Povezani zakoni

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

NN 92/14

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom u svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) uspostavlja institucionalni okvir za upravljanje i provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: ESI fondovi), određuju institucije koje obavljaju funkcije Koordinacijskog tijela za upravljanje ESI fondovima i Neovisnog revizijskog tijela te njihove funkcije i odgovornosti.

Članak 2.

(1) Dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova, koje izrađuje Republika Hrvatska, a usvaja Europska komisija (u daljnjem tekstu: Komisija), su Partnerski sporazum i Programi.

(2) Partnerski sporazum je dokument kojim se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju strateška područja ulaganja za ESI fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava navedenih fondova u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategije Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

(3) Programi su dokumenti kojima se za financijsko razdoblje 2014. – 2020. provode ESI fondovi u skladu s prioritetima iz Partnerskog sporazuma te pravilima za pojedini ESI fond.

Članak 3.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovom Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1303/2013 iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

(1) ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:

– Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR)

– Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF)

– Kohezijski fond

– Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te

– Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).

(2) Sredstva ESI fondova u Republici Hrvatskoj koriste se na temelju sljedećih Programa:

1. Programi kojima se podržava cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta«:

a) Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, financiran iz EFRR-a i Kohezijskog fonda

b) Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«, financiran iz ESF-a

2. Programi kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja«, uključujući programe u okviru vanjskih financijskih instrumenata Unije:

a) »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora«, financiran iz EFRR-a

b) »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija«, financiran iz EFRR-a

c) »Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska«, financiran iz EFRR-a

d) »Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska«, financiran iz EFRR-a

e) »Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska«, financiran iz EFRR-a

f) »Program transnacionalne suradnje Središnja Europa«, financiran iz EFRR-a

g) »Program transnacionalne suradnje Mediteran«, financiran iz EFRR-a

h) »Program transnacionalne suradnje Dunav«, financiran iz EFRR-a

i) »Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje«, financiran iz EFRR-a

j) »Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE«, financiran iz EFRR-a

k) »Program međuregionalne suradnje INTERACT«, financiran iz EFRR-a

l) »Program međuregionalne suradnje URBACT«, financiran iz EFRR-a

m) »Program međuregionalne suradnje ESPON«, financiran iz EFRR-a

3. Operativni program za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike, financiran iz EFPR-a

4. »Program ruralnog razvoja« kojim se podržavaju ciljevi Europske unije za ruralni razvoj, financiran iz EPFRR-a.

Članak 5.

Institucionalni okvir iz članka 1. ovoga Zakona obuhvaća:

– Koordinacijsko tijelo

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija»

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali»

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora« i »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija»

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa »Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska«, »Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska«, »Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska«, »Program transnacionalne suradnje Središnja Europa«, »Program transnacionalne suradnje Mediteran«, »Program transnacionalne suradnje Dunav«, »Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje«, »Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE«, »Program međuregionalne suradnje INTERACT«, »Program međuregionalne suradnje URBACT« te »Program međuregionalne suradnje ESPON»

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za ribarstvo

– tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu »Programa ruralnog razvoja« te

– Neovisno revizijsko tijelo.

Članak 6.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jest Koordinacijsko tijelo.

(2) Koordinacijsko tijelo obavlja sljedeće funkcije:

1. osigurava primjenu te primjenjuje opća načela ESI fondova iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te poduzima mjere radi sprječavanja dvostrukog financiranja

2. u skladu s člancima 5., 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava primjenu horizontalnih načela u ostvarivanju ciljeva politike provedbe ESI fondova te organizira partnerstvo i utvrđuje ulogu partnera u provedbi, praćenju i vrednovanju Programa

3. u skladu s člancima 14., 17., 23., 26., 29. i 30. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koordinira izradu te izmjene i/ili dopune Partnerskog sporazuma i Programa, u suradnji s Komisijom, Upravljačkim tijelima i partnerima, osiguravajući komplementarnost između njih te između njih i ostalih instrumenata financiranja

4. nadzire napredak provedbe Partnerskog sporazuma i Programa, koordinira izradu izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma iz članka 52. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te ga podnosi Komisiji

5. u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u kontekstu izrade Programa, i prema potrebi Partnerskog sporazuma, procjenjuje primjenjuju li se opći prethodni uvjeti i prethodni uvjeti propisani u pravilima za pojedine ESI fondove na specifične ciljeve u okviru prioritetnih osi Programa te jesu li ispunjeni primjenjivi prethodni uvjeti

6. osniva i određuje osobu koja predsjedava Nacionalnim koordinacijskim odborom, kojega čine predstavnici tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima uključeni u provedbu Programa iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, a čija nadležnost jest osiguravanje sveukupne koordinacije i praćenja provedbe ESI fondova te, u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b) podtočkom (i) Uredbe (EU) br. 1303/2013, usklađenosti između ESI fondova i drugih financijskih instrumenata Unije i nacionalnih financijskih instrumenata, kao i usklađenosti s financiranjem iz EIB-a

7. ako je primjenjivo, u suradnji s nadležnim Upravljačkim tijelom, odlučuje o korištenju EFRR-a i EPFRR-a za pružanje financijskog doprinosa financijskim instrumentima u skladu s člankom 39. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

8. u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1303/2013 predlaže ponovnu dodjelu odgovarajućeg iznosa pričuve za ostvarenje postignuća prioritetnim osima te druge izmjene Programa koje proizlaze iz ponovne dodjele pričuve

9. osigurava da se razmjena informacija između tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 7. stavka 1. – 6. ovoga Zakona i Komisije vrši putem elektroničkih sustava razmjene podataka

10. izrađuje i nadzire provedbu strategije vrednovanja, koja sadrži opće ciljeve i metodologiju vrednovanja za svaki od programa iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona

11. u skladu s odredbama članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava korištenje sredstava vraćenih financijskim instrumentima, koji se mogu pripisati potpori iz ESI fondova, nakon kraja razdoblja prihvatljivosti

12. na odgovarajući način sudjeluje i prati rad odbora za praćenje Programa u okviru Sustava upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. – 7. ovoga Zakona

13. osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u Odboru iz članka 163. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i drugim radnim strukturama i odborima Komisije i Vijeća te osigurava širenje informacija o provedenim aktivnostima

14. uspostavlja mrežu za informiranje i komunikaciju koja obuhvaća sve Sustave upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. – 7. ovoga Zakona te koordinira aktivnosti informiranja i vidljivosti između njih

15. organizira i koordinira provedbu edukativnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje ESI fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijavitelje i korisnike ESI fondova te pravne osobe s javnim ovlastima

16. izrađuje sveobuhvatnu komunikacijsku strategiju za sve Programe iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, koja uređuje sustav komunikacije vezano uz EU fondove, definira opće i specifične komunikacijske ciljeve te daje okvir za izradu komunikacijskih planova za navedene Programe, i podnosi je na usvajanje Nacionalnom koordinacijskom odboru koji je usvaja većinom glasova, nadzire njezinu provedbu te najmanje jednom godišnje obavještava Nacionalni koordinacijski odbor o napretku njezine provedbe

17. osigurava izvršavanje zadaća informiranja i komunikacije iz članka 115. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) te stavka 2. istoga članka Uredbe (EU) br. 1303/2013

18. osigurava pokretanje i održavanje jedinstvene mrežne stranice s informacijama o Programima i s pristupom Programima iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona

19. određuje službenika za informiranje i komunikaciju za ESI fondove iz članka 117. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

20. podnosi Komisiji dokumente iz članka 138. točaka (a), (b) i (c) i članka 141. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

21. osigurava usklađenost nacionalnog zakonodavstva u svrhu učinkovitog i ispravnog korištenja ESI fondova, predlaganjem potrebnih zakonskih rješenja ovlaštenom predlagatelju zakona u slučaju utvrđenih neusklađenosti

22. sukladno članku 124. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 određuje Upravljačko tijelo i Tijelo za ovjeravanje te prije podnošenja prvog zahtjeva za međuplaćanje Komisiji, obavještava Komisiju o određenom Upravljačkom tijelu i Tijelu za ovjeravanje, u svakom od Sustava upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. – 4. ovoga Zakona. U slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 124. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 od strane određenoga Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje, provodi aktivnosti iz stavka 5. – 6. istoga članka.

Članak 7.

(1) U svakom od Sustava upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. i 3. ovoga Zakona utvrđuju se upravljačka tijela, Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju.

(2) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavka 4. ovoga Zakona utvrđuju se Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za reviziju i Tijelo za kontrolu.

(3) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavka 5. ovoga Zakona utvrđuju se Nacionalno tijelo, Nacionalno revizijsko tijelo i Tijelo za kontrolu, a u programima u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti, uz tijela prethodno navedena u ovome stavku, još i Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju.

(4) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavka 6. ovoga Zakona utvrđuju se Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju.

(5) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavka 7. ovoga Zakona utvrđuju se Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje, akreditirana Agencija za plaćanja i Tijelo nadležno za akreditaciju Agencije za plaćanja.

(6) Ako je primjenjivo, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 te pravilima za pojedini ESI fond, Upravljačko tijelo pojedinog Programa može delegirati dio svojih funkcija na jedno ili više posredničkih tijela, pri čemu Upravljačko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje Programom i obnašanje svih funkcija Upravljačkog tijela.

(7) Vlada Republike Hrvatske će uredbama razraditi dužnosti pojedinih tijela iz stavka 1. – 5. ovoga članka u okviru pojedinog Sustava upravljanja i kontrole, a u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, i to u skladu s njihovim zakonski propisanim djelokrugom, ovisno o specifičnostima pojedinog Programa iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, kao i odrediti:

– institucije koje obavljaju funkcije tijela iz članka 5. podstavaka 2. – 3. ovoga Zakona te njihove funkcije

– institucije koje obavljaju funkcije tijela iz članka 5. podstavka 4. ovoga Zakona te njihove funkcije

– institucije koje obavljaju funkcije tijela iz članka 5. podstavka 5. ovoga Zakona te njihove funkcije

– institucije koje obavljaju funkcije tijela iz članka 5. podstavka 6. ovoga Zakona te njihove funkcije

– institucije koje obavljaju funkcije tijela iz članka 5. podstavka 7. ovoga Zakona te njihove funkcije.

Članak 8.

(1) Tijela iz članka 7. stavka 1. – 5. ovoga Zakona moraju osigurati obavljanje funkcija propisanih uredbama Vlade Republike Hrvatske iz članka 7. stavka 7. ovoga Zakona te, kad je primjenjivo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 i pravilima za pojedini ESI fond, u zadanim rokovima, uz njihovo odgovarajuće razdvajanje.

(2) Tijela iz članka 7. stavka 1. – 5. ovoga Zakona obvezna su izraditi strategiju organizacijskog razvoja koja sadrži usporedni prikaz raspoloživih i potrebnih administrativnih kapaciteta za financijsko razdoblje 2014. – 2020., sukladno dužnostima koje su im dodijeljene uredbama Vlade Republike Hrvatske iz članka 7. stavka 7. ovoga Zakona te, kad je primjenjivo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 i pravilima za pojedini ESI fond, te u skladu s njome razvijati administrativne kapacitete.

(3) Ako na temelju strategija organizacijskog razvoja iz stavka 2. ovoga članka proizlazi potreba za poduzimanjem mjera u svrhu osiguravanja dodatnih administrativnih kapaciteta u tijelima iz članka 7. stavka 1. – 5., Koordinacijsko tijelo može Vladi Republike Hrvatske uputiti prijedlog provedbe odgovarajućih mjera.

Članak 9.

(1) Za Sustave upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. – 4. ovoga Zakona funkcije Neovisnog revizijskog tijela obavlja pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije.

(2) Neovisno revizijsko tijelo, kao tijelo neovisno o Upravljačkom tijelu i Tijelu za ovjeravanje, osim funkcija iz članka 124. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 obavlja i dodatnu funkciju provođenja postupka procjene usklađenosti Sustava upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. – 4. ovoga Zakona te izrađuje izvješće o rezultatima navedene procjene.

Članak 10.

(1) Uredbe iz članka 7. stavka 7. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Koordinacijsko tijelo obvezno je osnovati Nacionalni koordinacijski odbor iz članka 6. stavka 2. točke 6. Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/84

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

 

PODZAKONSKI PROPISI

 

1. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/14)

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 120/14)

Copyright © Ante Borić