Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

pročišćeni tekst zakona

NN 14/14, 73/17, 84/21, 155/23

na snazi od 31.07.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Članak 1. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

Ovim se Zakonom osniva Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) kao javna ustanova, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, zakonima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, tržište nafte i naftnih derivata i drugim propisima koji uređuju ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava Agencije.

Članak 2. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena ovim Zakonom i drugim propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida te tržište nafte i naftnih derivata.

Članak 3. (NN 14/14, 73/17)

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za energetiku.

(2) Agencija se upisuje u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 4. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

(1) U okviru svoje djelatnosti Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. pruža sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, kao i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te u poslovima vezanim uz razvoj i primjenu novih održivih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije

2. vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida određenih područja Republike Hrvatske te priprema i organizira prezentacije

3. daje prijedloge ministarstvu nadležnom za energetiku za donošenje odluke o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, za odabir najboljeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora te sudjeluje u provedbi nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, u svrhu izdavanja dozvole i sklapanja ugovora

4. utvrđuje troškove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

5. osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina

6. prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina, trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida te ostalih novih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije

7. izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina

8. odobrava radne programe i budžete u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

9. kontrolira troškove po ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika u svrhu povrata troškova

10. daje podršku investitoru u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a sukladno propisima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i ugovoru sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i investitora

11. pruža pomoć investitoru u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za zemljišne čestice unutar istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

12. izvještava Europsku komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti po ovom Zakonu na koje im bude ukazano, uz poštovanje poslovne tajne

13. objavljuje i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće koje sadržava informacije o geografskim područjima koja su otvorena za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, izdanim dozvolama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ovlaštenicima dozvola i njihovu sastavu te procijenjenim rezervama koje se nalaze na njezinu teritoriju, ako navedeno ne predstavlja poslovne informacije povjerljive prirode

14. kontrolira izvješća koja su investitori dužni dostaviti prilikom trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, poduzima potrebne korektivne mjere, odobrava privremeni plan postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta te je odgovorna za praćenje, izvješćivanje i korektivne mjere nakon zatvaranja podzemnog skladišta

15. provodi naftno-rudarske radove u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske

16. predlaže osnivanje razvojnog društva radi poticanja i razvoja potencijala u istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u Republici Hrvatskoj sukladno propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda

17. priprema i dostavlja inicijative za izradu i izmjenu i dopunu prostornog plana te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja radi provedbe okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu sukladno propisima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

18. trgovinu na veliko naftnim derivatima

19. trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

20. kupnju i prodaju nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zanavljanja zaliha

21. puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe

22. organizaciju, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

23. utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

24. skladištenje naftnih derivata

25. skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske

26. kupnju i/ili gradnju spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima

27. nadzor količine i kvalitete obveznih zaliha nafte, naftnih derivata i usluga

28. prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata

29. suradnju s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima

30. provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma

31. suradnju s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima.

(2) Agencija kao javnu ovlast obavlja posao vođenja registra ugovora u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima.

(3) Osim poslova definiranih u stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(4) Agencija u suradnji s ministarstvom nadležnim za energetiku vodi i ažurira registre na digitalnoj platformi sukladno propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Članak 5. (NN 14/14, 84/21)

(1) Agencija je ovlaštena za ažurno prikupljanje i pripremu dokumentacije koja će se prezentirati potencijalnim investitorima radi njihova upoznavanja s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske.

(2) U praćenju izvršenja aktivnosti prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida sukladno izdanoj dozvoli, sklopljenom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i investitora, odredbama ovoga Zakona i odredbama drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, Agencija surađuje s nadležnim državnim tijelima u okviru njihove nadležnosti.

(3) Agencija je ovlaštena u svako doba za vrijeme trajanja dozvole i ugovora sklopljenog između investitora i Vlade Republike Hrvatske, zatražiti bilo koje podatke i/ili informacije od investitora vezane za ispunjenje obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole i odredbama sklopljenog ugovora, sukladno odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika. U svrhu praćenja i kontrole izvršavanja ugovora koji je investitor sklopio s Vladom Republike Hrvatske i kontrole troškova Agencija je ovlaštena od investitora zahtijevati uvid u svu dokumentaciju te joj je investitor isto dužan omogućiti.

(4) Agencija je ovlaštena formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

(5) Agencija može povjeriti energetskom subjektu s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, specijaliziranom za obavljanje poslova skladištenja, skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u objektima u vlasništvu Agencije te upravljanje tim objektima.

(6) Vlada Republike Hrvatske može zadužiti Agenciju da osigura i dugoročne zalihe naftnih derivata za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te zalihe naftnih derivata koje se formiraju sukladno zakonu kojim se reguliraju strateške robne zalihe.

(7) Količinu i strukturu zaliha iz stavka 6. ovoga članka, te dinamiku formiranja zaliha Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom na prijedlog ministarstva nadležnog za obranu, tijela nadležnog za strateške robne zalihe u cjelini i Agencije. Svi podaci o zalihama određuju se kao klasificirani i zahtijevaju primjenu mjera informacijske sigurnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 6. (NN 14/14, 73/17)

Brisan.

Članak 7. (NN 14/14, 73/17)

Brisan.

Članak 8.

(1) Unutarnji ustroj i djelatnost Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije koji donosi Upravno vijeće.

(2) Na pitanja ustrojstva, načina odlučivanja i rada Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom i Statutom Agencije na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o ustanovama.

Članak 9.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i Uprava.

Članak 10. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i pet članova.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je državni dužnosnik iz tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

(3) Članove Upravnog vijeća čine državni dužnosnici iz ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za prostorno uređenje te dva člana iz reda rukovodećih državnih službenika s odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva ili iz reda znanstvenika i stručnjaka iz područja energetike i gospodarstva.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenuje predsjednika i članove Upravnog vijeća.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 11.

(1) Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte Agencije, donosi i nadzire izvršenje godišnjeg programa rada Agencije, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(2) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

(3) Prije donošenja Statuta Upravno vijeće Agencije dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Poslove Agencije vodi Uprava koju čine predsjednik i tri člana.

(2) Predsjednik Uprave zastupa Agenciju samostalno i pojedinačno. Dva člana Uprave zastupaju Agenciju zajedno.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije ne mogu nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Uprava može u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć drugoj osobi da zastupa Agenciju u pravnom prometu.

(5) Djelokrug članova Uprave te poslovi prije čijeg poduzimanja je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

(6) Odluke iz djelokruga Agencije Uprava donosi većinom glasova svih članova. Ako za donošenje odluke nije postignuta većina glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 13.

(1) Predsjednika i članove Uprave Agencije, na temelju javnog natječaja, imenuje Vlada Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(2) Za predsjednika i članove Uprave Agencije mogu se imenovati osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij naftno-rudarske, geološke, ekonomske, pravne ili tehničke struke.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(4) Način, postupak i drugi uvjeti za biranje i razrješenje predsjednika i članova Uprave uređuju se Statutom Agencije.

Članak 14. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

(1) Sredstva za redovito obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Agencija ostvaruje i prihode od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu države iz poslovanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata koji se uplaćuju u državni proračun Republike Hrvatske, a čija se namjena korištenja propisuje ovim Zakonom.

(3) Namjenskim trošenjem prihoda iz stavka 2. ovoga članka smatra se:

– podmirenje troškova kupnje nafte i naftnih derivata radi formiranja obveznih zaliha

– podmirenje troškova osiguranja, skladištenja i zanavljanja obveznih zaliha

– podmirenje troškova kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha

– podmirenje troškova rada naftnih terminala u vlasništvu ili suvlasništvu Agencije i instalacija na pomorskom dobru koje Agencija koristi na temelju valjanog pravnog osnova

– podmirenje pratećih troškova u vezi sa stvaranjem preduvjeta za prihvat i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a radi povećanja sigurnosti prijevoza i skladištenja opasnih tereta i ograničavanja mogućih negativnih utjecaja na okoliš

– kupnja, gradnja, rekonstrukcija i dogradnja spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima.

(4) Agencija može ostvarivati prihode i iz drugih izvora, kao što su pomoći, donacije, sredstva iz fondova Europske unije i drugih sličnih fondova sukladno propisima, pod uvjetom da se time ne narušava njezina neovisnost.

(5) Statutom Agencije određuju se poslovi prije čijeg poduzimanja Uprava Agencije mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije, odnosno Upravno vijeće Agencije od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 16. (NN 14/14, 73/17, 84/21)

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za energetiku jednom godišnje i o tome podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja za prethodnu godinu.

(2) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 30. travnja, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 30. travnja, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

Članak 17.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 18. (NN 14/14, 73/17, 155/23)

(1) Na pravni status službenika i namještenika Agencije primjenjivat će se zakonski propisi kojima se uređuju plaće u javnim službama, kolektivni ugovor i opći propisi o radu.

(2) Prestao važiti.

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će privremenog predsjednika Uprave Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni predsjednik Uprave Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(3) Mandat privremenog predsjednika Uprave Agencije traje do imenovanja Uprave Agencije, ne duže od tri mjeseca.

Članak 20.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 21.

Agencija započinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 73/17 od 05.02.2017.

Članak 11.

(1) Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa pripajanja iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat ravnatelju, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, zaposlenici Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije za ugljikovodike.

(4) Plaće i druga materijalna prava preuzetim zaposlenicima iz stavka 3. ovoga članka isplaćuju se na teret sredstava Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte do prestanka njezina rada.

Članak 12.

(1) Danom upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, Agencija za ugljikovodike od Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata preuzima zaposlene, svu uredsku i drugu opremu, sredstva za rad, prava i obveze te financijska sredstva.

(2) Danom upisa pripajanja, Agencija za ugljikovodike preuzima zaposlenike zatečene u radnom odnosu u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, a koji s danom preuzimanja postaju zaposlenici Agencije za ugljikovodike.

(3) Do dana upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike uskladit će Statut i druge opće akte Agencije za ugljikovodike s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovat će Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 84/21 od 23.07.2021.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Imenovanjem članova Upravnog vijeća Agencije iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat članovima Upravnog vijeća Agencije imenovanih prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije iz stavka 1. ovoga članka uskladit će Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona u roku od 180 dana od imenovanja Upravnog vijeća.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić