Povezani zakoni

Zakon o održivoj uporabi pesticida

NN 46/22

na snazi od 23.04.2022.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

GLAVA I.   UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup Fitosanitarnom informacijskom sustavu, sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje s ambalažom pesticida i ostacima u ambalaži, vođenje zbirki podataka i vođenje evidencija, uporaba i redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida, informiranje javnosti i podizanje razine svijesti o pesticidima, mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida i temeljna načela integrirane zaštite bilja, posebni postupci i uporaba pesticida, primjena iz zraka, obavještavanje javnosti, posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima, zaštita pčela pri primjeni pesticida, primjena pesticida na javnim i zelenim površinama, pokazatelji rizika, pružanje usluga tretiranja, izvješćivanje i razmjene informacija, ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija, Povjerenstvo za pesticide, naknade i prekršaji te nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Svrha ovoga Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika, kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se akt Europske unije: Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/128/EZ).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 16. podtočki a) ovoga Zakona.

(2) Na pesticide stavljene na tržište kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se propisi iz područja gospodarenja otpadom.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne sprječavaju primjenu načela predostrožnosti na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima.

Pojmovnik

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti u poljoprivredi i drugim djelatnostima, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene

2. profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika

3. neprofesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima, kao što su korisnici amateri

4. distributer je fizička osoba, polaznik izobrazbe, koja obavlja poslove kod skladištenja, prijevoza i prodaje pesticida

5. distributer pesticida je pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja stavlja pesticide na tržište, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače, dobavljače, kao i druge oblike posrednika u distribuciji pesticida

6. savjetnik je svaka osoba koja ima odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti i/ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, prodajne predstavnike, proizvođače hrane i trgovce na malo

7. izobrazba je vrsta izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika koja uključuje područja izobrazbe sukladno propisima kojima se uređuje izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida s ciljem stjecanja i obnavljanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, obavljanju poslova distribucije i prodaje pesticida te davanju savjeta o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida

8. polaznici izobrazbe su fizičke osobe – profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici koji pohađaju osnovnu i dopunsku izobrazbu iz točke 7. ovoga stavka

9. uređaji za primjenu pesticida su svi uređaji posebno namijenjeni za primjenu pesticida, uključujući sve pripadajuće dijelove potrebne za učinkovito funkcioniranje takvih uređaja, poput mlaznica, manometara, pumpi, filtara, sita, opreme za čišćenje spremnika i drugih dijelova

10. tretiranje je svaka primjena pesticida

11. primjena iz zraka je primjena pesticida iz letjelice

12. integrirana zaštita bilja je procjena potrebe primjene i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba pesticida i drugih oblika suzbijanja na razini koji su ekonomski i ekološki opravdani, smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš te se stavlja naglasak na uzgoj »zdravih« usjeva i nasada na način koji osigurava najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i na poticanje prirodnih mehanizama kontrole štetnih organizama

13. pokazatelj rizika je rezultat izračuna koji se primjenjuje pri procjeni rizika od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i/ili na okoliš

14. nekemijske mjere su zamjena kemijskim mjerama za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama, koje se zasnivaju na agrotehničkim, fizikalnim, mehaničkim, biotehničkim i biološkim mjerama suzbijanja štetnih organizama

15. površinske vode i podzemne vode imaju ista značenja kao u propisima iz područja voda

16. pesticid je:

a) sredstvo za zaštitu bilja, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1107/2009)

b) biocidni proizvod, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27. 6. 2012.)

17. skladište je zasebna prostorija u prodajnom objektu ili objekt namijenjen za smještaj – skladištenje, čuvanje, držanje i izdavanje pesticida

18. specijalizirana prodavaonica je posebno uređen prodajni objekt u kojem se pesticidi prodaju na malo – poljoprivredne ljekarne

19. krajnji korisnik je pravna ili fizička osoba koja pesticide kupuje za vlastito korištenje

20. ovlašteni predavač je fizička osoba koju je ovlastilo ministarstvo nadležno za poljoprivredu za obavljanje poslova predavača u provođenju izobrazbe u skladu s uvjetima iz rješenja o ovlaštenju

21. provoditelji izobrazbe su pravne osobe koje provode izobrazbu

22. pružatelji usluge tretiranja su pravne i fizičke osobe koje za drugu pravnu ili fizičku osobu obavljaju uslugu tretiranja

23. elektronička registracija je način provjere identiteta te stečenih prava izobrazbom putem očitavanja elektroničkih vjerodajnica / koda s potvrde koristeći čitač za povezivanje s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (u daljnjem tekstu: FIS) ili prijavom direktno na FIS te provjere serijskog broja potvrde o završenoj izobrazbi / stečenim pravima

24. štetni organizmi, kako je definirano člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317/4, 23. 11. 2016.)

25. zaštita tla je zaštita plodnoga gornjeg sloja tla od erozije vjetrom i vodom, zaštita prirodne funkcije tla koja djeluju kao staništa, nadoknada hranjivih tvari u tlu, razgradnja tvari, uporaba pokrovnih usjeva i plodoreda te zaštita od onečišćenja tla

26. javne zelene površine su javne površine prekrivene travom, drvećem, grmljem, cvijećem i ostalim biljem koja odvaja ili okružuje područja stambene ili industrijske izgradnje

27. elektronička vjerodajnica, kako je definirano propisom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

GLAVA II.   NADLEŽNA TIJELA

Članak 5.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su:

1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

2. Državni inspektorat, poljoprivredna inspekcija (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija)

3. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH) i

4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Stručna tijela

Članak 6.

Stručna tijela za provedbu ovoga Zakona su:

1. Ministarstvo

2. HAPIH

3. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

4. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

5. Poljoprivredni institut Osijek

6. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

7. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i

8. Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«.

 

GLAVA III.   NACIONALNI AKCIJSKI PLAN

Sadržaj Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida

Članak 7.

(1) U Nacionalnom akcijskom planu za postizanje održive uporabe pesticida (u daljnjem tekstu: NAP) utvrđuju se kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i bioraznolikost te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika zaštite bilja kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida te navedeni ciljevi mogu obuhvaćati razna interesna područja, kao na primjer zaštitu radnika, zaštitu okoliša, ostatke pesticida, primjenu posebnih tehnika ili uporabu na specifičnim kulturama, uključujući nove tehnologije.

(2) U NAP-u se opisuje način provođenja temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno propisima iz područja integrirane zaštite bilja.

(3) NAP obuhvaća pokazatelje za monitoring uporabe sredstava za zaštitu bilja koji sadržavaju aktivne tvari koje izazivaju posebnu zabrinutost, posebno ako su na raspolaganju zamjenske mjere suzbijanja štetnih organizama, a posebnu pozornost zahtijevaju sredstva za zaštitu bilja koja prilikom ponovne ocjene neće zadovoljavati kriterije za produženje odobrenja prema Uredbi (EZ) br. 1107/2009.

(4) Na temelju pokazatelja iz stavka 3. ovoga članka i prema potrebi, uzimajući u obzir ciljeve za smanjenje rizika ili smanjenje uporabe pesticida, utvrđivat će se vremenski planovi i ciljevi za ograničenje uporabe, posebno ako ograničenje uporabe predstavlja prikladno sredstvo i mjere za postizanje smanjenja rizika s obzirom na prioritete iz članka 8. stavka 4., članka 68. stavka 2. i članka 83. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, pritom navedeni ciljevi mogu biti prijelazni ili konačni.

(5) Pri izradi ili reviziji NAP-a vodi se briga o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim učincima predviđenih mjera, kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima te svim relevantnim interesnim skupinama, a uzimaju se u obzir i planovi doneseni u okviru drugih propisa iz područja uporabe pesticida.

(6) U NAP-u se opisuju načini kako se provode mjere za postizanje ciljeva NAP-a.

(7) Prijedlog NAP-a priprema Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, organizacijama, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, udrugama te nevladinim organizacijama na koje se predviđene mjere odnose i koje sudjeluju u ostvarenju ciljeva NAP-a.

(8) Ministarstvo dostavlja NAP Europskoj komisiji i ostalim državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: EU).

(9) NAP podliježe reviziji svakih pet godina, a o svim bitnim promjenama obavještava se Europska komisija.

Izvješće o ostvarenim ciljevima i mjerama NAP-a

Članak 8.

(1) Nadležna tijela i institucije u čijem su djelokrugu ciljevi, mjere i aktivnosti navedeni u NAP-u obvezni su do 31. svibnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu izvješće o napretku o ostvarenju navedenih ciljeva, mjera i aktivnosti iz NAP-a za prethodnu godinu.

(2) Ministarstvo izrađuje izvješće o ostvarenim ciljevima i mjerama NAP-a za razdoblje od pet godina koje dostavlja Europskoj komisiji.

(3) Izvješće o ostvarenim ciljevima i mjerama NAP-a za razdoblje od pet godina ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) podnosi Vladi Republike Hrvatske u roku od dvije godine od isteka navedenog razdoblja.

(4) Kriterije za aktivne tvari koje izazivaju posebnu zabrinutost propisuje ministar pravilnikom.

Povjerenstvo za izradu NAP-a i radna skupina za praćenje provedbe NAP-a

Članak 9.

(1) Za izradu prijedloga NAP-a osniva se povjerenstvo odlukom ministra, a za praćenje provedbe predviđenih mjera i ostvarenja ciljeva NAP-a osniva se radna skupina.

(2) Članove povjerenstva i radne skupine imenuje ministar, iz tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija, organizacija i udruga.

(3) NAP donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(4) Djelokrug povjerenstva za izradu NAP-a, kao i djelokrug radne skupine za praćenje provedbe predviđenih mjera i ostvarenja ciljeva NAP-a, broj članova povjerenstva i radne skupine te trajanje njihova mandata, način rada i odlučivanja, razloge i način razrješavanja te druge pojedinosti vezane uz reviziju NAP-a i praćenje njegove provedbe određuje ministar odlukom o osnivanju povjerenstva i radne skupine.

 

GLAVA IV.   IZOBRAZBA PROFESIONALNIH KORISNIKA, DISTRIBUTERA I SAVJETNIKA

Izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika

Članak 10.

(1) Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (u daljnjem tekstu: polaznici izobrazbe) moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida iz područja izobrazbe sukladno propisima kojima se uređuje izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, uzimajući u obzir njihove različite uloge, poslove, obveze i odgovornosti.

(2) Znanja iz stavka 1. ovoga članka stječu se izobrazbom koju provode ovlašteni provoditelji izobrazbe iz članka 20. ovoga Zakona.

(3) Izobrazba se sastoji od osnovnog i dopunskog modula za stjecanje i unapređenje odgovarajućih znanja.

(4) Izobrazba se organizira kroz sljedeće osnovne i dopunske module:

– modul za profesionalne korisnike

– modul za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu

– modul za distributere i

– modul za savjetnike.

(5) Izobrazba za svaki modul sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

(6) Zadovoljavajuću razinu znanja o područjima izobrazbe polaznici izobrazbe potvrđuju polaganjem ispita koji se održava nakon pohađanja predavanja iz osnovne i/ili dopunske izobrazbe.

(7) Trajanje osnovnih modula i dopunskih modula, rok i način redovitog obnavljanja znanja pohađanjem dopunske izobrazbe, područja izobrazbe, nastavne materijale, detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, minimalan broj točnih odgovora da bi se položio ispit, način izdavanja potvrde o završenoj izobrazbi, kriterije i rokove za ponavljanje ispita propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Virtualna učionica

Članak 11.

(1) Zbog posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, ministar će naredbom osigurati da provoditelji izobrazbe provode izobrazbu na daljinu pomoću online predavanja odnosno virtualne učionice u razdoblju dok traju posebne okolnosti.

(2) Zbog posebnih okolnosti ministar može naredbom osigurati da se Potvrda o završenoj izobrazbi na zahtjev polaznika izobrazbe administrativno produži zbog nemogućnosti virtualnog pohađanja izobrazbe u razdoblju dok traju posebne okolnosti, a koje se odnosi na polaznike koji ne posjeduju internetsku vezu ili računalo.

(3) Polaznici kojima je potvrda administrativno produžena dužni su po isteku posebnih okolnosti završiti izobrazbu iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Način izvođenja nastave u virtualnoj učionici, način administrativnog produženja potvrde o završenoj izobrazbi, način online polaganja ispita, način generiranja ispitnih pitanja za online polaganje ispita te način rada virtualnih učionica propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, osobe koje su znanja iz područja izobrazbe za osnovni modul stekle završetkom sljedećih studija, nisu obvezne pohađati osnovni modul izobrazbe:

– za distributere i profesionalne korisnike, završetkom diplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo, a u okviru kojih su položili predmete iz zaštite bilja nastavnog opterećenja 90 sati, kojima se stječe minimalno 70% znanja obveznih za područja izobrazbe ili

– za savjetnike, završetkom sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studijskog programa u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija), grana fitomedicina.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za osnovni modul izobrazbe dokazuje se pravovaljanom diplomom i dopunskom ispravom o studiju – diploma supplement, na osnovi ishoda učenja predmeta koji obuhvaćaju područja izobrazbe.

(3) Ako se utvrdi da su znanja iz područja izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka nepotpuna, navedena znanja mogu se steći u skladu s uvjetima iz članka 10. ovoga Zakona ili u okviru cjeloživotnog obrazovanja kod provoditelja izobrazbe iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona, ovisno o nastavnom programu pojedinih znanstveno-nastavnih institucija.

(4) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nisu obvezne polagati ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona, nego potvrdu o odgovarajućoj izobrazbi stječu na temelju diplome o završenom studiju.

(5) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u FIS upisuju i izdaju im potvrde o završenoj izobrazbi ustanove čiji su polaznici, a koje se ovlašćuju kao provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona.

(6) Iznimno od odredbi članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, korisnici koji su pohađali tečajeve strukovnog osposobljavanja koje je organiziralo Ministarstvo u kojima je zastupljeno minimalno šest školskih sati iz područja zaštite bilja, nisu obvezni pohađati dopunski modul izobrazbe niti polagati ispit u skladu s člankom 10. stavkom 6. ovoga Zakona.

(7) Korisnici iz stavka 6. ovoga članka dobivaju certifikat iz područja zaštite bilja te ih u FIS upisuje Ministarstvo i izdaje im potvrde o završenoj izobrazbi za dopunski modul.

(8) Iznimno od odredbi članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, osobe koje su znanja iz dopunskog modula stekle sudjelovanjem u stručnom usavršavanju koje je odobrilo Ministarstvo, nisu obvezne pohađati dopunski modul izobrazbe niti polagati ispit.

Stručno usavršavanje

Članak 13.

(1) Provoditelj stručnog usavršavanja utvrđuje imaju li polaznici uvjete za upis dopunske izobrazbe u FIS.

(2) Uvjet za upis stručnog usavršavanja kao dopunske izobrazbe je usklađenost programa stručnog usavršavanja s područjima izobrazbe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Upis u FIS polaznika kojima se stručno usavršavanje priznaje kao dopunska izobrazba provodi provoditelj.

(4) Na prijedlog Povjerenstva za pesticide iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona ministar donosi odluku o usvajanju vrsta stručnih usavršavanja koje se smatraju dopunskom izobrazbom za tekuću godinu.

(5) Popis stručnih usavršavanja koja se smatraju dopunskom izobrazbom vodi Ministarstvo i redovito objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(6) Osobe iz članka 12. stavka 8. ovoga Zakona trebaju od provoditelja stručnog usavršavanja ishoditi potvrdu o stručnom usavršavanju.

Izdavanje potvrde o završenoj izobrazbi

Članak 14.

(1) Provoditelji izobrazbe obvezni su polaznicima izdati potvrdu o završenoj izobrazbi generiranu iz FIS-a (u daljnjem tekstu: potvrda) kojom potvrđuju znanje o područjima izobrazbe.

(2) Potvrda iz osnovnog modula izdaje se na temelju položenog ispita iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ili diplome o završenom studiju iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona odnosno za dopunski modul temeljem položenog ispita iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona, certifikata iz zaštite bilja iz članka 12. stavka 7. ovoga Zakona i potvrde o stručnom usavršavanju iz članka 13. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Potvrda se izdaje u roku od 15 dana od dana polaganja ispita, predočenja diplome, dobivanja certifikata iz zaštite bilja ili pozitivne ocjene Povjerenstva za pesticide iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Potvrda se izdaje u dva izvornika od kojih jedan zadržava obveznik izobrazbe, a drugi ostaje u pismohrani provoditelja izobrazbe kod kojeg je obveznik izobrazbe položio ispit te mora biti potpisana elektronički ili vlastoručno od strane provoditelja izobrazbe.

(5) U slučaju gubitka potvrde korisnik može zatražiti od Ministarstva njezino ponovno izdavanje o čemu sastavlja kratku zabilješku koja mora sadržavati najmanje razlog/razloge izdavanja nove potvrde te potpise obveznika izobrazbe kojemu je izdana nova potvrda i odgovorne osobe provoditelja izobrazbe.

(6) Izgled i sadržaj potvrde o završenoj izobrazbi te mogućnost samostalnog ispisivanja potvrde o završenoj izobrazbi propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Izmjena potvrde o završenoj izobrazbi u status »neaktivan«

Članak 15.

(1) Ako se utvrdi da su polaznici izobrazbe ostvarili pravo na navedenu potvrdu na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata te ako su na bilo koji način doveli provoditelja izobrazbe u zabludu, Ministarstvo će u FIS-u za tog polaznika izmijeniti status u »neaktivan«.

(2) Ministarstvo će u FIS-u polazniku izobrazbe / korisniku izmijeniti status u »neaktivan«:

– na vlastiti zahtjev i/ili

– ako se inspekcijskim ili upravnim nadzorom utvrde sljedeće nepravilnosti:

1. da polaznik izobrazbe nije prisustvovao obveznim predavanjima

2. da ispit nije proveden sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega

3. učestala nepravilna primjena pesticida

4. uporaba pesticida koji nije odobren u Republici Hrvatskoj ili je registriran za druge uporabe

5. nepravilna primjena koja je izazvala štetu ili prouzrokovala negativne učinke na bilje, životinje ili okoliš

6. primjena pesticida iz zraka bez dozvole Ministarstva

7. prodaja pesticida koji nije registriran u Republici Hrvatskoj ili nema dozvolu za paralelnu trgovinu

8. držanje, posjedovanje, skladištenje pesticida koji nema registraciju ili dozvolu

9. savjetovanje uporabe pesticida suprotno uvjetima iz registracije odnosno etikete

10. da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze koje proizlaze iz odredbi članaka 10., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 30., 31., 42., 55., 56., 57., 62., 67., 68., 69., 71., 73. do 77., 82. i 90. ovoga Zakona te time ugrožava ili narušava sustav i kvalitetu izobrazbe ili onemogućava postizanje održive uporabe pesticida.

(3) Ako se temeljem inspekcijskih ili upravnih nadzora utvrde nepravilnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava provoditelja izobrazbe i poljoprivrednu inspekciju o izmjenama statusa u »neaktivan« u FIS-u.

(4) Evidenciju o izmjenama statusa u FIS-u u »neaktivan« vodi Ministarstvo i objavljuje na Fitosanitarnom portalu (u daljnjem tekstu: FIS Portal).

Priručnik za izobrazbu i ispitna pitanja

Članak 16.

(1) Priručnik za izobrazbu i pitanja za izradu testova za polaganje ispita priprema Povjerenstvo iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Sadržaj priručnika, vrste ispitnih pitanja te druge pojedinosti vezane uz priručnik i ispitna pitanja propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Uvjeti za prijavu na izobrazbu za profesionalnog korisnika i profesionalnog korisnika za profesionalnu primjenu

Članak 17.

(1) Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za profesionalne korisnike osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu.

(2) Za stjecanje potvrde o završenoj izobrazbi za profesionalne korisnike, za kategoriju profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, ovisno o poslovima koje će obavljati, osoba mora imati:

– za obavljanje poslova odgovorne osobe za rad s pesticidima kod pružatelja usluga ili u drugoj pravnoj osobi:

1. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

3. preddiplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

4. preddiplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

5. preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u nastavnom opterećenju u trajanju od 150 sati, položenih u okviru redovitog studija iz ove točke i točaka 1. do 4. ovoga podstavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu

– za obavljanje poslova primjene pesticida kod pružatelja usluga ili u drugoj pravnoj osobi, najmanje završenu kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo poljoprivrednog ili šumarskog smjera s 90 sati odslušanih predmeta iz zaštite bilja

– za obavljanje poslova primjene pesticida na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, posebice tretiranja sjemena, osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu.

Uvjeti za prijavu na izobrazbu za distributera

Članak 18.

(1) Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere, ovisno o poslovima koje će obavljati, osoba mora imati:

– za distributera – prodavača završenu kvalifikaciju na razini 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda, zanimanje poljoprivredni tehničar ili poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, uz najmanje 90 sati iz područja zaštite bilja, položenih u okviru redovitog školovanja ili naknadno položenih u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave za srednje škole

– za djelatnike u distribuciji koji skladište, prevoze i izdaju pesticide završenu kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere – prodavače mogu se prijaviti i osobe koje su bile zaposlene u specijaliziranoj prodavaonici na poslovima čuvanja i izdavanja pesticida i davanja uputa o njihovoj stručnoj primjeni do 31. prosinca 2012., koje imaju završenu najmanje kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo, s odslušanim predmetima iz zaštite bilja.

Uvjeti za prijavu na izobrazbu za savjetnika

Članak 19.

Za stjecanje potvrde iz modula za savjetnike osoba mora imati završen:

– preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke

u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u nastavnom opterećenju u trajanju od 90 sati, položenih u okviru redovitog studija iz ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

Provoditelji izobrazbe

Članak 20.

(1) Izobrazbu provode:

– Ministarstvo

– HAPIH i

– ustanove koje je ovlastilo Ministarstvo za provedbu izobrazbe koje ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ustanove iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka mogu biti srednjoškolske ustanove iz područja agronomije i šumarstva te javne ustanove koje obavljaju znanstveno-istraživačku ili obrazovnu djelatnost iz znanstvenih polja Poljoprivreda (agronomija) i Šumarstvo ili su registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih.

(3) Srednjoškolske ustanove za provedbu izobrazbe iz stavka 2. ovoga članka ovlastit će Ministarstvo uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za obrazovanje.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za provedbu izobrazbe polaznika visokoškolskih ustanova Ministarstvo može ovlastiti visokoškolske ustanove iz područja agronomije i šumarstva, koje imaju dopusnice ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje za studijske programe u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija), grana fitomedicina, ako ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje ustanove iz stavka 1. podstavka 3. i stavka 3. ovoga članka za provedbu izobrazbe i predavače za provedbu izobrazbe ustanova iz stavka 1. postavka 3. ovoga članka te rješenjem ukida ovlaštenja.

(6) Provoditelji izobrazbe i ovlašteni predavači obvezni su obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka u roku od 30 dana od nastanka promjene.

(7) Provoditelji izobrazbe moraju obavijestiti polaznike izobrazbe o organiziranju svakog pojedinog tečaja osnovne i dopunske izobrazbe putem FIS Portala najkasnije osam dana prije početka tečaja i putem svojih mrežnih stranica, osim provoditelja izobrazbe iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Podaci iz stavka 6. ovoga članka moraju biti dostupni Ministarstvu, ovlaštenim predavačima, obveznicima izobrazbe i svim zainteresiranim stranama.

(9) Promidžbene informacije koje se objavljuju na mrežnim stranicama ovlaštenih pravnih osoba za provedbu izobrazbe ili se na neki drugi način objavljuju, pozivi na izobrazbu te promidžbeni materijali moraju sadržavati jasne, istinite i potpune činjenice.

Uvjeti za ovlaštenje provoditelja izobrazbe

Članak 21.

(1) Ministarstvo će ovlastiti pravnu osobu za provoditelja izobrazbe iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona ako u programu nastave pokriva sva područja izobrazbe.

(2) Ministarstvo će ovlastiti pravnu osobu za provoditelja izobrazbe iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona na rok od pet godina ako:

– nema porezni dug, što dokazuje potvrdom Porezne uprave, ne starijom od 30 dana

– ima potpisani ugovor o provedbi izobrazbe s najmanje šest ovlaštenih predavača koji zajedno pokrivaju sva područja izobrazbe u modulu za koje podnositelj zahtjeva traži ovlaštenje

– raspolaže odgovarajućim prostorom opremljenim za održavanje teorijskog dijela izobrazbe i polaganje ispita te posjeduje čitač za elektroničke vjerodajnice (u daljnjem tekstu: vjerodajnice)

– raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom za izvođenje praktičnog dijela izobrazbe, što može biti zatvoreni ili otvoreni prostor na kojem se mogu nesmetano provoditi vježbe

– ima odgovarajuću tehničku i nastavnu opremu za provedbu izobrazbe, kao što su audiosredstva i videosredstva, nepokretna ili prenosiva ploča, platno ili zid za projekciju i druga nastavna sredstva i pomagala, u skladu s materijalnim uvjetima navedenima u programu obrazovanja

– ima program za provedbu osnovne i dopunske izobrazbe prilagođen tematskim cjelinama za provedbu osnovne i dopunske izobrazbe koje objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama

– ima izrađene i prilagođene nastavne materijale za module izobrazbe za koji se pravna osoba ovlašćuje, uvažavajući tematske cjeline za provedbu osnovne i dopunske izobrazbe koje objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama

– ima vlastite mrežne stranice na kojima će objavljivati sve potrebne podatke, informacije i dokumente potrebne za pripremu, organizaciju i provedbu izobrazbe i ispita

– ima u stalnom radnom odnosu imenovanu odgovornu osobu za izobrazbu

– se obveže da će o svakoj organizaciji izobrazbe obavijestiti zainteresirane strane – ciljanu skupinu polaznika izobrazbe, putem FIS-a i ostalih načina obavještavanja.

(3) Uz zahtjev za ovlaštenje pravne osobe podnose dokaze da ispunjavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Sadržaj programa izobrazbe, vrste tehničke i nastavne opreme, način vođenja evidencije o izobrazbi, sadržaj i način vođenja zapisnika o ispitu, potpisnih lista i način registracije u FIS-u za prisustvovanje predavanjima i ispitima, najave izobrazbe putem FIS-a i ostalih načina obavještavanja, podatke koje treba sadržavati najava u FIS-u i vlastitim mrežnim stranicama, način i rok prijave za izobrazbu, način online prijave / registracije / ispunjavanje upitnika za ocjenu predavanja i ovlaštenih predavača koji su sudjelovali na izobrazbi (u daljnjem tekstu: upitnik), maksimalni broj polaznika, način upisa stranih državljana, informacije o izobrazbi u sredstvima javnog priopćavanja te upis u FIS propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Uvjeti za poništenje i ukidanje rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe

Članak 22.

(1) Ministarstvo će rješenjem poništiti ovlaštenje za provedbu izobrazbe provoditelju izobrazbe ako je ovlaštenje izdano na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata.

(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje za provedbu izobrazbe provoditelju izobrazbe u sljedećim slučajevima:

– na njegov zahtjev

– po službenoj dužnosti kada se inspekcijskim, upravnim i/ili stručnim nadzorom utvrdi:

1. da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka

2. da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze koje proizlaze iz odredbi stavka 2. ovoga članka te iz odredbi članaka 10. do 14. i 20. do 26. ovoga Zakona te time ugrožava ili narušava sustav i kvalitetu izobrazbe

3. ako izda potvrdu polazniku izobrazbe koji nije bio na predavanju

4. ako učestalo krši odredbe ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega kojima se uređuje ovo područje.

(3) Ako je provoditelju izobrazbe rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe ukinuto ili poništeno radi kršenja odredbi ovoga Zakona, propisa o provedbi izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida te zbog nepridržavanja uvjeta iz rješenja o ovlaštenju, taj provoditelj ne može dobiti ovlaštenje za provedbu izobrazbe u razdoblju od pet godina od dana izvršnosti rješenja kojim mu je ukinuto ili poništeno rješenje o ovlaštenju, a zahtjev za ovlaštenje za provedbu izobrazbe koji bude podnesen prije isteka tog roka će se rješenjem odbaciti.

Prostor za izvođenje izobrazbe

Članak 23.

(1) Odgovarajući prostor iz članka 21. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona može biti vlastiti prostor ili prostor druge pravne ili fizičke osobe.

(2) Odgovarajući prostor iz stavka 1. ovoga članka mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih, o čemu se kao dokaz prilaže rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje.

(3) Provoditelji izobrazbe moraju o svakom prostoru u kojem su najavili provedbu izobrazbe i ispita, a koji nije naveden u dokumentaciji prilikom ovlašćivanja, Ministarstvu priložiti rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta prostora, a najkasnije 15 dana prije početka izobrazbe.

(4) Ako provoditelji izobrazbe nemaju prostor za izvođenje praktičnog dijela izobrazbe iz članka 21. stavka 2. podstavka 4. ovoga Zakona, trebaju dostaviti kopiju ugovora s pravnom ili fizičkom osobom o provođenju praktičnog dijela izobrazbe.

(5) Provoditelji izobrazbe dužni su dostaviti izjavu pravne ili fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka o posjedovanju i vrsti uređaja za primjenu pesticida kojim se koriste te dokaz da je obavljen pregled o ispravnosti uređaja vezano uz ispunjavanje uvjeta iz članka 21. stavka 2. podstavka 4. ovoga Zakona.

Izdavanje ovlaštenja za provedbu izobrazbe

Članak 24.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe izdaje se na rok od pet godina ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 21. i 23. ovoga Zakona.

(4) Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se na osnovi dostavljene dokumentacije.

(5) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za ovlaštenje za provedbu izobrazbe ako podnositelj ne ispunjava propisane uvjete.

(6) Provoditelj izobrazbe upisuje se u evidenciju o provoditeljima izobrazbe koju Ministarstvo vodi u sklopu FIS-a.

(7) O svakoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe te promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, provoditelj izobrazbe obvezan je obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Obveze provoditelja izobrazbe u provedbi izobrazbe i ispita

Članak 25.

(1) Provoditelj izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona obvezan je izobrazbu provoditi sukladno programu izobrazbe temeljem kojeg je i ovlašten te program redovito ažurirati prema novim spoznajama i informacijama odnosno izmijeniti na zahtjev Ministarstva.

(2) Izobrazba za module provodi se odvojeno uzimajući u obzir specifičnost svakog modula.

(3) Provoditelj izobrazbe, služeći se priručnikom, samostalno priprema nastavne materijale i prilagođava ih ciljanoj skupini polaznika izobrazbe.

(4) O svakoj izmijeni programa izobrazbe provoditelj izobrazbe obvezan je obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana izmjene programa.

(5) Provoditelj izobrazbe mora osigurati polaganje ispita u najmanje dva ispitna roka i popravni ispit najkasnije u roku od 14 dana od dana neprolaska na ispitu.

(6) Provoditelj izobrazbe obvezan je izdati potvrdu o završenoj izobrazbi najkasnije u roku od 15 dana nakon uspješnog polaganja ispita.

(7) Uvjeti prijave za strane državljane isti su kao i za državljane Republike Hrvatske.

(8) Provoditelj izobrazbe obvezan je u provedbi izobrazbe postupati sukladno uputama, napucima i obavijestima Ministarstva.

Obveza vođenja evidencije o izobrazbi i ispitu

Članak 26.

(1) Provoditelj izobrazbe obvezan je na kraju izobrazbe zatražiti od obveznika izobrazbe da ispune upitnik.

(2) Provoditelj izobrazbe obvezan je na kraju svakog dana izobrazbe i na kraju ispita zatražiti od obveznika izobrazbe da se upišu u potpisnu listu i da se polaznik izobrazbe registrira u FIS putem vjerodajnica i čitača.

(3) Provoditelj izobrazbe obvezan je sastaviti zapisnik o održanoj izobrazbi (u daljnjem tekstu: zapisnik o izobrazbi) odmah nakon završetka izobrazbe, a najkasnije dva dana nakon završetka izobrazbe.

(4) Upitnik, potpisnu listu i zapisnik o izobrazbi provoditelj izobrazbe obvezan je čuvati najmanje šest godina od dana održavanja izobrazbe te ih dostaviti na uvid na zahtjev nadležnih tijela iz članka 5. ovoga Zakona.

(5) Provoditelji izobrazbe obvezni su nakon položenog ispita upisati sve podatke o obveznicima izobrazbe iz prijavnice u FIS te podatke o izobrazbi i položenom ispitu u roku od 15 dana od polaganja ispita.

(6) Provoditelj izobrazbe obvezan je voditi zapisnik o ispitu.

(7) Zapisnike o ispitu i ispite provoditelj izobrazbe čuva najmanje šest godina.

(8) Potvrdu o završenoj izobrazbi i zabilješku o izdavanju nove potvrde o završenoj izobrazbi provoditelj izobrazbe obvezan je čuvati u svojoj pismohrani najmanje šest godina.

Uvjeti za ovlašćivanje predavača

Članak 27.

(1) Predavanja koja provode provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona obavljaju predavači navedenih institucija koji imaju potrebno radno iskustvo iz područja izobrazbe za koja će držati predavanja i ispunjavaju uvjete iz stavka 6. podstavaka 1. i 2. ovoga članka.

(2) Provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona objavljuju popis svojih predavača na svojim mrežnim stranicama.

(3) Provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezni su provoditi obuku svojih djelatnika koji rade kao predavači – trening trenera te dostaviti izvješće o provedenim izobrazbama najmanje jednom godišnje Ministarstvu do 31. ožujka za prethodnu godinu.

(4) Provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona mogu prema potrebi koristiti vanjske suradnike kao dodatne predavače koji moraju biti ovlašteni u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(5) Predavanja u sklopu izobrazbe koju provode provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona mogu držati samo ovlašteni predavači koji ispunjavaju uvjete u pogledu obrazovanja, radnog iskustva i drugih potrebnih uvjeta i samo za ona područja izobrazbe, module i kategorije za koja su ovlašteni.

(6) Ministarstvo će ovlastiti fizičku osobu za obavljanje poslova predavača u provođenju izobrazbe iz stavka 5. ovoga članka ako:

– ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili biomedicinskih znanosti

– ima najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju poslova iz jednog ili više područja izobrazbe sa stručnom spremom iz podstavka 1. ovoga stavka.

Uvjeti za poništenje i ukidanje ovlaštenja predavaču

Članak 28.

(1) Ministarstvo će ovlaštenom predavaču rješenjem poništiti ovlaštenje za obavljanje poslova predavača, a u FIS-u izmijeniti status u »neaktivan«, ako je ovlaštenom predavaču izdano ovlaštenje na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata.

(2) Ministarstvo će ovlaštenom predavaču rješenjem ukinuti ovlaštenje za obavljanje poslova predavača, a u FIS-u izmijeniti status u »neaktivan«:

– na njegov zahtjev

– po službenoj dužnosti kada se inspekcijskim ili upravnim nadzorom utvrdi da:

1. ovlašteni predavač ne ispunjava ili je prestao ispunjavati uvjete iz članka 27. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona

2. drži predavanja za područja izobrazbe za koja nije ovlašten

3. ovlašteni predavač ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze koje proizlaze iz odredbi članka 27. stavaka 4., 5. i 6., članka 10. stavka 7., članka 11. stavka 4. i članka 20. stavka 6. ovoga Zakona te time ugrožava ili narušava sustav i kvalitetu izobrazbe

4. krši odredbe Zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje održive uporabe pesticida.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova predavača

Članak 29.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača po pojedinim modulima i područjima izobrazbe podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(3) Ovlašteni predavači ovlašćuju se prema modulima i područjima izobrazbe za koje ispunjavaju uvjete.

(4) Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača izdaje se ako su ispunjeni uvjeti iz članka 27. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(5) Ovlašteni predavač upisuje se u evidenciju o ovlaštenim predavačima za provedbu izobrazbe koju Ministarstvo vodi u sklopu FIS-a.

(6) Ovlašteni predavač može sklopiti ugovor s najviše pet provoditelja izobrazbe.

(7) O svakoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača te promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, ovlašteni predavač dužan je obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Vjerodajnice odgovarajuće razine

Članak 30.

(1) Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici te ovlašteni predavači moraju imati vjerodajnicu odgovarajuće razine na osnovi koje se uvidom u FIS sustav može provjeriti status korisnika.

(2) Vjerodajnica glasi na ime i prezime i neprenosiva je na druge osobe.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do izdavanja vjerodajnice profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici potvrdom dokazuju svoje pravo, kao i u slučaju gubitka vjerodajnice do izdavanja nove.

(4) Vrste i razinu vjerodajnica propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Iskaznice

Članak 31.

(1) Do uspostave vjerodajnica svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati iskaznicu koju Ministarstvo izdaje na temelju potvrde o završenoj izobrazbi.

(2) Do uspostave vjerodajnica ovlašteni predavači moraju imati iskaznicu.

(3) Iskaznica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka glasi na ime i prezime i neprenosiva je na druge osobe.

(4) Iskaznica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vrijedi samo uz osobnu iskaznicu.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do izdavanja iskaznice iz stavka 6. ovoga članka profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici potvrdom o položenom ispitu dokazuju svoje pravo, kao i u slučaju gubitka iskaznice do izdavanja nove iskaznice.

(6) Vrste iskaznica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su:

– iskaznice za ovlaštene predavače

– iskaznice za savjetnike

– iskaznice za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu

– iskaznice za djelatnike u distribuciji

– iskaznice za distributere – prodavače i

– iskaznice za profesionalne korisnike.

(7) Izgled iskaznice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Priznavanje izobrazbe

Članak 32.

(1) Za osobe koje su stekle potvrde/iskaznice za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu, potvrda/iskaznica vrijedi i za profesionalne korisnike.

(2) Osobe koje su stekle potvrde/iskaznice za savjetnike, potvrda/iskaznica vrijedi i kao da su stekli potvrdu/iskaznicu za distributere i za profesionalne korisnike.

(3) Osobe koje su stekle potvrde/iskaznice za distributere, potvrda/iskaznica vrijedi i kao da su stekli potvrdu/iskaznicu za profesionalne korisnike.

(4) Predavači iz članka 27. stavaka 1., 4. i 5. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete iz članka 19. ovoga Zakona imaju prava kao da su stekli potvrdu/iskaznicu za savjetnike, distributere i profesionalne korisnike u svezi s kupnjom pesticida i obavljanja profesionalnih aktivnosti savjetnika, distributera i profesionalnih korisnika.

(5) Obveze i prava korisnika nakon završene izobrazbe evidentiraju se u FIS-u.

 

GLAVA V.   DISTRIBUCIJA I PRODAJA PESTICIDA

Opći uvjeti

Članak 33.

(1) Distribucijom i prodajom pesticida smiju se baviti pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: distributeri pesticida) koji:

– imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

– su registrirani za obavljanje djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida

– udovoljavaju propisanim uvjetima u pogledu mjesta, objekata, prostorija i opreme za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida

– udovoljavaju propisanim uvjetima za skladištenje i prodaju pesticida

– ovisno o obliku distribucije koji obavljaju, udovoljavaju propisanim uvjetima u pogledu zaposlenika

– su upisani u Središnju evidenciju FIS-a

– posjeduju odgovarajuću opremu za elektroničku registraciju kupaca i prodavača te za dostavu podataka o prodanim količinama pesticida u FIS-u, što podrazumijeva čitač vjerodajnica i nadogradnju sustava za prodaju.

(2) Distributeri pesticida moraju imati na raspolaganju, ovisno o obimu i načinu poslovanja, odgovarajuće objekte, prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija namijenjene za skladištenje, prodaju i izdavanje pesticida koje u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju minimalnim tehničkim uvjetima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, odgovarajuće objekte ili prostorije za skladištenje i izdavanje pesticida ne moraju imati distributeri pesticida koji u okviru svoje djelatnosti ne obavljaju skladištenje i izdavanje pesticida te distributeri pesticida koji prodaju isključivo pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima.

(4) Distributeri pesticida obvezni su sve aktivnosti u sustavu distribucije i/ili u prodaji pesticida obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(5) Distributeri pesticida su s praznom otpadnom ambalažom od pesticida, ambalažom s ostacima pesticida, pesticidima kojima je istekao rok valjanosti, rješenje o registraciji ili dopušteno razdoblje prodaje i slično te ostacima rasutih i razlivenih pesticida nastalima sanacijom nakon nezgoda obvezni postupati u skladu s odredbama propisa iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

(6) Način skladištenja i prodaje pesticida, sigurnosne mjere kojima moraju udovoljavati distributeri pesticida na veliko i malo, specifičnosti područja za izgradnju objekata za distribuciju i/ili prodaju pesticida na veliko detaljnije razrađuje ministar pravilnikom.

Uvjeti i obveze u pogledu objekata i prostorija

Članak 34.

(1) Objekti, prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija namijenjeni za skladištenje, prodaju i izdavanje pesticida obvezno se projektiraju na način da je osigurana zaštita pesticida od izravnih sunčanih zraka, atmosferskog taloga, plinova, para, topline i zamrzavanja.

(2) Objekti, prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izgrađeni od čvrstih materijala koji ne upijaju pesticide, kao što su beton, opeka, kamen, metal, keramika ili slični materijali, uz nanošenje proizvoda za zaštitu površine odnosno premaza otpornog na kemikalije, uz korištenje izolacijskih materijala radi smanjivanja toplinskih gubitaka i zaštite nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica.

(3) Način izgradnje i materijali od kojih se izgrađuju unutarnje površine objekata moraju osigurati sigurnost pri radu te brzo i jednostavno čišćenje.

(4) Zidovi prostorija ili posebno uređenih dijelova prostorija moraju biti izrađeni od materijala koji su lako perivi i otporni na pesticide.

(5) Ako su pesticidi razvrstani i označeni kao eksplozivni, oksidirajući, vrlo lako zapaljivi, lako zapaljivi ili zapaljivi, zidovi moraju biti izgrađeni od nezapaljivog materijala radi sprječavanja širenja vatre, a vodovodne i kanalizacijske cijevi te električni i drugi vodovi koji prolaze kroz zidove objekta i prostorija te otvori na njima moraju biti nepropusno zatvoreni.

(6) Pod u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija mora biti gladak, lako periv, nepropustan i otporan na pesticide, a na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju, septičke jame ili neke druge uređene jame za skupljanje fekalija i otpadnih voda koje zamjenjuju kanalizacijsku mrežu.

(7) Ako se skladište pesticidi koji su označeni kao eksplozivni, oksidirajući, vrlo lako zapaljivi, lako zapaljivi ili zapaljivi, pod mora biti elektroprovodan ili uzemljen, osim u specijaliziranim prodavaonicama i prodavaonicama iz članka 40. ovoga Zakona.

(8) Prag na ulazu u prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija namijenjene za skladištenje pesticida mora biti izveden u odgovarajućoj visini da se proliveni ili prosuti pesticidi ne izlijevaju iz skladišnog prostora ili se mora ugraditi drugi način za zadržavanje prolivenih ili prosutih pesticida.

(9) Prostorije ili posebno uređeni dijelovi prostorija namijenjeni za skladištenje pesticida te prodajni prostori moraju biti osigurani na način da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup pesticidima.

(10) Prozračivanje prirodnom ili umjetnom ventilacijom u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija u kojima se pesticidi skladište i/ili prodaju mora osiguravati da koncentracija štetnih plinova, para, prašine i aerosola u radnom okružju ne bude veća od graničnih vrijednosti izloženosti propisanih odgovarajućim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.

(11) Temperatura, vlaga i osvijetljenost u prostorijama ili posebno uređenim dijelovima prostorija u kojima se pesticidi skladište i prodaju moraju odgovarati uvjetima koji su navedeni na etiketi pojedinog pesticida te u prostorijama mora biti osigurana umjetna rasvjeta i, gdje je potrebno, uređaji za grijanje i hlađenje prostorija radi postizanja odgovarajuće cirkulacije i ventilacije zraka, temperature te sprječavanja stvaranja vlage.

Uvjeti i obveze u pogledu opreme

Članak 35.

(1) Police, ormari, vitrine, radne površine i druga oprema mora biti izrađena od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju pesticide i koji se lako i brzo čiste te osiguravaju sigurnost pri radu.

(2) U objektima, uz prostorije ili posebno uređene dijelove prostorija u kojima se pesticidi skladište i/ili prodaju, moraju se na vidnom i dostupnom mjestu nalaziti oprema i sredstva za pružanje prve pomoći.

(3) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije u kojoj se pesticidi skladište i/ili prodaju mora biti dostupna sigurnosna oprema kao što je oprema za gašenje požara te druga pomagala koja, prema preporukama proizvođača pesticida, mogu biti potrebna kao što je oprema za zaštitu dišnih putova.

(4) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije za skladištenje pesticida mora biti postavljen spremnik s odgovarajućim adsorpcijskim materijalom kao što su pijesak, perlit, glina i sl. te pribor za prikupljanje rasutih i razlivenih pesticida, odgovarajuća osobna zaštitna oprema kao što su zaštitna odjeća i obuća, rukavice, zaštitne maske ili polumaske te spremnik za privremeno prikupljanje rasutih i razlivenih pesticida.

(5) Distributeri pesticida obvezni su zaposlenicima koji rukuju s pesticidima osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu.

Uvjeti i obveze u pogledu označavanje prostorija

Članak 36.

(1) Na mjestima gdje su potrebne takve sigurnosne mjere moraju biti postavljene oglasne ploče koje upozoravaju na obvezu korištenja osobne zaštitne opreme.

(2) Potrebno je na vidljivom mjestu istaknuti smjernice za pružanje prve pomoći te važne telefonske brojeve u slučaju nužde.

(3) U prostoriji ili posebno uređenom dijelu prostorije u kojoj se pesticidi skladište i/ili prodaju na vidljivom mjestu moraju biti postavljene oznake zabrane pušenja i konzumacije hrane i pića.

Opći uvjeti za skladištenje pesticida

Članak 37.

(1) Pesticidi se moraju skladištiti u originalnoj ambalaži i u skladu s uvjetima navedenima na etiketi pojedinog pesticida odnosno u skladu s uvjetima koje su naveli njihovi proizvođači.

(2) Pri skladištenju pesticidi moraju biti sigurno i pregledno složeni po namjenama, na način da je pristup do njih lagan i moguć u svakom trenutku.

(3) Pesticidi koji mogu međusobno reagirati moraju se držati odvojeno jedni od drugih, u posebnim prostorijama ili odvojeno u istom prostoru, da u slučaju istodobnog izlijevanja ili prosipanja ne mogu međusobno doći u izravan kontakt.

(4) U prostorijama za skladištenje pesticida mora na vidnom mjestu biti istaknuta shema rasporeda pesticida.

(5) Pesticidi se ne smiju skladištiti izravno na podu.

(6) Ako se pesticidi ne skladište na policama, pakiranja pesticida trebaju biti na određenim čvrstim nosačima/podlogama uzdignuti od poda za najmanje deset centimetara.

(7) Pri skladištenju pesticida mora se osigurati dovoljno prostora između pojedinih polica i/ili nosača/podloga s naslaganim pakiranjima radi olakšanog čišćenja prostorija za skladištenje pesticida, sigurnog i nesmetanog prenošenja spremnika, osiguranja slobodne cirkulacije zraka i omogućavanja prilaza u slučaju požara ili druge nezgode.

(8) Visina polica i/ili naslaganih pakiranja pesticida mora biti takva da osigurava sigurnost i stabilnost pakiranja pesticida te priječi mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakiranja.

(9) Prostorije, posebno uređeni dijelovi prostorija, ormari ili vitrine i police u kojima se skladište pesticidi moraju biti osigurani od neovlaštenog pristupa i pod ključem te vidno označeni i obilježeni propisanim piktogramima i oznakama upozorenja.

Mogućnost skladištenja drugih proizvoda

Članak 38.

(1) U prostoriji za skladištenje pesticida ne smiju se držati sjeme, sadni materijal, mineralna i organska gnojiva, supstrat za uzgoj bilja, hrana za životinje te drugi proizvodi ili materijali koji nisu neposredno vezani uz skladištenje i čuvanje pesticida ili na koje je moguć bilo kakav utjecaj pesticida, osim u slučaju skladištenja pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima iz članka 43. stavka 3. ovoga Zakona kada se pesticidi moraju držati odvojeno i na način koji sprečava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

(2) Uređaji za primjenu pesticida i ostali proizvodi na koje nije moguć nikakav utjecaj pesticida smiju se držati u istoj prostoriji s pesticidima, ali moraju biti fizički odvojeni te se mora osigurati nesmetani pristup pesticidima i udovoljavanje uvjeta iz članka 37. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

Posebni uvjeti za objekte za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji

Članak 39.

(1) Objekti namijenjeni za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji izgrađuju se u područjima koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– moraju biti izgrađeni na način da su zaštićeni od ekstremno nepovoljnih vremenskih uvjeta koji mogu izazvati oštećenje skladišta odnosno oštetiti originalnu ambalažu pesticida

– objekte treba graditi u području koje nije podložno poplavama odnosno na sličnim prostorima gdje ne postoji opasnost onečišćenja površinskih ili podzemnih voda

– područja izgradnje objekata u pogledu zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša trebaju biti na sigurnoj udaljenosti od:

1. izvora vode, kao što su rijeke, bunari, kanali, jezera, podzem­ne ili površinske vode, vode, mora i drugi

2. vodocrpilišta vode za piće, prirodnih izvorišta voda

3. intenzivne poljoprivredne i/ili šumarske proizvodnje

4. ruba šuma

5. tvornica koje proizvode ili prerađuju hranu i/ili hranu za životinje

6. stambenih područja, sela i općenito objekata u kojima žive ljudi i/ili životinje, objekata u kojima rade ljudi, škola, vrtića, zdravstvenih, rehabilitacijskih i drugih javnih ustanova gdje se kreću osjetljive skupine te mjesta okupljanja i zadržavanja ljudi

– područja izgradnje objekata moraju biti lako dostupna prijevoznim sredstvima, osobito vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, vodeći računa o rasporedu objekata na lokaciji koji mora biti takav da je prijevoznim sredstvima omogućen nesmetani pristup objektima.

(2) Vrata objekata moraju biti izrađena od nezapaljivog materijala za sva sredstva za zaštitu bilja bez obzira kako su razvrstana prema s Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008).

(3) Objekti namijenjeni za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji u kojima se obavlja skladištenje i izdavanje pesticida moraju imati:

– prostorije za skladištenje pesticida

– prostor za izdavanje pesticida posrednicima u prodaji, ako se izdavanje pesticida ne obavlja u prostorijama za skladištenje pesticida.

(4) Prostorije iz stavka 3. ovoga članka ne smiju se nalaziti u sklopu zgrada stambene, poslovne ili stambeno-poslovne namjene te zgrada i nastamba namijenjenih smještaju životinja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, prostorije iz stavka 3. ovoga članka smiju se nalaziti u sklopu poslovnih zgrada za administrativno obavljanje poslova povezanih s distribucijom i/ili prodajom pesticida.

(6) Objekti iz stavka 3. ovoga članka na istoj lokaciji moraju imati garderobne prostorije i sanitarije s prostorom za umivanje i pranje ruku s tekućom hladnom i toplom vodom, tekućim sapunom i sušilicom za ruke ili brisačima za jednokratnu uporabu.

(7) Sve prostorije moraju imati prirodno ili umjetno prozračivanje.

Posebni uvjeti za specijalizirane prodavaonice

Članak 40.

(1) Specijalizirane prodavaonice moraju imati:

– prostor za prodaju i izdavanje pesticida

– prostoriju za skladištenje pesticida odvojenu od prostora za prodaju i izdavanje pesticida, veličine ovisno o obimu prodaje ili ovisno o obimu i načinu poslovanja, posebno uređen dio prostora za prodaju pesticida namijenjen za držanje pesticida

– sanitarni čvor za zaposlenike koji sadrži prostor za umivanje i pranje ruku s tekućom hladnom i toplom vodom, tekućim sapunom i sušilicom za ruke ili brisačima za jednokratnu uporabu

– garderobni ormar ili garderobnu prostoriju koja može biti zasebna ili u sklopu sanitarnog čvora.

(2) Sve prostorije moraju imati prirodno ili umjetno prozračivanje i osvjetljenje.

Posebni uvjeti za držanje u prodajnom prostoru i skladištenje pesticida za neprofesionalne korisnike

Članak 41.

(1) Ako se pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima prodaju u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana, uključujući vrtne centre, trgovačke centre, cvjećarnice, odjele za vrt i slično, smiju se držati u prodajnom prostoru te prodavaonice uz uvjet da su u ormaru ili vitrini pod ključem i izdvojeni od drugih proizvoda.

(2) Ako distributer pesticida koji prodaje pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima u prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o obujmu prodaje, ima potrebu za skladištenjem pesticida, skladištiti ih smije u ormarima ili vitrinama smještenima u skladišnim prostorijama koje uobičajeno koristi u poslovanju odnosno u odvojenim dijelovima skladišnih prostorija.

(3) Distributeri pesticida iz ovoga članka moraju osigurati udovoljavanje uvjetima iz članka 33. ovoga Zakona.

Opći uvjeti prodaje pesticida

Članak 42.

(1) Prodaja pesticida obavlja se kao prodaja na veliko i kao prodaja na malo.

(2) Prodaja pesticida na veliko je prodaja posrednicima u prodaji, koji pesticide kupuju radi daljnje prodaje posrednicima u prodaji i/ili krajnjim korisnicima.

(3) Pesticidi se smiju prodavati samo u originalnoj ambalaži.

(4) Pesticidi se ne smiju prodavati ako je ambalaža otvorena ili oštećena ili ako je njezina originalna etiketa oštećena ili podaci s etikete nisu vidljivi.

(5) Prodavati se smiju samo pesticidi koji su registrirani ili odobreni za stavljanje na tržište i primjenu u Republici Hrvatskoj i koji su označeni u skladu s propisima kojima je uređeno stavljanje pesticida na tržište.

(6) Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo osobama koje imaju potvrdu o završenoj izobrazbi / vjerodajnicu kojom potvrđuju odgovarajuću razinu znanja.

(7) Prilikom kupovine pesticida kupci su obvezni predočiti odgovarajuću potvrdu/iskaznicu/vjerodajnicu i osobnu iskaznicu odnosno putovnicu ako je nositelj iskaznice strani državljanin, radi elektroničke registracije kupca.

(8) Za kupnju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima nije potrebna potvrda/iskaznica/vjerodajnica, ali zaposlenik koji prodaje takve pesticide treba imati odgovarajuću potvrdu/iskaznicu/vjerodajnicu.

(9) Distributeri pesticida koji prodaju pesticide neprofesionalnim korisnicima moraju pružati opće informacije o opasnostima za zdravlje ljudi i za okoliš od uporabe pesticida, a posebno o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni i sigurnom zbrinjavanju u skladu s propisima o otpadu, kao i o alternativama manjeg rizika.

(10) Prodaju pesticida te savjetovanje krajnjih korisnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida smiju obavljati zaposlenici u svojstvu odgovorne osobe iz članka 47. stavka 1. i savjetnika iz članka 48. stavka 1. te zaposlenici u svojstvu distributera – prodavača u skladu s člankom 50. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, prodaju i savjetovanje krajnjih korisnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u uredima distributera pesticida u skladu s člankom 43. stavkom 2. ovoga Zakona smiju obavljati zaposlenici u svojstvu odgovorne osobe i savjetnika u skladu s člankom 47. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. ovoga Zakona.

(12) Izdavanje pesticida smiju obavljati zaposlenici u svojstvu odgovorne osobe, savjetnika i distributera – prodavača i djelatnika u distribuciji.

Mjesta prodaje pesticida

Članak 43.

(1) Prodaja pesticida na veliko obavlja se u uredima distributera pesticida koji za takav oblik prodaje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje područje distribucije i prodaje pesticida.

(2) Prodaja pesticida na malo je prodaja pesticida krajnjim korisnicima koja se obavlja u specijaliziranim prodavaonicama ili iznimno izvan specijaliziranih prodavaonica – uredi distributera pesticida, ako su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje područje distribucije i prodaje pesticida.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, prodaja na malo pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima može se obavljati i u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana, kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i slično ako su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje područje distribucije i prodaje pesticida.

(4) Kod prodaje pesticida iz ureda distributer mora imati određenu lokaciju skladišta iz kojeg će se navedeni pesticidi izdavati, a koja će biti navedena u FIS-u.

(5) Način prodaje i izdavanja pesticida iz ureda distributera propisuje ministar pravilnikom.

Kriteriji za odobravanje pesticida namijenjenih za uporabu profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu

Članak 44.

(1) Pesticid se odobrava samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu ako zadovoljava jedan ili više od sljedećih kriterija:

– prema namjeni:

1. fumiganti

2. rodenticidi koji djeluju u obliku plina

3. pesticidi za tretiranje sjemena, ako zahtijevaju način primjene naveden u podstavku 3. ovoga članka, a ne pripadaju među pesticide navedene u točkama 1. i 2. ovoga podstavka

4. pesticidi za primjenu nakon žetve ili berbe, ako zahtijevaju način primjene naveden u podstavku 3. ovoga stavka, a ne pripadaju među pesticide navedene u točkama 1. i 2. ovoga podstavka

– prema mjestu primjene: fumiganti i rodenticidi iz podstavka 1. točki 1. i 2. ovoga stavka koji se primjenjuju u zaštićenim prostorima kao što su plastenici i staklenici te u zatvorenim prostorima kao što su prazni i puni skladišni prostori ili prostori za skladištenje bilja i biljnih proizvoda te brodskim štivama

– prema načinu primjene: pesticidi koji zahtijevaju posebne uređaje za primjenu i/ili doradu sjemena koji nisu uobičajeno dostupni profesionalnim korisnicima

– prema razvrstavanju i označavanju propisanima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pesticidi koji se zbog opasnih svojstava mogu odobriti samo profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu jer sigurna primjena zahtijeva posebnu edukaciju i obučenost primjenitelja

– prema razini propisanih mjera za zaštitu primjenitelja: propisane mjere za smanjenje rizika za primjenitelja koje zahtijevaju posebna sredstva za osobnu i/ili tehničku zaštitu koja nisu uobičajeno dostupna profesionalnim korisnicima

– prema statusu aktivne tvari na razini EU:

1. aktivne tvari odobrene prema proceduri članka 47. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 kako je posljednji put izmijenjena Uredbom komisije (EU) 2021/383 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u kojem su navedeni koformulanti koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za zaštitu bilju (Tekst značajan za EGP) (SL L 74, 4. 3. 2021.)

2. pesticidi koji sadrže aktivne tvari koje udovoljavaju uvjetima točke 3.6.2., 3.6.3. i 3.6.5. Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, neovisno o njihovoj koncentraciji u formulaciji odnosno kancerogene tvari kategorije 1A i 1B, reprotoksične tvari kategorije 1A i 1B, endokrini disruptori, osim ako je dokazano da način primjene kod profesionalnih korisnika dovodi do zanemarivo niske izloženosti.

(2) Kada je iz namjene i načina uporabe pesticida razvidno da njegova uporaba ne predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš ili kada je razvidno da njegova uporaba predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, Ministarstvo u postupku registracije može odobriti ili ne odobriti uporabu takvog pesticida za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu.

(3) Dodatne uvjete za pesticide koji se odobravaju samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu i popis oznaka opasnosti koje se odnose na pesticide iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

1. Pravilnik o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Kriteriji za odobravanje pesticida namijenjenih za uporabu neprofesionalnim korisnicima

Članak 45.

(1) Pesticidi koji se mogu odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima moraju udovoljavati sljedećim uvjetima u pogledu opasnih svojstava:

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su odobrene kao kandidati za zamjenu zbog rizika za zdravlje ljudi

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao mutagene, karcinogene i reprotoksične kategorije 1A ili 1B i označene oznakama upozorenja: H350, H350i, H340, H360 (f/d)

– ne smiju sadržavati aktivne tvari koje su razvrstane kao PBT, vPvB ili kao tvari koje mogu štetno djelovati na endokrini sustav, kao što su endokrini disruptori

– ne smiju biti označeni oznakama upozorenja i oznakama obavijesti prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 zbog opasnih svojstava, a čija sigurna primjena zahtijeva edukaciju propisanu za profesionalne korisnike

– ako sadrže aktivnu tvar niskog rizika, uz uvjet da su zadovoljeni svi uvjeti iz ovoga stavka.

(2) Dodatne uvjete za pesticide koji se mogu odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima, popis oznaka opasnosti i upozorenja te način procjene izloženosti kod neprofesionalne primjene koje se odnose na pesticide iz stavka 1. podstavka 4. ovog članka propisuje ministar pravilnikom.

1. Pravilnik o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Uvjeti za distributere pesticida u pogledu zaposlenika

Članak 46.

(1) Distributeri pesticida moraju imati zaposlenike koji imaju potvrdu/iskaznicu/vjerodajnicu kako bi sve aktivnosti u sustavu distribucije i/ili prodaje pesticida mogli obavljati u skladu s propisanim uvjetima te nesmetano ispunjavati svoje propisane obveze.

(2) Distributer pesticida mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe za rad s pesticidima.

(3) U slučaju duže odsutnosti odgovorne osobe, poslove odgovorne osobe može obavljati drugi zaposlenik zaposlen na neodređeno ili određeno vrijeme koji ispunjava uvjete iz članka 47. stavaka 1. i 2. i članka 48. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili distributer pesticida mora do povratka odgovorne osobe zaposliti drugu osobu koja ispunjava propisane uvjete.

(4) Distributer pesticida u svakoj specijaliziranoj prodavaonici mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenike u svojstvu distributera – prodavača osposobljene za poslove prodavača pesticida u skladu s odredbom članka 50. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona, osim na onim prodajnim mjestima gdje prodaju i savjetovanje obavljaju odgovorne osobe ili savjetnici.

(5) Ako distributer pesticida ima više specijaliziranih prodavaonica, na svake tri specijalizirane prodavaonice uz djelatnike distributere – prodavače mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika, osim u onoj specijaliziranoj prodavaonici gdje savjete daje odgovorna osoba za rad s pesticidima.

(6) Raspored prisutnosti savjetnika distributer pesticida obvezan je staviti na vidljivo mjesto u specijaliziranoj prodavaonici ili drugom prodajnom mjestu na kojem se pesticidi prodaju ili izdaju krajnjim korisnicima.

(7) Radno vrijeme savjetnika iz stavaka 5. i 6. ovoga članka mora biti u punom radnom vremenu raspoređeno na specijalizirane prodavaonice za koje je zadužen.

(8) U specijaliziranim prodavaonicama koje rade u dvije smjene i imaju tri ili više zaposlenika jedan od zaposlenika mora biti u svojstvu savjetnika.

(9) Zaposlenici iz stavaka 1. do 5. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje kako bi kupcima pružili odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima, kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od rukovanja i uporabe pesticida te drugim ograničenjima uporabe.

(10) Izgled, sadržaj obrasca o rasporedu prisutnosti savjetnika te način objave propisuje ministar pravilnikom.

Stručni uvjeti i obveze za odgovornu osobu

Članak 47.

(1) U pogledu razine kvalifikacije odgovorna osoba za rad s pesticidima mora imati završen:

– preddiplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo s najmanje 90 sati u području iz zaštite bilja položenih u okviru redovitog studija iz podstavaka 1. do 5. ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

(2) Odgovorna osoba za rad s pesticidima mora imati završenu izobrazbu u modulu za savjetnike.

(3) Odgovorna osoba za rad s pesticidima obvezna je voditi računa o provođenju sljedećih poslova:

– uvoz, nabava, preuzimanje, skladištenje, prodaja i izdavanje pesticida, držanje njihovih preostalih količina i prazne ambalaže i predavanje ovlaštenoj osobi koja preuzima otpad

– provođenje redovitih kontrola stanja pesticida i njihove ambalaže u skladištima

– postupanje s otpadom od pesticida, uključujući neiskorištene količine pesticida i otpadnu ambalažu, u skladu s propisima koji uređuju postupanje s otpadnom ambalažom koja je opasni ili neopasni otpad te drugim propisima iz područja gospodarenja otpadom

– vođenje podataka o pesticidima i evidencija o pesticidima iz članka 52. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona te dostava podataka iz tih evidencija sukladno odredbama ovoga Zakona.

Uvjeti za savjetnika

Članak 48.

(1) U pogledu razine kvalifikacije osobe u svojstvu savjetnika moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– preddiplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

– preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo s najmanje 90 sati u području iz zaštite bilja položenih u okviru redovitog studija iz ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

(2) Savjetnik mora imati završenu izobrazbu u modulu za savjetnike.

Obveze savjetnika

Članak 49.

Savjetnik je obvezan voditi računa o provođenju sljedećih poslova:

– savjetuje o zaštiti bilja sukladno uvjetima iz registracije odnosno s etikete

– prepoznaje simptome štetnih organizama

– savjetuje metodu zaštite bilja od određenog štetnog organizma i/ili uporabu odgovarajućeg pesticida u skladu s rezultatima njegova praćenja i prognozama pojave te temeljnim načelima integrirane zaštite bilja

– savjetuje i promiče primjenu alternativnih, odnosno nekemijskih metoda zaštite bilja

– savjetuje i promiče primjenu pesticida niskog rizika

– savjetuje i promiče primjenu pesticida namijenjenih za neprofesionalne korisnike

– savjetuje krajnje korisnike i daje informacije o sigurnoj i pravilnoj uporabi pesticida, daje informacije o zdravstvenim i okolišnim rizicima zbog uporabe pesticida, daje sigurnosne upute za rukovanje i sprečavanje opasnosti zbog nepravilnog rukovanja i uporabe pesticida, opće informacije o opasnostima za zdravlje ljudi i za okoliš zbog uporabe pesticida, a posebno o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni, kao i o alternativama manjeg rizika

– savjetuje uporabu osobne zaštitne opreme

– prodaje pesticide i izdaje pesticide kupcima

– daje informacije o zakonitom načinu postupanja s otpadnom ambalažom od pesticida koja je opasni ili neopasni otpad ili ostacima pesticida u ambalaži ili prolivenim pesticidima

– daje savjet o postupanju s neiskorištenim škropivom / viškom škropiva u uređaju za primjenu pesticida

– provjerava ima li kupac iskaznicu/vjerodajnicu iz članka 30. stavka 1. i članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, ako prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, te uvidom u osobnu iskaznicu kupca utvrđuje je li kupac vlasnik iskaznice/vjerodajnice odgovarajuće razine.

– na FIS Portalu prati popis pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima

– prati informacije o registriranim pesticidima u FIS tražilici

– na prodajnom mjestu na kojem nije prisutna odgovorna osoba za rad s pesticidima postupa s otpadom od pesticida, uključujući neiskorištene količine pesticida i otpadnu ambalažu, u skladu s propisima koji uređuju postupanje s otpadnom ambalažom koja je opasni ili neopasni otpad te drugim propisima iz područja gospodarenja otpadom.

Uvjeti za distributera

Članak 50.

Ovisno o svojim obvezama, u pogledu razine kvalifikacije i izobrazbe distributer mora imati:

– za distributera – prodavača završenu kvalifikaciju na razini 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda smjera poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut ili poljoprivredni tehničar, uz najmanje 90 sati iz područja zaštite bilja položenih u okviru redovitog školovanja ili naknadno položenih u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave za srednje škole

– iznimno za distributera – prodavača završenu najmanje kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo s odslušanim predmetima iz zaštite bilja, uz uvjet da je bio zaposlen u specijaliziranoj prodavaonici na poslovima čuvanja i izdavanja pesticida i davanja uputa o njihovoj stručnoj primjeni do 31. prosinca 2012.

– za djelatnike u distribuciji koji skladište, prevoze i izdaju pesticide završenu najmanje kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo.

Obveze distributera

Članak 51.

(1) Obveze distributera – prodavača su sljedeće:

1. prodaje, ustupa i izdaje pesticide kupcima koji su krajnji korisnici u specijaliziranim prodavaonicama te u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana kao što su vrtni centri, trgovački centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i slično

2. izdaje pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

3. provjerava ima li kupac potvrdu/iskaznicu/vjerodajnicu iz članka 22. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona ako prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu

4. daje upute kupcu o pripremi i primjeni pesticida u skladu s etiketom

5. daje kupcima osnovne informacije u vezi s uporabom pesticida i rizicima za zdravlje ljudi i okoliša te daje upute za upravljanje tim rizicima

6. pruža odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i okolišnim rizicima, kao i sigurnosne upute za sprečavanje opasnosti od dotičnih sredstava, opće informacije o opasnostima za zdravlje ljudi i za okoliš od uporabe pesticida, a posebno o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni i sigurnosnom zbrinjavanju u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, kao i o alternativama manjeg rizika.

(2) Obveze djelatnika u distribuciji su sljedeće:

1. skladišti pesticide i obavlja druge skladišne manipulacije pesticidima

2. otprema i dostavlja pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

3. izdaje pesticide kupcima koji su posrednici u prodaji

4. prevozi pesticide.

Evidencije

Članak 52.

(1) Upis u središnju evidenciju FIS-a obvezan je za sve distributere pesticida neovisno o aktivnostima koje obavljaju te neovisno o ulozi ili ulogama koje imaju u sustavu distribucije i/ili prodaje pesticida.

(2) Distributera pesticida u središnju evidenciju FIS-a upisuje Ministarstvo na osnovi dostavljenog e-Obrasca ako:

– ima sjedište u Republici Hrvatskoj

– je registriran za obavljanje djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida

– ima odgovornu osobu koja udovoljava uvjetima iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona

– ovisno o djelatnostima koje obavlja, udovoljava uvjetima u pogledu zaposlenika u skladu s člankom 46. stavcima 1. do 5., 9. i 10. ovoga Zakona

– dostavi podatke za upis u središnju evidenciju FIS-a u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Podaci za upis, izmjenu i/ili dopunu podataka za potrebe središnje evidencije FIS-a, kao i podaci za brisanje na vlastiti zahtjev iz središnje evidencije FIS-a dostavljaju se putem e-Obrasca u roku od 30 dana od nastanka promjena.

(4) Podaci o količinama pesticida prodanim krajnjim korisnicima učitavaju se u FIS prilikom prodaje, a nakon elektroničke registracije kupca.

(5) Proizvođači, dobavljači, distributeri pesticida, uvoznici i izvoznici pesticida obvezni su voditi evidencije o pesticidima koje proizvode, uvoze, skladište i stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj ili izvoze, kao i o onima koje zajedno s otpadnom ambalažom predaju ili oporabljuju i/ili zbrinjavaju kao neopasni ili opasni otpad najmanje pet godina.

(6) Način vođenja podataka u središnjoj evidenciji FIS-a, postupak upisa u središnju evidenciju FIS-a, postupak i način izmjene statusa u FIS-u u »neaktivan« za distributera pesticida iz središnje evidencije FIS-a, sadržaj elektroničkog obrasca za upis u središnju evidenciju FIS-a, postupak izmjene i/ili dopune podataka, zbirke podataka i evidencije o pesticidima, način vođenja i prikupljanja te sadržaj zbirki i vrste podataka i evidencija o pesticidima, način dostave i rokovi u kojima se podaci trebaju dostaviti, sadržaj elektroničkog obrasca propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti izmjene statusa u FIS-u u »neaktivan«

Članak 53.

(1) Distributer pesticida upisan u FIS obvezan je u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti distribucije i/ili prodaje pesticida zatražiti od Ministarstva izmjenu statusa u FIS-u u »neaktivan«.

(2) Zahtjev za izmjenu statusa u FIS-u u »neaktivan« podnosi se putem elektroničkog obrasca.

(3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti izmijeniti status u FIS-u u »neaktivan« distributeru pesticida za kojeg se inspekcijskim nadzorom utvrdi da:

– ne udovoljava uvjetima glede mjesta, objekata, prostorija, opreme za skladištenje i prodaju pesticida, uvjetima za obavljanje distribucije i/ili prodaje pesticida te uvjetima za skladištenje i prodaju pesticida u skladu s člancima 33. do 43., 46., 52. i 53. ovoga Zakona

– nije poduzeo odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u roku koji je odredio nadležni inspektor.

(4) Ministarstvo će po službenoj dužnosti izmijeniti status u FIS-u u »neaktivan« prodajnom mjestu distributera pesticida za koje se inspekcijskim nadzorom utvrdi da:

– zaposlenici na tom prodajnom mjestu ne udovoljavaju uvjetima u pogledu razine kvalifikacije i završene izobrazbe u odgovarajućem modulu izobrazbe u skladu s člankom 47. stavcima 1. i 2., člankom 48. stavcima 1. i 2. te člankom 50. ovoga Zakona

– zaposlenici na tom prodajnom mjestu ne izvršavaju svoje obveze prema ulogama i odgovornostima koje imaju u sustavu distribucije i/ili prodaje pesticida u skladu s člankom 47. stavkom 3., člankom 49. te člankom 51. ovoga Zakona

– zaposlenici na tom prodajnom mjestu prodaju pesticide osobama koje nemaju valjanu iskaznicu/potvrdu/vjerodajnicu

– se prodaja pesticida na tom prodajnom mjestu obavlja protivno odredbama članaka 40. do 43. i 46. ovoga Zakona.

Informiranje javnosti i podizanje razine svijesti

Članak 54.

(1) Ministarstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i drugim dionicima poduzima mjere informiranja šire javnosti u skladu s potrebama i nastalim okolnostima radi poticanja i omogućavanja programa informiranja i podizanja razine svijesti te stavljanjem točnih i objektivnih informacija o pesticidima na raspolaganje široj javnosti, posebno u svezi s rizicima i mogućim akutnim i kroničnim učincima na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš koji proizlaze od uporabe pesticida, kao i o primjeni nekemijskih alternativa.

(2) Centar za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada prikuplja informacije o slučajevima akutnog trovanja pesticidima iz podataka koje dobije putem svoje telefonske informativne službe.

(3) Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar te Centrom za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te ostalim dionicima prikuplja informacije o akutnim slučajevima trovanja pesticidima, posebice u skupinama koje mogu biti redovito izlagane pesticidima.

(4) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obrađuje dobivene podatke i izvodi zaključke o kretanjima povezanima s kroničnim otrovanjem, ako su dostupne, u skupinama koje mogu biti redovito izlagane pesticidima, kao što su primjenitelji, poljoprivredni radnici ili osobe koje žive u blizini područja na kojima se primjenjuju pesticidi.

(5) Institucija iz stavka 2. ovoga članka dostavlja na mjesečnoj razini instituciji iz stavka 3. ovoga članka informacije o pojedinim slučajevima akutnog otrovanja pesticidima iz podataka koje dobije putem svoje telefonske informativne službe, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a Ministarstvu sumarno godišnje izvješće o akutnim otrovanjima pesticidima jednom godišnje do 31. ožujka za prethodnu godinu.

(6) Nadležno tijelo iz stavka 4. ovoga članka dostavlja Ministarstvu izvješće o akutnim, a ako su dostupni i kroničnim otrovanjima pesticida jednom godišnje do 31. ožujka za prethodnu godinu.

(7) Povjerenstvo za pesticide iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona prati i evaluira dostupne podatke i prijave te predlaže daljnje postupke.

(8) Financijska sredstva za provođenje aktivnosti iz stavaka 1. i 3. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(9) Vrste podataka koji će biti praćeni, način njihova prikupljanja i praćenja te način informiranja šire javnosti, vrste studija koje će se provoditi propisuje ministar pravilnikom, uvažavajući smjernice za nadzor i praćenje učinaka uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš.

 

GLAVA VI.   UREĐAJI ZA PRIMJENU PESTICIDA

Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

Članak 55.

(1) Uređaji za primjenu pesticida (u daljnjem tekstu: uređaji) podliježu redovitom pregledu uređaja koji se obavlja u skladu s važećim usklađenim standardima i normama za kontrolu uređaja u uporabi niza HRN EN ISO 16122 koje je usvojila Republika Hrvatska.

(2) Redovitim pregledima uređaja provjerava se zadovoljavaju li uređaji tehničke zahtjeve u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i okolišnim zahtjevima vezanim za pregled uređaja za primjenu pesticida s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

(3) Rezultati redovitog pregleda uređaja upisuju se u izvještaj o pregledu uređaja.

(4) Redovite preglede uređaja smiju obavljati samo ovlaštene ispitne stanice za pregled uređaja.

(5) Ispitna stanica ne smije biti proizvođač, zastupnik, uvoznik i/ili ovlašteni serviser uređaja.

(6) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša te učestalosti uporabe izuzimaju se od obveze redovitog pregleda ručne prskalice i leđne prskalice na ručni, baterijski i motorni pogon i leđni motorni raspršivači.

(7) Vlasnik/korisnik uređaja smije koristiti samo uređaj koji je prošao pregled.

(8) Priznaje se pregled i znak/potvrda o obavljenom pregledu izdana u drugoj državi članici Europske unije ako je pregled u pogledu tehničkih i sigurnosnih zahtjeva te istog razdoblja učestalosti pregleda istovjetan pregledu koji se obavlja u Republici Hrvatskoj pri čemu korisnik/vlasnik uređaja dobiva potvrdu o priznavanju pregleda uređaja.

(9) Proceduru redovitog pregleda, postupak i rok prijave za redoviti pregled, mjesta i uvjete za obavljanje redovitog pregleda uređaja, postupak pregleda uređaja, tehničke zahtjeve za pregled uređaja, zdravstveni, sigurnosni i okolišni zahtjevi vezani za pregled uređaja za primjenu pesticida, usklađene norme za pregled uređaja, potrebnu dokumentaciju za pregled uređaja, priznavanje pregleda, postupak priznavanja pregleda, prijave novoga uređaja i odjave uređaja te naknade za obavljanje redovitog pregleda propisuje ministar pravilnikom.

Novi uređaji

Članak 56.

(1) Novi uređaji stavljaju se na tržište u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i propisima kojima se uređuje sigurnost uređaja.

(2) Novi uređaji dobivaju znak o ispravnosti uređaja bez obavljanja pregleda ako su u skladu s propisima iz stavka 1. ovoga članka te normama koje su važeće kada je distributer uređaja stavio uređaj na tržište Republike Hrvatske.

(3) Vlasnik/korisnik uređaja novi uređaj mora prijaviti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kupnje te ga prije prijave ne smije koristiti.

(4) Znak o ispravnosti novoga uređaja vrijedi pet godina.

(5) Ako je prošlo više od šest mjeseci od kupnje novoga uređaja i/ili nema izjavu o sukladnosti, uređaj se smatra uređajem u uporabi i podliježe redovitom pregledu, a sljedeći pregled treba biti za tri godine.

(6) Način prijave novih uređaja propisuje ministar pravilnikom.

Znak o ispravnosti uređaja

Članak 57.

(1) Uređaji koji su uspješno prošli redoviti pregled označavaju se znakom o ispravnosti uređaja (u daljnjem tekstu: znak) koji izdaju ovlaštene ispitne stanice.

(2) Znak o obavljenom redovitom pregledu uređaja izdaje se za uređaje u uporabi ako zadovoljavaju zdravstvene, sigurnosne i okolišne zahtjeve i ako su u skladu s usklađenim normama za uređaje u uporabi.

(3) Ako rezultati redovitog pregleda nisu u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka, pregled se mora ponoviti u roku od 15 dana.

(4) Znak o ispravnosti uređaja vrijedi tri godine i nakon toga potrebno je ponovo pregledati uređaj.

(5) Vlasnici leđnih prskalica na motorni pogon i leđnih motornih raspršivača obvezni su prijaviti navedene uređaje ovlaštenoj ispitnoj stanici radi upisa u Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon.

(6) Ministarstvo ustrojava i vodi Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon u okviru FIS-a.

(7) Izgled i način izdavanja znaka, izdavanje novoga znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka te naknade za izdavanje znaka propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti za ovlaštenje i ukidanje ovlaštenja ispitnim stanicama

Članak 58.

(1) Ministarstvo će ovlastiti ispitnu stanicu ako:

– posjeduje potrebnu propisanu opremu za pregled uređaja prskalica i/ili raspršivača

– ima u radnom odnosu na puno radno vrijeme zaposlenog najmanje jednog zaposlenika kao odgovornu osobu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija), grana poljoprivredna tehnika i tehnologija, fitomedicina, vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, bilinogojstvo, ili područja tehničkih znanosti, polje Strojarstvo ili Elektrotehnika

– ima najmanje jednog zaposlenika na ugovor sa završenom najmanje kvalifikacijom na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda ili srednjom stručnom spremom strojarskog, tehničkog ili elektrotehničkog usmjerenja u trajanju od najmanje tri godine

– zaposlenici i odgovorne osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju završen osnovni i prema potrebi dopunski program izobrazbe iz članka 63. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

– ima usvojene norme iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona

– dostavi izjavu da će svaki redoviti pregled najaviti kroz FIS

– provjeru posjedovanja opreme i normi provodi institucija iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona o čemu izdaje potvrdu o udovoljavanju uvjetima za obavljanje redovitih pregleda uređaja.

(2) Ispitna stanica mora o svom trošku provesti umjeravanje, odnosno kalibraciju opreme u akreditiranom ili ovlaštenom laboratoriju.

(3) Ministarstvo će ukinuti ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda uređaja ovlaštenoj ispitnoj stanici:

– na njezin zahtjev

– ako ovlaštena ispitna stanica prestane ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka

– na prijedlog ovlaštene institucije koja je provela stručnu kontrolu nad radom ovlaštene ispitne stanice

– na prijedlog poljoprivredne inspekcije koja je provela inspekcijski nadzor nad ispitnom stanicom

– ako je odbila dostaviti nadležnom inspektoru svu zahtijevanu dokumentaciju, obrazloženja, informacije i podatke ili potrebne predmete za nadzor ispitne stanice

– ako ovlaštena ispitna stanica ne ispunjava ili je prestala ispunjavati obveze koje proizlaze iz odredbi članaka 55., 56., 57., 60. i 61. ovoga Zakona i podzakonskih propisa koji uređuju ovo područje, čime može ugroziti ili narušiti sustav, svrhu i kvalitetu redovitih pregleda uređaja i

– ako učestalo krši odredbe Zakona i podzakonskih propisa koji uređuju ovo područje.

(4) Ako ispitna stanica neko vrijeme neće obavljati redovite preglede uređaja, tada u tom periodu ne mora imati u radnom odnosu zaposlenike iz stavka 1. ovoga članka, ali o tome mora obavijestiti Ministarstvo te se u FIS-u stavlja u status »neaktivan«.

(5) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje i ukida ovlaštenje ispitnim stanicama.

(6) Ovlaštena ispitna stanica kojoj je u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ukinuto ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda uređaja u FIS-u stavlja se u status »neaktivan«.

(7) Ovlaštena ispitna stanica i/ili vlasnik ispitne stanice kojoj je u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ukinuto ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda uređaja ne može podnijeti novi zahtjev za ovlaštenje najmanje pet godina od izvršnosti ukidanja ovlaštenja.

(8) Način rada ovlaštenih ispitnih stanica, potrebnu opremu za ovlaštenje ispitne stanice za redoviti pregled uređaja, opremu koja je predmet umjeravanja, rokove umjeravanja opreme i dokaz o provedenom umjeravanju propisuje ministar pravilnikom.

Postupak za ovlaštenje ispitnih stanica

Članak 59.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice podnosi se Ministarstvu.

(2) Obrazac zahtjeva nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 55. stavka 9. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona, koji su navedeni na obrascu zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju ispitne stanice.

(5) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je koristiti softversku aplikaciju Ministarstva radi dostave podataka Ministarstvu.

(6) Popis ovlaštenih ispitnih stanica vodi Ministarstvo i o tome obavještava Europsku komisiju.

(7) Popis ovlaštenih ispitnih stanica objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(8) Ispitna stanica obvezna je izvijestiti Ministarstvo o svim nastalim promjenama vezanim uz ovlaštenje, odgovornu osobu i zaposlenike najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Obveze ovlaštenih ispitnih stanica

Članak 60.

(1) Ovlaštena ispitna stanica mora putem FIS Portala najaviti organizaciju svakog pregleda uređaja najkasnije osam dana prije početka pregleda.

(2) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je unijeti sve podatke koji se traže u FIS Portalu.

(3) Zaposlenici i odgovorne osobe moraju završiti osnovni program izobrazbe i redovito obnavljati stečeno znanje dopunskim programom izobrazbe najkasnije u roku od pet godina nakon završetka osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe koji provode ovlaštene stručne institucije iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, odgovorne osobe i zaposlenici ovlaštenih ispitnih stanica mogu završiti osnovni program izobrazbe u bilo kojoj državi članici EU-a kod službeno ovlaštene stručne institucije za organizaciju i provedbu programa izobrazbe namijenjenog zaposlenicima ovlaštenih ispitnih stanica koje provode redovite preglede uređaja, ako je dužina trajanja izobrazbe ista ili duža od izobrazbe u Republici Hrvatskoj.

(5) Ispitne stanice obvezne su pratiti i primjenjivati usvojene norme u obavljanju redovitih pregleda uređaja u uporabi.

(6) Ovlaštena ispitna stanica mora čuvati izvještaje o redovitom pregledu i radne zapisnike testnog uređaja najmanje šest godina i voditi u FIS-u podatke o uređajima, tehničkim podacima uređaja, njihovim vlasnicima/korisnicima, izdanim izvještajima o obavljenom pregledu te druge podatke vezane uz pregled.

(7) Ovlaštena ispitna stanica mora putem e-Obrasca obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka u roku od 15 dana od dana kada se promjena dogodila, uključujući i samostalnu promjenu statusa stanice u »neaktivna«.

(8) Ovlaštena ispitna stanica mora unijeti radne izvještaje testnog aparata u FIS-u u roku od tri dana od pregleda uređaja.

(9) Ovlaštene ispitne stanice podliježu nadzoru koji obavlja ovlaštena stručna institucija iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona.

(10) Podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u.

(11) Način najave pregleda, učestalost stručne kontrole redovitih pregleda uređaja i obveze stručnih institucija, izgled, sadržaj i način izdavanja izvještaja o redovitom pregledu, način vođenja evidencija, čuvanja dokumentacije i radnih zapisnika testnog uređaja i izmjenu statusa u »neaktivan« u evidenciji propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti za pregled uređaja

Članak 61.

(1) Pri pregledu uređaja moraju sudjelovati odgovorna osoba i zaposlenik ispitne stanice.

(2) Redoviti pregled uređaja smije se obavljati samo na očišćenim uređajima napunjenim čistom vodom.

(3) Redoviti pregled mora biti proveden na mjestima gdje ne postoji mogućnost onečišćenja površinske i podzemne vode te okoliša, a utjecaj vremenskih uvjeta na rezultate pregleda mora biti sveden na najmanju moguću mjeru.

(4) Potrebno je onemogućiti onečišćenje zraka i vode na mjestima pregleda te redoviti pregled uređaja smije se obavljati samo kalibriranom opremom.

(5) Ispitna stanica mora osigurati upute s detaljnim informacijama o pripremi uređaja prije redovitog pregleda za vlasnike/korisnike uređaja za primjenu pesticida kako bi na ispravan način pripremili i dovezli uređaj na pregled.

(6) Ispitna stanica mora osigurati javnosti informacije o mjestu i vremenu pregleda uređaja vlasnicima/korisnicima uređaja, stručnoj instituciji, poljoprivrednoj inspekciji te obavljanje stručne kontrole.

(7) Ovlaštena ispitna stanica mora unijeti istinite podatke o pregledu uređaja u FIS-u i nakon unosa podataka vlasniku/korisniku uređaja izdati izvještaj o obavljanom pregledu odmah nakon pregleda uređaja.

(8) Izvješće o pregledu automatski se generira iz FIS-a.

(9) Izvješća iz stavka 8. ovoga članka izdaju se u dva istovjetna primjerka pri čemu jedan izvještaj zadržava ispitna stanica koja je obavila redoviti pregled uređaja, a drugi primjerak zadržava vlasnik uređaja.

Obveza vlasnika/korisnika uređaja za primjenu pesticida

Članak 62.

(1) Vlasnici/korisnici uređaja obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici nove uređaje radi dobivanja znaka, obaviti redoviti pregled uređaja u uporabi u propisanom roku, kao i zatražiti priznavanje pregleda i izdavanje znaka za rabljene uređaje koji su pregledani u nekoj od država članica EU-a i imaju važeći znak o ispravnosti uređaja koji je izdalo ovlašteno tijelo te države.

(2) Vlasnici/korisnici iz stavka 1. moraju ovlaštenoj ispitnoj stanici dostaviti dokaze o kupnji i tehničke podatke o uređaju koji posjeduju, a za obavljanje pregleda vlasnik/korisnik uređaja u uporabi mora imati valjani osobni identifikacijski dokument odnosno dokument iz kojeg je vidljiv osobni identifikacijski broj (OIB).

(3) Vlasnici/korisnici uređaja obvezni su prisustvovati redovitom pregledu uređaja.

(4) Vlasnici uređaja moraju dovesti na redoviti pregled očišćene uređaje s pripadajućom opremom pri čemu spremnik uređaja mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremine, a korištenu vodu pri pregledu uređaja potrebno je vratiti u spremnik uređaja nakon obavljenog redovitog pregleda i odvesti je s mjesta pregleda.

(5) Po primitku znaka o ispravnosti uređaja vlasnik/korisnik uređaja obvezan ga je nalijepiti na uređaj na vidljivom mjestu.

(6) U slučaju gubitka ili oštećenja znaka o obavljenom redovitom pregledu vlasnik uređaja obvezan je zatražiti izdavanje novog znaka koji izdaje ovlaštena ispitna stanica.

(7) Vlasnici/korisnici uređaja obvezni su uz redovite preglede uređaja provoditi i:

– redovite kalibracije i tehničke kontrole uređaja u skladu s odgovarajućom izobrazbom iz propisa o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

– održavati uređaje i po potrebi zamijeniti istrošene i neispravne dijelove uređaja

– čistiti uređaje za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida odnosno izobrazbi za savjetnike, distributere i profesionalne korisnike.

(8) Vlasnici/korisnici uređaja iz stavka 1. ovoga članka obvezni su čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama pri čemu dobivaju izvješće o promjeni vlasnika.

(9) Vlasnici/korisnici uređaja iz stavka 1. ovoga članka obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici uređaje koje ne planiraju koristiti ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih uređaja pri čemu dobivaju izvješće o odjavi uređaja.

Obveze stručnih institucija vezano uz izobrazbu djelatnika ispitnih stanica

Članak 63.

(1) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti provode izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ispitnih stanica i provjeru posjeduju li pravne i fizičke osobe svu potrebnu opremu i usklađene norme za obavljanje redovitih pregleda prije podnošenja zahtjeva za ovlaštenje ispitne stanice.

(2) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su izraditi program izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica, osigurati prostor, opremu za teorijsku i praktičnu nastavu, nastavni materijal te informacije o organiziranju i provedbi izobrazbe.

(3) Program izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica sastoji se iz osnovnog i dopunskog programa izobrazbe, a obuhvaća teorijski i praktični dio.

(4) Osnovni program izobrazbe ne smije biti kraći od 50 nastavnih sati, a dopunski program izobrazbe ne smije biti kraći od 15 nastavnih sati.

(5) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su prije upisa kandidata na izobrazbu provjeriti odgovara li stručna sprema kandidata uvjetima iz članka 58. stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(6) Program izobrazbe odobrava Ministarstvo na prijedlog stručnih institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Izobrazba iz stavaka 3. i 4. ovoga članka mora se najaviti putem FIS-a najmanje osam dana unaprijed.

(8) Kandidati za izobrazbu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se prijaviti putem online prijavnice.

(9) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u FIS upisati svoje polaznike i polaznike kojima se priznaje izobrazba koju su završili u drugim državama članicama EU-a sukladno članku 60. stavku 4. ovoga Zakona te Ministarstvu elektroničkim putem dostaviti informaciju o rezultatima provjere posjeduju li pravne i fizičke osobe svu potrebnu opremu i usklađene norme.

(10) Nakon odslušanog programa polaznici polažu ispit.

(11) Polaznicima koji uspješno prođu izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ispitnih stanica stručne institucije izdaju potvrdu.

(12) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su o organizaciji svake izobrazbe obavijestiti Ministarstvo, dostaviti popis prijavljenih kandidata te nakon završene izobrazbe u roku od 30 dana dostaviti popis kandidata koji su uspješno položili ispit.

(13) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su Ministarstvu dostaviti izvješće o radu iz stavka 1. ovoga članka do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(14) Program izobrazbe za odgovorne osobe i zaposlenike ispitnih stanica, informacije o organizaciji i provedbi izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, način prijave ispita, sadržaj izvješća i način dostave Ministarstvu propisuje ministar pravilnikom.

Stručna kontrola redovitih pregleda uređaja

Članak 64.

(1) Poljoprivredni institut Osijek provodi stručnu kontrolu redovitih pregleda uređaja koju obavljaju ovlaštene ispitne stanice radi utvrđivanja provodi li se pregled u skladu s tehničkim zahtjevima za preglede i relevantnim usklađenim normama na razini EU-a.

(2) Stručna kontrola svake ispitne stanice provodi se najmanje jednom u tri godine u prostoru ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu gdje se provodi redoviti pregled uređaja i prethodno se ne najavljuje.

(3) O provedenoj stručnoj kontroli sastavlja se izvješće o zatečenom činjeničnom stanju i predloženim mjerama za otklanjanje nedostataka gdje je to potrebno.

(4) Izvješće se dostavlja Ministarstvu u roku od 30 dana od provedene stručne kontrole.

(5) Način provedbe stručne kontrole redovitih pregleda uređaja te dostavu izvješća o stručnoj kontroli i način očitovanja ispitnih stanica na stručnu kontrolu propisuje ministar pravilnikom.

 

GLAVA VII.   POSEBNI POSTUPCI, UPORABE I PRIMJENE PESTICIDA

Primjena pesticida iz zraka

Članak 65.

(1) Primjena pesticida iz zraka nije dopuštena.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primjena pesticida iz zraka može se dopustiti samo u posebnim slučajevima koji su navedeni u članku 66. ovoga Zakona.

(3) Odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje Ministarstvo na zahtjev korisnika nakon procjene rizika od strane HAPIH-a.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka upravni je akt.

(5) Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za odobrenje plana primjene Ministarstvu uz dokaz o ispunjenju uvjeta te zahtjev za primjenu prskanja iz zraka u skladu s odobrenim planom primjene.

(6) Ovlaštene institucije za utvrđivanje posebnih uvjeta prema kojima se smije provoditi primjena iz zraka, za ispitivanje zahtjeva prema stavku 5. ovoga članka i za javno objavljivanje informacija o kulturama, područjima, okolnostima i posebnim zahtjevima za primjenu, uključujući i vremenske prilike kada se primjena iz zraka može odobriti, su HAPIH i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju o zahtjevima i odobrenjima iz stavka 3. ovoga članka i javnosti objavljuje mjerodavne informacije poput područja na kojim će se provesti primjena, kulture nad kojima se vrši tretiranje, posebnim zahtjevima za primjenu, uključujući i vremenske prilike kada se prskanje iz zraka može obaviti, predviđenom danu i vremenu prskanja, kao i vrsti pesticida.

(8) U odobrenju se navode mjere potrebne za pravodobno upozorenje okolnog stanovništva i nazočnih osoba te za zaštitu okoliša u neposrednoj blizini područja na kojem se provodi primjena.

(9) Sadržaj zahtjeva, sadržaj plana primjene, vođenje i čuvanje evidencije, posebne mjere upravljanja rizikom, posebne okolnosti poput hitnih slučajeva ili posebno teških situacija, postupak za ubrzano odobrenje primjene iz zraka te dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti za izdavanje odobrenja

Članak 66.

(1) Odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje se ako je iz podnesenog zahtjeva jasno vidljivo da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– nema praktičnih alternativa ili moraju postojati jasne prednosti u smislu smanjenih učinaka na zdravlje ljudi i na okoliš u usporedbi s primjenom pesticida sa zemlje

– pesticidi koji se koriste moraju biti izričito odobreni za primjenu iz zraka od strane Ministarstva nakon posebne procjene rizika od primjene iz zraka

– primjenitelj pesticida koji provodi prskanje iz zraka i odgovorna osoba za pripremu škropiva te nadzor kod tretiranja mora imati završenu osnovnu/dopunsku izobrazbu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona i/ili iskaznicu/vjerodajnicu za profesionalne korisnike iz članaka 30. i 31. ovoga Zakona

– pružatelj usluge primjene iz zraka mora imati potvrdu koju je izdalo tijelo nadležno za odobravanje opreme i zrakoplova za primjenu pesticida iz zraka

– ako je područje na kojem treba provesti prskanje u neposrednoj blizini područja otvorenog za javnost, odobrenje mora sadržavati i posebne mjere za upravljanje rizikom kako bi se spriječilo štetno djelovanje na zdravlje nazočnih osoba

– područje na kojem treba provesti prskanje ne smije biti u neposrednoj blizini naseljenih područja

– letjelica mora imati opremu koja predstavlja najbolju raspoloživu tehnologiju za smanjenje zanošenja

– podaci dobiveni iz izvještajno-prognoznih poslova u skladu su sa zahtjevom

– letjelica mora imati potvrdu o plovidbenosti zrakoplova

– predloženi pesticid nije toksičan ili patogen za ljude, biljke i domaće životinje, uz preporučene mjere za smanjenje rizika

– podnositelju zahtjeva odobren je plan primjene pesticida iz zraka od strane Ministarstva

– izvođač primjene iz zraka pravna je osoba koja je ovlaštena za pružanje usluge primjene pesticida iz zraka

– izvođač primjene iz zraka upisan je u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu pesticidima, iz zraka

– iz priloženih karata vidljivo je da je udaljenost tretiranog i nastanjenog područja primjerena.

(2) U posebnim okolnostima, poput hitnih slučajeva ili posebno teških situacija, može se podnijeti pojedinačan zahtjev za ubrzano odobrenje primjene iz zraka.

(3) Kad je to opravdano, Ministarstvo će primijenit ubrzani postupak kako bi preispitalo jesu li prije provedbe primjene iz zraka ispunjeni uvjeti iz ovoga članka.

Obavještavanje javnosti

Članak 67.

(1) Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri tretiranju ili na drugi način.

(2) Način obavještavanja, sadržaj i vrijeme obavijesti te druge pojedinosti vezane uz obavještavanje propisuje ministar pravilnikom.

Posebne mjere zaštite vodnog okoliša i vode za piće

Članak 68.

(1) Korisnici pesticida moraju poštovati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili rješenju o registraciji ili rješenju o dozvoli pesticida te poštivati zabrane i ograničenja uporabe pesticida na određenim tlima i u određenim područjima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda.

(2) Mjere za zaštitu vodnog okoliša i nalazišta vode za piće od utjecaja pesticida uključuju:

– davanje prednosti pesticidima koji nisu razvrstani kao opasni za vodni okoliš te da ne sadrže prioritetne opasne tvari

– davanje prednosti primjeni najučinkovitije tehnologije, poput uporabe uređaja s mlaznicama koje smanjuju zanošenje, posebno kod tretiranja višegodišnjih kultura, poput voćnjaka i vinograda

– korištenje mjera ublažavanja kojima se smanjuje rizik onečišćenja izvan tretirane površine zbog zanošenja, drenažnog ili površinskog otjecanja, u što spada uspostava sigurnosnih razmaka primjerene širine i veličine za zaštitu neciljanih vodnih organizama i zaštitnih zona za površinske i podzemne vode namijenjene zahvaćanju vode za piće, u kojima se pesticidi ne smiju primjenjivati niti skladištiti

– smanjenje na najmanju moguću mjeru ili izbjegavanje primjene na ili duž cesta, željezničkih pruga, jako poroznih površina ili drugih infrastruktura u blizini površinskih ili podzemnih voda ili na vodonepropusnim površinama na kojima postoji visoki rizik otjecanja u površinske vode ili u sustav odvodnje.

(3) Mjere za smanjenje rizika i zaštitu vodnog okoliša i vode za piće propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Uvjeti i obveze profesionalnih korisnika po pitanju zaštite vodnog okoliša

Članak 69.

(1) Prilikom primjene pesticida profesionalni korisnici trebaju spriječiti onečišćenje vodotoka, bunara, jezera, mora i izvora voda ostavljanjem netretirane površine širine najmanje 20 metara kod tretiranja s tla odnosno 100 metara netretirane površine, uključujući i gospodarske zgrade i naselja, kod tretiranja zrakoplovom ako drukčije nije naznačeno u uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida.

(2) Zabranjeno je ostatke škropiva izlijevati u izvore vode, vodotoke, kanale, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode te ispuštati u kanalizaciju.

(3) Pesticidi se primjenjuju samo u prikladnim vremenskim uvjetima uz preporučene tehnike primjene.

(4) Profesionalni korisnici trebaju poduzeti mjere za sprječavanje otjecanja pesticida, zanošenje pesticida ili eroziju tla te koristiti zaštitne zone prirodne vegetacije kako pesticidi ne bi dospjeli do površinskih voda.

(5) Priprema i miješanje pesticida za tretiranje mora se obaviti na najmanje 20 metara udaljenosti od površinskih voda, izvora i bunara ako drukčije nije naznačeno u uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida.

(6) Voda koja se koristila za pranje uređaja mora se zbrinuti tako da ne postane izvor onečišćenja površinskih i podzemnih voda u skladu s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Smanjenje uporabe pesticida ili rizika u određenim područjima

Članak 70.

(1) Uzimajući u obzir nužne higijenske i zdravstvene zahtjeve, potrebu očuvanja bioraznolikosti odnosno rezultate odgovarajuće procjene rizika, u određenim specifičnim područjima zabranjuje se uporaba kemijskih pesticida, osim pesticida niskog rizika te se poduzimaju odgovarajuće mjere za upravljanje rizikom kao što je uporaba pesticida niskog rizika i mjere biološke kontrole te ostale nekemijske mjere zaštite od štetnih organizama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uporaba kemijskih pesticida u određenim područjima može se dopustiti za iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta prema propisima kojima se sprječava unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta.

(3) Određena područja iz stavka 1. ovoga članka su područja koja koristi šira javnost ili osjetljive skupine, kako je utvrđeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, kao što su javne zelene površine, uključujući i javne vrtove i parkove, sportski i rekreacijski tereni, školska i dječja igrališta, područja u neposrednoj blizini zdravstvenih objekata, različita urbana područja, područja ekološke mreže Natura 2000, područja strogih rezervata, posebnih rezervata, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih područja zaštićenih temeljem propisa iz područja zaštite prirode, kao i područja gdje je potrebno zaštititi kopnene površinske vode, prijelazne vode, obalne vode i podzemne vode, područja uz ceste i željezničke pruge te nedavno tretirana područja ili područja dostupna poljoprivrednim radnicima.

(4) Mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida te ograničenja i zabrane uporabe određenih pesticida u područjima iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Zaštita pčela i divljih oprašivača

Članak 71.

(1) U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele.

(2) Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

(3) Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, ili se mora na drukčiji način spriječiti da pesticid ne dođe s njom u dodir.

(4) Način primjene pesticida u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, mjere za smanjenje rizika za pčele, način obavještavanja, sadržaj i vrijeme obavijesti te postupak u slučaju trovanja pčela pesticidima propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Primjena pesticida na javnim zelenim površinama

Članak 72.

(1) Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje u okviru obavljanja komunalnih djelatnosti provode zaštitu bilja i primjenjuju pesticide na javnim zelenim površinama obvezne su u radnom odnosu imati odgovornu osobu u svojstvu savjetnika.

(2) Ministarstvo vodi evidenciju subjekata koji primjenjuju pesticide na javnim zelenim površinama.

(3) Ministarstvo uspostavlja i vodi evidenciju o primjeni pesticida na javnim zelenim površinama.

(4) Jedinice lokalne samouprave ili pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu podatke za potrebe evidencija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka elektroničkim putem u FIS-u do 31. ožujka za prethodnu godinu.

(5) Jedinica lokalne samouprave ili pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je o svakoj primjeni pesticida na javnim zelenim površinama obavijestiti javnost:

– putem sredstava javnog priopćavanja na lokalnoj razini najkasnije 48 sati prije primjene i do primjene je obavijest obvezno ponoviti minimalno jedanput i

– postavljanjem najmanje jedne oznake o tretiranju na istaknutom mjestu na površini koja je tretirana odmah nakon završetka tretiranja.

(6) Obavijest iz stavka 5. ovoga članka obvezno sadrži informacije o datumu i predviđenom satu primjene, mjestu i površini na kojoj će se pesticid primijeniti, trgovačkom nazivu pesticida, dozi/koncentraciji pesticida koja će se primijeniti, oznaci opasnosti pesticida za ljude, životinje, neciljano bilje i okoliš, uputama za ponašanje na tretiranim površinama, uputama za postupanje u slučaju dolaska u doticaj s primijenjenim pesticidom te naziv primjenitelja.

Primjena i rukovanje pesticidima

Članak 73.

(1) Korisnici pri primjeni i rukovanju pesticidima moraju koristiti odgovarajuća sredstva i postupke za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva te uređaje i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida, ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju.

(2) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i/ili drugi oblici organizirane poljoprivredne proizvodnje moraju koristiti savjetodavne usluge o svim aspektima zaštite bilja njihovih usjeva.

(3) Korisnik pesticida ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je istekao rok valjanosti ili istekao dopušteni rok za primjenu postojećih zaliha.

(4) Korisnici pesticida moraju raditi pripremu škropiva na površini koja ne propušta pesticid u zemlju te je udaljena najmanje 20 metara od bunara i površinskih voda, ako drukčije nije naznačeno u uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida.

(5) Opskrba uređaja vodom iz bunara, površinskih voda ili vodom iz slavine smije se obavljati samo na način da se spriječi onečišćenje tih voda pesticidima.

(6) Profesionalni korisnik obvezan je spriječiti zanošenje škropiva na susjedne poljoprivredne kulture ostavljanjem pojasa bilja od susjednih kultura ili drugim prikladnim načinom.

(7) Profesionalni korisnik obvezan je primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja i postupati prema smjernicama za integriranu zaštitu bilja koje se odnose na poljoprivredne kulture ili proizvodne sektore.

(8) Profesionalni korisnik obvezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, i dostaviti navedene dokumente na zahtjev Ministarstva.

(9) Profesionalni korisnik prilikom tretiranja obvezan je poštovati odgovarajuću udaljenost od objekata za stanovanje, nastambi za životinje i bunara.

(10) Pri tretiranju mora se spriječiti da sredstvo dospije:

– u izvore vode, vodotoke, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode

– u objekte koji služe za opskrbu vodom za piće

– na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine

– u objekte u kojima obitavaju ljudi

– u objekte u kojima se uzgajaju domaće životinje ili drži divljač

– u druge neciljane objekte.

(11) Tretiranje se mora odmah prekinuti u slučaju zanošenja škropiva na obližnje objekte i površine.

(12) Korisnik mora spriječiti izloženost ljudi i domaćih životinja sredstvu za zaštitu bilja te uvažavati uputu o sigurnosnim vremenskim razmacima od primjene do:

– sjetve ili sadnje kulture koja se zaštićuje

– sjetve ili sadnje sljedeće kulture u plodoredu, dopuštanja ulaska ljudi i životinja na tretiranu površinu – radna zabrana

– berbe, žetve, košnje, vađenja iz tla i prerade uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – karence

– uporabe ili konzumacije proizvoda.

(13) Pri tretiranju u noćnim satima u blizini naselja moraju se poštovati odredbe propisa koji uređuju javni red i mir.

(14) Mjere za smanjenje rizika pri prijevozu pesticida, skladištenju, rukovanju, razrjeđivanju, miješanju pesticida, smanjenje zanošenja, odlaganje ostataka mješavina iz spremnika nakon primjene, obveze i odgovornosti u području savjetovanja o održivoj uporabi pesticida, odgovarajuća udaljenost od objekata za stanovanje ili nastambi za životinje, evidencije o uporabi pesticida, način vođenja i vrste podataka koje se upisuju u evidenciju propisuje ministar pravilnikom.

Postupanje u slučaju nesreće i opasnosti

Članak 74.

(1) U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnici moraju postupiti u skladu s uputama na etiketi ili sigurnosno-tehničkom listu te o nesreći bez odgađanja, a najkasnije u roku od jednog dana, obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje.

(2) Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje pesticida ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koji slijede u plodoredu, mora o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata, obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora koji o tome u roku od 24 sata obavještava Ministarstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatske vode.

Uvjeti skladištenja pesticida za profesionalne korisnike

Članak 75.

(1) Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti te u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

(2) Pesticidi se moraju čuvati odvojeno od slame, sijena, boja, dizela, ulja, gnojiva, papira, drva, spremnika za plin i drugih zapaljivih materijala.

(3) Prostorija/prostor za skladištenje mora biti sagrađena od materijala koji onemogućavaju izlijevanje / curenje / slučajno ispuštanje pesticida u okoliš te zaštićena od temperaturnih ekstrema tako da temperatura bude između 5 i 30 °C odnosno odgovarati uvjetima koji su navedeni na etiketi pojedinog pesticida.

(4) Prostorija/prostor za skladištenje mora biti izgrađena od čvrstih materijala koji ne upijaju pesticide, kao što su beton, opeka, kamen, metal, keramika ili slični materijali.

(5) Pod u prostorijama, dijelu prostorije ili donji dio ormara za skladištenje mora biti gladak, lako periv, nepropustan i otporan na pesticide, a na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju, septičke jame ili neke druge uređene jame za skupljanje fekalija i otpadnih voda koje zamjenjuju kanalizacijsku mrežu.

(6) Ormar mora biti izrađen od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju pesticide i koji se lako i brzo čiste te osiguravaju sigurnost pri radu.

(7) Prostorije ili prostori namijenjeni za skladištenje pesticida moraju biti osigurani na način da je onemogućen pristup pesticidima djeci.

(8) Prostorija/prostor za skladištenje mora imati prirodno ili umjetno prozračivanje u prostorijama u kojima se drže pesticidi.

(9) Vlaga i osvijetljenost u prostorijama ili prostora u kojima se pesticidi skladište moraju odgovarati uvjetima koji su navedeni na etiketi pojedinog pesticida.

(10) Prostorije ili prostori namijenjeni za skladištenje pesticida trebaju biti u području koje nije podložno poplavama odnosno gdje ne postoji opasnost onečišćenja površinskih ili podzemnih voda.

(11) U prostoru/prostoriji za čuvanje pesticida mora biti postavljen spremnik s odgovarajućim adsorpcijskim materijalom, kao što su pijesak, perlit, glina i sl.

Gospodarenje praznom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida

Članak 76.

(1) Ostaci/višak škropiva od tretiranja ili čišćenja uređaja potrebno je zbrinuti u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

(2) Proliveni pesticid ili škropivo mora se prikupiti s adsorpcijskim materijalom i postupiti u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Korisnici pesticida moraju s praznom ambalažom od pesticida, ambalažom s ostacima pesticida, pesticidima kojima je istekao rok valjanosti, pesticidima kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostacima škropiva kao s otpadom postupati u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Integrirana zaštita bilja

Članak 77.

(1) Obvezna je primjena općih načela integrirane zaštite bilja sukladno propisima kojima se uređuje integrirana zaštita bilja.

(2) Ministarstvo poduzima mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida, dajući kad god je to moguće prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja od štetnih organizama.

(3) Profesionalni korisnici pesticida uvijek trebaju dati prednost postupcima i pesticidima sa smanjenim rizikom za zdravlje ljudi i za okoliš te kod odabira pesticida iste namjene uvijek dati prednost pesticidu manjeg rizika za okoliš i zdravlje ljudi i životinja.

(4) Zaštita bilja sa smanjenom uporabom pesticida temelji se na primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja i na ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007.).

(5) Praćenjem zdravstvenog stanja bilja tijekom njegova rasta i razvoja na poljima, nasadima, objektima i drugim površinama koje provode HAPIH i Ministarstvo, a koje se provodi u skladu s propisima koji uređuju biljno zdravstvo, sustavno se prikupljaju podaci o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i o tome vodi sustav evidencije.

(6) Osim prikupljanja podataka o štetnim organizmima, poslovi obuhvaćaju i prikupljanje podataka o prisutnosti, pojavi, rasprostranjenosti i brojnosti korisnih organizama, predviđa se jačina pojave, utvrđuju se optimalni rokovi i mjere suzbijanja štetnih organizama i to na osnovi rezultata ovih poslova.

(7) Podaci o pojavi, intenzitetu napada, populaciji i proširenosti organizama štetnih za bilje i biljne proizvode javno su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stranicama HAPIH-a.

(8) Preporuke i informacije o izvještajno-prognoznim poslovima javno su dostupne korisnicima pesticida na regionalnoj razini na mrežnim stranicama HAPIH-a i Ministarstva.

(9) Podaci iz stavaka 5., 6. i 7. ovog članka temelj su za donošenje odluka o suzbijanju štetnih organizama u skladu s općim načelima integrirane zaštite bilja.

(10) Za provedbu integrirane zaštite bilja HAPIH u suradnji s Ministarstvom donosi smjernice za integriranu zaštitu bilja specifične za pojedine kulture odnosno proizvodne sektore.

(11) Smjernice za integriranu zaštitu bilja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i HAPIH-a u skladu s propisima koji uređuju integriranu zaštitu bilja.

(12) Ministarstvo određuje, potiče i promovira provedbu naprednih standarda (u daljnjem tekstu: nadstandarda) u integriranoj zaštiti bilja.

(13) Opća načela integrirane zaštite bilja i način njihove provedbe u praksi, polazna temeljna načela za pojedine kulture ili sektor za zajedničku poljoprivrednu politiku, popis mjera integrirane zaštite bilje koje se smatraju nadstandardom za pojedini proizvodni sektor, način pripreme i donošenja smjernica za integriranu zaštitu bilja, vrste mjera u integriranoj zaštiti bilja, obveze profesionalnih korisnika po pitanju integrirane zaštite bilja, vođenje evidencije o mjerama integrirane zaštite bilja, način ocjene uspješnosti mjera u integriranoj zaštiti bilja propisuje ministar pravilnikom.

Demonstracijske farme za integriranu zaštitu bilja

Članak 78.

(1) Ministarstvo određuje, potiče i promovira osnivanje demonstracijskih farmi za integriranu zaštitu bilja putem Programa provedbe i demonstracije integrirane zaštite bilja.

(2) Podaci o demonstracijskim farmama i savjetnicima na demonstracijskim farmama vode se u FIS-u.

(3) U Programu provedbe i demonstracije integrirane zaštite bilja odredit će se obveze i prava poljoprivrednih gospodarstava koja steknu status demonstracijskih farmi za integriranu zaštitu bilja, raspored i način rada savjetnika na demonstracijskim farmama, vrste podataka, način prikupljanja i obrade podataka s demonstracijskih farmi, način prijenosa znanja i postupak nadzora demonstracijskih farmi.

(4) Ciljeve, trajanje i način prijave u Program provedbe i demonstracije integrirane zaštite bilja propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti za pružanje usluga tretiranja

Članak 79.

(1) Pružanjem usluga tretiranja u smislu ovoga Zakona smatra se samostalno obavljanje djelatnosti profesionalnog suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama primjenom pesticida, koje se obavlja za naknadu.

(2) Pružanjem usluga tretiranja iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se suzbijanje i iskorjenjivanje štetnih organizama primjenom pesticida koje obavljaju jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe na javnim površinama u skladu s člankom 72. ovoga Zakona, tretiranje koje se obavlja u skladu s člankom 82. ovoga Zakona, tretiranje od strane poljoprivrednika sa završenom izobrazbom u modulu za profesionalne korisnike ili profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu te zajednička uporaba uređaja za primjenu pesticida od strane više profesionalnih korisnika.

(3) Pružatelji usluga tretiranja moraju biti registrirani za obavljanje poslova suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama i udovoljavati uvjetima u pogledu zaposlenika iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka te drugim posebnim uvjetima za obavljanje usluga tretiranja.

(4) Pružatelji usluga tretiranja moraju imati u radnom odnosu:

– zaposlenika, kao odgovornu osobu za rad s pesticidima, s najmanje završenim:

1. preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

2. integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

3. preddiplomskim sveučilišnim studijem u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

4. preddiplomskim stručnim studijem u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo ili

5. preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijem u znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) ili Šumarstvo u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u radnom opterećenju u trajanju od 150 sati položenih u okviru redovitog studija iz ove točke i točaka 1. do 4. ovoga podstavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu i

– zaposlenika s najmanje završenom kvalifikacijom na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo, koji će raditi na poslovima suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama primjenom pesticida, koji je odslušao predmete iz zaštite bilja u obimu od 90 sati.

(5) Zaposlenik iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka mora završiti izobrazbu u modulu za savjetnike, a zaposlenik iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka mora završiti izobrazbu u modulu za profesionalne korisnike ako koristi pesticide za profesionalne korisnike.

(6) Zaposlenici iz stavka 4. ovoga članka moraju završiti izobrazbu u modulu za profesionalne korisnike za kategoriju profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu ako koriste pesticide za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu.

(7) Ako pružatelj usluga tretiranja obavlja fumigaciju, uz zaposlenika iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka mora imati najmanje tri zaposlenika sa završenom kvalifikacijom na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo.

(8) Iznimno od odredbe stavka 4. podstavka 2. ovoga članka, pružatelji usluga tretiranja ne moraju imati u radnom odnosu zaposlenika iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka ako tretiranje obavlja odgovorna osoba iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka.

Obveze pružatelja usluga

Članak 80.

(1) Pružatelji usluga moraju zaposlenicima osigurati zaštitnu odjeću, obuću i ostalu zaštitnu opremu sukladno propisima o zaštiti na radu i uputama na etiketi priloženim uz pakiranja pesticida.

(2) Pružatelji usluga moraju pesticide čuvati u posebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru, vodeći pri tome računa o ispunjenju uvjeta iz članka 37. ovoga Zakona.

(3) Prostorija iz stavka 2. ovoga članka mora biti izrađena od čvrstih i otpornih materijala koji se lako čiste te na podu prostorije ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju.

(4) Ormar iz stavka 2. ovoga članka mora biti izrađen od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju sredstva i koji se jednostavno čisti.

(5) Prostorija/ormar iz stavka 2. ovoga članka ne smije se nalaziti u uredskim i stambenim prostorima.

(6) Prostorija/ormar iz stavka 2. ovoga članka moraju biti vidno označeni i obilježeni propisanim znakovima opasnosti i oznakama upozorenja te osigurani od neovlaštenog pristupa.

(7) Pružatelji usluga za izvršeno tretiranje moraju izdati potvrdu o izvršenom tretiranju.

(8) Mjere opreza pri fumigaciji kojima moraju udovoljavati pružatelji usluga tretiranja, izgled i način izdavanja potvrde o tretiranju iz FIS-a te podatke koje trebaju voditi u evidenciji propisuje ministar pravilnikom.

Postupak upisa u Upisnik pružatelja usluga tretiranja

Članak 81.

(1) Pružatelji usluga tretiranja moraju biti upisani u Upisnik pružatelja usluga tretiranja koji vodi Ministarstvo.

(2) Podaci za upis, izmjenu i/ili dopunu podataka za potrebe Upisnika pružatelja usluga tretiranja dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS-u.

(3) Pružatelje usluga u središnju evidenciju FIS-a upisuje Ministarstvo na osnovi dostavljenog e-Obrasca ako:

– ima sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj

– je registriran za obavljanje djelatnosti profesionalnog suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama primjenom pesticida

– ima odgovornu osobu koja udovoljava uvjetima iz članka 79. stavka 4. podstavka 1. ovoga Zakona

– ovisno o djelatnostima koje obavlja, udovoljava uvjetima u pogledu zaposlenika u skladu s člankom 79. stavkom 4. podstavkom 2. i stavkom 7. ovoga Zakona i

– dostavi podatke za upis u središnju evidenciju FIS-a u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(4) Podaci za upis u Upisnik pružatelja usluga tretiranja dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana registracije pružatelja usluga tretiranja za obavljanje poslova suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama.

(5) Podaci o izmjeni i/ili dopuni podataka upisanih u Upisnik pružatelja usluga tretiranja dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(6) Ministarstvo će izmijeniti status u FIS-u u »neaktivan« pružatelju usluga tretiranja na njihov zahtjev ili po službenoj dužnosti ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da:

– ne udovoljava uvjetima u skladu s člankom 79. stavcima 3. do 8. ovoga Zakona

– nije poduzeo odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u roku koji je odredio nadležni inspektor.

(7) Pružatelji usluga tretiranja obvezni su voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine te najkasnije do 1. ožujka tekuće godine dostaviti navedene podatke za prethodnu godinu putem e-Obrazaca.

Pružanje usluga tretiranja bez naknade

Članak 82.

(1) U svrhu omogućavanja poljoprivredne djelatnosti osobama koje nisu u mogućnosti završiti izobrazbu za profesionalne korisnike ili nemaju uređaj za primjenu pesticida potiče se dobrosusjedska suradnja i pružanje usluga tretiranja od strane drugog poljoprivrednika – profesionalnog korisnika koji je završio izobrazbu najmanje u modulu za profesionalne korisnike.

(2) Profesionalni korisnik u okviru obavljanja poljoprivredne djelatnosti može kupiti i primijeniti pesticid za fizičku osobu koja nema uvjeta za stjecanje odgovarajućih znanja iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona ili ne posjeduje odgovarajuće uređaje.

(3) Profesionalni korisnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smatra se pružateljem usluge iz članka 79. ovoga Zakona.

(4) Profesionalni korisnik iz stavka 1. ovoga članka smatra se odgovornom osobom za primjenu pesticida i mora:

– imati odgovarajuću razinu znanja iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona

– popunjavati podatke za evidenciju o uporabi pesticida

– čuvati račune za kupljene pesticide koje je primijenio sukladno stavku 1. ovoga članka

– imati odgovarajući uređaj koji ima važeći znak o ispravnosti uređaja

– ispunjavati i sve ostale uvijete za korisnike pesticida.

(5) Evidenciju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka čuva fizička osoba kod koje je obavljeno tretiranje najmanje tri godine i dostavlja navedene podatke na zahtjev Ministarstva i Državnog inspektorata.

(6) Račune za kupljene pesticide iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka čuva profesionalni korisnik iz stavka 1. ovoga članka najmanje tri godine i dostavlja navedene račune na zahtjev Državnog inspektorata.

(7) U fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se:

– gospodarstva čiji su nositelji članovi nemoćne osobe ili osobe starije od 65 godina

– proizvođači koji proizvode isključivo za vlastite potrebe i nemaju registriranu djelatnost za stavljanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na tržište.

Pokazatelji rizika

Članak 83.

(1) Za potrebe procjene napretka smanjenja rizika od uporabe pesticida na okoliš i zdravlje ljudi i životinja te za praćenje napretka postizanja općih i posebnih ciljeva NAP-a, kao i za upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i za potrebe obrade podataka i izvještavanja koriste se usklađeni pokazatelji rizika sukladno propisima o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida.

(2) Ministarstvo izračunava ujednačene pokazatelje rizika primjenom statističkih podataka prikupljenih u skladu s propisima o statističkim podacima vezanih za pesticide zajedno s drugim mjerodavnim podacima, ustanovljuje trendove kod primjene određenih aktivnih tvari i utvrđuje prioritetne teme, kao što su aktivne tvari, kulture, regije ili postupci, kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost ili dobre primjere iz prakse koji se mogu koristiti kao uzor kako bi se postigli ciljevi ovoga Zakona za smanjenje rizika i učinaka uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaklo unapređenje i uvođenje integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, kao i alternativne metode ili tehnike za smanjenje ovisnosti o uporabi pesticida.

(3) Ministarstvo razvija nacionalne pokazatelje rizika.

(4) Informacije o rezultatima i napretku u smanjenju rizika od uporabe pesticida na okoliš, zdravlje ljudi i životinja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i dostavljaju se Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU-a.

(5) Pokazatelje rizika propisuje ministar pravilnikom.

 

GLAVA VIII.   ZBIRKE PODATAKA, VOĐENJE EVIDENCIJA, PRIBAVLJANJE PODATAKA I INFORMACIJA

Vođenje zbirki podataka i evidencija, pribavljanje podataka i informacija

Članak 84.

(1) Radi osiguranja provedbe ovoga Zakona Ministarstvo prikuplja podatke i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, distributerima i savjetnicima, prodaji i primjeni pesticida, primjeni pesticida na javnim zelenim površinama, uređajima i njihovim vlasnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama, pružateljima usluga tretiranja i druge potrebne podatke za provedbu ovoga Zakona.

(2) Podaci se vode u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu FIS-a.

(3) Ministarstvo dostavlja podatke Europskoj komisiji, drugim institucijama i tijelima EU-a i drugim državama članicama o pesticidima, uređajima, izobrazbi profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja, rezultatima službenih kontrola na ostatke pesticida, primjeni pesticida na javnim zelenim površinama i u sklopu pružanja usluga te druge podatke i informacije u skladu s propisima EU-a.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo razmjenjuje i dostavlja drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, uključujući Državni inspektorat, pravnim i fizičkim osobama ako su im takvi podaci potrebni za provedbu poslova utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom ili su im takvi podaci potrebni za obavljanje poslova iz djelokruga rada, poštujući pri tome odredbe propisa koji uređuju zaštitu podataka.

(5) Ministarstvo pribavlja i koristi podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka i evidencija vode druga tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe, a koji su potrebni za provedbu ovoga Zakona i NAP-a.

(6) Podaci i informacije iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu bez naknade.

(7) Ministarstvo povezuje zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a sa zbirkama podataka koje vode druga tijela državne uprave te pravne i fizičke osobe.

(8) Zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(9) Pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti podatke i informacije za potrebe vođenja i održavanja zbirki podataka i evidencija.

(10) Način prikupljanja i dostave podataka i informacija, rokove u kojima se podaci trebaju dostaviti, njihov unos, način vođenje zbirki i evidencija, mijenjanje i brisanje podataka te brisanje pravnih i fizičkih osoba iz evidencija i zbirki podataka propisuje ministar pravilnikom.

2. Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Povjerenstvo za pesticide

Članak 85.

(1) Za obavljanje poslova iz područja pesticida, ostataka pesticida i održive uporabe pesticida osniva se Povjerenstvo za pesticide kao savjetodavno tijelo Ministarstva.

(2) Ministar odlukom imenuje članove Povjerenstva iz redova relevantnih znanstvenih i stručnih djelatnika.

(3) Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti ako ne izvršavaju svoje obveze te zbog drugih opravdanih razloga, kao što je spriječenost u obavljanju poslova, trajna nesposobnost, sukob interesa, kazneno djelo ili na vlastiti zahtjev.

(4) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

 

GLAVA IX.   NAKNADE I TROŠKOVI

Naknade

Članak 86.

(1) Pravne i fizičke osobe plaćaju naknade za:

– izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika i polaganje ispita iz članka 10. stavaka 1. i 6. ovoga Zakona

– izdavanje iskaznica iz članka 31. ovoga Zakona

– redoviti pregled uređaja iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona

– izdavanje znaka o ispravnosti uređaja iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona

– izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i polaganje ispita iz članka 63. stavaka 3. i 10. ovoga Zakona.

– stručnu kontrolu ovlaštenih ispitnih stanica pri obavljanju redovitih pregleda uređaja iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada, a prihodom od naknada mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani uz obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada mogu u okviru svog djelokruga naći druge izvore financiranja za obavljanje navedenih poslova.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, pravne i fizičke osobe ne plaćaju naknade iz stavka 1. ovoga članka ili plaćaju dio koji nije pokriven drugim izvorom financiranja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, neutrošene namjenske prihode od naknada za izdavanje iskaznice iz članka 31. ovoga Zakona moguće je u kriznim situacijama ili u slučajevima značajnih tržišnih poremećaja ili javnozdravstvene ugroze trošiti i u druge svrhe zaštite javnoga zdravlja o čemu odlučuje ministar.

(6) Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

 

GLAVA X.   NADZOR

Upravni i stručni nadzor

Članak 87.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te stručni nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba uključenim u stručne poslove i zadaće iz područja održive uporabe pesticida obavlja Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Inspekcijski nadzor

Članak 88.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata u skladu s odredbama propisa kojima je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije.

Ovlasti inspektora

Članak 89.

(1) Osim ovlaštenja iz članka 88. ovoga Zakona, poljoprivredni inspektor ima na temelju ovoga Zakona i sljedeće ovlasti:

1. provjerava imaju li polaznici izobrazbe odgovarajuću izobrazbu iz članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona i potvrdu iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona te vjerodajnicu odgovarajuće razine iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona i prema potrebi odgovarajuću iskaznicu iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona

2. provjerava izdaju li provoditelji izobrazbe potvrdu iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona

3. provjerava ispunjavaju li ovlaštene pravne osobe za provedbu izobrazbe propisane uvjete u skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

4. provjerava ispunjavaju li ovlašteni predavači uvjete iz članka 27. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona

5. provjerava rade li provoditelji izobrazbe u skladu sa svojim ovlaštenjem, odobrenim programom i u odobrenim objektima sukladno člancima 21. i 23. te članku 24. stavku 3. ovoga Zakona

6. provjerava ispunjavaju li provoditelji izobrazbe obveze koje proizlaze iz članaka 10. do 14. te članaka 20. do 26. ovoga Zakona

7. provjerava ispunjavaju li distributeri pesticida propisane uvjete u skladu s člancima 33. do 43. te člancima 46., 52. i 53. ovoga Zakona

8. provjerava ispunjavaju li ovlaštene ispitne stanice za pregled uređaja propisane uvjete i obveze koje proizlaze iz članaka 55. do 61. ovoga Zakona

9. provjerava ispunjavaju li vlasnici/korisnici uređaja propisane uvjete iz članaka 55., 56., 57. i članka 62. ovoga Zakona

10. provjerava imaju li uređaji znak o ispravnosti uređaja iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona

11. provjerava ispunjavaju li profesionalni korisnici pesticida propisane uvjete iz članaka 10. do 13., 17., 18., 19., 67., 68., 69., 71., 73. do 77. i 82. ovoga Zakona

12. predlaže da se korisnicima pesticida ukinu potvrde i izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« ako učestalo ne ispunjavaju uvjete i obveze koje proizlaze iz članka 15. stavka 2. podstavka 10. ovoga Zakona

13. provjerava obavljaju li stručne institucije svoje zadaće i preuzete obveze u skladu s člankom 63. stavkom 1. i člankom 64. stavkom 1. ovoga Zakona

14. provjerava primjenu pesticida na javnim zelenim površinama u skladu s člankom 72. ovoga Zakona

15. provjerava ispunjavaju li pružatelji usluga tretiranja uvjete i obveze za obavljanje usluga tretiranja i jesu li registrirani za obavljanje poslova suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama u skladu s člancima 79., 80., i 81. ovoga Zakona

16. provjerava naplaćuju li provoditelji izobrazbe, ovlaštene ispitne stanice i stručne institucije naknade u skladu s propisom kojim se uređuje visina naknada u području održive uporabe pesticida

17. predlaže da se ovlaštenom predavaču ukine rješenje o ovlaštenju predavača i izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« prema članku 28. stavku 2. ovoga Zakona, a polaznicima izobrazbe izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« u slučaju iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona ili u slučaju učestalih neispunjavanja uvjeta iz članaka 10. do 13., 17., 18., 19., 27. do 31., 55., 56., 57., 62., 67., 68., 69., 71., 73. do 77., 82. i 86. ovoga Zakona

18. predlaže da se ovlaštenom predavaču poništi rješenje o ovlaštenju predavača i izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« prema članku 28. stavku 1. ovoga Zakona, a polaznicima izobrazbe izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« u slučaju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona

19. predlaže da se provoditeljima izobrazbe donese rješenje o poništenju ovlaštenja i izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata sukladno članku 22. stavku 1. ovoga Zakona

20. predlaže da se provoditeljima izobrazbe u slučaju provedbi izobrazbe koja nije u skladu s dobivenim ovlaštenjem i odobrenim uvjetima te u slučaju neispunjavanja obveza iz članka 22. stavka 2. donese rješenje o ukidanju ovlaštenja i u FIS-u mijenja status u »neaktivan«

21. predlaže da se ovlaštenim ispitnim stanicama u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 58. stavka 1. te neispunjavanja obveza iz članaka 60. i 61. ovoga Zakona donese rješenje o ukidanju ovlaštenja

22. predlaže da se distributeru pesticida izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« ako ne ukloni nepravilnosti koje su dovele do zabrane prodaje i distribucije pesticida u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o zabrani prodaje pesticida

23. predlaže da se odgovornoj osobi – savjetniku ukine potvrda i izmijeni status u FIS-u u »neaktivan« ako učestalo krši odredbu obavješćivanja javnosti o primjeni pesticida na javnim zelenim površinama iz članka 72. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona

24. predlaže brisanje iz Upisnika pružatelja usluga tretiranja pravne i fizičke osobe koje više ne ispunjavaju uvjete ili obveze koje proizlaze iz članaka 79., 80. i 81. ovoga Zakona

25. obavlja i druge radnje potrebne za provođenje ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor poduzima sljedeće mjere u skladu s propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije i na temelju ovoga Zakona:

1. zabranjuje obavljanje prodaje i distribucije pesticida pravnim i fizičkim osobama koje nisu upisane u evidenciju FIS-a i ne ispunjavaju uvjete glede zaposlenika, objekata, prostorija, opreme, skladištenja, postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom, vođenja i dostave podataka za potrebe upisa u evidenciju FIS-a i podataka o prodaji u skladu s člancima 33. do 43. te člancima 46., 52. i 53. ovoga Zakona

2. zabranjuje prodaju pesticida koji su namijenjeni profesionalnim korisnicima ako se ne prodaju u specijaliziranim prodavaonicama odnosno prodaju na mjestima na kojima nije dopuštena prodaja u skladu s člankom 43. ovoga Zakona

3. zabranjuje prodaju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima ako ne ispunjavaju propisane uvjete iz članka 41. ovoga Zakona

4. zabranjuje uporabu pesticida koji su namijenjeni profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ili potvrdu iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, vjerodajnicu odgovarajuće razine iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona i prema potrebi odgovarajuću iskaznicu iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona te ne ispunjavaju uvjete iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona

5. zabranjuje obavljanje djelatnosti savjetovanja o pesticidima savjetnicima koji nemaju primjerenu izobrazbu u skladu s člancima 10. do 14. ovoga Zakona te po potrebi položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona

6. zabranjuje obavljanje djelatnosti prodaje i distribucije pesticida distributerima pesticida čiji djelatnici nemaju izobrazbu u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Zakona te položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona

7. zabranjuje obavljanje djelatnosti profesionalnim korisnicima, distributerima, savjetnicima ili predavačima koji su ostvarili pravo na potvrdu na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata u skladu s člankom 15. stavkom 1. te člankom 28. stavkom 1. ovoga Zakona ili u slučaju izmijenjenog statusa u »neaktivan« iz članka 15. stavka 2. te članka 28. stavka 2. ovoga Zakona

8. nalaže mjere obvezne dostave podataka ako profesionalni korisnik, pružatelj usluge tretiranja, primjenitelj na javnim zelenim površinama ne dostavi podatke o uporabi pesticida na zahtjev Ministarstva u skladu s člankom 72. stavkom 4. ovoga Zakona

9. nalaže mjere obvezne dostave podataka ako distributer pesticida ne dostavi podatke o prodaji krajnjem korisniku u skladu s člankom 52. stavkom 4. ovoga Zakona

10. zabranjuje uporabu pesticida korisniku koji nepravilno primjenjuje pesticid i ne pridržava se odredbi iz članaka 73., 74. i 75. ovoga Zakona

11. zabranjuje rad pružateljima usluga tretiranja ako ne ispunjavaju uvjete, obveze i nisu upisani u upisnik iz članaka 79., 80. i 81. ovoga Zakona

12. zabranjuje obavljanje izobrazbe pravnim i fizičkim osobama ako nemaju ovlaštenje Ministarstva, ne ispunjavaju propisane uvjete, glede predavača, prostora, opreme i druge uvjete iz članaka 21. do 26. ovoga Zakona

13. zabranjuje obavljanje izobrazbe predavačima koji nemaju ovlaštenje Ministarstva ili ne ispunjavaju propisane uvjete iz članaka 27., 28. i 29. ovoga Zakona, vjerodajnicu odgovarajuće razine iz članka 30. ovoga Zakona te iskaznicu iz članka 31. ovoga Zakona

14. nalaže vraćanje preplaćenih financijskih sredstava korisnicima od strane ovlaštenih pravnih osoba za provedbu izobrazbe, ovlaštenih ispitnih stanica ili stručnih institucija ako se nisu pridržavali propisa o naknadama iz područja održive uporabe pesticida

15. zabranjuje uporabu uređaja ako nemaju valjani znak o pregledu u skladu s člancima 56. i 57. ovoga Zakona

16. zabranjuje ispitnoj stanici obavljanje pregleda uređaja ako nema ovlaštenje Ministarstva ili ne ispunjava propisane uvjete iz članka 58. ovoga Zakona ili propisane obveze iz članaka 60. i 61. ovoga Zakona

17. zabranjuje korisnicima pesticida uporabu neregistriranog pesticida, pesticida kojemu je istekao rok valjanosti ili istekao krajnji rok za primjenu zaliha u skladu s člankom 73. stavkom 3. ovoga Zakona

18. nalaže stručnim institucijama iz članka 63. ovoga Zakona otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u prihvatljivom roku

19. nalaže pravnim i fizičkim osobama iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona uklanjanje nepravilnosti u prihvatljivom roku

20. obavlja druge radnje i naređuje druge mjere radi provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka naređuju se rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(4) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu vezano uz nadležnost u drugostupanjskom upravnom postupku.

(6) Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka inspektor dostavlja Ministarstvu.

Dužnosti osoba koje podliježu nadzoru

Članak 90.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru na temelju ovoga Zakona dužne su omogućiti neometano obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad inspektora.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev provoditelja nadzora iz članka 87. stavka 1. i članka 88. ovoga Zakona u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke, dokumentaciju, potrebne predmete i obrazloženja i materijale koji su im potrebni za obavljanje poslova nadzora.

 

GLAVA XI.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 91.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. provodi izobrazbu koja nije sukladna rješenju o ovlaštenju, odobrenom programu, odobrenom prostoru i opremi, ugovoru o provedbi izobrazbe s ovlaštenim predavačima, izjavi o posjedovanju vlastitih mrežnih stranica, obvezi obavješćivanja svih zainteresiranih strana putem FIS-a te obvezi stalnog radnog odnosa za imenovanu odgovornu osobu za izobrazbu iz članka 21. stavka 2. podstavaka 2. do 5. i 8., 9. i 10. ovoga Zakona

2. izda potvrdu polazniku iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona koji nije pohađao izobrazbu

3. ne izda potvrdu u propisanom roku, kako je određeno člankom 14. stavkom 3. ovoga Zakona i ne unese u FIS točne podatke iz članka 26. stavka 5. ovoga Zakona

4. upiše kandidata na izobrazbu koji ne ispunjava uvjete iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona

5. izvodi nastavu s više od propisanog broja polaznika propisanog propisom o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

6. naplaćuje cijene više od onih koje su propisane propisom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s ovim Zakonom

7. predavači predaju područja izobrazbe za koja nisu ovlašteni prema članku 27. stavku 5. ovoga Zakona

8. ne vodi pravilno sve propisane evidencije ili ih ne čuva u propisanom roku prema članku 26. ovoga Zakona

9. ne obavještava Ministarstvo o promjeni podataka u propisanom roku prema članku 25. stavku 4. ovoga Zakona

10. izdaje potvrde koje se ne generiraju iz FIS-a sukladno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona

11. ne omogući polaganje ispita u propisanim rokovima određenima člankom 25. stavkom 5. ovoga Zakona

12. ne najavi izobrazbu kroz FIS iz članka 20. stavka 7. ovoga Zakona

13. ne izda znak o ispravnosti uređaja iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona te ne najavi pregled uređaja kroz FIS iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona

14. obavlja prodaju i distribuciju pesticida, a ne ispunjava uvjete iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona

15. prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članaka 10., 11. i 12. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona

16. provodi pregled uređaja bez ovlaštenja Ministarstva iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona

17. pri pregledu uređaja nisu prisutni i odgovorna osoba i zaposlenik ispitne stanice, kako je određeno člankom 61. stavkom 1. ovoga Zakona

18. ne unese radne izvještaje testnog aparata u FIS sustav u roku od tri dana od pregleda uređaja, kako je određeno člankom 60. stavkom 8. ovoga Zakona

19. provodi primjenu pesticida iz zraka bez odobrenja Ministarstva u skladu s člankom 65. stavkom 3. ovoga Zakona te člankom 66. ovoga Zakona

20. koristi pesticid na neodgovarajućoj udaljenosti od objekata za stanovanje ili nastambe za životinje, kako je određeno člankom 73. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona

21. propusti obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, kako je određeno člankom 71. stavkom 2. ovoga Zakona

22. koristi pesticid na javnoj ili zelenoj površini bez prethodne obavijesti, kako je određeno člankom 72. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

23. pruža usluge tretiranja, a ne ispunjava propisane uvjete iz članka 79. stavaka 3. do 8. ovoga Zakona

24. ne postupi po rješenju inspektora u skladu s člankom 89. stavkom 3. ovoga Zakona

25. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno članku 90. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

26. ne ispravi nepravilnosti u roku koji joj je odredio poljoprivredni inspektor.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 1. do 19. te točaka 22. do 26. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 14. i 15. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 20. i 21. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. za potrebe provedbe izobrazbe sklopi ugovor s osobom koja nije ovlašteni predavač u skladu s člankom 27. stavkom 5. ovoga Zakona

2. obavlja predavanje i sudjeluje u provedbi izobrazbe predavač koji ne ispunjava uvjete iz članka 27. ovoga Zakona

3. obavlja poslove distribucije i prodaje pesticida u svojstvu distributera pesticida ili daje savjete o sigurnoj i pravilnoj primjeni pesticida, iako njezini zaposlenici ne ispunjavanju uvjete iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona te članka 12. stavaka 1., 6. i 8. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 33. stavkom 4. ovoga Zakona

4. u svojstvu odgovorne osobe, savjetnika ili distributera pesticida zaposlenici savjetuju uporabu pesticida suprotno uvjetima iz registracije odnosno s etikete sukladno članku 49. podstavku 1. ovoga Zakona te članku 51. stavku 1. podstavku 4. ovoga Zakona

5. obavlja poslove prodaje pesticida, a zaposlenici ne udovoljavaju propisima iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona

6. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede objekata i prostorija prema članku 34. te opreme prema članku 35. ovoga Zakona

7. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede oblika, mjesta i općih uvjeta prodaje prema članku 42. ovoga Zakona te članku 43. ovoga Zakona

8. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede skladištenja prema članku 37. ovoga Zakona te članku 38. ovoga Zakona

9. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede posebnih uvjeta za objekte za distribuciju i/ili prodaju pesticida posrednicima u prodaji prema članku 39. ovoga Zakona

10. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede posebnih uvjeta za specijalizirane prodavaonice prema članku 40. ovoga Zakona

11. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede vođenja evidencija o prodaji pesticida i dostavi podataka o prodaji prema članku 52. stavcima 3., 4. i 5. ovoga Zakona

12. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom prema članku 33. stavku 5. ovoga Zakona

13. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede opreme, sredstava za skladištenje, načine za skladištenje i prodaju pesticida te sigurnosnih mjera prema člancima 33. do 36. ovoga Zakona

14. u svojstvu ispitne stanice unese u FIS podatke o uređajima koji nisu istiniti sukladno članku 61. stavku 7. ovoga Zakona

15. u svojstvu ispitne stanice ne ispunjava uvjete glede zaposlenika i opreme sukladno članku 58. stavku 1. ovoga Zakona, a obavlja redovite preglede uređaja

16. u svojstvu ispitne stanice ne vodi potrebne podatke o uređajima za primjenu pesticida i ne čuva izvještaje o pregledu i radne zapisnike testnog uređaja te ne vodi podatke u FIS-u sukladno članku 60. stavku 6. ovoga Zakona

17. u svojstvu korisnika pesticida kupi, posjeduje ili koristi pesticid namijenjen profesionalnim korisnicima, čiji zaposlenici nemaju izobrazbu iz članka 10. stavka 1. i članka 12. stavaka 1., 6. i 8. ovoga Zakona te po potrebi položen ispit iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona te vjerodajnicu iz članka 30. stavka 1. i iskaznicu iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona

18. u svojstvu korisnika pesticida ne vodi evidenciju o uporabi pesticida i ne čuva je u propisanom roku prema članku 73. stavku 8. ovoga Zakona

19. koristi uređaje koji nisu pregledani sukladno članku 55. stavku 8. ovoga Zakona te nemaju znak o obavljenom pregledu u skladu s člankom 57. stavcima 1. i 2. te člankom 56. stavkom 2. ovoga Zakona

20. ne prijavi novi uređaj za primjenu pesticida ovlaštenoj ispitnoj stanici prema članku 56. stavku 3. ovoga Zakona ili ne zatraži priznanje pregleda prema članku 62. stavku 1. ovoga Zakona

21. ne čuva izvještaje o pregledu te ne prijavi ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu prema članku 62. stavku 8. ovoga Zakona

22. ne odjavi uređaje u skladu s člankom 62. stavkom 9. ovoga Zakona

23. ne obavijesti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima pri tretiranju u skladu s člankom 67. stavkom 1. ovoga Zakona

24. korisnik pesticida ne poduzima propisane mjere radi zaštite vodnog okoliša i vode za piće u skladu s člankom 68. stavcima 1. i 2. i člankom 69. ovoga Zakona

25. korisnik pesticida ne provodi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida u skladu s člankom 70. stavkom 1. ovoga Zakona

26. korisnik pesticida obavlja tretiranje, a ne koristi odgovarajuća osobna zaštitna sredstva u skladu s člankom 73. stavkom 1. ovoga Zakona

27. korisnik pesticida ne čuva pesticide u skladu s člankom 75. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi

28. korisnik pesticida posjeduje, drži ili primjenjuje pesticid koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, nema valjano rješenje o registraciji ili dozvoli te ako je istekao rok za prodaju zaliha i primjenu pesticida u skladu s člankom 73. stavkom 3. ovoga Zakona

29. korisnik pesticida ne postupa s ambalažom pesticida, ostacima pesticida u ambalaži, ostacima škropiva sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom u skladu s člankom 76. stavkom 3. ovoga Zakona

30. korisnik pesticida u slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš ne postupi u skladu s člankom 74. stavkom 1. ovoga Zakona

31. korisnik pesticida ne primjenjuje opća načela integrirane zaštite bilja u skladu s člankom 77. stavkom 1. ovoga Zakona

32. korisnik pesticida ne dostavi podatke potrebne za vođenje zbirki podataka i evidencija u skladu s propisanim načinom dostave i rokom u kojem se podaci trebaju dostaviti u skladu s člankom 84. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona

33. stručne institucije iz članka 63. stavka 1. i članka 64. stavka 1. ovoga Zakona ne obavljaju svoje zadaće

34. ne spriječi zanošenje pesticida na druge poljoprivredne kulture u skladu s člankom 73. stavkom 6. ovoga Zakona

35. prostorije/prostori za skladištenje pesticida kod profesionalnih korisnika ne zadovoljavaju uvjete iz članka 75. ovoga Zakona

36. profesionalni korisnik ne priprema škropivo na način kako je propisano u članku 69. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 3. do 13. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 17. do 32. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

GLAVA XII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 93.

(1) Propise iz članka 8. stavka 4., članka 10. stavka 7., članka 11. stavka 4., članka 14. stavka 6., članka 16. stavka 2., članka 21. stavka 4., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 7., članka 33. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 44. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 10., članka 52. stavka 6., članka 54. stavka 9., članka 55. stavka 9., članka 56. stavka 6., članka 57. stavka 7., članka 58. stavka 8., članka 60. stavka 11., članka 63. stavka 14., članka 64. stavka 5., članka 65. stavka 9., članka 67. stavka 2., članka 71. stavka 4., članka 73. stavka 14., članka 77. stavka 13., članka 78. stavka 4., članka 80. stavka 8., članka 83. stavka 5., članka 84. stavka 10. i članka 86. stavka 6. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od godinu od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 68. stavka 3. i članka 70. stavka 4. Zakona donijet će ministar u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.):

– Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 140/14. i 87/21.)

– Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 85/19.)

– Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (»Narodne novine«, br. 141/21.)

– Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama (»Narodne novine«, br. 141/21.).

Prijelazne odredbe

Članak 94.

(1) Polaznicima izobrazbe koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završili osnovni modul izobrazbe za savjetnike za poslove savjetnika – prodavača i stekli iskaznicu za savjetnika, a ne ispunjavaju uvjete za savjetnika iz članka 19. ovoga Zakona, navedena iskaznica stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti te navedeni polaznici izobrazbe nastavljaju dopunsku izobrazbu u svojstvu distributera.

(2) Polaznicima izobrazbe koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završili osnovni modul izobrazbe za distributere kao odgovorne osobe i stekli iskaznicu za distributere, a ispunjavaju uvjete za savjetnika iz članka 19. ovoga Zakona, iskaznica vrijedi kao da su stekli iskaznicu za savjetnika te navedeni polaznici izobrazbe nastavljaju dopunsku izobrazbu u svojstvu savjetnika.

(3) Rješenja o ovlaštenju provoditelja izobrazbe, donesena u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) ostaju na snazi do donošenja ovlaštenja za provedbu izobrazbe na temelju ovoga Zakona te su provoditelji izobrazbe dužni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju sukladno odredbama ovoga Zakona, a ako to ne učine do isteka tog roka, važeća rješenja Ministarstvo će ukinuti rješenjem.

(4) Rješenja o ovlaštenju predavača, donesena u skladu s člankom 6. stavkom 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.), ostaju na snazi.

(5) Distributeri pesticida obvezni su dostavljati podatke o prodanim količinama pesticida krajnjim korisnicima putem e-Obrasca do uspostave elektroničke registracije kupaca.

(6) Rješenja o ovlaštenju ispitnih stanica, donesena u skladu s člankom 13. stavkom 9. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.), ostaju na snazi do donošenja ovlaštenja na temelju ovoga Zakona te su ispitne stanice dužne u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju sukladno odredbama ovoga Zakona, a ako to ne učine do isteka tog roka, važeća rješenja Ministarstvo će ukinuti rješenjem.

(7) Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon iz članka 57. stavka 5. ovoga Zakona ustrojava Ministarstvo u roku od šest godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) Rješenja o ovlaštenju pružatelja usluga, donesena u skladu s člankom 22. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.), ukinut će se rješenjem u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(9) Pružatelji usluga iz stavka 8. ovoga članka upisuju se u FIS-u u skladu s člankom 81. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(10) Pravne i fizičke osobe dužne su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 3., 6. i 8. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nedovršeni postupci

Članak 95.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) te Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12. i 141/21.).

Stupanje na snagu

Članak 97.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić