Zakon o savjetima mladih

NN 41/14, 83/23

na snazi od 29.07.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. (NN 41/14, 83/23)

(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

(2) Cilj je ovoga Zakona sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život, informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te praćenje i promicanje interesa mladih iz svih krajeva Hrvatske na nacionalnoj razini.

Članak 2. (NN 41/14, 83/23)

(1) Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te Savjet mladih Republike Hrvatske kao koordinativno tijelo savjeta mladih.

(2) Savjeti mladih osnivaju se na tri razine:

– općinski i gradski savjeti mladih

– županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba

– Savjet mladih Republike Hrvatske.

(3) Savjete mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini osnivaju te njihove članove biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima koje je potvrdila ili usvojila Republika Hrvatska.

(4) Statutom Grada Zagreba može se predvidjeti osnivanje savjeta mladih kao savjetodavnih tijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba.

(5) Savjet mladih Republike Hrvatske odlukom osniva tijelo državne uprave nadležno za mlade sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, a članove Savjeta mladih Republike Hrvatske predlažu konstituirani županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba.

Članak 3. (NN 41/14, 83/23)

(1) Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana savjeta.

(2) Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

(3) Osoba ne može istodobno biti član savjeta mladih i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ga je u savjet mladih izabrala.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 5.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju savjete mladih uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, u okviru raspoloživih sredstava, osigurati savjetima mladih:

– podršku u informiranju i savjetovanju jednostavnim pristupom pouzdanim informacijama o pitanjima od interesa za mlade putem tiskovina, elektroničkih medija, informatičke tehnologije ili na druge primjerene načine, bez diskriminacije, ideoloških i drugih utjecaja

– sudjelovanje u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– uključivanje u aktivnosti suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu dobrih praksi i izradu javnih politika za mlade i u vezi s mladima.

 

II. OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 6. (NN 41/14, 83/23)

(1) Savjeti mladih osnivaju se odlukom o osnivanju savjeta mladih.

(2) Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela u skladu s ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te statutom jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(3) Odluka o osnivanju savjeta mladih mora sadržavati odredbe o:

– broju članova savjeta mladih

– načinu izbora članova savjeta mladih

– rokovima provedbe izbora za članove

– radnom tijelu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura

– načinu utjecaja savjeta mladih na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima

– načinu financiranja rada i programa savjeta mladih, te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad savjeta mladih

– pravu na naknadu za sudjelovanje na sjednicama savjeta mladih i naknadu troškova neposredno vezanih uz rad u savjetu mladih sukladno članku 22. stavcima 2., 3. i 6. ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave mogu osnovati zajednički savjet mladih u slučajevima kada postoje zajednički ili strateški interesi jedinica lokalne samouprave ili mladih s prebivalištem ili boravištem na njihovom teritoriju.

(2) Osnivanje zajedničkog savjeta mladih, njegov djelokrug, izbor predsjednika i radnih tijela, financiranje te druga pitanja od interesa za rad zajedničkog savjeta mladih, predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave uređuju sporazumom, sukladno ovom Zakonu i općim aktima jedinica lokalne samouprave.

 

III. SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 8. (NN 41/14, 83/23)

(1) Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, ne može biti manji od tri, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika ima najmanje tri, a najviše pet članova

– jedinice lokalne samouprave od 10.001 do 30.000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše devet članova

– jedinice lokalne samouprave s više od 30.000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše 15 članova

– jedinice područne (regionalne) samouprave ima najmanje sedam, a najviše 13 izabranih članova te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području te područne (regionalne) samouprave

– Grada Zagreba ima najmanje 15, a najviše 21 izabranog člana te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih na razini gradske četvrti Grada Zagreba.

(2) Ako na javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova utvrđenih odlukom o osnivanju savjeta mladih jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, javni poziv za isticanje kandidatura ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog javnog poziva.

(3) Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni javni poziv bit će birani u savjet mladih redovitim postupkom, s tim da broj izabranih članova može biti manji nego što je utvrđen odlukom o osnivanju, ali ne može biti manji od najniže propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(4) Javni pozivi za isticanje kandidatura ponavljat će se sukladno stavku 2. ovoga članka do konstituiranja savjeta mladih.

 

IV. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 9. (NN 41/14, 83/23)

(1) Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura članove savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, statutom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na temelju odluke o osnivanju savjeta mladih pokreće postupak biranja članova savjeta mladih.

(3) Kandidature za članove savjeta mladih na temelju javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

(4) Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 3. ovoga članka neformalna skupina mladih, ona mora biti:

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 5000 stanovnika, skupina od najmanje pet mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 5001 do 10.000 stanovnika, skupina od najmanje deset mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika, skupina od najmanje 15 mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 30.000 stanovnika, skupina od najmanje 20 mladih

– u županijama i u Gradu Zagrebu, skupina od najmanje 25 mladih.

Članak 10. (NN 41/14, 83/23)

(1) Izbor članova savjeta mladih provodi se u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te općim aktima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura sukladno ovom Zakonu.

(3) Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, javni poziv se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(4) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, prema dostupnim kontaktima, obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura dostavit će udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja objavljuje javni poziv.

(5) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora sukladno ovom Zakonu, uvjete za isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova savjeta mladih.

(6) Nakon zaprimanja kandidatura za članove savjeta mladih radno tijelo predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave navedeno u odluci o osnivanju savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

(7) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te se objavljuju na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(8) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove savjeta mladih.

(9) Ako nije moguće izabrati savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi savjeta mladih.

(10) Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja, sukladno stavku 3. ovoga članka.

(11) Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u savjet mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

V. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 11. (NN 41/14, 83/23)

(1) Rezultati izbora za članove savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, rezultati izbora za članove savjeta mladih objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te u sredstvima javnog priopćavanja.

(2) Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

(3) Prvu sjednicu savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(4) Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju savjeta mladih jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužne su objaviti na svojim mrežnim stranicama, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, obavijest se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(5) Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju i razrješuju članovi savjeta mladih većinom glasova svih članova, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(6) Ako savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove savjeta mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih, predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave objavit će novi javni poziv za izbor članova savjeta mladih.

 

VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 12. (NN 41/14, 83/23)

(1) Članovi savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata predstavničkog tijela koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana savjeta mladih.

(3) Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

(4) Ako se broj članova savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, predstavničko tijelo će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor članova savjeta mladih.

(5) Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta mladih.

(6) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave raspustit će savjet mladih samo ako savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

 

VII. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 13. (NN 41/14, 83/23)

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

– potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

VIII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 14. (NN 41/14, 83/23)

(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(2) Sjednica savjeta mladih može se održati i elektroničkim putem.

(3) Članovima savjeta mladih koji ne mogu nazočiti sjednici savjeta mladih koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici savjeta mladih elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

(4) Članovi savjeta mladih koji će na sjednici savjeta mladih sudjelovati elektroničkim putem, odnosno putem audio i/ili videokonferencijskim putem sukladno stavku 3. ovoga članka o tome će predsjednika savjeta mladih obavijestiti najkasnije tri dana prije održavanja sjednice savjeta mladih.

(5) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik savjeta mladih.

(6) Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.

Članak 15.

(1) Savjet mladih donosi poslovnik o radu.

(2) Poslovnik o radu savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 16. (NN 41/14, 83/23)

(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika.

(3) Član savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

(4) Smatra se da je član savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

(5) O neposrednoj osobnoj zainteresiranosti člana savjeta mladih za donošenje odluke o nekom pitanju odlučuje savjet mladih.

Članak 17.

(1) Savjet mladih predstavlja predsjednik savjeta mladih.

(2) Predsjednik savjeta mladih:

– saziva i vodi sjednice savjeta mladih

– predstavlja savjet mladih prema jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i prema trećima

– obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i poslovnika o radu savjeta mladih.

(3) Ako je predsjednik savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika savjeta mladih.

(4) Ako predsjednik savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Zakonu, općim aktima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te poslovniku o radu, savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

(5) Ako savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika savjeta mladih sukladno stavku 4. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, sukladno poslovniku o radu savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika savjeta mladih.

(6) Ako zamjenik predsjednika savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Zakonu, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poslovniku o radu savjeta mladih, predsjednik savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika savjeta mladih.

Članak 18.

(1) Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

(2) U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 19. (NN 41/14, 83/23)

(1) Savjet mladih donosi program rada i financijski plan savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

(2) Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

– sudjelovanje u procesu izrade i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

– konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnima za mlade

– suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za mlade

– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom savjeta mladih.

(4) Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(5) Savjet mladih donosi program rada popraćen financijskim planom te ih podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(6) Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje ga objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(7) Savjet mladih Republike Hrvatske podnosi godišnje izvješće o svom radu tijelu državne uprave nadležnom za mlade do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 20.

(1) Ako se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno ovom Zakonu, odluci o osnivanju savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Program rada savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

 

IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH I OSNIVANJE CENTARA ZA MLADE

Članak 21.

Savjeti mladih općina, gradova i županija, te savjet mladih Grada Zagreba mogu surađivati međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

Članak 21.a (NN 41/14, 83/23)

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu na svom području osnovati centar za mlade.

(2) Centri za mlade osnivaju se u svrhu boljeg rada savjeta mladih i davanja podrške u poslovanju udruga koje su u svom programu usmjerene na rad s mladima.

(3) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave pružaju centrima za mlade financijsku pomoć ili pomoć u naravi.

 

X. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 22. (NN 41/14, 83/23)

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave obvezne su osigurati financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga članka, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje savjeta mladih.

(2) Članovi savjeta mladih mogu primati naknadu za svoj rad.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu, u okviru raspoloživih sredstava, članovima savjeta mladih osigurati naknadu za sudjelovanje na sjednici savjeta mladih, i to u maksimalnom iznosu do 27 eura mjesečno.

(4) Članovi savjeta mladih jedinice lokalne samouprave koji su predstavnici savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u savjetu mladih jedinice područne (regionalne) samouprave imaju pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi.

(5) Član savjeta mladih iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu za rad u savjetu mladih u kojem članovi savjeta mladih primaju naknadu za rad u višem iznosu.

(6) Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih uz rad u savjetu mladih, a može im se odobriti i naknada troškova smještaja neposredno vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 23. (NN 41/14, 83/23)

Jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima savjeta mladih i radu savjeta mladih na svojoj mrežnoj stranici.

 

XI. ODNOS SAVJETA MLADIH I PREDSTAVNIČKOG TE IZVRŠNOG TIJELA

Članak 24. (NN 41/14, 83/23)

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dostavlja savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

(2) Predsjednik predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove predstavničkog tijela i drugih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji predstavničkog tijela i drugih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave sa savjetom mladih.

(3) Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih može pokrenuti i savjet mladih.

(4) Na zajednički sastanak predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

(5) U slučaju da više jedinica lokalne samouprave osnuje zajednički savjet mladih, sastanak iz stavka 2. ovoga članka saziva onaj predsjednik predstavničkih tijela kojeg zajednički, sukladno sporazumu iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, odrede svi predsjednici predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koje su osnovale zajednički savjet mladih, a na sastanku sudjeluju svi predsjednici predstavničkih tijela.

(6) Na prijedlog savjeta mladih predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo.

Članak 25. (NN 83/23)

(1) Savjet mladih surađuje s izvršnim tijelom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji općinskog načelnika, gradonačelnika, župana, odnosno gradonačelnika Grada Zagreba i savjeta mladih.

(3) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

 

XI.a SAVJET MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.a (NN 41/14, 83/23)

(1) Odluku o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske donosi tijelo državne uprave nadležno za mlade u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave.

(2) Broj članova Savjeta mladih Republike Hrvatske ovisi o broju konstituiranih savjeta mladih jedinica područne (regionalne) samouprave i ne može biti manji od 15 niti veći od 21.

(3) Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave u Savjet mladih Republike Hrvatske.

(4) Članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske nemaju pravo na naknadu za svoj rad, a imaju pravo na putne troškove nastale u vezi s dolaskom na sjednice Savjeta mladih Republike Hrvatske u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za mlade obvezno je osigurati podršku za rad i program rada Savjeta mladih Republike Hrvatske, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje Savjeta mladih Republike Hrvatske, u skladu s odlukom o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske.

Članak 25.b (NN 41/14, 83/23)

(1) Članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske imenuju se na razdoblje od dvije godine.

(2) Mandat člana Savjeta mladih Republike Hrvatske prestaje prestankom njegova mandata u savjetu mladih jedinice lokalne samouprave, odnosno u savjetu mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

(3) Savjet mladih Republike Hrvatske ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Republike Hrvatske biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske većinom glasova svih članova, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 25.c (NN 41/14, 83/23)

(1) Sjednice Savjeta mladih Republike Hrvatske saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih Republike Hrvatske.

(2) Po potrebi, na poziv predsjednika Savjeta mladih Republike Hrvatske, u radu Savjeta mladih Republike Hrvatske, bez prava glasa, mogu sudjelovati predstavnici tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucija i stručnjaka iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 25.d (NN 41/14, 83/23)

U okviru svoga djelovanja Savjet mladih Republike Hrvatske:

– djeluje kao koordinativno tijelo savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koje usklađuje rad svih savjeta mladih

– raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za mlade

– prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini i sudjeluje u radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

– surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za mlade u pripremi mjera koje se odnose na mlade i praćenju njihova provođenja

– upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji te predlaže predstavnika savjeta mladih u tijelima europskih i međunarodnih organizacija za mlade, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za mlade

– obavlja i druge poslove važne za savjete mladih u okviru svoga djelokruga.

Članak 25.e (NN 41/14, 83/23)

Savjet mladih Republike Hrvatske predlaže i daje na odobravanje tijelu državne uprave nadležnom za mlade program rada u roku od šest mjeseci od osnivanja Savjeta mladih Republike Hrvatske.

 

XII. NADZOR NAD PROVEDBOM I PRAĆENJE PROVEDBE ZAKONA

Članak 26. (NN 41/14, 83/23)

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi tijelo državne uprave nadležno za mlade.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 27. (NN 41/14, 83/23)

(1) Tijelo državne uprave nadležno za mlade prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradom stručnih analiza i elaborata te na druge prikladne načine.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za mlade vodi bazu savjeta mladih koju ažurira kroz redoviti godišnji kontakt s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za mlade svake godine objavljuje izvješće o provedbi ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama te ga dostavlja odborima Hrvatskoga sabora nadležnima za mlade i lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

(4) U sklopu nadzora i praćenja provedbe ovoga Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jednom godišnje, i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, tijelu državne uprave nadležnom za mlade dostaviti podatke o provedbi ovoga Zakona.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za mlade do 31. siječnja tekuće godine određuje i na svojim mrežnim stranicama objavljuje sadržaj obrasca za dostavu podataka iz stavka 4. ovoga članka i način njegove dostave.

(6) U sklopu nadzora nad provedbom ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za mlade u godišnjem izvješću i kada za to postoji potreba daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za učinkovitiju provedbu ovoga Zakona.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

(2) Savjeti mladih koji su osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.) nastavljaju s radom do isteka svojih mandata.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu osnovale savjete mladih dužne su ih osnovati u roku od 90 dana od dana usklađivanja akata iz stavka 1. ovoga članka s odredbama ovoga Zakona.

(4) Postupci izbora članova savjeta mladih koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.).

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.).

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/23

Članak 23.

(1) Savjeti mladih koji su osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.) nastavljaju s radom do isteka mandata svojih članova sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.).

(2) Postupci izbora članova savjeta mladih koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.).

(3) Tijelo državne uprave nadležno za mlade donijet će odluku o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 24.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu osnovale savjete mladih dužne su ih osnovati u roku od 90 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić