Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

pročišćeni podzakonski propisi

I. OPĆE ODREDBE

Područje koje se uređuje

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav točnih i međusobno spojivih mjerenja, sustav mjernih jedinica, mjerni etaloni, utvrđivanje mjeriteljskih zahtjeva za mjerila u zakonskom mjeriteljstvu, stavljanje zakonitih mjerila na tržište i na raspolaganje na tržištu te uporabu, ovjeravanje mjerila, stavljanje pretpakovina na tržište i na raspolaganje na tržištu, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike te mjeriteljska inspekcija.

Ciljevi zakona

Članak 2.

(1) Područje mjeriteljstva se uređuje radi:

1. poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u toj trgovini

2. ujednačivanja sustava zakonitih mjernih jedinica s međunarodno dogovorenim sustavom mjernih jedinica

3. uspostave sustava državnih etalona i osiguranja njihove sljedivosti do međunarodnih etalona

4. uspostave mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostave povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa

5. potpore i razvoja odgovarajuće mjeriteljske infrastrukture koja osigurava sljedivost mjernih rezultata

6. usmjeravanja i financiranja mjeriteljskih istraživačkih aktivnosti

7. donošenja i provođenja mjeriteljskih propisa

8. ocjenjivanja sukladnosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva

9. brzog, točnog i lako razumljivog priopćavanja i prenošenja informacija o mjeriteljskim pitanjima.

(2) Odredbama ovoga Zakona ne umanjuje se učinak prenesenih propisa Europske unije.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se odnosi na radnje koje nastaju iz zakonskih zahtjeva, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode te koje provode mjerodavna tijela.

2. Temeljno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava i čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog sustava jedinca, uspostava sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.

3. Mjerni etalon je ostvarenje definicije dane veličine, s iskazanom vrijednošću veličine i mjernom nesigurnošću, koja se upotrebljava kao referencija.

4. Državni etalon je mjerni etalon priznat odlukom mjerodavnog tijela utvrđenog zakonom da služi u Republici Hrvatskoj ili gospodarstvu kao temelj za dodjelu vrijednosti veličine drugim mjernim etalonima za dotičnu vrstu veličine.

5. Referentni etalon je mjerni etalon određen za umjeravanje drugih mjernih etalona za veličine dane vrste u danoj organizaciji ili na danoj lokaciji.

6. Umjeravanje je radnja kojom se pod određenim uvjetima u prvome koraku uspostavlja odnos između vrijednosti veličine s mjernim nesigurnostima koje daju mjerni etaloni i odgovarajućih pokazivanja kojima su pridružene mjerne nesigurnosti, a u drugome koraku ti se podaci upotrebljavaju za uspostavljanje odnosa za dobivanje mjernog rezultata iz pokazivanja.

7. Mjeriteljska sljedivost je svojstvo mjernog rezultata kojim se taj rezultat dovodi u vezu s navedenom referencijom dokumentiranim neprekinutim lancem umjeravanja, od kojih svako pridonosi utvrđenoj mjernoj nesigurnosti.

8. Mjerilo je uređaj koji se upotrebljava za mjerenja, samostalno ili s jednim ili više dopunskih uređaja.

9. Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

10. Pretpakovina je kombinacija proizvoda i pojedinačne ambalaže u koju je proizvod zapakiran.

11. Stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje zakonitih mjerila i pretpakovina na tržištu Republike Hrvatske.

12. Stavljanje na raspolaganje zakonitih mjerila i pretpakovina na tržištu je svaka isporuka mjerila i pretpakovina za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Republike Hrvatske u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja.

Javnost rezultata mjerenja

Članak 4.

Rezultati mjerenja koji su provedeni na zahtjev državnih tijela ili za potrebe državnih tijela, a koji se odnose na zdravlje, javnu sigurnost, okoliš i gospodarstvo, dostupni su javnosti u skladu s propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

II. TIJELA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE MJERITELJSTVA

Članak 5. (NN 111/18)

Poslove mjeriteljstva u smislu odredaba ovoga Zakona obavljaju:

1. Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

2. ovlaštena tijela

3. pravne osobe koje obavljaju poslove nacionalnog umjernog laboratorija.

Državni zavod za mjeriteljstvo

Članak 6. (NN 111/18)

(1) Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. rješava u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva

2. priprema propise iz područja mjeriteljstva

3. donosi provedbene propise za provođenje zakona

4. izdaje odobrenje za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

5. imenuje tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva

6. propisuje tehničke i mjeriteljske zahtjeve za postupke ocjenjivanja sukladnosti iz područja zakonskog mjeriteljstva

7. provodi ispitivanje pretpakovina i boca kao mjernih spremnika

8. provodi ovjeravanja i izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila

9. provodi službena mjerenja

10. nadzire zakonitost rada ovlaštenih tijela i vlasnika zakonitih mjerila

11. prati i nadzire stanje u području zakonskog mjeriteljstva te poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti

12. nadzire rad i brine se o stručnom osposobljavanju ovlaštenih mjeritelja, ovlaštenih servisera i mjeriteljskih inspektora

13. pruža pomoć građanima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti

14. predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama

15. bavi se izdavačkom djelatnošću

16. vodi propisane evidencije

17. proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija,

18. planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva

19. osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila

20. ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima

21. obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva

22. obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru Zavoda

23. usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan Zavoda

24. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama

25. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Radi obavljanja poslova iz stavka 1. točke 7., 8., 9. i 13. ovoga članka ustrojavaju se područne jedinice Zavoda i to:

– Područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, osim grada Ogulina i općina Bosiljevo, Josipdol i Plaški te Bjelovarsko-bilogorske županije, osim područja istočno od rijeke Ilove

– Područna jedinica sa sjedištem u Rijeci za područje Istarske županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije, grada Paga i općina Povljana i Gračac iz Zadarske županije te grada Ogulina i općina Bosiljevo, Josipdol i Plaški iz Karlovačke županije

– Područna jedinica sa sjedištem u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije, osim grada Paga i općina Povljana i Gračac

– Područna jedinica sa sjedištem u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije, Vukovarsko-srijemske županije i dijela Bjelovarsko-bilogorske županije istočno od rijeke Ilove.

Ovlaštena tijela

Članak 7.

(1) Ovlaštena tijela su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnu ovlast.

(2) Zavod će rješenjem odobriti pravnoj osobi obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjava opće uvjete propisane ovim Zakonom i posebne uvjete propisane provedbenim propisima donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Zavod će ukinuti rješenje o odobrenju ovlaštenom tijelu ako prestane ispunjavati propisane opće i posebne uvjete te ako ne provodi odredbe ovoga Zakona te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa.

(4) Protiv rješenja kojim se izdaje, odbija ili ukida odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Zavod vodi evidenciju o izdanim rješenjima o odobrenju iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Oblik i način vođenja evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

49. Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Izdavanje odobrenja

Članak 8.

(1) Poslove izdavanja odobrenja Zavod obavlja na temelju ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Opći uvjeti koje minimalno moraju zadovoljiti ovlaštena tijela su:

– registracija u odgovarajućem registru pravnih osoba (sudski registar)

– stručna osposobljenost osoblja u odgovarajućem području za koje je tijelo ovlašteno

– potrebna oprema i prostor

– neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti za tijela ovlaštena za ovjeravanje zakonitih mjerila

– čuvanje poslovne tajne

– osiguranje od odgovornosti za štetu.

(3) Posebne uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova i postupke iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Troškove postupka izdavanja odobrenja kao i godišnje troškove održavanja mjeriteljske infrastrukture propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

85. Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Rješenje o odobrenju

Članak 9.

(1) Rješenje o odobrenju za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona donosi Zavod.

(2) Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se područje i opseg ovlaštenja.

(3) Protiv rješenja o odobrenju za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Rješenje o odobrenju za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka važi tri godine od dana izvršnosti rješenja.

(5) Rješenjem o odobrenju dodjeljuje se ovlaštenom tijelu identifikacijski broj za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

Obveze ovlaštenog tijela

Članak 10.

(1) Ovlašteno tijelo dužno je:

1. obavljati djelatnosti u skladu s propisima, stručno i u skladu s rješenjem o odobrenju

2. odmah obavijestiti Zavod o prestanku ispunjavanja propisanih uvjeta i svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta za izdavanje rješenja o odobrenju

3. voditi odgovarajuće evidencije o poslovima za koje je ovlašteno u skladu s propisima, ako nije ovim Zakonom i provedbenim propisima drukčije riješeno

4. u propisanim rokovima i na propisani način dostaviti Zavodu podatke za upis ovjerenog mjerila u evidenciju zakonitih mjerila.

(2) Rokove i način dostavljanja Zavodu podataka o ovjerenim mjerilima propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(3) Ovlaštena tijela dužna su na zahtjev ravnatelja Zavoda sudjelovati u usporednim ispitivanjima.

Ukidanje rješenja o odobrenju

Članak 11.

(1) Zavod će u cijelosti ili djelomično ukinuti rješenje o odobrenju za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ako ovlašteno tijelo u cijelosti ili djelomično:

1. ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i provedbenim propisima te rješenjem o odobrenju

2. ne obavlja poslove na propisan način

3. pokazuje nedostatke u obavljanju poslova iz područja ovlaštenja

4. to samo zatraži.

(2) Ovlašteno tijelo kojem je ukinuto rješenje o odobrenju zbog razloga navedenih u stavku 1. točkama 1., 2. i 3. ovoga članka ne može podnijeti novi zahtjev za ovlaštenje u roku od tri godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju rješenja o odobrenju ovlaštenja.

(3) Protiv rješenja o ukidanju odobrenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Rješenje o odobrenju prestaje važiti po sili zakona prestankom pravne osobe.

Objavljivanje rješenja o odobrenju

Članak 12.

Rješenja o odobrenju za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnim stranicama Zavoda.

Ovlašteni mjeritelj

Članak 13.

(1) Ovlašteni mjeritelj je službenik Zavoda koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila, obavlja izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila te provodi službena mjerenja.

(2) Ovlašteni mjeritelj je i djelatnik ovlaštenog tijela koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila i ima položen ispit za ovlaštenog mjeritelja.

(3) Ovlašteni mjeritelj ima službenu iskaznicu koju izdaje Zavod.

(4) Uvjete i način polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

87. Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo

88. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovlaštenog tijela

Ovlašteni serviser

Članak 14.

(1) Ovlašteni serviser je djelatnik ovlaštenog tijela koji obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, koji osobno Zavodu ili ovlaštenom tijelu podnosi mjerila na ovjeru i koji ima položen ispit za ovlaštenog servisera.

(2) Ovlašteni serviser ima službenu iskaznicu koju izdaje Zavod nakon položenog ispita.

(3) Uvjete i način polaganja ispita za ovlaštenog servisera te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog servisera propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

Mjeriteljski savjet

Članak 15. (NN 111/18)

(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost osniva Mjeriteljski savjet (u daljnjem tekstu: Savjet) od pet članova, koji djeluje kao savjetodavno tijelo u području mjeriteljstva.

(2) Članovi Savjeta su predstavnici ministarstva nadležnog za znanost, ministarstva nadležnog za gospodarstvo, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i drugi istaknuti stručnjaci i znanstvenici iz područja mjeriteljstva. U odluci o osnivanju Savjeta Vlada Republike Hrvatske imenuje i predsjednika Savjeta. Mandat predsjednika i članova Savjeta traje četiri godine.

(3) Zadaće Savjeta su da:

1. djeluje kao stručno savjetodavno tijelo

2. savjetuje pri utvrđivanju mjeriteljskih potreba Republike Hrvatske

3. predlaže znanstvene i obrazovne aktivnosti u području mjeriteljstva.

(4) Za rad članova Savjeta ne isplaćuje se naknada.

(5) Savjet donosi poslovnik o svom radu.

(6) Zavod obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Savjeta.

 

III. MJERNE JEDINICE

Zakonite mjerne jedinice

Članak 16.

(1) Zakonite mjerne jedinice su mjerne jedinice čija je uporaba propisana ovim Zakonom.

(2) U Republici Hrvatskoj primjenjuju se mjerne jedinice Međunarodnog sustava jedinica (u daljnjem tekstu: SI), decimalni višekratnici i nižekratnici mjernih jedinica, iznimno dopuštene jedinice izvan SI i složene mjerne jedinice.

(3) Mjerne jedinice iz stavka 2. ovoga članka, njihove nazive, znakove i uporabu mjernih jedinica propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

50. Pravilnik o mjernim jedinicama

 

IV. TEMELJNO MJERITELJSTVO

Državni etaloni

Članak 17. (NN 111/18)

(1) Državni etaloni proglašeni odlukom ravnatelja Zavoda u Republici Hrvatskoj služe kao osnova za dodjeljivanje vrijednosti veličine drugim etalonima iste veličine.

(2) Državni etaloni su sljedivi do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država s odgovarajućom mjeriteljskom kvalitetom.

(3) Za svaku veličinu ne mora biti proglašen državni etalon.

(4) Razvoj, održavanje i uporaba državnih etalona je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sufinancira se iz sredstava koja se Zavodu osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske.

(5) Uvjete za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom, način proglašenja državnog etalona, razloge za ukidanje odluke o proglašenju državnog etalona, obvezu održavanja i uporabe državnog etalona propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

78. Pravilnik o državnim etalonima

Članak 18. (NN 111/18)

(1) Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija

2. planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva

3. osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila

4. ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima

5. obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva

6. obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru Zavoda

7. usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan Zavoda

8. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama

9. obavlja i druge stručne poslove u skladu sa zakonom.

(2) Brisan.

Nacionalni umjerni laboratorij

Članak 19. (NN 111/18)

(1) Nacionalni umjerni laboratorij izvan Zavoda razvija, održava i primjenjuje državni etalon za određenu veličinu.

(2) Nacionalni umjerni laboratorij održava mjernu sljedivost državnih etalona, aktivno sudjeluje na razvoju mjeriteljstva u okviru izabrane fizikalne veličine, sudjeluje u međunarodnim mjeriteljskim projektima i međulaboratorijskim usporedbenim mjerenjima. Zavod utvrđuje koji laboratorij koji ispunjava propisane uvjete može biti nacionalni umjerni laboratorij.

(3) Zavoda usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija.

(4) Opći uvjeti koje minimalno moraju zadovoljiti nacionalni umjerni laboratoriji su:

1. kvaliteta mjernih etalona i osiguranje sljedivosti

2. sustav upravljanja kvalitetom

3. stručna osposobljenost zaposlenih

4. prostor i oprema za rad.

(5) Posebne uvjete kojima nacionalni umjerni laboratorij mora udovoljiti za čuvanje i korištenje državnog etalona uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(6) Odnosi Zavoda i pravne osobe koja u svom sastavu ima nacionalni umjerni laboratorij uređuju se ugovorom.

(7) Nacionalni umjerni laboratorij rabi pečat i žig s grbom Republike Hrvatske te ih stavlja samo na akte koje donosi u okviru javnih ovlasti.

 

V. ZAKONSKO MJERITELJSTVO

V.1. MJERILA

Zakonita mjerila

Članak 20.

(1) Zakonita mjerila u smislu odredaba ovoga Zakona su mjerila koja se upotrebljavaju za:

1. mjerenja u prometu robe i usluga

2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća

3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika

4. mjerenja propisana ovim Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

(2) Zakonita mjerila moraju biti ovjerena.

(3) Zakonita mjerila podliježu nadzoru mjeriteljske inspekcije.

(4) Mjeriteljske i tehničke zahtjeve za zakonita mjerila propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(5) Zakonita mjerila moraju pokazivati mjerne rezultate u zakonitim mjernim jedinicama.

51. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta

61. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

62. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

64. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila

67. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta

66. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta

70. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem

71. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)

79. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu

80. Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

Stavljanje zakonitih mjerila na raspolaganje na tržištu

Članak 21.

(1) Zakonita mjerila iz usklađenog područja smiju se staviti na raspolaganje na tržištu ako su ispitana u propisanom postupku, ako udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima i ako su označena propisanim oznakama.

(2) Postupak ispitivanja zakonitih mjerila iz stavka 1. ovoga članka koja se stavljaju na raspolaganje, vrste i sadržaj dokumentacije koja prati zakonito mjerilo, vrste i oblik oznaka te način označivanja zakonitih mjerila koja udovoljavaju propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda uzimajući u obzir odredbu članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

55. Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

56.  Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

82. Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

Uporaba zakonitih mjerila

Članak 22.

(1) Zakonita mjerila koja se rabe u smislu odredaba ovoga Zakona moraju udovoljavati tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, moraju biti ispitana, ovjerena i označena propisanim oznakama.

(2) Ugrađeno zakonito mjerilo koje se više ne rabi mora biti na vidljivom mjestu označeno oznakom »Mjerilo nije u uporabi«, dok se ostala zakonita mjerila koja se ne rabe moraju ukloniti iz prostorije u kojoj se rabe zakonita mjerila ili obavlja djelatnost u zakonskom mjeriteljstvu.

(3) Pravne i fizičke osobe u obavljanju djelatnosti moraju postavljati i rabiti zakonita mjerila u odgovarajućim uvjetima za rad mjerila i na način kojim se osigurava potrebna točnost mjerenja te su odgovorne za tehničku ispravnost mjerila i točnost mjernih rezultata.

(4) Značajke zakonitih mjerila koje se primjenjuju za pojedina mjerenja te postupak označivanja mjerila koja se više ne rabe u zakonskom mjeriteljstvu propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

Obveze vlasnika zakonitih mjerila u uporabi

Članak 23.

(1) Kod uporabe zakonitih mjerila vlasnik mjerila mora:

1. upotrebljavati ovjerena zakonita mjerila

2. održavati zakonita mjerila u tehničkom stanju koje osigurava točnost mjerenja

3. podnositi na ovjeru zakonita mjerila u uporabi u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim za njegovu provedbu

4. upotrebljavati zakonita mjerila u skladu s njihovom namjenom

5. voditi evidenciju o održavanju i ovjeravanju zakonitih mjerila u uporabi, kada je to propisano

6. dostaviti Zavodu na propisanom obrascu podatke o mjerilu za koje je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti u roku od 30 dana od dana stavljanja mjerila u uporabu.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. točke 6. ovoga članka propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(3) Ravnatelj Zavoda propisat će pravilnikom obvezu vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila (plinomjeri, vodomjeri, brojila električne energije i brojila toplinske energije) u uporabi.

65. Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

Odobrenje tipa mjerila

Članak 24.

(1) Ako se u propisanom postupku ispitivanja utvrdi da određeni tip mjerila (model) zadovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, Zavod će donijeti rješenje o odobrenju tipa mjerila.

(2) Ako se u propisanom postupku ispitivanja utvrdi da određeni tip mjerila (model) ne zadovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, Zavod će donijeti rješenje o odbijanju tipa mjerila.

(3) Ako se naknadno utvrdi da mjerilo ne zadovoljava tehničke zahtjeve, Zavod će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju tipa mjerila.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Postupak ispitivanja tipa mjerila, tehničku dokumentaciju koju je potrebno priložiti, broj mjerila istog tipa koji treba podnijeti na ispitivanje, sadržaj ispitnog izvještaja, način označivanja odobrenog tipa mjerila te način pohranjivanja ispitnog izvještaja, tehničke dokumentacije i mjerila propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

68. Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila

Ovjeravanje zakonitih mjerila

Članak 25.

(1) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

(2) Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno«.

(3) Ovjeravanje zakonitih mjerila može biti prvo, redovno i izvanredno.

(4) Zavod ili ovlašteno tijelo dužni su izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom, ako to podnositelj zahtjeva zatraži.

(5) Mjerila koja se mogu podnositi na ovjeravanje bez odobrenja tipa mjerila propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(6) Mjerila koja se ne ovjeravaju moraju se redovno održavati, a postupak, sadržaj i rokove redovnog održavanja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(7) Postupak ispitivanja kao dijela postupka ovjeravanja zakonitih mjerila, ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene, oblik i način stavljanja oznake »Mjerilo je neispravno«, uvjete za provođenje ovjeravanja izvan sjedišta Zavoda ili ovlaštenog tijela, način i rokove čuvanja ispitne dokumentacije te koja se mjerila mogu podnositi na ovjeravanje bez odobrenja tipa mjerila, propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

72. Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

73. Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

74. Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

75. Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

76. Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

77. Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga

81. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

82. Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

83. Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila

Prestanak valjanosti ovjere

Članak 26.

Valjanost ovjere zakonitog mjerila prestaje ako je:

1. isteklo ovjerno razdoblje

2. mjerilo izmijenjeno ili oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za ovjeru

3. ovjerna oznaka uništena, promijenjena, uklonjena ili na bilo koji drugi način oštećena

4. očigledno da je mjerilo izgubilo potrebna mjeriteljska svojstva iako ovjerna oznaka nije oštećena

5. mjerilu promijenjeno mjesto ugradnje, osim ako se radi o obračunskim komunalnim mjerilima.

Prvo ovjeravanje mjerila

Članak 27.

(1) Na prvo ovjeravanje može se podnositi mjerilo za koje je Zavod izdao rješenje o odobrenju tipa mjerila.

(2) Ako je mjerilo prošlo postupak ocjenjivanja sukladnosti prema posebnom propisu mora biti označeno oznakom prve ovjere.

Redovno ovjeravanje mjerila

Članak 28.

(1) Redovno ovjeravanje mjerila provodi se u propisanim ovjernim razdobljima za određenu vrstu mjerila.

(2) Zahtjev za redovno ovjeravanje zakonitog mjerila podnosi vlasnik mjerila.

(3) Za redovno ovjeravanje obračunskih komunalnih mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije, električne energije, vode ili plina odgovorne su pravne i fizičke osobe koje prodaju toplinsku energiju, električnu energiju, vodu ili plin.

Izvanredna ovjera

Članak 29.

(1) Izvanredna ovjera mjerila provodi se kad zakonito mjerilo nije bilo u uporabi zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka ili zbog toga što nije bilo ovjereno u propisanom ovjernom razdoblju.

(2) Zahtjev za izvanredno ovjeravanje podnosi tijelo ovlašteno za poslove pripreme mjerila za ovjeravanje.

Uporaba popravljenih ugrađenih zakonitih mjerila

Članak 30.

(1) Ravnatelj Zavoda može iznimno naredbom propisati da se ugrađena zakonita mjerila mogu rabiti najdulje 30 dana od dana popravka ili pripreme mjerila prije ovjeravanja ako je ovlašteno tijelo u skladu s propisima pripremilo mjerilo za ovjeravanje, na propisani način ispitalo, zaštitilo od neovlaštenog pristupa i postavilo oznake ovlaštenog tijela.

(2) Ovlašteno tijelo koje obavlja poslove pripreme mjerila za ovjeravanje dužno je podnijeti Zavodu ili tijelu ovlaštenom za ovjeravanje mjerila zahtjev za ovjeravanje ugrađenih zakonitih mjerila na koja je postavilo svoje oznake.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo koje obavlja poslove pripreme mjerila za ovjeravanje dužno je podnijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je obavilo radnje opisane u stavku 1. ovoga članka.

Ovjerne oznake

Članak 31.

(1) Ovjerne oznake koje se rabe u Republici Hrvatskoj su:

1. državne ovjerne oznake

2. oznake prve ovjere Europske unije.

(2) Vrstu, oblik i način postavljanja ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, te oblik i sadržaj ovjernice propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

82. Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

Etaloni, referencijske tvari, kontrolna mjerila i uređaji u zakonskom mjeriteljstvu

Članak 32. (NN 111/18)

(1) Za ovjeravanje zakonitih mjerila mogu se upotrebljavati samo etaloni koji su umjereni i koji imaju valjanu umjernicu, odnosno referencijske tvari koje su potvrđene i koje imaju valjanu potvrdu te kontrolna mjerila i uređaji koji moraju biti ispitani i ovjereni.

(2) Umjeravanje etalona, odnosno potvrđivanje referencijskih tvari za potrebe ovjeravanja zakonitih mjerila obavlja Zavod, akreditirani umjerni laboratoriji i nacionalni mjeriteljski institut druge države potpisnice odgovarajućeg sporazuma o međunarodnom priznavanju.

(3) Umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila i ovjerna razdoblja za kontrolna mjerila i uređaje propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

81. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Potvrde i oznake sukladnosti izdane u inozemstvu

Članak 33.

(1) U Republici Hrvatskoj priznaju se potvrde o sukladnosti i oznake sukladnosti, koje su izdane u nekoj drugoj državi članici Europske unije ili u Turskoj, u državi potpisnici Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ili u državi koja je u tom smislu sklopila sporazum o međusobnom priznavanju s Republikom Hrvatskom.

(2) Ispitivanja tipa mjerila provedena u državama navedenim u stavku 1. ovoga članka prihvaćaju se u Republici Hrvatskoj, ako predstavljaju jamstvo jednakovrijednog ispitivanja propisanog u Republici Hrvatskoj te ako rezultati ispitivanja mogu biti stavljeni na raspolaganje tijelu nadležnom za odobrenje tipa mjerila.

(3) Ovim Zakonom neće se sprječavati stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu zakonitih mjerila iz neusklađenog područja koja pružaju istu razinu zaštite, ali nisu u potpunosti usklađena s hrvatskim tehničkim normama ili specifikacijama, a koja su na propisan način proizvedena i/ili stavljena na raspolaganje na tržištu u drugoj državi članici Europske unije ili u Turskoj ili u državi potpisnici Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ili državi koja je u tom smislu sklopila sporazum o međusobnom priznavanju s Republikom Hrvatskom.

(4) Na mjerila koja se u neusklađenom području stavljaju na tržište i/ili na raspolaganje na tržištu unutar granica Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe Uredbe (EZ) br. 764/2008.

Mjesta za ovjeravanje zakonitih mjerila

Članak 34.

(1) Zavod, odnosno ovlašteno tijelo, ovjerava zakonita mjerila u svojim službenim prostorijama i ovjernim mjestima.

(2) Ovjerno mjesto je prostor izvan službenih prostorija Zavoda ili ovlaštenog tijela, u kojem Zavod ili ovlašteno tijelo ovjerava određenu vrstu zakonitih mjerila upotrebljavajući propisanu opremu Zavoda, ovlaštenog tijela ili vlasnika mjerila.

(3) Zavod, odnosno ovlašteno tijelo, ovjerava zakonito mjerilo i na mjestima gdje se ono nalazi, odnosno gdje je ugrađeno ili postavljeno, ako se radi o mjerilu koje je po svojoj konstrukciji vezano za mjesto gdje je postavljeno, ili ako se radi o mjerilu koje bi se zbog svoje konstrukcije moglo pri prijenosu oštetiti ili pokvariti.

(4) Zavod, odnosno ovlašteno tijelo kad ovjerava mjerilo iz stavka 3. ovoga članka može od podnositelja zahtjeva zahtijevati da osigura potreban broj pomoćnih radnika i opremu za ovjeravanje.

Izvanredno ispitivanje zakonitih mjerila u uporabi

Članak 35.

(1) Vlasnik zakonitog mjerila u slučaju sumnje korisnika zakonitog mjerila u njegovu ispravnost, dužan je nakon pisane predstavke korisnika zatražiti od Zavoda izvanredno ispitivanje mjerila i izdavanje ispitnog izvješća.

(2) Troškove izvanrednog ispitivanja zakonitog mjerila snosi podnositelj zahtjeva, a u slučaju da se mjerilo pokaže ispravnim troškove može naknaditi od korisnika kao podnositelja pisane predstavke.

(3) Nadležno inspekcijsko tijelo, u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a u slučaju sumnje u ispravnost zakonitog mjerila, može po službenoj dužnosti zatražiti od Zavoda izvanredno ispitivanje mjerila i izdavanje ispitnog izvješća.

(4) Postupak izvanrednog ispitivanja mjerila, sadržaj i rok čuvanja ispitnog izvješća te troškove obavljanja izvanrednog ispitivanja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

63. Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi

Ovjera mjernih sustava

Članak 36.

(1) Postupak redovnih i izvanrednih ovjera mjernih sustava sastoji se od ovjere mjerila kao dijela sustava koji čine funkcionalnu cjelinu i ovjere mjernog sustava kao cjeline.

(2) Vlasnik mjernog sustava dužan je osigurati ovjeru mjerila kao dijela mjernog sustava kao i ovjeru mjernog sustava kao cjeline.

(3) Postupak ispitivanja i ovjeravanja mjernih sustava te dijelove sustava koji se mogu izuzeti od mjeriteljske provjere propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

 

V.2. SLUŽBENA MJERENJA

Službena mjerenja

Članak 37.

(1) Službeno mjerenje je mjerenje koje provodi Zavod, a služi kao mjerodavni dokaz pri donošenju odluka u postupcima drugih državnih tijela ili sudova.

(2) Izvršitelj službenog mjerenja izdaje ispitni izvještaj o rezultatima službenog mjerenja.

(3) Sadržaj i postupak službenog mjerenja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

 

V.3. PRETPAKOVINE I BOCE KAO MJERNI SPREMNICI

Pretpakovine

Članak 38.

(1) Pretpakovina prema ovom Zakonu je kombinacija proizvoda i pojedinačne ambalaže u koju je proizvod zapakiran.

(2) Pretpakirani proizvod je proizvod stavljen u ambalažu bilo koje vrste bez nazočnosti kupca, a količina proizvoda sadržana u ambalaži ima neku unaprijed određenu vrijednost i ne može se mijenjati ili podvrgavati vidljivim preinakama bez otvaranja ambalaže.

(3) Postupke ispitivanja pretpakovina, nadzor pretpakovina, nazivne količine punjenja, dopuštena odstupanja količine punjenja, označivanje nazivnih količina punjenja, veličinu oznaka za nazivnu količinu na pretpakovinama, mjeriteljske zahtjeve za zakonita mjerila s kojima se nadziru količine punjenja te način i postupak zaštite neispravnih pretpakovina kako ih se ne bi stavilo na tržište i na raspolaganje na tržištu, propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

58. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

60. Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

Stavljanje pretpakovina na tržište i na raspolaganje na tržištu

Članak 39.

(1) Pretpakovine se smiju stavljati na tržište i na raspolaganje na tržištu samo ako do trenutka kad ih kupac preuzme udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Uvjete iz odredbe stavka 1. ovoga članaka dužni su osigurati pakiratelj, ovlašteni zastupnik punitelja, odnosno uvoznik pretpakovina.

(3) Obvezu i način podnošenja prijave za ispitivanje pretpakovina te način vođenja evidencije pretpakovina za punitelje, ovlaštene zastupnike pakiratelja i uvoznike pretpakovina propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

Ispitivanje mjeriteljske usklađenosti pretpakovina

Članak 40.

Ispitivanje pretpakovina na zahtjev fizičke ili pravne osobe, odnosno inspekcijskih tijela radi provjere usklađenosti pretpakovine s propisanim mjeriteljskim zahtjevima i odredbama ovoga Zakona provodi Zavod.

Označivanje pretpakovina

Članak 41.

Na pretpakiranim proizvodima koji se stavljaju na tržište i na raspolaganje na tržištu mora biti vidljivo označena nazivna količina punjenja u zakonskim mjernim jedinicama ili brojem komada ili na drugi način koji je propisan za označivanje količine punjenja određene pretpakovine.

Oznaka sukladnosti pretpakovina s propisanim mjeriteljskim zahtjevima

Članak 42.

(1) Oznaka sukladnosti s mjeriteljskim zahtjevima mora imati propisan oblik, veličinu i način postavljanja, a punitelj ga smije staviti na pretpakovinu nakon propisanog dokumentiranja usklađenosti pretpakovine s propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Veličinu i oblik znaka sukladnosti pretpakovina, način postavljanja te način dokumentiranja usklađenosti pretpakovina s mjeriteljskim zahtjevima propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

58. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

Boca kao mjerni spremnik

Članak 43.

(1) Boca kao mjerni spremnik u smislu ovoga Zakona je spremnik koji se općenito naziva boca, a izrađen je od stakla ili druge tvari čija krutost i stabilnost pruža jednako mjeriteljsko jamstvo kao i staklo te koji udovoljava propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Boca kao mjerni spremnik mora imati propisane oznake nazivnog i vršnog obujma te oznaku proizvođača mjernih spremnika.

(3) Zavod može priznati oznaku proizvođača mjernih spremnika koju je odobrila inozemna ustanova koja je nadležna za zakonsko mjeriteljstvo.

(4) Boce kao mjerni spremnici smiju se stavljati na tržište i na raspolaganje na tržištu ako udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima i ako su označeni propisanim oznakama i natpisima.

(5) Mjeriteljske zahtjeve za boce kao mjerne spremnike, dopuštena odstupanja nazivnog i vršnog obujma te natpise i oznake na bocama kao mjernim spremnicima propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

59. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici

 

VI. NAČIN FINANCIRANJA I PLAĆANJE NAKNADA

Izvori financiranja

Članak 44. (NN 111/18)

(1) Poslovi zakonskoga i temeljnog mjeriteljstva od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Djelatnost Zavoda iz stavka 1. ovoga članka financira se:

1. iz državnog proračuna Republike Hrvatske

2. iz naknade od mjeriteljske djelatnosti

3. iz sredstva iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Financiranje mjeriteljske djelatnosti

Članak 45. (NN 111/18)

(1) Iz državnog proračuna Republike Hrvatske financira se u cijelosti djelatnost Zavoda kao tijela državne uprave, i to: rješavanje u upravnim stvarima prema odredbama ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje; nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje; inspekcijski nadzor nad ovlaštenim tijelima, vlasnicima zakonitih mjerila, pakirateljima, njihovim ovlaštenim zastupnicima i uvoznicima pretpakovina, proizvođačima boca kao mjernih spremnika, nad uporabom mjernih jedinica i zakonitih mjerila; ovjeravanje mjerila; službena mjerenja; članarine u europskim i međunarodnim mjeriteljskim organizacijama u kojima je Republika Hrvatska članica; uspostava i održavanje baze podataka; sudjelovanje predstavnika Zavoda u radu europskih i međunarodnih mjeriteljskih organizacija; promicanje zakonskog mjeriteljstva i izdavanje stručne literature.

(2) Sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću prihod su Zavoda i upotrijebit će ih Zavod za obavljanje mjeriteljske djelatnosti u smislu odredaba ovoga Zakona koja se ne financira iz proračuna.

(3) Iz državnog proračuna Republike Hrvatske financira se u cijelosti djelatnost Zavoda, i to: održavanje sljedivosti državnih etalona, troškovi čuvanja, razvoja i održavanja etalona koji su priznati za državne etalone, troškovi istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, troškovi održavanja akreditacije nacionalnih umjernih laboratorija, troškovi usporedbenih mjerenja u kojima sudjeluju nacionalni umjerni laboratoriji, troškovi obavljanja stručnih i tehničkih poslova za potrebe Savjeta, članarine u međunarodnim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo u kojima je Zavod član.

(4) Brisan.

Sufinanciranje državnih etalona

Članak 46. (NN 111/18)

Zavod u skladu sa svojim godišnjim planom financiranja, godišnjim planom uporabe državnog etalona i godišnjim ugovorom s nacionalnim umjernim laboratorijem sufinancira održavanje sljedivosti državnog etalona, sudjelovanje nacionalnoga umjernog laboratorija s državnim etalonom u nacionalnim ili međunarodnim usporedbenim mjerenjima te održavanje propisanih uvjeta za proglašenje državnog etalona.

Naknade

Članak 47. (NN 111/18)

(1) Za provedbu postupaka izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, postupka ovjeravanja i izvanrednog ispitivanja mjerila, postupka ocjenjivanja sukladnosti, ekspertna mjerenja, umjeravanja, ispitivanja i potvrđivanja referencijskih tvari, tipna ispitivanja, ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika te službenih mjerenja koje prema ovom Zakonu obavlja Zavod ili ovlašteno tijelo plaćaju se naknade.

(2) Troškove koji su nastali u svezi s nadzorom pretpakovina koji provodi mjeriteljska inspekcija, a kojim je utvrđeno da je povrijeđen mjeriteljski propis, snosi proizvođač pretpakovine, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik pretpakovina.

(3) Za ovjeravanje zakonitih mjerila i ocjenjivanje sukladnosti zakonitih mjerila, umjeravanje etalona, ispitivanje i potvrđivanje referencijskih tvari naknadu plaća podnositelj zahjeva.

(4) Visinu i način plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje prema ovom Zakonu i propisima za njegovu provedbu obavlja Zavod ili ovlašteno tijelo propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(5) Visinu i način plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje prema ovom Zakonu i propisima za njegovu provedbu obavlja Zavod, propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

46. Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

84. Pravilnik o naknadi troškova za poslove umjeravanja u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću

 

VII. MJERITELJSKA INSPEKCIJA

Članak 48.

(1) Zavod obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad primjenom ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Poslovi mjeriteljske inspekcije iz stavka 1. ovoga članka poslovi su s posebnim uvjetima rada.

Mjeriteljski inspektor

Članak 49.

(1) Poslove mjeriteljske inspekcije obavljaju mjeriteljski inspektori: viši mjeriteljski inspektor, mjeriteljski inspektor, mjeriteljski inspektor II. vrste i mjeriteljski inspektor III. vrste.

(2) Uvjeti za raspored na radno mjesto višeg mjeriteljskog inspektora su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje dvije godine radnog iskustva na inspekcijskim poslovima i položen državni stručni ispit. Viši mjeriteljski inspektor obavlja najsloženije inspekcijske poslove koji uključuju rješavanje složenih problema uz stupanj odgovornosti za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.

(3) Uvjeti za raspored na radno mjesto mjeriteljskog inspektora su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit. Mjeriteljski inspektor obavlja složene inspekcijske poslove koji uključuju rješavanje problema te stupanj odgovornosti za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika i provedbu pojedinačnih odluka.

(4) Uvjeti za raspored na radno mjesto mjeriteljskog inspektora II. vrste su: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke ili prirodne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit. Mjeriteljski inspektor II. vrste obavlja manje složene inspekcijske poslove koji uključuju izričito određene i rutinske poslove uz primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika. U poslovima nadzora ovlašten je obavljati radnje do donošenja rješenja.

(5) Uvjeti za raspored na radno mjesto mjeriteljskog inspektora III. vrste su: srednja stručna sprema najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit. Mjeriteljski inspektor III. vrste obavlja jednostavne inspekcijske poslove. U poslovima nadzora ovlašten je obavljati radnje do donošenja rješenja.

Iskaznica mjeriteljskog inspektora

Članak 50.

(1) Mjeriteljski inspektor ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

47. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora

Godišnji plan rada

Članak 51.

Mjeriteljska inspekcija donosi godišnji plan rada uz suglasnost ravnatelja Zavoda.

Pokretanje postupka

Članak 52. (NN 114/22)

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Ako mjeriteljski inspektor prilikom nadzora utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj ili kazneno djelo dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od petnaest dana, pokrenuti prekršajni postupak ili podnijeti kaznenu prijavu.

(3) Inspektor neće pokrenuti prekršajni postupak pod uvjetom da su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora ili najkasnije u roku od sedam dana od dana provedenoga inspekcijskog nadzora, ako se radi o prekršaju za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 130,00 do 1320,00 eura za fizičku osobu, odnosno od 260,00 do 6630,00 eura za pravnu osobu.

Prava mjeriteljskog inspektora

Članak 53.

(1) Mjeriteljski inspektor u provođenju inspekcijskog nadzora ima pravo ući i pregledati poslovne prostorije i objekte u kojima se proizvode, čuvaju ili upotrebljavaju zakonita mjerila i pretpakovine, uređaje, opremu i sredstva rada i vozila, ima pravo pregledati poslovne knjige, akte, evidencije i ispitna izvješća ovlaštenih tijela koja omogućuju uvid u obavljanje poslova koji se odnose na zakonsko mjeriteljstvo.

(2) Mjeriteljski inspektor je ovlašten u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet nadzirane fizičke i pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i u nadzoru zatečene fizičke osobe, a nadzirane osobe dužne su na zahtjev inspektora dati traženu ispravu na uvid.

(3) Ovlašteno tijelo i druge pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru dužne su mjeriteljskom inspektoru omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvid u poslovnu dokumentaciju.

(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih osoba, fizičkih osoba i svjedoka.

Članak 54.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspektora dužne su omogućiti obavljanje nadzora sukladno odredbi članka 53. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad.

(2) Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju da u roku određenom u zapisniku inspektoru ne osigura uvid u mjerila ili pretpakovine koji su predmet nadzora, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku nadzora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

Obavješćivanje nadzirane osobe

Članak 55.

O početku obavljanja nadzora inspektor će obavijestiti odgovornu osobu nadzirane pravne osobe i fizičku osobu, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

Dostava podataka

Članak 56.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pisano traženje inspektora, u roku koji odredi inspektor, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti i poslovnu dokumentaciju koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Tajna

Članak 57.

(1) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene, odnosno nastale u inspekcijskom postupku, kao i identitet podnositelja predstavke.

(2) Dokumentaciju, činjenice, podatke i identitet podnositelja predstavke utvrđene u inspekcijskom nadzoru inspektor, odnosno drugi državni službenik može dati samo sudovima, tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev, u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.

Zadaci mjeriteljskog inspektora

Članak 58.

U obavljanju inspekcijskih poslova mjeriteljski inspektor nadzire:

1. zakonitost i stručnost obavljanja mjeriteljskih poslova

2. uporabu zakonitih mjernih jedinica

3. zakonitost i stručnost rada u postupku potvrđivanja usklađenosti mjerila s mjeriteljskim propisima, u postupku ispitivanja tipa mjerila i ovjeravanja zakonitih mjerila

4. uporabu zakonitih mjerila

5. provedbu službenih mjerenja

6. ispravnost pretpakovina i boca kao mjernih spremnika u smislu odredbi ovoga Zakona

7. zakonitost i stručnost rada pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za provedbu odredbi ovoga Zakona

8. način vođenja i korištenja propisane dokumentacije i evidencija

9. druga pitanja od značaja za utvrđivanje i ocjenu zakonitosti i stručnosti rada i provedbu odredbi ovoga Zakona.

Dužnosti i ovlasti mjeriteljskog inspektora

Članak 59.

(1) U obavljanju inspekcijskih poslova iz članka 58. ovoga Zakona mjeriteljski inspektor može rješenjem izreći upravne mjere:

1. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku

2. zabraniti uporabu, povući s tržišta, odnosno zabraniti stavljanje na raspolaganje na tržištu zakonitih mjerila, pretpakovina te boca kao mjernih spremnika koji nisu sukladni propisanim zahtjevima te ih označiti na odgovarajući način

3. zabraniti provođenje radnji koje su suprotne zakonu ili provedbenim propisima

4. zabraniti rad i pokrenuti postupak ukidanja rješenja o odobrenju ovlaštenom tijelu koje više ne ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve

5. zabraniti rad i pokrenuti postupak ukidanja ovlaštenja ovlaštenom mjeritelju ili ovlaštenom serviseru koji poslove za koje je ovlašten ne obavlja stručno i zakonito

6. narediti poduzimanje drugih mjera za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Upravnu mjeru iz stavka 1. točaka 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka mjeriteljski inspektor će izreći rješenjem bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana utvrđene povrede.

(3) Način označavanja mjerila, odnosno pretpakovina iz stavka 1. točke 2. ovoga članka propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

(4) Upravnu mjeru iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mjeriteljski inspektor će donijeti usmenim rješenjem. Mjeriteljski inspektor dužan je usmeno rješenje unijeti u zapisnik o obavljenom nadzoru. Usmeno rješenje izdat će se u pisanom obliku, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(5) Mjeriteljski inspektor neće donijeti rješenje o upravnoj mjeri iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima kada su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora uz uvjet ispunjavanja odredbe članka 52. stavka 3. ovoga Zakona, a što će inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

52. Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina

Pečaćenje

Članak 60.

Kada se rješenja donesena na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem način pečaćenja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda.

52. Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina

Obveza obavješćivanja nadležnog tijela

Članak 61.

Ako mjeriteljski inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi povrede propisa ili drugih općih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama nadležno je neko drugo državno tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Pokretanje upravnog spora

Članak 62.

Protiv rješenja mjeriteljskog inspektora ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Evidencija o obavljenim inspekcijskim pregledima

Članak 63.

(1) Mjeriteljski inspektor vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima.

(2) Način vođenja evidencije pravilnikom propisuje ravnatelj Zavoda.

48. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora

Notifikacija

Članak 64.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva.

 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 65. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 130,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno novčanom kaznom od 260,00 do 6630,00 eura pravna osoba:

1. ako u radnom prostoru drži mjerilo koje ne upotrebljava i koje na vidljivom mjestu nije označeno oznakom »Mjerilo nije u uporabi« (članak 22. stavak 2.)

2. ako Zavodu ne dostavi podatke o mjerilu koje je prošlo postupak ocjenjivanja sukladnosti u roku od 30 dana od dana stavljanja mjerila u uporabu (članak 23. stavak 1. točka 6.)

3. ako postupi suprotno odredbi članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 1320,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 66. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi s obavljanjem obrta ili samostalne djelatnosti, odnosno novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura pravna osoba:

1. ako ne upotrebljava mjerne jedinice propisane člankom 16. ovoga Zakona

2. ako redovno ne održava mjerilo u smislu odredbe članka 25. stavka 6. ovoga Zakona

3. ako ne podnese zahtjev za ovjeravanje ugrađenih mjerila na koja je postavila oznake ovlaštenog tijela u roku propisanom odredbom članka 30. stavka 3. ovoga Zakona

4. ako stavlja na tržište i na raspolaganje na tržištu pretpakovine koje ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima (članak 39. stavak 1.)

5. ako stavi oznaku sukladnosti na pretpakovine koje ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima (članak 42. stavak 1.)

6. ako stavi na tržište i na raspolaganje na tržištu boce kao mjerne spremnike koje ne udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima i nisu označene propisanim oznakama i natpisima (članak 43. stavak 4.)

7. ako mjeriteljskom inspektoru ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti ili ne osigura uvid u poslovnu dokumentaciju (članak 53. stavak 3.)

8. ako u roku koji odredi inspektor ne dostavi ili ne pripremi točne i potpune podatke, obavijesti i poslovnu dokumentaciju koji su inspektoru potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 56.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 67. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 3980,00 do 9290,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi s obavljanjem obrta ili samostalne djelatnosti, odnosno od 13.270,00 do 26.540,00 eura pravna osoba:

1. ako obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona bez rješenja o odobrenju Zavoda iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona

2. ako postupa suprotno odredbi članka 10. stavka 1. ovoga Zakona

3. ako stavlja na raspolaganje na tržištu mjerila koja nisu označena propisanim oznakama sukladnosti, odnosno ako nisu označena službenom oznakom tipa mjerila i oznakom prve ovjere (članak 21. stavak 1.)

4. ako upotrebljava zakonita mjerila koja ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima, koja nisu ispitana, ovjerena i koja nisu označena propisanim ovjernim oznakama (članak 22. stavak 1.)

5. ako u obavljanju djelatnosti ne postavi i ne rabi mjerila u odgovarajućim uvjetima za rad mjerila i na način na koji se osigurava potrebna točnost mjerenja (članak 22. stavak 3.)

6. ako postupa suprotno odredbi članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3980,00 do 9290,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

(1) Ravnatelj Zavoda donijet će provedbene propise iz članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 4., članka 10. stavka 2., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 3., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 5., članka 20. stavka 4., članka 21. stavka 2., članka 22. stavka 4., članka 23. stavaka 2. i 3., članka 24. stavka 5., članka 25. stavaka 5., 6. i 7., članka 30. stavka 1., članka 31. stavka 2., članka 32. stavka 3., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 3., članka 37. stavka 3., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., članka 42. stavka 2., članka 43. stavka 5., članka 47. stavaka 4. i 5., članka 50. stavka 2., članka 59. stavka 3. i članka 60., a na temelju ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 11/94. i 37/94.), a koji su ostavljeni na snazi Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03., 194/03. i 111/07.) ostaju na snazi i dalje do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom:

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica (»Narodne novine«, br. 44/96.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, br. 93/96. i 122/99.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (»Narodne novine«, br. 111/97.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljivanjem (»Narodne novine«, br. 115/97.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, br. 118/99.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala (»Narodne novine«, br. 6/00.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (»Narodne novine«, br. 35/01.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (»Narodne novine«, br. 35/01.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 38/01., 43/01. i 19/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka (»Narodne novine«, br. 111/01. i 2/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksmetre – mjerila osvjetljenja (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosijeka (»Narodne novine«, br. 31/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri (»Narodne novine«, br. 81/02. i 145/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara (»Narodne novine«, br. 81/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) (»Narodne novine«, br. 81/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije (»Narodne novine«, br. 81/02.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za etalonske utege nazivnih masa 50 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, br. 24/03.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga (»Narodne novine«, br. 24/03.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje korektora (»Narodne novine«, br. 137/03.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje plinomjera (»Narodne novine«, br. 137/03.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji (»Narodne novine«, br. 40/03.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje butirometara (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje aerometara i alkoholometara (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki (»Narodne novine«, br. 9/02.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila električnih veličina (»Narodne novine«, br. 31/02.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom i veterinarskih termometara (»Narodne novine«, br. 55/02.)

– Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje otpornih termometara (»Narodne novine«, br. 80/02.)

– Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa (»Narodne novine«, br. 19/03., 23/03. i 70/03.)

– Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor (»Narodne novine«, br. 100/03. i 124/03.)

– Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom (»Narodne novine«, br. 31/99.)

– Naputak za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (»Narodne novine«, br. 99/02.)

– Naputak za postavljanje zaštitnih žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, br. 4/03.).

(3) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03., 194/03. i 111/07.) ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom:

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (»Narodne novine«, br. 26/05.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka (»Narodne novine«, br. 53/05.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 i 0,5 S (»Narodne novine«, br. 81/05. i 11/06.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. 81/05. i 11/06.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila debljine (»Narodne novine«, br. 94/05.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda (»Narodne novine«, br. 57/06.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda) (»Narodne novine«, br. 57/06.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre (»Narodne novine«, br. 2/07. i 118/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica (»Narodne novine«, br. 2/07.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti (»Narodne novine«, br. 2/07.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje (»Narodne novine«, br. 2/07.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila (»Narodne novine«, br. 2/07.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometre) (»Narodne novine«, br. 42/09.)

– Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja (»Narodne novine«, br. 54/11.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo (»Narodne novine«, br. 59/10.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila (»Narodne novine«, br. 58/11.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 78/11.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji raspolažu mogućnošću prednamještanja željenog tlaka punjenja (»Narodne novine«, br. 78/2011)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, br. 67/2012)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, br. 67/2012)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature (»Narodne novine«, br. 67/12.)

– Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, br. 67/12.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 75/13.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, br. 85/13.)

– Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnome prometu (»Narodne novine«, br. 155/04.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje taksimetara (»Narodne novine«, br. 170/04.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija (»Narodne novine«, br. 170/04. i 18/05.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za protočna mjerila za tekućine osim vode (»Narodne novine«, br. 6/05. i 125/10.)

– Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 53/05.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike (»Narodne novine«, br. 74/05.)

– Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, br. 61/06.)

– Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova (»Narodne novine«, br. 61/06.)

– Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje laboratorijskih mjerila obujma (»Narodne novine«, br. 86/06.)

– Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara (»Narodne novine«, br. 86/06.)

– Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki (»Narodne novine«, br. 86/06.)

– Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih (humanih) termometara (»Narodne novine«, br. 86/06.)

– Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje mjerila toplinske energije (»Narodne novine«, br. 86/06.)

– Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije (»Narodne novine«, br. 127/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjernih transformatora za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04., 100/05. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu vodomjera za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila za tekućine osim vode za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04., 107/09. i 125/10.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila obujma plina za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za pokazivanje obujma za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 154/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 155/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 184/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 184/04. i 107/09.),

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 184/04. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 53/05., 118/05. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu taksimetara za ovjeravanje (»Narodne novine«, br. 11/06. i 107/09.)

– Pravilnik o tehničkim mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energije (»Narodne novine«, br. 30/11.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila koja se upotrebaljavaju za ispitivanje električnih instalacija (»Narodne novine«, br. 62/11.)

– Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, br. 47/05. i 38/11.),

– Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09., 134/09. i 58/11.)

– Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine«, br. 55/05.)

– Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom (»Narodne novine«, br. 55/05.)

– Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 s i 0,5 s (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Naputak o ispitivanju statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 11/06. i 13/06.)

– Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Naputak za umjeravanje radnih etalona manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, br. 11/06.)

– Naputak za rad ovlaštenog mjeritelja kod ovjeravanja mjerila (»Narodne novine«, br. 11/06.).

(4) Uredbe iz članka 8. stavka 3. i članka 19. stavka 5. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 69.

(1) Rješenja o proglašenju državnih etalona, odobrenju tipa, potvrde o ovjeravanju i ovjerni žigovi, koji su izdani prije stupanja na snagu ovoga Zakona, važe do isteka roka na koji su izdani.

(2) Rješenja o ovlašćivanju ovlaštenih servisa i ovlaštenih pravnih osoba, koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, važe do isteka roka na koji su izdani.

Članak 70.

Postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03., 194/03. i 111/07.).

Članak 71.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03., 194/03. i 111/07.).

Članak 72.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 111/18

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatski mjeriteljski institut prestaje s radom.

(2) Radnici Hrvatskog mjeriteljskog instituta zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Državni zavod za mjeriteljstvo.

(3) Državni zavod za mjeriteljstvo preuzet će poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

(4) Ravnatelj Hrvatskog mjeriteljskog instituta podnijet će prijavu za upis prestanka Hrvatskog mjeriteljskog instituta u sudskom registru u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Hrvatski mjeriteljski institut prestaje danom upisa brisanja u sudskom registru.

(6) Danom upisa brisanja Hrvatskog mjeriteljskog instituta iz sudskog registra prestaje mandat ravnatelju, zamjeniku i pomoćnicima ravnatelja, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća te članovima Mjeriteljskog savjeta Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

(7) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom urediti unutarnji ustroj Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(8) Ravnatelj Zavoda uskladit će pravilnik o unutarnjem redu prema uredbi iz stavka 7. ovoga članka u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

(9) Do donošenja pravilnika iz stavka 8. ovoga članka i rasporedu sukladno propisima o državnim službenicima preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

(10) Nakon donošenja pravilnika iz stavka 8. ovoga članka državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka rasporedit će se sukladno propisima o državnim službenicima.

(11) Preuzeti državni službenici iz stavka 2. ovoga članka koji neće biti raspoređeni stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

(12) Preuzetim namještenicima iz stavka 2. ovoga članka koji neće biti raspoređeni otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

(13) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (»Narodne novine«, br. 77/08.).

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić