Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (preinačena) (tekst značajan za EGP) (SL L 201, od 27. 7. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 649/2012.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 649/2012.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Nadležna tijela

Članak 3. (NN 115/18)

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je donijeti pravilnik kojim će pobliže urediti pojedina pitanja uvoza i izvoza opasnih kemikalija radi provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 649/2012.

(3) Pri provedbi ovoga Zakona nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, pomorstva, gospodarstva i carinskog nadzora.

Zadaće nadležnoga tijela

Članak 4. (NN 115/18)

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 649/2012 obavlja sljedeće poslove:

– pruža službenu pomoć subjektima u poslovanju s kemikalijama koji obavljaju djelatnost uvoza i izvoza opasnih kemikalija

– sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama Europske unije u provedbi aktivnosti u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 649/2012

– provjerava obavijesti o izvozu i dostavlja ih Europskoj agenciji za kemikalije (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

– prosljeđuje obavijesti o izvozu Agenciji u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

– prikuplja, obrađuje i dostavlja Agenciji podatke o izvozu i uvozu u prethodnoj kalendarskoj godini u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 649/2012

– zajedno s drugim državama članicama Europske unije, Agencijom i Europskom komisijom sudjeluje pri obavješćivanju o kemikalijama, čija je uporaba zabranjena ili ograničena u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 649/2012

– sudjeluje u donošenju odluke o uvozu u Europsku uniju u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 649/2012

– provodi postupak izričitog pristanka u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 649/2012

– dostavlja svima na koje se to odnosi odgovore Europske komisije u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 649/2012

– dostavlja Europskoj komisiji podatke o provozu u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 649/2012

– osigurava podatke o opasnim kemikalijama u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 649/2012

– zajedno s Europskom komisijom osigurava tehničku pomoć u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 649/2012

– dostavlja Europskoj komisiji podatke o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 649/2012

– sudjeluje u radu radnih skupina i odbora Europske komisije osnovanih za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012

– sudjeluje u radu radnih tijela Agencije osnovanih za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012

– provodi izobrazbu subjekata u poslovanju s kemikalijama koji obavljaju djelatnost uvoza i izvoza opasnih kemikalija

– provodi izobrazbu nadležnih inspektora Državnog inspektorata i državnih službenika u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za provedbu carinskog nadzora.

(2) U obavljanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

 

III. NADZOR

Inspekcijski i carinski nadzor

Članak 5. (NN 115/18)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad kemikalijama.

(2) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

Članak 6. (NN 115/18)

Nadležni granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata, uz ovlasti propisane općim propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te nadzor nad kemikalijama, ima ovlast zabraniti uvoz i izvoz opasne kemikalije ako:

– izvoznik Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu s člancima 8. i 15. Uredbe (EU) br. 649/2012

– izvoznik pokuša izvesti opasnu kemikaliju ili proizvod iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

– izvoznik pri prijevozu ne osigura podatke u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

– izvoznik ne osigura podatke u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 649/2012.

Članak 7. (NN 115/18)

(1) Nadzor nad izvozom i uvozom opasnih kemikalija obavljaju carinska tijela u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona, pri čemu obavljaju sljedeće zadaće:

– obavještavaju graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata o prispijeću pošiljke u svrhu obavljanja sanitarnog nadzora nad opasnim kemikalijama

– provjeravaju je li izvoznik prilikom izvoza opasne kemikalije na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 649/2012 u polje 44 izvozne deklaracije naveo referentni identifikacijski broj

– provjeravaju je li navedeni referentni identifikacijski broj ispravan, a samim tim i dopuštenost izvoza

– provjeravaju u okviru carinskog nadzora jesu li opasne kemikalije na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 649/2012 u skladu s podacima koji su navedeni u izvoznoj deklaraciji i pratećim ispravama.

(2) Carinska tijela na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 649/2012 Ministarstvu, povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad izvozom opasnih kemikalija.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8. (NN 115/18)

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 649/2012

2. Ministarstvu ne dostavi podatke u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 649/2012

3. Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 649/2012

4. izvozi opasnu kemikaliju ili proizvod iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

5. prilikom prijevoza ne osigura podatke u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 649/2012

6. izvozi opasne kemikalije bez pratećeg Sigurnosno-tehničkog lista ili ne dostavi Sigurnosno-tehnički list svakom uvozniku u skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost uvoza i izvoza opasnih kemikalija te odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor Državnog inspektorata i ovlašteni carinski službenik kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost uvoza i izvoza opasnih kemikalija za nepoštivanje odredbi Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona.

(4) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 139/10. i 25/13.).

Članak 10.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 139/10. i 25/13.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 115/18

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.. osim članaka 1. i 2. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat i članaka 3., 4., 5. i 6. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić