Povezani zakoni

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

NN 36/15, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Područje koje se uređuje

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju tehnički zahtjevi u pogledu stupnja čistoće koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina, postupak označivanja, postupak ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu, prava i obveze proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina, te inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Na pitanja inspekcijskog nadzora koja nisu uređena ovim Zakonom i provedbenim propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o mjeriteljstvu kojima se uređuje mjeriteljska inspekcija.

(2) Na postupovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom i provedbenim propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje opći upravni postupak.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. Plemenite kovine su platina, zlato i srebro. Po stupnju plemenitosti na prvom mjestu je platina, zatim zlato pa srebro. Platinsku grupu plemenitih kovina čine paladij, iridij, rodij, rutenij i osmij.

2. Neplemenite kovine (base metal) su sve druge kovine osim platine, zlata i srebra.

3. Slitina plemenitih kovina je čvrsta homogena smjesa jedne plemenite kovine s drugom plemenitom kovinom ili nekim drugim kovinama.

4. Slitina za lemljenje je slitina plemenite kovine koja se može koristiti samo za lemljenje predmeta od plemenite kovine.

5. Predmeti od plemenitih kovina su predmeti izrađeni u cijelosti od istih ili različitih plemenitih kovina ili njihovih slitina koji sukladno odredbama ovoga Zakona imaju odgovarajući stupanj čistoće.

6. Čistoća je maseni udio plemenite kovine u ukupnoj masi slitine, izražen u tisućitim dijelovima.

7. Oznaka čistoće je troznamenkasta brojčana vrijednost koja odgovara jednom od propisanih stupnjeva čistoće.

8. Stupanj čistoće je najniži propisani maseni udio plemenite kovine u ukupnoj masi slitine, izražen u tisućitim dijelovima (x/1000) odnosno promilima (‰).

9. Državni žig je oznaka čistoće kojom se potvrđuje ispravnost ispitivanog predmeta od plemenite kovine u pogledu vrste plemenite kovine, čistoće i oznaka propisanih ovim Zakonom.

10. Mješovit predmet je predmet sastavljen od slitine različitih plemenitih kovina ili predmet sastavljen od jedne plemenite kovine različitih stupnjeva čistoće ili predmet sastavljen od slitina plemenitih kovina s drugim kovinama ili predmet sastavljen od plemenite kovine i drugih materijala.

11. Prevlaka je sloj plemenite kovine, neplemenite kovine ili nekog drugog materijala koji se nanosi na predmet od plemenitih kovina ili na pojedine dijelove predmeta od plemenitih kovina kemijskim, elektrokemijskim, mehaničkim ili fizikalnim postupkom.

12. Poluproizvod je predmet od plemenite kovine namijenjen za izradu gotovih predmeta od plemenitih kovina.

13. Poluge, odljevci i granule od plemenitih kovina su neobrađene plemenite kovine namijenjene daljnjoj obradi.

14. Proizvođač predmeta od plemenitih kovina je pravna ili fizička osoba registrirana za proizvodnju (izradu) i/ili popravak predmeta od plemenitih kovina (nakita) i srodnih proizvoda od plemenitih kovina. Proizvođač predmeta od plemenitih kovina ima registriran znak proizvođača.

15. Dobavljač predmeta od plemenitih kovina je pravna ili fizička osoba koja je ovlašteni zastupnik proizvođača, distributer ili uvoznik predmeta od plemenitih kovina. Dobavljač predmeta od plemenitih kovina ima registriran znak dobavljača.

16. Znak proizvođača je identifikacijski znak proizvođača kojim proizvođač označuje predmete od plemenitih kovina u skladu s odredbama ovoga Zakona.

17. Znak dobavljača je identifikacijski znak dobavljača kojim dobavljač označuje predmete od plemenitih kovina u skladu s odredbama ovoga Zakona.

18. Označivanje predmeta od plemenitih kovina je utiskivanje znaka proizvođača ili dobavljača, odgovarajuće oznake čistoće te drugih propisanih oznaka na predmetima od plemenitih kovina.

19. Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina je postupak utvrđivanja sastava, čistoće te identifikacijskih oznaka na predmetima od plemenitih kovina.

20. Žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom je utiskivanje državnog žiga na predmete od plemenitih kovina.

21. Stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje predmeta od plemenitih kovina na tržište.

22. Stavljanje na raspolaganje na tržištu je svaka isporuka predmeta od plemenitih kovina za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja.

23. Nadzor predmeta od plemenitih kovina je skup svih aktivnosti propisanih ovim Zakonom kojima podliježu predmeti od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Državni zavod za mjeriteljstvo

Članak 4.

(1) Upravne i stručne poslove iz članka 1. ovoga Zakona obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) U svrhu provedbe nadzora predmeta od plemenitih kovina Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. priprema nacrte zakona i prijedloge drugih propisa o tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina te drugih tehničkih zahtjeva u pogledu izrade predmeta od plemenitih kovina i prijedloge drugih propisa

2. dodjeljuje znak proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina

3. ispituje i žigoše predmete od plemenitih kovina

4. provodi inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona

5. obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga na temelju ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.

Predmeti od plemenitih kovina na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

1. predmete od plemenitih kovina starije proizvodnje koji imaju posebnu kulturnu, povijesnu ili umjetničku vrijednost

2. poluproizvode od plemenitih kovina i njihove slitine koji se upotrebljavaju u industriji ili služe daljnjoj obradi

3. instrumente, uređaje i njihove dijelove izrađene od plemenitih kovina koji se upotrebljavaju u proizvodnji, industriji i u znanstvene, medicinske i veterinarske svrhe, u zubarstvu te na ostatke plemenitih kovina po završenoj proizvodnji

4. kovani novac od plemenitih kovina koji se koristi kao sredstvo plaćanja, jubilarni kovani novac i medalje (sportske, vojne i dr.) izrađene od plemenitih kovina i njihovih slitina

5. predmete od plemenitih kovina koji su u potpunosti prekriveni emajlom ili optočeni poludragim i dragim kamenjem, biserjem i sličnim predmetima

6. držače za drago kamenje, biserje ili koji drugi predmet, odnosno kopče u kojima je masa plemenite kovine neznatna u odnosu na ukupnu masu predmeta

7. slitine za lemljenje na bazi platine, zlata ili srebra

8. poluge, pločice, štapiće, granule i slične poluproizvode i proizvode koji se upotrebljavaju u bankovnom i burzovnom optjecaju.

 

 

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI U POGLEDU STUPNJA ČISTOĆE KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PREDMETI OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 6.

Predmeti od plemenitih kovina moraju ispunjavati tehničke zahtjeve u pogledu stupnja čistoće:

1. Predmeti od platine: 950 tisućitih (950/1000)

900 tisućitih (900/1000)

850 tisućitih (850/1000)

2. Predmeti od zlata: 999 tisućitih (999/1000)

950 tisućitih (950/1000)

916 tisućitih (916/1000)

840 tisućitih (840/1000)

750 tisućitih (750/1000)

585 tisućitih (585/1000)

375 tisućitih (375/1000)

3. Predmeti od srebra: 999 tisućitih (999/1000)

950 tisućitih (950/1000)

925 tisućitih (925/1000)

900 tisućitih (900/1000)

800 tisućitih (800/1000).

Članak 7.

(1) Nije dopušten negativni odmak čistoće predmeta od plemenitih kovina od stupnjeva čistoće propisanih člankom 6. ovoga Zakona.

(2) Predmeti od plemenitih kovina koji imaju čistoću veću od propisane za određeni stupanj čistoće iz članka 6. ovoga Zakona, a manju od sljedećeg višeg stupnja čistoće, smatraju se predmetima od plemenitih kovina koji imaju čistoću nižeg stupnja.

(3) Način određivanja stupnjeva čistoće te oblik i sadržaj oznake čistoće pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

7. Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina

9. Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

Članak 8.

Predmeti od platine koji imaju čistoću manju od 850/1000, predmeti od zlata koji imaju čistoću manju od 375/1000 i predmeti od srebra koji imaju čistoću manju od 800/1000 ne smatraju se predmetima od plemenitih kovina u smislu ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Predmeti od plemenitih kovina, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati i druge tehničke zahtjeve koji se odnose na stupanj čistoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugih plemenitih kovina, dijelove od neplemenitih kovina i dijelove od drugih materijala ako ih predmet od plemenite kovine sadrži te druge zahtjeve u pogledu njihove izrade.

(2) Tehničke zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

10. Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina

 

III. OZNAČIVANJE, ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 10.

Predmeti od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu moraju biti označeni te ispitani i žigosani državnim žigom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

1. Označivanje predmeta od plemenitih kovina

Članak 11.

(1) Proizvođač predmeta od plemenitih kovina dužan je izrađeni predmet od plemenitih kovina označiti svojim znakom proizvođača i odgovarajućom oznakom čistoće.

(2) Sadržaj, oblik i dimenzije znaka proizvođača pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

6. Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

Članak 12.

(1) Dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je predmet od plemenitih kovina označiti svojim znakom dobavljača.

(2) Ako predmet od plemenitih kovina označen znakom dobavljača nema utisnutu oznaku čistoće, dobavljač je dužan predmet od plemenitih kovina označiti oznakom čistoće sukladno članku 6. ovoga Zakona.

(3) U Republici Hrvatskoj neće se sprječavati stavljanje na tržište predmeta od plemenitih kovina označenih državnim žigom neke druge države članice Europske unije, države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turske, koji u svom izgledu ne sadrže brojčanu oznaku stupnja čistoće već neki drugi simbol koji predstavlja određenu vrstu plemenite kovine i određeni zakonski stupanj čistoće, pod uvjetom da je informacija koju u sebi sadrži ekvivalentna brojčanim oznakama stupnja čistoće.

(4) Sadržaj, oblik i dimenzije znaka dobavljača pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

5. Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

Mješoviti predmeti

Članak 13.

(1) Predmet od plemenitih kovina koji se sastoji od slitina različitih plemenitih kovina među kojima nisu jasno uočljive razlike ili granice označuju se oznakom čistoće plemenite kovine najnižeg stupnja plemenitosti.

(2) Predmet od plemenitih kovina koji se sastoji od slitina istih plemenitih kovina ali različitih stupnjeva čistoće među kojima nisu jasno uočljive razlike i granice, označuju se oznakom čistoće plemenite kovine najmanjeg stupnja čistoće.

(3) Predmet od plemenitih kovina koji se sastoji od slitina različitih plemenitih kovina među kojima je jasno uočljiva granica, označivanje čistoće obvezno je na dijelu izrađenom od slitine plemenite kovine koja je najnižeg stupnja čistoće, a ostali dijelovi toga predmeta ne moraju biti označeni. Ako ti ostali dijelovi moraju biti označeni, označuju se oznakom čistoće koju ima slitina od plemenite kovine od koje su ti dijelovi izrađeni.

(4) Kod mješovitih predmeta od plemenitih kovina dopuštena je uporaba neplemenitih kovina i drugih materijala tako da:

1. mora biti jasno uočljiva granica između plemenite kovine i neplemenite kovine odnosno drugih materijala

2. prevlaka od neplemenite kovine ili drugih materijala ne smije izgledati kao prevlaka od plemenitih kovina.

Mješoviti predmeti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka koji se sastoje od dijelova plemenitih kovina i dijelova drugih neplemenitih kovina označuju se oznakom čistoće na dijelu izrađenom od plemenite kovine, a dijelovi od neplemenitih kovina koji su sastavni dio predmeta moraju biti označeni oznakom M koju na predmet utiskuje proizvođač odnosno dobavljač.

(5) Za punjenje predmeta od plemenitih kovina ne smiju se koristiti neplemenite kovine ili drugi materijali.

Rješenje o znaku proizvođača odnosno dobavljača

Članak 14.

(1) Rješenje o znaku proizvođača odnosno dobavljača donosi Zavod na zahtjev pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili popravka predmeta od plemenitih kovina i srodnih proizvoda odnosno na zahtjev pravne ili fizičke osobe zastupnika, distributera ili uvoznika.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Zavod dodjeljuje znak proizvođača odnosno znak dobavljača kojim proizvođač odnosno dobavljač označuje predmete od plemenitih kovina.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka važi pet godina od dana izvršnosti.

(4) Radi izdavanja novog rješenja proizvođač odnosno dobavljač mora podnijeti zahtjev Zavodu najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 3. ovog članka.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Zavod može donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka i na zahtjev člana udruženja umjetnika primijenjenih umjetnosti koji izrađuju umjetničke predmete u postupku i na način propisan za proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

Članak 15.

(1) Proizvođač predmeta od plemenitih kovina izradit će žig sa znakom proizvođača koji mu je Zavod dodijelio rješenjem o znaku proizvođača.

(2) Dobavljač predmeta od plemenitih kovina izradit će žig sa znakom dobavljača koji mu je Zavod dodijelio rješenjem o znaku dobavljača.

(3) O znaku proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina Zavod vodi evidenciju.

(4) Matrica i otisak znaka proizvođača i znaka dobavljača predmeta od plemenitih kovina čuvaju se u Zavodu.

(5) Troškove dodjeljivanja znaka proizvođača odnosno dobavljača iz članka 14. ovoga Zakona snosi proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina.

(6) Troškove dodjeljivanja znaka proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina iz stavka 5. ovoga članka te način vođenja evidencije iz stavka 3. ovoga članka propisuje pravilnikom ravnatelj Zavoda.

5. Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

6. Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

12. Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Članak 16.

(1) Zavod će ukinuti rješenje o znaku proizvođača odnosno rješenje o znaku dobavljača:

1. ako proizvođač odnosno dobavljač prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom i provedbenim propisima

2. ako je proizvođač odnosno dobavljač pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za kazneno djelo krivotvorenja znakova za označivanje predmeta od plemenitih kovina

3. prestankom proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina

4. ako proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina to zatraži.

(2) Ako Zavod ukine rješenje o znaku proizvođača odnosno rješenje o znaku dobavljača zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je vratiti žig sa znakom proizvođača odnosno znakom dobavljača u Zavod nastupanjem izvršnosti rješenja o ukidanju.

(3) Ako proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina ne podnese zahtjev za izdavanje novog rješenja sukladno članku 14. stavku 4. ovoga Zakona, dužan je vratiti žig sa svojim znakom proizvođača odnosno dobavljača u roku od 15 dana od dana prestanka važenja rješenja o znaku proizvođača odnosno dobavljača.

(4) Ako Zavod rješenjem odbije zahtjev za izdavanje novog rješenja sukladno članku 14. stavku 4. ovoga Zakona, proizvođač odnosno dobavljač dužan je vratiti žig sa svojim znakom proizvođača odnosno dobavljača nastupanjem izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Opći uvjeti koje mora ispunjavati proizvođač odnosno dobavljač

Članak 17.

(1) Opći uvjeti koje mora ispunjavati proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina:

1. registracija djelatnosti proizvodnje i/ili popravka predmeta od plemenitih kovina i srodnih proizvoda proizvođača odnosno odgovarajuće djelatnosti dobavljača u sudskom ili obrtnom registru

2. potrebna oprema i prostor.

(2) Uvjete iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te ostale posebne tehničke uvjete koje mora ispunjavati proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

5. Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

6. Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

Članak 18.

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je o svakoj promjeni u vezi s obavljanjem djelatnosti obavijestiti Zavod najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

2. Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom

Članak 19.

(1) Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju predmeta državnim žigom.

(2) Ispitivanjem i žigosanjem predmeta od plemenitih kovina utvrđuje se i jamči njegova čistoća.

(3) Troškove ispitivanja i žigosanja državnim žigom predmeta od plemenitih kovina snosi proizvođač odnosno dobavljač.

(4) Sadržaj i oblik državnog žiga, postupak ispitivanja i žigosanja državnim žigom, te troškove ispitivanja i žigosanja državnim žigom predmeta od plemenitih kovina pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

9. Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

12. Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

13.  Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

Članak 20.

(1) Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom provodi Zavod na zahtjev proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

(2) Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina mora naznačiti vrstu, stupanj čistoće, masu i broj komada predmeta od plemenitih kovina.

Članak 21.

(1) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da predmet od plemenitih kovina ima čistoću odgovarajućeg stupnja čistoće propisanog člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona, žigosat će predmet od plemenitih kovina državnim žigom.

(2) Ako Zavod u postupku ispitivanja utvrdi da predmet ima čistoću manju od najmanjeg stupnja čistoće propisanog člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona, uskratit će žigosanje i donijeti rješenje o odbijanju žigosanja državnim žigom.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

Postupak ispitivanja čistoće predmeta od plemenitih kovina Zavod provodi kvalitativnim metodama ili kvantitativnim kemijskim analizama.

Članak 23.

(1) Ako se na temelju provedene kvalitativne metode utvrdi da predmet od plemenitih kovina nema stupanj čistoće koji je naveden u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, Zavod će predmet ispitati kvantitativnom kemijskom analizom.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne osigura uzorak predmeta od plemenitih kovina za provedbu postupka kvantitativne kemijske analize, Zavod će izdvojiti uzorak iz dostavljenih predmeta od plemenitih kovina dostavljenih na ispitivanje, za provedbu te analize.

(3) U postupku kvantitativne kemijske analize Zavod može u svrhu ispitivanja, kada je to nužno, oštetiti predmet ili veći broj predmeta bez obveze plaćanja naknade za oštećeni predmet.

(4) Ako rezultat kemijske analize nije u skladu s navedenim stupnjem čistoće u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, troškove kemijske analize snosi podnositelj zahtjeva.

(5) Visinu i način plaćanja troškova iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

12. Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Članak 24.

Ako se predmet od plemenitih kovina koji je označen i žigosan državnim žigom doradi ili preradi, mora se prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu ponovno ispitati i žigosati državnim žigom.

Članak 25.

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina ne smije prenositi utisnuti znak proizvođača odnosno znak dobavljača, oznake čistoće i državni žig s jednoga na drugi predmet od plemenitih kovina.

Predmeti od plemenitih kovina koji ne podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju državnim žigom

Članak 26.

(1) Obvezno ispitivanje i žigosanje ne provodi se za:

1. predmete od zlata mase manje od 3 g (tri grama)

2. predmete od srebra mase manje od 3 g (tri grama).

(2) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka mogu se ispitati i žigosati državnim žigom ako to proizvođač ili dobavljač pismeno zatraži.

 

Članak 27.

Predmeti od plemenitih kovina proizvedeni u Republici Hrvatskoj a namijenjeni stavljanju na tržište ili na raspolaganje na tržištu izvan Republike Hrvatske, moraju biti označeni oznakom čistoće, ali ne podliježu obvezi utiskivanja znaka proizvođača niti podliježu obvezi ispitivanja i žigosanja državnim žigom osim ako to pismeno zatraži proizvođač.

Certifikat o žigosanju

Članak 28.

(1) Zavod će nakon provedenog postupka ispitivanja predmeta od plemenitih kovina, u zamjenu za državni žig, izdati certifikat o žigosanju ako bi se žigosanjem oštetio predmet od plemenitih kovina te ako je zbog tehničkih razloga teško utisnuti državni žig.

(2) Izgled i sadržaj certifikata o žigosanju iz stavka 1. ovoga članka te visinu i način plaćanja troškova njegova izdavanja pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

(3) Na postupak izdavanja certifikata o žigosanju sukladno se primjenjuju odredbe članka 21. ovoga Zakona.

12. Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

13.  Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

Oprema i prostor za ispitivanje i žigosanje

Članak 29.

(1) Zavod provodi ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom u službenim prostorijama Zavoda.

(2) Iznimno, na zahtjev proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina Zavod može odobriti ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom izvan prostorija Zavoda ako prostorije proizvođača odnosno dobavljača udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima.

(3) Troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina državnim žigom izvan prostorija Zavoda snosi podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Tehničke uvjete koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te visinu i način plaćanja troškova iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

8. Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

12. Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

3. Međusobno priznavanje

Članak 30.

(1) Obvezi označivanja znakom dobavljača ne podliježu dobavljači predmeta od plemenitih kovina ako su predmeti označeni znakom proizvođača druge države članice Europske unije, države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turske.

(2) Obvezi označivanja znakom dobavljača ne podliježu ni dobavljači predmeta od plemenitih kovina ako su predmeti od plemenitih kovina označeni znakom proizvođača iz trećih zemalja s kojima je u tom smislu Republika Hrvatska sklopila međunarodni sporazum.

Članak 31.

(1) U Republici Hrvatskoj priznaju se državni žigovi koji su izdani u drugoj državi članici Europske unije, državi potpisnici Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turskoj pod uvjetom da primjenjuje sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina koji je istovjetan ili sličan sustavu ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj.

(2) Primjena sličnog ili istovjetnog sustava iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina provodi neovisno tijelo ili institucija koju je imenovala Vlada, nadležno ministarstvo ili neko drugo tijelo državne uprave države članice iz koje se predmeti od plemenitih kovina unose.

(3) U Republici Hrvatskoj priznaju se i drugi žigovi koji su izdani u državama potpisnicama međunarodnih sporazuma u području plemenitih kovina čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

 

IV. UVJETI PRODAJNOG PROSTORA

Članak 32.

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina koji izlaže predmete od plemenitih kovina u svom prodajnom prostoru mora na vidljivom mjestu istaknuti slike državnih žigova te kupcima staviti na raspolaganje povećalo kojim se ti žigovi na predmetima mogu raspoznati.

Članak 33.

(1) Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina koji u prodajnom prostoru izlaže, drži pripremljene za prodaju ili izlaže kao uzorke predmete od plemenitih kovina,morate predmete od plemenitih kovina držati odvojeno od ostalih predmeta.

(2) Predmeti od plemenitih kovina koji su namijenjeni za prodaju moraju imati natpisnu pločicu s imenom plemenite kovine na hrvatskom jeziku.

(3) Ako su u prodajnom prostoru izloženi predmeti za koje nije propisana obveza ispitivanja i žigosanja državnim žigom za te predmete mora biti istaknut natpis iz kojeg je vidljivo da nisu žigosani državnim žigom.

Članak 34.

(1) Ako se cijena predmeta od plemenitih kovina određuje na temelju mase, u prodajnom prostoru proizvođača odnosno dobavljača mora se nalaziti zlatarska vaga koja se upotrebljava za vaganje predmeta od plemenitih kovina.

(2) Zlatarska vaga iz stavka 1. ovoga članka mora se redovito ovjeravati i mora imati takva tehnička svojstva koja će osigurati potrebnu točnost mjerenja mase svih predmeta od plemenitih kovina izloženih za prodaju.

(3) Zlatarska vaga ovjerava se u ovjernim razdobljima sukladno Zakonu o mjeriteljstvu.

 

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 35.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode mjeriteljski inspektori Zavoda sukladno ovlaštenjima propisanim Zakonom o mjeriteljstvu i ovim Zakonom.

(2) Mjeriteljski inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora mogu zahtijevati od proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina sve podatke i potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na predmete od plemenitih kovina te provoditi odgovarajuće preglede prostora u kojem se ti predmeti proizvode i izlažu za prodaju, a proizvođači odnosno dobavljači predmeta od plemenitih kovina su to dužni osigurati.

(3) Mjeriteljski inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora mogu uzimati uzorke predmeta od plemenitih kovina i dati ih na ispitivanje radi utvrđivanja njihove sukladnosti s tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće.

(4) Način uzimanja uzoraka i način plaćanja troškova za uzimanje uzoraka iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

11. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

Članak 36.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora iz članka 35.ovoga Zakona mjeriteljski inspektor može rješenjem izreći mjere:

1. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku u kojem se te nepravilnosti i ti nedostaci moraju otkloniti

2. privremeno zabraniti stavljanje na tržište odnosno na raspolaganje na tržištu predmeta od plemenitih kovina odnosno narediti povlačenje iz prodaje predmeta od plemenitih kovina ako u inspekcijskom nadzoru utvrdi da nisu označeni odnosno žigosani u skladu s odredbama ovoga Zakona te ih na propisani način zapečatiti

3. zabraniti uporabu znaka proizvođača odnosno dobavljača ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi:

– da proizvođač odnosno dobavljač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i provedbenim propisima (članak 16. stavak 1. točka 1.)

– da je proizvođač odnosno dobavljač pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za kazneno djelo krivotvorenja znakova za obilježavanje predmeta od plemenitih kovina (članak 16. stavak 1. točka 2.)

– prestanak proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina (članak 16. stavak 1. točka 3.) te

– da proizvođač odnosno dobavljač nije vratio žig sa znakom proizvođača odnosno dobavljača (članak 16. stavak 2. i stavak 3).

(2) Mjeru iz stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga članka mjeriteljski inspektor će izreći rješenjem bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana utvrđene nepravilnosti.

(3) Predmeti od plemenitih kovina na koje se odnosi mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka moraju se podnijeti na ispitivanje i žigosanje Zavodu u omotu koji je zapečaćen od strane mjeriteljskog inspektora uz koji mora biti priložena preslika zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Članak 37.

Protiv rješenja mjeriteljskog inspektora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 38. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik odnosno novčanom kaznom od 260,00 do 1320,00 eura pravna osoba:

1. ako ne vrati žig sa znakom proizvođača odnosno dobavljača u Zavod (članak 16. stavci 2. i 3.)

2. ako ne obavijesti Zavod o promjeni u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti (članak 18.)

3. ako u svom prodajnom prostoru nije istaknula slike državnih žigova i nije stavila strankama na raspolaganje povećalo za raspoznavanje žigova (članak 32.)

4. ako u prodajnom prostoru ne drži i ne izlaže predmete od plemenitih kovina na propisani način (članak 33.)

5. ako u prodajnom prostoru nema zlatarsku vagu, ako zlatarska vaga nije ovjerena, te ako zlatarska vaga nema svojstva koja će osigurati potrebnu točnost mjerenja mase svih predmeta od plemenitih kovina izloženih za prodaju (članak 34.)

6. ako proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina ne postupi sukladno zahtjevu mjeriteljskog inspektora (članak 35. stavak 2).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 39. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik odnosno novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura pravna osoba:

1. ako stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu predmete od plemenitih kovina koji nisu označeni, ispitani i žigosani državnim žigom (članak 10. i članak 19. stavak 1.)

2. ako prije označen i žigosan državnim žigom predmet od plemenite kovine bude dorađen ili prerađen, a prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu ne bude ponovno ispitan i žigosan državnim žigom (članak 24.)

3. ako prenese utisnuti znak proizvođača odnosno znak dobavljača, oznake čistoće i državni žig s jednoga na drugi predmet od plemenitih kovina (članak 25.)

4. ako nije postupila u skladu s rješenjem mjeriteljskog inspektora o privremenoj zabrani stavljanja na tržište odnosno na raspolaganje na tržištu predmeta od plemenitih kovina ili povlačenju iz prodaje predmeta od plemenitih kovina (članak 36. stavak 1. točka 2).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 1060,00 eura za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

VII. NOTIFIKACIJA

Članak 40.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Ravnatelj Zavoda donijet će provedbene propise iz članka 7. stavka 3., članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 2., članka 12. stavka 4., članka 15. stavka 6., članka 17. stavka 2., članka 19. stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 28. stavka 2., članka 29. stavka 4. i članka 35. stavka 4., a na temelju ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93.)

– Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 9/94.)

– Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 5/09.)

– Pravilnik o oblicima državnih žigova (»Narodne novine«, br. 107/93. i 73/03.)

– Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 107/93.)

– Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 107/93.)

– Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 107/93.)

ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 42.

(1) Proizvođači predmeta od plemenitih kovina koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili popravaka predmeta od plemenitih kovina, nakita i srodnih proizvoda od plemenitih kovina na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93.) dužni su podnijeti zahtjev radi donošenja novog rješenja o znaku proizvođača u skladu s ovim Zakonom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka proizvođači zadržavaju svoj identifikacijski znak proizvođača.

Članak 43.

Postupci koji su započeti na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93.) nastavit će se i dovršiti prema odredbama toga Zakona.

Članak 44.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Pravilnik o stupnju finoće zlatnih poluproizvoda za zubnoprotetske predmete i o načinu obavljanja kontrole zlatnih poluproizvoda za te predmete (»Službeni list« SFRJ, br. 30/82., preuzet na temelju članka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, »Narodne novine«, br. 53/91.)

– Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 45/92. i 52/92.)

– Naredba o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 77/92.).

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz N 114/22

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić