. do 5. ili članku 31. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

34. investicijsko društvo je društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 2019/2033, a u Republici Hrvatskoj to je investicijsko društvo na koje se odnosi obveza minimalnog inicijalnog kapitala u iznosu od 750.000,00 eura kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

35. izvanredna javna financijska potpora je državna potpora u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) ili bilo koja druga javna financijska potpora na nadnacionalnoj razini koja bi da se dodjeljuje na nacionalnoj razini činila državnu potporu, a koja se dodjeljuje s ciljem očuvanja ili obnavljanja održivosti, likvidnosti ili solventnosti institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili grupe u čijem su sastavu takva institucija ili subjekt

36. izvedenica kako je uređeno člankom 2. točkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012

37. jamstvo unutar grupe je ugovor prema kojem jedna članica grupe jamči trećoj strani za obveze druge članice grupe

38. Jedinstveni sanacijski fond je fond uspostavljen u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014

39. Jedinstveni sanacijski mehanizam je mehanizam uspostavljen Uredbom (EU) br. 806/2014 s utvrđenim jedinstvenim pravilima i jedinstvenim postupkom za sanaciju subjekata iz članka 2. Uredbe (EU) 806/2014 i koji se podupire jedinstvenim sanacijskim fondom

40. Jedinstveni sanacijski odbor je odbor osnovan u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 806/2014

41. kapitalni zahtjevi kako je uređeno člancima 92. do 98. Uredbe (EU) br. 575/2013

42. ključne funkcije jesu aktivnosti, usluge ili djelatnosti čiji bi prestanak pružanja u jednoj ili više država članica vjerojatno doveo do prekida usluga bitnih za realno gospodarstvo ili do poremećaja financijske stabilnosti zbog veličine, tržišnog udjela, vanjske i unutarnje međusobne povezanosti, složenosti ili prekograničnih aktivnosti institucije ili grupe, a osobito s obzirom na zamjenjivost tih aktivnosti, usluga ili djelatnosti

43. kolegij nadzornih tijela je kolegij nadzornih tijela koji je osnovalo konsolidirajuće nadzorno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to kolegij supervizora kako je uređeno propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija te kolegij nadzornih tijela kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

44. konsolidirajuće nadzorno tijelo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 41. Uredbe (EU) br. 575/2013

45. konsolidirana osnova kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 47. Uredbe (EU) br. 575/2013

46. kreditna institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uključujući u Republici Hrvatskoj kreditne unije i Hrvatsku banku za obnovu i razvitak

47. mali ulagatelj je klijent investicijskog društva ili kreditne institucije koja obavlja investicijske usluge i aktivnosti i koji ne ispunjava kriterije za profesionalnog ulagatelja, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

48. matična institucija u Europskoj uniji kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 29. Uredbe (EU) br. 575/2013

49. matična institucija u Republici Hrvatskoj kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 28. Uredbe (EU) br. 575/2013

50. matični financijski holding u Europskoj uniji kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 31. Uredbe (EU) br. 575/2013

51. matični financijski holding u Republici Hrvatskoj kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 30. Uredbe (EU) br. 575/2013

52. matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 33. Uredbe (EU) br. 575/2013

53. matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 32. Uredbe (EU) br. 575/2013

54. matično društvo kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 15. podtočkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

55. matično društvo treće zemlje je matično društvo, matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding, koji ima sjedište u trećoj zemlji

56. matično društvo u Europskoj uniji je matična institucija u Europskoj uniji, matični financijski holding u Europskoj uniji ili matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji

57. mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća jesu mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća kako je uređeno s obzirom na kriterij godišnjeg prihoda iz članka 2. stavka 1. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ

58. mjera za sprječavanje krize je izvršenje ovlasti za izravno uklanjanje nedostataka ili prepreka oporavku kako je uređeno propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno tržište kapitala, izvršenje ovlasti za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije u skladu s člankom 22. ovoga Zakona, primjenu supervizorskih mjera u fazi rane intervencije u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno tržište kapitala ili izvršenje ovlasti smanjenja vrijednosti i pretvaranja u skladu s odredbama glave VII. ovoga Zakona

59. mjera za upravljanje krizom je sanacijska mjera ili imenovanje sanacijske uprave u skladu s člancima 59. i 60. ovoga Zakona ili osoba zaduženih za izradu plana reorganizacije poslovanja u skladu s člankom 87. ovoga Zakona ili člankom 110. ovoga Zakona

60. mjerodavno tijelo je tijelo države članice koje je prema nacionalnom pravu te države odgovorno za utvrđivanje uvjeta za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza, a u Republici Hrvatskoj je to nadležno tijelo

61. mješoviti financijski holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 21. Uredbe (EU) br. 575/2013

62. mješoviti holding kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 575/2013

63. mogućnost oporavka je mogućnost institucije da obnovi svoj financijski položaj nakon njegova znatnog pogoršanja

64. nadležno ministarstvo je ministarstvo financija ili drugo ministarstvo države članice koje je odgovorno za ekonomske, financijske i proračunske odluke na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim nadležnostima i koje je država članica imenovala za izvršavanje funkcije nadležnog ministarstva, a u Republici Hrvatskoj je to Ministarstvo financija

65. nadležno tijelo je nadležno tijelo države članice kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 40. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući Europsku središnju banku u vezi s posebnim zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013, a u Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za kreditnu instituciju je Hrvatska narodna banka, uključujući i Europsku središnju banku, u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, za investicijsko društvo Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje tržište kapitala te Hrvatska narodna banka, uključujući i Europsku središnju banku ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za financijske holdinge, mješovite financijske holdinge i mješovite holdinge te matične financijske holdinge i matične mješovite financijske holdinge za koje su nadležni prema propisima koji uređuju njihovo poslovanje

66. naizmjenična transakcija (engl. back-to-back) je transakcija izvršena između dvije članice grupe za potrebe potpunog ili djelomičnog prijenosa rizika proizašlog iz druge transakcije između jedne od tih članica grupe i treće strane

67. neovisni procjenitelj je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, koju je angažiralo sanacijsko tijelo radi izrade neovisne procjene vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te koja je u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1075 neovisna i bez sukoba interesa u odnosu na naručitelja, druga sanacijska tijela, Ministarstvo financija i instituciju u sanaciji

68. nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti su obveznice i ostali oblici prenosivog duga te instrumenti koji stvaraju ili priznaju dug, koji dužnički instrumenti ispunjavaju uvjete iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona

69. nositelj upravljanja imovinom je pravna osoba koja ispunjava zahtjeve iz članka 78. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

70. obveze podložne za unutarnju sanaciju su obveze i instrumenti kapitala institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji nisu instrumenti redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala te koje obveze i instrumenti nisu isključeni iz područja primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 80. stavkom 2. ovoga Zakona

71. operater sustava jest subjekt odgovoran za rad sustava koji može djelovati i kao agent za namiru, središnja druga ugovorna strana ili klirinška organizacija, a na način kako je uređeno zakonom koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

72. osigurana obveza je obveza kod koje je pravo vjerovnika na naplatu ili drugi oblik ispunjenja osigurano teretom, zalogom, založnim pravom ili ugovorom o financijskom osiguranju, uključujući prava koja proizlaze iz repo transakcija i drugih ugovora o financijskom osiguranju s pravom prijenosa vlasništva

73. osigurani depozit je dio podložnog depozita koji ne prelazi razinu pokrića, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

74. ovlast za sanaciju kako je uređeno glavom X. ovoga Zakona

75. ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje kako je uređeno glavom VII. ovoga Zakona i člankom 97. stavkom 1. točkama 5. do 9. ovoga Zakona

76. ovlasti za prijenos su ovlasti definirane člankom 97. stavkom 1. točkom 3. ili 4. ovoga Zakona za prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata, dužničkih instrumenata, imovine, prava ili obveza ili bilo koje kombinacije ovih stavki s institucije u sanaciji na primatelja

77. podložne obveze su obveze podložne za unutarnju sanaciju koje ispunjavaju, ovisno o tome što je primjenjivo, uvjete iz članka 30. ili članka 31. stavka 2. ovoga Zakona te instrumenti dopunskog kapitala koji ispunjavaju uvjete iz članka 72.a stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 575/2013

78. podložni depoziti su depoziti koji podliježu osiguranju odnosno koji nisu isključeni od bilo kakve isplate od strane sustava osiguranja depozita, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

79. podređeni podložni instrumenti su instrumenti koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013, osim članka 72.b stavaka 3. do 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

80. podružnica kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

81. pogođeni imatelj je imatelj dionica ili drugog vlasničkog instrumenta čiji se vlasnički instrument povlači u skladu s ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

82. pogođeni vjerovnik je vjerovnik čija je tražbina povezana s obvezom koja je smanjena ili pretvorena u dionicu ili drugi vlasnički instrument provedbom ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje kao samostalnom mjerom ili kroz primjenu instrumenta unutarnje sanacije

83. pokrivene obveznice su obveznice koje zadovoljavaju propisane uvjete za pokrivene obveznice, a koje izdaje kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u državi članici i koja je, prema zakonu, predmet posebnog javnog nadzora kojemu je svrha zaštita imatelja obveznica, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje izdavanje i nadzor pokrivenih obveznica

84. potkonsolidirana osnova kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 49. Uredbe (EU) br. 575/2013

84.a potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

85. pravni akti Jedinstvenog sanacijskog odbora su odluke, upute, smjernice, preporuke i upozorenja koje Jedinstveni sanacijski odbor donosi temeljem ovlasti iz Uredbe (EU) br. 806/2014

86. pravni okvir Unije za državne potpore kako je uređeno člancima 107., 108. i 109. UFEU-a te uredbama i svim aktima Europske unije, uključujući komunikacije i obavijesti sastavljene ili donesene u skladu s člankom 108. stavkom 4. ili člankom 109. UFEU-a

87. pravo otkaza je pravo na otkaz ili raskid ugovora, pravo na prijevremeno ispunjenje, prijeboj ili netiranje obveze ili bilo koja slična odredba kojom se suspendira, mijenja ili gasi neka obveza ugovorne strane ili odredba kojom se sprječava nastanak neke obveze iz ugovora koja bi inače nastala

88. prekogranična grupa je grupa koja ima članice grupe s poslovnim nastanom u više od jedne države članice

89. prestanak poslovanja je unovčenje i podjela imovine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

90. prijelazna institucija je pravna osoba koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 73. ovoga Zakona

91. primatelj je subjekt na kojeg se prenosi dionica ili drugi vlasnički instrument, dužnički instrument, imovina, prava, obveze ili bilo koja kombinacija tih stavki s institucije u sanaciji

92. radni dan je bilo koji dan osim subote, nedjelje ili blagdana u Republici Hrvatskoj

93. redovni osnovni kapital kako je uređeno člankom 50. Uredbe (EU) br. 575/2013

94. redovni postupak zbog insolventnosti je postupak zbog insolventnosti koji dovodi do djelomične ili potpune prodaje imovine dužnika i imenovanja likvidatora ili stečajnog upravitelja, koji se uobičajeno primjenjuje na institucije prema nacionalnom pravu te se ili zasebno primjenjuju na te institucije ili se općenito primjenjuje za svaku fizičku ili pravnu osobu, a u Republici Hrvatskoj je to stečajni postupak odnosno postupak prisilne likvidacije

95. regulatorni kapital kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 118. Uredbe (EU) br. 575/2013

96. relevantna matična institucija je matična institucija u Republici Hrvatskoj, matična institucija u Europskoj uniji, financijski holding, mješoviti financijski holding, mješoviti holding, matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji, mješoviti matični holding u Republici Hrvatskoj ili mješoviti matični holding u Europskoj uniji, u vezi s kojima se primjenjuje instrument unutarnje sanacije

97. relevantni instrumenti kapitala u smislu odredbi glave IX.5 ovoga Zakona su instrumenti dodatnog osnovnog kapitala i instrumenti dopunskog kapitala

98. relevantno tijelo treće zemlje je tijelo treće zemlje odgovorno za provođenje ovlasti usporedivih s ovlastima sanacijskih ili nadležnih tijela u skladu s ovim Zakonom te s ovlastima nadležnih tijela u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala u dijelu izdavanja odobrenja za sklapanje sporazuma o financijskoj potpori grupe i davanje financijske potpore te mjera za sprječavanje krize

99. sanacija je primjena instrumenta sanacije kako bi se postigao najmanje jedan od ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona

100. sanacija grupe je:

a) poduzimanje sanacijskih mjera na razini matičnog društva ili institucije koja podliježe superviziji odnosno nadzoru na konsolidiranoj osnovi ili

b) koordinacija primjene sanacijskih instrumenata i provedba sanacijskih ovlasti sanacijskih tijela u odnosu na članice grupe koji ispunjavaju uvjete za sanaciju

101. sanacijska grupa je grupa koju čine sanacijski subjekt i njegova društva kćeri koja nisu:

a) sama po sebi sanacijski subjekti

b) društva kćeri drugih sanacijskih subjekata ili

c) subjekti koji imaju sjedište u trećoj zemlji te nisu uključeni u sanacijsku grupu u skladu sa sanacijskim planom i njihova društva kćeri

102. sanacijska mjera je odluka o otvaranju postupka sanacije institucije ili subjekta iz članka 3. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona u skladu s odredbama glave V. ovoga Zakona, primjena sanacijskih instrumenata u skladu s odredbama glave IX. ovoga Zakona ili izvršavanje jedne ili više sanacijskih ovlasti iz glave X. ovoga Zakona

103. sanacijski fond je fond uspostavljen Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15., 16/19. i 47/20.)

104. sanacijski instrument kako je uređeno člankom 71. stavkom 1. ovoga Zakona

105. sanacijski kolegij je kolegij uspostavljen u skladu s odredbama glave XI. ovoga Zakona, a za izvršavanje zadataka iz članka 112. stavka 3. ovoga Zakona

106. sanacijski postupak u trećoj zemlji je postupanje u skladu s pravom treće zemlje radi rješavanja propasti institucije treće zemlje ili matičnog društva treće zemlje koja je, u smislu ciljeva i predviđenih rezultata, usporediva sa sanacijskim mjerama u okviru ovoga Zakona

107. sanacijski program za grupu je plan koji je sastavljen u svrhu sanacije grupe u skladu s člankom 47. ovoga Zakona

108. sanacijski subjekt je:

a) pravna osoba sa sjedištem u Europskoj uniji za koju grupni sanacijski plan iz članka 18. ovoga Zakona predviđa sanacijsku mjeru ili

b) institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja nije dio grupe za koju individualni sanacijski plan iz članka 17. ovoga Zakona predviđa sanacijsku mjeru

109. sanacijsko tijelo je tijelo koje je u državi članici ovlašteno primjenjivati instrumente sanacije i izvršavati sanacijske ovlasti, a u Republici Hrvatskoj kako je definirano člankom 8. ovoga Zakona

110. sistemska kriza je poremećaj u financijskom sustavu koji potencijalno može imati ozbiljne negativne posljedice za unutarnje tržište i realno gospodarstvo, a sve vrste financijskih posrednika, tržišta i infrastrukture mogu potencijalno biti sistemski važni do određene mjere

111. sporazum o netiranju je sporazum u okviru kojeg se niz tražbina ili obveza može preoblikovati u jedan neto zahtjev, uključujući sporazume o netiranju putem zatvaranja transakcije prema kojima se prilikom nastanka događaja izvršenja (bez obzira kako i kojim propisom je taj događaj definiran) obveze stranaka ubrzavaju tako da odmah postaju dospjele ili prestaju te su u svakom slučaju pretvorene u jedan neto zahtjev ili su njime zamijenjene, uključujući:

a) odredbe o konačnom netiranju koje predstavljaju odredbe ugovora o financijskom osiguranju ili ugovora koji uključuje instrument financijskog osiguranja, ili, u nedostatku takve odredbe, svaka zakonska odredba kojom se, u slučaju nekog događaja izvršenja, izazvanog operacijom netiranja, usklađivanja ili na neki drugi način, obveze stranaka ubrzavaju kako bi odmah dospjele i kako bi se izrazile kao obveza plaćanja iznosa koji predstavlja njihovu procijenjenu trenutačnu vrijednost ili se ukidaju i zamjenjuju obvezom plaćanja tog iznosa i

b) netiranje koje predstavlja pretvaranje u jedno neto potraživanje ili jednu neto obvezu potraživanja i dugovanja koja proizlaze iz naloga za prijenos koje sudionik ili sudionici izdaju na ili primaju od jednog ili više drugih sudionika što dovodi do toga da se može imati samo neto potraživanje ili imati samo neto dugovanje,

a u Republici Hrvatskoj uključujući »obračunavanje (netiranje)« kako je uređeno propisom kojim se uređuje financijsko osiguranje i »obračunavanje« kako je uređeno propisom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

112. sporazum o prijeboju je sporazum prema kojem se za dvije tražbine ili više njih ili dvije obveze ili više njih koje međusobno duguju institucija u sanaciji i druga ugovorna strana može međusobno izvršiti prijeboj

113. Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond kako je uređeno člankom 3. stavkom 1. točkom 36. Uredbe (EU) br. 806/2014

114. središnja druga ugovorna strana kako je uređeno člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012

115. sredstva i imovina klijenta su sredstva i imovina klijenta koje institucija drži, administrira ili kojima upravlja u ime i za račun klijenta

116. stopa pretvaranja znači stopu po kojoj se jedan instrument određene kategorije ili određena jedinica obveze pretvara u određenu nominalnu vrijednost dionica ili drugih vlasničkih instrumenata

117. subjekt na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014

118. subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 te, kada su ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu, člankom 7. stavkom 4. točkom b) i stavkom 5. Uredbe (EU) br. 806/2014

119. sustav osiguranja depozita je sustav osiguranja depozita koji na svom državnom području primjenjuje i priznaje država članica, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

120. temeljne poslovne linije jesu poslovne linije i pripadajuće usluge koje čine bitne izvore prihoda, dobiti ili vrijednost franšize za instituciju ili grupu kojoj institucija pripada

121. ugovor o financijskom osiguranju s pravom prijenosa vlasništva je ugovor, uključujući i ugovor o povratnoj kupnji, sukladno kojem davatelj instrumenta financijskog osiguranja prenosi puno pravo vlasništva nad instrumentom financijskog osiguranja primatelju u svrhu osiguranja ili nekog drugog načina namirivanja relevantnih financijskih obveza, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje financijsko osiguranje

122. ukupni iznos znači ukupni iznos obveza podložnih za unutarnju sanaciju u skladu s procjenom sanacijskog tijela iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona

123. ukupni prihod je ukupni godišnji neto prihod društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i ostalih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija u skladu s člankom 316. Uredbe (EU) br. 575/2013, a iznimno, za društvo koje je društvo kći matičnog društva, relevantni neto prihod po kamatama i naknadama utvrđuje se iz godišnjeg konsolidiranog financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva

124. ulagatelj je svaka osoba koja je povjerila novac ili instrumente investicijskom društvu u vezi s investicijskim poslom, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

125. upravljački informacijski sustav je sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos, prikaz te distribuciju informacija, kao i raspolaganje njima; informacijski sustav moguće je definirati i kao međudjelovanje informacijske tehnologije, podataka i postupaka za procesiranje podataka te ljudi koji prikupljaju navedene podatke i njima se koriste

126. upravljačko tijelo je tijelo odnosno tijela institucije, imenovano u skladu s nacionalnim pravom, koje je ovlašteno odrediti strategiju, ciljeve i opće usmjerenje institucije, a koje nadzire i prati odlučivanje u vezi s upravljanjem te uključuje osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem institucije, a u Republici Hrvatskoj uključuje upravu, nadzorni odbor ili upravni odbor institucije

127. uređeno tržište je uređeno tržište kako je definirano propisom kojim se uređuje tržište kapitala

128. uvjeti za sanaciju kako je uređeno člankom 43. stavkom 4. ovoga Zakona

129. više rukovodstvo su fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije unutar institucije, a koje su odgovorne i odgovaraju upravljačkom tijelu za svakodnevno upravljanje institucijom, a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

130. vlasnički instrument je dionica, drugi instrument koji daje pravo na vlasništvo, instrument koji se može pretvoriti u dionicu ili koji daje pravo stjecanja dionice ili drugog vlasničkog instrumenta, te instrument koji predstavlja vlasništvo dionice ili drugog vlasničkog instrumenta

131. zahtjev za kombinirani zaštitni sloj je redovni osnovni kapital koji je potreban za ispunjavanje zahtjeva za zaštitni sloj za očuvanje kapitala, uvećan za sljedeće zaštitne slojeve, ovisno o tome što je primjenjivo:

a) protuciklički zaštitni sloj kapitala

b) zaštitni sloj za GSV instituciju

c) zaštitni sloj za OSV instituciju

d) zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik,

a u Republici Hrvatskoj kako je uređeno propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

132. značajna podružnica je podružnica koja je posebnim postupkom utvrđena kao značajna, a u Republici Hrvatskoj podružnica utvrđena postupkom uređenim propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala

133. značajni nadzirani subjekt kako je uređeno člankom 2. točkom 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 i

134. značajno društvo kći kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 135. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Opća načela

Članak 5. (NN 146/20, 21/22)

(1) Sanacijska i nadležna tijela pri utvrđivanju i primjeni ovlasti propisanih ovim Zakonom i pri upotrebi različitih instrumenata kojima raspolažu u odnosu na subjekte iz članka 3. ovoga Zakona, u skladu s posebnim odredbama, uzimaju u obzir vrstu, opseg i složenost poslova koje subjekt obavlja, njegovu dioničarsku strukturu, pravni oblik, profil rizičnosti, veličinu i pravni status, povezanost s drugim institucijama i financijskim sustavom u cjelini, te podatak o tome obavlja li subjekt investicijske usluge ili aktivnosti kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Na kreditne institucije nad kojima Hrvatska narodna banka izvršava sanacijske ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Na investicijska društva nad kojima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvršava sanacijske ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje tržište kapitala, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(4) Na institucije nad kojima Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvršava sanacijske ovlasti primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(5) Na subjekte na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 odredbe ovoga Zakona primjenjuju se u mjeri u kojoj pojedina pitanja nisu uređena Uredbom (EU) br. 806/2014 te u mjeri potrebnoj za provedbu odredbi Uredbe (EU) br. 806/2014.

(6) U slučaju primjene sanacijskih instrumenata ili izvršavanja sanacijskih ovlasti u odnosu na subjekte iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, osim odredbi ovoga Zakona primjenjuju se i odredbe glave III. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/20.).

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, kada se primjenjuju odredbe članka 46. stavaka 5. i 6. i članka 115. ovoga Zakona, ne primjenjuju se odredbe članaka 51., 58., 59. i 77. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/20.).

 

II. CILJEVI I NAČELA SANACIJE I SANACIJSKA TIJELA

Ciljevi sanacije

Članak 6.

(1) Pri primjeni sanacijskih instrumenata ili izvršavanja ovlasti za sanaciju, sanacijsko tijelo uzima u obzir ciljeve sanacije te odabire instrumente i ovlasti kojima se najbolje ostvaruju ciljevi koji su relevantni u okolnostima pojedinog slučaja.

(2) Ciljevi sanacije iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. osiguravanje kontinuiteta ključnih funkcija

2. izbjegavanje većeg štetnog učinka na financijsku stabilnost, posebno sprječavanjem širenja štetnih učinaka na financijski sustav, uključujući i njihovo širenje na tržišnu infrastrukturu, te održavanje tržišne discipline

3. zaštita javnih sredstava tako da se na najmanju moguću mjeru svede oslanjanje na izvanrednu javnu financijsku potporu

4. zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i ulagatelja zaštićenih sustavom zaštite ulagatelja i

5. zaštita sredstava i imovine klijenata.

(3) Sanacijsko tijelo pri postizanju ciljeva sanacije iz stavka 2. ovoga članka vodi računa o smanjenju troška sanacije na najmanju moguću mjeru i izbjegavanju smanjenja vrijednosti imovine institucije, osim ako je to potrebno radi ostvarivanja ciljeva sanacije.

(4) Sanacijsko tijelo uzima u obzir sve ciljeve sanacije vodeći računa o naravi i okolnostima pojedinog slučaja, pri čemu su svi ciljevi sanacije jednako važni.

Opća načela sanacije

Članak 7.

(1) Sanacijsko tijelo pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju ovlasti za sanaciju osigurava da se sanacija provodi u skladu sa sljedećim načelima:

1. dioničari institucije u sanaciji prvi snose gubitke

2. vjerovnici institucije u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno

3. zamjenjuju se upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji, osim u slučajevima kada je potpuno ili djelomično zadržavanje upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva zbog pružanja sveobuhvatne potrebne pomoći nužno za postizanje ciljeva sanacije

4. upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji dužno je pružiti svu pomoć u cilju postizanja ciljeva sanacije

5. fizičke i pravne osobe koje su odgovorne za propast institucije snose odgovornost u skladu s odredbama važećih propisa iz područja građanskog ili kaznenog prava

6. prema vjerovnicima koji u slučaju redovnog postupka zbog insolventnosti ulaze u isti isplatni red postupa se na jednak način, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano

7. vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz glave XII. ovoga Zakona ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti

8. osigurani depoziti su u potpunosti zaštićeni kao i tražbine zaštićene sustavom zaštite ulagatelja u skladu s propisom kojim se uređuje tržište kapitala i

9. sanacijske mjere poduzimaju se u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz glave XII. ovoga Zakona.

(2) Ako je institucija članica grupe, sanacijsko tijelo, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje ciljeva sanacije, primjenjuje sanacijske instrumente i izvršava ovlasti za sanaciju na način koji svodi na najmanju moguću mjeru učinak na ostale članice grupe i na grupu u cjelini i smanjuje negativni učinak na financijsku stabilnost u Europskoj uniji te njezinim državama članicama, posebice u državama u kojima grupa djeluje.

(3) Pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju ovlasti za sanaciju, kad je to primjenjivo, postupa se u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore.

(4) Ako se instrument prodaje, instrument prijelazne institucije ili instrument odvajanja imovine primjenjuje na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, prava radnika koja se prenose na novog poslodavca mogu se umanjiti.

(5) Kad primjenjuje sanacijske instrumente i izvršava ovlasti za sanaciju, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, ako to ocijeni potrebnim, ili Hrvatska narodna banka po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 o tome obavještava predstavnike radnika i savjetuje se s njima.

(6) Primjena sanacijskih instrumenata i izvršavanje ovlasti za sanaciju ne utječe na sudjelovanje predstavnika radnika u nadzornom odboru društva ako je to uređeno posebnim propisom.

Sanacijsko tijelo i nadležno ministarstvo

Članak 8.

(1) Sanacijsko tijelo, u smislu ovoga Zakona te članka 3. stavka 1. točaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 806/2014, ovlašteno za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj nad subjektima iz članka 3. ovoga Zakona za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, u skladu s podjelom ovlasti kako je određeno ovim Zakonom, je:

1. Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju koja nije dio grupe i grupu u kojoj je najmanje jedna članica grupe kreditna institucija ili

2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za investicijsko društvo koje nije dio grupe i grupu u kojoj je najmanje jedna članica grupe investicijsko društvo, a niti jedna članica grupe nije kreditna institucija.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su, u skladu s podjelom ovlasti i na način kako je određeno odredbama ovoga Zakona, za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj nad subjektima za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor kada postupaju u skladu s pravnim aktima Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(3) Hrvatska narodna banka imenuje predstavnika u Jedinstvenom sanacijskom odboru koji ima pravo glasa na plenarnim i izvršnim sjednicama Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su, svako u okviru svog djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom, usko surađivati u pripremi, planiranju i primjeni odluka u skladu s ovim Zakonom.

(5) Tijela iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju operativnu i funkcionalnu neovisnost kako bi se izbjegao sukob interesa između sanacijskih ovlasti koje ta tijela obavljaju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 i ovoga Zakona i supervizorskih odnosno nadzornih funkcija koje obavljaju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava te ostalih funkcija koje obavljaju u skladu odredbama drugih propisa.

(6) Tijela iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju da su radnici koji obavljaju sanacijske poslove u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 i ovoga Zakona strukturno i funkcionalno odvojeni od radnika koji obavljaju superviziju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava ili s obzirom na ostale funkcije koje ta tijela obavljaju u skladu s odredbama ostalih propisa te podliježu odvojenim linijama izvještavanja.

(7) Radnici tijela iz stavka 1. ovoga članka koji obavljaju sanacijske poslove u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 i ovoga Zakona i radnici koji obavljaju superviziju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava, dužni su u pripremi, planiranju i primjeni odluka u skladu s ovim Zakonom međusobno usko surađivati.

(8) Ministarstvo financija nadležno je ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru ovoga Zakona.

(9) Tijela iz stavka 1. ovoga članka na svojim internetskim stranicama javno objavljuju sažetak internih postupaka koje primjenjuju pri obavljanju poslova temeljem ovoga Zakona, a osobito o obvezi čuvanja povjerljivih informacija i razmjeni takvih informacija između svojih organizacijskih cjelina.

(10) Sažetak internih postupaka iz stavka 9. ovoga članka redovito se ažurira.

(11) U smislu ovoga Zakona Hrvatska narodna banka je tijelo koje izravno surađuje i koordinira rad sanacijskih tijela iz stavka 1. ovoga članka s relevantnim tijelima drugih država članica.

(12) Ministarstvo financija obavještava Europsku komisiju o sanacijskim tijelima u Republici Hrvatskoj, uključujući detaljno obrazloženje odabira više sanacijskih tijela te opis njihovih ovlasti, kao i o nadležnosti Hrvatske narodne banke iz stavka 11. ovoga članka, a Hrvatska narodna banka te informacije dostavlja Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo.

(13) Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Ministarstvo financija mogu radi omogućavanja i provedbe Uredbe (EU) br. 806/2014 i ovoga Zakona sklopiti pisani sporazum kojim će detaljnije urediti međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

(14) Tijela iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili zatražiti pomoć u postizanju zajedničke odluke u skladu s člankom 31. točkom c) Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(15) Tijela iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su u svrhu provedbe ovlasti iz glave III., glave IV. i glave VI. ovoga Zakona, a Hrvatska narodna banka i pri suradnji s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s člancima 35. i 36. Uredbe (EU) br. 806/2014:

1. provoditi sanacijski nadzor prikupljanjem i provjerom potrebnih informacija u prostorijama subjekta iz članka 3. ovoga Zakona odnosno na temelju izvješća koje je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dostavio

2. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona nalagati mjere u cilju provedbe ovoga Zakona.

(16) Sanacijski nadzor iz stavka 15. točke 1. ovoga članka obavljaju radnici tijela iz stavka 1. ovoga članka.

(17) Iznimno od stavka 16. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može za obavljanje sanacijskog nadzora ovlastiti i druge osobe koje raspolažu sa stručnim znanjima.

(18) Subjekt iz članka 3. ovoga Zakona je dužan na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 806/2014 te omogućiti prikupljanje i provjeru informacija u prostorijama subjekta na način iz stavka 15. točke 1. ovoga članka.

(19) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim pobliže uređuje uvjete i način provedbe sanacijskog nadzora i način nalaganja mjera iz stavka 15. ovoga članka te obveze subjekta iz članka 3. ovoga Zakona tijekom i nakon provedbe aktivnosti koje obavlja Hrvatska narodna banka.

(20) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnik kojim pobliže uređuje uvjete i način provedbe sanacijskog nadzora i način nalaganja mjera iz stavka 15. ovoga članka te obveze subjekta iz članka 3. ovoga Zakona tijekom i nakon provedbe aktivnosti koje obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera

6. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

Razmjena informacija

Članak 9.

(1) Sanacijska tijela i nadležna tijela jedna drugima na zahtjev pružaju sve informacije relevantne za izvršavanje zadaća drugog tijela u skladu s ovim Zakonom pridržavajući se odredbi o čuvanju povjerljivih informacija iz članka 115. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s Ministarstvom financija međusobno razmjenjuje najmanje informacije o odlukama i radnjama koje mogu imati utjecaj na javna sredstva ili sistemske implikacije i s njime se savjetuje te ishodi odobrenje prije provedbe takve odluke ili radnje.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava Ministarstvo financija i Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita o svojim odlukama donesenim u skladu s ovim Zakonom.

(4) Hrvatska narodna banka obavještava Ministarstvo financija i Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita o odlukama Jedinstvenog sanacijskog odbora u odnosu na subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor te o načinu primjene članka 25. ovoga Zakona.

(5) Ako zaprimi zahtjev za dostavu informacija koje je primila od relevantnog tijela treće zemlje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prije prosljeđivanja tih informacija traži pristanak tog tijela, osim ako se relevantno tijelo treće zemlje prethodno već usuglasilo prosljeđivanjem takvih informacija.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije dužna proslijediti informacije koje je primila od relevantnog tijela treće zemlje ako to tijelo nije dalo pristanak na prosljeđivanje tih informacija.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može radi omogućavanja provedbe ovoga Zakona sklopiti pisane sporazume s Jedinstvenim sanacijskim odborom, sanacijskim i nadležnim tijelima iz drugih država članica i relevantnim tijelima trećih zemalja kojima će detaljnije urediti međusobnu suradnju i razmjenu informacija.

Suradnja sanacijskog i nadležnog tijela

Članak 10. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga savjetuje se s nadležnim tijelom odnosno konsolidirajućim nadzornim tijelom:

1. pri procjeni mogućnosti sanacije u skladu s člankom 15. ovoga Zakona te, kada je grupno sanacijsko tijelo, člankom 16. ovoga Zakona

2. pri izradi sanacijskog plana iz članka 17. ovoga Zakona te, kada je grupno sanacijsko tijelo, iz članka 18. ovoga Zakona

3. pri utvrđivanju postojanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije, procjeni predloženih mjera za njihovo rješavanje ili uklanjanje i nalaganju mjera za njihovo rješavanje ili uklanjanje u skladu s člankom 22. ovoga Zakona te, kada je grupno sanacijsko tijelo, člankom 23. ovoga Zakona

4. pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju u skladu s člankom 27. stavkom 6. ovoga Zakona, o povećanju ili smanjenju iznosa postojećeg zahtjeva za dodatni regulatorni kapital određenog u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala s ciljem usklađivanja tog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt sa stanjem nakon provedbe preferirane sanacijske strategije

5. pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju u skladu s člankom 27. stavcima 8. i 9. ovoga Zakona, o smanjivanju ili povećanju iznosa za održavanje povjerenja tržišta za sanacijski subjekt

6. pri utvrđivanju u skladu s člankom 27. stavkom 12. ovoga Zakona iznosa minimalnog zahtjeva iz članka 27. stavka 10. ovoga Zakona i za instituciju koja je sanacijski subjekt koji ne podliježe članku 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja je dio sanacijske grupe čija je ukupna imovina manja od iznosa 100 milijardi eura ako procijeni da je vjerojatno da bi njezina propast predstavljala sistemski rizik

7. pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju u skladu s člankom 28. stavkom 6. ovoga Zakona, o povećanju ili smanjenju iznosa postojećeg zahtjeva za dodatni regulatorni kapital određenog u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala s ciljem usklađivanja tog zahtjeva institucije koja nije sanacijski subjekt sa stanjem nakon izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ili nakon sanacije sanacijske grupe

8. pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju u skladu s člankom 28. stavcima 8. i 9. ovoga Zakona, o smanjivanju ili povećanju iznosa za održavanje povjerenja tržišta za instituciju koja nije sanacijski subjekt

9. pri odlučivanju u skladu s člankom 30. stavkom 12. ili 16. ovoga Zakona o iznosu minimalnog zahtjeva koji je potrebno ispuniti instrumentima regulatornog kapitala, podređenim podložnim instrumentima ili obvezama koje izdaje društvo kći u skladu s člankom 30. stavkom 6. ovoga Zakona

10. pri odlučivanju o minimalnom zahtjevu u skladu s člancima 34., 35. i 37. ovoga Zakona te, kada je grupno sanacijsko tijelo, člankom 36. ovoga Zakona

11. pri primjeni ovlasti u slučaju neispunjavanja minimalnog zahtjeva, u skladu s člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona

12. pri odlučivanju u skladu s člankom 41. stavcima 2. i 5. ovoga Zakona o nalaganju zabrane raspodjele iznosa koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev i

13. pri odlučivanju u skladu s člankom 105. ovoga Zakona o odgodi obveze plaćanja ili ispunjenja obveza iz ugovora u kojemu je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona jedna od ugovornih strana.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dostavlja nadležnom tijelu sanacijski plan donesen u skladu s člankom 17. ovoga Zakona i, kada je grupno sanacijsko tijelo, člankom 18. ovoga Zakona te sve njegove izmjene.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pisanim putem obavještava nadležno tijelo:

1. kada u skladu s člankom 22. stavkom 1. ovoga Zakona utvrdi postojanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije

2. o svojoj procjeni da nije potrebno instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona naložiti zabranu raspodjele iznosa koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev zbog postojanja uvjeta iz članka 41. stavka 5. ovoga Zakona, zajedno s obrazloženjem navedene procjene i

3. o donošenju odluke o otvaranju postupka sanacije u skladu s člankom 46. stavkom 1. ovoga Zakona i svim naknadnim odlukama kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije, bez odgađanja.

(4) Nadležno tijelo savjetuje se s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga pri utvrđivanju da institucija propada ili će vjerojatno propasti u skladu s člankom 43. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) Nadležno tijelo dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga:

1. informacije potrebne za izradu, izmjenu i provedbu sanacijskog plana kojima raspolaže i

2. izvješća zaprimljena u skladu s člankom 39. stavkom 1. ovoga Zakona.

(6) Nadležno tijelo obavještava Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga:

1. o svakoj promjeni pravne ili organizacijske strukture institucije, njezina poslovanja ili financijskog položaja koja bi mogla značajno utjecati na učinkovitost sanacijskog plana te time stvoriti potrebu za njegovu izmjenu u skladu s člankom 17. stavkom 5. ovoga Zakona

2. o obavijesti iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona odnosno kada utvrdi da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ispunjava uvjete iz članka 43. stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, bez odgađanja

3. o svim obavijestima zaprimljenim u skladu s člankom 45. stavkom 1. ovoga Zakona da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona smatra da ispunjava neki od uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona i

4. o svim naloženim mjerama za sprječavanje krize te supervizorskim mjerama i mjerama u fazi rane intervencije naloženim instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(7) Nadležno tijelo i Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga surađuju pri:

1. nadzoru ispunjava li institucija minimalni zahtjev iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona

2. obavješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o odlukama Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o minimalnom zahtjevu u skladu s člancima 34. do 37. ovoga Zakona i

3. pokretanju postupka izricanja sankcija u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala ili prekršajnog postupka u skladu s člancima 143. i 144. ovoga Zakona, s ciljem osiguranja željenih rezultata te usklađenog djelovanja u prekograničnim slučajevima.

Odgovornost za štetu

Članak 11.

Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Ministarstvo financija, njihovi radnici ili bilo koja osoba koju oni ovlaste ne odgovaraju za štetu koja nastane tijekom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje oporavak i sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava te u okviru Uredbe (EU) br. 806/2014 i propisa donesenih u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Pravni akti Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 12.

(1) Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora donesene u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 obvezujuće su u cijelosti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

(2) Pri provedbi odluka i posebnih uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 806/2014 sanacijska tijela poduzimaju sve potrebne radnje svako u okviru svog djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Pri provedbi smjernica, općih uputa i preporuka Jedinstvenog sanacijskog odbora donesenih u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 sanacijska tijela svako u okviru svoga djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom izvršavaju ovlasti iz ovoga Zakona.

Suradnja u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Članak 13. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka i nadležno tijelo surađuju s Jedinstvenim sanacijskim odborom, Vijećem Europske unije, Europskom komisijom i Europskom središnjom bankom u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

(2) Hrvatska narodna banka na zahtjev Jedinstvenog sanacijskog odbora surađuje na način uređen Uredbom (EU) br. 806/2014 među ostalim:

1. pravodobnim pružanjem točnih i potpunih informacija potrebnih za provođenje zadaća Jedinstvenog sanacijskog odbora

2. pružanjem pomoći pri provođenju općih istraga u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 806/2014 i neposrednih sanacijskih nadzora u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 806/2014

3. pripremom nacrta sanacijskog plana, uključujući pripremu nacrta odluke o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze, i nacrta odluke o sanacijskom programu za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

4. pružanjem informacija o obavljanju zadaća Hrvatske narodne banke nad subjektima za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

5. sudjelovanjem u internim sanacijskim timovima koje uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor

6. pružanjem pomoći pri praćenju provedbe smanjenja vrijednosti ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza izvršenih od strane Hrvatske narodne banke po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora

7. pružanjem pomoći pri praćenju provedbe odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o sanacijskom programu, uključujući primjenu sanacijskih instrumenata i sanacijskih ovlasti od strane Hrvatske narodne banke, uz podnošenje završnog izvješća o provedbi u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 i

8. razmjenom mišljenja u svrhu funkcioniranja sanacijskih kolegija koje uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor.

(3) S ciljem provedbe odluke Europske komisije o usklađenosti korištenja Jedinstvenog sanacijskog fonda s unutarnjim tržištem iz članka 19. stavka 5. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska agencija za osiguranje depozita ovlaštena je od korisnika zahtijevati povrat nezakonito korištenog iznosa utvrđenog od strane Europske komisije, uključujući i kamate po odgovarajućoj stopi koju određuje Europska komisija, i prenijeti ga u Jedinstveni sanacijski fond.

 

III. PLANIRANJE SANACIJE

Informacije potrebne za izradu sanacijskih planova

Članak 14. (NN 146/20, 27/24)

(1) Institucija je dužna na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga:

1. dostaviti sve informacije potrebne za izradu, izmjenu i provedbu sanacijskog plana i

2. surađivati i, ako je to potrebno, pomoći pri izradi i izmjeni sanacijskog plana.

(2) Institucija je dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svakoj promjeni pravne ili organizacijske strukture institucije, njezina poslovanja ili financijskog položaja te o svakoj drugoj promjeni koja bi mogla stvoriti potrebu za izmjenom sanacijskog plana, a osobito ako značajno utječe na učinkovitost tog plana.

(3) Institucija odnosno subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, za kojega sanacijski plan predviđa primjenu sanacijske mjere ako su ispunjeni uvjeti za sanaciju što je navedeno u sažetku sanacijskog plana iz članka 17. stavka 3. odnosno članka 18. stavka 24. ovoga Zakona, dužan je uspostaviti i redovito ažurirati popis svih financijskih ugovora u kojima je ugovorna strana, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2016/1712.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, matično društvo u Republici Hrvatskoj odnosno matična institucija u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužno je za sve članice svoje grupe izvršavati zahtjeve iz ovoga članka.

Procjena mogućnosti sanacije institucije

Članak 15. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za potrebe izrade i ažuriranja individualnog sanacijskog plana iz članka 17. ovoga Zakona procjenjuje je li moguće nad institucijom koja nije dio grupe i za koju Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran provesti redovni postupak zbog insolventnosti odnosno sanaciju, a da se pri tom ne koristi:

1. izvanredna javna financijska potpora, osim sredstava sanacijskog fonda ili Jedinstvenog sanacijskog fonda

2. likvidnosna pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama ili

3. likvidnosna pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.

(2) Smatra se da je sanacija odnosno redovni postupak zbog insolventnosti institucije koja nije dio grupe i za koju Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran moguć, ako je redovni postupak zbog insolventnosti provediv i opravdan odnosno ako je provediva i opravdana sanacija koju bi radi izbjegavanja štetnih posljedica na financijski sustav Republike Hrvatske, druge države članice ili Europske unije u cjelini i radi osiguranja kontinuiteta ključnih funkcija te institucije provela Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti uređenih ovim Zakonom.

(3) Prije provođenja procjene iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga savjetovat će se sa sanacijskim tijelom druge države članice u kojoj institucija iz stavka 1. ovoga članka ima značajnu podružnicu, u mjeri u kojoj je to važno za tu podružnicu.

(4) Procjena iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

1. u kojoj mjeri je moguće temeljne poslovne linije i ključne funkcije institucije rasporediti po pravnim osobama

2. u kojoj mjeri pravna i korporativna struktura prati temeljne poslovne linije i ključne funkcije

3. u kojoj mjeri je osiguran nužan broj radnika, infrastruktura, financiranje, likvidnost i kapital za potporu temeljnih poslovnih linija i ključnih funkcija te njihovo održavanje

4. ima li institucija sklopljene ugovore s pružateljima usluga o povjeravanju obavljanja procesa, usluga ili aktivnosti, uključujući ugovore o IKT uslugama, jesu li održivi te u kojoj mjeri su oni otporni i provedivi u slučaju sanacije te institucije

4.a koje je razine digitalna operativna otpornost mrežnih i informacijskih sustava kojima se podupiru temeljne poslovne linije i ključne funkcije institucije, pri čemu se uzimaju u obzir izvješća o značajnim IKT incidentima i rezultati testiranja digitalne operativne otpornosti na temelju Uredbe (EU) br. 2022/2554

5. u kojoj je mjeri upravljačka struktura institucije prikladna za upravljanje i osiguravanje usklađenosti ugovora o povjeravanju obavljanja procesa, usluga ili aktivnosti s politikama institucije

6. u kojoj mjeri institucija, u slučaju odvajanja temeljnih poslovnih linija ili ključnih funkcija i prijenosa istih na treće osobe, ima utvrđen postupak prijenosa procesa, usluga ili aktivnosti koje su predmet ugovora s pružateljima usluga

7. u kojoj mjeri postoje planovi kontinuiteta poslovanja i mjere za postupanje u kriznim situacijama, a kojima se osigurava kontinuitet pristupa platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

8. omogućava li upravljački informacijski sustav institucije pristup točnim i potpunim informacijama u vezi s temeljnim poslovnim linijama i ključnim funkcijama, a radi olakšavanja brzog donošenja odluka u vezi sa sanacijom

9. omogućava li upravljački informacijski sustav institucije pružanje informacija nužnih za djelotvornu sanaciju te institucije u svakom trenutku, uključujući i slučajeve kada se okolnosti brzo mijenjaju

10. je li institucija testirala otpornost upravljačkih informacijskih sustava na stres kako je to definirala Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, i koji su rezultati tih testiranja

11. u kojoj mjeri institucija može osigurati kontinuitet svojih upravljačkih informacijskih sustava u njoj samoj ili u novoj pravnoj osobi ako se temeljne poslovne linije i ključne funkcije odvoje od ostalih linija poslovanja i funkcija

12. je li institucija uspostavila odgovarajući postupak kako bi osigurala pružanje ažurne i potpune informacije potrebne za utvrđivanje vjerovnika, uključujući i informacije za utvrđivanje osiguranih deponenata i iznosa osiguranih depozita sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje depozita, kao i informacije o tražbinama koje su zaštićene sustavom zaštite ulagatelja sukladno propisu kojim se uređuje tržište kapitala

13. iznos i vrstu obveza institucije podložnih za unutarnju sanaciju

14. je li moguće, s obzirom na instrumente sanacije te strukturu institucije, primijeniti ih na način kojim se postižu ciljevi sanacije

15. opravdanost primjene sanacijskih instrumenata na način kojim se ispunjavaju ciljevi sanacije, uzimajući u obzir mogući učinak tih instrumenata na vjerovnike, ugovorne strane, klijente i radnike te moguće mjere nadležnog tijela treće zemlje

16. u kojoj mjeri bi sanacija institucije mogla imati značajan izravan ili neizravan negativan učinak na financijski sustav, povjerenje tržišta ili gospodarstva, te može li se taj učinak vrednovati

17. u kojoj mjeri bi primjena sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju mogla spriječiti širenje negativnih učinaka na druge institucije ili na financijska tržišta i

18. u kojoj mjeri bi sanacija institucije mogla imati značajan utjecaj na funkcioniranje platnih sustava i sustava za namiru financijskih instrumenata.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ako procijeni da nad institucijom iz stavka 1. ovoga članka nije moguće provesti niti redovni postupak zbog insolventnosti niti sanaciju.

Procjena mogućnosti sanacije grupe

Članak 16.

(1) U slučaju grupe, za potrebe izrade i ažuriranja grupnog sanacijskog plana iz članka 18. ovoga Zakona, procjenjuje se je li moguće provesti redovni postupak zbog insolventnosti odnosno sanaciju grupe, a da se pri tom ne koristi:

1. izvanredna javna financijska potpora, osim sredstava sanacijskog fonda ili Jedinstvenog sanacijskog fonda

2. likvidnosna pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama ili

3. likvidnosna pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.

(2) Smatra se da je sanacija odnosno redovni postupak zbog insolventnosti grupe moguć ako je redovni postupak zbog insolventnosti provediv i opravdan odnosno ako je provediva i opravdana sanacija koju bi radi izbjegavanja štetnih posljedica na financijski sustav Republike Hrvatske, drugih država članica u kojima se nalaze članice grupe ili Europske unije u cjelini i radi osiguranja kontinuiteta ključnih funkcija koje pružaju članice grupe provela sanacijska tijela primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti na sanacijske subjekte, odvajanjem ključnih funkcija u razumnom roku ili na drugi način.

(3) U slučaju prekogranične grupe, procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zajedničkom odlukom na sanacijskom kolegiju paralelno s donošenjem grupnog sanacijskog plana, sukladno postupku iz članka 18. ovoga Zakona.

(4) Ako grupa nije prekogranična, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi procjenu iz stavka 1. ovoga članka, a da pritom ne uspostavlja sanacijski kolegij i ne procjenjuje okolnosti iz stavka 5. točaka 6. i 7. ovoga članka Zakona.

(5) Pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se, na odgovarajući način, okolnosti navedene u članku 15. stavku 4. ovoga Zakona te sljedeće:

1. ako grupa upotrebljava jamstva unutar grupe, jesu li ta jamstva dana po tržišnim uvjetima te je li sustav upravljanja rizicima vezanim za ta jamstva djelotvoran i pouzdan

2. ako grupa ima sklopljene ugovore o naizmjeničnim transakcijama, jesu li te transakcije ugovorene po tržišnim uvjetima te je li sustav upravljanja rizicima vezanim za te transakcije djelotvoran i pouzdan

3. u kojoj mjeri jamstva ili transakcije iz točaka 1. i 2. ovoga stavka mogu povećati rizik širenja negativnih učinaka na ostale članice grupe

4. u kojoj mjeri pravna struktura grupe onemogućava primjenu sanacijskih instrumenata zbog broja pravnih osoba, složenosti strukture grupe ili nemogućnosti raspoređivanja poslovnih linija po pravnim osobama

5. ako procjena obuhvaća mješovite holdinge, u kojoj bi mjeri sanacija članice grupe koja je institucija ili financijska institucija mogla imati negativan učinak na nefinancijski dio grupe

6. ima li relevantno tijelo treće zemlje ovlast primjene sanacijskih instrumenata potrebnih za provedbu sanacijskih mjera koje poduzima Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili sanacijsko tijelo druge države članice te je li moguće koordinirati aktivnosti Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ili sanacijskog tijela druge države članice i tijela treće zemlje

7. postupke i načine koji omogućavaju provođenje sanacije grupe koja ima društva kćeri na područjima na kojima se primjenjuju različita zakonodavstva i

8. u kojoj mjeri struktura grupe omogućuje sanaciju cijele grupe, bilo koje njezine članice ili više njih ne stvarajući značajan izravan ili neizravan nepovoljan učinak na financijski sustav, povjerenje tržišta ili gospodarstva, a s ciljem maksimalnog povećanja vrijednosti grupe kao cjeline.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo bez odgađanja obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ako procijeni da nad grupom iz stavka 3. ovoga članka odnosno grupom iz stavka 4. ovoga članka nije moguće provesti niti redovni postupak zbog insolventnosti niti sanaciju.

(7) Ako se grupa iz stavka 1. ovoga članka sastoji od više sanacijskih grupa, procjena iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i procjenu mogućnosti provođenja redovnog postupka zbog insolventnosti odnosno sanacije svake sanacijske grupe i donosi se u okviru istog postupka.

Donošenje individualnog sanacijskog plana

Članak 17.

(1) Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donosi individualni sanacijski plan iz članka 19. ovoga Zakona za instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za koju Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran i koja nije dio grupe nakon savjetovanja sa sanacijskim tijelom druge države članice u kojoj ta institucija ima značajnu podružnicu u mjeri u kojoj je to važno za tu podružnicu.

(2) Nacrt sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka za kreditne institucije, prije njegova usvajanja, Hrvatska narodna banka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanom Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri njegovu donošenju postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga instituciji na koju se individualni sanacijski plan odnosi dostavlja sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana.

(4) Hrvatska narodna banka doneseni individualni sanacijski plan za kreditne institucije dostavlja Jedinstvenom sanacijskom odboru u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga individualni sanacijski plan preispituje i po potrebi izmjenjuje najmanje jednom godišnje te nakon svake značajne promjene pravne, ili organizacijske strukture institucije, njezina poslovanja ili financijskog položaja koja bi mogla značajno utjecati na učinkovitost plana te time stvoriti potrebu za njegovu izmjenu ili nakon primjene sanacijske mjere ili ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Izmjena individualnog sanacijskog plana provodi se po postupku iz ovoga članka Zakona.

Donošenje grupnog sanacijskog plana

Članak 18.

(1) Grupni sanacijski plan za prekograničnu grupu utvrđuje se zajedničkom odlukom na sanacijskom kolegiju.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo, postupajući u skladu sa zahtjevima o povjerljivosti iz članka 115. ovoga Zakona, prosljeđuje informacije iz članka 14. ovoga Zakona:

1. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo

2. sanacijskim tijelima nadležnim za sanaciju društava kćeri

3. sanacijskim tijelima država članica u kojima je sjedište značajne podružnice, ako je to važno za te podružnice

4. nadležnim tijelima koja sudjeluju u kolegiju supervizora odnosno nadzornih tijela za tu grupu i

5. sanacijskim tijelima država članica u kojima je sjedište subjekata iz članka 3. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Informacije iz članka 14. ovoga Zakona koje se dostavljaju tijelima iz stavka 2. točaka 2. do 5. ovoga članka uključuju najmanje informacije koje su relevantne tim tijelima.

(4) Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo dostavljaju se informacije iz članka 14. ovoga Zakona koje su važne za provođenje njegove uloge u izradi, donošenju i provedbi grupnih sanacijskih planova.

(5) Ako se radi o informacijama koje se odnose na društva kćeri sa sjedištem u trećoj zemlji, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo nije dužno dostaviti te informacije bez prethodne suglasnosti relevantnog tijela treće zemlje.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo može u postupak donošenja grupnog sanacijskog plana za prekograničnu grupu, ako su ispunjeni uvjeti za razmjenu povjerljivih informacija iz članka 121. ovoga Zakona, uključiti relevantno tijelo treće zemlje u kojoj je sjedište društva kćeri, financijskog holdinga ili značajne podružnice te grupe.

(7) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo, zajedno sa sanacijskim tijelima nadležnim za društva kćeri, nakon savjetovanja s relevantnim nadležnim tijelima, uključujući nadležna tijela država članica u kojima je sjedište značajne podružnice, donosi zajedničku odluku o grupnom sanacijskom planu iz članka 20. ovoga Zakona koji uključuje sve članice grupe, u roku od četiri mjeseca od dana dostave informacija iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako se grupa sastoji od više sanacijskih grupa, planiranje sanacijskih mjera iz članka 20. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona obuhvaća se zajedničkom odlukom iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju neslaganja s predloženim grupnim sanacijskim planom nekih od sanacijskih tijela nadležnih za društva kćeri, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo može donijeti zajedničku odluku o grupnom sanacijskom planu iz članka 20. ovoga Zakona s onim sanacijskim tijelima koja se s predloženim grupnim sanacijskim planom slažu.

(10) Ako zajednička odluka iz stavka 7. odnosno stavka 9. ovoga članka nije donesena u roku od četiri mjeseca od dana dostave informacija iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo samostalno donosi grupni sanacijski plan iz članka 20. ovoga Zakona odlukom koja mora biti detaljno obrazložena i koja mora uzeti u obzir stavove i izdvojena mišljenja sanacijskih tijela za društva kćeri te je dostavlja matičnoj instituciji u Europskoj uniji.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako prije isteka roka od četiri mjeseca od dana dostave informacija iz stavka 2. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, bilo koje sanacijsko tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih članica grupe zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rok u smislu te Uredbe smatra rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo odgodit će donošenje odluke iz stavka 10. ovoga članka do donošenja odluke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 10. ovoga članka mora biti u skladu s tom odlukom.

(13) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 10. ovoga članka.

(14) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo ne nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s grupnim sanacijskim tijelom i sanacijskim tijelima iz drugih država članica nadležnim za društva kćeri, nakon savjetovanja s relevantnim nadležnim tijelima, uključujući nadležna tijela država članica u kojima je sjedište značajne podružnice, sudjeluje u donošenju zajedničke odluke o grupnom sanacijskom planu koji uključuje sve članice grupe ili one članice grupe za koje su nadležna sanacijska tijela koja se s predloženim grupnim sanacijskim planom slažu, u roku od četiri mjeseca od dana primitka informacija koje su joj relevantne od grupnog sanacijskog tijela iz druge države članice.

(15) Ako zajednička odluka iz stavka 14. ovoga članka nije donesena u roku od četiri mjeseca od dana kada je od grupnog sanacijskog tijela primila informacije koje su joj relevantne, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga samostalno donosi sanacijski plan za članicu grupe za koju je nadležna, pri čemu prema potrebi određuje sanacijski subjekt i donosi sanacijski plan u odnosu na sanacijsku grupu za koju je nadležna, odlukom koja mora biti detaljno obrazložena i koja navodi razloge neslaganja s predloženim grupnim sanacijskim planom i uzima u obzir u obzir stavove i izdvojena mišljenja drugih sanacijskih tijela i koju dostavlja drugim članovima sanacijskog kolegija.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, ako prije isteka roka od četiri mjeseca od dana dostave informacija koje su joj relevantne, a prije donošenja zajedničke odluke, grupno sanacijsko tijelo ili bilo koje sanacijsko tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih članica grupe zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rok u smislu te Uredbe smatra rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odgodit će donošenje odluke iz stavka 15. ovoga članka do donošenja odluke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(17) U slučaju iz stavka 16. ovoga članka, ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 15. ovoga članka mora biti u skladu s tom odlukom.

(18) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 15. ovoga članka.

(19) U slučaju iz stavaka 7. i 14. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može prije isteka roka od četiri mjeseca od dana dostave informacija iz stavka 2. ovoga članka odnosno primitka informacija koje su joj relevantne, a prije donošenja zajedničke odluke, zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, osim ako bilo koje sanacijsko tijelo smatra da predmet neslaganja može na bilo koji način negativno utjecati na fiskalnu odgovornost njegove države članice.

(20) Ako u postupku donošenja zajedničke odluke iz stavka 7. ili 9. ovoga članka bilo koje sanacijsko tijelo smatra da predmet neslaganja može na bilo koji način negativno utjecati na fiskalnu odgovornost njegove države članice, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo pokreće postupak preispitivanja grupnog sanacijskog plana, uključujući minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze.

(21) Zajedničke odluke iz stavaka 7., 9. i 14. ovoga članka, kao i samostalne odluke relevantnih sanacijskih tijela koje odgovaraju odlukama iz stavaka 10. i 15. ovoga članka, kada zajednička odluka o grupnom sanacijskom planu nije donesena, smatraju se konačnim i proizvode pravne učinke prema Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(22) Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluku kojom ovlašćuje guvernera Hrvatske narodne banke na potpisivanje zajedničke odluke iz stavaka 7., 9. i 14. ovoga članka odnosno Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluke iz stavaka 10. i 15. ovoga članka.

(23) Grupni sanacijski plan donesen u skladu sa stavkom 7. ili 9. ovoga članka odnosno u skladu sa stavkom 10. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja dostavlja relevantnim nadležnim tijelima, a Hrvatska narodna banka ga dostavlja Jedinstvenom sanacijskom odboru u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(24) Sažetak ključnih elemenata donesenog grupnog sanacijskog plana u skladu sa stavkom 7. ili 9. ovoga članka odnosno u skladu sa stavkom 10. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo dostavlja matičnoj instituciji u Europskoj uniji.

(25) Grupni sanacijski plan preispituje se i po potrebi mijenja najmanje jednom godišnje te nakon svake značajne promjene pravne ili organizacijske strukture grupe odnosno pojedine članice grupe, njihova poslovanja ili financijskog položaja koja bi mogla značajno utjecati na učinkovitost plana te time stvoriti potrebu za njegovu izmjenu.

(26) Na postupak izmjene sanacijskog plana primjenjuju se odredbe ovoga članka.

(27) Na postupak donošenja grupnog sanacijskog plana u odnosu na grupu koja nije prekogranična i za koju Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17. ovoga Zakona.

Sadržaj individualnog sanacijskog plana

Članak 19. (NN 146/20, 27/24)

(1) Individualni sanacijski plan sadrži sanacijske mjere koje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti na instituciju u odnosu na koju su ispunjeni uvjeti za sanaciju, razrađuje opcije za primjenu sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju te uključuje i, gdje god je to moguće, iskazuje kvantitativno:

1. sažetak ključnih elemenata plana

2. sažetak bitnih promjena koje su nastupile nakon usvajanja prethodnog sanacijskog plana

3. utvrđenje javnog interesa

4. prikaz načina na koji bi se ključne funkcije i temeljne poslovne linije mogle do mjere koja je potrebna pravno i ekonomski odvojiti od ostalih funkcija i poslovnih linija kako bi se osigurao njihov kontinuitet i digitalna operativna otpornost nakon utvrđenja da su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona

5. procjenu rokova za provedbu svakog pojedinog značajnog dijela plana

6. rezultat procjene iz članka 15. ovoga Zakona i stavka 3. ovoga članka i njegovo detaljno obrazloženje

7. opis svih mjera iz članka 22. ovoga Zakona potrebnih za rješavanje ili uklanjanje prepreka sanaciji utvrđenih procjenom iz članka 15. ovoga Zakona

8. opis postupaka određivanja vrijednosti i utrživosti ključnih funkcija, temeljnih poslovnih linija i imovine institucije

9. detaljan opis postupaka kojima se osigurava da su Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u svako doba dostupne točne i ažurne informacije iz članka 14. ovoga Zakona koje su potrebne za izradu i ažuriranje sanacijskog plana te njegovu provedbu

10. opis mogućih načina financiranja različitih sanacijskih strategija, a koji ne uključuju:

a) izvanrednu javnu financijsku potporu, osim korištenja sredstava sanacijskog fonda ili Jedinstvenog sanacijskog fonda

b) likvidnosnu pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama

c) likvidnosnu pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete

11. detaljan opis različitih sanacijskih strategija koje bi se mogle primijeniti na različite moguće scenarije, kao i procjenu rokova za njihovu provedbu

12. opis ključnih međuovisnosti

13. opis mogućih načina zadržavanja pristupa platnim sustavima, klirinškim sustavima i ostaloj potrebnoj infrastrukturi te procjenu prenosivosti pozicija klijenata

14. analizu utjecaja provedbe plana na radnike institucije, uključujući procjenu bilo kakvih povezanih troškova i opis predviđenih postupaka savjetovanja s radnicima tijekom postupka sanacije, uzimajući u obzir dijalog sa socijalnim partnerima, ako je primjenjivo

15. plan komunikacije s medijima i javnošću

16. minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i podložnim obvezama utvrđen u skladu s člankom 34. ovoga Zakona, kao i rok za ispunjenje tog zahtjeva iz članka 148. ovoga Zakona

17. minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i ugovornim instrumentima unutarnje sanacije utvrđen u skladu s člankom 30. stavkom 12. ovoga Zakona, kao i rok za ispunjenje tog zahtjeva iz članka 148. ovoga Zakona, ako je primjenjivo

18. opis bitnih postupaka i sustava za održavanje kontinuiteta operativnih procesa institucije uključujući mrežne i informacijske sustave iz Uredbe (EU) br. 2022/2554

19. mišljenje institucije vezano za sanacijski plan, ako je primjenjivo

20. analizu kako i kada institucija može, pod uvjetima navedenim u planu, zatražiti korištenje instrumenata središnje banke te identificirati onu imovinu koja bi se mogla koristiti kao financijsko osiguranje.

(2) Pri određivanju rokova iz stavka 1. točaka 16. i 17. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir rok za usklađivanje sa smjernicama o dodatnom regulatornom kapitalu određenima u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) Pri izradi individualnog sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrđuje postoje li materijalne prepreke mogućnosti sanacije i, gdje je nužno i proporcionalno, procjenjuje mjere kojima bi se one mogle otkloniti.

(4) Pri izradi individualnog sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir relevantne scenarije, uključujući idiosinkratske i makroekonomske događaje te ne smije predvidjeti:

1. izvanrednu javnu financijsku potporu, osim korištenja sredstava sanacijskog fonda ili Jedinstvenog sanacijskog fonda

2. likvidnosnu pomoć Hrvatske narodne banke u izvanrednim situacijama

3. likvidnosnu pomoć Hrvatske narodne banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.

(5) Pri izradi individualnog sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

Sadržaj grupnog sanacijskog plana

Članak 20.

(1) Grupni sanacijski plan sadrži mjere za sanaciju:

1. matičnog društva u Europskoj uniji

2. društava kćeri koja su dio grupe i koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama

3. subjekata iz članka 3. točaka 3. i 4. ovoga Zakona koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama i

4. društava kćeri sa sjedištem izvan Europske unije koja su dio grupe, u skladu s odredbama glave XI. ovoga Zakona.

(2) U skladu s mjerama iz stavka 1. ovoga članka grupni sanacijski plan određuje sanacijske subjekte i sanacijske grupe.

(3) Grupni sanacijski plan, uz navođenje informacija iz članka 19. ovoga Zakona na odgovarajući način, sadrži odnosno određuje:

1. sanacijske mjere koje treba poduzeti u odnosu na sanacijske subjekte uzimajući u obzir relevantne scenarije, uključujući idiosinkratske i makroekonomske događaje i opisuje utjecaj tih sanacijskih mjera na druge članice grupe iz članka 3. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, na matično društvo i institucije kćeri

2. ako se grupa sastoji od više sanacijskih grupa, sanacijske mjere koje treba poduzeti u odnosu na sanacijske subjekte svake sanacijske grupe i utjecaj tih mjera na druge članice grupe koje su dio iste sanacijske grupe i na druge sanacijske grupe

3. mogućnost koordinirane primjene sanacijskih instrumenata i provedbe ovlasti za sanaciju na sanacijske subjekte sa sjedištem u Europskoj uniji, uključujući mjere kojima se olakšava kupnja od strane trećih osoba cijele grupe ili pojedinih poslovnih linija ili funkcija koje obavlja jedna ili više članica grupe ili sanacijska grupa, te utvrđuje sve moguće prepreke koordiniranoj sanaciji

4. odgovarajuće mehanizme za suradnju i koordinaciju s relevantnim tijelom treće zemlje u kojoj članica grupe ima sjedište i njihov učinak na sanaciju grupe

5. mjere, uključujući pravno i ekonomsko odvajanje pojedinih funkcija ili poslovnih linija, ako je to nužno za provođenje sanacije grupe po ispunjenju uvjeta za sanaciju

6. dodatne mjere koje nisu obuhvaćene ovim Zakonom, a koje sanacijska tijela nadležna za članice grupe namjeravaju nad njima provesti u okviru svake sanacijske grupe

7. identifikaciju mogućih načina financiranja sanacijskih mjera za grupu te, ako se predviđa korištenje aranžmana financiranja sanacije, uključujući sanacijskog fonda, odrediti načela podjele odgovornosti za financiranje između sustava financiranja u različitim državama članicama, pri čemu se ta načela određuju sukladno jednakim i uravnoteženim kriterijima uzimajući u obzir članak 138. ovoga Zakona i financijsku stabilnost svih uključenih država članica

8. minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i podložnim obvezama utvrđen u skladu s člankom 35. ili 36. ovoga Zakona, kao i rok za ispunjenje tog zahtjeva iz članka 148. ovoga Zakona

9. minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i ugovornim instrumentima unutarnje sanacije utvrđen u skladu s člankom 30. stavkom 7. ili 16. ovoga Zakona, kao i rok za ispunjenje tog zahtjeva iz članka 148. ovoga Zakona, ako je primjenjivo.

(4) Grupni sanacijski plan ne smije predviđati:

1. izvanrednu javnu financijsku potporu, osim korištenja sredstava sanacijskog fonda, Jedinstvenog sanacijskog fonda ili sustava financiranja drugih država članica

2. likvidnosnu pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama

3. likvidnosnu pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.

(5) Grupni sanacijski plan sadrži rezultate procjene iz članka 16. ovoga Zakona i njihovo detaljno obrazloženje.

(6) Grupni sanacijski plan ne smije imati nerazmjeran utjecaj na bilo koju državu članicu.

Sanacijski plan koji donosi Jedinstveni sanacijski odbor

Članak 21.

(1) U postupku izrade sanacijskog plana za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka surađuje s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(2) Vodeći računa o tome kakav bi učinak provođenje redovnog postupka zbog insolventnosti odnosno sanacija subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor zbog prirode, obuhvata i složenosti posla koji taj subjekt obavlja, njegove dioničarske strukture, profila rizičnosti, veličine, pravnog oblika i statusa, međusobne povezanosti s ostalim institucijama ili općenito s financijskim sustavom, mogao imati na financijska tržišta, druge institucije ili na uvjete financiranja, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 806/2014 vezano uz primjenu pojednostavljenih obveza povezanih s izradom sanacijskog plana iz stavka 1. ovoga članka.

Ovlasti rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti sanacije

Članak 22.

(1) Ako se prilikom provođenja procjene iz članka 15. ovoga Zakona utvrdi postojanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga o tome pisanim putem obavještava subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na koji se te prepreke odnose i sanacijsko tijelo države članice u kojoj se nalazi značajna podružnica.

(2) Subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dužan je u roku od četiri mjeseca od dana zaprimanja obavijesti Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izraditi i dostaviti prijedlog mjera za rješavanje ili uklanjanje navedenih prepreka s rokovima za njihovu provedbu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, rok u kojem je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dužan dostaviti prijedlog mjera za ispunjavanje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona i zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj s rokovima za njihovu provedbu koji uzimaju u obzir razloge za postojanje značajnih prepreka iznosi 14 dana od dana zaprimanja obavijesti Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, i to u slučaju postojanja sljedećih značajnih prepreka mogućnosti sanacije:

1. subjekt iz članka 3. ovoga Zakona nalazi se u situaciji u kojoj ispunjava zahtjev za kombinirani zaštitni sloj kada se on uzima u obzir uz zahtjeve iz članka 92. stavka 1. točke (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 te, uz svaki od tih zahtjeva, dodatni kapitalni zahtjev za pokriće rizika, osim rizika prekomjerne financijske poluge, naložen na temelju propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojim se uređuje tržišta kapitala, ali ne ispunjava zahtjev za kombinirani zaštitni sloj kada se on uzima u obzir uz minimalni zahtjev iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, koji se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona ili

2. subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne ispunjava zahtjeve iz članaka 92.a i 494. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili zahtjev iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procjenjuje jesu li predložene mjere učinkovite za rješavanje ili uklanjanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije i ako procijeni da jesu, o tome obavještava subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na koji se te prepreke odnose.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procijeni, vodeći računa o mogućem negativnom utjecaju koji te prepreke predstavljaju za financijsku stabilnost te učinak predloženih mjera na poslovanje subjekta iz članka 3. ovoga Zakona na koji se prepreke odnose, njegovu stabilnost i mogućnost doprinosa gospodarstvu, da mjere za rješavanje ili uklanjanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije koje je predložio taj subjekt nisu učinkovite odnosno ako taj subjekt ne izvršava ili ne izvršava u predviđenim rokovima mjere koje je predložio, može rješenjem naložiti:

1. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona preispitivanje sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju procesa, usluga ili aktivnosti s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija

2. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost

3. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona dostavu dodatnih informacija važnih za planiranje i provođenje sanacije

4. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona prodaju određene imovine

5. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona ograničavanje ili prekid određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti

6. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona ograničavanje postojećih ili zabranu uvođenja novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda

7. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona promjenu njegove pravne ili operativne strukture, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata

8. subjektu iz članka 3. ovoga Zakona ili matičnom društvu osnivanje financijskog holdinga u Republici Hrvatskoj ili matičnog financijskog holdinga u Europskoj uniji

9. instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dostavu plana za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013

10. instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona izdavanje podložnih obveza za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo

11. instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, promjenu roka dospijeća:

a) instrumenata regulatornog kapitala, nakon dobivanja suglasnosti nadležnog tijela, i

b) podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona

12. instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona poduzimanje drugih aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, ili

13. ako je subjekt iz članka 3. ovoga Zakona društvo kći mješovitog holdinga, da taj holding osnuje zasebni financijski holding za nadzor tog društva kćeri, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj.

(6) Pri nalaganju mjera iz stavka 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga razmatra mogući utjecaj tih mjera na subjekt iz članka 3. ovoga Zakona, njegovu stabilnost i njegov doprinos gospodarstvu, tržište financijskih usluga, financijsku stabilnost u drugim državama članicama i u cijeloj Europskoj uniji, a o tome se može, ako je to prikladno, savjetovati s Vijećem za financijsku stabilnost.

(7) U rješenju iz stavka 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obrazlaže iz kojeg razloga smatra da mjere predložene od strane subjekta iz članka 3. ovoga Zakona nisu učinkovite te iz kojeg razloga smatra da su mjere koje nalaže rješenjem razmjerne uklanjanju prepreka.

(8) Subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dužan je izvršiti mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije u rokovima kako je naloženo rješenjem iz stavka 5. ovoga članka te je dužan u roku od mjesec dana od dostave rješenja kojim se nalažu te mjere Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti plan za usklađenje s naloženim mjerama.

(9) Hrvatska narodna banka nacrt rješenja iz stavka 5. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanim Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri donošenju tog rješenja postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(10) Ako sanacijski plan predviđa primjenu instrumenta unutarnje sanacije za potrebe izvršavanja ovlasti iz članka 97. stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga Zakona nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili nad njihovim društvima kćerima, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može rješenjem iz stavka 5. ovoga članka, ako ocijeni potrebnim, naložiti instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona da imaju dovoljan iznos odobrenog temeljnog kapitala ili drugih instrumenata redovnog osnovnog kapitala kako bi se osiguralo izdavanje dovoljnog broja novih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u slučaju pretvaranja obveza u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provjerava je li odobreni temeljni kapital ili drugi instrument redovnog osnovnog kapitala dovoljan za pokrivanje planiranog zbroja iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(12) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može rješenjem iz stavka 5. ovoga članka naložiti mjere kojima se osigurava da u odredbama statuta ili drugog osnivačkog akta institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nema prepreka za pretvaranje obveza u dionice ili druge vlasničke instrumente.

(13) U svrhu osiguranja provedbe sanacije institucije ili grupe putem instrumenta unutarnje sanacije Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može mjerama iz stavka 5. točke 2. ovoga članka ograničiti ulaganja institucije u obveze podložne za unutarnju sanaciju odnosno primanje obveza podložnih za unutarnju sanaciju od drugih institucija, osim ulaganja društava unutar iste grupe.

(14) Nakon dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka postupak donošenja sanacijskog plana iz članka 17. ovoga Zakona odnosno grupnog sanacijskog plana iz članka 18. ovoga Zakona odgađa se do dana dostave obavijesti iz stavka 4. ovoga članka ili nalaganja mjera iz stavka 5. ovoga članka.

Ovlasti rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti sanacije grupe

Članak 23.

(1) U slučaju prekogranične grupe, način provođenja mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona u odnosu na sanacijske subjekte i njihova društva kćeri koji su subjekti iz članka 3. ovoga Zakona, nakon razmatranja procjene iz članka 16. ovoga Zakona, utvrđuje se zajedničkom odlukom na sanacijskom kolegiju.

(2) Prije donošenja zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010, a nakon savjetovanja s nadležnim tijelima za društva kćeri, izrađuje izvješće te ga dostavlja matičnom društvu u Europskoj uniji, sanacijskim tijelima za društva kćeri i sanacijskim tijelima iz država članica u kojima se nalaze značajne podružnice.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. analizu značajnih prepreka učinkovitoj primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanja ovlasti za sanaciju u odnosu na grupu i u odnosu na sanacijsku grupu ako se grupa sastoji od više sanacijskih grupa

2. utjecaj na model poslovanja institucija članica grupe

3. preporuke razmjernih i ciljanih mjera koje su potrebne i odgovarajuće za uklanjanje prepreka.

(4) Matično društvo u Europskoj uniji može se, u roku od četiri mjeseca od dostave izvješća iz stavka 2. ovoga članka, očitovati na to izvješće te Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao grupnom sanacijskom tijelu predložiti alternativne mjere za uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije utvrđenih izvješćem.

(5) Ako značajna prepreka mogućnosti sanacije grupe postoji zbog okolnosti iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo, nakon savjetovanja sa sanacijskim tijelom nadležnim za sanacijski subjekt i sanacijskim tijelima nadležnim za društva kćeri tog sanacijskog subjekta, obavještava matično društvo u Europskoj uniji o rezultatima procjene tih prepreka.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužno je u roku od 14 dana od dana primitka te obavijesti predložiti mjere kojima se osigurava da subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na koji se prepreke odnose ispunjava zahtjev iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, i zahtjev za kombinirani zaštitni sloj i rok za njihovu provedbu, a koji uzima u obzir razloge za postojanje te prepreke.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procjenjuje jesu li predložene mjere iz stavka 4. odnosno 6. ovoga članka učinkovite za rješavanje ili uklanjanje značajne prepreke mogućnosti sanacije grupe.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo o svakoj mjeri koju predloži matično društvo u Europskoj uniji obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, sanacijska tijela za društva kćeri i sanacijska tijela država članica u kojima posluje značajna podružnica, ako je to važno za tu podružnicu.

(9) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo sa sanacijskim tijelima za društva kćeri, a nakon savjetovanja s relevantnim nadležnim tijelima i sanacijskim tijelima država članica u kojima posluju značajne podružnice institucija članica te grupe, na sanacijskom kolegiju donosi zajedničku odluku o utvrđivanju postojanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije grupe i, prema potrebi, procjeni mjera za uklanjanje prepreka koje je predložilo matično društvo u Europskoj uniji i mjera koje zahtijevaju sanacijska tijela radi rješavanja ili uklanjanja prepreka, a koje uzimaju u obzir mogući utjecaj tih mjera u svim državama članicama u kojima grupa posluje.

(10) Zajednička odluka iz stavka 9. ovoga članka mora biti detaljno obrazložena i Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo dostavlja je matičnom društvu u Europskoj uniji.

(11) Zajednička odluka iz stavka 9. ovoga članka donosi se u roku od četiri mjeseca od dana dostave očitovanja matičnog društva u Europskoj uniji Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao grupnom sanacijskom tijelu ili u roku od mjesec dana od dana isteka roka iz stavka 4. ovoga članka ako očitovanje nije dano.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, zajednička odluka u odnosu na značajnu prepreku iz stavka 5. ovoga članka donosi se u roku od 14 dana od dana dostave očitovanja matičnog društva u Europskoj uniji Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(13) Ako zajednička odluka iz stavka 9. ovoga članka nije donesena u roku iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo samostalno donosi odluku o načinu primjene mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona na razini grupe, a koja mora biti detaljno obrazložena i uzima u obzir stavove i izdvojena mišljenja sanacijskih tijela za društva kćeri te je dostavlja matičnom društvu u Europskoj uniji koje je dužno izvršiti naložene mjere u skladu s tom odlukom.

(14) Iznimno od stavka 13. ovoga članka, ako prije isteka roka iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, bilo koje sanacijsko tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih članica grupe zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rokovi u smislu te Uredbe smatraju rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo odgodit će donošenje odluke iz stavka 13. ovoga članka do donošenja odluke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(15) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka, ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 13. ovoga članka mora biti u skladu s tom odlukom.

(16) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 13. ovoga članka.

(17) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo ne nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s grupnim sanacijskim tijelom i sanacijskim tijelima iz drugih država članica nadležnim za društva kćeri, nakon savjetovanja s relevantnim nadležnim tijelima, uključujući nadležna tijela država članica u kojima je sjedište značajne podružnice, sudjeluje u donošenju zajedničke odluke o utvrđivanju postojanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije grupe i, prema potrebi, procjeni mjera za uklanjanje prepreka koje je predložilo matično društvo u Europskoj uniji i mjera koje zahtijevaju sanacijska tijela radi rješavanja ili uklanjanja prepreka, a koje uzimaju u obzir mogući utjecaj tih mjera u svim državama članicama u kojima grupa posluje.

(18) Ako zajednička odluka iz stavka 17. ovoga članka nije donesena u roku iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za sanacijski subjekt samostalno donosi odluku o načinu primjene mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona na razini sanacijske grupe, a koja mora biti detaljno obrazložena i uzima u obzir stavove i izdvojena mišljenja sanacijskih tijela za društva kćeri koja su dio iste sanacijske grupe i grupnog sanacijskog tijela te je dostavlja sanacijskom subjektu koji je dužan izvršiti naložene mjere u skladu s tom odlukom.

(19) Iznimno od stavka 18. ovoga članka, ako prije isteka roka iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, grupno sanacijsko tijelo ili bilo koje sanacijsko tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih članica grupe zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rokovi u smislu te uredbe smatraju rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za sanacijski subjekt odgodit će donošenje te odluke do donošenja odluke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(20) U slučaju iz stavka 19. ovoga članka, ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 18. ovoga članka mora biti u skladu s tom odlukom.

(21) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 18. ovoga članka.

(22) Ako zajednička odluka iz stavka 17. ovoga članka nije donesena u roku iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za društvo kćer koje nije sanacijski subjekt samostalno donosi odluku o načinu primjene mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona na razini društva kćeri, a koja mora biti detaljno obrazložena i uzima u obzir stavove i izdvojena mišljenja drugih sanacijskih tijela te je dostavlja sanacijskom tijelu za sanacijski subjekt i grupnom sanacijskom tijelu, ako isto nije sanacijsko tijelo za sanacijski subjekt te društvu kćeri koje je dužno izvršiti naložene mjere u skladu s tom odlukom.

(23) Iznimno od stavka 22. ovoga članka, ako prije isteka roka iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, grupno sanacijsko tijelo ili bilo koje sanacijsko tijelo druge države članice u kojoj je sjedište drugih članica grupe zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rokovi u smislu te Uredbe smatraju rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za društvo kći odgodit će donošenje te odluke do donošenja odluke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(24) U slučaju iz stavka 23. ovoga članka, ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 22. ovoga članka mora biti u skladu s tom odlukom.

(25) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 22. ovoga članka.

(26) Zajedničke odluke iz stavaka 9. i 17. ovoga članka obvezujuće su za Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, koja donosi odluku u skladu s tim odlukama.

(27) Subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dužan je izvršiti mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije u rokovima kako je naloženo odlukom iz stavka 26. ovoga članka te je dužan u roku od mjesec dana od dostave odluke kojom se nalažu te mjere Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti plan za usklađenje s naloženim mjerama.

(28) Na postupak rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti sanacije u odnosu na grupu koja nije prekogranična i za koju Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran primjenjuju se odredbe članka 22. stavka 1. i stavaka 5. do 13. ovoga Zakona te stavaka 2. do 8. ovoga članka.

Provedba uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora za primjenu ovlasti rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti sanacije

Članak 24.

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 10. stavka 10. ili 11. Uredbe (EU) br. 806/2014 vezano uz rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije, Hrvatska narodna banka postupa samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, a na način utvrđen člankom 22. stavcima 5. i 7. i stavcima 10. do 13. ovoga Zakona.

(2) Subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor dužan je izvršiti mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije u rokovima kako je naloženo rješenjem Hrvatske narodne banke donesenom na temelju stavka 1. ovoga članka.

(3) Subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran dužan je u roku od mjesec dana od dana dostave rješenja kojim se nalažu mjere temeljem stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti plan za usklađenje s naloženim mjerama.

Pojednostavljene obveze

Članak 25.

(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procijeni da se propast institucije i provođenje redovnog postupka zbog insolventnosti nad njom, uzimajući u obzir prirodu poslovanja te institucije, njezinu dioničarsku strukturu, pravni oblik, profil rizičnosti, veličinu i pravni status, međusobne povezanosti s ostalim institucijama ili općenito s financijskim sustavom, opseg i složenost njezina poslovanja, članstvo u institucionalnom sustavu zaštite ili u nekom drugom zadružnom sustavu međusobne solidarnosti i moguće pružanje investicijskih usluga ili aktivnosti kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište kapitala, ne bi trebali značajno negativno odraziti na financijska tržišta, druge institucije, uvjete financiranja ili na šire gospodarstvo, primjenjuje pojednostavljene obveze.

(2) Ako procijeni potrebnim, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može se, u svrhu procjene iz stavka 1. ovoga članka, savjetovati s Vijećem za financijsku stabilnost.

(3) Ako je primijenila pojednostavljene obveze, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može instituciji u svako doba nametnuti ispunjavanje obveza iz ovoga Zakona u punom opsegu.

(4) Primjena pojednostavljenih obveza ne sprječava, samo po sebi, Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga u primjeni mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom nad institucijom nad kojom su pojednostavljene obveze primijenjene.

(5) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis, a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnik kojim će pobliže odrediti način primjene pojednostavljenih obveza iz ovoga članka u smislu određivanja sadržaja i detalja sanacijskog plana, sadržaja i detalja informacija koje se od institucija traže u skladu s člankom 14. ovoga Zakona, razinu pojedinosti za procjenu mogućnosti sanacije koja se provodi u skladu s člankom 15. ovoga Zakona, obuhvat izvješćivanja u smislu primjene ovoga Zakona i učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova nad institucijama iz stavka 1. ovoga članka.

3. Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

6. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

 

IV. MINIMALNI ZAHTJEV ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE

Određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze

Članak 26.

(1) Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze (u daljnjem tekstu: minimalni zahtjev) određuje se na temelju sljedećih kriterija:

1. potrebe da se osigura provedba sanacije sanacijske grupe primjenom sanacijskih instrumenata na sanacijski subjekt, uključujući, prema potrebi, instrument unutarnje sanacije, kako bi se postigli ciljevi sanacije

2. potrebe da se osigura, u odgovarajućim slučajevima, da sanacijski subjekt i njegova društva kćeri koja su institucije ili subjekti iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, ali nisu sanacijski subjekti, imaju dovoljno regulatornog kapitala i podložnih obveza kako bi se u slučaju primjene nad njima instrumenta unutarnje sanacije odnosno ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje osigurala mogućnost pokrivanja gubitaka i ponovna uspostava njihove stope ukupnog kapitala i omjera financijske poluge, prema potrebi, na razinu kojom bi im se omogućio nastavak ispunjavanja uvjeta odobrenja za rad te obavljanja djelatnosti za koje su temeljem propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava dobili odobrenje za rad

3. ako je sanacijskim planom predviđena mogućnost da se određene skupine podložnih obveza isključe od primjene instrumenta unutarnje sanacije na temelju članka 81. ovoga Zakona ili da se određene skupine podložnih obveza u potpunosti prenesu na primatelja na temelju djelomičnog prijenosa, potrebe da se osigura da sanacijski subjekt ima dovoljno regulatornog kapitala i drugih podložnih obveza kako bi se osigurala mogućnost pokrivanja gubitaka i ponovna uspostava njegove stope ukupnog kapitala i omjera financijske poluge, prema potrebi, na razinu kojom bi se omogućio nastavak ispunjenja uvjeta odobrenja za rad te obavljanja djelatnosti za koje je temeljem propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava dobio odobrenje za rad

4. veličine, modela poslovanja, modela financiranja i profila rizičnosti institucije i

5. opsega u kojem bi propast institucije imala negativan utjecaj na financijsku stabilnost, uključujući širenje negativnih posljedica na druge institucije ili ostale subjekte iz članka 3. ovoga Zakona, s obzirom na njihovu međusobnu povezanost s drugim institucijama ili ostalim subjektima iz članka 3. ovoga Zakona ili s ostatkom financijskog sustava.

(2) Ako je sanacijskim planom, u skladu s odgovarajućim scenarijem iz članka 19. stavka 4. ovoga Zakona, predviđeno da će se ako su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona nad institucijom poduzeti sanacijska mjera ili izvršiti ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona, zahtjev iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona odgovara iznosu koji je dostatan za:

1. pokriće očekivanih gubitaka u cijelosti (u daljnjem tekstu: pokriće gubitaka) i

2. dokapitalizaciju sanacijskog subjekta i njegovih društava kćeri koja su institucije ili subjekti iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, ali nisu sanacijski subjekti, do razine koja im omogućuje da i dalje ispunjavaju uvjete odobrenja za rad i obavljaju djelatnosti za koje su, temeljem propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava ili propisa kojim se uređuje poslovanje subjekata iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, dobili odobrenje za rad tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godine dana (u daljnjem tekstu: dokapitalizacija).

(3) Ako je sanacijskim planom predviđeno da se nad institucijom ako su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona može provesti redovni postupak zbog insolventnosti, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procjenjuje je li opravdano ograničiti zahtjev iz članka 34., 35., ili 36. ovoga Zakona za tu instituciju na iznos dostatan za pokriće gubitaka, posebno procjenjujući utjecaj ograničenja na financijsku stabilnost i na rizik širenja negativnih posljedica na financijski sustav.

(4) Minimalni zahtjev izračunava se u skladu s člankom 27. ili 28. ovoga Zakona, ovisno o tome je li institucija sanacijski subjekt ili nije, kao zbroj regulatornog kapitala i podložnih obveza izražen kao postotak:

1. ukupnog iznosa izloženosti riziku institucije, koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i

2. mjere ukupne izloženosti institucije, koja se izračunava u skladu s člancima 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga očekuje da bi određene skupine podložnih obveza mogle biti djelomično ili u cijelosti isključene od primjene instrumenta unutarnje sanacije na temelju članka 81. ovoga Zakona ili u potpunosti prenesene na primatelja na temelju djelomičnog prijenosa, može odlučiti da institucija minimalni zahtjev ispunjava s regulatornim kapitalom ili drugim podložnim obvezama dostatnim za pokrivanje iznosa obveza koje bi mogle biti isključene u skladu s člankom 81. ovoga Zakona i za ispunjenje uvjeta iz stavka 2. ili 3. ovoga članka.

(6) U smislu odredbi članaka 27. i 28. ovoga Zakona kapitalni zahtjevi tumače se u skladu s načinom na koji nadležno tijelo primjenjuje prijelazne odredbe utvrđene u dijelu desetom, glavi I., poglavljima 1., 2. i 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 te u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(7) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim će detaljnije urediti način primjene stavka 3. ovoga članka na kreditne institucije, a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnik kojim će pobliže urediti način primjene stavka 3. ovoga članka na investicijska društva.

1. Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti

6. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

Izračun minimalnog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt

Članak 27. (NN 146/20, 27/24)

(1) U svrhu izračuna minimalnog zahtjeva izraženog kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku institucije u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga iznos minimalnog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt određuje kao zbroj:

1. iznosa dostatnog za pokriće gubitaka u sanaciji koji je jednak zbroju iznosa zahtjeva iz članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i zahtjeva za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala za instituciju koja je sanacijski subjekt na konsolidiranom nivou sanacijske grupe i

2. iznosa za dokapitalizaciju koji sanacijskoj grupi omogućava da se nakon sanacije ponovno uskladi sa zahtjevom za stopom ukupnog kapitala iz članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i zahtjevom za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala na konsolidiranom nivou sanacijske grupe nakon provedbe preferirane sanacijske strategije.

(2) U smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, minimalni zahtjev izražava se kao postotak dobiven dijeljenjem iznosa koji se izračunava u skladu sa stavkom 1. ovoga članka s ukupnim iznosom izloženosti riziku.

(3) U svrhu izračuna minimalnog zahtjeva izraženog kao postotak mjere ukupne izloženosti institucije u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga iznos minimalnog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt određuje kao zbroj:

1. iznosa dostatnog za pokriće gubitaka u sanaciji koji je jednak iznosu zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt u vezi s omjerom financijske poluge iz članka 92. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranom nivou sanacijske grupe i

2. iznosa za dokapitalizaciju koji sanacijskoj grupi omogućava da se nakon sanacije ponovno uskladi sa zahtjevom u vezi s omjerom financijske poluge iz članka 92. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranom nivou sanacijske grupe nakon provedbe preferirane sanacijske strategije.

(4) U smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, minimalni zahtjev izražava se kao postotak dobiven dijeljenjem iznosa koji se izračunava u skladu sa stavkom 3. ovoga članka s mjerom ukupne izloženosti.

(5) Pri utvrđivanju pojedinačnog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir zahtjeve iz članka 70. stavka 8. i uvjete iz članka 82. stavaka 2. i 6. ovoga Zakona odnosno zahtjev iz članka 27. stavka 7. Uredbe (EU) 806/2014.

(6) Pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju iz stavka 1. točke 2. i stavka 3. točke 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga:

1. upotrebljava najnovije iskazane vrijednosti za odgovarajući ukupni iznos izloženosti riziku ili mjeru ukupne izloženosti prilagođene temeljem svih promjena koje proizlaze iz sanacijskih mjera utvrđenih sanacijskim planom i

2. povećava ili smanjuje iznos postojećeg zahtjeva za dodatni regulatorni kapital određenog u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala s ciljem usklađivanja tog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt sa stanjem nakon provedbe preferirane sanacijske strategije.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može iznos za dokapitalizaciju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka povećati za iznos dostatan za održavanje povjerenja tržišta tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godinu dana od dana provođenja sanacije, koji odgovara zahtjevu za kombinirani zaštitni sloj umanjenom za iznos protucikličkog zaštitnog sloja kapitala, određenim u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala, a koji bi se primjenjivao nakon primjene sanacijskih instrumenata.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smanjit će iznos iz stavka 7. ovoga članka ako utvrdi da bi niži iznos, provedivo i opravdano, bio dostatan za održavanje povjerenja tržišta tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godinu dana od dana provođenja sanacije i radi osiguravanja kontinuiteta pružanja ključnih funkcija institucije i njezina pristupa financiranju bez korištenja izvanredne javne financijske potpore, osim doprinosa iz sanacijskog fonda u skladu s člankom 82. stavcima 2. i 6. te člankom 136. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona ili Jedinstvenog sanacijskog fonda, nakon provedbe sanacijske strategije.

(9) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga povećat će iznos iz stavka 7. ovoga članka ako utvrdi da je potreban viši iznos za održavanje dostatnog povjerenja tržišta tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godinu dana od dana provođenja sanacije i radi osiguravanja kontinuiteta pružanja ključnih funkcija institucije i njezina pristupa financiranju bez korištenja izvanredne javne financijske potpore, osim doprinosa iz sanacijskog fonda u skladu s člankom 82. stavcima 2. i 6. te člankom 136. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona ili Jedinstvenog sanacijskog fonda.

(10) Za instituciju koja je sanacijski subjekt koji ne podliježe članku 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja je dio sanacijske grupe čija ukupna imovina prelazi iznos 100 milijardi eura Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrđuje minimalni zahtjev najmanje u iznosu od:

1. 13,5 % ukupnog iznosa izloženosti riziku institucije, kada se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona i

2. 5 % mjere ukupne izloženosti institucije, kada se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona.

(11) Iznimno od članka 30. ovoga Zakona, minimalni zahtjev iz stavka 10. ovoga članka u iznosu od 13,5 % ukupnog iznosa izloženosti riziku institucije, kada se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona, odnosno u iznosu od 5 % mjere ukupne izloženosti institucije, kada se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona, ispunjava se instrumentima regulatornog kapitala, podređenim podložnim instrumentima ili obvezama iz članka 30. stavka 6. ovoga Zakona koje izdaje društvo kći.

(12) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odredbe stavaka 10. i 11. ovoga članka primijeniti i na instituciju koja je sanacijski subjekt koji ne podliježe članku 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja je dio sanacijske grupe čija je ukupna imovina manja od iznosa 100 milijardi eura ako procijeni da je vjerojatno da bi njezina propast predstavljala sistemski rizik.

(13) Pri odlučivanju o primjeni odredbi stavaka 10. i 11. ovoga članka na instituciju iz stavka 12. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir:

1. prisutnost depozita i nedostatak dužničkih instrumenata u financiranju

2. mjeru u kojoj je ograničen pristup tržištima kapitala za podložne obveze i

3. mjeru u kojoj se sanacijski subjekt oslanja na redovni osnovni kapital za ispunjavanje zahtjeva iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(14) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne primijeni odredbe stavaka 10. i 11. ovoga članka na instituciju iz stavka 12. ovoga članka, to ne utječe na mogućnost donošenja odluke u skladu s člankom 30. stavkom 12. ovoga Zakona u odnosu na tu instituciju.

Izračun minimalnog zahtjeva za instituciju koja nije sanacijski subjekt

Članak 28.

(1) U svrhu izračuna minimalnog zahtjeva izraženog kao postotak ukupne izloženosti riziku institucije u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga iznos minimalnog zahtjeva za instituciju koja nije sanacijski subjekt određuje kao zbroj:

1. iznosa dostatnog za pokriće gubitaka koji je jednak zbroju iznosa zahtjeva iz članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i zahtjeva za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala za instituciju i

2. iznosa za dokapitalizaciju koji instituciji omogućava da se ponovno uskladi sa zahtjevom za stopom ukupnog kapitala iz članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i zahtjevom za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala nakon izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ili nakon sanacije sanacijske grupe.

(2) U smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, minimalni zahtjev izražava se kao postotak dobiven dijeljenjem iznosa koji se izračunava u skladu sa stavkom 1. ovoga članka s ukupnim iznosom izloženosti riziku.

(3) U svrhu izračuna minimalnog zahtjeva izraženog kao postotak mjere ukupne izloženosti institucije u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga iznos minimalnog zahtjeva za instituciju koja nije sanacijski subjekt određuje kao zbroj:

1. iznosa dostatnog za pokriće gubitaka koji je jednak iznosu zahtjeva za instituciju u vezi s omjerom financijske poluge iz članka 92. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 i

2. iznosa za dokapitalizaciju koji instituciji omogućava da se ponovno uskladi sa zahtjevom u vezi s omjerom financijske poluge iz članka 92. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 nakon izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ili nakon sanacije sanacijske grupe.

(4) U smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, minimalni zahtjev izražava se kao postotak dobiven dijeljenjem iznosa koji se izračunava u skladu sa stavkom 3. ovoga članka s mjerom ukupne izloženosti.

(5) Pri utvrđivanju pojedinačnog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir zahtjeve iz članka 70. stavka 8. i članka 82. stavaka 2. i 6. ovoga Zakona odnosno zahtjev iz članka 27. stavka 7. Uredbe (EU) 806/2014.

(6) Pri utvrđivanju iznosa za dokapitalizaciju iz stavka 1. točke 2. i stavka 3. točke 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga:

1. upotrebljava najnovije iskazane vrijednosti za odgovarajući ukupni iznos izloženosti riziku ili mjeru ukupne izloženosti prilagođene temeljem svih promjena koje proizlaze iz sanacijskih mjera utvrđenih sanacijskim planom i

2. povećava ili smanjuje iznos postojećeg zahtjeva za dodatni regulatorni kapital određenog u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala s ciljem usklađivanja tog zahtjeva institucije sa stanjem nakon izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ili nakon sanacije sanacijske grupe.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može iznos za dokapitalizaciju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka povećati za iznos dostatan za održavanje povjerenje tržišta tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godinu dana od dana izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona, koji odgovara zahtjevu za kombinirani zaštitni sloj umanjenom za iznos protucikličkog zaštitnog sloja kapitala, određenim u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala, a koji bi se primjenjivao nakon izvršenja te ovlasti ili nakon sanacije sanacijske grupe.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smanjit će iznos iz stavka 7. ovoga članka ako utvrdi da bi niži iznos, provedivo i opravdano, bio dostatan za održavanje povjerenja tržišta tijekom odgovarajućeg razdoblja ne dužeg od godinu dana od dana izvršenja ovlasti iz članka 52. ovoga Zakona ili nakon sanacije sanacijske grupe i radi osiguravanja kontinuiteta pružanja ključnih funkcija institucije i njezina pristupa financiranju bez korištenja izvanredne javne financijske potpore, osim doprinosa iz sanacijskog fonda u skladu s člankom 82. stavcima 2. i 6. te člankom 136. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona ili Jedinstvenog sanacijskog fonda.

(9) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga povećat će iznos iz stavka 7. ovoga članka ako utvrdi da je potreban viši iznos za održavanje dostatnog povjerenja tržišta ne dužeg od godinu dana od dana izvršenja ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ili sanacije sanacijske grupe i radi osiguravanja kontinuiteta pružanja ključnih funkcija institucije i njezina pristupa financiranju bez korištenja izvanredne javne financijske potpore, osim doprinosa iz sanacijskog fonda u skladu s člankom 82. stavcima 2. i 6. te člankom 136. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona ili Jedinstvenog sanacijskog fonda tijekom odgovarajućeg razdoblja.

(10) Ako bi primjena instrumenta unutarnje sanacije na obveze sanacijskog subjekta koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj uključivala obvezu prema društvu kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dio iste sanacijske grupe i čija je tražbina povezana s tom obvezom u nižem isplatnom redu u odnosu na isplatni red tražbina povezanih s ostalim redovnim neosiguranim obvezama, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pravodobno procjenjuje je li iznos stavki društva kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 30. ovoga Zakona dovoljan za provedbu preferirane sanacijske strategije.

Izračun minimalnog zahtjeva za instituciju koja je sanacijski subjekt i koja je GSV institucija ili dio GSV institucije i za u Europskoj uniji značajno društvo kći GSV institucije izvan EU-a

Članak 29.

(1) Minimalni zahtjev za instituciju koja je sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili dio GSV institucije sastoji se od:

1. zahtjeva iz članaka 92.a i 494. Uredbe (EU) br. 575/2013 i

2. po potrebi, dodatka zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Minimalni zahtjev za u Europskoj uniji značajno društvo kći GSV institucije izvan EU-a sastoji se od:

1. zahtjeva iz članaka 92.b i 494. Uredbe (EU) br. 575/2013 i

2. po potrebi, dodatka zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze iz stavka 3. ovoga članka, koji se ispunjava s pomoću regulatornog kapitala iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona i obveza koje ispunjavaju uvjete iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona i članka 114. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Ako zahtjev iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. točke 1. ovoga članka nije dovoljan za ispunjavanje uvjeta iz članka 27., odnosno članka 28. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odredit će dodatak zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze iz stavka 1. točke 2., odnosno stavka 2. točke 2. ovoga članka u mjeri potrebnoj za ispunjavanje uvjeta iz članka 27., odnosno članka 28. ovoga Zakona.

Podložne obveze sanacijskog subjekta

Članak 30. (NN 146/20, 27/24)

(1) U svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva u zbroj regulatornog kapitala i podložnih obveza institucije koja je sanacijski subjekt uključuju se podložne obveze koje ispunjavaju uvjete iz:

1. članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013

2. članka 72.b Uredbe (EU) br. 575/2013, osim uvjeta iz stavka 2. točke d) istoga članka Uredbe (EU) br. 575/2013 i

3. članka 72.c Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pri upućivanju u ovom Zakonu na zahtjeve iz članka 92.a ili 92.b Uredbe (EU) br. 575/2013, podložne obveze za potrebe ispunjavanja tih zahtjeva sastoje se od podložnih obveza utvrđenih u skladu s člankom 72.k Uredbe (EU) br. 575/2013 te dijelom drugim glavom I. poglavljem 5.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Obveze koje proizlaze iz dužničkih instrumenata s ugrađenim izvedenicama, koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim članka 72.a stavka 2. točke l) Uredbe (EU) br. 575/2013, uključuju se u zbroj regulatornog kapitala i podložnih obveza ako:

1. je iznos glavnice obveze koja proizlazi iz dužničkog instrumenta poznat u trenutku izdavanja, fiksan ili se povećava i na njega ne utječe obilježje ugrađene izvedenice, a ukupni se iznos obveze koja proizlazi iz dužničkog instrumenta, uključujući ugrađenu izvedenicu, može u skladu s člancima 104. i 105. Uredbe (EU) br. 575/2013 dnevno vrednovati u odnosu na aktivno i likvidno dvosmjerno tržište za istovjetni instrument bez kreditnog rizika ili

2. dužnički instrument sadržava ugovornu odredbu kojom se određuje da je vrijednost tražbine u slučaju insolventnosti izdavatelja i sanacije izdavatelja fiksna ili se povećava te ne prelazi izvorno plaćen iznos obveze.

(4) Dužnički instrumenti iz stavka 3. ovoga članka, uključujući njihove ugrađene izvedenice, nisu predmet sporazuma o netiranju te se pri njihovu vrednovanju ne primjenjuje članak 86. stavak 4. ovoga Zakona.

(5) Obveze iz stavka 3. ovoga članka uključuju se u zbroj regulatornog kapitala i podložnih obveza u dijelu koji odgovara iznosu glavnice iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, odnosno iznosu koji je fiksan ili se povećava iz stavka 3. točke 2. ovoga članka.

(6) Kada društvo kći sa sjedištem u Europskoj uniji koje je dio iste sanacijske grupe kao i sanacijski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izdaje obveze postojećem dioničaru koji nije dio te sanacijske grupe, obveze izdane postojećem dioničaru uključuju se u zbroj regulatornog kapitala i podložnih obveza sanacijskog subjekta u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. obveze su izdane u skladu s člankom 31. stavkom 2. ovoga Zakona

2. izvršenjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje obveza u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ne utječe se na kontrolu koju sanacijski subjekt ima nad društvom kćeri

3. iznos obveza društva kćeri izdanih postojećem dioničaru ne prelazi iznos razlike između iznosa minimalnog zahtjeva za društvo kći određenog u skladu s člankom 28. ovoga Zakona i zbroja obveza društva kćeri izdanih sanacijskom subjektu, kupljenih izravno ili neizravno putem drugih subjekata iste sanacijske grupe, i iznosa regulatornog kapitala iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona.

(7) Ne dovodeći u pitanje minimalni zahtjev iz članka 27. stavka 10. ili članka 29. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nalaže da sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili sanacijski subjekt koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona dio zahtjeva iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona u iznosu od 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital, ispunjava koristeći instrumente regulatornog kapitala, podređene podložne instrumente ili obveze iz stavka 6. ovoga članka koje izdaje društvo kći.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može dozvoliti da sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili sanacijski subjekti koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona dio zahtjeva iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona ispunjava koristeći instrumente regulatornog kapitala, podređene podložne instrumente ili obveze iz stavka 6. ovoga članka koje izdaje društvo kći, u iznosu nižem od 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital, ali višem od iznosa koji proizlazi iz primjene formule (1-(X1/X2)) x 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital, uz ispunjenje uvjeta iz članka 72.b stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu, uzevši u obzir smanjenje koje je moguće na temelju članka 72.b stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013:

1. X1 označava 3,5 % ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i

2. X2 označava zbroj 18 % ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5.

(9) Ako primjena odredbe stavka 7. ovoga članka na sanacijski subjekt koji podliježe članku 27. stavku 10. ovoga Zakona predstavlja zahtjev koji prelazi 27 % ukupnog iznosa izloženosti riziku, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ograničava dio minimalnog zahtjeva koji se mora ispuniti koristeći instrumente regulatornog kapitala, podređene podložne instrumente i obveze koje izdaje društvo kći iz stavka 6. ovoga članka na iznos koji je jednak 27 % ukupnog iznosa izloženosti riziku u slučaju procjene:

1. sanacijskim planom se pristup sanacijskom fondu, odnosno Jedinstvenom sanacijskom fondu ne smatra opcijom za sanaciju sanacijskog subjekta ili

2. ako sanacijski plan za sanaciju sanacijskog subjekta predviđa korištenje sanacijskog fonda, odnosno Jedinstvenog sanacijskog fonda, zahtjevom iz članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona se sanacijskom subjektu omogućuje ispuniti zahtjeve iz članka 82. stavka 2. ili 4. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(10) Pri obavljanju procjene iz stavka 9. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir i rizik od nerazmjernog učinka na poslovni model sanacijskog subjekta.

(11) Odredba stavka 9. ovoga članka ne primjenjuje se na instituciju koja je sanacijski subjekt koja podliježe članku 27. stavku 12. ovoga Zakona.

(12) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može naložiti da sanacijski subjekt koji nije GSV institucija niti sanacijski subjekt koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona dio minimalnog zahtjeva iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona ispunjava koristeći instrumente regulatornog kapitala, podređene podložne instrumente ili obveze iz stavka 6. ovoga članka koje izdaje društvo kći, do iznosa, ovisno o tome koji je viši, od 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital ili koji se dobije primjenom formule iz stavka 16. točke 2. ovoga članka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. u skladu s propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti nepodređene obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka su u istom isplatnom redu u kao i obveze isključene iz mogućnosti primjene ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 80. stavkom 2. i člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona

2. postoji rizik da bi vjerovnici čije tražbine proizlaze iz nepodređenih obveza koje nisu isključene iz primjene ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 80. stavkom 2. ili člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona kao rezultat primjene ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje tih obveza pretrpjeli veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad institucijom bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti i

3. iznos regulatornog kapitala i drugih podređenih obveza ne premašuje iznos potreban kako bi se osiguralo da vjerovnici iz točke 2. ovoga stavka ne pretrpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad institucijom bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(13) Ako utvrdi da je unutar pojedinog isplatnog reda koji uključuje tražbine povezane s podložnim obvezama ukupni iznos obveza koje su isključene ili bi vjerojatno mogle biti isključene od primjene ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 80. stavkom 2. ili člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona veći od 10 % ukupnog iznosa tog isplatnog reda, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procjenjuje rizik iz stavka 12. točke 2. ovoga članka.

(14) U smislu odredbi stavaka 7. do 13. i stavka 16. ovoga članka obveze iz izvedenica uključuju se u ukupne obveze na temelju potpunog priznavanja prava druge ugovorne strane na netiranje.

(15) Regulatorni kapital sanacijskog subjekta koji se upotrebljava za usklađivanje sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj prihvatljiv je za usklađivanje sa zahtjevima iz stavaka 7., 8., 9., 12. i 16. ovoga članka.

(16) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može naložiti da sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili sanacijski subjekt koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona, zahtjev iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona ispunjava koristeći instrumente regulatornog kapitala, podređene podložne instrumente ili obveze iz stavka 6. ovoga članka koje izdaje društvo kći u mjeri u kojoj, uzimajući u obzir obvezu sanacijskog subjekta za ispunjavanje zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj i zahtjeva iz članka 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 te članka 27. stavka 10. i članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona, zbroj tog regulatornog kapitala, tih instrumenata i tih obveza ne prelazi veće od:

1. 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital, ili

2. iznosa koji se dobije zbrajanjem dvostrukog iznosa koji proizlazi iz zahtjeva iz članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013, dvostrukog iznosa koji proizlazi iz zahtjeva za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala te iznosa koji proizlazi iz zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj.

(17) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti odredbe stavka 16. ovoga članka na sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona i koji ispunjava jedan od uvjeta navedenih u stavku 18. ovoga članka, i to za najviše 30 % ukupnog broja svih sanacijskih subjekata koji su GSV institucije ili koji podliježu članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona za koje odredi zahtjev iz članka 34. stavka 2., članka 35. stavka 2. ili članka 36. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona.

(18) Pri primjeni odredbe stavka 16. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga razmatra sljedeće uvjete:

1. u prethodno provedenoj procjeni mogućnosti sanacije utvrđene su značajne prepreke mogućnostima sanacije za koje nisu poduzete nikakve korektivne mjere nakon nalaganja mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona u roku koji je zahtijevalo Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili se utvrđene značajne prepreke ne mogu ukloniti nijednom od mjera iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, a izvršavanjem ovlasti iz stavka 16. ovoga članka bi se djelomično ili u cijelosti nadoknadio negativan učinak značajnih prepreka na mogućnosti sanacije ili

2. provedivost i opravdanost preferirane sanacijske strategije sanacijskog subjekta su po mišljenju Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ograničene, uzimajući u obzir veličinu subjekta, njegovu međusobnu povezanost, prirodu, opseg, rizičnost i složenost njegovih aktivnosti, njegov pravni status i dioničarsku strukturu ili

3. u zahtjevu za dodatni regulatorni kapital u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala se odražava činjenica da se sanacijski subjekt koji je GSV institucija ili koji podliježe članku 27. stavku 10. ili 12. ovoga Zakona nalazi među prvih 20 % najrizičnijih institucija za koje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odredi minimalni zahtjev.

(19) Za potrebe određivanja postotaka iz stavaka 17. i 18. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zaokružuje rezultat izračuna na najbliži cijeli broj.

(20) Pri primjeni odredbi stavaka 12. i 16. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dodatno uzima u obzir:

1. opseg tržišta za instrumente regulatornog kapitala sanacijskog subjekta i podređene podložne instrumente, određivanje cijena takvih instrumenata, ako postoje, i vrijeme potrebno za izvršenje svih transakcija potrebnih radi usklađivanja s odlukom

2. iznos instrumenata podložnih obveza koji ispunjavaju uvjete iz članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013 koji na dan donošenja odluke imaju preostali rok do dospijeća kraći od jedne godine s ciljem postizanja kvantitativnih prilagođavanja zahtjevima iz stavaka 12. i 16. ovoga članka

3. dostupnost i iznos instrumenata koji ispunjavaju uvjete iz članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013, osim članka 72.b stavka 2. točke d) te uredbe

4. je li u usporedbi s regulatornim kapitalom i podložnim obvezama sanacijskog subjekta značajan iznos obveza koje su isključene od primjene ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 80. stavkom 2. ili člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona i s kojima povezane tražbine su sukladno propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti u istom ili nižem isplatnom redu u odnosu na tražbine povezane s podložnim obvezama s najvišim isplatnim redom

5. poslovni model sanacijskog subjekta, model financiranja i profil rizičnosti, kao i njegovu stabilnost i sposobnost doprinošenja gospodarstvu i

6. učinak mogućih troškova restrukturiranja na dokapitalizaciju sanacijskog subjekta.

(21) U smislu odredbe stavka 20. točke 4. ovoga članka smatra se da iznos isključenih obveza koji ne prelazi 5 % iznosa regulatornog kapitala i podložnih obveza sanacijskog subjekta nije značajan, dok značajnost isključenih obveza iznosa iznad tog praga procjenjuje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(22) Institucija ne može depozit potrošača ugovoriti kao podložnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka.

Podložne obveze i regulatorni kapital institucije koja nije sanacijski subjekt

Članak 31.

(1) Minimalni zahtjev institucija koja je društvo kći sanacijskog subjekta ili sanacijskog subjekta iz treće zemlje, a nije sanacijski subjekt, ispunjava pomoću obveza iz stavka 2. ovoga članka ili regulatornog kapitala iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Obveze institucije u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka su obveze koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. izdane su sanacijskom subjektu koji ih je kupio izravno ili neizravno putem drugih članova iste sanacijske grupe koji su kupili te obveze, ili su izdane postojećem dioničaru koji nije dio iste sanacijske grupe i koji ih je kupio, ako se izvršavanjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člancima 52. do 55. ovoga Zakona ne utječe na kontrolu koju sanacijski subjekt ima nad društvom kćeri

2. ispunjavaju kriterije prihvatljivosti iz članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013, uz iznimku članka 72.b stavka 2. točaka b), c), k), l) i m) i članka 72.b stavaka 3. do 5. te Uredbe

3. tražbine koje su povezane s njima su u redovnom postupku zbog insolventnosti u nižem isplatnom redu u odnosu na tražbine povezane s obvezama koje ne ispunjavaju uvjet iz točke 1. ovoga stavka i koje nisu prihvatljive za kapitalne zahtjeve

4. podliježu ovlastima za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člancima 52. do 55. ovoga Zakona na način koji je u skladu sa sanacijskom strategijom sanacijske grupe, ponajprije da se izvršenjem te ovlasti ne utječe na kontrolu koju sanacijski subjekt ima nad društvom kćeri

5. njihovo stjecanje nije izravno ili neizravno financirala institucija

6. u ugovornim odredbama kojima se uređuju te obveze nije izričito ili neizravno navedeno da će institucija nad obvezama izvršiti opciju kupnje, otkupiti ih, ponovno kupiti ili ih prijevremeno otplatiti, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije te institucija isto ne navodi na neki drugi način

7. u ugovornim odredbama kojima se uređuju te obveze imatelju nije dano pravo da ubrza buduće planirano plaćanje kamata ili glavnice, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije, i

8. kod kojih se iznos kamata ili dividendi ne mijenja ovisno o kreditnoj sposobnosti institucije ili njezina matičnog društva.

(3) Regulatorni kapital u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka je:

1. redovni osnovni kapital i

2. drugi regulatorni kapital koji je izdala institucija i koji su kupile članice iste sanacijske grupe ili koji nisu kupile članice iste sanacijske grupe pod uvjetom da se izvršavanjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člancima 52. do 55. ovoga Zakona ne utječe na kontrolu koju sanacijski subjekt ima nad tom institucijom.

Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti

Članak 32.

(1) Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti koje institucija izdaje radi ispunjavanja minimalnog zahtjeva moraju ispunjavati uvjete iz ovoga članka te članka 30. ili 31. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(2) Nepovlašteni neosigurani dužnički instrumenti su dužnički instrumenti koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1. izvorni rok dospijeća dužničkog instrumenta je najmanje godinu dana

2. dužnički instrument ne sadržava ugrađenu izvedenicu te nije izvedenica i

3. u skladu s ugovorom ili prospektom, tražbina imatelja dužničkog instrumenta smatra se tražbinom kod koje je između vjerovnika i institucije ugovoreno da će se vjerovnik u redovnom postupku zbog insolventnosti namirivati prije imatelja instrumenata redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala, a nakon svih drugih vjerovnika viših i nižih isplatnih redova.

(3) U smislu stavka 2. točke 2. ovoga članka dužnički instrument s promjenjivom kamatnom stopom koja se temelji na široko korištenoj referentnoj stopi i dužnički instrument koji nije iskazan u domaćoj valuti izdavatelja, pod uvjetom da su glavnica, otplata i kamate iskazani u istoj valuti, ne smatraju se dužničkim instrumentom s ugrađenom izvedenicom samo zbog tih svojstava.

Prodaja instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza malim ulagateljima

Članak 33. (NN 146/20, 27/24)

(1) Pri prodaji malom ulagatelju instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza koje ispunjavaju uvjete iz članka 72.a Uredbe (EU) br. 575/2013, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 72.b stavka 2. točke d) te Uredbe, institucija je dužna osigurati da je riječ o instrumentima i obvezama minimalne nominalne vrijednosti 200.000,00 eura, vodeći pritom računa o provođenju procjene primjerenosti u skladu s propisom kojim se uređuje tržište kapitala i ograničenju iz članka 30. stavka 22. ovoga Zakona.

(2) Ograničenje iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se pri prodaji dionica institucije.

Donošenje odluke o minimalnom zahtjevu za instituciju koja nije dio grupe

Članak 34.

(1) Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 27. ovoga Zakona donosi odluku o minimalnom zahtjevu za instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja nije dio grupe i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.

(2) Institucija koja je sanacijski subjekt, a nije dio grupe, dužna je minimalni zahtjev u skladu s odlukom iz stavka 1. ovoga članka kontinuirano ispunjavati na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama članka 30. ovoga Zakona.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži obrazloženje koje uključuje procjenu elemenata iz članka 26. stavka 2. ili 3. te članka 27. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja preispituje odluku iz stavka 1. ovoga članka u slučaju promjene visine zahtjeva za dodatni regulatorni kapital koji je institucija dužna održavati u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire ispunjava li institucija minimalni zahtjev iz ovoga članka.

(6) Odluka o minimalnom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donosi se u postupku izrade i izmjene sanacijskog plana.

(7) Hrvatska narodna banka nacrt odluke o minimalnom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisan Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri donošenju te odluke postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(8) Hrvatska narodna banka obavješćuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o minimalnom zahtjevu koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka naložen za svaku pojedinu instituciju, s time da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, za potrebe izvješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja informaciju o odlukama o minimalnom zahtjevu koje je donijela u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Donošenje odluke o minimalnom zahtjevu za grupu koja nije prekogranična

Članak 35.

(1) Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u skladu s člancima 27., 28. ili 29. ovoga Zakona, ovisno o tome što je primjenjivo, donosi odluku o minimalnom zahtjevu za grupu koja nije prekogranična i za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.

(2) Institucija koja je sanacijski subjekt dužna je minimalni zahtjev u skladu s odlukom iz stavka 1. ovoga članka kontinuirano ispunjavati na konsolidiranoj osnovi na razini sanacijske grupe u skladu s odredbama članka 30. ovoga Zakona.

(3) Institucija koja je društvo kći sanacijskog subjekta ili sanacijskog subjekta iz treće zemlje, a nije sanacijski subjekt, dužna je minimalni zahtjev u skladu s odlukom iz stavka 1. ovoga članka kontinuirano ispunjavati na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, institucija koja je matična institucija u Europskoj uniji i koja nije sanacijski subjekt, ali je društvo kći sanacijskog subjekta iz treće zemlje, dužna je minimalni zahtjev u skladu s odlukom iz stavka 1. ovoga članka kontinuirano ispunjavati na konsolidiranoj osnovi u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nije sanacijski subjekt izuzeti od primjene minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi ako:

1. društvo kći i sanacijski subjekt imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i dio su iste sanacijske grupe

2. sanacijski subjekt ispunjava zahtjev iz stavka 2. ovoga članka

3. nema trenutačnih ili očekivanih bitnih praktičnih ili pravnih prepreka brzom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza od strane sanacijskog subjekta u korist društva kćeri za koje su utvrđene okolnosti u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona, osobito ako je sanacijska mjera poduzeta u odnosu na sanacijski subjekt

4. sanacijski subjekt ispunjava zahtjeve Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadležnog tijela za bonitetnim upravljanjem društvom kćeri te je izjavio, uz suglasnost nadležnog tijela, da jamči za obveze koje preuzima društvo kći, ili rizici društva kćeri nisu od značaja

5. postupci procjene, mjerenja i kontrole rizika koje provodi sanacijski subjekt obuhvaćaju društvo kćer i

6. sanacijski subjekt ima više od 50 % glasačkih prava povezanih s udjelima u kapitalu društva kćeri ili ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravljačkog tijela društva kćeri.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može društvo kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nije sanacijski subjekt izuzeti od primjene minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi ako:

1. društvo kći i njegovo matično društvo imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i dio su iste sanacijske grupe

2. matično društvo ispunjava zahtjev iz stavka 4. ovoga članka na konsolidiranoj osnovi u Republici Hrvatskoj

3. nema trenutačnih ili očekivanih bitnih praktičnih ili pravnih prepreka brzom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza od strane matičnog društva u korist društva kćeri za koje su utvrđeni uvjeti u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona, osobito ako su sanacijska mjera ili ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje poduzete u odnosu na matično društvo u skladu s člankom 52. ovoga Zakona

4. matično društvo ispunjava zahtjeve Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadležnog tijela za bonitetnim upravljanjem društvom kćeri te je izjavilo, uz suglasnost nadležnog tijela, da jamči za obveze koje preuzima društvo kći, ili rizici društva kćeri nisu od značaja

5. postupci procjene, mjerenja i kontrole rizika koje provodi matično društvo obuhvaćaju društvo kćer i

6. matično društvo ima više od 50 % glasačkih prava povezanih s udjelima u kapitalu društva kćeri ili ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravljačkog tijela društva kćeri.

(7) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 5. točaka 1. i 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može društvu kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dopustiti ispunjavanje zahtjeva utvrđenog u skladu s člankom 28. ovoga Zakona u potpunosti ili djelomično jamstvom koje izdaje sanacijski subjekt i kojim se ispunjavaju sljedeći uvjeti:

1. jamstvo se pruža najmanje u iznosu zahtjeva koji zamjenjuje

2. jamstvo se aktivira ako društvo kći ne može otplatiti svoje dugove ili druge obveze u skladu s dospijećem ili ako su za to društvo kćer utvrđene okolnosti u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona, ovisno koji događaj prije nastupi

3. jamstvo je u visini od najmanje 50 % njegova iznosa osigurano ugovorom o financijskom osiguranju kako je definiran propisom kojim se uređuju pravila za osiguranje financijskih obveza instrumentima financijskog osiguranja

4. osiguranje za jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 197. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji su, uzimajući u obzir konzervativne korektivne faktore, dovoljni za pokrivanje iznosa koji se osigurava iz točke 3. ovoga stavka

5. osiguranje za jamstvo nije opterećeno, a osobito se ne upotrebljava za osiguranje nekog drugog jamstva

6. efektivno dospijeće ugovora o osiguranju ispunjava isti uvjet dospijeća kao onaj iz članka 72.c stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i

7. ne postoje pravne, regulatorne ili operativne prepreke prijenosu osiguranja sa sanacijskog subjekta na to društvo kćer, uključujući i ako se sanacijska mjera poduzima u odnosu na sanacijski subjekt.

(8) U smislu odredbe stavka 7. točke 7. ovoga članka sanacijski subjekt dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dostaviti neovisno, pisano i obrazloženo pravno mišljenje ili na drugi odgovarajući način dokazati da ne postoje pravne, regulatorne ili operativne prepreke prijenosu osiguranja sa sanacijskog subjekta na društvo kćer.

(9) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži obrazloženje koje uključuje procjenu elemenata iz članka 26. stavka 2. ili 3. te članka 27., 28. ili 29. ovoga Zakona, ovisno što se primjenjuje pri donošenju odluke.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja preispituje odluku iz stavka 1. ovoga članka vodeći računa o promjenama u visini zahtjeva za dodatni regulatorni kapital koji je institucija dužna održavati u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(11) U slučaju određivanja dodatka zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze u skladu s člankom 29. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir zahtjev za dodatni regulatorni kapital koji se primjenjuje na sanacijsku grupu ili na u Europskoj uniji značajno društvo kći GSV institucije izvan Europske unije.

(12) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire ispunjava li institucija minimalni zahtjev iz ovoga članka.

(13) Odluka o minimalnom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donosi se u postupku izrade i izmjene grupnog sanacijskog plana.

(14) Hrvatska narodna banka nacrt odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisan Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri donošenju te odluke postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(15) Hrvatska narodna banka obavješćuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o minimalnom zahtjevu koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka naložen za svaku pojedinu instituciju, s time da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, za potrebe izvješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja informaciju o odlukama o minimalnom zahtjevu koje je donijela u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Donošenje odluke o minimalnom zahtjevu za prekograničnu grupu

Članak 36. (NN 146/20, 27/24)

(1) Minimalni zahtjev u slučaju prekogranične grupe određuje se, paralelno s izradom i ažuriranjem grupnog sanacijskog plana, na sanacijskom kolegiju zajedničkom odlukom o:

1. razini minimalnog zahtjeva koji se na konsolidiranoj osnovi sanacijske grupe primjenjuje na svaki sanacijski subjekt i

2. razini minimalnog zahtjeva koji se na pojedinačnoj osnovi primjenjuje na članice sanacijske grupe koje nisu sanacijski subjekti.

(2) Radi donošenja zajedničke odluke iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izrađuje:

1. prijedlog minimalnog zahtjeva za sanacijski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na osnovi kriterija utvrđenih člankom 27., člankom 29. stavkom 1. točkom 2. i člankom 30. ovoga Zakona i mogućnosti da se društvo kći tog sanacijskog subjekta sa sjedištem u trećoj zemlji sanira zasebno prema planu sanacije, ako je primjenjivo

2. prijedlog minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi za društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dio sanacijske grupe uzimajući u obzir kriterije utvrđene člankom 28. ovoga Zakona.

(3) Zajedničkom odlukom iz stavka 1. ovoga članka može se predvidjeti da društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 31. ovoga Zakona zahtjeve iz članka 28. ovoga Zakona djelomično ispunjava instrumentima koji su izdani subjektima koji nisu dio iste sanacijske grupe i koje su ti subjekti kupili, ako je to u skladu sa sanacijskom strategijom i ako sanacijski subjekt sanacijske grupe kojoj to društvo kćer pripada nije izravno ili neizravno kupio dovoljan broj instrumenata koji zadovoljavaju uvjete iz članka 31. ovoga Zakona.

(4) Zajedničku odluku iz stavka 1. ovoga članka donose Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, grupno sanacijsko tijelo ako je različito tijelo, sanacijska tijela za druge sanacijske subjekte i sanacijska tijela drugih država članica u kojima su sjedišta društava kćeri koja podliježu zahtjevu koji odgovara zahtjevu iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona, a ona mora biti u pisanom obliku i obrazložena te je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dostavlja, ovisno što je primjenjivo:

1. matičnom društvu u Europskoj uniji koje nije sanacijski subjekt, a pripada sanacijskoj grupi u kojoj je sanacijski subjekt institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je sanacijski subjekt i

3. društvu kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nije sanacijski subjekt, a pripada sanacijskoj grupi.

(5) Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u skladu sa zajedničkom odlukom iz stavka 1. ovoga članka rješenjem nalaže:

1. instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je sanacijski subjekt održavanje minimalnog zahtjeva na konsolidiranoj osnovi

2. instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je članica iste sanacijske grupe, a nije sanacijski subjekt, održavanje minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi

3. ako sanacijski subjekt nema sjedište u Republici Hrvatskoj, instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je članica sanacijske grupe tog sanacijskog subjekta, a nije sanacijski subjekt, održavanje minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi.

(6) Ako zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka nije donesena u roku od četiri mjeseca zbog neslaganja u pogledu konsolidiranog zahtjeva, odnosno zbog neslaganja u pogledu zahtjeva na pojedinačnoj osnovi Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga samostalno donosi, ovisno što je primjenjivo:

1. odluku o minimalnom zahtjevu za sanacijski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o procjenama koje su izradila sanacijska tijela država članica u kojima je sjedište članica grupe koje nisu sanacijski subjekti i grupnog sanacijskog tijela, ako je različito tijelo

2. odluku o minimalnom zahtjevu za društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dio sanacijske grupe, vodeći računa o pisanoj procjeni koje je izradilo sanacijsko tijelo za sanacijski subjekt, ako je različito tijelo.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako prije isteka roka od četiri mjeseca, a prije donošenja zajedničke odluke, bilo koje relevantno sanacijsko tijelo zatraži posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pri čemu se predmetni rok u smislu te Uredbe smatra rokom za mirenje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odgodit će donošenje odluka iz stavka 6. točaka 1. i 2. ovoga članka, ovisno što je primjenjivo.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga moraju biti u skladu s tom odlukom.

(9) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne donese odluku u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 u roku od mjesec dana, donosi se odluka iz stavka 6. ovog članka.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za sanacijski subjekt ne može zatražiti posredovanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ako je minimalni zahtjev koji je predložilo sanacijsko tijelo za društvo kći tog sanacijskog subjekta unutar dva postotnog boda ukupnog iznosa izloženosti riziku izračunanog u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5, u odnosu na minimalni zahtjev određen na konsolidiranoj osnovi i usklađen je s kriterijima koji odgovaraju onima iz članka 28. ovoga Zakona.

(11) Ako su dva ili više GSV subjekata koji su dio iste GSV institucije ujedno i sanacijski subjekti ili subjekti iz treće zemlje koji bi bili sanacijski subjekti da imaju sjedište u Europskoj uniji, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izračunava iznos dodatka zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona za svaki sanacijski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i, kada je grupno sanacijsko tijelo, za svaki subjekt iz treće zemlje koji bi bio sanacijski subjekt da ima sjedište u Europskoj uniji te za matično društvo u Europskoj uniji kao da je jedini sanacijski subjekt GSV institucije i sa sanacijskim tijelima iz stavka 4. ovoga članka raspravlja te, kada je to prikladno i usklađeno sa sanacijskom strategijom GSV institucije, dogovara se o primjeni članka 72.e Uredbe (EU) br. 575/2013 i svim prilagodbama radi smanjivanja ili uklanjanja razlike između zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 za pojedinačne sanacijske subjekte ili subjekte iz treće zemlje i zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 za matično društvo u Europskoj uniji.

(12) Prilagodba iz stavka 11. ovoga članka može se primijeniti na način da se razina zahtjeva prilagodi zbog postojanja razlike u izračunu ukupnih iznosa izloženosti riziku između država članica ili trećih zemalja, ali ne radi uklanjanja razlika koje proizlaze iz izloženosti između sanacijskih grupa.

(13) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, zbroj iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 za pojedinačne sanacijske subjekte ili subjekte iz treće zemlje koji bi bili sanacijski subjekti da imaju sjedište u Europskoj uniji ne može biti niži od zbroja iznosa dodatka zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze i iznosa iz članka 12.a točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 za matično društvo u Europskoj uniji.

(14) Zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka te samostalne odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donesene u skladu s ovim člankom redovito se preispituju i po potrebi ažuriraju.

(15) Zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka i samostalne odluke sanacijskih tijela za članice grupe ako nije donesena zajednička odluka obvezujuće su za Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

(16) Institucija je dužna kontinuirano ispunjavati minimalni zahtjev utvrđen odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donesenom u skladu s ovim člankom te Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire ispunjava li institucija minimalni zahtjev iz ovoga članka.

(17) Hrvatska narodna banka obavješćuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o minimalnom zahtjevu koji je u skladu s ovim člankom naložen za svaku pojedinu instituciju, s time da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, za potrebe izvješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja informaciju o odlukama o minimalnom zahtjevu koje je donijela u skladu s ovim člankom.

Određivanje minimalnog zahtjeva za subjekte iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

Članak 37.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona naložiti primjenu minimalnog zahtjeva na način utvrđen člancima 26. do 36. ovoga Zakona.

(2) Subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je kontinuirano ispunjavati minimalni zahtjev utvrđen odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu se primjenjuju članci 26. do 36. ovoga Zakona na odgovarajući način.

Provedba odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o minimalnom zahtjevu

Članak 38. (NN 146/20, 27/24)

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Savjet Hrvatske narodne banke, samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, subjektu za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor rješenjem nalaže održavanje minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi utvrđenog odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 odnosno zajedničkom odlukom o minimalnom zahtjevu u čijem postupku donošenja za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sudjeluje Jedinstveni sanacijski odbor.

(2) Subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor dužan je kontinuirano ispunjavati minimalni zahtjev utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku utvrđivanja minimalnog zahtjeva od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člancima 12. do 12.k Uredbe (EU) br. 806/2014 Hrvatska narodna banka može podnijeti prijedlog Jedinstvenom sanacijskom odboru za izuzeće društva kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 24.a Uredbe (EU) br. 806/2014 nije sanacijski subjekt, od primjene minimalnog zahtjeva na pojedinačnoj osnovi u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članka 12.h Uredbe (EU) br. 806/2014.

(4) Hrvatska narodna banka može u postupku utvrđivanja minimalnog zahtjeva od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora u skladu s člancima 12. do 12.k Uredbe (EU) br. 806/2014 podnijeti prijedlog da subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor i koji je sanacijski subjekt u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 24.a Uredbe (EU) br. 806/2014 minimalni zahtjev na konsolidiranoj ili pojedinačnoj osnovi ispunjava na način iz članka 12.c stavka 4. ili 5. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(5) Ako procijeni da je vjerojatno da bi propast subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, a koji je sanacijski subjekt koji ne podliježe članku 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i koji je dio sanacijske grupe čija je ukupna imovina manja od iznosa 100 milijardi eura predstavljala sistemski rizik, Hrvatska narodna banka može donijeti odluku o podnošenju zahtjeva iz članka 12.d stavka 5. Uredbe (EU) br. 806/2014 Jedinstvenom sanacijskom odboru.

(6) Hrvatska narodna banka, u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, nadzire ispunjava li subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran minimalni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ako primjenom sanacijskog instrumenta ili izvršenjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona nastupi promjena u izravnoj odgovornosti nad subjektom iz stavka 1. ovoga članka, rješenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti danom prestanka izravne odgovornosti Jedinstvenog sanacijskog odbora.

Nadzorno izvješćivanje i objava minimalnog zahtjeva

Članak 39. (NN 146/20, 27/24)

(1) Institucija je dužna nadležno tijelo izvijestiti o:

1. iznosu regulatornog kapitala, koji iznimno kada je riječ o instituciji koja nije sanacijski subjekt ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona odnosno članka 12.g stavka 2. točke b) Uredbe (EU) br. 806/2014, i iznosu podložnih obveza te izračunu tih iznosa u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona odnosno člankom 12.a stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 nakon primjenjivih umanjenja u skladu s člancima 72.e do 72.j Uredbe (EU) br. 575/2013 i

2. iznosu ostalih obveza podložnih za unutarnju sanaciju.

(2) Prilikom izvješćivanja iz stavka 1. ovoga članka institucija navodi sljedeće podatke o stavkama izvješća:

1. sastavu, uključujući profil dospijeća

2. redoslijedu namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti i

3. jesu li za njih mjerodavni propisi treće zemlje i, ako jesu, koje treće zemlje, te sadržavaju li ugovorne odredbe iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona i članka 52. stavka 1. točaka p) i q) i članka 63. točaka n) i o) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, institucija nije dužna izvijestiti o iznosu ostalih obveza podložnih za unutarnju sanaciju ako na dan izvješćivanja njezin regulatorni kapital i podložne obveze iznose najmanje 150 % minimalnog zahtjeva iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo odnosno članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 izračunanog u skladu sa stavkom 1. točkom 1. ovoga članka.

(4) Institucija je dužna o informacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvješćivati nadležno tijelo u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/763.

(5) Iznimno od načina izvješćivanja određenog u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, institucija je dužna informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti na zahtjev nadležnog tijela.

(6) Institucija je dužna u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/763 na internetskoj stranici objaviti:

1. iznos regulatornog kapitala, koji iznimno kada je riječ o instituciji koja nije sanacijski subjekt ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona, i podložnih obveza

2. sastav stavki iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, uključujući njihov profil dospijeća i redoslijed namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti

3. zahtjev iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izražen u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona.

(7) Ako je nad institucijom primijenjena sanacijska mjera ili izvršena ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona, obveza iz stavka 6. ovoga članka primjenjuje se od dana utvrđenog u članku 148. ovoga Zakona za ispunjavanje zahtjeva iz članka 34., 35. ili 36. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(8) Iznimno od stavaka 1. i 6. ovoga članka, institucija za koju je sanacijskim planom predviđeno da, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona, neće biti sanirana, već će se nad njom provesti redovni postupak zbog insolventnosti, nije dužna dostaviti izvješća te javno objaviti informacije.

(9) Subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojem je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila primjenu minimalnog zahtjeva u skladu s člankom 37. ovoga Zakona dužan je dostaviti izvješća te javno objaviti informacije u skladu s odredbama ovoga članka.

(10) Hrvatska narodna banka bez odgađanja dostavlja Jedinstvenom sanacijskom odboru izvješća iz stavka 1. ovoga članka subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor.

Neispunjavanje minimalnog zahtjeva

Članak 40.

(1) U slučaju neispunjavanja minimalnog zahtjeva utvrđenog odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u skladu s člancima 34. do 37. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ima sljedeće ovlasti:

1. ovlast rješavanja ili uklanjanja prepreka mogućnosti sanacije institucije u skladu s člankom 22. ili 23. ovoga Zakona

2. ovlast ograničenja raspodjele iz članka 41. ovoga Zakona ili

3. ovlast pokretanja prekršajnog postupka za prekršaje u skladu s člankom 143. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvršit će najmanje jednu od ovlasti iz stavka 1. ovoga članka u skladu s načelom proporcionalnosti, osim ako je nadležno tijelo odlučilo, u skladu s dogovorom s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, izvršiti ovlasti koje ima u slučaju neispunjavanja minimalnog zahtjeva od strane institucije.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može pokrenuti postupak procjene propada li institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili je vjerojatno da će propasti.

Ograničenje raspodjele

Članak 41.

(1) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se nalazi u situaciji u kojoj ispunjava zahtjev za kombinirani zaštitni sloj kada se on uzima u obzir uz zahtjeve iz članka 92. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 te, uz svaki od tih zahtjeva, dodatni kapitalni zahtjev za pokriće rizika, osim rizika prekomjerne financijske poluge, naložen na temelju propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojim se uređuje tržišta kapitala, ali ne ispunjava zahtjev za kombinirani zaštitni sloj kada se on uzima u obzir uz minimalni zahtjev iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, koji se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, u skladu sa stavcima 3. i 5. ovoga članka, rješenjem zabraniti raspodjelu onog iznosa koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev koji se izračunava u skladu s člankom 42. ovoga Zakona poduzimanjem sljedećih radnji:

1. provođenjem raspodjele u vezi s redovnim osnovnim kapitalom

2. stvaranjem obveze isplate varijabilnih primitaka ili diskrecijskih mirovinskih pogodnosti ili isplaćivanjem varijabilnih primitaka ako je obveza plaćanja nastala u vrijeme kada institucija nije ispunjavala zahtjev za kombinirani zaštitni sloj ili

3. provođenjem plaćanja po instrumentima dodatnog osnovnog kapitala.

(3) Prije nalaganja zabrane iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir sljedeće:

1. razlog, trajanje i razmjere neispunjavanja te njegov učinak na mogućnost sanacije

2. razvoj financijske situacije institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i vjerojatnost njegova ispunjavanja uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona u skorije vrijeme

3. mogućnost da će institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona moći osigurati usklađenost sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka u razumnom roku

4. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nije u mogućnosti zamijeniti obveze koje više ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti ili dospijeća iz članaka 72.b i 72.c Uredbe (EU) br. 575/2013 ili članka 30. ili 31. ovoga Zakona, je li ta nemogućnost idiosinkratska ili je uvjetovana smetnjama na razini tržišta te

5. prikladnost i razmjernost nalaganja zabrane iz stavka 2. ovoga članka za rješavanje situacije institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, uzimajući u obzir njegov potencijalni učinak na financijske uvjete i na mogućnost njegove sanacije.

(4) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem procjene iz stavka 3. ovoga članka instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne naloži zabranu iz stavka 2. ovoga članka, procjenu iz stavka 3. ovoga članka provodit će najmanje jedanput mjesečno za vrijeme trajanja situacije iz stavka 1. ovoga članka s ciljem utvrđivanja potrebe nalaganja zabrane.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi da je nakon proteka devet mjeseci od dana obavijesti iz stavka 1. ovoga članka institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i dalje u situaciji iz stavka 1. ovoga članka, naložit će instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona zabranu iz stavka 2. ovoga članka, osim ako procjeni da su ispunjena najmanje dva od sljedećih uvjeta:

1. neispunjenje je nastalo zbog ozbiljne smetnje u funkcioniraju financijskih tržišta, što dovodi do široko rasprostranjenog stresa financijskih tržišta u više segmenata financijskih tržišta

2. smetnja iz točke 1. ovoga stavka ima, osim povećane volatilnosti cijena instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata podložnih obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili njegovih povećanih troškova, kao posljedicu i potpuno ili djelomično zatvaranje tržišta čime se instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona onemogućuje izdavanje instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata podložnih obveza na tim tržištima

3. zatvaranje tržišta iz točke 2. ovoga stavka utvrđuje se ne samo za instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, nego i za više drugih subjekata

4. smetnjom iz točke 1. ovoga stavka onemogućuje se instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona izdavanje instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata podložnih obveza potrebno za ispravljanje neispunjenja ili

5. nalaganje zabrane iz stavka 2. ovoga članka dovodi do negativnih učinaka prelijevanja za dio bankovnog sektora, čime bi se moglo ugroziti financijsku stabilnost.

(6) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem procjene iz stavka 5. ovoga članka instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne naloži zabranu iz stavka 2. ovoga članka, procjenu iz stavka 5. ovoga članka provodit će jedanput mjesečno za vrijeme trajanja situacije iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 10.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka će, samo u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora, subjektu za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor rješenjem zabraniti raspodjelu iznosa koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev koji se izračunava u skladu s člankom 10.a stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 poduzimanjem sljedećih radnji:

1. provođenjem raspodjele u vezi s redovnim osnovnim kapitalom

2. stvaranjem obveze isplate varijabilnih primitaka ili diskrecijskih mirovinskih pogodnosti ili isplaćivanjem varijabilnih primitaka ako je obveza plaćanja nastala u vrijeme kada institucija nije ispunjavala zahtjev za kombinirani zaštitni sloj ili

3. provođenjem plaćanja po instrumentima dodatnog osnovnog kapitala.

Način izračuna najvećega raspodjeljivog iznosa u odnosu na minimalni zahtjev

Članak 42.

(1) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je izračunati najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev na način da pomnoži zbroj dobiti iz stavka 3. ovoga članka i faktor određen u skladu sa stavkom 4. ovoga članka te o tome izvijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona poduzimao radnje iz članka 41. stavka 2. točke 1., 2. ili 3. ovoga Zakona, najvećim raspodjeljivim iznosom u odnosu na minimalni zahtjev smatra se najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev izračunan u skladu sa stavkom 1. ovoga članka umanjen za iznos koji proizlazi iz poduzimanja radnji iz članka 41. stavka 2. točke 1., 2. ili 3. ovoga Zakona.

(3) Zbroj dobiti izračunava se kao zbroj iznosa iz točaka 1. i 2. ovoga stavka umanjen za iznos iz točke 3. ovoga stavka:

1. dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine koja nije uključena u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, umanjena za iznos raspodijeljene dobiti i za iznos koji proizlazi iz poduzimanja radnji iz članka 41. stavka 2. točke 1., 2. ili 3. ovoga Zakona

2. dobit tekuće godine ostvarena na kraju poslovne godine koja nije uključena u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, umanjena za iznos raspodijeljene dobiti i iznos koji proizlazi iz poduzimanja radnji iz članka 41. stavka 2. točke 1., 2. ili 3. ovoga Zakona

3. iznos koji bi institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona bio dužan platiti na osnovi poreza za stavke iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(4) Faktor se u skladu sa stavkom 5. ovoga članka određuje ovisno o kvartilu distribucije kojem pripada redovni osnovni kapital kojim se institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne koristi za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i, ovisno što je primjenjivo, zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, pri čemu je taj redovni osnovni kapital iskazan kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti riziku u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5) Smatra se da redovni osnovni kapital kojim se institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne koristi za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i, ovisno što je primjenjivo, zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, a iskazan je kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti riziku pripada:

1. prvom kvartilu distribucije ako je veći ili jednak 0,00, a manji ili jednak 1/4 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, u kojem slučaju faktor iznosi 0,0

2. drugom kvartilu distribucije ako je veći od 1/4 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, a manji ili jednak 1/2 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, u kojem slučaju faktor iznosi 0,2

3. trećem kvartilu distribucije ako je veći od 1/2 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, a manji ili jednak 3/4 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, u kojem slučaju faktor iznosi 0,4 ili

4. četvrtom kvartilu distribucije ako je veći od 3/4 iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, a manji od iznosa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj, u kojem slučaju faktor iznosi 0,6.

(6) Iznos zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj iz stavka 5. ovoga članka iskazan je kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti riziku.

 

V. DONOŠENJE ODLUKE O SANACIJI

Uvjeti za sanaciju

Članak 43.

(1) Nadležno tijelo, osim kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 u odnosu na značajne nadzirane subjekte, utvrđuje da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona propada ili će vjerojatno propasti ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. postoje razlozi za ukidanje odobrenja za rad institucije ili postoje objektivne okolnosti koje upućuju da će nastupiti razlozi za ukidanje odobrenja za rad, uključujući i okolnosti koje upućuju da je institucija ostvarila ili će vjerojatno ostvariti gubitke koji prelaze značajan dio ili cijeli iznos regulatornog kapitala ili

2. imovina institucije je manja od njezinih obveza ili postoje objektivne okolnosti na temelju kojih se utvrđuje da će imovina institucije uskoro biti manja od njezinih obveza ili

3. institucija nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze o njihovu dospijeću ili postoje objektivne okolnosti koje upućuju da ih institucija uskoro neće moći ispunjavati ili

4. je nužna izvanredna javna financijska potpora osim ako se, kako bi se otklonila ozbiljna smetnja u gospodarstvu i očuvala financijska stabilnost, ta izvanredna javna financijska potpora daje u nekom od sljedećih oblika:

a) državno jamstvo za likvidnosnu potporu koju daje središnja banka u skladu sa uvjetima koje je sama odredila

b) državno jamstvo za novoizdane obveze institucije ili

c) ulaganje u regulatorni kapital ili kupnja instrumenata kapitala po tržišnim cijenama i pod tržišnim uvjetima, ako u vrijeme odobrenja javne potpore ne postoje ni okolnosti utvrđene u točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka ni okolnosti navedene u članku 52. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Izvanredna javna financijska potpora iz stavka 1. točke 4. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. odnosi se na potpore solventnoj instituciji odobrene u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore

2. poduzete mjere su privremenog karaktera i razmjerne su otklanjanju posljedica ozbiljnog financijskog poremećaja i

3. poduzete mjere ne koriste se radi nadoknade gubitaka koje je institucija ostvarila ili je vjerojatno da će ih uskoro ostvariti.

(3) Izvanredna javna financijska potpora iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smije se dati samo u obliku ulaganja u regulatorni kapital ili kupnje instrumenata kapitala koja su potrebna radi nadoknađivanja manjka regulatornog kapitala utvrđenog u testovima otpornosti na stres, procjenama kvalitete imovine ili istovrsnim procjenama na nacionalnoj razini, na razini Europske unije ili Jedinstvenog nadzornog mehanizma, koje provode Europska središnja banka, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ili Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(4) Uvjeti za otvaranje postupka sanacije su:

1. institucija propada ili će vjerojatno propasti

2. nije razumno očekivati da bi druge mjere privatnog sektora, mjere institucionalnog sustava zaštite, supervizorske mjere, supervizorske mjere u fazi rane intervencije ili smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala ili podložnih obveza u skladu s odredbama glave VII. ovoga Zakona spriječile propast institucije u razumnom razdoblju i

3. postupak sanacije je u javnom interesu.

(5) Za potrebe sanacijskog planiranja Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procjenjuje je li postupak sanacije u javnom interesu te se to utvrđuje u sanacijskom planu iz članka 19. odnosno članka 20. ovoga Zakona.

(6) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u trenutku ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka promijeni zaključak o javnom interesu iz stavka 5. ovoga članka, ne nastaje potreba za izmjenom sanacijskog plana iz članka 19. odnosno članka 20. ovoga Zakona.

(7) U svrhu stavka 4. točke 3. ovoga članka smatra se da je postupak sanacije u javnom interesu ako je taj postupak potreban da se postigne jedan ili više ciljeva sanacije utvrđenih člankom 6. ovoga Zakona i ako je razmjeran njima te se u redovnom postupku zbog insolventnosti ne bi u jednakoj mjeri postigli ti ciljevi.

(8) U slučaju ispunjenja uvjeta iz stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga članka nad institucijom, ako pritom nije ispunjen uvjet iz stavka 4. točke 3. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje redovnog postupka zbog insolventnosti u skladu s odredbama posebnog zakona.

(9) Prethodno donošenje supervizorske mjere u fazi rane intervencije u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava nije uvjet za primjenu sanacijskih mjera i otvaranje postupka sanacije.

Uvjeti za sanaciju financijskih institucija i holdinga

Članak 44. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti sanacijsku mjeru nad financijskom institucijom iz članka 3. točke 2. ovoga Zakona ako su uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona ispunjeni istodobno i u odnosu na tu financijsku instituciju te u odnosu na njezino matično društvo koje podliježe konsolidiranom nadzoru.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti sanacijsku mjeru nad subjektom iz članka 3. točke 3. ili 4. ovoga Zakona ako su uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona ispunjeni u odnosu na taj subjekt.

(3) Ako su institucije kćeri mješovitog holdinga u posrednom ili neposrednom vlasništvu posredničkog financijskog holdinga, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u sanacijskom planu posrednički financijski holding određuje kao sanacijski subjekt na koji će se primijeniti sanacijske mjere te se u tom slučaju sanacijske mjere neće primijeniti u odnosu na taj mješoviti holding.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ako u odnosu na subjekt iz članka 3. točke 3. ili 4. ovoga Zakona nisu ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti sanacijsku mjeru u odnosu na taj subjekt ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. taj subjekt je sanacijski subjekt

2. u odnosu na jedno ili više društava kćeri tog subjekta koje su institucije, ali nisu sanacijski subjekti, ispunjeni su uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona

3. imovina i obveze institucija kćeri iz točke 2. ovoga stavka su takve da propadanje tih institucija može dovesti do propadanja sanacijske grupe u cjelini, a poduzimanje sanacijske mjere prema tom subjektu nužno je za sanaciju institucija kćeri iz točke 2. ovoga stavka ili za sanaciju sanacijske grupe u cjelini.

(5) Za subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji se utvrdi da propada ili će vjerojatno propasti u skladu s člankom 43. stavkom 1. ovoga Zakona te da je ispunjen uvjet iz članka 43. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona, a nije ispunjen uvjet iz članka 43. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona, Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje redovnog postupka zbog insolventnosti u skladu s odredbama posebnog zakona.

Obveza obavještavanja

Članak 45.

(1) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo ako smatra da ispunjava neki od uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) O odluci o utvrđenju uvjeta iz članka 43. stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga Zakona u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nadležno tijelo bez odgađanja obavještava:

1. Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga

2. nadležno i sanacijsko tijelo za svaku podružnicu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u drugoj državi članici

3. Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku

4. Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita

5. grupno sanacijsko tijelo, ako je isto različito od tijela iz točke 1. ovoga stavka

6. konsolidirajuće nadzorno tijelo, ako je različito tijelo

7. Ministarstvo financija

8. Europski odbor za sistemski rizik i

9. Vijeće za financijsku stabilnost.

(3) Ako se pri prijenosu informacija prema tijelu iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ne osigurava odgovarajuća razina zaštite povjerljivosti informacija, nadležno tijelo određuje zamjenske postupke komunikacije kojima se postižu isti ciljevi uz osiguravanje odgovarajuće razine povjerljivosti.

Donošenje odluke o otvaranju postupka sanacije

Članak 46. (NN 146/20, 21/22, 27/24)

(1) Odluku o otvaranju postupka sanacije nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona donosi Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po službenoj dužnosti ako utvrdi da su u odnosu na tu instituciju ispunjeni svi uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona odnosno u odnosu na taj subjekt uvjeti iz članka 44. ovoga Zakona odnosno Savjet Hrvatske narodne banke ako provodi odluku Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(2) Nacrt odluke iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka dostavit će na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisanom Uredbom (EU) br. 806/2014 te je dužna prilikom usvajanja te odluke voditi računa o mišljenju Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost te odluke s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014, a posebice vezano uz činjenicu korištenja sredstava Jedinstvenog sanacijskog fonda.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. razloge za otvaranje postupka sanacije

2. obrazloženje ispunjenja uvjeta za sanaciju, uključujući i rezultate procjene vrijednosti

3. sanacijsku mjeru koju Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga namjerava poduzeti i

4. dan, sat i minutu otvaranja postupka sanacije.

(4) Pri odabiru sanacijske mjere Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir i slijedi mjere predviđene u usvojenom sanacijskom planu, osim ako procijeni, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, da će se ciljevi sanacije učinkovitije postići poduzimanjem mjera koje nisu predviđene u sanacijskom planu.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja o odluci iz stavka 1. ovoga članka obavještava:

1. instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na koju se odluka odnosi

2. Ministarstvo financija

3. Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita

4. nadležna tijela za svaku podružnicu te institucije

5. Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku i kao imenovano nacionalno makrobonitetno tijelo, ako je različito tijelo

6. grupno sanacijsko tijelo, ako je primjenjivo i ako je različito tijelo

7. konsolidirajuće nadzorno tijelo, ako je primjenjivo i ako je različito tijelo

8. Europski odbor za sistemski rizik

9. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

10. Europsku komisiju

11. Europsku središnju banku

12. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala

13. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i

14. operatere sustava u kojima institucija sudjeluje, ako je primjenjivo.

(6) Uz obavijest iz stavka 5. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i tijelima navedenima u stavku 5. ovoga članka dostavlja i primjerak svih odluka kojima se sanacijske mjere nad predmetnom institucijom ili subjektom namjeravaju provesti te u obavijesti navodi dan nastupa pravnih učinaka tih odluka.

(7) Danom donošenja odluke o otvaranju postupka sanacije nad institucijom prestaju važiti sve supervizorske odnosno nadzorne mjere naložene toj instituciji.

(8) Danom otvaranja postupka sanacije prestaju sve ovlasti glavne skupštine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, ovlasti glavne skupštine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji izvršava Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(10) Ako više subjekata iste grupe koja nije prekogranična ispunjavaju uvjete za sanaciju, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti jednu odluku koja će obuhvatiti sve članice grupe koje ispunjavaju uvjete za sanaciju i može imenovati istu sanacijsku upravu za te subjekte.

Donošenje odluke o otvaranju postupka sanacije ili podnošenju prijedloga za provođenje redovnog postupka u slučaju insolventnosti u slučaju grupe

Članak 47. (NN 146/20, 27/24)

(1) U slučaju prekogranične grupe, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, članka 43. stavka 8. ovoga Zakona ili članka 44. stavka 6. ovoga Zakona na temelju zajedničke odluke o sanacijskom programu za grupu iz stavka 8., 9., 12. ili 15. ovoga članka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo, nakon što:

1. utvrdi da su u odnosu na matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili 8. ovoga Zakona odnosno uvjeti iz članka 44. ovoga Zakona ili

2. zaprimi obavijest od sanacijskog tijela iz druge države članice o tome da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona iz te druge države članice za koji je to tijelo nadležno i koji je društvo kćer matičnog društva u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ispunjava uvjete za otvaranje postupka sanacije ili provođenje redovnog postupka zbog insolventnosti i o mjeri koju namjerava poduzeti prema tom društvu kćeri

3. obavještava druge članove sanacijskog kolegija te nakon savjetovanja s njima procjenjuje učinak planiranih mjera na matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, grupu u cjelini i članice grupe u drugim državama članicama, a osobito utječu li te mjere na to da zbog toga druge članice grupe ispunjavaju uvjete za provođenje sanacije odnosno redovnog postupka zbog insolventnosti.

(3) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo procijeni da planirane mjere iz stavka 2. ovoga članka utječu na to da uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili 8. odnosno članka 44. ovoga Zakona budu ispunjeni u odnosu na matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u odnosu na članicu grupe u drugoj državi članici kako je uređeno pravom te druge države članice, u roku od 24 sata od trenutka dostave obavijesti iz stavka 4. ovoga članka izrađuje i predlaže članovima sanacijskog kolegija donošenje sanacijskog programa za grupu.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, rok od 24 sata može se produžiti uz prethodnu suglasnost sanacijskog tijela iz druge države članice koje je dostavilo obavijest iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(5) Sanacijski program za grupu:

1. uzima u obzir i usklađen je s grupnim sanacijskim planom donesenim u skladu s člankom 18. ovoga Zakona, osim ako članovi sanacijskog kolegija procijene, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, da će se ciljevi sanacije učinkovitije postići poduzimanjem mjera koje nisu bile predviđene grupnim sanacijskim planom

2. sadrži sanacijske mjere koje bi radi ostvarivanja ciljeva sanacije i načela iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona trebala poduzimati relevantna sanacijska tijela u odnosu na matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i druge članice grupe

3. sadrži pojedinosti o načinu usklađivanja pojedinih sanacijskih mjera

4. sadrži plan financiranja koji se temelji na grupnom sanacijskom planu, načelima podjele odgovornosti za financiranje utvrđenima u skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona i opća načela uzajamnosti utvrđena u skladu s člankom 138. ovoga Zakona.

(6) Sanacijski program za grupu donosi se ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:

1. izgledno je da će sanacijske mjere ili druge mjere koje se planiraju provesti nad matičnim društvom u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dovesti do toga da uvjeti za sanaciju ili redovni postupak zbog insolventnosti kako je uređeno u drugim državama članicama budu ispunjeni u odnosu na članicu grupe u drugoj državi članici

2. sanacijske mjere ili druge mjere koje se planiraju provesti nad matičnim društvom u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nisu dovoljne odnosno nije vjerojatno da bi se time ostvario optimalni ishod

3. uvjeti za sanaciju ili redovni postupak zbog insolventnosti kako je uređeno u drugim državama članicama ispunjeni su u odnosu jedno ili više društava kćeri, sukladno procjeni sanacijskih tijela koja su za njih nadležna, ili

4. primjena sanacijskih ili drugih mjera na razini grupe pozitivno utječe na društva kćeri što opravdava donošenje sanacijskog programa za grupu.

(7) Ako nisu ispunjeni uvjeti za donošenje sanacijskog programa za grupu iz stavka 6. ovoga članka, a uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili 8. ovoga Zakona ili članka 44. ovoga Zakona ispunjeni su u odnosu na matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo donosi odluku iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, članka 43. stavka 8. ovoga Zakona ili članka 44. stavka 6. ovoga Zakona, nakon savjetovanja s ostalim članovima sanacijskog kolegija pri čemu:

1. ta odluka uzima u obzir i usklađena je s grupnim sanacijskim planom donesenim u skladu s člankom 18. ovoga Zakona, osim ako članovi sanacijskog kolegija procijene, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, da će se ciljevi sanacije učinkovitije postići poduzimanjem mjera koje nisu bile predviđene grupnim sanacijskim planom i

2. uzima u obzir financijsku stabilnost država članica u kojima posluju članice grupe.

(8) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 6. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo sa sanacijskim tijelima za društva kćeri koja su obuhvaćena sanacijskim programom za grupu, sanacijski program za grupu iz stavka 5. ovoga članka donosi u obliku zajedničke odluke.

(9) Ako se neko sanacijsko tijelo iz druge države članice koje je nadležno za društvo kćer ne slaže s predloženim sanacijskim programom za grupu jer smatra da mora donijeti samostalnu sanacijsku mjeru ili mjere koje nisu predložene u sanacijskom programu za grupu u odnosu na to društvo kćer zbog razloga povezanih sa financijskom stabilnošću u toj državi članici, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo može donijeti zajedničku odluku o sanacijskom programu za grupu s onim sanacijskim tijelima koja se s predloženim sanacijskim programom za grupu slažu.

(10) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo ne nalazi u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi da su u odnosu na društvo kćer sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i za koji Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili 8. ovoga Zakona odnosno članka 44. ovoga Zakona, o tome i o mjeri koju namjerava primijeniti na to društvo kćer bez odgode obavještava grupno sanacijsko tijelo iz druge države članice nadležno za matično društvo u Europskoj uniji.

(11) Ako u roku od 24 sata ili iznimno, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dužem roku grupno sanacijsko tijelo ne predloži sanacijski program za grupu ili prije toga obavijesti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga da planirana mjera ne utječe na to da bi uvjeti za sanaciju ili redovni postupak zbog insolventnosti kako je uređeno u drugim državama članicama bili ispunjeni u odnosu na druge članice grupe, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, odluku iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona, članka 43. stavka 8. ovoga Zakona ili članka 44. stavka 6. ovoga Zakona.

(12) Ako postoji potreba za donošenjem sanacijskog programa za grupu jer je ispunjenje uvjeta za sanaciju u odnosu na matično društvo u Europskoj uniji ili društvo kći sa sjedištem u drugoj državi članici, kako je uređeno u toj državi članici, rezultiralo ispunjenjem uvjeta iz članka 43. stavka 4. ili 8. ovoga Zakona odnosno članka 44. ovoga Zakona u odnosu na društvo kći u Republici Hrvatskoj ili ta potreba postoji u slučaju iz stavka 10. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s grupnim sanacijskim tijelom iz druge države članice i sanacijskim tijelima za društva kćeri koja su obuhvaćena sanacijskim programom za grupu, sanacijski program za grupu iz stavka 5. ovoga članka donosi u obliku zajedničke odluke.

(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, ako se Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne slaže s predloženim sanacijskim programom za grupu ili smatra da mora donijeti samostalnu sanacijsku mjeru ili mjere koje nisu predložene u sanacijskom programu za grupu u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj zbog razloga povezanih s financijskom stabilnošću u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga o tome obavještava grupno sanacijsko tijelo i sanacijska tijela za društva kćeri koja su obuhvaćena sanacijskim programom za grupu i o mjerama koje namjerava samostalno poduzeti te detaljno obrazlaže zašto ne želi biti dio sanacijskog programa za grupu i donosi samostalnu odluku.

(14) Obrazloženje razloga neslaganja s predloženim sanacijskim programom za grupu mora uzeti u obzir usvojeni grupni sanacijski plan i potencijalni učinak na financijsku stabilnost u drugim državama članicama u kojima se nalaze članice grupe.

(15) Ako se sanacijsko tijelo druge države članice nadležno za društvo kćer ne slaže s predloženim sanacijskim programom za grupu, a Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga se slaže, ona može s grupnim sanacijskim tijelom i onim sanacijskim tijelima koja se s predloženim sanacijskim programom za grupu slažu donijeti zajedničku odluku o sanacijskom programu za grupu.

(16) Zajedničke odluke iz stavaka 8., 9., 12. i 15. ovoga članka smatraju se konačnim i proizvode pravne učinke prema Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(17) U slučaju iz stavaka 8. i 12. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zatražiti pomoć Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u donošenju zajedničke odluke o sanacijskom programu za grupu u skladu s člankom 31. točke c) Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(18) Uzimajući u obzir žurnost situacije postupci u skladu s ovim člankom provode se bez odgode.

(19) Ako nije postignuta zajednička odluka o sanacijskom programu za grupu, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga usko surađuje s članovima sanacijskog kolegija s ciljem postizanja, u mjeri u kojoj je to moguće, usklađene sanacijske strategije za sve članice grupe za koje je utvrđeno da propadaju ili će vjerojatno propasti.

(20) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga o poduzetim mjerama u skladu s ovim člankom redovito i u potpunosti obavještava članove sanacijskog kolegija.

Javna objava i dostava odluka u postupku sanacije

Članak 48. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim internetskim stranicama objavljuje odluku o otvaranju postupka sanacije i sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije, a iznimno, objava može sadržavati samo ključne elemente odluke, ako se ona odnosi na fizičke osobe.

(2) Institucija je dužna na svojim internetskim stranicama objaviti odluku o otvaranju postupka sanacije i sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije.

(3) Ako su dionice ili drugi vlasnički instrumenti ili dužnički instrumenti institucije u sanaciji uvršteni na burzu, institucija je dužna obavijestiti burzu na kojoj su uvršteni ti instrumenti koja je dužna tu informaciju objaviti u skladu s pravilima burze.

(4) Ako odluka o otvaranju postupka sanacije odnosno naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije predviđaju odgodu odnosno ograničenje iz članka 106., 107. ili 108. ovoga Zakona, u objavi iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se uvjeti i razdoblje tih odgoda ili ograničenja.

(5) Odluke iz članka 106., 107. ili 108. ovoga Zakona sanacijsko tijelo bez odgode dostavlja Financijskoj agenciji i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu koji su dužni postupiti u skladu s tim odlukama od trenutka dostave.

(6) Ako dionice ili drugi vlasnički instrumenti ili dužnički instrumenti institucije u sanaciji nisu uvršteni na burzu, objava iz stavka 1. ovoga članka smatra se dostavom odluke o otvaranju postupka sanacije i svih naknadnih odluka kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije vlasnicima tih instrumenata.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgode instituciji u sanaciji dostavlja sve odluke koje donosi radi provedbe odluke o otvaranju postupka sanacije, a institucija u sanaciji dužna je bez odgađanja o tome obavijestiti osobe na koje se odluka odnosi u dijelu u kojem se odluka na njih odnosi.

Provedba odluke o sanacijskom programu Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 49. (NN 146/20, 27/24)

(1) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s odlukom o sanacijskom programu te uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenjujući sanacijske instrumente iz glave IX. ovoga Zakona, izvršavajući sanacijske ovlasti iz glave X. ovoga Zakona i primjenjujući zaštitne mjere iz glave XII. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može, na zahtjev Jedinstvenog sanacijskog odbora, u suradnji s Europskom središnjom bankom ocijeniti postojanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) Odmah po zaprimanju odluke o sanacijskom programu Jedinstvenog sanacijskog odbora Hrvatska narodna banka donosi odluku o imenovanju sanacijske uprave.

(4) Na sanacijsku upravu imenovanu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 59. do 69. ovoga Zakona.

(5) Ako je za subjekt za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran utvrđeno da propada ili će vjerojatno propasti i za koji nije donesena odluka o sanacijskom programu u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje redovnog postupka zbog insolventnosti u skladu s odredbama posebnog zakona.

 

VI. PROCJENA VRIJEDNOSTI

Procjena vrijednosti

Članak 50.

(1) Prije poduzimanja sanacijske mjere ili korištenja ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava da procjenitelj koji je neovisan od bilo kojeg tijela javne vlasti, uključujući Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: neovisni procjenitelj), izradi poštenu, opreznu i realističnu procjenu vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, osim ako je njezinu izradu već osigurao Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(2) Cilj procjene vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka je procijeniti vrijednost imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete iz članka 43. stavka 4. ili članka 44. ovoga Zakona.

(3) Procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se radi:

1. pribavljanja informacija za utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti za sanaciju ili uvjeti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona

2. pribavljanja informacija za donošenje odluke o poduzimanju odgovarajućih sanacijskih mjera prema instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, ako su ispunjeni uvjeti za sanaciju

3. pribavljanja informacija za donošenje odluke o iznosu u kojem se povlače dionice ili se umanjuje vrijednost dionica ili drugih vlasničkih instrumenata te iznosa u kojem se umanjuje vrijednost relevantnih instrumenta kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona ili u kojem se pretvaraju u instrumente redovnog osnovnog kapitala, ako se primjenjuje ovlast za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona

4. pribavljanja informacija za donošenje odluke o iznosu u kojem se smanjuje vrijednost ili pretvaraju obveza podložnih za unutarnju sanaciju, ako se primjenjuje instrument unutarnje sanacije

5. pribavljanja informacija za donošenje odluke o imovini, pravima, obvezama ili dionicama ili drugim vlasničkim instrumentima koje je potrebno prenijeti te za donošenje odluke o vrijednosti svih naknada koje je potrebno platiti instituciji u sanaciji ili, ovisno o slučaju, dioničaru ili imatelju drugog vlasničkog instrumenta, ako se primjenjuje instrument prijelazne institucije ili instrument odvajanja imovine

6. pribavljanja informacija za donošenje odluke o imovini, pravima, obvezama ili dionicama ili drugim vlasničkim instrumentima koje je potrebno prenijeti i pribavljanju informacija kako bi Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga mogla odrediti komercijalne uvjete u smislu članka 71. ovoga Zakona, ako se primjenjuje instrument prodaje poslovanja i

7. osiguravanja da su u trenutku kada se primjenjuju instrumenti sanacije ili izvršava ovlast za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona utvrđeni svi gubici za koje je potrebno umanjiti imovinu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(4) Neovisni procjenitelj koji provodi procjenu vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka dužan ju je temeljiti na opreznim pretpostavkama, koje uključuju i pretpostavke o stopama neispunjenja obveze i značajnosti gubitaka te ostalim uvjetima iz ovoga članka i propisa koji uređuju vrednovanje za ove potrebe.

(5) Procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, osim ako se radi o državnoj potpori u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore, ne smije polaziti od pretpostavke da će institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona pri poduzimanju sanacijske mjere ili izvršavanju ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona dobiti izvanrednu javnu financijsku potporu ili hitnu likvidnosnu pomoć središnje banke ili bilo kakvu likvidnosnu pomoć središnje banke dodijeljenu na temelju neuobičajenih instrumenata osiguranja, roka dospijeća ili kamatnih uvjeta.

(6) Procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka mora, bez obzira na sanacijski instrument koji se primjenjuje, uzeti u obzir da Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i sanacijski fond odnosno Jedinstveni sanacijski fond:

1. imaju pravo na povrat svih razumnih i valjano nastalih troškova od institucije u sanaciji u skladu s člankom 70. stavkom 5. ovoga Zakona odnosno u skladu s člankom 22. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 i

2. imaju pravo obračunati kamatu ili naknadu za sve kredite ili jamstva koji su instituciji dani u skladu s člankom 136. ovoga Zakona.

(7) Izvješće o procjeni vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka sadrži i podatke iz poslovnih knjiga i evidencija institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, i to:

1. ažurnu bilancu i izvješće o financijskom položaju

2. analizu i procjenu računovodstvene vrijednosti imovine

3. popis nepodmirenih bilančnih i izvanbilančnih obveza s naznakom odgovarajućih protustavki i naznakom isplatnog reda kojem pripada ta obveza u skladu s propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti i

4. ostale informacije bitne za procjenu vrijednosti.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može radi donošenja odluke iz stavka 3. točke 5. ili 6. ovoga članka od neovisnog procjenitelja koji provodi procjenu zahtijevati da podatak iz stavka 7. točke 2. ovoga članka nadopuni analizom i procjenom tržišne vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(9) Procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatak o tome u koji bi isplatni red ušla pojedina tražbina u skladu s propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i procjenu ishoda za svakog dioničara i vjerovnika institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ako je nad institucijom ili subjektom proveden redovni postupak zbog insolventnosti pri čemu ova procjena ne smije utjecati na procjenu primjene načela iz članka 124. ovoga Zakona da nijedan vjerovnik neće biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao u redovnom postupku zbog insolventnosti, a prilikom provođenja procjene iz članka 123. ovoga Zakona.

(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako nije moguće provesti neovisnu procjenu vrijednosti, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može samostalno provesti privremenu procjenu vrijednosti na način iz stavka 11. ovoga članka.

(11) Ako okolnosti pojedinog slučaja zahtijevaju žurno postupanje zbog kojeg nije moguće u neovisnu procjenu uključiti informacije iz stavaka 7. i 9. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava da neovisni procjenitelj provede privremenu procjenu vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koja zadovoljava, u mjeri u kojoj je to moguće, zahtjeve iz stavaka 1., 7. i 9. ovoga članka te uključuje adekvatno obrazloženu procjenu zaštitnog sloja za dodatne gubitke.

(12) Na temelju privremene procjene vrijednosti iz stavka 10. ili 11. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može poduzimati sanacijsku mjeru i provoditi smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona, uključujući preuzimanje kontrole nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nad kojima je otvoren postupak sanacije.

(13) Rezultat procjene vrijednosti iz stavka 1., 10., 11. ili 12. ovoga članka sastavni je dio odluke o otvaranju postupka sanacije ili izvršavanja sanacijske ovlasti ili odluke o izvršavanju smanjenja vrijednosti ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona.

(14) Protiv procjene vrijednosti ne može se podnijeti tužba upravnom sudu, već se može pobijati tužbom protiv odluke iz stavka 13. ovoga članka, a u skladu s člankom 141. ovoga Zakona.

(15) Iznimno od propisa kojim se uređuje javna nabava, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može ugovoriti usluge neovisnog procjenitelja neposrednom pogodbom bez obveze provođenja postupka javne nabave.

Naknadna procjena vrijednosti

Članak 51.

(1) U slučaju iz članka 50. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava da, kada to bude moguće, neovisni procjenitelj izvrši naknadnu neovisnu procjenu koja u cijelosti udovoljava uvjetima iz članka 50. ovoga Zakona, a koja se može izraditi ili odvojeno od procjene iz članka 123. ovoga Zakona ili istodobno s tom procjenom, a može biti izvršena i od strane istog neovisnog procjenitelja, s time da u tom slučaju mora biti jasno naznačeno da su to dvije različite procjene.

(2) Naknadna procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka mora:

1. osigurati da su procjenom utvrđeni svi gubici za koje je potrebno umanjiti imovinu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te da su oni u potpunosti evidentirani u njihovim poslovnim knjigama i

2. pribaviti informacije za donošenje odluke iz stavka 3. ovoga članka o povećanju vrijednosti tražbina vjerovnika čija je vrijednost smanjena ili povećanju naknade.

(3) Ako naknadna procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka iskaže neto vrijednost imovine institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u višem iznosu od neto vrijednosti imovine koja je iskazana u privremenoj procjeni vrijednosti provedenoj na temelju članka 50. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može:

1. povećati vrijednost tražbine vjerovnika ili vlasnika relevantnih instrumenata kapitala kojima je vrijednost smanjena primjenom instrumenta unutarnje sanacije odnosno primjenom ovlasti iz glave VII. ovoga Zakona ili

2. naložiti prijelaznoj instituciji ili nositelju upravljanja imovinom isplatu dodatne naknade za imovinu, prava i obveza instituciji u sanaciji ili ovisno o slučaju za dionice ili druge vlasničke instrumente, dioničarima.

(4) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti u skladu s člankom 20. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora.

 

VII. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ILI PRETVARANJE INSTRUMENATA KAPITALA I PODLOŽNIH OBVEZA

Smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza

Članak 52. (NN 146/20, 21/22, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je smanjiti vrijednost relevantnih instrumenata kapitala ili podložnih obveza iz stavka 3. ovoga članka institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili ih pretvoriti u dionice ili druge vlasničke instrumente, a koju ovlast može izvršiti:

1. neovisno od primjene sanacijske mjere ili

2. zajedno sa sanacijskom mjerom, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili članka 44. ovoga Zakona.

(2) Ako je sanacijski subjekt relevantne instrumente kapitala i podložne obveze stekao neizravno putem drugih članica iste sanacijske grupe, ovlast iz stavka 1. ovoga članka izvršava se zajedno s izvršenjem ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje na razini matičnog društva subjekta koji je izdao instrumente kapitala i podložne obveze ili na razini drugih matičnih društava koja nisu sanacijski subjekti, kako bi se gubitke učinkovito prenijelo na sanacijski subjekt te kako bi on omogućio uspostavu adekvatne razine kapitala subjekta koji je izdao instrumente kapitala i podložne obveze.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može ovlast iz stavka 1. ovoga članka izvršiti samo nad podložnim obvezama koje ispunjavaju uvjete iz članka 31. ovoga Zakona, osim uvjeta koji se odnosi na preostalo dospijeće obveza kako je utvrđeno člankom 72.c stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Pri izvršenju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi računa da vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz glave XII. ovoga Zakona ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(5) Kada je sanacijska mjera poduzeta u odnosu na sanacijski subjekt ili, u iznimnim okolnostima, odstupajući od sanacijskog plana u odnosu na subjekt koji nije sanacijski subjekt, iznos koji je smanjen ili pretvoren u skladu s člankom 53. stavkom 3. ovoga Zakona na razini tog subjekta uračunava se u ispunjenje uvjeta iz članka 70. stavka 8., članka 82. stavka 2. točke 1. i članka 82. stavka 6. točke 1. ovoga Zakona pri njihovoj primjeni na taj subjekt.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi ovlast iz stavka 1. ovoga članka bez odgode, a na način iz članka 53. ovoga Zakona, u odnosu na relevantne instrumente kapitala i podložne obveze iz stavka 3. ovoga članka koje je izdala institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, ako utvrdi postojanje jedne ili više sljedećih okolnosti:

1. ispunjeni su uvjeti iz članka 43. stavka 4. ili članka 44. ovoga Zakona, u kojem slučaju tu ovlast izvršava prije primjene sanacijske mjere

2. mjerodavno tijelo utvrdilo je da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza iz stavka 3. ovoga članka

3. u slučaju relevantnih instrumenata kapitala koje je izdalo društvo kći sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se priznaju za potrebe ispunjavanja kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrdilo je zajedno s odgovarajućim tijelom u državi članici u kojoj se nalazi konsolidirajuće nadzorno tijelo u obliku zajedničke odluke iz članka 47. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona da grupa neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje tih relevantnih instrumenata kapitala

4. u slučaju relevantnih instrumenata kapitala koje je izdalo matično društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se priznaju za potrebe ispunjavanja kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi tog matičnog društva ili na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrdilo je da grupa neće moći nastaviti redovno poslovanje ako se ne izvrši smanjenje vrijednosti ili pretvaranje tih relevantnih instrumenata kapitala ili

5. instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona potrebna je izvanredna javna financijska potpora, osim u slučaju iz članka 43. stavka 1. točke 4. podtočke a) ovoga Zakona.

(7) U svrhu stavka 6. ovoga članka smatra se da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona odnosno grupa neće moći nastaviti redovno poslovanje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona odnosno grupa propada ili će vjerojatno propasti i

2. s obzirom na potrebno vrijeme i druge relevantne okolnosti, nije razumno očekivati da bi bilo koja druga mjera, uključujući mjere privatnog sektora ili nalaganje supervizorskih odnosno nadzornih mjera što obuhvaća i supervizorske mjere u fazi rane intervencije, a koja je različita od ovlasti iz stavka 1. ovoga članka i neovisno poduzima li ta ovlast zajedno sa sanacijskim mjerama ili ne, u razumnom roku spriječila propast institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona odnosno grupe.

(8) U svrhu stavka 7. točke 1. ovoga članka smatra se da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona propada ili će vjerojatno propasti ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona.

(9) U svrhu stavka 7. točke 1. ovoga članka smatra se da grupa propada ili će vjerojatno propasti ako konsolidirajuće nadzorno tijelo utvrdi da grupa ne ispunjava ili postoje objektivne okolnosti koje upućuju da grupa u bliskoj budućnosti neće ispunjavati bonitetne zahtjeve na konsolidiranoj osnovi, uključujući i okolnosti koje upućuju da je grupa ostvarila ili će vjerojatno ostvariti gubitke koji prelaze značajan dio ili cijeli iznos regulatornog kapitala grupe u mjeri koja opravdava poduzimanje supervizorske odnosno nadzorne mjere.

(10) U slučaju iz stavka 6. točke 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne smije provesti ovlast iz stavka 1. ovoga članka pod nepovoljnijim uvjetima u odnosu na izvršeno smanjenje vrijednosti ili pretvaranje jednako rangiranih instrumenata kapitala na razini matičnog društva.

(11) Prije nego što utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 6. točke 3. ovoga članka mjerodavno tijelo postupa u skladu s člankom 55. ovoga Zakona u dijelu obavještavanja i savjetovanja.

(12) Ako relevantni instrumenti kapitala služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na pojedinačnoj osnovi u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(13) Ako relevantni instrumenti kapitala ili podložne obveze iz stavka 3. ovoga članka služe u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva iz članka 28. ovoga Zakona institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji nije sanacijski subjekt, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. ovoga članka.

(14) Ako relevantne instrumente kapitala izdaje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je društvo kći matičnog društva iz Europske unije te ako ti instrumenti služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi:

1. mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 6. točke 2. ovoga članka

2. mjerodavno tijelo sudjeluje u donošenju zajedničke odluke za utvrđivanje okolnosti iz stavka 6. točke 3. ovoga članka.

(15) Ako relevantne instrumente kapitala izdaje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji je matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ako ti instrumenti služe u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo utvrđuje okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

(16) Nakon izvršenja ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava procjenu učinaka različitog postupanja iz članka 123. ovoga Zakona, pri čemu se primjenjuje pravo na naknadu razlike u skladu s člankom 124. ovoga Zakona.

Provedba smanjenja vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza

Članak 53.

(1) Prije nego što provede smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava da se provede procjena vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona.

(2) Procjena vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka osnova je za utvrđivanje iznosa smanjenja vrijednosti relevantnih instrumenta kapitala i podložnih obveza u cilju otpisa gubitka na teret instrumenata kapitala i podložnih obveza i za utvrđivanje razine pretvaranja relevantnih instrumenta kapitala i podložnih obveza u instrumente redovnog osnovnog kapitala u cilju uspostave adekvatne razine kapitala institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi ovlast iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona prema redoslijedu namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti, i to na sljedeći način:

1. gubici utvrđeni procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona prvo se pokrivaju smanjenjem stavki redovnog osnovnog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo na način iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. gubici utvrđeni procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona koji nisu pokriveni temeljem točke 1. ovoga stavka pokrivaju se smanjenjem glavnice instrumenata dodatnog osnovnog kapitala te se provodi pretvaranje tih instrumenata u instrumente redovnog osnovnog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno radi postizanja ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona

3. gubici utvrđeni procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona koji nisu pokriveni temeljem točaka 1. i 2. ovoga stavka pokrivaju se smanjenjem glavnice instrumenata dopunskog kapitala te se provodi pretvaranje tih instrumenata u instrumente redovnog osnovnog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno radi postizanja ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona

4. gubici utvrđeni procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona koji nisu pokriveni temeljem točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka pokrivaju se smanjenjem glavnice podložnih obveza iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona te se provodi pretvaranje tih obveza u instrumente redovnog osnovnog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno radi postizanja ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona.

(4) Ako je u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smanjena vrijednost glavnice relevantnog instrumenta kapitala ili podložne obveze iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona, to smanjenje ima sljedeće učinke:

1. smanjenje je trajno, uz mogućnost povećanja vrijednosti u skladu s mehanizmom nadoknade iz članka 51. stavka 3. ili članka 83. stavka 4. ovoga Zakona

2. vlasnik relevantnog instrumenta kapitala ili podložne obveze iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona nema prava na osnovi dijela vrijednosti instrumenta ili obveze koja je smanjena ili pretvorena, osim:

a) prava na kamate i druge tražbine temeljem tog instrumenta ili obveze obračunane na dan smanjenja vrijednosti ili pretvaranja relevantnog instrumenta kapitala ili podložne obveze

b) prava na podnošenje tužbe nadležnom upravnom sudu na koju se na odgovarajući način primjenjuje članak 141. ovoga Zakona i

c) prava iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

(5) U svrhu provedbe pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona sukladno stavku 3. točkama 2., 3. i 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona naložiti izdavanje novih instrumenata redovnog osnovnog kapitala vlasnicima relevantnih instrumenata kapitala i tih podložnih obveza.

(6) Relevantni instrumenti kapitala i podložne obveze iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona mogu se pretvoriti u instrumente redovnog osnovnog kapitala samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. te instrumente redovnog osnovnog kapitala izdaje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili matično društvo institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona uz prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ili, prema potrebi, sanacijskog tijela za matično društvo

2. ti instrumenti redovnog osnovnog kapitala izdani su prije nego što je ta institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona izdala dionice ili druge vlasničke instrumente za provedbu državne potpore ulaganjem u regulatorni kapital

3. ti instrumenti redovnog osnovnog kapitala dodjeljuju se i prenose bez odgode nakon izvršenja ovlasti pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala

4. stopa pretvaranja kojom se određuje broj instrumenata redovnog osnovnog kapitala koji se dodjeljuju za svaki relevantni instrument kapitala ili svaku podložnu obvezu iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona u skladu je s načelima iz članka 58. ovoga Zakona.

(7) U svrhu osiguravanja da instrumenti redovnog osnovnog kapitala budu izdani u skladu sa stavkom 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može naložiti instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona da pribavi sva potrebna prethodna odobrenja za izdavanje potrebnog broja instrumenata redovnog osnovnog kapitala.

(8) Ako su u odnosu na instituciju ispunjeni uvjeti za sanaciju i Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga namjerava primijeniti sanacijski instrument na tu instituciju, prije primjene tog instrumenta, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga postupa u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona.

Postupanje Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kod provođenja ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza

Članak 54. (NN 146/20, 27/24)

(1) Odluku o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza donosi Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. iznos gubitka za koji se smanjuju sve rezerve i zadržana dobit institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

2. odluku o smanjenju temeljnog kapitala institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

3. odluku o smanjenju glavnice relevantnih instrumenata kapitala koji nisu uključeni u točku 2. ovoga stavka ili

4. odluku o povećanju temeljnog kapitala.

(3) Odluka o smanjenju temeljnog kapitala iz stavka 2. točke 2. ovoga članka može se donijeti kao odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala u kojoj se navodi točan iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, iznos temeljnog kapitala nakon provedenog smanjenja, cilj smanjenja temeljnog kapitala te način kako će se temeljni kapital smanjiti ili kao odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica u kojoj se navodi iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja.

(4) Ako je iznos gubitka veći od iznosa temeljnog kapitala institucije, donosi se odluka o smanjenju glavnice relevantnih instrumenata kapitala iz stavka 2. točke 3. ovoga članka.

(5) Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 2. točke 4. ovoga članka sadrži iznos temeljnog kapitala prije povećanja temeljnog kapitala, iznos za koji se povećava temeljni kapital te iznos temeljnog kapitala nakon povećanja, broj dionica koje se izdaju ako se izdaju dionice bez nominalnog iznosa odnosno broj dionica i nominalni iznos dionica ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, njihov rod i iznos za koji se izdaju, osobe čije tražbine se pretvaraju u dionice, oznaku i iznos tražbine te broj dionica koje se time trebaju steći.

(6) Smatra se da je temeljni kapital smanjen odnosno povećan s danom navedenim u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, a upis u sudski registar ima deklaratoran učinak.

(7) Donošenjem odluke o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka nove dionice smatraju se preuzete od strane vlasnika relevantnih instrumenata kapitala i imatelja podložnih obveza koji se pretvaraju čime su dionice uplaćene, a povećanje temeljnog kapitala provedeno.

(8) Hrvatska narodna banka nacrt odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisan Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri donošenju odluke postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

(9) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, najkasnije sljedeći radni dan od dana njezina donošenja, podnosi trgovačkom sudu kao prijavu za upis odluke o smanjenju odnosno odluke o povećanju temeljnog kapitala te prijavu o provedenom smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala.

(10) Trgovački sud dužan je bez odgađanja rješavati o prijavi za upis iz stavka 9. ovoga članka, neovisno o redoslijedu kojim su u sud primljeni ostali predmeti, upisati ih u sudski registar te ih objaviti.

(11) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga najkasnije sljedeći radni dan od dana njezina donošenja dostavlja Središnjem klirinškom depozitarnom društvu koje je dužno bez odgađanja provesti upis.

(12) Temeljem odluke iz stavka 1. ovoga članka trgovački sud upisat će izmjenu statuta institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na visinu temeljnog kapitala, broj izdanih dionica i nominalnu vrijednost dionica.

(13) Za izdavanje novih dionica temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala iz stavka 6. ovoga članka institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne treba izdati niti objaviti prospekt, kao niti ishoditi odobrenje nadležnog tijela, a vlasnici dionica za koje je provedeno smanjenje temeljnog kapitala nemaju pravo prvenstva pri upisu.

(14) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na primjenu ovlasti smanjenja vrijednosti i pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u odnosu na društva s ograničenom odgovornošću.

Smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza kod prekograničnih grupa

Članak 55. (NN 146/20, 21/22, 27/24)

(1) Prije utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 2., 3., 4. ili 5. ovoga Zakona u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji je društvo kći matičnog društva u Europskoj uniji sa sjedištem u drugoj državi članici, a koji izdaje relevantne instrumente kapitala ili podložne obveze iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva iz članka 36. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona na pojedinačnoj osnovi ili relevantne instrumente kapitala koji su priznati u svrhu ispunjavanja zahtjeva za regulatorni kapital na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi, mjerodavno tijelo:

1. o namjeri utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 2., 3., 4. ili 5. ovoga Zakona, a nakon savjetovanja sa sanacijskim tijelom nadležnim za relevantni sanacijski subjekt i u roku od 24 sata od završetka tog savjetovanja obavještava:

a) konsolidirajuće nadzorno tijelo iz druge države članice i mjerodavno tijelo u toj državi članici, ako je različito od konsolidirajućeg nadzornog tijela, i

b) sanacijska tijela nadležna za druge članice iste sanacijske grupe koja su izravno ili neizravno stekle obveze iz članka 31. ovoga Zakona od društva kćeri na koji se primjenjuje zahtjev iz članka 36. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona

2. o namjeri utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona bez odgode obavještava nadležno i mjerodavno tijelo, ako je različito, za svaku instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji su izdali relevantne instrumente kapitala u odnosu na koje se planira izvršiti smanjenje vrijednosti ili pretvaranje u slučaju utvrđenja te okolnosti.

(2) Mjerodavno tijelo prilikom utvrđivanja okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3., 4. ili 5. ovoga Zakona za instituciju koja je članica prekogranične grupe uzima u obzir potencijalni učinak te odluke u svim državama članicama u kojima institucija ili grupa djeluju.

(3) Mjerodavno tijelo uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka prilaže obrazloženje zbog kojeg razmatra utvrđivanje predmetnih okolnosti.

(4) Nakon dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka i provedenog savjetovanja s relevantnim tijelima mjerodavno tijelo ocjenjuje sljedeće:

1. postoji li alternativna mjera smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako je takva alternativna mjera dostupna, može li se ona primijeniti, i

3. ako se takva alternativna mjera može održivo primijeniti, postoje li realni izgledi da bi se njome u odgovarajućem vremenskom okviru odgovorilo na okolnosti iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona koje bi inače trebalo utvrđivati.

(5) Alternativne mjere iz stavka 4. ovoga članka su:

1. supervizorske mjere u fazi rane intervencije i druge supervizorske odnosno nadzorne mjere određene propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i investicijskih društava ili

2. uplata sredstava ili instrumenata kapitala od strane matičnog društva.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako mjerodavno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz stavka 1. ovoga članka ocijeni da je dostupna alternativna mjera ili više njih koje se mogu održivo primijeniti i postižu rezultat iz stavka 4. točke 3. ovoga članka, osigurat će primjenu tih mjera.

(7) Ako u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i slučaju iz stavka 4. ovoga članka mjerodavno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz stavka 1. ovoga članka ocijeni da nije dostupna alternativna mjera kojom bi se postigao rezultat iz stavka 4. točke 3. ovoga članka, odlučuje o opravdanosti utvrđenja okolnosti iz članka 52. stavka 6. ovoga Zakona.

(8) Ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj i mjerodavno tijelo odluči utvrditi okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona, bez odgađanja će obavijestiti mjerodavna tijela država članica u kojima su sjedišta društva kćeri na koju ta odluka ima utjecaj.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, utvrđenje okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona utvrdit će se u obliku zajedničke odluke iz članka 47. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona bez koje se to utvrđenje ne smije napraviti.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja provodi odluku o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza koja je donesena u skladu s ovim člankom.

(11) Ako mjerodavno tijelo primi obavijest da mjerodavno tijelo iz druge države članice razmatra utvrditi okolnosti iz članka 52. stavka 6. točke 3. ovoga Zakona, kako je uređeno u toj državi članici, sudjelovat će u donošenju zajedničke odluke o utvrđenju tih okolnosti.

Postupanje prema dioničarima pri smanjenju vrijednosti ili pretvaranju relevantnih instrumenata kapitala

Članak 56. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je pri provođenju ovlasti iz članka 52. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u odnosu na dioničare:

1. provesti pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenta ili

2. pod uvjetom da je, u skladu s procjenom vrijednosti provedenom na temelju članka 50. ili 51. ovoga Zakona, imovina institucije u sanaciji veća od njezinih obveza, razrijediti dioničarsku strukturu pretvaranjem u skladu s ovlasti iz članka 52. stavka 1. ili članka 57. ovoga Zakona relevantnih instrumenata kapitala koje je izdala institucija u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

(2) Razrjeđivanje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obavlja se po stopi pretvaranja kojom se značajno razrjeđuje postojeća dionička struktura.

(3) Mjere iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dioničare i imatelje drugih vlasničkih instrumenata, ako su te dionice ili drugi vlasnički instrumenti izdani ili dodijeljeni:

1. na temelju pretvaranja dužničkih instrumenata u dionice ili druge vlasničke instrumente u skladu s ugovorenim uvjetima prvotnih dužničkih instrumenata prilikom nastupa događaja koji je prethodio ili je nastupio istodobno s utvrđenjem Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga da su u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ispunjeni uvjeti za sanaciju

2. na temelju pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 52. ovoga Zakona.

(4) Pri odlučivanju o mjeri koju će poduzeti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir:

1. procjenu vrijednosti provedenu u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona i

2. iznos u kojem, prema njezinoj procjeni, stavke redovnog osnovnog kapitala moraju biti smanjene i vrijednost relevantnih instrumenta kapitala mora biti smanjena ili ti instrumenti moraju biti pretvoreni u skladu s člankom 53. stavkom 3. ovoga Zakona.

(5) Ako bi zbog pretvaranja relevantnih instrumenta kapitala došlo do stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u instituciji, nadležno tijelo pravodobno provodi postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojima se uređuje tržište kapitala kako ne bi došlo do odgode primjene pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i kako se ne bi onemogućilo da se sanacijskom mjerom ostvare njezini ciljevi.

(6) Postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju iz stavka 5. ovoga članka provodi nadležno tijelo, po službenoj dužnosti.

(7) Ako nadležno tijelo ne dovrši postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na dan početka pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala ili ako odbije dati suglasnost za stjecanje, na sva stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela od strane stjecatelja, a koji proizlaze iz pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala, primjenjuje se članak 71. stavak 10. ovoga Zakona.

Smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata kapitala i podložnih obveza u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 57. (NN 146/20, 21/22)

(1) Za subjekte za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor mjerodavno tijelo procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 21. stavka 1. podstavka 1. točaka a), c) i d) Uredbe (EU) br. 806/2014, osim kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 u odnosu na značajne nadzirane subjekte.

(2) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti iz članka 21. stavka 8. i članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka provodi smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u instrumente redovnog osnovnog kapitala samo po uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 53. stavaka 3. do 7. te članaka 54., 55. i 58. ovoga Zakona, pri čemu se sva upućivanja na procjenu vrijednosti iz članka 35. ovoga Zakona i procjenu iz članka 69. ovoga Zakona odnose na procjenu koju u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. odnosno člankom 27. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014 osigurava Jedinstveni sanacijski odbor.

Stopa pretvaranja

Članak 58.

(1) Pri izvršenju ovlasti iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona ili ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti različitu stopu pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala i obveza u skladu s jednim ili oba načela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Stopa pretvaranja mora odražavati odgovarajuću naknadu pogođenom vjerovniku za svaki gubitak koji je pretrpio zbog smanjenja vrijednosti ili pretvaranja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje različite stope pretvaranja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, stopa pretvaranja koja se primjenjuje na obveze koje u redovnom postupku zbog insolventnosti ulaze u više isplatne redove i imaju pravo prvenstva pri namirenju, bit će više od stopa pretvaranja za obveze koje ulaze u niže isplatne redove.

(4) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim će pobliže urediti uvjete za određivanje stope pretvaranja, a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnik kojim će pobliže urediti uvjete za određivanje stope pretvaranja.

4. Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju

6. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

 

VIII. SANACIJSKA UPRAVA

Opće odredbe

Članak 59. (NN 146/20, 27/24)

(1) Istodobno s donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ili 47. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku o imenovanju sanacijske uprave koja preuzima upravljanje nad institucijom u sanaciji.

(2) Sanacijska uprava mora imati najmanje dva člana, od kojih je jedan predsjednik sanacijske uprave.

(3) Član sanacijske uprave može biti samo osoba koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova institucije u sanaciji te koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava.

(4) Na imenovanje sanacijske uprave ne primjenjuju se odredbe o uvjetima za imenovanje i davanje prethodne suglasnosti članovima uprave i nadzornog odbora institucije na način kako je uređeno propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava.

(5) Iznimno od propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, član sanacijske uprave ne mora biti u radnom odnosu s kreditnom institucijom u sanaciji.

Donošenje odluke o imenovanju sanacijske uprave

Članak 60. (NN 146/20, 27/24)

(1) Odluka o imenovanju sanacijske uprave sadrži najmanje:

1. ime i prezime predsjednika sanacijske uprave i njegov OIB

2. ime i prezime drugih članova sanacijske uprave i njihov OIB

3. dan imenovanja i trajanje mandata članova sanacijske uprave i

4. način zastupanja članova sanacijske uprave.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odlukom iz stavka 1. ovoga članka odrediti da članovi sanacijske uprave određene poslove mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odlukom iz stavka 1. ovoga članka imenovati i pomoćnike sanacijske uprave, koji nisu članovi sanacijske uprave i koji nisu u radnom odnosu s institucijom u sanaciji, a koji će obavljati pomoćne, administrativne i tehničke poslove po nalogu sanacijske uprave.

(4) Sanacijska uprava imenuje se na razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, razdoblje imenovanja može se produžiti jednom ili više puta na razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi da i dalje postoje razlozi za imenovanje sanacijske uprave.

(6) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(7) Ako je potrebno imenovati sanacijsku upravu u nekoj od članica grupe koja je dio prekogranične grupe, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga imenovat će sanacijsku upravu odnosno sudjelovat će, zajedno s drugim sanacijskim tijelima, na sanacijskom kolegiju u razmatranju imenovanja iste sanacijske uprave za sve članice grupe radi olakšavanja provedbe mjera za ponovno uspostavljanje financijske stabilnosti tih subjekata.

(8) Ako je potrebno imenovati sanacijsku upravu u članici grupe koja je dio grupe koja nije prekogranična, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može imenovati istu sanacijsku upravu, za neke ili sve članice grupe koje su u sanaciji radi olakšavanja provedbe mjera za ponovno uspostavljanje financijske stabilnosti tih subjekata.

Pravne posljedice imenovanja sanacijske uprave

Članak 61. (NN 146/20, 27/24)

(1) Pravni učinci imenovanja sanacijske uprave stupaju na snagu danom imenovanja sanacijske uprave.

(2) Danom imenovanja sanacijske uprave prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave i nadzornog odbora odnosno izvršnih direktora i upravnog odbora institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(3) Danom imenovanja sanacijske uprave prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni u toj instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, dotadašnji članovi uprave ne ostvaruju pravo na isplatu otpremnine i varijabilnih primitaka, neovisno o tome je li ostvarivanje takvih prava bilo ugovoreno s institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili je proizlazilo iz drugog akta institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te su ugovorene odredbe o takvom pravu na isplatu ništetne.

Upis u sudski registar

Članak 62.

(1) Imenovanje sanacijske uprave upisuje se u sudski registar.

(2) Prijavu za upis podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi sanacijska uprava u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o imenovanju sanacijske uprave, koju prilaže toj prijavi.

(3) Istodobno se u sudski registar upisuje promjena osoba ovlaštenih za zastupanje institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji.

Ovlasti sanacijske uprave

Članak 63. (NN 146/20, 27/24)

(1) Sanacijska uprava ima sve ovlasti uprave i nadzornog odbora odnosno izvršnih direktora upravnog odbora institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji.

(2) Sanacijska uprava dužna je poduzimati sve potrebne mjere za ostvarivanje ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona i provođenje sanacijskih mjera u skladu s odlukom o otvaranju postupka sanacije.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka mogu uključivati povećanje kapitala, promjenu vlasničke strukture institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili preuzimanje njihove imovine, prava ili obveza od strane institucija koje su financijski i organizacijski stabilne, a u skladu s odabranim sanacijskim instrumentima.

(4) Dužnost iz stavka 2. ovoga članka, ako se razlikuje, ima prednost u odnosu na sve druge obveze uprave koje proizlaze iz propisa ili internih akata institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

Prava i obveze članova sanacijske uprave

Članak 64. (NN 146/20, 27/24)

(1) Prava i obveze članova sanacijske uprave počinju danom imenovanja sanacijske uprave bez obzira na upis u sudski registar.

(2) Članovi i pomoćnici sanacijske uprave imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i određuje iznos naknade uzimajući u obzir:

1. sistemsku važnost institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i

2. naknadu koju su ostvarivali dotadašnji predsjednik i ostali članovi uprave institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(3) Sanacijska uprava dužna je bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svim okolnostima koje mogu negativno utjecati na ostvarenje ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona i provođenje sanacijskih mjera u skladu s odlukom o otvaranju postupka sanacije.

Nalozi i upute sanacijskoj upravi

Članak 65.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je sanacijskoj upravi davati pisane naloge i upute.

(2) Sanacijska uprava dužna je postupati po nalozima i uputama Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(3) Sanacijska uprava dužna je izrađivati izvješća o ekonomskom i financijskom stanju institucije i mjerama koje je provela prilikom izvršavanja svojih dužnosti te ih dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u redovitim vremenskim intervalima koje ona odredi, a najmanje na početku i na kraju svojeg mandata.

Odgovornost za štetu

Članak 66.

(1) Odgovornost za štetu koju sanacijska uprava ili pomoćnici sanacijske uprave prouzroče pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2) Za štetu iz stavka 1. ovoga članka odgovara Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Dužnost suradnje dosadašnjih članova uprave i drugih radnika institucije

Članak 67.

(1) Dotadašnji članovi uprave i druge osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji dužni su sanacijskoj upravi i pomoćnicima sanacijske uprave bez odgađanja omogućiti pristup cjelokupnoj dokumentaciji institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji te sastaviti izvješće o primopredaji poslovanja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sanacijskoj upravi i pomoćnicima sanacijske uprave pružiti sva obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju.

(3) Svi radnici institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji dužni su surađivati sa sanacijskom upravom i pomoćnicima sanacijske uprave.

(4) Član sanacijske uprave ima pravo udaljiti osobu koja onemogućuje njegov rad te, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, zatražiti pomoć nadležnog tijela unutarnjih poslova.

Razrješenje sanacijske uprave i prestanak mandata

Članak 68.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može razriješiti imenovanog člana ili pomoćnika sanacijske uprave u svako doba, a posebice ako on ne obavlja svoju dužnost ili je ne obavlja na zadovoljavajući način te imenovati novoga člana ili pomoćnika sanacijske uprave čiji mandat može trajati najduže do isteka započetog mandata člana sanacijske uprave ili pomoćnika sanacijske uprave na čije mjesto se novi član ili pomoćnik imenuje.

(2) Mandat sanacijske uprave prestaje:

1. danom dostave odluke o okončanju postupka sanacije

2. istekom roka na koji je imenovana

3. danom donošenja odluke o otvaranju redovnog postupka zbog insolventnosti ili

4. danom dostave odluke o imenovanju likvidatora.

(3) Danom prestanka mandata sanacijske uprave prestaje i mandat pomoćnika sanacijske uprave.

Stečajni upravitelj kao član sanacijske uprave

Članak 69.

Ako je nad jednom članicom grupe otvoren redovni postupak zbog insolventnosti, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može stečajnog upravitelja te članice grupe imenovati za člana sanacijske uprave druge članice grupe nad kojom je otvoren postupak sanacije.

 

IX. SANACIJSKI INSTRUMENTI

IX.1. OPĆE ODREDBE

Opća načela sanacijskih instrumenata

Članak 70. (NN 146/20, 21/22, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri provedbi odluke o sanaciji iz članka 46. ili 47. ovoga Zakona na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji primjenjuje jedan ili više sljedećih sanacijskih instrumenata:

1. instrument prodaje

2. instrument prijelazne institucije

3. instrument odvajanja imovine i

4. instrument unutarnje sanacije (engl. bail in).

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje sanacijski instrument pojedinačno ili u kombinaciji s drugim instrumentom sanacije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje instrument odvajanja imovine samo u kombinaciji s drugim instrumentom sanacije.

(4) Ako primijeni instrumente sanacije iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka pri čemu se prenosi samo dio imovine, prava ili obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, najkasnije do donošenja odluke o okončanju postupka sanacije, u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u kojem je ostao nepreneseni dio imovine, prava i obveza donosi odluku iz članka 43. stavka 8. ovoga Zakona ili članka 44. stavka 6. ovoga Zakona.

(5) Radi ostvarenja ciljeva sanacije, a u skladu s načelima sanacije iz članka 7. ovoga Zakona, redovni postupak zbog insolventnosti mora se dovršiti u razumnom roku, a na način da se omogući primatelju imovine, prava ili obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nastavak prenesenih aktivnosti odnosno usluga u skladu s člankom 100. ovoga Zakona.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, sanacijski fond i Jedinstveni sanacijski fond imaju pravo na naknadu svih razumnih izdataka u vezi s primjenom sanacijskih instrumenata, ovlasti za sanaciju ili državnih instrumenata financijske stabilizacije, na jedan ili više sljedećih načina:

1. umanjenjem bilo koje naknade koju plaća stjecatelj, a koja se isplaćuje instituciji u sanaciji ili dioničarima

2. od institucije u sanaciji kao povlašteni vjerovnik prije svih drugih vjerovnika ili

3. od prijelazne institucije ili nositelja upravljanja imovinom kao povlašteni vjerovnik prije svih drugih vjerovnika.

(7) Iznimno od odredbi propisa kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti koje se tiču pobijanja pravnih radnji na štetu vjerovnika, ako se nad institucijom u sanaciji otvori taj postupak, pravne radnje prijenosa imovine, prava ili obveza s institucije u sanaciji na drugi subjekt primjenom sanacijskog instrumenta ili izvršavanjem ovlasti za sanaciju ili državnih instrumenata financijske stabilizacije ne mogu se pobijati niti oglasiti ništetnim.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zatražiti financiranje iz alternativnih izvora financiranja korištenjem državnih instrumenata financijske stabilizacije iz glave IX.6 ovoga Zakona isključivo u slučaju sistemske krize, i to ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. da su dioničari, imatelji odgovarajućih instrumenata kapitala i obveza podložnih za unutarnju sanaciju doprinijeli pokriću gubitaka i dokapitalizaciji otpisom, pretvaranjem ili na drugi način, i to u iznosu od najmanje 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital institucije u sanaciji prema izračunu u trenutku poduzimanja sanacijske mjere u skladu s procjenom vrijednosti koja je provedena u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona i

2. da je temeljem pravnog okvira Europske unije za državne potpore ishođeno prethodno i konačno odobrenje za tu državnu potporu.

(9) Pri primjeni sanacijskih instrumenata ne primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava u dijelu koji se odnosi na:

1. obvezu revizije povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima, kao ni posebne uvjete povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije tog povećanja temeljnog kapitala

2. obvezu sazivanja glavne skupštine u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

3. obvezu donošenja odluke glavne skupštine o povećanju odnosno smanjenju temeljnog kapitala i objavu te odluke

4. odobreni temeljni kapital

5. suglasnost dioničara svakoga roda dionica koje daju pravo glasa na odluku glavne skupštine o povećanju odnosno smanjenju temeljnoga kapitala društva

6. pravo prvenstva postojećih dioničara na stjecanje novih dionica institucije u sanaciji

7. zaštitu vjerovnika pri smanjenju temeljnog kapitala

8. povlačenje dionica

9. prekogranična pripajanja i spajanja

10. sazivanje glavne skupštine, sudjelovanje i način glasovanja dioničara društva čije dionice su uvrštene na uređenom tržištu i pripajanje i spajanje dioničkih društava i

11. odredbe koje su na bilo koji način suprotne postizanju ciljeva sanacije.

(10) Pri primjeni sanacijskih instrumenata ne primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje financijsko osiguranje u dijelu koji se odnosi na:

1. naplatu iz financijskog osiguranja

2. pravo korištenja financijskog osiguranja

3. priznavanje osiguranja prijenosom instrumenta financijskog osiguranja i

4. odredbe o prijevremenom prestanku.

(11) Pri primjeni sanacijskih instrumenata ne primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje preuzimanje dioničkih društava u dijelu koji se odnosi na obveznu ponudu za preuzimanje.

(12) Pri primjeni sanacijskih instrumenata nadležni trgovački sud upisuje odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga bez odgode.

(13) Osim ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno, za vrijeme trajanja postupka sanacije dioničari nemaju nikakva prava iz dionica ili drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji.

(14) Nadležno tijelo može dopustiti instituciji u sanaciji da određeno vrijeme nije dužna ispunjavati jedan ili više zahtjeva iz propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava.

(15) Nakon što su prestali postojati razlozi za otvaranje postupka sanacije odnosno nakon što su provedene sve potrebne sanacijske mjere Savjet Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donosi odluku o okončanju postupka sanacije.

(16) Odluka o okončanju postupka sanacije dostavlja se i javno objavljuje u skladu s odredbama članka 46. stavka 5. te članka 48. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

 

IX.2. INSTRUMENT PRODAJE

Instrument prodaje

Članak 71. (NN 146/20, 21/22)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je prenijeti stjecatelju različitom od prijelazne institucije:

1. imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji u cijelosti ili djelomično ili

2. dionice ili druge vlasničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji.

(2) Za prijenos iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna suglasnost dioničara institucije u sanaciji niti bilo koje treće osobe različite od stjecatelja, kao ni usklađenost i postupanje u skladu s postupovnim zahtjevima iz propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava ili tržište kapitala, izuzev postupovnih zahtjeva iz članka 72. ovoga Zakona.

(3) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka provodi se pod tržišnim uvjetima, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja te u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državnu potporu.

(4) U smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poduzima sve primjerene radnje za postizanje najboljih mogućih uvjeta prodaje koji su usporedivi s rezultatima procjene vrijednosti provedene u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona odnosno procjene vrijednosti provedene u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 806/2014, uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja.

(5) Iznos koji Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uplati stjecatelj, umanjen za iznose utvrđene temeljem članka 70. stavka 6. ovoga Zakona, isplaćuje se:

1. dioničarima odnosno imateljima drugih vlasničkih instrumenata ako je instrument prodaje primijenjen na način da su prenijete dionice ili drugi vlasnički instrumenti koje je izdala institucija u sanaciji s tih dioničara odnosno imatelja drugih vlasničkih instrumenata na stjecatelja

2. instituciji u sanaciji ako je instrument prodaje primijenjen na način da je prenijeta imovina, prava ili obveze institucije u sanaciji u cijelosti ili djelomično na stjecatelja.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može više puta izvršiti prijenos iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Nakon primjene instrumenta prodaje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, uz pristanak stjecatelja, donijeti odluku kojom imovinu, prava i/ili obveze koje je prenijelo na stjecatelja vraća instituciji u sanaciji, ili dionice ili druge vlasničke instrumente koje je prenijelo na stjecatelja vraća dioničarima odnosno imateljima drugih vlasničkih instrumenata, a institucija u sanaciji ili dioničari odnosno imatelji drugih vlasničkih instrumenata obvezni su preuzeti svu takvu imovinu, prava ili obveze, ili dionice ili druge vlasničke instrumente.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može izvršiti prijenos iz stavka 1. točke 1. ovoga članka samo na stjecatelja koji u trenutku prijenosa ima sva potrebna odobrenja za pružanje usluga koje su predmet prijenosa.

(9) U slučaju prijenosa iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, stjecatelj kvalificiranog udjela dužan je u trenutku prijenosa imati prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela na način kako je uređeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

(10) Nadležno tijelo o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela odlučuje bez odgađanja, a najkasnije u roku kako je uređeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisima kojima se uređuje tržište kapitala, kako ne bi došlo do odgode primjene instrumenta prodaje i onemogućavanja ostvarivanja ciljeva sanacije, a dok nadležno tijelo ne donese svoju odluku primjenjuje se sljedeće:

1. prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata na stjecatelja proizvodi pravne učinke i prijenos vlasništva može se izvršiti

2. dok nadležno tijelo provodi postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i tijekom razdoblja iz točke 6. ovoga stavka, suspendiraju se glasačka prava stjecatelja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koja u tom slučaju isključivo ima Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pri čemu ona nema obvezu koristiti se njima i nema ikakvu odgovornost zbog korištenja ili nekorištenja tim glasačkim pravima

3. dok provodi postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i tijekom razdoblja iz točke 6. ovoga stavka, nadležno tijelo neće poduzimati mjere predviđene za stjecanje bez suglasnosti, a koje su predviđene propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i investicijskih društava niti podnositi optužni prijedlog

4. nadležno tijelo po dovršetku postupka odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela odluku bez odgađanja dostavlja podnositelju zahtjeva i Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

5. ako nadležno tijelo odluči dati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, glasačka prava na temelju tih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata prelaze s Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na stjecatelja nakon što zaprimi odluku nadležnog tijela

6. ako nadležno tijelo odbije zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, tada:

a) glasačka prava na temelju tih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata još uvijek ima Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

b) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može naložiti stjecatelju prodaju dionica ili drugih vlasničkih instrumenata za koje nije dobio potrebnu suglasnost i za to odrediti rok uzimajući u obzir trenutno stanje tržišta.

(11) Ako stjecatelj, u roku iz stavka 10. točke 6. ovoga članka ne proda dionice ili druge vlasničke instrumente, nadležno tijelo uz suglasnost Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga poduzima mjere predviđene za stjecanje bez suglasnosti, koje su predviđene propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojima se uređuje tržište kapitala i podnosi optužni prijedlog.

(12) Prijenosi nastali primjenom instrumenta prodaje podliježu zaštitnim mjerama u skladu s odredbama glave XII. ovoga Zakona.

(13) Stjecatelj se smatra pravnim slijednikom institucije u sanaciji u vezi s prenesenom imovinom, pravima i obvezama za potrebe izvršavanja prava slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, kako je uređeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i investicijskih društava, i u tom smislu stjecatelj može nastaviti izvršavati sva prava koja je izvršavala institucija u sanaciji u odnosu na prenesenu imovinu, prava ili obveze.

(14) Upravitelji platnih sustava, sustava poravnanja i namire financijskih instrumenata, burze, sustava za zaštitu ulagatelja te sustava osiguranja depozita kojima je pristup imala institucija u sanaciji, dužni su stjecatelju omogućiti nastavak korištenja pravom članstva i pristupa, pod uvjetom da ispunjava uvjete za sudjelovanje u takvim sustavima.

(15) Iznimno od stavka 14. ovoga članka, ako stjecatelj ne ispunjava uvjete članstva i pristupa platnom sustavu, sustavu poravnanja i namire financijskih instrumenata, burzi, sustavu za zaštitu ulagatelja te sustavu osiguranja depozita, upravitelj tog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobriti da se prava članstva i pristupa tom sustavu ostvaruju u zatraženom razdoblju.

(16) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od upravitelja sustava iz stavka 14. ovoga članka produljenje razdoblja iz stavka 15. ovoga članka, ako to smatra potrebnim ili to od nje zatraži stjecatelj.

(17) Razdoblje iz stavaka 15. i 16. ovoga članka zajedno ne može biti dulje od dvije godine.«.

Iza stavka 17. dodaju se stavci 18. i 19. koji glase:

»(18) Pristup sustavima iz stavka 14. ovoga članka ne može biti uskraćen ako stjecatelj ne posjeduje rejting agencije za kreditni rejting ili ako taj rejting nije u skladu s razinom rejtinga potrebnim za pristup tim sustavima.

(19) Dioničari ili vjerovnici institucije u sanaciji i treće osobe čija imovina, prava ili obveze su ostale u instituciji u sanaciji, gube sva prava u odnosu na prenesenu imovinu, prava ili obveze, osim prava na zaštitne mjere iz glave XII. ovoga Zakona.

Postupovni zahtjevi pri primjeni instrumenta prodaje

Članak 72.

(1) Ako primjenjuje instrument prodaje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga oglašava ili na drugi način osigurava da se provede oglašavanje prodaje imovine, prava ili obveza te dionica i drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji uz mogućnost da se odvojeno oglašavaju skupovi prava, imovine i obveza.

(2) Oglašavanje prodaje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu sa sljedećim načelima:

1. transparentnosti, i u mjeri u kojoj je to moguće, ispravnog prikazivanja imovine, prava, obveza ili dionica ili vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji vodeći računa o očuvanju financijske stabilnosti

2. ravnopravnosti položaja potencijalnih stjecatelja

3. izbjegavanja sukoba interesa

4. žurnosti postupka sanacije i

5. ostvarivanja, u mjeri u kojoj je to moguće, najviše cijene za oglašene dionice ili druge instrumente vlasništva odnosno imovine, prava ili obveza.

(3) Načelo iz stavka 2. točke 2. ovoga članka ne sprječava Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga da kontaktira konkretnog potencijalnog stjecatelja.

(4) Bilo kakva javna objava oglašavanja prodaje institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji koja se zahtijeva na temelju članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 može se odgoditi na način propisan člankom 17. stavkom 4. ili 5. te Uredbe.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može provesti postupak prodaje bez oglašavanja ako utvrdi da bi to onemogućilo ili otežalo ispunjenje jednog ili više ciljeva sanacije, a posebno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako smatra da postoji bitna prijetnja financijskoj stabilnosti koja proizlazi iz propasti ili moguće propasti institucije u sanaciji i

2. ako smatra da bi se oglašavanjem prodaje štetilo učinkovitosti prodaje ili postizanju cilja sanacije iz članka 6. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.

IX.3. INSTRUMENT PRIJELAZNE INSTITUCIJE

Instrument prijelazne institucije

Članak 73. (NN 146/20, 21/22)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je na prijelaznu instituciju prenijeti:

1. dionice ili druge vlasničke instrumente koje je izdala jedna ili više institucija u sanaciji

2. imovinu, prava ili obveze jedne ili više institucija u sanaciji u cijelosti ili djelomično.

(2) Za prijenos iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna suglasnost dioničara institucije u sanaciji niti bilo koje treće osobe, kao ni usklađenost i postupanje u skladu s postupovnim zahtjevima iz propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava ili tržište kapitala.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga o prijenosu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavještava Središnje klirinško depozitarno društvo.

(4) U svrhu stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 74. ovoga Zakona osniva prijelaznu instituciju koja udovoljava sljedećim zahtjevima:

1. pravna je osoba u potpunom ili djelomičnom vlasništvu sanacijskog fonda i njome u cijelosti upravlja Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i

2. osniva se u svrhu prijenosa i držanja svih ili određenog broja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje je izdala institucija u sanaciji odnosno dijelova ili cjelokupne imovine, prava ili obveza jedne ili više institucije u sanaciji s ciljem održavanja pristupa ključnim funkcijama i prodaje institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga upravlja prijelaznom institucijom na način iz stavka 4. točke 1. ovoga članka neovisno o promjeni vlasničke strukture nakon primjene instrumenta unutarnje sanacije na način iz članka 79. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(6) Kod primjene instrumenta prijelazne institucije ukupna vrijednost obveza prenesenih na prijelaznu instituciju ne smije biti viša od ukupne vrijednosti prava i imovine prenesenih s institucije u sanaciji ili prava i imovine osiguranih iz drugih izvora.

(7) Iznos koji Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uplati prijelazna institucija, umanjen za iznose utvrđene temeljem članka 70. stavka 6. ovoga Zakona, isplaćuje se:

1. dioničarima odnosno imateljima drugih vlasničkih instrumenata, ako je instrument prijelazne institucije primijenjen na način da su prenijete dionice ili drugi vlasnički instrumenti koje je izdala institucija u sanaciji s tih dioničara odnosno imatelja drugih vlasničkih instrumenata na prijelaznu instituciju

2. instituciji u sanaciji, ako je instrument prijelazne institucije primijenjen na način da je prenijeta imovina, prava ili obveze institucije u sanaciji u cijelosti ili djelomično na prijelaznu instituciju.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može na prijelaznu instituciju više puta izvršiti prijenos u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(9) Nakon primjene instrumenta prijelazne institucije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može:

1. izvršiti povrat prava, imovine ili obveza s prijelazne institucije na instituciju u sanaciji ili dionica ili drugih vlasničkih instrumenata na dioničare odnosno imatelje drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji u odnosu na koje je prijenos izvršen, a institucija u sanaciji ili dioničari odnosno imatelji drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji obvezni su preuzeti svu takvu imovinu, prava ili obveze ili dionice ili druge vlasničke instrumente, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 10. ovoga članka

2. prenijeti dionice ili druge vlasničke instrumente odnosno imovinu, prava ili obveze prijelazne institucije trećoj osobi.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može izvršiti povrat dionica ili drugih vlasničkih instrumenata odnosno imovine, prava ili obveza s prijelazne institucije na instituciju u sanaciji u skladu sa stavkom 9. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

1. ako je takva mogućnost povrata izrijekom predviđena pri prijenosu dionica ili drugih vlasničkih instrumenata odnosno imovine, prava ili obveza ili

2. ako određene dionice ili drugi vlasnički instrumenti, imovina, prava ili obveze ne ispunjavaju uvjete odnosno nisu u kategoriji dionica ili drugih vlasničkih instrumenata, imovine, prava ili obveza u odnosu na koje je izvršen prijenos.

(11) Povrat iz stavka 9. ovoga članka može se izvršiti u bilo kojem trenutku do donošenja odluke o okončanju postupka sanacije te mora biti u skladu s uvjetima utvrđenima prilikom prijenosa.

(12) Prijenos između institucije u sanaciji ili dioničara ili imatelja drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji u odnosu na koje je prijenos izvršen s jedne strane i prijelazne institucije s druge strane podliježe zaštitnim mjerama u skladu s odredbama glave XII. ovoga Zakona.

(13) Prava koja su potrebna za neposredno pružanje usluga ili osnivanje podružnice u drugoj državi članici prelaze s institucije u sanaciji na prijelaznu instituciju te se prijelazna institucija smatra pravnim slijednikom institucije u sanaciji u vezi s prenesenom imovinom, pravima ili obvezama, a Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zatražiti da se prijelazna institucija smatra pravnim slijednikom i u odnosu na druga prava institucije u sanaciji.

(14) Prijelazna institucija stupa na mjesto institucije u sanaciji u sve postupke u kojima je institucija u sanaciji sudjelovala u vezi s prenesenom imovinom, pravima i obvezama neovisno o pristanku druge ugovorne strane.

(15) Upravitelji platnih sustava, sustava poravnanja i namire financijskih instrumenata, burze, sustava za zaštitu ulagatelja te sustava osiguranja depozita kojima je pristup imala institucija u sanaciji, dužni su prijelaznoj instituciji omogućiti nastavak korištenja pravom članstva i pristupa, pod uvjetom da ispunjava uvjete za sudjelovanje u takvim sustavima.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, ako prijelazna institucija ne ispunjava uvjete članstva i pristupa platnom sustavu, sustavu poravnanja i namire financijskih instrumenata, burzi, sustavu za zaštitu ulagatelja te sustavu osiguranja depozita, upravitelj tog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobriti da se prava članstva i pristupa tom sustavu ostvaruju u zatraženom razdoblju.

(17) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od upravitelja sustava iz stavka 15. ovoga članka produljenje razdoblja iz stavka 16. ovoga članka, ako to smatra potrebnim ili to od nje zatraži prijelazna institucija.

(18) Razdoblje iz stavaka 16. i 17. ovoga članka zajedno ne može biti dulje od dvije godine.

(19) Pristup sustavima iz stavka 15. ovoga članka ne može biti uskraćen ako prijelazna institucija ne posjeduje rejting agencije za kreditni rejting ili ako taj rejting nije u skladu s razinom rejtinga potrebnim za pristup tim sustavima.

(20) Dioničar ili vjerovnik institucije u sanaciji i treća osoba čija imovina, prava ili obveze nisu preneseni na prijelaznu instituciju nemaju nikakva prava u odnosu na prenesenu imovinu, prava ili obveze ili na sudjelovanje u upravljanju prijelaznom institucijom, osim prava na zaštitne mjere glave XII. ovoga Zakona.

(21) Pri primjeni instrumenta prijelazne institucije upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji ne odgovaraju dioničaru ili vjerovniku institucije u sanaciji zbog svog djelovanja ili propusta tijekom obavljanja svojih dužnosti, osim ako je šteta prouzročena grubom nepažnjom ili teškom povredom radnih obveza.

(22) Prijelazna institucija odgovara za štetu samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Osnivanje prijelazne institucije

Članak 74. (NN 146/20, 27/24)

(1) Prijelazna institucija osniva se kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću, čije dionice odnosno druge vlasničke instrumente u cijelosti ili djelomično upisuje sanacijski fond.

(2) Na osnivanje prijelazne institucije primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga usvaja statut odnosno izjavu o osnivanju ili društveni ugovor prijelazne institucije.

(4) Nadležno tijelo na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdaje privremeno odobrenje najmanje za pružanje usluga koje su prenesene na prijelaznu instituciju te u njemu navodi rok u kojem prijelazna institucija nije dužna ispunjavati propisane zakonske uvjete za dobivanje odobrenja za rad.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao članove uprave prijelazne institucije imenuje osobe koje su imenovane kao članovi sanacijske uprave institucije u sanaciji.

(6) Ovlasti nadzornog odbora prijelazne institucije izvršava sanacijska uprava institucije u sanaciji, a ovlasti glavne skupštine prijelazne institucije izvršava Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(7) Sanacijska uprava dužna je u roku koji odredi Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, te uz njezinu suglasnost, usvojiti strategiju i profil rizičnosti prijelazne institucije te je bez odgađanja dostaviti nadležnom tijelu.

(8) Odluka o osnivanju prijelazne institucije sadrži odluku o izdavanju dionica ili drugih vlasničkih instrumenata prijelazne institucije i Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlašćuje sanacijsku upravu za provedbu izdanja.

(9) Kapital prijelazne institucije upisuje sanacijski fond, a on se kreira uplatom iz sanacijskog fonda odnosno upisuje se i kreira na način utvrđen odlukom o sanaciji Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(10) Na upis kapitala od strane sanacijskog fonda ne primjenjuju se odredbe o izdavanju suglasnosti za kvalificiranog imatelja iz propisa koji uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojim se uređuje tržište kapitala.

(11) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dužna je najkasnije u roku od 24 sata od donošenja odluke o osnivanju prijelazne institucije podnijeti prijavu za upis osnivanja prijelazne institucije u sudski registar.

(12) Trgovački sud žurno odlučuje o upisu svih podataka sadržanih u prijavi za upis koju podnosi Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a postupak upisa ne može trajati više od 24 sata od podnošenja prijave.

(13) Iznimno od propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i propisa kojim se uređuje prijava za upis u sudski registar, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prijavi za upis prilaže:

1. odluku o otvaranju postupka sanacije iz članka 45. ovoga Zakona ili odluku o otvaranju postupka sanacije Jedinstvenog sanacijskog odbora donesene na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014

2. odluku o odvajanju institucije u sanaciji s osnivanjem prijelazne institucije iz stavka 3. ovoga članka odnosno odluku o osnivanju prijelazne institucije prijenosom dionica ili drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji iz stavka 2. ovoga članka

3. privremeno odobrenje Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadležnog tijela za pružanje usluga koje se prenose na prijelaznu instituciju i

4. statut društva ili izjavu o osnivanju odnosno društveni ugovor.

Poslovanje prijelazne institucije

Članak 75.

(1) Prijelazna institucija mora ispunjavati zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojima se uređuje tržište kapitala i podložna je superviziji odnosno nadzoru u skladu s tim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dopustiti da prijelazna institucija neki od zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ispuni u određenom roku.

(3) Prijelazna institucija dužna je poslovati u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore, a Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može u tom cilju ograničiti postupanje prijelazne institucije.

(4) Sanacijska uprava dužna je upravljati prijelaznom institucijom na način da osigura kontinuitet obavljanja ključnih funkcija te poduzimati postupke s ciljem prodaje institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, njihove imovine, prava ili obveza, u skladu s rokovima iz članka 77. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona i uvažavajući pravni okvir Europske unije i propise kojima se uređuje zaštita tržišnog natjecanja.

Prodaja prijelazne institucije

Članak 76.

Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prodaju prijelazne institucije, odnosno njezine imovine, prava ili obveza provodi pod tržišnim uvjetima i u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore, uvažavajući sljedeća načela:

1. transparentnosti i u mjeri u kojoj je to moguće ispravnog prikazivanja imovine, prava ili obveza i

2. ravnopravnosti potencijalnih stjecatelja.

Prestanak prijelazne institucije

Članak 77.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku o prestanku statusa prijelazne institucije u sljedećim slučajevima:

1. prijelazna institucija ne udovoljava zahtjevima iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

2. ako trećim osobama proda imovinu, prava ili obveze prijelazne institucije ili njihov pretežiti dio ili

3. prestanka poslovanja odnosno ako je imovina prijelazne institucije unovčena, a obveze podmirene.

(2) Prijelazna institucija prestaje postojati u sljedećim slučajevima:

1. ako se spoji s drugim društvom danom upisa novog društva u sudski registar ili

2. ako se pripoji drugom društvu danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj.

(3) Ako nisu nastupile okolnosti iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi odluku o prestanku statusa prijelazne institucije najkasnije istekom roka od dvije godine od dana posljednje odluke o prijenosu s ili na prijelaznu instituciju.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka na jedno ili više jednogodišnjih razdoblja ako to:

1. pridonosi nastupu okolnosti iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ili

2. osigurava kontinuitet ključnih funkcija prijelazne institucije.

(5) Odluka iz stavka 4. ovoga članka mora biti obrazložena i sadržavati detaljnu procjenu stanja, uključujući tržišne uvjete i razloge produženja.

(6) U slučaju iz stavka 1. točke 2. ili stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja pokreće postupak prestanka poslovanja prijelazne institucije ili donosi odluku iz članka 43. stavka 8. ovoga Zakona ili članka 44. stavka 6. ovoga Zakona.

(7) Iznos koji ostane nakon provedenog prestanka poslovanja odnosno redovnog postupka zbog insolventnosti prijelazne institucije iz stavka 6. ovoga članka uplaćuje se Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga koja ga umanjen za iznose utvrđene u skladu s člankom 70. stavkom 6. ovoga Zakona isplaćuje dioničarima odnosno imateljima drugih vlasničkih instrumenata prijelazne institucije.

(8) Ako se prijelazna institucija koristi za prijenos imovine i obveza više od jedne institucije u sanaciji, obveza iz stavka 6. ovoga članka odnosi se na imovinu i obveze prenesene sa svake pojedine institucije u sanaciji, a ne na prijelaznu instituciju.

IX.4. INSTRUMENT ODVAJANJA IMOVINE

Instrument odvajanje imovine

Članak 78.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je prenijeti imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji ili prijelazne institucije na jednog ili više nositelja upravljanja imovinom.

(2) Za prijenos iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna suglasnost dioničara institucije u sanaciji niti bilo koje treće osobe, izuzev prijelazne institucije, kao ni usklađenost i postupanje u skladu s postupovnim zahtjevima iz propisa kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava ili tržište kapitala.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlast iz stavka 1. ovoga članka koristi ako je:

1. situacija na određenom tržištu za tu imovinu takva da bi njezina prodaja u likvidaciji ili redovnom postupku zbog insolventnosti negativno utjecala na jedno ili više financijskih tržišta

2. takav prijenos potreban kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje institucije u sanaciji ili prijelazne institucije ili

3. takav prijenos potreban za postizanje najvećeg prihoda od unovčenja.

(4) Nositelj upravljanja imovinom je pravna osoba koju u svrhu primanja dijela ili cjelokupne imovine, prava i obveza jedne ili više institucija u sanaciji ili prijelazne institucije osniva Hrvatska agencija za osiguranje depozita.

(5) Osnivački kapital nositelja upravljanja imovinom može uplatiti Hrvatska agencija za osiguranje depozita na način utvrđen odlukom o sanaciji i uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 ili iz sanacijskog fonda.

(6) Nositelj upravljanja imovinom je u potpunom ili djelomičnom vlasništvu sanacijskog fonda i njime u cijelosti upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita.

(7) Nositelj upravljanja imovinom upravlja imovinom i pravima koja su mu prenesena pažnjom dobrog gospodarstvenika s ciljem postizanja najveće moguće vrijednosti te imovine i prava prodajom odnosno u likvidaciji ili redovnom postupku zbog insolventnosti.

(8) Neovisno o vlasničkoj strukturi nositelja upravljanja imovinom Hrvatska agencija za osiguranje depozita usvaja ili daje suglasnost na osnivačke akte nositelja upravljanja imovinom.

(9) Neovisno o vlasničkoj strukturi nositelja upravljanja imovinom Hrvatska agencija za osiguranje depozita usluga imenuje upravu nositelja upravljanja imovinom ili daje suglasnost na izbor uprave nositelja upravljanja imovinom.

(10) Hrvatska agencija za osiguranje depozita odobrava naknadu članovima uprave, utvrđuje njihove dužnosti, prava i obveze te odobrava strategiju i profil rizičnosti nositelja upravljanja imovinom.

(11) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri primjeni ovlasti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje iznos naknade za koji se imovina, prava i obveze prenose na nositelja upravljanja imovinom, polazeći od procjene vrijednosti provedene u skladu s člancima 50. ili 51. ovoga Zakona odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014, a u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore, s time da iznos naknade može odrediti u nominalnom ili negativnom iznosu.

(12) Iznos iz stavka 11. ovoga članka nositelj upravljanja imovinom isplaćuje se instituciji u sanaciji.

(13) Iznos iz stavka 12. ovoga članka nositelj upravljanja imovinom može uplatiti i u obliku dužničkog instrumenta koji izdaje nositelj upravljanja imovinom.

(14) Ako se instrument odvajanja imovine koristi zajedno s instrumentom prijelazne institucije, nositelj upravljanja imovinom može, nakon primjene instrumenta prijelazne institucije, stjecati imovinu, prava ili obveze od prijelazne institucije u kojem slučaju se iznos iz stavka 12. ovoga članka uplaćuje prijelaznoj instituciji.

(15) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može više puta izvršiti prijenos imovine, prava ili obveza s institucije u sanaciji na jednog ili više nositelja upravljanja imovinom odnosno izvršiti povrat imovine, prava ili obveza s jednog ili više nositelja upravljanja imovinom na instituciju u sanaciji, pod uvjetima iz stavka 16. ovoga članka, pri čemu je institucija u sanaciji obvezna preuzeti svu takvu imovinu, prava ili obveze.

(16) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može izvršiti povrat imovine, prava ili obveza s nositelja upravljanja imovinom na instituciju u sanaciji, u jednom od sljedećih slučajeva:

1. ako je takva mogućnost povrata izrijekom predviđena pri prijenosu imovine, prava ili obveza ili

2. ako određena imovina, prava ili obveze ne ispunjavaju uvjete odnosno nisu u kategoriji imovine, prava ili obveza u odnosu na koje je izvršen prijenos.

(17) Povrat iz stavka 16. ovoga članka može se izvršiti u bilo kojem trenutku do donošenja odluke o okončanju postupka sanacije te mora biti u skladu s uvjetima utvrđenima prilikom prijenosa.

(18) Prijenos između institucije u sanaciji i nositelja upravljanja imovinom podliježe zaštitnim mjerama u slučaju djelomičnog prijenosa u skladu s odredbama glave XII. ovoga Zakona.

(19) Dioničar ili vjerovnik institucije u sanaciji i treća osoba čija imovina, prava ili obveze nisu preneseni na nositelja upravljanja imovinom nemaju nikakva prava u odnosu na prenesenu imovinu, prava ili obveze, osim prava na zaštitne mjere iz glave XII. ovoga Zakona.

(20) Pri primjeni instrumenta odvajanja imovine upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji ne odgovaraju dioničaru odnosno imatelju drugog vlasničkog instrumenta ili vjerovniku institucije u sanaciji zbog svog djelovanja ili propusta tijekom obavljanja svojih dužnosti, osim ako je šteta prouzročena grubom nepažnjom ili teškom povredom radnih obveza.

(21) Nositelj upravljanja imovinom odgovara za štetu samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(22) Nositelj upravljanja imovinom smatra se pravnim slijednikom institucije u sanaciji ili prijelazne institucije u vezi s prenesenom imovinom, pravima i obvezama i stupa na mjesto institucije u sanaciji ili prijelazne institucije u svim postupcima u kojima je institucija u sanaciji ili prijelazna institucija sudjelovala u vezi s prenesenom imovinom, pravima i obvezama neovisno o pristanku protivne strane.

IX.5. INSTRUMENT UNUTARNJE SANACIJE

Instrument unutarnje sanacije

Članak 79.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je, u skladu s člankom 97. stavkom 1. ovoga Zakona, primijeniti instrument unutarnje sanacije radi ispunjavanja ciljeva sanacije iz članka 6. ovoga Zakona i u skladu s načelima sanacije iz članka 7. ovoga Zakona za sljedeće svrhe:

1. dokapitalizaciju institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji ispunjava uvjete za sanaciju u mjeri potrebnoj da bi ta institucija ili taj subjekt ponovno ispunjavao uvjete potrebne za dobivanje odobrenja za rad sukladno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava, nastavio pružati usluge za koje je dobio odobrenje za rad i održavao povjerenje tržišta ili

2. pretvaranja tražbina i dužničkih instrumenata u dionice ili druge vlasničke instrumente ili smanjenja glavnice tražbina i dužničkih instrumenata koji prenosi:

a) na prijelaznu instituciju s ciljem osiguravanja kapitala prijelazne institucije ili

b) primjenom instrumenta prodaje ili instrumenta odvajanja imovine.

(2) Odluku o primjeni sanacijskog instrumenta na način iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi ako postoji realna mogućnost da će primjenom tog instrumenta, uz druge mjere, uključujući mjere koje se provode u skladu s planom reorganizacije poslovanja iz članka 87. ovoga Zakona, institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ponovno postati financijski stabilan i dugoročno održati redovno poslovanje.

(3) Ako nije ispunjen uvjet iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je primijeniti bilo koji drugi sanacijski instrument iz članka 70. ovoga Zakona te instrument unutarnje sanacije na način iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(4) Prilikom primjene instrumenta unutarnje sanacije na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona može se promijeniti njihov pravni oblik.

Obveze podložne za unutarnju sanaciju

Članak 80.

(1) Instrument unutarnje sanacije primjenjuje se na sve obveze institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne može smanjiti vrijednosti ili pretvoriti sljedeće obveze neovisno o mjerodavnom pravu za te obveze:

1. depozit koji je osiguran u skladu s propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

2. osiguranu obvezu, u dijelu koji je pokriven osiguranjem, uključujući pokrivene obveznice i obveze u obliku financijskih instrumenata koji se koriste za zaštitu od rizika i čine sastavni dio imovine za pokriće te koji su osigurani na sličan način kao pokrivene obveznice

3. obvezu nastalu upravljanjem imovinom i novcem klijenata od strane institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, uključujući imovinu ili novac klijenata kojima upravlja društvo za upravljanje u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje otvorenih investicijskih fondova ili alternativnih investicijskih fondova, pod uvjetom da su sredstva tog klijenta zaštićena sukladno odredbama posebnog zakona

4. obvezu osiguranu fiducijarnim odnosom između institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji se nalaze u svojstvu fiducijanta, i druge osobe u svojstvu fiducijara, pod uvjetom da je taj fiducijar zaštićen na temelju propisa kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti ili na temelju građanskog prava

5. obvezu prema institucijama, osim obveza prema članicama iste grupe, s izvornim dospijećem kraćim od sedam dana

6. obvezu s preostalim rokom dospijeća kraćim od sedam dana prema sustavima za namiru naloga za prijenos, upraviteljima tih sustava ili sudionicima u tom sustavu u skladu s propisima kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, a koja je nastala sudjelovanjem u takvim sustavima ili prema središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za rad u Europskoj uniji na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 i središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala priznalo na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012

7. obvezu prema bilo kojoj od sljedećih osoba:

a) radniku, na osnovi svih primitaka izuzev varijabilnih primitaka koji nisu utvrđeni kolektivnim ugovorom i varijabilnih primitaka radnika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i tržište kapitala

b) vjerovniku, temeljem ugovora o isporuci robe ili usluga instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, koje su ključne za dnevno funkcioniranje poslovanja, uključujući informatičke usluge, komunalne usluge, najam, opskrbu i održavanje prostora

c) poreznim tijelima i tijelima nadležnim za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i druga socijalna osiguranja, pod uvjetom da te obveze imaju prednost pri namirenju u skladu s propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti i

d) sustavima osiguranja depozita temeljem obveze uplate premije za osiguranje depozita u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje depozita u kreditnoj instituciji

8. obvezu prema instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji je dio iste sanacijske grupe, ali nije sanacijski subjekt, neovisno o njezinu dospijeću, osim ako je prema propisima kojim se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti tražbina povezana s tom obvezom u nižem isplatnom redu u odnosu na isplatni red tražbina povezanih s ostalim redovnim neosiguranim obvezama.

(3) U odnosu na stavak 2. točku 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osigurava da sva imovina koja služi kao osiguranje pokrivenim obveznicama ostane jednaka, odijeljena i u iznosu koji je dovoljan za pokriće tih obveza.

(4) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti instrument unutarnje sanacije na dio osiguranog depozita koji prelazi razinu pokrića kako je uređeno propisom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Isključivanje ili djelomično isključivanje obveza podložnih za unutarnju sanaciju

Članak 81.

(1) Iznimno od članka 80. stavka 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može određene obveze podložne za unutarnju sanaciju ili određenu skupinu tih obveza djelomično ili u cijelosti isključiti od primjene instrumenta unutarnje sanacije, i to ako:

1. vrijednost obveze nije moguće u razumnom roku smanjiti ili pretvoriti, unatoč svim radnjama koje je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poduzela u dobroj vjeri

2. je isključenje nužno u cilju omogućavanja kontinuiteta ključnih funkcija i temeljnih poslovnih linija

3. je isključenje nužno radi izbjegavanja širenja negativnih učinaka na financijski sustav, posebno glede depozita koji podliježu osiguranju u skladu s propisom kojim se uređuje osiguranje depozita, a iznad visine osiguranog iznosa, čime bi se ozbiljno narušilo funkcioniranje financijskih tržišta, uključujući infrastrukturu financijskih tržišta, na način kojim bi se mogao prouzročiti ozbiljan poremećaj gospodarstva Republike Hrvatske ili gospodarstva Europske unije ili

4. bi primjena instrumenta unutarnje sanacije na te obveze rezultirala većim gubicima drugih vjerovnika.

(2) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odluči djelomično ili u cijelosti isključiti obvezu podložnu za unutarnju sanaciju ili određenu skupinu tih obveza u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, iznos smanjenja vrijednosti ili pretvaranja koji se primjenjuje na ostale obveze podložne za unutarnju sanaciju može se povećati za iznos takvih isključenja, pod uvjetom da je iznos tog smanjenja vrijednosti ili pretvaranja koji se primjenjuje na ostale obveze podložne za unutarnju sanaciju u skladu s načelom iz članka 7. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir:

1. načelo da gubitke prvo snosi dioničar, a zatim vjerovnik institucije u sanaciji prema redoslijedu namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti

2. sposobnost institucije u sanaciji za pokriće gubitaka koju bi imala u slučaju isključenja obveza i

3. potrebu da se osigura adekvatno financiranje sanacije.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka o tome obavještava Europsku komisiju.

(5) S ciljem učinkovite provedbe sanacijske strategije, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka pažljivo razmatra isključenje od primjene instrumenta unutarnje sanacije djelomično ili u cijelosti obveze prema instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji su dio iste sanacijske grupe, ali nisu sanacijski subjekt, a koja nije isključena u skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 8. ovoga Zakona, pri čemu vodi računa o procjeni sanacijskog tijela za društvo kći o čijoj je tražbini riječ je li u slučaju primjene instrumenta unutarnje sanacije na te obveze iznos stavki koji odgovara uvjetima iz članka 31. ovoga Zakona dovoljan za provedbu preferirane sanacijske strategije.

Uporaba sredstava sanacijskog fonda u slučaju isključenja ili djelomičnog isključenja podložnih obveza

Članak 82. (NN 146/20, 27/24)

(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona odluči djelomično ili u cijelosti isključiti određenu obvezu podložnu za unutarnju sanaciju ili određenu skupinu tih obveza i ako gubici nisu u potpunosti preneseni na preostale vjerovnike u skladu s člankom 81. stavkom 2. ovoga Zakona, može iz sredstava sanacijskog fonda instituciji u sanaciji uplatiti tu razliku radi:

1. obuhvaćanja svih gubitaka koji nisu u potpunosti preneseni na preostale vjerovnike kako bi neto vrijednost imovine institucije u sanaciji bila jednaka nuli u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona ili

2. stjecanja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata ili drugih instrumenata kapitala institucije u sanaciji u svrhu povećanja regulatornog kapitala institucije u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona.

(2) Sredstva sanacijskog fonda mogu se koristiti za svrhe iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako su dioničari i ostali vjerovnici, smanjenjem vrijednosti, pretvaranjem ili na drugi način, sudjelovali u pokriću gubitaka i dokapitalizaciji u iznosu od najmanje 8 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital institucije u sanaciji, izračunano u trenutku poduzimanja sanacijske mjere u skladu s procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona i

2. do iznosa od 5 % ukupnih obveza, uključujući regulatorni kapital institucije u sanaciji, a izračunanih u skladu s procjenom vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona u trenutku poduzimanja sanacijske mjere.

(3) Izvori sredstava sanacijskog fonda, a koja se koriste u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, su:

1. prethodni doprinosi iz članka 132. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

2. iznos koji se može prikupiti kroz naknadne doprinose iz članka 132. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kroz razdoblje od tri godine i

3. ako iznosi iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nisu dovoljni, iznos koji se prikupi na temelju dodatnih izvora financiranja iz članka 132. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

(4) U izvanrednim okolnostima, Hrvatska agencija za osiguranje depozita može prikupiti dodatna sredstva iz stavka 3. točke 3. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. da je iskorišteni iznos sredstava sanacijskog fonda dosegao iznos od 5 % utvrđen stavkom 2. točkom 2. ovoga članka i

2. da su sve neosigurane obveze, osim depozita koji podliježu osiguranju, koje prema propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti nemaju prednost pri namirenju, u cijelosti smanjene ili pretvorene u instrumente kapitala.

(5) Ako se ispune uvjeti iz stavka 4. ovoga članka, Hrvatska agencija za osiguranje depozita može umjesto sredstava iz stavka 4. ovoga članka ili dodatno na njih uplatiti i sredstva iz sanacijskog fonda koja su prikupljena prethodnim doprinosima iz članka 132. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, a koja nisu u potpunosti iskorištena.

(6) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, Hrvatska agencija za osiguranje depozita može u svrhu stavka 1. ovoga članka instituciji u sanaciji izvršiti uplatu sredstava sanacijskog fonda pod uvjetom da:

1. su osobe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka pridonijele pokriću gubitka i dokapitalizaciji u iznosu koji nije manji od 20 % rizikom ponderirane imovine institucije u sanaciji

2. sanacijski fond raspolaže sredstvima prikupljenim putem prethodnih doprinosa iz članka 132. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u iznosu većim od 3 % osiguranih depozita svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke i

3. imovina institucije u sanaciji je na konsolidiranoj osnovi manja od iznosa 900 milijardi eura.

(7) Odluka Hrvatske agencije za osiguranje depozita o upotrebi sanacijskog fonda u slučaju isključenja iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona izvršna je ako Europska komisija u roku od 24 sata ili dužem roku uz pristanak Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od primitka obavijesti iz članka 81. stavka 4. ovoga Zakona nije zabranila ili zatražila izmjenu te odluke.

Procjena iznosa unutarnje sanacije

Članak 83.

(1) Pri primjeni instrumenta unutarnje sanacije, a na temelju rezultata procjene vrijednosti u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrđuje kad je to primjenjivo:

1. ukupni iznos za koji se moraju otpisati obveze podložne za unutarnju sanaciju kako bi se osiguralo da vrijednost imovine institucije u sanaciji bude jednaka vrijednosti njezinih obveza i

2. ukupni iznos u kojem se obveze podložne za unutarnju sanaciju moraju pretvoriti u dionice ili druge vlasničke instrumente kako bi se osigurala potrebna stopa redovnog osnovnog kapitala institucije u sanaciji ili prijelazne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrđuje iznos iz stavka 1. ovoga članka uzimajući u obzir:

1. sve uplate kapitala koje sanacijski fond vrši u skladu s člankom 136. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

2. iznos kapitala koji je potreban kako bi institucija u sanaciji ili prijelazna institucija u sljedećih 12 mjeseci nastavila ispunjavati uvjete za dobivanje odobrenja za rad u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno investicijskih društava i

3. kapital potreban da bi se održalo dovoljno povjerenje tržišta.

(3) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga namjerava primijeniti instrument odvajanja imovine iz članka 78. ovoga Zakona, kod utvrđivanja iznosa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uzima u obzir procjenu potrebnog kapitala nositelja upravljanja imovinom.

(4) Ako je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenom instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 79. stavkom 1. ovoga Zakona djelomično ili u cijelosti smanjila obveze odnosno ako je u skladu s odredbama glave VII. ovoga Zakona smanjena vrijednost instrumenata kapitala, a iznos smanjenja, temeljen na rezultatima privremene procjene vrijednosti iz članka 50. stavka 10. ili 11. ovoga Zakona, je veći od potrebnog iznosa umanjenja temeljenog na rezultatima naknadne procjene vrijednosti u skladu s člankom 51. ovoga Zakona, sanacijsko tijelo može povećati iznos obveza, a potom i vrijednost instrumenata kapitala kako bi se u potrebnoj mjeri vjerovnicima i dioničarima nadoknadila ta razlika.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje ovlasti u skladu s člankom 20. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s uputom Jedinstvenog sanacijskog odbora.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u mjeri u kojoj je to moguće osigurava da se procjena vrijednosti iz članka 50. ili 51. ovoga Zakona provede na ažurnim i sveobuhvatnim informacijama o imovini i obvezama institucije u sanaciji.

Postupanje prema dioničarima pri primjeni instrumenta unutarnje sanacije odnosno smanjenju vrijednosti ili pretvaranju instrumenata kapitala

Članak 84.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je pri provođenju ovlasti iz članka 52. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili pri primjeni instrumenta unutarnje sanacije u odnosu na dioničare:

1. provesti pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenta ili prenijeti postojeće dionice odnosno druge vlasničke instrumente na vjerovnike institucije u sanaciji ili

2. pod uvjetom da je, u skladu s procjenom vrijednosti provedenom na temelju članka 50. ili 51. ovoga Zakona ili u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014, imovina institucije u sanaciji veća od njezinih obveza, razrijediti dioničarsku strukturu pretvaranjem u skladu s ovlasti iz članka 52. stavka 1. ili članka 57. ovoga Zakona relevantnih instrumenata kapitala koje je izdala institucija u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili pretvaranjem u skladu s ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona obveza podložnih za unutarnju sanaciju institucije u sanaciji u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

(2) Razrjeđivanje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obavlja se po stopi pretvaranja kojom se značajno razrjeđuje postojeća dionička struktura.

(3) Mjere iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dioničare i imatelje drugih vlasničkih instrumenata, ako su te dionice ili drugi vlasnički instrumenti izdani ili dodijeljeni:

1. na temelju pretvaranja dužničkih instrumenata u dionice ili druge vlasničke instrumente u skladu s ugovorenim uvjetima prvotnih dužničkih instrumenata prilikom nastupa događaja koji je prethodio ili je nastupio istodobno s utvrđenjem Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga da su u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ispunjeni uvjeti za sanaciju

2. na temelju pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 53. ovoga Zakona.

(4) Pri odlučivanju o mjeri koju će poduzeti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir:

1. procjenu vrijednosti provedenu u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014

2. iznos u kojem, prema njezinoj procjeni, stavke redovnog osnovnog kapitala moraju biti smanjene i vrijednost relevantnih instrumenta kapitala mora biti smanjena ili ti instrumenti moraju biti pretvoreni u skladu s člankom 53. stavkom 3. ovoga Zakona i

3. ukupni procijenjeni iznos u skladu s člankom 83. ovoga Zakona odnosno u skladu s člankom 27. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(5) Ako bi zbog pretvaranja relevantnih instrumenta kapitala došlo do stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u instituciji, nadležno tijelo pravodobno provodi postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojima se uređuje tržište kapitala kako ne bi došlo do odgode primjene pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i kako se ne bi onemogućilo da se sanacijskom mjerom ostvare njezini ciljevi.

(6) Postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju iz stavka 5. ovoga članka provodi nadležno tijelo, po službenoj dužnosti.

(7) Ako nadležno tijelo ne dovrši postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na dan početka pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala ili ako odbije dati suglasnost za stjecanje, na sva stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela od strane stjecatelja, a koji proizlaze iz pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala, primjenjuje se članak 71. stavak 10. ovoga Zakona.

Redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja

Članak 85.

(1) Primjenom instrumenta unutarnje sanacije Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može smanjiti vrijednost ili izvršiti pretvaranje instrumenta odnosno obveze koja nije izuzeta temeljem članaka 80. i 81. ovoga Zakona na način da:

1. prvo smanji vrijednost stavaka redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 53. ovoga Zakona u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno

2. zatim smanji glavnicu instrumenta dodatnog osnovnog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno i u skladu sa svojstvima instrumenta, ako je ukupno smanjenje u skladu s točkom 1. ovoga stavka manje od zbroja iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona

3. zatim smanji glavnicu instrumenta dopunskog kapitala u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno i u skladu sa svojstvima instrumenta, ako je ukupno smanjenje u skladu s točkama 1. i 2. ovoga stavka manje od zbroja iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona

4. zatim smanji glavnicu podređenog duga koji nije uključen u stavke dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala, u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno, u skladu s redoslijedom namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti, da bi zajedno sa smanjenjem vrijednosti u skladu s točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka dosegnuo zbroj iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona, ako je ukupno smanjenje u skladu s točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka manje od zbroja iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona

5. zatim smanji glavnicu ili preostali iznos obveza podložnih za unutarnju sanaciju, uključujući nepovlaštene neosigurane dužničke instrumente, u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno, u skladu s redoslijedom namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti u skladu s propisima kojima se uređuje redovni postupak zbog insolventnosti, uključujući redoslijed namirenja depozita, osim ako temeljem članka 81. ovoga Zakona nije određen drukčiji raspored pokrića gubitaka, da bi zajedno sa smanjenjem vrijednosti u skladu s točkama 1. do 4. ovoga stavka dosegnuo zbroj iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona, ako je ukupno smanjenje dionica odnosno drugih vlasničkih instrumenata, relevantnih instrumenata kapitala i obveza podložnih za unutarnju sanaciju iz točaka 1. do 4. ovoga stavka manje od zbroja iznosa iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Pri provođenju ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga gubitak iz članka 84. stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga Zakona proporcionalno raspodjeljuje na dionice odnosno druge vlasničke instrumente i obveze podložne za unutarnju sanaciju iste kategorije, osim ako drukčiji raspored ne proizlazi iz primjene članka 81. ovoga Zakona.

(3) Odredbom stavka 2. ovoga članka ne sprječava se Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga povlašteno postupati s obvezama koje nisu podložne za unutarnju sanaciju u skladu s člankom 80. stavkom 2. ovoga Zakona i obvezama koje su isključene od primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 81. ovoga Zakona u odnosu na ostale obveze podložne za unutarnju sanaciju istog redoslijeda namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti.

(4) Prije primjene stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smanjuje vrijednost ili pretvara glavnicu instrumenata iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka ako instrument sadrži odredbu kojom je predviđeno sljedeće:

1. da se glavnica instrumenta smanjuje sa svakim događajem povezanim s financijskim stanjem, solventnošću ili razinama regulatornog kapitala institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

2. kojom je određeno da se pri nastupu svakog takvog događaja omogućuje pretvaranje instrumenata u vlasničke instrumente.

(5) Ako nakon provedenog smanjenja vrijednosti iz stavka 4. točke 1. ovoga članka preostala glavnica instrumenta ima vrijednost veću od nule, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prije primjene instrumenta unutarnje sanacije smanjuje vrijednost ili pretvara preostalu glavnicu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kada donosi odluku o smanjenju vrijednosti obveze ili pretvaranju iste u instrumente redovnog osnovnog kapitala, ne može izvršiti pretvaranje glavnice jedne kategorije obveza dok obveza koja je podređena toj kategoriji većim dijelom nije pretvorena u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili joj nije smanjena vrijednost, osim ako je to dopušteno člancima 80. i 81. ovoga Zakona.

Izvedenice

Članak 86.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smanjuje vrijednost ili pretvara obveze iz ugovora o izvedenici nakon netiranja istih.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je ugovor o izvedenici učiniti dospjelim i raskinuti na dan donošenja odluke o otvaranju postupka sanacije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne mora učiniti dospjelim i raskinuti obveze iz ugovora o izvedenici, pod uvjetom da je obveza iz ugovora o izvedenici isključena iz primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 81. ovoga Zakona.

(4) Ako ugovor o izvedenici podliježe sporazumu o netiranju, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili neovisni procjenitelj u procjeni vrijednosti koja se provodi u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona odnosno u skladu s člankom 20. stavcima 1. do 15. Uredbe (EU) br. 806/2014 obvezu koja proizlazi iz te transakcije utvrđuje na neto osnovi u skladu s uvjetima tog sporazuma.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrđuje vrijednost obveza koje proizlaze iz izvedenica u skladu s:

1. odgovarajućim metodologijama za utvrđivanje vrijednosti kategorija izvedenica, uključujući transakcije koje podliježu sporazumima o netiranju

2. načelima za utvrđivanje odgovarajućeg trenutka u kojemu bi se trebala utvrditi vrijednost izvedenica te

3. odgovarajućim metodologijama za uspoređivanje smanjenja vrijednosti koje bi proizašlo iz prijevremenog dospijeća i unutarnje sanacije izvedenica s iznosom gubitaka koje bi snosile ugovorne strane iz ugovora o izvedenicama koje su uključene u unutarnju sanaciji.

Mjere oporavka i reorganizacije koje se provode uz unutarnju sanaciju

Članak 87.

(1) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nad kojom je primijenjen instrument unutarnje sanacije u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona dužan je u roku od mjesec dana od dana primjene instrumenta unutarnje sanacije izraditi plan reorganizacije poslovanja u skladu s člankom 89. ovoga Zakona i dostaviti ga Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Iznimno od članka 68. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, mandat sanacijske uprave imenovane u skladu s odredbama glave VIII. ovoga Zakona ne prestaje ako postoji potreba osiguravanja izrade plana reorganizacije poslovanja i provedbe mjera predviđenih tim planom, o čemu odlučuje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(3) Ako su u postupku sanacije predviđene državne potpore plan iz stavka 1. ovoga članka, mora biti u skladu s planom restrukturiranja koji se podnosi Europskoj komisiji.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u iznimnim okolnostima i ako ocijeni da je to nužno za postizanje ciljeva sanacije, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može na zahtjev uprave institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili sanacijske uprave produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na najviše 60 dana od dana otvaranja postupka unutarnje sanacije.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako su u postupku unutarnje sanacije predviđene državne potpore, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka na najviše 60 dana od dana otvaranja postupka unutarnje sanacije ili do roka određenog u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore, ovisno o tome koji je rok kraći.

Plan reorganizacije poslovanja za grupu

Članak 88.

(1) Ako je instrument unutarnje sanacije u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona primijenjen na dvije ili više članica grupe, matična institucija u Europskoj uniji, za koju je Jedinstveni sanacijski odbor ili Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga grupno sanacijsko tijelo, dužna je izraditi plan reorganizacije poslovanja koji uključuje sve članice grupe, na način propisan za izradu i usvajanje planova oporavka kako je uređeno propisom kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisom kojim se uređuje tržište kapitala i dostaviti ga Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga plan reorganizacije poslovanja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja ostalim sanacijskim tijelima u državama članicama u kojima članice grupe imaju sjedište i Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo.

Sadržaj plana reorganizacije

Članak 89.

(1) Plan reorganizacije poslovanja sadrži mjere kojima se osigurava pravodobno obnavljanje dugoročne održivosti institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili dijela njihova poslovanja, a koje se moraju temeljiti na realnim pretpostavkama o gospodarskim i financijskim uvjetima na tržištu pod kojima će institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona poslovati.

(2) Pri izradi plana reorganizacije poslovanja, među ostalim, uzima se u obzir trenutačno i očekivano stanje financijskih tržišta koje odražava pretpostavke o najboljem i najgorem razvoju događaja, uključujući kombinaciju događaja, čime se omogućuje utvrđivanje glavnih slabosti institucije u sanaciji, a koje se moraju usporediti s odgovarajućim referentnim vrijednostima na razini cijelog sektora.

(3) Plan reorganizacije poslovanja uključuje najmanje:

1. detaljnu analizu čimbenika, problema i okolnosti koji su doveli do zaključka da institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona propada ili će vjerojatno propasti i

2. aktivnosti koje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona planira poduzeti kako bi ponovno uspostavilo dugoročno održivo poslovanje i rokove provedbe tih aktivnosti.

(4) Aktivnosti iz stavka 3. točke 2. ovoga članka mogu uključivati:

1. reorganizaciju poslovanja institucije u sanaciji

2. promjene u organizacijskoj strukturi, operativnim sustavima i infrastrukturi institucije u sanaciji

3. prestanak pružanja usluga koje ostvaruju gubitke

4. restrukturiranje postojećih djelatnosti u cilju postizanja konkurentnosti

5. prodaju imovine ili poslovnih linija ili

6. drugu aktivnost koja uspostavlja dugoročnu održivost poslovanja.

Procjena plana reorganizacije poslovanja

Članak 90.

(1) U roku od mjesec dana od primitka plana reorganizacije poslovanja Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u suradnji s nadležnim tijelom procjenjuje hoće li provedba osigurati ponovnu uspostavu dugoročne održivosti poslovanja institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrava plan reorganizacije poslovanja ako procijeni da će se planom ostvariti cilj naveden u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procijeni da se planom neće ostvariti cilj naveden u stavku 1. ovoga članka, obavještava upravu ili sanacijsku upravu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona o utvrđenim nedostacima i nalaže joj da u roku koji ne može biti duži od 15 radnih dana izradi i dostavi izmijenjeni plan kojim se otklanjaju utvrđeni nedostaci.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u roku od pet radnih dana od dana dostave izmijenjenog plana ocjenjuje jesu li otklonjeni utvrđeni nedostaci te ako ocijeni da jesu, odobrava plan ili nalaže upravi ili sanacijskoj upravi institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona da provede dodatne izmjene plana.

(5) Uprava ili sanacijska uprava institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužna je provesti odobreni plan reorganizacije i najmanje tromjesečno odnosno na zahtjev izvještavati Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agencija za nadzor financijskih usluga.

(6) Uprava ili sanacijska uprava institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužna je plan reorganizacije poslovanja preispitati i promijeniti u skladu s mišljenjem Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izrađenog u suradnji s nadležnim tijelom, ako je to potrebno da se ispuni cilj iz stavka 1. ovoga članka te dostaviti svaku takvu izmjenu na odobrenje Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Procjena plana reorganizacije poslovanja subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

Članak 91.

Hrvatska narodna banka po primitku plana reorganizacije poslovanja subjekta za koji je Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran postupa na način propisan člankom 27. stavkom 16. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Učinci instrumenta unutarnje sanacije

Članak 92.

(1) Odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izvršavanju ovlasti iz glave VII. ovoga Zakona i članka 97. stavka 1. točaka 5. do 9. ovoga Zakona proizvodi pravne učinke danom navedenim u izreci, a pri donošenju te odluke na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 54. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi ili podnosi zahtjev za provedbu postupaka za izvršenje ovlasti iz glave VII. i članka 97. stavka 1. točaka 5. do 9. ovoga Zakona, uključujući:

1. izmjenu u svim relevantnim registrima

2. privremenu obustavu trgovanja, isključenje iz trgovanja ili povlačenje s uvrštenja dionica ili dužničkih instrumenata na uređenom tržištu

3. uvrštenje na uređeno tržište novih dionica

4. ponovno uvrštenje dužničkih instrumenata čija je vrijednost smanjena na uređeno tržište bez zahtjeva za izdavanje prospekta u skladu s propisom kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) Sva tijela odnosno osobe kojima je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uputila zahtjev iz stavka 2. ovoga članka dužni su po njemu bez odgode postupiti.

(4) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga smanji na nulu glavnicu ili nepodmireni iznos obveze na temelju ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, ta obveza i tražbine koje u vezi s njom proizlaze, uključujući i one koje nisu obračunane u trenutku izvršavanja ovlasti, smatraju se ispunjenim te vjerovnik nema prava zahtijevati ispunjenje te obveze u naknadnim postupcima koji se vode u odnosu na tu instituciju u sanaciji odnosno njezina pravnog slijednika, uključujući redovni postupak zbog insolventnosti.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga djelomično smanji glavnicu obveze ili nepodmireni iznos obveze na temelju ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, obveza se smatra ispunjena u visini smanjenog iznosa, a na tako smanjenu visinu glavnice i sporednih tražbina primjenjuju se i dalje uvjeti iz instrumenta ili ugovora kojim je stvorena prvotna obveza, kao i svaka daljnja promjena uvjeta koju Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti na temelju ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.

Ugovorno priznavanje instrumenta unutarnje sanacije u obvezama koje su uređene pravom treće zemlje

Članak 93.

(1) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je osigurati da ugovor ili instrument sadrži odredbu da obveza koja proizlazi iz tog ugovornog odnosa može biti predmet smanjenja vrijednosti ili pretvaranja te da vjerovnik ili druga ugovorna strana pristaje na smanjenje glavnice i nepodmirenog dospjelog iznosa, pretvaranje ili poništenje te obveze u slučaju primjene instrumenta unutarnje sanacije.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve obveze koje:

1. nisu isključene temeljem članka 80. stavka 2. ovoga Zakona

2. nisu dio podložnog depozita fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koji prelazi iznos pokrića predviđen propisom kojim se uređuje osiguranje depozita ili dio podložnog depozita fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koji bi bili podložni depoziti da nisu položeni u podružnici kreditne institucije koja se nalazi u trećoj zemlji, a koji prelazi iznos pokrića predviđen propisom kojim se uređuje osiguranje depozita

3. uređene su pravom treće zemlje i

4. nastale su nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona za koji je iznos minimalnog zahtjeva jednak iznosu dostatnom za pokriće gubitaka u skladu s člankom 26. stavkom 3. ovoga Zakona, u kojem slučaju se obveze na koje se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka primjenjuje stavak 1. ovoga članka, a koje ne sadržavaju ugovornu odredbu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ne mogu koristiti za ispunjavanje minimalnog zahtjeva.

(4) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ocijeni da se obveze iz stavka 2. ovoga članka mogu smanjiti ili pretvoriti temeljem prava te treće zemlje ili temeljem obvezujućeg sporazuma sklopljenog s tom trećom zemljom.

(5) Ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ocijeni da zbog pravnog ili drugog razloga nije moguće uključiti ugovornu odredbu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dužan je o svojoj ocjeni obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, uz navođenje vrste obveze te obrazloženje svoje ocjene.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona pruža sve informacije koje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zatraži u razumnom roku nakon primitka obavijesti, s ciljem procjene učinka obavijesti na mogućnost njegove sanacije.

(7) Od trenutka primitka obavijesti iz stavka 5. ovoga članka obveza uključivanja ugovorne odredbe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne primjenjuje se na obvezu na koju se obavijest odnosi.

(8) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nakon primitka obavijesti iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da ocjena institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona iz te obavijesti nije opravdana, od institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u razumnom roku od dana primitka te obavijesti zahtijeva, uzimajući u obzir potrebu da se osigura mogućnost sanacije, uključivanje ugovorne odredbe te dodatno može zahtijevati promjenu prakse vezane uz primjenu izuzeća od ugovornog priznavanja instrumenta unutarnje sanacije.

(9) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ocjenu iz stavka 5. ovoga članka o nemogućnosti uključivanja ugovorne odredbe ne može donijeti za instrumente redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala te nepovlaštene neosigurane dužničke instrumente, već može samo za obveze nadređene tim instrumentima.

(10) Ako prilikom procjene mogućnosti sanacije institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u skladu s člankom 15. ili 16. ovoga Zakona ili u drugom trenutku utvrdi da je unutar pojedinog isplatnog reda koji uključuje tražbine povezane s podložnim obvezama iznos obveza koje u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ne uključuju ugovornu odredbu iz stavka 1. ovoga članka, zajedno s obvezama koje su isključene ili bi vjerojatno mogle biti isključene od primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 80. stavkom 2. ili člankom 81. stavkom 1. ovoga Zakona, veći od 10 % ukupnog iznosa tog isplatnog reda, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odmah procjenjuje učinak te činjenice na mogućnost sanacije institucije ili subjekta, uključujući učinak na mogućnost sanacije koji proizlazi iz rizika kršenja zaštitnih mjera za vjerovnike u skladu s člankom 122. ovoga Zakona pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje podložnih obveza.

(11) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju procjene iz stavka 10. ovoga članka utvrdi da obveze koje u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ne uključuju ugovornu odredbu iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju značajnu prepreku mogućnosti sanacije, s ciljem uklanjanja utvrđene prepreke po potrebi primjenjuje ovlasti iz članka 22. ovoga Zakona.

(12) Obveze koje u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ne uključuju ugovornu odredbu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili na koje se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne primjenjuje obveza uključivanja ugovorne odredbe, ne mogu se koristiti za ispunjavanje minimalnog zahtjeva.

(13) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od institucije ili subjekata iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona da joj dostavi pravno mišljenje o pravnoj provedivosti i djelotvornosti odredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(14) Neovisno o tome sadrži li ugovor odredbu iz ovoga članka ili ne Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može smanjiti vrijednost ili pretvoriti tu obvezu.

(15) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odrediti kategorije obveza za koje institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona može procijeniti da zbog pravnog ili drugog razloga nije moguće uključiti ugovornu odredbu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, vodeći računa o uvjetima nemogućnosti uključivanja odredbe u određene kategorije obveza određene regulatornim tehničkim standardima Europske komisije.

IX.6. DRŽAVNI INSTRUMENTI FINANCIJSKE STABILIZACIJE

Državni instrumenti financijske stabilizacije

Članak 94.

(1) Državni instrumenti financijske stabilizacije koriste se u svrhu sudjelovanja u sanaciji institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, uključujući izravnu intervenciju kako bi se izbjegao redovni postupak zbog insolventnosti, a s ciljem ispunjavanja ciljeva sanacije iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji u cjelini.

(2) Državni instrumenti financijske stabilizacije koriste se iznimno kao zadnja mogućnost nakon što se procijene odnosno iskoriste ostali sanacijski instrumenti u mjeri u kojoj je to moguće kako bi se očuvala financijska stabilnost, a kako je utvrdilo Ministarstvo financija nakon savjetovanja s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

(3) Državni instrumenti financijske stabilizacije mogu se predvidjeti samo ako su u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona te:

1. ako Ministarstvo financija nakon savjetovanja s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga utvrdi da primjena drugih sanacijskih instrumenata ne bi bila dovoljna za izbjegavanje znatnih nepovoljnih učinaka na financijsku stabilnost

2. ako Ministarstvo financija nakon savjetovanja s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga utvrdi da primjena drugih sanacijskih mjera ne bi bila dovoljna za zaštitu javnog interesa u slučajevima u kojima je kreditna institucija od centralne banke već dobila hitnu likvidnosnu pomoć ili

3. glede instrumenta privremenog javnog vlasništva, ako Ministarstvo financija, nakon savjetovanja s Hrvatskom narodnom bankom odnosno Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, utvrdi da primjena drugih sanacijskih mjera ne bi bila dovoljna za zaštitu javnog interesa u slučajevima u kojima je institucija u skladu s člankom 95. ovoga Zakona već dobila potporu za vlasnički kapital.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i iz članka 70. stavka 8. ovoga Zakona, a prije donošenja odluke o korištenju državnih instrumenata financijske stabilizacije, Ministarstvo financija u skladu pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru, a u suradnji s institucijom u sanaciji kao korisnikom državne potpore, prijavljuje pojedinačnu državnu potporu Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele.

(5) Po dobivanju odobrenja Europske komisije Ministarstvo financija osigurava i nadzire primjenu izvanredne financijske državne potpore korištenjem državnih instrumenata financijske stabilizacije iz stavka 8. ovoga članka.

(6) Prilikom korištenja instrumenata financijske stabilizacije Ministarstvo financija postupa u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju potpore financijskom sektoru.

(7) Radi primjene državnih instrumenata financijske stabilizacije Ministarstvo financija ima sve sanacijske ovlasti iz glave X. ovoga Zakona potrebne za provedbu državnih instrumenata financijske stabilizacije iz glave IX. ovoga Zakona.

(8) Državni instrumentima financijske stabilizacije su:

1. instrument javnih potpora za vlasnički kapital iz članka 95. ovoga Zakona

2. instrument privremenog javnog vlasništva iz članka 96. ovoga Zakona.

Instrument javnih potpora za vlasnički kapital

Članak 95.

(1) U skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Ministarstvo financija u ime Republike Hrvatske sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona uplatom:

1. instrumenata redovnog osnovnog kapitala ili

2. instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili

3. instrumenata dopunskog kapitala.

(2) U mjeri u kojoj to omogućava vlasnički udio Republike Hrvatske u instituciji u sanaciji nad kojom je proveden instrument iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurava da se njome upravlja pažnjom dobrog gospodarstvenika i ne narušava tržišno natjecanje.

(3) Ako je primijenjen instrument iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurat će da se udio Republike Hrvatske u instituciji u sanaciji proda čim to poslovne i financijske okolnosti dozvole.

Instrument privremenog javnog vlasništva

Članak 96.

(1) Ministarstvo financija može instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona prenijeti u privremeno državno vlasništvo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija će Središnjem klirinškom depozitarnom društvu izdati jedan ili više naloga za prijenos dionica te je Središnje klirinško depozitarno društvo dužno taj nalog provesti bez odgode.

(3) Prijenos iz stavka 2. ovoga članka može se izvršiti na društvo u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske ili bilo koju drugu osobu koju je imenovalo Ministarstvo financija.

(4) Ministarstvo financija osigurava da se institucijom u sanaciji nad kojom je proveden instrument iz stavka 1. ovoga članka upravlja pažnjom dobrog gospodarstvenika i ne narušava tržišno natjecanje.

(5) Ako je primijenjen instrument iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurat će da se preneseni udio proda čim to poslovne i financijske okolnosti dozvole.

 

X. OVLASTI ZA SANACIJU

Opće ovlasti za sanaciju

Članak 97. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s ciljem primjene sanacijskih instrumenata na institucije i subjekte iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete za sanaciju može pojedinačno ili u bilo kojoj kombinaciji primijeniti sljedeće ovlasti:

1. tražiti informacije potrebne za ažuriranje i dopunu informacija navedenih u sanacijskim planovima i informacije potrebne za odlučivanje o sanacijskoj mjeri i pripremanje sanacijske mjere i u tu svrhu koristiti se ovlastima iz članka 8. stavka 15. ovoga Zakona

2. preuzeti kontrolu nad institucijom u sanaciji i izvršavati sva prava i ovlasti koje imaju dioničari i kroz sanacijsku upravu izvršavati ovlasti uprave institucije u sanaciji

3. prenositi vlasničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji

4. prenositi prava, imovinu ili obveze institucije u sanaciji na drugu osobu uz suglasnost te osobe

5. djelomično ili u cijelosti smanjiti vrijednost glavnice ili preostalog nepodmirenog duga temeljem obveza podložnih za unutarnju sanaciju institucije u sanaciji

6. pretvarati obveze podložne za unutarnju sanaciju institucije u sanaciji u redovne dionice ili druge vlasničke instrumente te institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, njezina matičnog društva ili prijelazne institucije na koju se prenosi imovina, prava ili obveze institucije u sanaciji ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

7. povući i poništiti dužničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji, osim osiguranih obveza iz članka 80. stavka 2. ovoga Zakona

8. smanjiti nominalnu vrijednost vlasničkih instrumenata institucije u sanaciji ili ih povući

9. zahtijevati od institucije u sanaciji odnosno njoj matičnog društva izdavanje novih vlasničkih instrumenata ili drugih instrumenata kapitala, uključujući povlaštenih dionica i konvertibilnih obveznica

10. promijeniti rok dospijeća dužničkih instrumenata koje je izdala institucija u sanaciji i ostalih obveza podložnih za unutarnju sanaciju, kamatnu stopu koja se plaća temeljem tih instrumenata i ostalih obveza podložnih za unutarnju sanaciju, dan dospijeća kamate te privremeno obustaviti plaćanja, osim plaćanja temeljem osiguranih obveza iz članka 80. stavka 2. ovoga Zakona

11. učiniti dospjelim i raskinuti financijski ugovor ili ugovor o izvedenici u svrhu provedbe članka 86. ovoga Zakona

12. razriješiti odnosno smijeniti upravljačko tijelo i više rukovodstvo institucije u sanaciji

13. zahtijevati od nadležnog tijela da procjenu stjecatelja kvalificiranog udjela provedu u najkraćem mogućem roku.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri primjeni sanacijskog instrumenta ili izvršavanja ovlasti iz stavka 1. ovoga članka iste može, neovisno o primjenjivom pravu ili ugovornim odredbama, izvršiti bez:

1. prethodnog odobrenja ili suglasnosti bilo koje osobe, uključujući javnopravna tijela, dioničare ili vjerovnike institucije u sanaciji, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno i

2. obveze prethodnog obavještavanja bilo koje osobe i prethodne javne objave informacija ili prospekta odnosno dostave ili podnošenja isprava bilo kojem tijelu, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, a osobito u člancima 45., 46. i 48. ovoga Zakona odnosno odredbama o obavještavanju u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore.

(3) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju se neovisno od ograničenja prijenosa ili obveze dobivanja pristanka na prijenos financijskih instrumenata, prava, imovine ili obveza koje bi se inače primjenjivali na takve prijenose.

(4) Ovlasti za sanaciju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na odgovarajući način u skladu s njegovim pravnim oblikom.

(5) Prilikom izvršavanja ovlasti iz stavka 4. ovoga članka, na fizičke i pravne osobe na koje one utječu, uključujući dioničare, vjerovnike i druge ugovorne strane, primjenjuju se zaštitne mjere iz ovoga Zakona ili one kojima se postiže isti učinak.

Ovlast Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u fazi rane intervencije

Članak 98. (NN 146/20, 27/24)

(1) Ako su ispunjeni uvjeti za ranu intervenciju u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno propisa kojim se uređuje tržišta kapitala, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je naložiti instituciji da kontaktira potencijalne stjecatelje s ciljem pripreme institucije za sanaciju, uvažavajući načela iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona te zahtjeve o povjerljivosti iz članka 115. ovoga Zakona.

(2) Nacrt rješenja iz stavka 1. ovoga članka za instituciju za koju nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor  Hrvatska narodna banka dostavlja na mišljenje Jedinstvenom sanacijskom odboru na način i u roku propisan Uredbom (EU) br. 806/2014 te pri izradi rješenja Hrvatska narodna banka postupa u skladu s mišljenjem Jedinstvenog sanacijskog odbora vezano uz usklađenost s Uredbom (EU) br. 806/2014 i općim uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 31. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

Dodatne ovlasti za sanaciju

Članak 99.

(1) Prilikom provođenja sanacije, a kako bi se ostvario jedan ili više ciljeva sanacije, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je:

1. osigurati da prijenosom ne nastaju dodatna prava ili obveze koji utječu na prenesene financijske instrumente, prava, imovinu ili obveze, u skladu s člankom 127. ovoga Zakona, pri čemu se bilo koje pravo na prijeboj prema odredbama ovoga Zakona ne smatra dodatnim pravom ili obvezom

2. ukinuti prava za stjecanje novih vlasničkih instrumenata

3. zahtijevati od za to nadležnog tijela obustavu trgovanja i isključenje s uređenog tržišta ili službene kotacije financijskih instrumenata

4. osigurati istovjetno postupanje prema društvu primatelju kao prema instituciji u sanaciji glede svih prava, obveza ili mjera pod uvjetima iz članaka 71. i 73. ovoga Zakona, uključujući i sva prava ili obveze povezane sa sudjelovanjem na tržištu

5. zahtijevati od institucije u sanaciji ili društva primatelja da međusobno razmjenjuju informacije i pružaju pomoć i

6. otkazati ili izmijeniti uvjete ugovora u kojemu je institucija u sanaciji jedna od stranaka ili osigurati da društvo primatelj stupi na njezino mjesto kao stranka.

(2) Radi nastavka prenesenog poslovanja Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ima ovlast društvu primatelju osigurati:

1. nastavak ugovornih odnosa institucije u sanaciji, tako da društvo primatelj prihvaća prava i obveze u vezi s financijskim instrumentima, pravima, imovinom ili obvezama te stupi na mjesto institucije u sanaciji kao stranka u svim relevantnim ugovorima i

2. da društvo primatelj stupi na mjesto institucije u sanaciji kao stranka u svim pravnim postupcima u vezi s prenesenim financijskim instrumentima, pravima, imovinom ili obvezama neovisno od pristanka suprotne strane.

(3) Ovlasti iz stavka 1. točke 4. i stavka 2. točke 2. ovoga članka ne utječu na:

1. pravo zaposlenika institucije u sanaciji na otkazivanje ugovora o radu i

2. pravo ugovorne strane, uključujući i pravo na raskid ugovora u skladu člancima 106., 107. i 108. ovoga Zakona, ako je to ugovoreno u slučaju činjenja ili nečinjenja institucije u sanaciji prije relevantnog prijenosa ili društva primatelja nakon prijenosa.

Ovlast zahtijevanja nastavka pružanja usluga i korištenja sredstava

Članak 100.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od institucije u sanaciji, ili bilo koje članice iste grupe, nastavak pružanja svih usluga ili korištenje prostora i opreme koji su potrebni društvu primatelju za učinkovito obavljanje poslova koji su na njega preneseni.

(2) Ako se nad institucijom u sanaciji ili članicom te grupe provodi redovni postupak zbog insolventnosti, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zahtijevati od stečajnog upravitelja odnosno likvidatora nastavak pružanja svih usluga ili korištenje prostora i opreme koji su potrebni društvu primatelju za učinkovito obavljanje poslova koji su na njega preneseni.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka prema članicama grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako to zatraži sanacijsko tijelo iz druge države članice.

(4) Pružanje usluga i korištenje prostora u skladu stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka ne uključuju nikakvu financijsku potporu.

(5) Usluge i prostori iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka pružaju se:

1. pod istim uvjetima iz ugovora o pružanju usluga ili korištenju prostora koji je važio neposredno prije poduzimanja sanacijske mjere i u vremenu trajanja tog ugovora ili

2. ako ugovor o pružanju usluga ili korištenju prostora ne postoji ili je prestao važiti prije ili tijekom poduzimanja sanacijske mjere, pod razumnim uvjetima.

Ovlast sanacijskog tijela druge države članice za upravljanje u kriznim situacijama ili sprečavanje krize na području Republike Hrvatske

Članak 101.

(1) Ako sanacijsko tijelo druge države članice primjenjuje ovlast prijenosa vlasničkih instrumenata, imovine, prava ili obveza, a taj prijenos obuhvaća imovinu koja se nalazi na području Republike Hrvatske ili prava i obveze na koje se primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, takav prijenos je valjan i sukladan propisima Republike Hrvatske.

(2) Ako sanacijsko tijelo druge države članice namjerava ili primjenjuje ovlast prijenosa instrumenata vlasništva, imovine, prava ili obveza na području Republike Hrvatske, tijela Republike Hrvatske dužna su omogućiti prijenos na društvo primatelja u skladu s propisima Republike Hrvatske.

(3) Dioničari, vjerovnici i treće strane na koje se odnosi prijenos vlasničkih instrumenata, imovine, prava ili obveza iz stavka 1. ovoga članka nemaju pravo spriječiti, osporiti ili poništiti prijenos prema bilo kojem propisu Republike Hrvatske.

(4) Ako sanacijsko tijelo druge države članice primjenjuje ovlast smanjenja vrijednosti ili pretvaranja instrumenata kapitala koji odgovara ovlasti iz glave VII. ovoga Zakona, ovlast smanjenja ili pretvaranja primjenjuje se i na sljedeće obveze podložne za unutarnju sanaciju ili relevantne instrumente kapitala institucije u sanaciji:

1. instrumente ili obveze na koje se primjenjuje zakon Republike Hrvatske

2. obveze prema vjerovnicima iz Republike Hrvatske.

(5) U skladu s propisima Republike Hrvatske priznaje se smanjenje glavnice obveza ili instrumenata kapitala ili pretvaranje obveza ili instrumenata kapitala iz stavka 4. ovoga članka provedeno u skladu s ovlasti za smanjenje ili pretvaranje instrumenata kapitala sanacijskog tijela druge države članice.

(6) Vjerovnici na koje se primjenjuje ovlast smanjenja vrijednosti ili pretvaranja iz stavka 4. ovoga članka nemaju pravo prema bilo kojem propisu Republike Hrvatske osporiti takvo smanjenje vrijednosti ili pretvaranje.

(7) Ako sanacijsko tijelo druge države članice primjenjuje ovlast djelomičnog ili potpunog prijenosa, djelomičnog ili potpunog smanjenja vrijednosti ili pretvaranja instrumenata kapitala, imovine, prava i obveza na području Republike Hrvatske, pravo na pravni lijek i zaštitne mjere ostvaruje se u državi članici u kojoj je sjedište tog sanacijskog tijela i u skladu s pravom te države članice.

Ovlast Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za upravljanje u kriznim situacijama ili sprečavanje krize

Članak 102.

(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje ovlast smanjenja vrijednosti ili pretvaranja instrumenata kapitala u skladu s odredbama glave VII. ovoga Zakona, ovlast smanjenja vrijednosti ili pretvaranja instrumenata kapitala primjenjuje se i na sljedeće obveze podložne za unutarnju sanaciju ili relevantne instrumente kapitala institucije u sanaciji:

1. instrumente ili obveze na koje se primjenjuju propisi drugih država članica

2. obveze prema vjerovnicima iz drugih država članica.

(2) Smanjenje glavnice obveza ili instrumenata kapitala ili pretvaranje obveza ili instrumenata kapitala iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata kapitala Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(3) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje ovlasti djelomičnog ili potpunog prijenosa, smanjenja vrijednosti ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala nad instrumentima i vjerovnicima iz druge države članice, pravo na pravni lijek i zaštitne mjere ostvaruje se u skladu s ovim Zakonom.

Ovlasti za sanaciju u odnosu na imovinu, prava, obveze, vlasničke instrumente koji se nalaze u trećim zemljama

Članak 103.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je, u slučajevima kad sanacijska mjera uključuje mjeru poduzetu u vezi s imovinom koja se nalazi u trećoj zemlji ili vlasničkim instrumentima, pravima ili obvezama na koje se primjenjuje zakonodavstvo treće zemlje, zahtijevati da:

1. sanacijska uprava odnosno osoba koja upravlja tom institucijom i primatelj poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se osiguralo da prijenos, smanjenje vrijednosti, pretvaranje ili poduzete radnje postanu pravovaljane

2. sanacijska uprava odnosno osoba koja upravlja tom institucijom raspolaže dionicama ili drugim vlasničkim instrumentima, imovinom, pravima, obvezama ili ispunjava obveze u ime primatelja, dok prijenos, smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala ili poduzete radnje ne postanu pravovaljane

3. se opravdani troškovi koji su nastali pri obavljanju radnji iz točaka 1. i 2. ovoga stavka, od strane primatelja, nadoknade na način utvrđen člankom 70. stavkom 6. ovoga Zakona.

(2) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga procijeni da je unatoč svim radnjama iz stavka 1. ovoga članka poduzetim od strane sanacijske uprave odnosno osobe koja upravlja tom institucijom i primatelja učinkovitost poduzetog mala, neće nastaviti s prijenosom, smanjenjem, pretvaranjem ili ostalim poduzetim radnjama u vezi s imovinom koja se nalazi u trećoj zemlji, dionicama ili drugim vlasničkim instrumentima, pravima ili obvezama na koje se primjenjuje zakonodavstvo te treće zemlje, a ako je već zatražen prijenos, smanjenje, pretvaranje ili je poduzeta druga radnja, isto će se obustaviti.

Isključenje određenih ugovornih uvjeta pri sanaciji

Članak 104.

(1) Primjena mjere za sprečavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u skladu s ovim Zakonom, uključujući i nastup svakog događaja izravno povezanog s primjenom tih mjera, ne smije se, sama po sebi, smatrati sukladno ugovoru koji je sklopila institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona pretpostavkom za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja u skladu s propisom kojim se uređuje financijsko osiguranje ili kao postupak zbog insolventnosti u skladu s propisom kojim se uređuje konačnost namire, pod uvjetom da se bitni sastojci ugovora, uključujući obveze plaćanja i isporuke odnosno stjecanja instrumenta financijskog osiguranja, i nadalje izvršavaju.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na ugovore:

1. koje je zaključilo društvo kćer, za čije ugovorne obveze sukladno tom ugovoru jamči ili ih na drugi način osigurava matično društvo ili druga članica grupe ili

2. koje je zaključila članica grupe na koju se odnose odredbe o unakrsnom statusu neispunjenja obveza (engl. cross-default provisions).

(3) Ako se sanacijski postupci trećih zemalja priznaju u skladu s člankom 117. ovoga Zakona odnosno kada Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donese takvu odluku, taj postupak smatrat će se mjerom za upravljanje krizom u skladu s ovim člankom.

(4) Ako se i nadalje izvršavaju bitni sastojci ugovora, uključujući obveze plaćanja i isporuke odnosno stjecanja instrumenta financijskog osiguranja, primjena mjere za sprječavanje krize, ovlasti odgode plaćanja ili ispunjenja obveza iz članka 105. ovoga Zakona ili mjere za upravljanje krizom, uključujući nastup događaja izravno povezanog s primjenom tih mjera, onemogućuje bilo kome:

1. izvršavanje prava na raskid ugovora, odgodu njegova izvršenja, izmjenu njegovih odredbi, netiranje ili prijeboj, uključujući i u odnosu na ugovore:

a) koje je zaključilo društvo kćer, ako za ugovorne obveze jamči ili ih na drugi način osigurava članica iste grupe

b) koje je zaključila članica iste grupe, a na koju se odnose odredbe o unakrsnom statusu neispunjenja obveza (engl. cross-default provisions)

2. stjecanje posjeda, kontrolu ili prisilnu naplatu bilo kojeg založnog prava nad bilo kojom imovinom institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, uključujući i članice iste grupe koja je stranka ugovora koji sadrži odredbe o unakrsnom statusu neispunjenja obveza (engl. cross-default provisions)

3. utjecaj na prava iz ugovora institucije ili subjekta iz članka 3., točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili bilo koje članice iste grupe koja je stranka ugovora koji sadrži odredbe o unakrsnom statusu neispunjenja obveza (engl. cross-default provisions).

(5) Odredbe ovoga članka ne utječu na pravo pojedine osobe da poduzme radnje iz stavka 4. ovoga članka ako to pravo nastaje na temelju događaja koji nije posljedica primjene mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom, uključujući nastup događaja izravno povezanog s primjenom tih mjera.

(6) Odgoda ili ograničenje iz članka 105., 106. ili 107. ovoga Zakona ne predstavlja neizvršenje ugovorne obveze u smislu stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka.

(7) Odredbe ovoga članka smatraju se prevladavajućim obveznim odredbama u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

Ovlast odgode plaćanja ili ispunjenja obveza prije donošenja odluke o otvaranju postupka sanacije

Članak 105. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može prije donošenja odluke o sanaciji donijeti odluku o odgodi bilo koje obveze plaćanja ili ispunjenja obveza iz bilo kojeg ugovora u kojemu je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona jedna od ugovornih strana ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona propada ili će vjerojatno propasti

2. nije dostupna mjera privatnog sektora kojom bi se spriječila njezina propast

3. izvršavanje ovlasti odgode smatra se potrebnim za izbjegavanje daljnjeg pogoršanja financijskih uvjeta institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona i

4. izvršavanje ovlasti odgode potrebno je za procjenu je li sanacija u javnom interesu ili donošenje odluke o odgovarajućoj sanacijskoj mjeri odnosno kako bi se osigurala učinkovita primjena sanacijskog instrumenta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluka o odgodi se ne primjenjuje na obveze plaćanja i ispunjenja obveze koje se duguju:

1. sustavima ili upraviteljima sustava iz propisa kojima se uređuje konačnost namire

2. središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za rad u Europskoj uniji na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala priznalo na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 i

3. središnjim bankama.

(3) Hrvatska narodna banka pri odlučivanju o obvezama na koje će se primjenjivati odluka iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja i vodi računa o obvezama čije je plaćanje ili ispunjenje nužno radi osiguravanja provedbe odluke o odgodi te pažljivo procjenjuje prikladnost primjene odluke o odgodi na podložne depozite, posebice na osigurane depozite fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća.

(4) U slučaju primjene odluke iz stavka 1. ovoga članka na podložne depozite, Hrvatska narodna banka u odnosu na svakog deponenta izuzima odgovarajući dnevni iznos od iznosa njegovih osiguranih depozita koji odgovara jednoj prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske objavljene od strane Državnog zavoda za statistiku.

(5) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim internetskim stranicama objavit će odluku iz stavka 1. ovoga članka, zajedno s uvjetima i razdobljem odgode.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, kao i u njezinoj objavi, temeljem stavka 5. ovoga članka navodi dan, sat i minutu nastupanja odgode.

(7) Odgoda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od trenutka navedenom u izrijeci odluke o odgodi i traje koliko je potrebno za postizanje cilja iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, a najkasnije do ponoći sljedećeg radnog dana računajući od dana navedenog u izrijeci odluke o odgodi.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir učinak koji bi izvršavanje te ovlasti moglo imati na uredno funkcioniranje financijskih tržišta te vodi računa o pravima vjerovnika u skladu s općim načelima sanacije iz članka 7. stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(9) Ako su obveze plaćanja ili ispunjenja obveze institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona prema ugovoru odgođene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, obveze plaćanja ili ispunjenja obveze drugih ugovornih strana iz tog ugovora odgađaju se na isto razdoblje.

(10) Ako obveza plaćanja ili ispunjenja obveze dospijeva tijekom razdoblja odgode, u tom slučaju takva obveza dospijeva odmah nakon isteka razdoblja odgode.

(11) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja dostavlja odluku iz stavka 1. ovoga članka instituciji ili subjektu iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na koju se odluka odnosi, Ministarstvu financija, tijelu nadležnom za svaku podružnicu te institucije u drugim državama, grupnom sanacijskom tijelu, ako je različito tijelo, konsolidirajućem nadzornom tijelu, Financijskoj agenciji, Središnjem klirinškom depozitarnom društvu te Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita.

(12) Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija i Središnje klirinško depozitarno društvo dužni su postupiti u skladu s odlukom od trenutka dostave.

(13) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je na svojim internetskim stranicama objaviti odluku iz stavka 1. ovoga članka.

(14) Ako su dionice ili drugi vlasnički instrumenti ili dužnički instrumenti institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji uvršteni na burzu, institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je obavijestiti burzu na kojoj su uvršteni ti instrumenti, a burza je dužna tu informaciju objaviti u skladu s pravilima burze.

(15) Sastavni dio odluke o odgodi iz stavka 1. ovoga članka može biti:

1. odluka o odgodi provedbe ovrhe nad imovinom institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona od strane vjerovnika te institucije ili subjekta u trajanju odgode plaćanja ili ispunjenja obveze institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu se primjenjuju odredbe članka 107. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona i

2. odluka o odgodi prava druge ugovorne strane na otkazivanje ugovornog odnosa s institucijom ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u trajanju odgode plaćanja ili ispunjenja obveze institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu se primjenjuju odredbe članka 108. stavaka 5., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Zakona.

(16) Ako je nakon donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka za instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona donesena odluka o otvaranju postupka sanacije u skladu s člankom 46. ili 47. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne može koristiti ovlast donošenja odluke o odgodi odnosno ograničenju iz članka 106., 107. ili 108. ovoga Zakona.

Predsanacijski povjerenik

Članak 105.a (NN 146/20, 27/24)

(1) Odlukom o odgodi plaćanja ili ispunjenja obveza iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga imenuje predsanacijskog povjerenika radi osiguravanja učinkovite provedbe te odluke.

(2) Članovi uprave i drugi radnici institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužni su predsanacijskom povjereniku omogućiti pristup potrebnoj dokumentaciji i pružiti potrebna obrazloženja.

(3) Institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je obavijestiti predsanacijskog povjerenika prije plaćanja ili ispunjenja obveza na koje se odluka iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuje, a predsanacijski povjerenik može se usprotiviti ako ocijeni da takvo plaćanje ili ispunjenje nije nužno radi osiguravanja učinkovite provedbe odluke o odgodi.

(4) Tijekom trajanja odgode iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona može izvršiti plaćanje ili ispunjenje obveze ako se predsanacijski povjerenik plaćanju ili ispunjenju ne usprotivi.

(5) Predsanacijski povjerenik dužan je bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o okolnostima koje mogu negativno utjecati na učinkovitost provedbe odluke o odgodi plaćanja ili ispunjenja obveza.

(6) Ovlast predsanacijskog povjerenika prestaje istekom razdoblja odgode plaćanja ili ispunjenja obveza u skladu s odlukom iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona.

Ovlast odgode plaćanja ili ispunjenja obveza nakon donošenja odluke o otvaranju postupka sanacije

Članak 106. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti odluku o odgodi bilo koje obveze plaćanja ili ispunjenja obveza iz bilo kojeg ugovora u kojemu je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji jedna od ugovornih strana i odmah je objaviti na način iz članka 48. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, kao i u njezinoj objavi, temeljem članka 48. ovoga Zakona navodi dan, sat i minutu nastupanja odgode.

(3) Odluka o odgodi iz stavka 1. ovoga članka može biti sastavni dio odluke o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ili 47. ovoga Zakona.

(4) Odgoda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od trenutka navedenom u izreci odluke o odgodi i traje do ponoći sljedećeg radnog dana računajući od dana navedenog u izreci odluke o odgodi.

(5) Ako obveza plaćanja ili ispunjenja obveze dospijeva tijekom razdoblja odgode, u tom slučaju takva obveza dospijeva odmah nakon isteka razdoblja odgode.

(6) Ako su obveze plaćanja ili ispunjenja obveze institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji prema ugovoru odgođene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, obveze plaćanja ili ispunjenja obveze drugih ugovornih strana iz tog ugovora odgađaju se na isto razdoblje.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluka o odgodi se ne primjenjuje na obveze plaćanja i ispunjenja obveze koje se duguju:

1. sustavima ili upraviteljima sustava iz propisa kojima se uređuje konačnost namire

2. središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za rad u Europskoj uniji na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala priznalo na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 i

3. središnjim bankama.

(8) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir učinak koji bi izvršavanje te ovlasti moglo imati na uredno funkcioniranje financijskih tržišta.

(9) Hrvatska narodna banka pri odlučivanju o obvezama na koje će se primjenjivati odluka iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja i vodi računa o obvezama čije je plaćanje ili ispunjenje nužno radi osiguravanja provedbe odluke o odgodi te pažljivo procjenjuje prikladnost primjene odluke o odgodi na podložne depozite, posebice na osigurane depozite fizičkih osoba, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća.

(10) U slučaju primjene odluke iz stavka 1. ovoga članka na podložne depozite, Hrvatska narodna banka izuzima u odnosu na svakog deponenta odgovarajući dnevni iznos od iznosa njegovih osiguranih depozita koji odgovara jednoj prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske objavljene od strane Državnog zavoda za statistiku.

Ovlast odgode provedbe ovrhe i predlaganja prekida sudskog postupka

Članak 107. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti odluku o odgodi provedbe ovrhe nad imovinom institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji od strane vjerovnika te institucije i odmah je objavljuje na način iz članka 48. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, kao i u objavi iz članka 48. ovoga Zakona, navodi dan, sat i minutu nastupanja odgode iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluka o odgodi iz stavka 1. ovoga članka može biti sastavni dio odluke o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ili 47. ovoga Zakona.

(4) Odgoda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od trenutka navedenog u izreci odluke o odgodi i traje do ponoći sljedećeg radnog dana računajući od dana navedenog u izreci odluke o odgodi.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluka o odgodi se ne primjenjuje na ovrhe koje nad imovinom institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji koja im je dana kao instrument osiguranja provode:

1. sustavi ili upravitelji sustava iz propisa kojima se uređuje konačnost namire

2. središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje za rad u Europskoj uniji na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili središnje druge ugovorne strane trećih zemalja koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala priznalo na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 i

3. središnje banke u vezi s imovinom za koju institucija u sanaciji jamči ili je osigurava iznosom nadoknade ili financijskim osiguranjem.

(6) U slučaju iz članka 129. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluka iz stavka 1. ovoga članka vodi računa o tome da su ograničenja propisana stavkom 1. ovoga članka istovjetna za sve članice grupe obuhvaćene sanacijskom mjerom.

(7) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir učinak koji bi izvršavanje te ovlasti moglo imati na uredno funkcioniranje financijskih tržišta.

(8) Neovisno o odgodi iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može radi djelotvorne primjene sanacijskog instrumenta ili sanacijske ovlasti podnijeti prijedlog sudu za prekid na primjereni rok svakog postupka u kojemu je institucija u sanaciji stranka.

(9) U slučaju prijedloga iz stavka 8. ovoga članka, sud može prekinuti postupak na predloženi primjereni rok, u skladu s ciljem koji se želi postići.

Ovlast privremene odgode prava na otkaz ugovora

Članak 108. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti odluku o privremenoj odgodi prava druge ugovorne strane na otkazivanje ugovornog odnosa s institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji pod uvjetom da se i nadalje izvršavaju obveze plaćanja i isporuke odnosno stjecanja instrumenta financijskog osiguranja i odmah je objaviti na način iz članka 48. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u izreci odluke iz stavka 1. ovoga članka, kao i u objavi iz članka 48. ovoga Zakona, navodi dan, sat i minutu nastupanja odgode iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluka o odgodi iz stavka 1. ovoga članka može biti sastavni dio odluke o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ili 47. ovoga Zakona.

(4) Odgoda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od trenutka navedenog u izrijeci odluke o odgodi i traje do ponoći sljedećeg radnog dana računajući od dana navedenog u izrijeci odluke o odgodi.

(5) Ovlast iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi i na ugovorne odnose koje je druga ugovorna strana zaključila s društvom kćeri institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji ako:

1. za te ugovorne obveze jamči ili ih na drugi način osigurava institucija u sanaciji

2. je pravo na otkaz ugovora temeljeno isključivo na nesolventnosti odnosno financijskom stanju institucije u sanaciji i

3. se na instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji primjenjuje ili se može primijeniti ovlast prijenosa na način da se prenese ili se može prenijeti sva imovina ili obveze društva kćeri povezane s tim ugovorom primatelju koji ih je ili ih može preuzeti, ili ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na bilo koji drugi način osigurava adekvatnu zaštitu za te obveze.

(6) Odgoda iz stavka 5. ovoga članka primjenjuje se od trenutka navedenog u izreci odluke o odgodi i traje do ponoći sljedećeg radnog dana računajući od dana navedenog u izreci odluke o odgodi.

(7) Iznimno od stavaka 1. i 5. ovoga članka, odluka o odgodi se ne primjenjuje na:

1. sustave i upravitelje sustava iz propisa kojima se uređuje konačnost namire

2. središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje za rad u Europskoj uniji na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 i središnje druge ugovorne strane trećih zemalja koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala priznalo na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 i

3. središnje banke.

(8) Iznimno od stavaka 1. do 7. ovoga članka, ugovorna strana ima pravo otkaza ugovora prije isteka odgode iz stavka 1. ili 5. ovoga članka ako primi obavijest Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga da se prava i obveze obuhvaćene ugovorom ne prenose na primatelja ili neće biti smanjene ili pretvorene pri primjeni instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona.

(9) Pravo na otkaz ugovora iz stavaka 1. i 5. ovoga članka može se izvršiti po isteku roka odgode na sljedeći način:

1. ako su prava ili obveze obuhvaćene ugovorom prenesene na primatelja, druga ugovorna strana ima pravo otkaza ugovora samo ako nakon trenutka prijenosa nastupe uvjeti za otkaz ugovora u odnosu na primatelja

2. ako prava ili obveze obuhvaćene ugovorom ostaju u instituciji u sanaciji, a na taj ugovor Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije primijenila instrument unutarnje sanacije u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona, druga ugovorna strana ima pravo otkaza ugovora ako nakon isteka roka odgode nastupe uvjeti za otkaz ugovora.

(10) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pri donošenju odluke iz stavaka 1. i 5. ovoga članka uzima u obzir učinak koji bi izvršavanje te ovlasti moglo imati na uredno funkcioniranje financijskih tržišta.

(11) Trgovinski repozitorij dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 81. Uredbe br. 648/2012 učiniti dostupnim potrebne informacije kako bi joj omogućio ispunjavanje njezinih ovlasti.

Ugovorno priznavanje ovlasti odgode i ograničenja u financijskim ugovorima koji su uređeni pravom treće zemlje

Članak 109.

(1) Institucija odnosno subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan je osigurati da financijski ugovor koji je uređen pravom treće zemlje sadrži odredbu da prava i obveze koje proizlaze iz tog ugovornog odnosa mogu biti predmet odgode ili ograničenja u skladu s člancima 105. do 108. ovoga Zakona te da se na njih primjenjuju odredbe članka 104. ovoga Zakona.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na financijski ugovor sukladno kojem je moguće izvršiti pravo na otkaz ili ovrhu, a na koje pravo bi se mogli primijeniti članci 104. do 108. ovoga Zakona da je za financijski ugovor mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

(3) Neovisno o tome sadrži li financijski ugovor odredbu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili ne, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može primijeniti ovlast iz članaka 104. do 108. ovoga Zakona u odnosu na taj financijski ugovor.

Izvršavanje ovlasti za sanaciju

Članak 110.

(1) Pri provođenju sanacijske mjere Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može kontrolirati instituciju u sanaciji na način da:

1. upravlja institucijom u sanaciji sa svim ovlastima dioničara i upravljačkog tijela institucije u sanaciji

2. upravlja i raspolaže imovinom institucije u sanaciji.

(2) Kontrolu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvršava putem sanacijske uprave.

(3) Pri donošenju odluke o izvršenju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi računa o prikladnosti provođenja te ovlasti uzimajući u obzir ciljeve i opća načela sanacije, posebne okolnosti institucije u sanaciji i potrebu učinkovite sanacije prekogranične grupe.

 

XI. SANACIJA PREKOGRANIČNIH GRUPA I OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Opća načela u vezi s odlučivanjem kojim je obuhvaćeno više od jedne države članice

Članak 111.

Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Ministarstvo financija pri donošenju odluka ili poduzimanju mjera u skladu s ovim Zakonom koje mogu imati učinak u jednoj ili više drugih država članica uzimaju u obzir sljedeća načela:

1. učinkovitog odlučivanja i zadržavanja sanacijskih troškova pri poduzimanju sanacijske mjere na što nižoj razini

2. pravodobnog donošenja odluka i poduzimanja mjera, vodeći računa o potrebnoj žurnosti

3. međusobne suradnje kako bi se osiguralo da se odluke donose i mjere poduzimaju usklađeno i učinkovito

4. jasnog utvrđivanja uloga i dužnosti relevantnih tijela u svakoj državi članici

5. posvećivanja dužne pažnje interesima država članica u kojima matična društva u Europskoj uniji imaju sjedište, a posebno učinku svake odluke ili mjere ili propuštanja na financijsku stabilnost, fiskalne resurse, sanacijski fond, sustav osiguranja depozita ili sustav za zaštitu investitora tih država članica

6. posvećivanja dužne pažnje interesima svake pojedine države članice u kojoj društvo kćer ima sjedište, a posebno učinku svake odluke ili mjere ili propuštanja donošenja iste na financijsku stabilnost, fiskalne resurse, sanacijski fond, sustav osiguranja depozita ili sustav za zaštitu investitora tih država članica

7. posvećivanja dužne pažnje interesima svake države članice u kojoj se nalaze značajne podružnice, a posebno učinku svake odluke ili mjere ili propuštanja donošenja iste na financijsku stabilnost tih država članica

8. posvećivanja dužne pažnje ciljevima usklađivanja interesa uključenih država članica i izbjegavanja nepravednih pretpostavki ili nepravedne zaštite interesa pojedinih država članica, uključujući izbjegavanje nepravedne raspodjele opterećenja među državama članicama

9. da svaka obveza u okviru ovoga Zakona za savjetovanje s određenim tijelom prije donošenja bilo koje odluke ili mjere podrazumijeva najmanje obvezu da se s tim tijelom savjetuje o onim dijelovima predložene odluke ili mjere koji imaju ili će vjerojatno imati:

a) utjecaj na matično društvo u Europskoj uniji, društvo kćer ili podružnicu i

b) učinak na stabilnost države članice u kojoj matično društvo u Europskoj uniji, društvo kći ili podružnica imaju sjedište

10. da sanacijska tijela pri poduzimanju sanacijske mjere uzimaju u obzir i slijede grupne sanacijske planove, osim ako procijene, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, da će se ciljevi sanacije učinkovitije postići poduzimanjem mjera koje nisu predviđene u grupnim sanacijskim planovima

11. transparentnosti kad god je vjerojatno da će predložena odluka ili mjera vjerojatno imati posljedice na financijsku stabilnost, fiskalne resurse, sanacijski fond, sustav osiguranja depozita ili sustav za zaštitu investitora svake relevantne države članice i

12. prihvaćanja da je vjerojatnost da se postigne rezultat kojim se smanjuje ukupni trošak sanacije veća zahvaljujući usklađenosti i suradnji.

Sanacijski kolegij ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj

Članak 112.

(1) Ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo nalazi u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pridržavajući se odredbi o Europskom sanacijskom kolegiju iz članka 114. ovoga Zakona, osniva sanacijski kolegij za provođenje obveza iz članaka 16., 18., 23., 36. i 47. ovoga Zakona te prema potrebi za osiguranje suradnje i usklađenog postupanja sa sanacijskim tijelima trećih zemalja.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koordinira tijek svih relevantnih informacija između sanacijskih tijela, a posebice pruža sanacijskim tijelima iz drugih država članica pravodobno sve relevantne informacije radi olakšavanja obavljanja zadaća iz stavka 3. točaka 2. do 9. ovoga članka.

(3) Članice kolegija iz stavka 1. ovoga članka na sanacijskom kolegiju:

1. razmjenjuju informacije relevantne za izradu grupnih sanacijskih planova, za primjenu pripremnih i preventivnih ovlasti na grupu te za sanaciju grupe

2. procjenjuju mogućnost sanacije grupe u skladu s člankom 16. ovoga Zakona

3. usvajaju grupne sanacijske planove u skladu s člankom 18. ovoga Zakona

4. donose odluku o izvršavanju ovlasti otklanjanja prepreka mogućnosti za sanaciju grupe u skladu s člankom 23. ovoga Zakona

5. donose odluku o potrebi uspostave sanacijskog programa za grupu kako je predviđeno člankom 47. ovoga Zakona

6. donose odluku o sanacijskom programu za grupu predloženom u skladu s člankom 47. ovoga Zakona

7. usklađuju plan komunikacije s medijima i javnošću, a vezano uz strategije i sanacijski program za grupu

8. usklađuju upotrebu financijskih aranžmana

9. određuju minimalni zahtjev za sanacijski subjekt na konsolidiranoj osnovi sanacijske grupe i pojedinih članica sanacijske grupe koje nisu sanacijski subjekt na pojedinačnoj osnovi u skladu s člankom 36. ovoga Zakona

10. raspravljaju o svim ostalim pitanjima povezanima sa sanacijom prekogranične grupe.

(4) Članovi sanacijskog kolegija iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Hrvatska agencija za osiguranje depozita

3. Ministarstvo financija

4. sanacijska tijela svake države članice u kojoj društvo kći obuhvaćeno konsolidiranim nadzorom ima sjedište

5. sanacijska tijela država članica u kojima matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding koji je matično društvo jedne ili više članica grupe ima sjedište

6. sanacijska tijela država članica u kojoj se nalaze značajne podružnice članica grupe

7. konsolidirajuće nadzorno tijelo

8. nadležna tijela država članica u kojima je sanacijsko tijelo član sanacijskog kolegija

9. predstavnici središnjih banaka država članica u kojima su članice grupe, ako nadležna tijela tih država članica nisu središnje banke te ako su nadležna tijela tih država članica tako odlučila

10. nadležna ministarstva država članica u kojima su članice grupe, a koja nisu ujedno i sanacijska tijela tih država članica

11. tijela odgovorna za sustave osiguranja depozita drugih država članica, ako je sanacijsko tijelo te države članice član sanacijskog kolegija i

12. na način iz stavka 5. ovoga članka, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(5) Ako neka članica grupe sa sjedištem u Europskoj uniji ima instituciju kćer ili značajnu podružnicu u trećoj zemlji, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, ako smatra da je osigurano ispunjenje obveze čuvanja povjerljivih informacija istovjetno obvezi čuvanja povjerljivih informacija iz članka 121. ovoga Zakona, na njegov zahtjev, sanacijskom tijelu treće zemlje dopustiti da sudjeluje u radu sanacijskog kolegija kao promatrač.

(6) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo sudjeluje na sanacijskom kolegiju u cilju promicanja učinkovitosti, djelotvornosti i dosljednosti rada sanacijskih kolegija, ali nema pravo glasa.

(7) Hrvatska narodna banka s ciljem učinkovitog rada sanacijskog kolegija surađuje s Jedinstvenim sanacijskim odborom, koji može sudjelovati u radu sanacijskog kolegija kao promatrač.

(8) Sanacijskim kolegijem predsjeda Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao grupno sanacijsko tijelo te u toj funkciji:

1. nakon savjetovanja s ostalim članovima sanacijskog kolegija utvrđuje pisane sporazume i postupke za rad sanacijskog kolegija

2. usklađuje sve aktivnosti sanacijskog kolegija

3. saziva sastanke sanacijskog kolegija i predsjeda njima

4. obavještava članove sanacijskog kolegija o mjestu i vremenu održavanja sastanaka te o osnovnim pitanjima koja će biti predmet rasprave na tim sastancima i o aktivnosti koje će se razmatrati

5. odlučuje koja tijela iz stavaka 3. i 4. ovoga članka sudjeluju na sastancima ili pojedinim aktivnostima kolegija, uzimajući u obzir relevantnost pitanja o kojem će se raspravljati za ta tijela, a osobito potencijalni utjecaj na stabilnost financijskog sustava tih država članica

6. sve članove kolegija pravodobno obavještava o odlukama i zaključcima tih sastanaka.

(9) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga blisko surađuje s tijelima iz stavka 4. ovoga članka.

(10) Iznimno od stavka 8. točke 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uvijek poziva sanacijsko tijelo iz druge države članice na sastanke sanacijskog kolegija na kojima se razmatra zajednička odluka ili pitanja povezana s članicom grupe sa sjedištem u njihovoj državi članici.

(11) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije obvezna uspostaviti sanacijski kolegij ako druge grupe ili kolegiji izvršavaju iste funkcije ili obavljaju iste zadatke navedene u ovom članku, a koji udovoljavaju uvjetima i postupcima, uključujući onima koji uređuju članstvo i sudjelovanje u radu sanacijskog kolegija utvrđenima u ovom članku i obvezama zaštite povjerljivosti u skladu s člankom 121. ovoga Zakona te se u tom slučaju sva upućivanja na sanacijski kolegij u ovom Zakonu tumače kao upućivanja na te druge grupe ili kolegije.

Sanacijski kolegij ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo ne nalazi u Republici Hrvatskoj

Članak 113.

(1) Ako se konsolidirajuće nadzorno tijelo ne nalazi u Republici Hrvatskoj, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran za članicu grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zajedno s Ministarstvom financija, Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita, nadležnim tijelom i drugim članicama sanacijskog kolegija sudjeluje u radu sanacijskog kolegija koje je osnovalo sanacijsko tijelo druge države članice koja nije država članica sudionica radi provođenja aktivnosti koje odgovaraju aktivnostima iz članka 112. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako Jedinstveni sanacijski odbor nije član sanacijskog kolegija, a društvo kći je subjekt na koji se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka će podnijeti zahtjev grupnom sanacijskom tijelu za sudjelovanje Jedinstvenog sanacijskog odbora u sanacijskom kolegiju kao promatrača.

(3) Hrvatska narodna banka tijekom sudjelovanja u radu sanacijskog kolegija iz stavka 1. ovoga članka surađuje s Jedinstvenim sanacijskim odborom u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

(4) U slučaju sanacijskih kolegija koje kao grupno sanacijsko tijelo uspostavlja Jedinstveni sanacijski odbor ili je Jedinstveni sanacijski odbor član sanacijskog kolegija, a društvo kći je subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može sudjelovati kao promatrač.

Europski sanacijski kolegij

Članak 114.

(1) Ako institucija treće zemlje ili matično društvo treće zemlje ima društva kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i jednoj ili više drugih država članica ili matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i jednoj ili više drugih država članica ili Europsku podružnicu u Republici Hrvatskoj i jednoj ili više država članica, a koje se u Republici Hrvatskoj i u najmanje još jednoj državi članici smatraju značajnima, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osnovat će jedinstveni europski sanacijski kolegij sa sanacijskim tijelima drugih država članica u kojima ta društva kćeri i matična društva odnosno značajne podružnice imaju sjedište.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga predsjeda europskim sanacijskim kolegijem iz stavka 1. ovoga članka ako svim društvima kćeri institucije iz treće zemlje ili matičnog društva iz treće zemlje upravlja matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Kada matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne upravlja svim društvima kćeri institucije iz treće zemlje ili matičnim društvom iz treće zemlje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga predsjeda europskim sanacijskim kolegijem iz stavka 1. ovoga članka ako matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili društvo kćer sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najveću bilančnu imovinu.

(4) Europski sanacijski kolegij osniva se radi izvršenja aktivnosti i zadataka navedenih u članku 112. stavku 3. ovoga Zakona u odnosnu na subjekte iz stavka 1. ovoga članka i, ako je to relevantno za njih, na njihove podružnice.

(5) Aktivnosti i zadaci iz stavka 4. ovoga članka uključuju određivanje minimalnog zahtjeva u skladu s člankom 36. ovoga Zakona, pri čemu članovi europskog sanacijskog kolegija uzimaju u obzir, ako postoji, globalnu sanacijsku strategiju koju donose tijela trećih zemalja.

(6) Ako u skladu s globalnom sanacijskom strategijom Europska društva kćeri ili matično društvo u Europskoj uniji i njegove institucije kćeri nisu sanacijski subjekti i članovi europskog sanacijskog kolegija budu suglasni s tim pristupom, društva kćeri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili, na konsolidiranoj osnovi, matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ispunjava zahtjev iz članka 35. stavka 3. ili 4. ovoga Zakona izdavanjem instrumenata iz članka 31. stavka 2. i 3. ovoga Zakona svojem krajnjem matičnom društvu sa sjedištem u trećoj zemlji ili društvima kćerima tog krajnjeg matičnog društva sa sjedištem u istoj trećoj zemlji odnosno drugim subjektima na način utvrđen u članku 31. stavku 2. točki 1. i stavku 3. točki 2. ovoga Zakona.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije obvezna uspostaviti sanacijski kolegij ako druge grupe ili kolegiji izvršavaju iste funkcije ili obavljaju iste zadatke navedene u ovom članku, a koji udovoljavaju uvjetima i postupcima, uključujući onima koji uređuju članstvo i sudjelovanje u radu sanacijskog kolegija utvrđenima u ovom članku i obvezama zaštite povjerljivosti u skladu s člankom 115. i 121. ovoga Zakona te se u tom slučaju sva upućivanja na europski sanacijski kolegij u ovom Zakonu tumače kao upućivanja na te druge grupe ili kolegije.

(8) Osim odredbi ovoga članka, na rad europskog sanacijskog kolegija na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 112. ili 113. ovoga Zakona.

Obveza čuvanja povjerljivih informacija

Članak 115.

(1) Sve informacije koje su saznali pri obavljanju poslova u okviru ovoga Zakona dužni su kao povjerljive čuvati:

1. radnici Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

2. radnici nadležnog tijela

3. radnici Ministarstva financija

4. članovi sanacijske uprave

5. potencijalni stjecatelji vlasničkih instrumenata, imovine, prava i obveze institucije u sanaciji koji su od sanacijskih ili nadležnih tijela, prilikom pripremnih radnji za primjenu instrumenta prodaje, dobili povjerljive informacije neovisno o tome je li prijenos u konačnici zaključen ili ne

6. radnici revizorskih društva, pravni i stručni savjetnici, procjenitelji i ostale stručne osobe koji su od sanacijskih ili nadležnih tijela, nadležnih ministarstava ili potencijalnih stjecatelja iz točke 5. ovoga stavka dobili povjerljive informacije

7. radnici Hrvatske agencije za osiguranje depozita

8. radnici Središnjeg kliriniškog depozitarnog društva

9. radnici središnje banke i ostalih tijela uključenih u postupak planiranja i provedbe sanacije u skladu s ovim Zakonom

10. radnici prijelazne institucije ili subjekta za upravljanje imovinom

11. sve ostale osobe koje izravno ili neizravno, trajno ili povremeno pružaju ili su pružale usluge osobama iz točaka 1. do 10. ovoga stavka i

12. članovi uprave i višeg rukovodstva osoba iz točaka 1. do 10. ovoga stavka.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih informacija iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje prije, tijekom i nakon imenovanja odnosno zaposlenja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) S ciljem osiguravanja da se poštuju zahtjevi o povjerljivosti utvrđeni u stavcima 1. i 4. ovoga članka, tijela iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 7., 8. i 9. ovoga članka te prijelazna institucija i subjekt za upravljanje imovinom dužni su usvojiti i primjenjivati interna pravila kojima se osigurava čuvanje povjerljivosti informacija iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ne dovodeći u pitanje opća pravila o profesionalnoj tajni, osobama iz stavka 1. ovoga članka zabranjuje se odavanje povjerljivih podataka koje saznaju tijekom obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti ili ih dobiju od sanacijskog tijela ili nadležnog tijela vezano uz izvršavanje njihovih ovlasti sukladno ovome Zakonu bilo kojoj osobi ili tijelu, osim ako se oni daju radi izvršenja dužnosti sukladno ovome Zakonu ili su te informacije u sažetom ili zbirnom obliku pa pojedine institucije ili subjekte iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nije moguće prepoznati ili se daju uz izričit prethodni pristanak sanacijskog ili nadležnog tijela, institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koji je te informacije dao.

(5) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su provesti procjenu učinaka otkivanja povjerljivih podataka, a kako bi se procijenio učinak koji bi to otkrivanje moglo imati na javni interes kad je riječ o financijskoj, monetarnoj ili gospodarskoj politici i komercijalnim interesima fizičkih i pravnih osoba te na svrhu nadzora, istraga i revizija, s time da postupak procjene uključuje procjenu svakog pojedinačnog učinka odavanja sadržaja i pojedinosti iz sanacijskog plana i rezultata svake procjene izvršene na temelju ovoga Zakona.

(6) Iznimno od stavaka 1. do 5. ovoga članka, povjerljive informacije smiju razmjenjivati:

1. osobe iz stavka 1. ovoga članka međusobno unutar svojih tijela

2. radnici Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i nadležnog tijela međusobno i s radnicima sanacijskih i nadležnih tijela drugih država članica, Jedinstvenog sanacijskog odbora, nadležnih ministarstava, središnjih banaka, sustava osiguranja depozita, sudskim i drugim tijelima nadležnim za provođenje redovnog postupka zbog insolventnosti, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeća Europske unije, Europske komisije odnosno u skladu s člankom 121. ovoga Zakona s relevantnim tijelima trećih zemalja koja izvršavaju istovrsne dužnosti sanacijskih tijela te, ako su ispunjeni zahtjevi povjerljivosti, s potencijalnim stjecateljima.

(7) Odredbe ovoga članka ne odnose se na odavanje informacija za potrebe sudskih postupaka u kaznenim ili građanskim predmetima.

(8) Način priopćivanja povjerljivih informacija iz stavka 1. ovoga članka u sažetom ili zbirnom obliku propisuje ministar financija pravilnikom.

5. Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku

Sporazumi s trećim zemljama

Članak 116.

(1) Republika Hrvatska može sklopiti bilateralni sporazum s trećom zemljom radi razmjene informacija u vezi s planiranjem sanacije u odnosu na institucije, financijske institucije, matična društava i institucije trećih zemalja, i to:

1. ako matično društvo treće zemlje ima instituciju kći ili značajnu podružnicu u Republici Hrvatskoj

2. ako matično društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima instituciju kći u trećoj zemlji

3. ako institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima podružnicu u trećoj zemlji.

(2) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka posebno se osigurava uspostavljanje postupaka i dogovora o suradnji između Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i relevantnih tijela trećih zemalja radi izvršavanja nekih ili svih zadaća te u provedbi nekih ili svih ovlasti iz članka 120. ovoga Zakona i takav sporazum ne sadrži odredbe u odnosu na pojedinačne institucije, financijske institucije, matična društva ili institucije trećih zemalja.

(3) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti do stupanja na snagu međunarodnog sporazuma koji Europska komisija na temelju članka 218. UFEU-a sklopi s jednom ili više trećih zemalja u vezi s načinima suradnje sanacijskih tijela i relevantnih tijela trećih zemalja.

Priznavanje i provedba sanacijskih postupaka treće zemlje

Članak 117.

(1) Ovaj članak primjenjuje se u odnosu na sanacijski postupak treće zemlje, osim ako s relevantnom trećom zemljom stupi na snagu međunarodni sporazum naveden u članku 116. stavku 1. ili 3. ovoga Zakona te do njegova stupanja na snagu, odnosno primjenjuje se i u odnosu na sanacijski postupak treće zemlje nakon stupanja na snagu tog međunarodnog sporazuma, ako priznavanje i provedba sanacijskih postupaka te treće zemlje nisu obuhvaćeni navedenim sporazumom.

(2) Ako je u skladu s člankom 114. ovoga Zakona uspostavljen europski sanacijski kolegij u kojem sudjeluje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na njemu se donosi zajednička odluku o tome hoće li se priznati, osim u slučajevima iz članka 118. ovoga Zakona, sanacijski postupak treće zemlje u odnosu na instituciju ili matično društvo iz treće zemlje koje:

1. ima Europska društva kćeri ili značajne Europske podružnice u dvije ili više država članica ili

2. ima imovinu, prava ili obveze u dvije ili više država članica ili na koje se primjenjuje pravo tih država članica.

(3) Ako se donese zajednička odluka o priznavanju sanacijskog postupka treće zemlje, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s pravom Republike Hrvatske omogućuje provedbu priznatog sanacijskog postupka treće zemlje.

(4) Ako zajednička odluka o priznavanju sanacijskih postupaka treće zemlje nije donesena ili nije uspostavljen Europski sanacijski kolegij, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi vlastitu odluku o tome hoće li priznati i provesti, osim u slučajevima iz članka 118. ovoga Zakona, sanacijski postupak koji ta treća zemlja primjenjuje na instituciju ili matično društvo treće zemlje, a koji ima učinak u Republici Hrvatskoj.

(5) Pri donošenju odluke iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi računa o interesima svake pojedine države članice u kojoj institucija ili matično društvo treće zemlje posluje, a posebice o mogućem učinku priznavanja i provedbe sanacijskog postupka treće zemlje na druge članice grupe i na financijsku stabilnost u tim državama članicama.

(6) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je:

1. provoditi sanacijske ovlasti u odnosu na:

a) imovinu institucije ili matičnog društva treće zemlje koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili se na nju primjenjuje pravo Republike Hrvatske

b) prava ili obveze institucije treće zemlje koje se nalaze u bilanci Europske podružnice u Republici Hrvatskoj ili se na njih odnosi pravo Republike Hrvatske ili ako se tražbine u vezi s takvim pravima i obvezama ispunjavaju u Republici Hrvatskoj

2. provoditi ili zahtijevati provedbu, prijenosa dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u Europskom društvu kćeri u Republici Hrvatskoj

3. izvršavati ovlasti iz članka 106., 107. ili 108. ovoga Zakona u odnosu na prava bilo koje ugovorne strane sa subjektom iz stavka 2. ovoga članka ako su takve ovlasti potrebne kako bi se proveo sanacijski postupak treće zemlje i

4. ukinuti ugovorno pravo na otkaz, ispunjenje ili prijevremeno dospijeće ugovora ili utjecati na ugovorna prava subjekata iz stavka 2. ovoga članka i drugih članica grupe ako takvo pravo proizlazi iz sanacijske mjere koju u odnosu na instituciju ili matično društvo treće zemlje subjekata iz stavka 2. ovoga članka ili drugih članica grupe poduzima sanacijsko tijelo treće zemlje ili je na neki drugi način u skladu s pravnim ili regulatornim zahtjevima povezanim sa sanacijskim programom u toj zemlji, pod uvjetom da se bitni sastojci ugovora, uključujući obveze plaćanja i isporuke odnosno stjecanja instrumenta financijskog osiguranja, i dalje izvršavaju.

(7) Ako relevantno tijelo treće zemlje odredi da institucija sa sjedištem u toj trećoj zemlji u skladu s pravom te treće zemlje zadovoljava uvjete za sanaciju, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, kada je to u javnom interesu, poduzeti sanacijske mjere i primijeniti sve ovlasti za sanaciju iz ovoga Zakona pri čemu se primjenjuje i članak 104. ovoga Zakona.

(8) Priznavanje i provedba sanacijskih postupaka treće zemlje ne dovodi u pitanje redovni postupak u slučaju insolventnosti u skladu s propisima kojima se uređuje postupak u slučaju insolventnosti.

(9) Kada Jedinstveni sanacijski odbor izda preporuku u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s preporukom ili obrazlaže Jedinstvenom sanacijskom odboru zašto ne postupa u skladu s preporukom.

Pravo na odbijanje priznavanja ili provedbe sanacijskog postupka treće zemlje

Članak 118.

Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, nakon savjetovanja s drugim sanacijskim tijelima kada je europski sanacijski kolegij osnovan u skladu s člankom 114. ovoga Zakona, odbiti priznavanje ili provedbu sanacijskog postupka treće zemlje u skladu sa zajedničkom odlukom iz članka 117. stavka 2. ovoga Zakona ako smatra:

1. da bi sanacijski postupak u trećoj zemlji imao nepovoljan učinak na financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj ili da bi postupak mogao imati nepovoljan učinak na financijsku stabilnost neke druge države članice

2. da je nužna samostalna sanacijska mjera u skladu s člankom 119. ovoga Zakona u odnosu na Europsku podružnicu kako bi se postigao jedan ili više ciljeva sanacije

3. da vjerovnici, posebno uključujući deponente koji se nalaze u Republici Hrvatskoj ili im se vrši isplata u Republiku Hrvatsku, ne bi imali jednak tretman kao vjerovnici iz treće zemlje i deponenti sa sličnim zakonskim pravima u okviru sanacijskog postupka matične treće zemlje

4. da bi priznavanje ili provedba sanacijskog postupka treće zemlje imala značajne fiskalne posljedice za Republiku Hrvatsku ili

5. da bi učinci takvog priznavanja ili takve provedbe bili u suprotnosti s pravom Republike Hrvatske.

Sanacija Europske podružnice

Članak 119.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ima sve sanacijske ovlasti iz ovoga Zakona u odnosu na Europsku podružnicu nad kojom nije pokrenut sanacijski postupak treće zemlje ili je pokrenut, ali postoji razlog za odbijanje priznavanja ili provedbe tog sanacijskog postupka u skladu s člankom 118. ovoga Zakona, pri čemu se kod primjene tih ovlasti primjenjuje i članak 104. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može izvršavati ovlasti iz stavka 1. ovoga članka ako smatra da je sanacijska mjera u javnom interesu te je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. Europska podružnica više ne ispunjava ili vjerojatno neće ispunjavati uvjete koje propisuje pravo Republike Hrvatske za njezino odobrenje za rad i poslovanje unutar Republike Hrvatske i nema izgleda da bilo koja mjera privatnog sektora, nadzornih tijela ili dotične treće zemlje ponovno uspostavi usklađenost podružnice s tim uvjetima ili spriječi njezino propadanje u razumnom vremenskom okviru

2. institucija treće zemlje, prema mišljenju Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, nije u mogućnosti ili ne želi ili vjerojatno neće biti u mogućnosti podmiriti svoje obveze domaćim vjerovnicima ili obveze koje su nastale ili su knjižene u podružnici, kako dospijevaju, a Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je uvjerena da u odnosu na tu instituciju treće zemlje nije pokrenuta ili neće biti pokrenuta sanacija ili redovni postupak zbog insolventnosti u razumnom vremenskom okviru

3. relevantno tijelo treće zemlje otvorilo je sanaciju u odnosu na instituciju treće zemlje ili je obavijestilo Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svojoj namjeri otvaranja takvog postupka.

(3) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kada poduzima samostalnu mjeru u odnosu na Europsku podružnicu, uzima u obzir sanacijske ciljeve i poduzima mjeru u skladu sa sljedećim načelima i zahtjevima u mjeri u kojoj su primjenjivi:

1. načela iz članka 7. ovoga Zakona

2. zahtjeve koji se odnose na primjenu sanacijskih instrumenata iz ovoga Zakona.

Suradnja s nadležnim tijelima trećih zemalja

Članak 120.

(1) Odredbe ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu međunarodnog sporazuma s trećom zemljom u skladu s člankom 116. stavkom 1. ovoga Zakona, kao i nakon stupanja na snagu tog međunarodnog sporazuma u mjeri u kojoj predmet ovoga članka nije obuhvaćen navedenim sporazumom.

(2) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ili nadležno tijelo po potrebi sklapa neobvezujuće sporazume o suradnji u skladu s okvirnim sporazumom Europskog nadzornog tijela za bankarstvo s relevantnim tijelima trećih zemalja.

(3) Odredbe ovoga članka ne utječu na bilateralne ili multilateralne sporazume koje sklapa nadležno tijelo s trećim zemljama u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(4) U sporazume o suradnji sklopljene između Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i tijela trećih zemalja u skladu s odredbama ovoga članka mogu se uključiti odredbe:

1. o razmjeni informacija potrebnih za pripremu i održavanje sanacijskih planova

2. o savjetovanju i suradnji u razvoju sanacijskih planova, uključujući načela o provedbi priznatog sanacijskog postupka treće zemlje u skladu s člankom 117. ovoga Zakona i provedbe ovlasti iz članka 119. ovoga Zakona te sličnih ovlasti u skladu sa zakonodavstvom relevantne treće zemlje

3. o razmjeni informacija nužnih za primjenu sanacijskih instrumenata i izvršavanje sanacijskih ovlasti te sličnih ovlasti koje mogu izvršavati tijela relevantnih trećih zemalja

4. o ranom upozoravanju ili savjetovanju sa sporazumnim stranama o suradnji prije poduzimanja bilo kakvih značajnih mjera u skladu s odredbama ovoga Zakona ili zakonodavstvom relevantne treće zemlje koji utječu na instituciju ili grupu na koju se sporazum odnosi

5. o koordinaciji javne komunikacije u slučaju zajedničkih sanacijskih mjera

6. o postupcima i mehanizmima za razmjenu informacija i suradnju u skladu s točkama 1. do 5. ovoga stavka te po potrebi kroz uspostavu i rad skupina za upravljanje krizama.

(5) Nadležno tijelo obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o svakom sporazumu o suradnji koji su sklopila sanacijska tijela i nadležna tijela u skladu s odredbama ovoga članka.

Razmjena povjerljivih informacija

Članak 121.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, nadležno tijelo i Ministarstvo financija smiju razmjenjivati povjerljive informacije, uključujući planove oporavka, s relevantnim tijelima trećih država samo ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. tijela trećih zemalja podliježu zahtjevima i standardima profesionalne tajne koja se, u skladu s mišljenjem svih tijela koja sudjeluju u razmjeni informacija, smatraju najmanje jednakima onima koje propisuje članak 115. ovoga Zakona, s time da se razmjena podataka o osobnim podacima vrši u skladu s odredbama nacionalnih propisa o zaštiti osobnih podataka, kao i u skladu s važećim propisima Europske unije o zaštiti osobnih podataka

2. informacija je potrebna za izvršavanje sanacijskih zadaća relevantnih nadležnih tijela trećih zemalja čije je nacionalno zakonodavstvo usporedivo odredbama ovoga Zakona te se, u skladu s odredbama točke 1. ovoga stavka, neće koristiti u druge svrhe.

(2) Povjerljive informacije dobivene od relevantnih tijela iz drugih država članica Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, nadležno tijelo i Ministarstvo financija mogu priopćiti relevantnim tijelima treće zemlje samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. relevantno tijelo iz druge države članice od koje je informacija potekla suglasno je s tim priopćenjem

2. informacija se priopćava samo u svrhe koje je dozvolilo tijelo od koje je informacija potekla.

(3) U smislu odredbi ovoga članka informacija se smatra povjerljivom ako su na nju primjenjivi zahtjevi za povjerljivošću propisani važećim zakonodavstvom Europske unije.

 

XII. ZAŠTITNE MJERE

Postupanje prema dioničarima i vjerovnicima u slučaju djelomičnih prijenosa i primjene instrumenta unutarnje sanacije

Članak 122.

(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, primjenjujući jedan ili više sanacijskih instrumenata, prenosi samo dio prava, imovine i obveza institucije u sanaciji, osigurava da dioničari i oni vjerovnici čije tražbine nisu prenesene dobiju kao namirenje svojih tražbina najmanje onaj iznos u kojem bi bili namireni da je u vrijeme kad je donesena odluka iz članka 46. odnosno članka 47. ovoga Zakona nad institucijom u sanaciji proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(2) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenjuje instrument unutarnje sanacije, osigurava da dioničari i vjerovnici čijim tražbinama se vrijednost smanjuje ili pretvara u instrument redovnog osnovnog kapitala ne snose gubitak veći od gubitka koji bi snosili da je nad institucijom u sanaciji u vrijeme kad je donesena odluka iz članka 46. odnosno 47. ovoga Zakona proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

Procjena učinaka različitog postupanja

Članak 123.

(1) Nakon što provede prijenos dijela prava, imovine i obveza ili nakon što primijeni instrument unutarnje sanacije Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga bez odgađanja osigurava, za primjenu članka 122. ovoga Zakona i drugih odredaba ovoga Zakona, da neovisni procjenitelj provede procjenu učinaka različitog postupanja koja se razlikuje od naknadne procjene vrijednosti iz članka 51. ovoga Zakona, osim ako je njezinu izradu već osigurao Jedinstveni sanacijski odbor u skladu s člankom 20. stavkom 16. Uredbe (EU) br. 806/2014, a kojom se utvrđuje sljedeće:

1. učinak koji bi na dioničare, vjerovnike i sustav osiguranja depozita mogao imati redovni postupak zbog insolventnosti da je pokrenut u vrijeme kad je donesena odluka iz članka 46. odnosno članka 47. ovoga Zakona i proveden

2. učinak koji je na dioničare i vjerovnike imala sanacija institucije i

3. razlika između učinaka iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Neovisni procjenitelj dužan je provesti procjenu učinaka različitog postupanja na temelju sljedećih pretpostavki:

1. da je nad institucijom u sanaciji pokrenut redovni postupak zbog insolventnosti u vrijeme kad je donesena odluka iz članka 46. odnosno članka 47. ovoga Zakona i proveden

2. da sanacijske mjere nisu poduzete i

3. da nije pružena izvanredna javna financijska potpora instituciji u sanaciji.

Zaštitne mjere za dioničare i vjerovnike

Članak 124.

Ako je procjenom iz članka 123. ovoga Zakona utvrđeno da je bilo koji dioničar ili vjerovnik iz članka 122. ovoga Zakona ili sustav osiguranja depozita u skladu s člankom 139. stavkom 1. ovoga Zakona snosio veći gubitak od gubitka koji bi snosio da je u vrijeme kad je donesena odluka o sanaciji nad institucijom u sanaciji proveden redovni postupak zbog insolventnosti, dioničar, vjerovnik ili sustav osiguranja depozita ima pravo na naknadu razlike iz Jedinstvenog sanacijskog fonda u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 odnosno iz sanacijskog fonda kada se navedeno pravo ne ostvaruje u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

Zaštitne mjere za druge ugovorne strane u djelomičnim prijenosima

Članak 125.

(1) Ako Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga djelomično prenosi imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na drugi subjekt ili kada primjenom sanacijskog instrumenta djelomično prenosi imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji s prijelazne institucije ili nositelja upravljanja imovinom na drugu osobu te kada izvršava ovlasti iz članka 97. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona,zaštićeni su sljedeći sporazumi i druge ugovorne strane tih sporazuma:

1. sporazumi o osiguranju temeljem kojih osoba ima putem jamstva stvarni ili potencijalni interes u imovini ili pravima koji su predmet prijenosa, neovisno o tome je li taj interes osiguran specifičnom imovinom ili pravima ili preko promjenjive naknade ili sličnog sporazuma

2. ugovor o financijskom osiguranju s prijenosom prava vlasništva prema kojima se osiguranje ili pokriće ispunjenja određenih obveza provodi prijenosom vlasništva nad imovinom s davatelja na primatelja osiguranja u slučaju neizvršenja obveza davatelja osiguranja

3. sporazumi o prijeboju prema kojima se dvije ili više tražbina odnosno obveza institucije u sanaciji i druge ugovorne strane mogu međusobno prebiti

4. sporazumi o netiranju

5. pokrivene obveznice

6. strukturirani financijski sporazumi, uključujući sekuritizaciju i instrumente koji se koriste za zaštitu od rizika i čine sastavni dio imovine za pokriće te koji su prema važećim propisima osigurani na sličan način kao pokrivene obveznice, na temelju kojih jedna strana iz sporazuma ili skrbnik, povjerenik ili imatelj stječe i drži vrijednosni papir.

(2) Način zaštite sporazuma iz stavka 1. ovoga članka uređen je člancima 126. do 129. ovoga Zakona uz primjenu ograničenja iz članka 104. i članaka 106. do 108. ovoga Zakona.

(3) Odredbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se neovisno o broju ugovornih strana u sporazumu i neovisno o tome:

1. jesu li pravni odnosi nastali na temelju ugovora, prijenosom prava vlasništva radi osiguranja ili na neki drugi način, ili su nastali na temelju zakona

2. primjenjuje li se na te pravne odnose u cijelosti ili djelomično pravo druge države članice ili treće zemlje.

Zaštita ugovora o financijskom osiguranju, prijeboju i netiranju

Članak 126.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne može izvršiti djelomični prijenos prava i obveza koje su zaštićene ugovorom o financijskom osiguranju s prijenosom prava vlasništva, o prijeboju i netiranju niti primjenom dodatnih sanacijskih ovlasti djelomično promijeniti ili otkazati prava i obveze koje su zaštićene ugovorom o financijskom osiguranju s prijenosom prava vlasništva, o prijeboju i netiranju, a koji je zaključen između institucije u sanaciji i druge osobe.

(2) U smislu primjene stavka 1. ovoga članka smatra se da su prava i obveze zaštićene takvim ugovorom odnosno sporazumom ako njegove strane imaju pravo na prijeboj ili netiranje tih prava i obveza.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svrhu dostupnosti osiguranih depozita može:

1. prenijeti osigurane depozite koji su dijelom bilo kojeg sporazuma iz stavka 1. ovoga članka bez prenošenja druge imovine, prava ili obveza koji su dijelom tog sporazuma ili

2. prenijeti, pretvoriti ili unovčiti imovinu, prava ili obveze bez prenošenja osiguranih depozita.

Zaštita sporazuma o osiguranju

Članak 127.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, radi zaštite obveza osiguranih sporazumom o osiguranju, ne može:

1. prenijeti imovinu kojom je obveza osigurana ako ne prenosi i tu obvezu i pripadajuću korist

2. prenijeti osigurane obveze ako ne prenosi i pripadajuću korist

3. prenijeti pripadajuću korist ako ne prenosi i osiguranu obvezu

4. izmijeniti ili raskinuti sporazum o osiguranju primjenom dodatnih sanacijskih ovlasti ako je učinak te izmjene ili raskida takav da obveza više nije osigurana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svrhu dostupnosti osiguranih depozita može:

1. prenijeti osigurane depozite koji su dijelom bilo kojeg sporazuma iz stavka 1. ovoga članka bez prenošenja druge imovine, prava ili obveza koji su dijelom tog sporazuma ili

2. prenijeti, pretvoriti ili unovčiti imovinu, prava ili obveze bez prenošenja osiguranih depozita.

Zaštita strukturiranih financijskih sporazuma i pokrivenih obveznica

Članak 128.

(1) Kako bi osigurao zaštitu strukturiranih financijskih sporazuma, uključujući sporazume iz članka 125. stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne može izvršiti djelomični prijenos prava i obveza niti primjenom dodatnih sanacijskih ovlasti djelomično izmijeniti ili otkazati prava i obveze koji su sastavni dio strukturiranog financijskog sporazuma, uključujući sporazume iz članka 125. stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga Zakona, a koji je zaključen između institucije u sanaciji i druge osobe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svrhu dostupnosti osiguranih depozita može:

1. prenijeti osigurane depozite koji su dijelom bilo kojeg sporazuma iz stavka 1. ovoga članka bez prenošenja druge imovine, prava ili obveza koji su dijelom tog sporazuma ili

2. prenijeti, pretvoriti ili unovčiti imovinu, prava ili obveze bez prenošenja osiguranih depozita.

Djelomični prijenosi: zaštita sustava trgovanja, kliringa i namire

Članak 129.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primjenom sanacijskih instrumenata ne smije utjecati na rad i pravila sustava koji su uređeni propisom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira, ako izvršava djelomični prijenos imovine, prava i obveza s institucije u sanaciji na drugi subjekt ili ako primjenom dodatnih sanacijskih ovlasti mijenja ili otkazuje uvjete ugovora u kojima je institucija u sanaciji ugovorna strana odnosno osigurava da društvo primatelj stupi na njezino mjesto kao stranka.

(2) Prijenosom, izmjenom ili otkazom iz stavka 1. ovoga članka ne opoziva se, ne mijenja ili uskraćuje provedba naloga za prijenos i obračunavanje, korištenje fondova, vrijednosnih papira ili zajmova ili zaštita instrumenata osiguranja u skladu s propisom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira.

 

XIII. SANACIJSKI FOND

Upravljanje sanacijskim fondom

Članak 130.

(1) Sva sredstva prikupljena u skladu s odredbama ovoga Zakona predstavljaju sredstva sanacijskog fonda.

(2) Sanacijskim fondom upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Novčana sredstva sanacijskog fonda drže se na računu otvorenom u Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Hrvatska agencija za osiguranje depozita je dužna imovinu i obveze sanacijskog fonda voditi odvojeno od imovine i obveza drugih djelatnosti Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Ciljana razina sanacijskog fonda

Članak 131. (NN 146/20, 21/22)

(1) Sredstva sanacijskog fonda najkasnije na dan 31. prosinca 2024. moraju iznositi najmanje 1 % iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u Republici Hrvatskoj, a prema revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu godinu.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na one kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014, a u kojem slučaju doprinose za ostvarenje ciljane razine Jedinstvenog sanacijskog fonda izračunava Jedinstveni sanacijski odbor.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se sredstva sanacijskog fonda smanje ispod iznosa iz stavka 1. ovoga članka na iznos koji predstavlja više od dvije trećine ciljane razine iz stavka 1. ovoga članka, prethodni doprinosi koji se prikupljaju u skladu s člankom 133. ovoga Zakona nastavljaju se prikupljati dinamikom kojom su se i do tada prikupljali dok se ne dosegne razina iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se sredstva sanacijskog fonda smanje na iznos koji predstavlja manje od dvije trećine ciljane razine iz stavka 1. ovoga članka, doprinos se postavlja na razinu koja omogućuje dostizanje ciljne razine iz stavka 1. ovoga članka u roku od šest godina.

(5) Za potrebe stavaka 3. i 4. ovoga članka Hrvatska agencija za osiguranje depozita uzima u obzir fazu poslovnog ciklusa i utjecaj koji prociklički doprinosi mogu imati na određivanje godišnjih doprinosa.

(6) Tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka prethodni doprinosi sanacijskom fondu koji se prikupljaju u skladu s člankom 133. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj je to moguće, vremenski se ravnomjerno raspodjeljuju dok se ne postigne ciljna razina.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Hrvatska agencija za osiguranje depozita može odlučiti da s obzirom na fazu poslovnog ciklusa i utjecaj koji prociklički doprinosi mogu imati na financijski položaj institucija koje uplaćuju doprinose drukčiju raspodjelu ciljane razine sredstava sanacijskog fonda u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska agencija za osiguranje depozita može produžiti razdoblje za najviše četiri godine ako je iz sanacijskog fonda tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka isplaćen ukupan iznos sredstava veći od 0,5 % osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u Republici Hrvatskoj, a prema revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu godinu.

Prikupljanje sredstava sanacijskog fonda

Članak 132.

(1) U svrhu osiguravanja dostatnih sredstava za ostvarenje ciljeva iz članka 6. ovoga Zakona Hrvatska agencija za osiguranje depozita u ime i za račun sanacijskog fonda:

1. prikuplja prethodne doprinose u skladu s člankom 133. ovoga Zakona radi dostizanja ciljane razine iz članka 131. ovoga Zakona

2. prikuplja naknadne doprinose u skladu s člankom 134. ovoga Zakona ako doprinosi navedeni pod točkom 3. ovoga stavka nisu dovoljni i

3. ugovara zajmove i druge dodatne izvore financiranja u skladu s člankom 135. ovoga Zakona.

(2) U svrhu ispunjenja obveza iz članka 67. Uredbe (EU) br. 806/2014 Hrvatska agencija za osiguranje depozita u ime i za račun sanacijskog fonda:

1. prikuplja prethodne doprinose u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 806/2014

2. prikuplja naknadne doprinose u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 806/2014

(3) Sredstva prikupljena u skladu s ovim člankom čine imovinu sanacijskog fonda.

(4) Sredstva prikupljena u skladu sa stavkom 2. ovoga članka prenose se u Jedinstveni sanacijski fond sukladno odredbama Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond i Uredbe (EU) br. 806/2014.

Prethodni doprinos

Članak 133.

(1) Investicijska društva na koja se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 i Europske podružnice dužni su jednom godišnje uplaćivati prethodni doprinos obračunat u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(2) Prethodni doprinos pojedinog subjekta iz stavka 1. ovoga članka razmjeran je iznosu njegovih obveza isključujući regulatorni kapital, umanjenom za osigurane depozite u odnosu na ukupne obveze isključujući regulatorni kapital, umanjene za osigurane depozite svih institucija i Europskih podružnica u Republici Hrvatskoj.

(3) Prethodni doprinosi prilagođavaju se razmjerno profilu rizičnosti institucija u skladu s kriterijima za utvrđivanje rizičnosti institucije i Europske podružnice.

(4) Investicijska društva na koja se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 i Europske podružnice dužni su izvještavati Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/63, a koja na temelju tako prikupljenih podataka obračunava prethodni doprinos tih subjekata te im izdaje i dostavlja račun.

(5) Investicijska društva na koja se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 i Europske podružnice dužne su doprinos iz stavka 1. ovoga članka platiti u roku od 15 dana od dana dostave računa iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Kreditne institucije i investicijska društva na koja se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužni su doprinos iz članka 132. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona platiti na temelju računa koji im dostavi Hrvatska agencija za osiguranje depozita u roku od 15 dana od dana dostave računa.

(7) Hrvatska agencija za osiguranje depozita može pojedinom investicijskom društvu na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 ili Europskoj podružnici odobriti da se obveza plaćanja prethodnog doprinosa izvrši neopozivim obvezama plaćanja doprinosa koje su u potpunosti osigurane nisko rizičnim instrumentima financijskog osiguranja neopterećenim pravima trećih osoba založenim ili prenesenim u vlasništvo Hrvatske agencije za osiguranje depozita za potrebe navedene u članku 132. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona pod uvjetom da ukupni udio takvih neopozivih obveza plaćanja ne smije premašiti 30 % ukupnog iznosa doprinosa prikupljenih u skladu s ovim člankom.

(8) Sredstva prikupljena u skladu s ovim člankom upotrebljavaju se u svrhe određene člankom 136. ovoga Zakona.

(9) Iznosi primljeni od institucije u sanaciji ili prijelazne institucije primjenom sanacijskih instrumenata u skladu s odredbama glava IX.1., IX.2., IX.3. i IX.4 ovoga Zakona, kao i kamate i drugi prihodi od ulaganja te svi drugi prihodi povezani s time prihod su sanacijskog fonda.

Naknadni doprinosi

Članak 134.

(1) Kada raspoloživa financijska sredstva sanacijskog fonda nisu dovoljna za pokriće gubitaka, troškova ili drugih rashoda nastalih upotrebom sanacijskog fonda, Hrvatska agencija za osiguranje depozita ovlaštena je prikupiti naknadne doprinose od institucija i Europskih podružnica, u skladu s člankom 133. ovoga Zakona.

(2) Naknadni doprinosi ne mogu premašiti iznos trostrukog godišnjeg iznosa prethodnog doprinosa utvrđenog u skladu s člankom 133. ovoga Zakona.

(3) Institucije i Europske podružnice dužne su doprinos iz stavka 1. ovoga članka platiti u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje.

(4) Hrvatska agencija za osiguranje depozita može djelomično ili u cijelosti odgoditi obvezu plaćanja naknadnog doprinosa institucije ili Europske podružnice ako bi to ugrozilo likvidnost ili solventnost tog subjekta.

(5) Odluku o odgodi iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska agencija za osiguranje depozita donosi na temelju zahtjeva institucije ili Europske podružnice.

(6) Odgoda iz stavka 4. ovoga članka može se odobriti na rok od najdulje 180 dana te se iznimno može na ponovljeni zahtjev institucije ili Europske podružnice produljiti na isti rok.

(7) Obveza plaćanja naknadnog doprinosa dospijeva prvi radni dan nakon isteka roka na koji je odgoda odobrena.

(8) Obveza plaćanja naknadnog doprinosa dospijeva i prije isteka roka iz stavka 7. ovoga članka ako njegovim plaćanjem više nije ugrožena likvidnost ili solventnost institucije ili Europske podružnice.

Ugovaranja pozajmica i drugih dodatnih izvora financiranja

Članak 135.

Sanacijski fond može se zadužiti kod institucija, financijskih institucija ili trećih osoba kada raspoloživa financijska sredstva prikupljena putem prethodnih doprinosa u skladu s člankom 133. ovoga Zakona nisu dostatna za pokriće gubitaka, troškova ili drugih rashoda nastalih upotrebom sanacijskog fonda, a naknadni doprinosi iz članka 134. ovoga Zakona nisu odmah dostupni ili dovoljni.

Upotreba sredstava sanacijskog fonda

Članak 136.

(1) Hrvatska agencija za osiguranje depozita na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, radi osiguravanja učinkovite primjene sanacijskih instrumenata, upotrebljava sredstva sanacijskog fonda u sljedeće svrhe:

1. za davanje jamstva za imovinu ili obveze institucije u sanaciji, njezinih društava kćeri, prijelazne institucije ili nositelja upravljanja imovinom

2. za odobravanje zajmova instituciji u sanaciji, njezinim društvima kćerima, prijelaznoj instituciji ili nositelju upravljanja imovinom

3. za kupnju imovine institucije u sanaciji

4. za uplatu kapitala i osiguranje drugih potrebnih sredstava prijelaznoj instituciji ili nositelju upravljanja imovinom

5. za plaćanje naknade štete dioničarima ili vjerovnicima u skladu s člankom 124. ovoga Zakona

6. za nadoknadu instituciji u sanaciji iznosa nastalog isključenjem obveza podložnih za unutarnju sanaciju određenih vjerovnika od primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu s člankom 81. stavcima 1., 2. i 3. i člankom 82. stavcima 1. do 6. ovoga Zakona

7. za pozajmljivanje drugim aranžmanima financiranja sanacije u skladu s člankom 137. ovoga Zakona

8. za poduzimanje bilo koje kombinacije mjera iz točaka 1. do 7. ovoga stavka.

(2) Pri primjeni instrumenta prodaje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može upotrijebiti sredstva sanacijskog fonda i za poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na stjecatelja.

(3) Sredstva sanacijskog fonda ne smiju se upotrijebiti za izravno nadoknađivanje gubitaka ili za dokapitalizaciju institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona.

(4) Ako korištenje sredstava sanacijskog fonda u smislu odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka neizravno dovede do toga da se dio gubitaka institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona pokrije iz sanacijskog fonda, primjenjuju se načela upotrebe sredstava sanacijskog fonda utvrđena u člancima 81. i 82. ovoga Zakona.

Pozajmljivanje između sanacijskog fonda i aranžmana financiranja sanacije iz drugih država članica

Članak 137.

(1) Hrvatska agencija za osiguranje depozita, kako bi osigurala sredstva sanacijskog fonda, može zatražiti zajam od aranžmana financiranja sanacije iz drugih država članica u slučaju da:

1. iznosi prikupljeni prethodnim doprinosima u skladu s člankom 133. ovoga Zakona nisu dovoljni za pokriće gubitaka, troškova ili drugih rashoda

2. da naknadni doprinosi iz članka 134. ovoga Zakona nisu odmah dostupni te

3. da zajam i drugi dodatni izvori financiranja predviđeni člankom 135. ovoga Zakona nisu dostupni pod razumnim uvjetima.

(2) Sanacijski fond može dati zajam aranžmanima financiranja sanacije iz drugih država članica kada za taj aranžman financiranja nastupe okolnosti istovjetne okolnostima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Hrvatska agencija za osiguranje depozita bez odgađanja donosi odluku o zahtjevu koji je podnio aranžman financiranja sanacije iz druge države članice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(4) Sanacijski fond zajam daje pod jednakim uvjetima kao i ostali aranžmani financiranja koji sudjeluju u financiranju, osim ako se aranžmani financiranja koji sudjeluju u financiranju drukčije ne dogovore.

(5) Iznos zajma koji sanacijski fond daje aranžmanu financiranja sanacije iz druge države članice razmjeran je iznosu osiguranih depozita u Republici Hrvatskoj u odnosu na iznose osiguranih depozita svih država članica čiji aranžmani financiranja sudjeluju u financiranju, a tako utvrđen iznos može se promijeniti sporazumom svih aranžmana financiranja sanacije koji sudjeluju u financiranju.

(6) Nepodmireni zajam koji je sanacijski fond dao aranžmanu financiranja sanacije iz druge države članice predstavlja imovinu sanacijskog fonda i uključuje se u obračun njegove ciljane razine.

Uzajamna potpora sanacijskog fonda i aranžmana financiranja sanacije iz drugih država članica u slučaju sanacije grupe

Članak 138.

(1) U slučaju sanacije grupe u skladu s člankom 47. ovoga Zakona sanacijski fond sudjeluje u financiranju sanacije grupe.

(2) Ako je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga grupno sanacijsko tijelo, a Jedinstveni sanacijski odbor nije izravno odgovoran za grupu, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nakon savjetovanja sa sanacijskim tijelima institucija koje su članice grupe u sanaciji, predlaže plan financiranja kao dio sanacijskog programa za grupu u skladu s člankom 47. ovoga Zakona i koji se donosi zajedničkom odlukom.

(3) Plan financiranja uključuje:

1. vrednovanje imovine i obveza članice grupe u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 50. ili 51. ovoga Zakona odnosno vrednovanje imovine i obveza drugih članica grupe u skladu s odredbama nacionalnog prava

2. iznose gubitaka svake članice grupe u sanaciji u trenutku primjene sanacijskih instrumenata

3. iznose gubitaka koje bi imala svaka kategorija dioničara i vjerovnika pojedine članice grupe u sanaciji

4. iznos koji bi teretio Fond osiguranja depozita u skladu s člankom 139. stavkom 1. ovoga Zakona i druge sustave osiguranja depozita kojima članice grupe pripadaju

5. ukupni doprinos sanaciji od strane sanacijskog fonda i drugih aranžmana financiranja sanacije uključenih u sanaciju grupe te svrhu i oblik financiranja

6. kriterije za izračunavanje udjela sanacijskog fonda i drugih aranžmana financiranja sanacije iz država članica u kojima se nalaze članice grupe u sanaciji u ukupnom doprinosu sanaciji iz točke 5. ovoga stavka

7. iznos doprinosa sanaciji svakog aranžmana financiranja sanacije iz država članica u kojima se nalaze članice grupe u sanaciji te svrhu i oblik financiranja

8. iznos koji sanacijski fond u skladu s člankom 136. ovoga Zakona odnosno aranžmani financiranja sanacije iz drugih država članica uključeni u sanaciju grupe planiraju pozajmiti od institucija, financijskih institucija i trećih osoba

9. predviđeni rok korištenja sredstava sanacijskog fonda i aranžmana financiranja iz drugih država članica uključenih u sanaciju grupe koji se po potrebi može produljiti.

(4) Osnova za izračunavanje udjela sanacijskog fonda i aranžmana financiranja sanacije iz drugih država članica uključenih u sanaciju grupe u ukupnom iznosu iz stavka 3. točke 5. ovoga članka mora biti usklađena sa stavkom 5. ovoga članka i načelima navedenim u grupnom sanacijskom planu u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom 7. ovoga Zakona, osim ako planom financiranja nije određeno drukčije.

(5) Osim ako planom financiranja nije drukčije određeno, kod utvrđivanja kriterija za izračun doprinosa svakog aranžmana financiranja sanacije uzima se u obzir:

1. udio ponderirane rizične aktive institucije i subjekata iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u državi članici pojedinog aranžmana financiranja sanacije u odnosu na iznos ponderirane rizične aktive grupe kojoj isti pripadaju

2. udio imovine institucije i subjekata iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona sa sjedištem u državi članici pojedinog aranžmana financiranja sanacije u odnosu na imovinu grupe kojoj oni pripadaju

3. udio gubitaka, a koji su doveli do potrebe za sanaciju grupe, pojedine članice grupe koju nadzire nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi pojedini aranžman financiranja sanacije, u odnosu na gubitke grupe

4. procijenjeni udio aranžmana financiranja grupe uključenog u sanaciju grupe čija upotreba bi sukladno planu financiranja izravno donijela korist članicama grupe u sanaciji sa sjedištem u državi članici tog sustava financiranja.

(6) Temeljem donesenih pravila i postupka sanacijski fond bez odgađanja te ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 2. ovoga članka uplaćuje svoj doprinos financiranju sanacije grupe.

(7) U slučaju sanacije grupe, a u svrhu uzajamne potpore, sanacijski fond kao aranžman financiranja grupe može ugovoriti zajam i druge oblike potpore kako je utvrđeno u članku 135. ovoga Zakona.

(8) Sanacijski fond može jamčiti za zajmove koji su ugovorili aranžmani financiranja grupe, koji su uključeni u sanaciju grupe.

(9) Svi prihodi i druge koristi ostvarene korištenjem sanacijskog fonda i drugih sustava financiranja država članica uključenih u sanaciju grupe pripadaju istima u skladu s njihovim doprinosima u skladu s planom financiranja iz stavka 2. ovoga članka.

Korištenje sustava osiguranja depozita u provedbi postupka sanacije

Članak 139.

(1) U slučaju primjene sanacijske mjere, a koja i dalje omogućava pristup deponenata svojim depozitima, sustav osiguranja depozita nadoknađuje:

1. u slučaju primjene instrumenta unutarnje sanacije onaj iznos osiguranih depozita koji bi se otpisao radi pokrića gubitaka u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona da su osigurani depoziti bili uključeni u opseg primjene instrumenta unutarnje sanacije i bili otpisani u istom opsegu kao i tražbine vjerovnika istog isplatnog reda u skladu s propisima koji uređuju redovni postupak zbog insolventnosti

2. u slučaju primjene jednog ili više sanacijskih instrumenata, izuzev instrumenta unutarnje sanacije, iznos gubitaka koje bi osigurani deponenti pretrpjeli da su pretrpjeli gubitke, razmjerno gubicima vjerovnika istog isplatnog reda u skladu s propisima koji uređuju redovni postupak zbog insolventnosti.

(2) U provedbi postupaka sanacije iznos nadoknade sustava osiguranja depozita ne može biti veći od iznosa gubitka u slučaju redovnog postupka zbog insolventnosti.

(3) Ako se primjenjuje instrument unutarnje sanacije, sustav osiguranja depozita nema obvezu dokapitalizacije institucije ili prijelazne institucije u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona.

(4) Ako je procjenom iz članka 123. ovoga Zakona utvrđeno da je doprinos sustava osiguranja depozita bio veći od neto gubitaka koji bi nastali u redovnom postupku zbog insolventnosti, sustav osiguranja depozita ima pravo na isplatu razlike od strane sanacijskog fonda u skladu s člankom 124. ovoga Zakona.

(5) Iznos do kojeg sustav osiguranja depozita nadoknađuje u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka određuje se primjenom odredaba članka 49. odnosno članka 50. ovoga Zakona.

(6) Naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sustav osiguranja depozita isplaćuje na račun institucije u sanaciji ili prijelazne institucije.

(7) Ako se podložni depoziti institucije u sanaciji prenesu na drugi subjekt primjenom instrumenta prodaje ili prijelazne institucije, deponent nema pravo obeštećenja od sustava osiguranja depozita za onaj dio depozita koji nije prenesen iz institucije u sanaciji, pod uvjetom da je iznos prenesenih depozita jednak ili veći od ukupnog iznosa prava na obeštećenje u skladu s propisu kojim se uređuje osiguranje depozita.

(8) Ako se financijska sredstva sustava osiguranja depozita koriste u skladu sa stavcima 1. do 7. ovoga članka te se posljedično tome ona smanje na manje od dvije trećine ciljne razine fonda osiguranja depozita, povećava se premijska stopa na visinu koja omogućuje postizanje ciljne razine u roku od šest godina.

(9) U provedbi postupka sanacije sudjelovanje sustava osiguranja depozita ne može biti veće od 50 % iznosa ciljane razine u skladu s propisom koji uređuju sustav osiguranja depozita, kao ni od gubitaka koji bi nastali za sustav osiguranja depozita u redovnom postupku zbog insolventnosti.

 

XIV. ADMINISTRATIVNI RASHODI SANACIJSKOG TIJELA

Naknada za administrativne rashode sanacijskog tijela

Članak 140.

(1) Hrvatska narodna banka ovlaštena je od institucija i Europskih podružnica naplaćivati godišnju naknadu za podmirivanje administrativnih rashoda povezanih s funkcijom sanacijskog tijela i troškova povezanih sa suradnjom s Jedinstvenim sanacijskim odborom sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014.

(2) Iznos godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka za pojedinu instituciju i Europsku podružnicu ne može biti veći od 5 % iznosa njezina prethodnog doprinosa iz članka 132. ovoga Zakona.

(3) Institucija i Europska podružnica dužna je podmiriti naknadu iz stavka 1. ovoga članka na način kako je uređeno podzakonskim propisom iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim će detaljnije urediti visinu, način izračuna i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka.

 

XV. PRAVNI LIJEKOVI

Pravo na pobijanje odluke o otvaranju postupka sanacije

Članak 141. (NN 146/20, 27/24)

(1) Osobama kojima se odluka o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ovoga Zakona i sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije dostavljaju javnom objavom, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom osmoga dana od dana javne objave iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Osobama kojima se odluka o otvaranju postupka sanacije iz članka 46. ovoga Zakona dostavlja javnom objavom rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom osmoga dana od dana javne objave iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Podnošenje tužbe iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje odluke o otvaranju postupka sanacije odnosno ostalih odluka koje Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donosi u cilju provedbe odluke o otvaranju postupka sanacije niti sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.

(4) Nadležni upravni sud o tužbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje hitno, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana njezina primitka.

(5) Nadležni upravni sud pri odlučivanju o tužbi koristi detaljnu i sveobuhvatnu procjenu financijskog stanja institucije koju je provela Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(6) Ako je to potrebno radi zaštite trećih osoba koje su, postupajući u dobroj vjeri, stekle dionice, druge vlasničke instrumente, imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na temelju odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojom primjenjuje sanacijske instrumente ili primjenjuje sanacijske ovlasti, poništavanje ili oglašavanje ništavom u cijelosti ili djelomično odluke o sanaciji ili druge pojedinačne odluke donesene na temelju odluke o sanaciji bez učinka je na takve prijenose koji se temelje na poništenoj odluci odnosno na odluci koja je oglašena ništavom.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, podnositelj tužbe ima pravo isključivo na naknadu štete u skladu s općim pravilima o naknadi štete.

Pravni lijek protiv drugih odluka Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Članak 142.

(1) Protiv odluke koju u provođenju svojih ovlasti donose Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a koja nije odluka iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona, nije dopuštena žalba, ali se protiv nje može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(2) Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje odluke iz stavka 1. ovoga članka niti sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak niti može izdati privremenu mjeru.

(3) Subjekt iz članka 3. ovoga Zakona dužan je izvršavati mjere na način i u rokovima kako je to naloženo odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

XVI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji subjekata iz članka 3. ovoga Zakona

Članak 143. (NN 146/20, 27/24)

(1) Za prekršaj kaznit će se subjekt iz članka 3. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 eura do najviše 10 % ukupnog prihoda:

1. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne dostavi izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 806/2014 čime postupa protivno članku 8. stavku 18. ovoga Zakona

2. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne postupi u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke iz članka 8. stavka 19. ovoga Zakona

3. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne postupi u skladu s provedbenim propisom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 8. stavka 20. ovoga Zakona

4. ako institucija ne dostavi sve informacije potrebne za izradu, izmjenu i provedbu sanacijskog plana čime postupa protivno članku 14. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

5. ako institucija ne surađuje i ako ne pruži pomoć Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pri izradi i ažuriranju sanacijskog plana čime postupa protivno članku 14. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

6. ako institucija ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svakoj promjeni pravne ili organizacijske strukture institucije, njezina poslovanja ili financijskog položaja te o svakoj drugoj promjeni koja bi mogla stvoriti potrebu za izmjenom sanacijskog plana, a osobito ako značajno utječe na učinkovitost tog plana, čime postupa protivno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

7. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, za koju sanacijski plan predviđa primjenu sanacijske mjere ako su ispunjeni uvjeti za sanaciju, ne uspostavi ili ako redovito ne ažurira popis svih financijskih ugovora u kojima je ugovorna strana u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2016/1712, čime postupa protivno članku 14. stavku 3. ovoga Zakona

8. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona prijedlog mjera za rješavanje ili uklanjanje prepreka s rokovima za njihovu provedbu

9. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona prijedlog mjera za ispunjavanje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona i zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj s rokovima za njihovu provedbu

10. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne izvrši ili ne izvrši u roku preispitivanje sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

11. ako izloženost subjekta iz članka 3. ovoga Zakona prelazi najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

12. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku dodatne informacije važne za planiranje i provođenje sanacije, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

13. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne proda ili ne proda u roku određenu imovinu, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

14. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne ograniči ili prekine određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

15. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne ograniči postojeće ili zabrani uvođenje novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

16. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne promjeni ili ne promjeni u roku svoju pravnu ili operativnu strukturu, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

17. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ili matično društvo ne osnuje ili ne osnuje u roku financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični financijski holding u Europskoj uniji, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

18. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku plan za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

19. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne izda ili ne izda u roku podložne obveze za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti provođenja sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

20. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, ne promjeni rok dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

21. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne poduzme ili ne poduzme u roku druge aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

22. ako mješoviti holding ne osnuje zasebni financijski holding za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

23. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom preispitivanja sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanja sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

24. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s naloženom najvećom dopuštenom pojedinačnom ili ukupnom izloženosti, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

25. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom dostave dodatnih informacija važnih za planiranje i provođenje sanacije, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

26. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom prodaje određene imovine, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

27. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom ograničavanja ili prekida određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

28. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom ograničavanja postojećih ili zabrane uvođenja novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

29. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom promjene njegove pravne ili operativne strukture, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

30. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ili matično društvo ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom osnivanja financijskog holdinga u Republici Hrvatskoj ili matičnog financijskog holdinga u Europskoj uniji, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

31. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom dostave plana za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

32. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom izdavanja podložnih obveza za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

33. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom promjene roka dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

34. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom poduzimanja drugih aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

35. ako mješoviti holding ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan za usklađenje s mjerom osnivanja zasebnog financijskog holdinga za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, koju mjeru za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 22. stavku 8. ovoga Zakona

36. ako matično društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne dostavi ili ne dostavi u roku iz članka 23. stavka 6. ovoga Zakona prijedlog mjera kojima se osigurava da subjekt na koji se prepreka odnosi ispunjava zahtjev iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona i zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj s rokovima za njihovu provedbu

37. ako matično društvo ne izvrši ili ne izvrši u roku mjeru preispitivanja sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

38. ako matično društvo prelazi najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost određenu odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

39. ako matično društvo ne dostavi ili ne dostavi u roku dodatne informacije važne za planiranje i provođenje sanacije u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

40. ako matično društvo ne proda ili ne proda u roku određenu imovinu u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

41. ako matično društvo ne ograniči ili prekine određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

42. ako matično društvo ne ograniči postojeće ili zabrani uvođenje novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

43. ako matično društvo ne promjeni ili ne promjeni u roku svoju pravnu ili operativnu strukturu, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

44. ako matično društvo ne osnuje ili ne osnuje u roku financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični financijski holding u Europskoj uniji u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

45. ako matično društvo ne dostavi ili ne dostavi u roku plan za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

46. ako matično društvo ne izda ili ne izda u roku podložne obveze za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

47. ako matično društvo radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, ne promjeni rok dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

48. ako matično društvo ne poduzme ili ne poduzme u roku druge aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

49. ako matično društvo ne osnuje zasebni financijski holding za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 13. ovoga Zakona

50. ako sanacijski subjekt ne izvrši ili ne izvrši u roku mjeru preispitivanja sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

51. ako sanacijski subjekt prelazi najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost određenu odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

52. ako sanacijski subjekt ne dostavi ili ne dostavi u roku dodatne informacije važne za planiranje i provođenje sanacije u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

53. ako sanacijski subjekt ne proda ili ne proda u roku određenu imovinu u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

54. ako sanacijski subjekt ne ograniči ili prekine određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

55. ako sanacijski subjekt ne ograniči postojeće ili zabrani uvođenje novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

56. ako sanacijski subjekt ne promjeni ili ne promjeni u roku svoju pravnu ili operativnu strukturu, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

57. ako sanacijski subjekt ne osnuje ili ne osnuje u roku financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični financijski holding u Europskoj uniji u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

58. ako sanacijski subjekt ne dostavi ili ne dostavi u roku plan za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

59. ako sanacijski subjekt ne izda ili ne izda u roku podložne obveze za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

60. ako sanacijski subjekt, radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, ne promjeni rok dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

61. ako sanacijski subjekt ne poduzme ili ne poduzme u roku druge aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

62. ako sanacijski subjekt ne osnuje zasebni financijski holding za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 18. ovoga Zakona

63. ako društvo kći ne izvrši ili ne izvrši u roku mjeru preispitivanja sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

64. ako društvo kći prelazi najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost određenu odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

65. ako društvo kći ne dostavi ili ne dostavi u roku dodatne informacije važne za planiranje i provođenje sanacije u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

66. ako društvo kći ne proda ili ne proda u roku određenu imovinu u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

67. ako društvo kći ne ograniči ili prekine određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

68. ako društvo kći ne ograniči postojeće ili zabrani uvođenje novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

69. ako društvo kći ne promjeni ili ne promjeni u roku svoju pravnu ili operativnu strukturu, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

70. ako društvo kći ne osnuje ili ne osnuje u roku financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični financijski holding u Europskoj uniji u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

71. ako društvo kći ne dostavi ili ne dostavi u roku plan za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

72. ako društvo kći ne izda ili ne izda u roku podložne obveze za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

73. ako društvo kći, radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, ne promjeni rok dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

74. ako društvo kći ne poduzme ili ne poduzme u roku druge aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

75. ako društvo kći ne osnuje zasebni financijski holding za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 22. ovoga Zakona

76. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne izvrši ili ne izvrši u roku mjeru preispitivanja sporazuma o financijskoj potpori grupe ili razloga za njihovo nesklapanje, ili sklapanje sporazuma o pružanju usluga s članicom grupe ili s trećom osobom, a kako bi se osiguralo obavljanje ključnih funkcija, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

77. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona prelazi najveću dopuštenu pojedinačnu ili ukupnu izloženost određenu odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

78. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku dodatne informacije važne za planiranje i provođenje sanacije u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

79. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne proda ili ne proda u roku određenu imovinu u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

80. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne ograniči ili prekine određene postojeće aktivnosti ili predložene aktivnosti u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

81. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne ograniči postojeće ili zabrani uvođenje novih poslovnih linija odnosno prodaju postojećih ili novih proizvoda u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

82. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne promjeni ili ne promjeni u roku svoju pravnu ili operativnu strukturu, kako bi se smanjila složenost i osigurala mogućnost pravnog i operativnog razdvajanja ključnih funkcija od ostalih funkcija pri primjeni sanacijskih instrumenata, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

83. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne osnuje ili ne osnuje u roku financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični financijski holding u Europskoj uniji u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

84. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u roku plan za ponovno usklađivanje sa zahtjevima iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, izraženo kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno u skladu s primjenjivim zahtjevom iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 pomnožen s 12,5 i, ako je primjenjivo, sa zahtjevom za kombinirani zaštitni sloj i sa zahtjevom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo izraženo kao postotni udio mjere ukupne izloženosti iz članaka 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

85. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne izda ili ne izda u roku podložne obveze za ispunjenje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

86. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona, radi osiguravanja kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, ne promjeni rok dospijeća instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza iz članka 30. i članka 31. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

87. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne poduzme ili ne poduzme u roku druge aktivnosti radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, uključujući pregovaranje o novim uvjetima u odnosu na izdane podložne obveze, instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala, a kako bi se omogućila provedba odluke Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o smanjenju vrijednosti ili pretvaranju obveza ili instrumenata u skladu s mjerodavnim pravom koje se primjenjuje na navedene obveze ili instrumente, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

88. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne osnuje zasebni financijski holding za nadzor društva kćeri iz članka 3. ovoga Zakona, ako je to nužno radi lakše provedbe sanacije i izbjegavanja primjene sanacijskih instrumenata i ovlasti za sanaciju iz glave X. ovoga Zakona na nefinancijski dio grupe koji bi na njega mogli imati negativan utjecaj, u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 23. stavka 27. ovoga Zakona

89. ako subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor ne izvrši ili ne izvrši u roku mjere za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije koje je Hrvatska narodna banka naložila rješenjem donesenim temeljem članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona

90. ako ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku plan za usklađenje s mjerama za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije koje je rješenjem naložila Hrvatska narodna banka, čime postupa protivno članku 24. stavku 3. ovoga Zakona

90.a ako institucija protivno članku 30. stavku 22. ovoga Zakona kao podložnu obvezu ugovori depozit potrošača

90.b ako institucija protivno članku 33. stavku 1. ovoga Zakona pri prodaji ne osigura minimalnu nominalnu vrijednost instrumenta regulatornog kapitala ili podložne obveze od 200.000,00 eura

91. ako institucija koja je sanacijski subjekt, a nije dio grupe, ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama članka 30. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 34. stavku 2. ovoga Zakona

92. ako institucija koja je sanacijski subjekt, a dio je grupe, ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona na konsolidiranoj osnovi na razini sanacijske grupe u skladu s odredbama članka 30. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 35. stavku 2. ovoga Zakona

93. ako institucija koja je društvo kći sanacijskog subjekta ili sanacijskog subjekta iz treće zemlje, a nije sanacijski subjekt, ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 34. stavku 3. ovoga Zakona

94. ako institucija koja je matična institucija u Europskoj uniji i koja nije sanacijski subjekt, ali je društvo kći sanacijskog subjekta iz treće zemlje, ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona na konsolidiranoj osnovi u skladu s odredbama članka 31. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 34. stavku 4. ovoga Zakona

95. ako institucija ne ispunjava minimalni zahtjev u visini i na način koji je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila rješenjem donesenim temeljem članka 36. stavka 5. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 36. stavku 16. ovoga Zakona

96. ako institucija ne ispunjava minimalni zahtjev u visini i na način utvrđen odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donesenom temeljem članka 36. stavka 6. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 36. stavku 16. ovoga Zakona

97. ako subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u visini i na način utvrđen odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke odnosno Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 37. stavku 2. ovoga Zakona

98. ako subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor ne ispunjava kontinuirano minimalni zahtjev u visini i na način kako je Savjet Hrvatske narodne banke naložilo rješenjem donesenim temeljem članka 38. stavka 1. ovoga Zakona na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi, čime postupa protivno članku 38. stavku 2. ovoga Zakona

99. ako institucija protivno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona ne izvijesti nadležno tijelo

100. ako institucija protivno članku 39. stavku 6. ovoga Zakona ne objavi informacije na internetskim stranicama

101. ako subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojem je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila primjenu minimalnog zahtjeva ne izvijesti nadležno tijelo o informacijama iz članka 39. stavku 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 39. stavku 9. ovoga Zakona

102. ako subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona kojem je Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila primjenu minimalnog zahtjeva ne objavi javno informacije iz članka 39. stavka 6. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 39. stavku 9. ovoga Zakona

103. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona protivno članku 41. stavku 1. ovoga Zakona bez odgađanja ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o neispunjavanju zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj kada se on razmatra uz minimalni zahtjev iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo, koji se izračunava u skladu s člankom 26. stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona

104. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona provodi raspodjele iznosa koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev protivno rješenju Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona

105. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne izračunava ili netočno izračunava najveći raspodjeljivi iznos u odnosu na minimalni zahtjev, čime postupa protivno članku 42. stavku 1. ovoga Zakona

106. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o izračunanom najvećem raspodjeljivom iznosu u odnosu na minimalni zahtjev na način iz članka 42. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 42. stavku 1. ovoga Zakona

107. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne obavijesti bez odgađanja Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kada smatra da ispunjava neki od uvjeta iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 45. stavku 1. ovoga Zakona

108. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan reorganizacije poslovanja, čime postupa protivno članku 87. stavku 1. ovoga Zakona

109. ako matična institucija u Europskoj uniji ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga plan reorganizacije poslovanja koji uključuje sve članice grupe izrađen u skladu s člankom 88. stavkom 1. ovoga Zakona

110. ako dostavljeni plan reorganizacije institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona nema propisani sadržaj iz članka 89. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 87. stavku 1. ovoga Zakona

111. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ne osigura da ugovor ili instrument sadrži odredbu da obveza koja proizlazi iz tog ugovornog odnosa može biti predmet smanjenja vrijednosti ili pretvaranja te da vjerovnik ili druga ugovorna strana pristaje na smanjenje glavnice i nepodmirenog iznosa, pretvaranje ili poništenje te obveze u slučaju primjene instrumenta unutarnje sanacije, čime postupa protivno članku 93. stavku 1. ovoga Zakona

112. ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u skladu sa zahtjevom Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 93. stavka 8. ovoga Zakona ne uključi ugovornu odredbu ili ne promjeni praksu vezanu uz primjenu izuzeća od ugovornog priznavanja instrumenta unutarnje sanacije

113. ako institucija u sanaciji ili bilo koja članica iste grupe ne postupi po zahtjevu Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona

114. ako članica grupe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne postupi po zahtjevu Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona

114.a ako institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona tijekom trajanja odgode iz članka 105. stavka 1. ovoga Zakona izvrši plaćanje ili ispunjenje obveze kojemu se usprotivio predsanacijski povjerenik, čime postupa protivno članku 105.a stavku 4. ovoga Zakona

115. ako investicijsko društvo na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 ili Europska podružnica u propisanom roku ne izvrši nalog za plaćanje Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prethodni doprinos, čime postupa protivno članku 133. stavku 5. ovoga Zakona

116. ako kreditna institucija ili investicijsko društvo na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014 u propisanom roku ne izvrši nalog za plaćanje Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prethodni doprinos, čime postupa protivno članku 133. stavku 6. ovoga Zakona

117. ako institucija ili Europska podružnica u propisanom roku ne izvrši nalog za plaćanje Hrvatske agencije za osiguranje depozita za naknadni doprinos, čime postupa protivno članku 134. stavku 3. ovoga Zakona

118. ako institucija ili Europska podružnica ne podmiri naknadu iz članka 140. stavka 1. ovoga Zakona na način kako je uređeno podzakonskim propisom iz članka 140. stavka 4. ovoga Zakona, čime postupa protivno članku 140. stavku 3. ovoga Zakona

119. ako subjekt iz članka 3. ovoga Zakona ne izvrši mjere na način i u rokovima kako je to naloženo rješenjem Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, čime postupa protivno članku 142. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave subjekta iz članka 3. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 13.270,00 eura.

Prekršaji drugih osoba

Članak 144. (NN 146/20, 27/24)

(1) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura:

1. ako ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koje sadrži sve elemente iz članka 50. stavaka 7. i 9. ovoga Zakona

2. ako ne provede naknadnu procjenu vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na način da osigura da su procjenom utvrđeni svi gubici za koje je potrebno umanjiti imovinu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te da su oni u potpunosti evidentirani u njihovim poslovnim knjigama odnosno na način da pribavi informacije za donošenje odluke o povećanju vrijednosti tražbina vjerovnika čija je vrijednost smanjena ili povećanju naknade, čime postupa protivno članku 51. stavku 2. ovoga Zakona

3. ako procjena učinaka različitog postupanja koja je provedena temeljem članka 123. ovoga Zakona ne sadrži sve elemente propisane člankom 123. stavkom 1. ovoga Zakona i

4. ako procjena učinaka različitog postupanja koja je provedena temeljem članka 123. ovoga Zakona nije utemeljena na pretpostavkama iz članka 123. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj kaznit će se neovisni procjenitelj koji je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura:

1. ako ne izradi izvješće o procjeni vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona koje sadrži sve elemente iz članka 50. stavaka 7. i 9. ovoga Zakona

2. ako ne provede naknadnu procjenu vrijednosti imovine i obveza institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na način da osigura da su procjenom utvrđeni svi gubici za koje je potrebno umanjiti imovinu institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona te da su oni u potpunosti evidentirani u njihovim poslovnim knjigama odnosno na način da pribavi informacije za donošenje odluke o povećanju vrijednosti tražbina vjerovnika čija je vrijednost smanjena ili povećanju naknade, čime postupa protivno članku 51. stavku 2. ovoga Zakona

3. ako procjena učinaka različitog postupanja koja je provedena temeljem članka 123. ovoga Zakona ne sadrži sve elemente propisane člankom 123. stavkom 1. ovoga Zakona i

4. ako procjena učinaka različitog postupanja koja je provedena temeljem članka 123. ovoga Zakona nije utemeljena na pretpostavkama iz članka 123. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba neovisnog procjenitelja koji je pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do najviše 3310,00 eura.

(4) Za prekršaj kaznit će se dotadašnji član uprave institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona ili druga ovlaštena osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do najviše 6630,00 eura:

1. ako sanacijskoj upravi i pomoćnicima sanacijske uprave bez odgađanja ne omogući pristup cjelokupnoj dokumentaciji institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji ili ne sastavi izvješće o primopredaji poslovanja, čime postupa protivno članku 67. stavku 1. ovoga Zakona i

2. ako sanacijskoj upravi i pomoćnicima sanacijske uprave ne pruži sva zatražena obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju, čime postupa protivno članku 67. stavku 2. ovoga Zakona.

(5) Za prekršaj kaznit će se radnik institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u sanaciji u iznosu od 130,00 eura do najviše 1320,00 eura ako ne surađuje sa sanacijskom upravom i pomoćnicima sanacijske uprave, čime postupa protivno članku 67. stavku 3. ovoga Zakona.

(6) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona u iznosu od 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna ako ne čuva kao povjerljive sve informacije koje je saznala pri obavljanju poslova u okviru ovoga Zakona, odnosno krši zabranu odavanja povjerljivih podataka koje dobije tijekom obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti od nadležnog tijela i sanacijskog tijela.

Postupanje po preporuci i izvršenje odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora

Članak 145. (NN 146/20, 27/24)

(1) Hrvatska narodna banka po preporuci Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 38. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014 razmatra pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz članaka 143. i 144. ovoga Zakona.

(2) Pri pokretanju prekršajnog postupka za prekršaj iz članka 143. stavka 1. ovoga Zakona protiv subjekta za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor Hrvatska narodna banka vodi računa o postojanju preporuke Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 38. stavka 8. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(3) S ciljem izvršenja odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčanih kazni i periodičnih penala iz članaka 38. i 39. Uredbe (EU) br. 806/2014 Hrvatska narodna banka postupa na način utvrđen člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(4) Tijelo iz stavka 3. ovoga članka osnovu za plaćanje podnosi tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje podzakonskih i provedbenih propisa

Članak 146.

(1) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske propise iz članka 8. stavka 19., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 7., članka 58. stavka 4. i članka 140. stavka 4. ovoga Zakona, a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnike iz članka 8. stavka 20., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 7. i članka 58. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 115. stavka 8. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu podzakonskog propisa iz članka 8. stavka 19. ovoga Zakona primjenjuje se Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti (»Narodne novine«, br. 73/17.).

(4) Do stupanja na snagu podzakonskog propisa iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona primjenjuje se Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala (»Narodne novine«, br. 23/18.).

(5) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 115. stavka 8. ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku (»Narodne novine«, br. 27/17.).

Prijelazne odredbe u vezi s prodajom podređenih podložnih obveza malim ulagateljima

Članak 147.

Odredba članka 33. ovoga Zakona ne primjenjuje se na obveze izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Rokovi za usklađivanje s odredbama ovoga Zakona o minimalnom zahtjevu i za usklađivanje s minimalnim zahtjevom nakon sanacije

Članak 148.

(1) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u odluci o minimalnom zahtjevu koju prvi puta donosi u skladu s člancima 34. do 37. ovoga Zakona određuje 1. siječnja 2024. kao rok u kojem je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona taj zahtjev dužan ispuniti.

(2) S ciljem osiguranja linearnog povećanja regulatornog kapitala i podložnih obveza radi ispunjavanja minimalnog zahtjeva u skladu s rokom iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u odluci koju prvi puta donosi u skladu s člancima 34. do 37. ovoga Zakona određuje prijelaznu razinu minimalnog koju je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona dužan ispuniti do 1. siječnja 2022.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može u odluci iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona odrediti rok koji završava nakon 1. siječnja 2024. ako to procijeni opravdanim i primjerenim na temelju kriterija iz stavka 9. ovoga članka uzimajući u obzir sljedeće:

1. razvoj financijske situacije institucije ili subjekta iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

2. vjerojatnost da će institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u razumnom roku moći osigurati usklađenost sa zahtjevima u skladu s odlukom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona i

3. je li institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona u mogućnosti zamijeniti obveze koje više ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti ili dospijeća iz članaka 72.b i 72.c Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 30. ili 31. ovoga Zakona te, ako nije, je li ta nemogućnost idiosinkratska ili je uvjetovana smetnjama na razini tržišta.

(4) Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u odluci koju prvi puta donosi u skladu s člancima 34. do 37. ovoga Zakona određuje 1. siječnja 2022. kao rok u kojem je sanacijski subjekt koji ne podliježe odredbama članka 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013, ali podliježe odredbama članka 27. stavka 10. ili 12. ovoga Zakona, dužan ispuniti zahtjeve iz članka 27. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona.

(5) Zahtjevi iz članka 27, stavaka 10. i 11. ovoga Zakona ne primjenjuju se na sanacijski subjekt koji ne podliježe članku 92.a Uredbe (EU) br. 575/2013, ali podliježe odredbama članka 27. stavka 10. ili 12. ovoga Zakona tijekom razdoblja od dvije godine od dana:

1. kada Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na taj sanacijski subjekt primijeni instrument unutarnje sanacije ili

2. kada sanacijski subjekt primijeni drugu mjeru privatnog sektora iz članka 43. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona, kojom su instrumenti kapitala i druge obveze smanjeni ili pretvoreni u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili kada Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvrši ovlast za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona u odnosu na taj sanacijski subjekt, radi dokapitalizacije sanacijskog subjekta bez primjene sanacijskih instrumenata.

(6) Zahtjevi iz članka 27. stavaka 10. i 12. ovoga Zakona te članka 30. stavaka 7., 8., 9. i 16. ovoga Zakona, ovisno o tome što je primjenjivo, ne primjenjuju se na sanacijski subjekt tijekom razdoblja od tri godine od dana na koji se za taj sanacijski subjekt ili grupu kojoj sanacijski subjekt pripada utvrdi da je GSV institucija ili na koji za taj sanacijski subjekt nastupi situacija iz članka 27. stavka 10. ili 12. ovoga Zakona.

(7) Nakon što primijeni sanacijski instrument ili izvrši ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, ovisno o pojedinom slučaju, određuje prijelazno razdoblje u kojem je institucija ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona na koji je primijenjen sanacijski instrument ili izvršena ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u skladu s člankom 52. ovoga Zakona dužan ispuniti minimalni zahtjev utvrđen odlukom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona odnosno zahtjeve iz članka 30. stavaka 7., 8., 9., 12. i 16. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(8) U slučaju iz stavaka 1. do 7. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavješćuje instituciju ili subjekt iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona o planiranom minimalnom zahtjevu za svako razdoblje od 12 mjeseci tijekom prijelaznog razdoblja kako bi se olakšalo postupno povećanje njegova kapaciteta za pokriće gubitaka i dokapitalizaciju na način da na kraju prijelaznog razdoblja minimalni zahtjev bude jednak iznosu određenom u skladu s odlukom iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona, ovisno što je primjenjivo.

(9) Pri određivanju prijelaznih razdoblja Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzima u obzir:

1. prisutnost depozita i nedostatak dužničkih instrumenata u financiranju

2. pristup tržištima kapitala za podložne obveze i

3. mjeru u kojoj se sanacijski subjekt oslanja na redovni osnovni kapital za ispunjavanje zahtjeva iz članaka 34. do 37. ovoga Zakona.

(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može naknadno izmijeniti prijelazno razdoblje ili planirani minimalni zahtjev priopćen u skladu sa stavkom 8. ovoga članka.

Prijelazno razdoblje za javnu objavu u vezi minimalnog zahtjeva

Članak 149.

Kada Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 148. stavkom 3. ovoga Zakona odredi prijelazno razdoblje za ispunjavanje minimalnog zahtjeva koje završava nakon 1. siječnja 2024., razdoblje za ispunjavanje obveze javne objave jednako je tako određenom prijelaznom razdoblju za ispunjavanje minimalnog zahtjeva.

Prijelazne odredbe u vezi s ugovornim priznavanjem ovlasti odgode i ograničenja u financijskim ugovorima koji su uređeni pravom treće zemlje

Članak 150.

Odredbe članka 109. ovoga Zakona primjenjuju se na financijske ugovore kojima se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona stvara nova obveza ili značajno mijenja postojeća obveza.

Dovršetak pokrenutih postupaka

Članak 151.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15., 16/19. i 47/20.).

Učinci stupanja Zakona na snagu

Članak 152.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 19/15., 16/19. i 47/20.).

Stupanje na snagu

Članak 153.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim članka 4. stavka 2. točke 35. podtočke b) ovoga Zakona koja stupa na snagu 26. lipnja 2021. te članka 39. stavka 6. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 21/22 od 18.02.2022.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 27/24 od 06.03.2024.

Stupanje na snagu

Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 6. i 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 17. siječnja 2025.

 

 

Copyright © Ante Borić