Povezani zakoni

Zakon o Središnjem registru osiguranika

pročišćeni tekst

NN 159/13, 39/18, 21/22

na snazi od 26.02.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

PODZAKONSKI PROPISI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje pravni položaj, tijela, poslovanje, ovlasti i poslovi iz djelokruga Središnjeg registra osiguranika, način vođenja registra, izvješćivanje i korištenje podataka iz registra te druga pitanja značajna za poslovanje Središnjeg registra osiguranika.

 

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. doprinosi za mirovinska osiguranja su: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, posebni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja s povećanim trajanjem, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

2. prikupljanje podataka je postupak prihvata i kontrole podataka zaprimljenih putem obrasca propisanog posebnim propisom

3. kontrola uplate doprinosa za mirovinska osiguranja obuhvaća postupak provjere postojanja podataka o zaduženjima i uplatama te uvjeta za povezivanje zaduženja s uplatama

4. povezivanje podataka su radnje kojima se povezuju podaci zaprimljeni putem obrasca propisanog posebnim propisom s podacima o uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

5. registar je integrirana baza podataka koje Središnji registar osiguranika prikuplja i obrađuje za obavljanje poslova iz svog djelokruga o osiguranicima i drugim osobama, sustavno vođenih u elektroničkom obliku

6. jedinstveno računovodstvo osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova obuhvaća: izbor i promjenu obveznog mirovinskog fonda, odnosno izbor obveznog mirovinskog fonda i promjenu obveznog mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjenu obveznog mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, otvaranje osobnog računa člana mirovinskog fonda, zaprimanje ukupnog iznosa uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, njezino povezivanje s prikupljenim podacima o obračunanim iznosima doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, raspored uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima, prosljeđivanje povezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska društva, obavljanje konverzije u obračunske jedinice te evidentiranje na osobnim računima članova mirovinskih fondova; vođenje evidencije o osobnim računima članova mirovinskih fondova; prijenos sredstava iz jednog u drugi mirovinski fond, zatvaranje osobnih računa i prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima; prosljeđivanje nepovezanih uplata na privremeni račun te uplata za osiguranike koji u zakonskom roku nisu odabrali obvezni mirovinski fond; povlačenje naknadno povezanih uplata s privremenog računa; povlačenje sredstava iz obveznog mirovinskog fonda na temelju podnesenih ispravaka podataka, uspostavljanje sustava tijeka podataka potrebnog za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa te za potrebe obveznih mirovinskih društava, članova obveznih mirovinskih fondova i mirovinskog osiguravajućeg društva

7. druga osoba je osoba koja ostvaruje primitke, a nije osiguranik prema odredbama posebnih propisa koji reguliraju obvezna osiguranja

8. Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti su sekundarni izvori prava Europske unije koji se izravno primjenjuju u Republici Hrvatskoj, a obuhvaćaju Uredbu (EZ) broj 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbu (EZ) broj 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kako su posljednji put izmijenjene Uredbom broj 1224/2012. Radi provedbe navedenih uredbi donesen je Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

9. EU Access Point ili Pristupna točka za EESSI (elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti) je nacionalno čvorište koje povezuje institucije u području socijalne sigurnosti Republike Hrvatske s mrežom institucija na razini svih država članica Europske unije i država članica Europskog gospodarskog prostora, temeljem uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

10. EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) ili sustav elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti je sustav elektroničkog povezivanja institucija u sustavu socijalne sigurnosti na razini Europske unije radi međusobne razmjene podataka temeljem kojih se ostvaruju prava u tom sustavu

11. obveznici podnošenja podataka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa su pravne i fizičke osobe koje prema posebnim propisima imaju obvezu obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja te dostavu propisanih izvješća

12. privremeni račun je račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u mirovinske fondove te u razdoblju prije odabira mirovinskog fonda.

 

III. PRAVNI POLOŽAJ

Članak 3.

(1) Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) je ustanova sa sjedištem u Zagrebu. Skraćeni naziv ustanove glasi: REGOS.

(2) Osnivač REGOS-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Osnivači REGOS-a mogu biti i druge pravne osobe u kojem slučaju Republika Hrvatska mora uvijek održavati natpolovični vlasnički udjel.

(3) REGOS obavlja poslove određene ovim Zakonom te obavlja i ostale poslove utvrđene drugim propisima i izravno primjenjivim aktima Europske unije.

(4) REGOS je samostalan u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

(5) Na sva pitanja u vezi s radom REGOS-a, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 4. (NN 39/18)

(1) Statutom i drugim općim aktima REGOS-a uređuju se pitanja značajna za rad i ustroj REGOS-a.

(2) Statutom REGOS-a uređuju se: poslovi, unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvješćivanje, ovlasti i način odlučivanja tijela REGOS-a, opći akti, tajnost i povjerljivost podataka, zaštita osobnih podataka, sigurnost informacijskog sustava, javnost rada te druga pitanja značajna za rad REGOS-a.

(3) Statut REGOS-a donosi Upravno vijeće, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

4. Statut Središnjeg registra osiguranika

 

IV. TIJELA REGOS-a

Članak 5.

Tijela REGOS-a su Upravno vijeće i ravnatelj, koji za svoj rad odgovaraju Vladi Republike Hrvatske.

UPRAVNO VIJEĆE REGOS-a

Članak 6.

(1) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine, i to:

1. četiri člana na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav

2. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata

3. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca

4. jednog predstavnika radnika.

(2) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća iz redova članova Upravnog vijeća iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(3) Upravno vijeće REGOS-a obavlja sljedeće poslove:

– donosi opće akte REGOS-a

– donosi godišnji program rada REGOS-a te nadzire njegovo izvršavanje

– donosi financijski plan i godišnji financijski izvještaj REGOS-a

– daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju REGOS-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom REGOS-a, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje REGOS-om.

(4) Upravno vijeće REGOS-a sastaje se povremeno, u skladu sa Statutom.

(5) Članovi Upravnog vijeća REGOS-a imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, koja se isplaćuje iz sredstava REGOS-a, a čiju visinu utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(6) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i/ili člana Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani zbog sljedećih razloga:

– ako predsjednik, odnosno član Upravnog vijeća to sam zatraži

– u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci

– u slučaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti

– u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv sigurnosti prometa, protiv imovine, protiv gospodarstva, protiv računalnih sustava, programa i podataka, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

RAVNATELJ REGOS-a

Članak 7.

(1) Ravnatelj REGOS-a obavlja sljedeće poslove:

– predstavlja i zastupa REGOS

– organizira i vodi poslovanje REGOS-a

– poduzima i vodi sve pravne radnje u ime i za račun REGOS-a

– izvršava odluke Upravnog vijeća REGOS-a

– predlaže donošenje akata iz nadležnosti Upravnog vijeća

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom REGOS-a, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje REGOS-om.

(2) Ravnatelja REGOS-a imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Uvjeti za imenovanje ravnatelja utvrđuju se Statutom i drugim općim aktima REGOS-a.

(3) Vlada Republike Hrvatske će razriješiti ravnatelja REGOS-a u slučajevima predviđenim propisom kojim se uređuju ustanove.

(4) Ravnatelj REGOS-a ima jednog ili više pomoćnika koje imenuje i/ili razrješuje Upravno vijeće REGOS-a na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za mirovinski sustav. Uvjeti za imenovanje odnosno razlozi za razrješenje pomoćnika ravnatelja utvrđuju se Statutom i drugim općim aktima REGOS-a.

(5) Ravnatelj može dati, u granicama svojih ovlasti, punomoć drugoj osobi za zastupanje REGOS-a u postupcima pred sudovima, upravnim i javnopravnim tijelima te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga. Ovlast ravnatelja za prijenos obavljanja pojedinih poslova na drugu osobu ne odnosi se na obavljanje poslova iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona.

 

V. POSLOVANJE REGOS-a

Članak 8.

Stručne poslove u okviru rada i poslovanja REGOS-a obavljaju službenici REGOS-a, čiji se pravni položaj, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja u vezi s radnim odnosom uređuju Statutom i drugim općim aktima REGOS-a, u skladu s općim propisima o radu i propisima kojim se uređuju plaće u javnim službama.

Članak 9.

REGOS najmanje jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga godišnje izvješće o svom radu u prethodnoj godini, najkasnije do kraja tekuće godine.

Članak 10.

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća, ravnatelj i radnici REGOS-a dužni su čuvati kao poslovnu tajnu isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a osobito čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima REGOS-a.

(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Upravnom vijeću ili radnog odnosa u REGOS-u, sukladno posebnom propisu te općim aktima REGOS-a.

 

VI. FINANCIRANJE

Članak 11. (NN 39/18)

(1) Za obavljanje poslova u okviru svoje djelatnosti REGOS osigurava sredstva:

– iz državnog proračuna

– od naknada od obveznih i dobrovoljnih mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava

– od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa

– iz drugih izvora.

(2) Statutom REGOS-a određuju se ograničenja vezano uz stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine REGOS-a, kao i vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) REGOS odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač REGOS-a solidarno i neograničeno odgovara za obveze REGOS-a.

 

VII. NADZOR

Članak 12.

(1) Upravni nadzor nad obavljanjem poslova iz djelokruga REGOS-a obavlja ministarstvo nadležno za mirovinski sustav.

(2) Nadzor nad poslovanjem REGOS-a iz djelokruga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obavlja se sukladno posebnom propisu.

 

VIII. POSLOVI

Članak 13.

(1) Poslovi REGOS-a su:

1. prikupljanje podataka po osiguranicima i drugim osobama, sukladno posebnom propisu, te obrada podataka

2. formiranje podataka o osnovicama i obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja radnika za koje poslodavac plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja obavlja prema dnevnoj osnovici putem vrijednosnih kupona, sukladno posebnom propisu

3. vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, sukladno posebnom propisu

4. provođenje postupaka vezanih uz ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje, sukladno posebnom propisu

5. prijenos ukupne imovine člana obveznog mirovinskog fonda sa zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima, sukladno posebnom propisu

6. kontrola uplate doprinosa za mirovinska osiguranja

7. povezivanje podatka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama

8. obračunavanje naknada i njihovo prosljeđivanje u mirovinsko društvo

9. preračunavanje uplaćenih doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obračunske jedinice

10. prijenos osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda

11. vođenje privremenog računa

12. raspoređivanje članova mirovinskih fondova, odnosno osiguranika u jedan od obveznih mirovinskih fondova i kategorija obveznog mirovinskog fonda

13. kontrola i povezivanje podataka temeljem zahtjeva za povezivanjem podatka, odnosno povratom više uplaćenog doprinosa za mirovinska osiguranja

14. izvješćivanje mirovinskih društava i članova mirovinskih fondova

15. vođenje registra i evidencija

16. izvješćivanje o podacima iz registra

17. izdavanje isprava o podacima koji se vode u registru

18. elektronička razmjena i dostava podataka iz registra institucijama u području socijalne sigurnosti na razini Republike Hrvatske

19. elektronička razmjena i dostava podataka prikupljenih od institucija Republike Hrvatske u sustavu socijalne sigurnosti na razini Europske unije, odnosno obavljanje poslova pristupne točke za EESSI (elektroničku razmjenu podataka s institucijama u sustavu socijalne sigurnosti) temeljem uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

20. obavljanje poslova nadležne ustanove i tijela za vezu prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odluka donesenih temeljem tih uredbi

21. raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima u slučaju kada je obveznik podnošenja prestao postojati i nema pravnog sljednika

22. međuinstitucionalna suradnja razmjenom i dostavom podataka s javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim korisnicima kada su isti za to ovlašteni propisom ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose

23. propisivanje obrasca i sloga za podnošenje dokumentacije sukladno posebnom propisu

24. donošenje provedbenih propisa kada je za isto ovlašten zakonom

25. drugi poslovi utvrđeni zakonom i Statutom REGOS-a.

(2) Poslove iz stavka 1. točke 3. ovoga članka REGOS može obavljati za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova temeljem ugovora s mirovinskim društvom, odnosno mirovinskim osiguravajućim društvom te temeljem ugovora s društvima za upravljanje i za članove drugih fondova prema posebnim propisima.

(3) U obavljanju poslova iz djelokruga iz stavka 1. točaka 1., 4., 15., 23. i 24. ovoga članka REGOS ima javne ovlasti.

(4) REGOS je ovlašten uspostaviti i održavati informacijski sustav za podršku obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

REGOS je ovlašten za obradu podataka o:

1. podnositelju izvješća

2. obvezniku plaćanja

3. osiguranicima i drugim osobama koje ostvaruju primitke prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje, odnosno naknade

4. vrstama i iznosima primitaka prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje, odnosno naknada osoba iz točke 3. ovoga članka

5. razdoblju za koje se obveza doprinosa obračunava/primitak isplaćuje,

6. satima rada

7. iznosima osnovica za obračun doprinosa

8. obračunanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja

9. izdacima – uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje

10. iznosu za isplatu, umanjenom za neoporezivi primitak

11. neoporezivom primitku koji se odnosi na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret nositelja osiguranja odnosno povrat isplaćene naknade plaće

12. uplaćenim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja

13. naplaćenoj kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog nepravodobne uplate dospjele obveze.

Članak 15.

(1) REGOS je ovlašten za uspostavljanje i održavanje elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti na nacionalnoj razini.

(2) REGOS je ovlašten za uspostavljanje i održavanje pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti s nadležnim institucijama u državama članicama Europske unije.

Članak 16.

(1) REGOS je ovlašten preuzimati:

1. od Ministarstva financija, Porezne uprave: podatak o iznosu za isplatu umanjenom za neoporezivi primitak, podatak o neoporezivom primitku koji se odnosi na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret nositelja osiguranja, odnosno povrat isplaćene naknade plaće, te podatke o osnovicama, razdobljima, vrstama i iznosima obračunanih doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima ili drugim osobama utvrđenih rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave ili iz drugih propisanih izvješća koja su podnesena Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za potrebe izvješćivanja iz članka 28. ovoga Zakona

2. od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: podatke o osiguranicima, obveznicima, početku i prestanku osiguranja osiguranika, o ostvarivanju prava na mirovinu.

(2) Za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga REGOS-a javnopravna tijela dužna su omogućiti uvid i preuzimanje podataka iz registara i evidencija te državnih matica koje vode.

Članak 17.

Za potrebe obavljanja poslova nadležne ustanove prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti REGOS je ovlašten tražiti:

– od javnopravnog tijela nadležnog za isplatu obiteljskih davanja: podatke o osobama koje ostvaruju pravo na doplatak za djecu i drugih obiteljskih davanja

– od mirovinskih osiguravajućih društava: podatke o korisnicima mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja temeljenog na kapitaliziranoj štednji

– od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: podatke o osiguranicima, obveznicima, o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

– od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: podatke o osiguranicima, obveznicima, početku i prestanku osiguranja, ostvarivanju prava temeljem nezaposlenosti.

Članak 18.

Tijelo državne uprave nadležno za poslove državne riznice će REGOS-u, elektroničkim putem, dostavljati podatke:

– o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te

– o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Članak 19. (NN 39/18, 21/22)

(1) REGOS podatke iz članka 14. točke 8. ovoga Zakona, za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, povezuje s odgovarajućim podacima o uplatama, iz članka 18. ovoga Zakona, po osiguranicima i drugim osobama, sukladno posebnim propisima.

(2) Za uplaćena sredstva doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u vezi s prijenosom sredstava na privremeni račun i prosljeđivanja povezanih iznosa doprinosa u obvezne mirovinske fondove i društva primjenjuju se odredbe propisa kojima je regulirano to područje.

(3) Način, rokovi povezivanja podatka te evidentiranje i izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata iz članka 31. i članka 31.a ovoga Zakona propisuje pravilnikom ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije.

10. Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

 

IX. VOĐENJE REGISTRA I EVIDENCIJA

Članak 20.

(1) REGOS vodi registar podataka iz članaka 14., 16., 18. i 19. ovoga Zakona.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka primarni je registar za vođenje podataka iz članka 14. ovoga Zakona, a vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Vođenje registra iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za mirovinski sustav.

9. Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika

Članak 21.

U vođenju registra REGOS se rukovodi načelima:

– javnosti, kao osnovnoj pretpostavci za ostvarivanje sigurnosti u pravnom prometu

– povjerenja, kao osnovnoj pretpostavci za nastupanje pravnih učinaka zaštite povjerenja trećih osoba koje stječu prava pouzdajući se u podatke iz registra

– upisa, kao osnovnoj pretpostavci za određivanje nastanka pravnih učinaka temeljem upisa određene činjenice u registru

– zakonitosti, kao osnovnoj pretpostavci da tijelo nadležno za upis po službenoj dužnosti, prije donošenja odluke o upisu mora ispitati postojanje svih pretpostavki za upis.

Članak 22.

(1) Podaci se unose u registar na način da osiguraju naknadni prikaz o podacima unesenim u registar.

(2) Nakon unosa podataka u registar svaka dopuna ili izmjena podataka upisuje se na način da se prethodni podaci ne brišu, nego se označavaju kao arhivski s naznakom datuma kada je izvršena promjena.

Članak 23.

(1) Uneseni i obrađeni podaci u registru čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka, sukladno važećim standardima, te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

(2) Za slučaj gubitka, oštećenja ili uništenja podataka unesenih u registar, izrađuje se sigurnosni primjerak, koji se čuva na odvojenom mjestu.

 

X. KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA

Članak 24.

REGOS će omogućiti korištenje podataka iz registra javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim korisnicima kada su isti za to ovlašteni propisom ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose.

Članak 25.

(1) Međuinstitucionalna suradnja s javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim korisnicima, kada su isti za to ovlašteni propisom ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose, uređuje se sporazumom o suradnji.

(2) REGOS je ovlašten uspostaviti i održavati informatičku podršku koja u sigurnom okruženju omogućava prihvat i prosljeđivanje upita, kontrolu zahtjeva, prihvat i prosljeđivanje odgovora, nadzor nad cijelim procesom razmjene, čuvanja podataka o obavljenim uvidima u podatke iz registra.

Članak 26.

(1) Podaci iz registra mogu se koristiti za statistička istraživanja i druge svrhe, na način koji ne omogućuje prepoznavanje obveznika ili osiguranika i druge osobe na koje se podaci odnose.

(2) Podaci iz registra obrađuju se i objavljuju svake godine kao zbirni statistički pokazatelji na mrežnim stranicama REGOS-a.

Članak 27. (NN 39/18)

(1) REGOS prema podacima iz registra vodi jedinstveno računovodstvo osobnih računa članova mirovinskih fondova.

(2) REGOS obveznim mirovinskim društvima zaračunava naknadu za obavljanje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka. Obračun naknade obavlja se na dnevnoj osnovi, a račun se ispostavlja mjesečno.

(3) Sredstva uplaćena s osnove naknade iz stavka 2. ovoga članka, osim za obavljanje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, koriste se za:

– administrativnu, tehničku podršku i razmjenu podataka

– održavanje i razvoj informacijskog sustava

– projekte i programe vezane uz tehničku podršku i razmjenu podataka

– prikupljanje i obradu podataka po osiguranicima i drugim osobama

– administraciju i upravljanje

– elektroničku razmjenu i dostavu podataka temeljem uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

(4) Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje odlukom ministar nadležan za mirovinski sustav, u suradnji s ministrom nadležnim za financije, najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

17. Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Članak 28.

(1) REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, uvažavajući načelo povjerljivosti, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru.

(2) REGOS je obvezan izraditi izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja po osiguranicima i drugim osobama najmanje polugodišnje ili na zahtjev temeljem podataka prikupljenih u registru.

(3) Izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su elektronički dokumenti koji mogu biti potpisani elektroničkim potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom sukladno posebnom propisu.

(4) Izvješća, obavijesti i sve druge informacije propisane temeljem odredbi posebnih propisa REGOS će učiniti dostupnim na način kako je uređeno stavkom 1. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Na zahtjev osiguranika REGOS je dužan izdati potvrdu o podacima unesenim u registar. U zahtjevu se može naznačiti prikladan oblik dobivanja potvrda, a ako se ne naznači potvrda će se dostaviti u elektroničkom obliku.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa te ima značenje javne isprave.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdana u elektroničkom obliku, elektronički se potpisuje primjenom naprednog elektroničkog potpisa.

Članak 30.

(1) Podatke iz registra mogu koristiti bez naknade javnopravna tijela i tijela sudbene vlasti.

(2) REGOS može zaračunati naknadu za korištenje podataka iz registra, osim ako ovim Zakonom i posebnim propisom nije drugačije određeno. Visinu naknade Upravno vijeće REGOS-a utvrđuje cjenikom.

Članak 31. (NN 39/18)

(1) REGOS je ovlašten, bez pristanka obveznika plaćanja koji ima nepovezane uplate doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, čiji iznos je jednak obračunanom iznosu, temeljem provedene kontrole uplate doprinosa, provesti povezivanje podataka i raspored po osiguranicima.

(2) Ako je iznos uplate različit od obračunanog iznosa, povezivanje podataka i rasporeda po osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka REGOS provodi redom počevši od najstarijeg iznosa uplate doprinosa i zaduženja za određenu vrstu doprinosa.

(3) REGOS provodi povezivanje podataka i raspored po osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka nakon isteka roka od šest mjeseci od dana nepovezane uplate.

(4) REGOS je ovlašten provesti raspored po osiguranicima nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje prema stanju podataka zaprimljenih od javnopravnih tijela razmjerno broju dana u osiguranju svakog pojedinog osiguranika, člana obveznog mirovinskog fonda, za razdoblje za koje obveznik podnošenja podataka sukladno posebnom propisu nije podnio podatke po osiguranicima:

1. za obveznika plaćanja koji je prestao postojati i nema pravnog slijednika

2. za obveznika plaćanja čije su nepovezane uplate starije od šest godina.

(5) REGOS je ovlašten provesti raspored po osiguranicima nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za obveznika plaćanja iz stavka 4. ovoga članka koji je podnio sve obračune doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada prema udjelu broja dana u osiguranju svakog pojedinog osiguranika u ukupnom broju dana u osiguranju u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata temeljem stanja podataka zaprimljenih od javnopravnih tijela.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada nema osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova koji su imali aktivno osiguranje kod tog obveznika plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, REGOS izračunava broj dana u osiguranju s osnove radnog odnosa osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova za posljednju godinu u kojoj postoje podaci o aktivnom osiguranju osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova te provodi raspored po osiguranicima nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

(7) REGOS je ovlašten provesti raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje starijih od šest godina za obveznika plaćanja koji je imao status osiguranika temeljem obavljanja samostalne djelatnosti.

Članak 31.a (NN 21/22)

REGOS je ovlašten, bez pristanka obveznika plaćanja koji ima nepovezane uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, provesti povezivanje s nepovezanim zaduženjima po osiguranicima.

Članak 32. (NN 39/18)

Brisan.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Provedbene propise iz članka 19. stavka 3. i članka 20. stavka 3. ovoga Zakona ministar nadležan za mirovinski sustav donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona ministar nadležan za mirovinski sustav, u suradnji s ministrom nadležnim za financije, donijet će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do donošenja provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se provedbeni propisi doneseni temeljem Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/11.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Do imenovanja Upravnog vijeća sukladno ovom Zakonu, nastavlja s radom Upravno vijeće imenovano temeljem Uredbe o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, br. 101/99. i 83/12.).

Članak 34.

REGOS će poslove iz članka 13. stavka 1. točaka 18. i 22. te članaka 16. i 17. ovoga Zakona obavljati sukladno odredbama tih članaka do potpune uspostave jedinstvenog sustava za razmjenu podataka.

Članak 35.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, br. 101/99. i 83/12.) i članak 21. stavci 1. i 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/11.).

(2) Do stupanja na snagu odluke iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, naknada za obavljanje poslova iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona određuje se u iznosu od 2,50 kuna mjesečno po članu obveznog mirovinskog fonda. Obračun naknade obavlja se na dnevnoj osnovi, a račun se ispostavlja mjesečno.

Članak 36.

(1) REGOS je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu općih akata iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju opći akti REGOS-a doneseni temeljem Uredbe o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, br. 101/99. i 83/12.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 37.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 39/18

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za mirovinski sustav uskladit će s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, br. 22/14.) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za mirovinski sustav uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije uskladit će s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 12/14.) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Sredstva koja su ostvarena s osnove naknade na temelju Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13.), a koja su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostala neutrošena, mogu se koristiti i za namjene utvrđene člankom 27. stavkom 3. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 31. stavka 1., koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona, koja stupa na snagu 1. srpnja 2018.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 21/22

Članak 3.

Ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije, uskladit će Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 71/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić