Povezani zakoni

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

NN 29/18, 114/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata (u daljnjem tekstu: strateški projekti), postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata.

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (Tekst značajan za EGP) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/89 оd 18. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 347/2013).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. strateški investicijski projekt je svaki privatni investicijski projekt, javni investicijski projekt ili javno-privatni investicijski projekt iz područja gospodarstva, rudarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnoga gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, audiovizualnih djelatnosti, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuje gradnju građevina, a koji na temelju ovoga Zakona proglasi Vlada Republike Hrvatske

2. privatnim investicijskim projektom smatra se projekt koji se financira ulaganjima fizičkih osoba, domaćih ili stranih pravnih osoba registriranih na teritoriju Republike Hrvatske

3. javnim investicijskim projektom smatra se projekt čiji je nositelj pravna osoba, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. javno-privatnim investicijskim projektom smatra se projekt čiji su nositelji javna i privatna pravna osoba

5. javno-privatnim investicijskim projektom po modelu javno-privatnog partnerstva smatra se projekt koji se provodi sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo

6. investitor može biti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), domaća ili strana pravna osoba registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7. potencijalni strateški projekt smatra se projekt koji se u potpunosti ili djelomično realizira na nekretnini nad kojom Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, ili pomorskom dobru ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu s nekretninom iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, a za koji Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave želi pronaći investitora

8. uredna prijava smatra se prijava koja sadrži opis projekta uz ispunjavanje uvjeta iz članka 9. ovoga Zakona te dokumente i druge potrebne podatke i dokaze o projektu na temelju kojih je moguće procijeniti udovoljavanje propisanim uvjetima

9. uredno podnesen zahtjev smatra se zahtjev koji sadrži sve podatke i prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisima

10. gradnja je projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

11. idejno rješenje je vrsta stručne podloge kojom se daju osnovna oblikovna i položajna rješenja zahvata u prostoru sukladno pravilima arhitektonske i/ili inženjerske struke.

Članak 4.

(1) Strateški projekti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Gradnja strateških građevina od interesa je za Republiku Hrvatsku.

(3) Proglašavanje projekta strateškim ne pretpostavlja obvezu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu financijskog doprinosa ili osiguravanja javnih financijskih sredstava za realizaciju strateškog projekta iz ovoga Zakona.

(4) Na strateške projekte primjenjuju se propisi o državnim potporama.

 

II. POTENCIJALNI STRATEŠKI PROJEKTI

Članak 5.

(1) Potencijalni strateški projekt u smislu ovoga Zakona je projekt koji se može realizirati na:

1. nekretnini nad kojom Republika Hrvatska ima natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, a koja je prostornim planom planirana za razvoj investicijskih projekata ili

2. nekretnini nad kojom Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, a koja je prostornim planom planirana za razvoj investicijskih projekata ili

3. pomorskom dobru, ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu s nekretninom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Prijava projekta iz stavka 1. ovoga članka od strane investitora uz kriterije iz članka 7. ovoga Zakona sadrži i dopunske kriterije, te uz sadržaj prijave iz članka 9. ovoga Zakona uključuje i dodatne dokumente, podatke i dokaze o projektu, važne za odabir investitora za realizaciju potencijalnog strateškog projekta.

(3) Odabir investitora za realizaciju pojedinog potencijalnog strateškog projekta obavlja se na temelju javnog poziva, koji se može provesti u dva kruga, u kojem slučaju se u prvom krugu utvrđuje interes investitora za realizaciju pojedinog projekta, a u drugom krugu upućuje se poziv za dostavu obvezujuće ponude, sukladno posebnim propisima.

(4) Središnje tijelo državne uprave koje raspolaže nekretninama i općim dobrom iz stavka 1. ovoga članka odlukom utvrđuje potencijalni strateški projekt, na prijedlog i u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost pojedini potencijalni strateški projekt spada uz prethodnu suglasnost jedinice lokane i područne (regionalne) samouprave na čijem se području taj projekt ostvaruje.

(5) Sadržaj javnog poziva, način raspolaganja nekretninom, visinu naknade za korištenje nekretnine te sadržaj prijave projekta iz stavka 2. ovoga članka uređuje Vlada Republike Hrvatske odlukom za svaki pojedini projekt, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za državnu imovinu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost pojedini potencijalni strateški projekt spada.

(6) Kada se radi o nekretnini iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, odluka iz stavka 5. ovoga članka donosi se uz suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem odluke iz stavka 5. ovoga članka, sklapaju sporazum o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninom te obvezama ugovornih strana za realizaciju projekta.

(8) Po odabiru potencijalnog strateškog projekta temeljem stavka 3. ovoga članka, ako postoji interes investitora da se projekt proglasi strateškim projektom Republike Hrvatske, isti projekt investitor prijavljuje sukladno članku 8. ovoga Zakona.

(9) Način objave javnog poziva propisat će se odlukom Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka.

 

III. JAVNI POZIV

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje ona ovlasti može na mrežnim stranicama uputiti javni poziv investitorima za prijavu i provedbu pojedinačnog strateškog projekta kada procijeni da je to od interesa za Republiku Hrvatsku, a radi privlačenja investicija i postizanja odluke da investitori svoje investicije realiziraju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Po odabiru investitora temeljem stavka 1. ovoga članka, ako postoji interes investitora da se projekt proglasi strateškim projektom Republike Hrvatske, isti projekt investitor prijavljuje sukladno članku 8. ovoga Zakona.

 

IV. KRITERIJI, POSTUPAK I SADRŽAJ PRIJAVE STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 7.

(1) Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonosi razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, koji uvodi i razvija nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost, u područjima iz članka 3. točke 1. ovoga Zakona te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora, okoliša i kulture te koji znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i udovoljava sljedećim kriterijima:

1. u skladu je s važećim prostornim planovima i

2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 75.000.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV)

3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna bez PDV-a ili

4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, sukladno propisu kojim se uređuju potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a ili

5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a ili

6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i šumarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.

(2) Uz ispunjavanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka privatni projekt može biti proglašen strateškim ako se odnosi na:

1. proizvodno-prerađivačke aktivnosti ili

2. razvojno-inovacijske aktivnosti ili

3. aktivnosti poslovne podrške ili

4. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti ili

5. aktivnosti u energetskom sektoru ili

6. infrastrukturne aktivnosti ili

7. aktivnosti u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ili

8. aktivnosti u zdravstvu

9. aktivnosti vezane uz znanost i obrazovanje.

(3) Aktivnosti iz stavka 2. točaka 1. – 4. ovoga članka definirane su propisima kojima se uređuje poticanje ulaganja.

(4) O usklađenosti prijavljenog prijedloga strateškog projekta s propisanim kriterijima odlučuje Povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 8. (NN 114/18)

(1) Projekte prijavljuje investitor na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(3) Javni investicijski projekt, privatni, javno-privatni investicijski projekt i javno-privatni investicijski projekt koji se provode sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo investitor prijavljuje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

Članak 9. (NN 114/18)

(1) Investitor podnosi urednu prijavu projekta kao strateškog, sukladno članku 8. ovoga Zakona, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(2) Investitor uz prijavu obvezno prilaže i elaborat koji sadrži:

1. opis projekta i idejno rješenje koje je izradio ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer građevinarstva ako se radi o infrastrukturnim građevinama, a koje sadrži opis zahvata u prostoru unutar obuhvata zahvata s jasno određenim građevinama izvan obuhvata zahvata koje su u funkciji realizacije projekta (prometna i druga infrastruktura) i izjavu o usklađenosti zahvata s prostornim planom i popis zemljišnoknjižnih čestica na kojima će se realizirati projekt i

2. za sve zemljišnoknjižne čestice na kojima se planira provesti projekt potrebno je priložiti lokacijsku informaciju sukladno posebnom propisu, ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, potvrdu o tome je li podnesen zahtjev bivših vlasnika za povrat, sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti i postupak naknade za imovinu koju je prijašnjim vlasnicima oduzela jugoslavenska komunistička vlast i očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d. o. o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i

3. investicijski plan za razdoblje od najmanje pet godina koji uključuje informacije o izvorima i načinima financiranja strateškog projekta i koji obvezno sadrži bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, statističke i dinamičke ocjene investicijskog projekta i analizu rizika i

4. dokaze o financijskoj sposobnosti koji obvezno uključuju revidirano godišnje financijsko izvješće za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave ako investitor podliježe obvezi revizije, odnosno godišnje izvješće na propisanim obrascima za investitore koji ne podliježu reviziji, poslovna izvješća za tromjesečje koje prethodi predaji prijave projekta iz stavka 1. ovoga članka, obrasce BON 1 i BON 2 ne starije od 30 dana i

5. u slučaju kada je investitor za potrebe projekta osnovao trgovačko društvo posebne namjene koje posluje na teritoriju Republike Hrvatske, a isti nije u mogućnosti dokazati svoju financijsku sposobnost za realizaciju projekta, osnivač trgovačkog društva koji je pravna osoba dužan je dostaviti podatke o svojoj financijskoj sposobnosti, koje je ovjerilo nadležno tijelo u državi sjedištu investitora, a posebice: revidirano financijsko izvješće za zadnje dvije godine poslovanja, podatke o solventnosti koje je ovjerila nadležna bankarska/financijska institucija te osnovne financijske pokazatelje poslovanja za zadnje dvije godine, i obvezujuće pismo namjere osnivača trgovačkog društva i

6. detaljni profil trgovačkog društva, uključujući povezana trgovačka društva te referentnu Listu i

7. potvrdu da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja te obvezu isplate plaća i drugih materijalnih prava radnika ugovorenih kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu, ne stariju od 30 dana.

(3) Točke 4. – 7. iz stavka 2. ovoga članka ne odnose se na javne investicijske projekte.

(4) Način podnošenja prijave projekta propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje gospodarstva.

21. Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

 

V. POSTUPAK PROCJENE, ODABIRA, PRIPREME I PROVEDBE STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 10. (NN 114/18)

(1) Vlada Republike Hrvatske odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, pet stalnih članova i pet promjenjivih članova.

(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po položaju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(4) U slučaju kada je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske ujedno i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, zamjenik predsjednika Povjerenstva je državni tajnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(5) Pet stalnih članova Povjerenstva su čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za državnu imovinu i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije.

(6) Tri promjenjiva člana Povjerenstva su čelnik nadležnog središnjeg tijela državne uprave ovisno o području u čiju nadležnost pojedini strateški projekt spada, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije u slučaju kada je projekt sufinanciran iz fondova i programa Europske unije te čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove u slučaju kada je osnivač trgovačkog društva koje je investitor projekta, strana pravna osoba koja je registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

(7) Dva promjenjiva člana Povjerenstva predstavnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području projekt ostvaruje. Jedan promjenjivi član Povjerenstva imenuje se iz reda gradonačelnika ili općinskog načelnika, a drugi iz reda župana na čijem se području projekt ostvaruje.

(8) Zadaće Povjerenstva su:

1. ocjena prijedloga strateškog projekta i predlaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluke o njegovu uvrštenju ili odbijanju uvrštenja na Listu strateških projekata

2. donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta iz članka 12. ovoga Zakona i imenovanje voditelja Operativne skupine

3. predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta

4. praćenje provedbe strateških projekata

5. predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta

6. predlaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluke o brisanju projekta s Liste strateških projekata.

(9) Administrativne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavljaju, sukladno djelokrugu utvrđenom ovim Zakonom, središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo  u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave za koja je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.

(10) Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka uredit će se poslovnikom o radu Povjerenstva koji donosi Povjerenstvo uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za gospodarstvo.

Članak 11. (NN 114/18)

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo obavlja administrativnu provjeru zaprimljenih prijava iz članka 8. ovoga Zakona, sukladno članku 9. ovoga Zakona i upućuje urednu prijavu na razmatranje Povjerenstvu iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Središnja tijela državne uprave iz članka 10. stavka 9. ovoga Zakona dužna su u okviru svoga djelokruga, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, u roku od deset dana od dana zaprimanja, dati stručno mišljenje na zaprimljenu prijavu i predmetnu dokumentaciju te pisanu pozitivnu ili negativnu ocjenu o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta, a radi ocjene o prihvatljivosti strateškog projekta te upućivanja prijave na razmatranje Povjerenstvu.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo nakon zaprimanja nepotpune dokumentacije pozvat će dopisom investitora na njezinu dopunu u roku od 15 dana.

(4) Ako investitor ne dostavi dopunu dokumentacije u roku iz stavka 3. ovoga članka, a po prijavi se ne može postupiti, investitora se izvješćuje o nemogućnosti daljnjeg postupanja po prijavi.

(5) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o uvrštenju ili odbijanju uvrštenja projekta na Listu strateških projekata.

(6) Lista strateških projekata je javna, a vodi je i ažurira središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

(7) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških projekata u slučajevima:

1. kada projekt prestane ispunjavati kriterije iz članka 7. ovoga Zakona

2. ako se tijekom pripreme projekta utvrdi da sukladno propisima nije moguće izvršiti provedbu projekta

3. ako investitor odustane od realizacije strateškog projekta

4. ako investitor ne poduzima radnje u svrhu realizacije strateškog projekta

5. ako istekne rok od godinu dana od donošenja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo o uvrštenju projekta na Listu strateških projekata, a postupak pripreme nije okončan krivnjom investitora

6. ako se ne sklopi Sporazum iz članka 13. ovoga Zakona

7. ako Vlada Republike Hrvatske donese odluku o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske

8. ako se investicijski projekt iz stavka 10. ovoga članka briše s Europske liste projekata od zajedničkog interesa

9. ako je za investicijski projekt iz stavka 11. ovoga članka zatražen povrat sredstava ili je pokrenut postupak povrata sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

10. ako je za prateću infrastrukturu, potprojekt iz stavka 12. ovoga članka Povjerenstvo donijelo odluku o brisanju s Liste strateških projekata.

(8) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo, na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških projekata za projekt za koji je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske.

(9) Ako zbog složenosti procesa pripreme projekta postupak pripreme nije okončan u roku od godinu dana od dana donošenja odluke o uvrštenju projekta na Listu strateških projekata, a navedeno nije krivnja investitora, središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o primjerenom produljenju roka a u skladu s prijedlogom voditelja Operativne skupine.

(10) Ako je investicijski projekt podržala Republika Hrvatska i Europska unija ga proglasi projektom od zajedničkog interesa te uvrsti na Europsku listu projekata od zajedničkog interesa, a sukladno Uredbi (EU) br. 347/2013, on se na prijedlog Povjerenstva automatizmom uvrštava na Listu strateških projekata, a sadržaj i način podnošenja prijave projekta propisuje se pravilnikom iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

(11) Ako postoji odluka da će se investicijski projekt financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020., kao i u budućoj financijskoj perspektivi u Republici Hrvatskoj, on se na prijedlog Povjerenstva automatizmom uvrštava na Listu strateških projekata, a sadržaj i način podnošenja prijave projekta propisuje se pravilnikom iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

(12) Ako postoji infrastruktura koja prati i koja je neophodna za realizaciju projekta uvrštenog na Listu strateških projekata temeljem članka 10. stavka 8. ovoga Zakona, ona se na prijedlog Povjerenstva, uz prethodno obrazloženi prijedlog voditelja Operativne skupine, automatizmom uvrštava na Listu strateških projekata kao potprojekt uvrštenog strateškog projekta.

Članak 12. (NN 114/18)

(1) Operativna skupina za pripremu i provedbu strateških projekata (u daljnjem tekstu: Operativna skupina) zadužena je za utvrđivanje svih potrebnih propisanih postupaka i podataka o svim nadležnim tijelima koja sudjeluju u pripremi i provedbi projekta, za međusobnu koordinaciju i dinamiku pripreme te izrade svih potrebnih akata i dokumentacije za provedbu projekta.

(2) Način rada Operativne skupine iz stavka 1. ovoga članka može propisati Poslovnikom o radu voditelj Operativne skupine za predmetni projekt.

(3) Zadaće Operativne skupine su:

1. utvrđivanje propisanih postupaka koji su potrebni za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta te obavještavanje investitora o njima

2. provedba projekta, izrada cjelovitog pregleda upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti u svrhu provedbe projekta te izrada popisa akata nužnih za njegovu provedbu, a u roku od godinu dana od dana uvrštenja projekta na Listu strateških projekata

3. međuresorno usuglašavanje i koordiniranje aktivnosti u pripremi i izradi akata za provedbu projekta te rokova njihova izvršenja

4. utvrđivanje prijedloga odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta koji se upućuje Povjerenstvu iz članka 10. ovoga Zakona.

(4) Nakon donošenja odluke o uvrštenju projekta na Listu strateških projekata i imenovanju voditelja Operativne skupine, voditelj utvrđuje nadležna središnja tijela državne uprave za pripremu i provedbu projekta, popis upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti radi realizacije strateškog projekta u skladu sa zakonom, koordinira rad članova Operativne skupine po njihovu imenovanju i prati postupke ukupne pripreme i provedbe postupaka te dinamiku izvršenja zadaća svih sudionika u provedbi projekata.

(5) Popis upravnih i drugih postupaka i radnji iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo i investitoru radi daljnjeg postupanja.

(6) Voditelj Operativne skupine od nadležnih će tijela državne uprave i drugih državnih tijela za koja je utvrđeno da su priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno u njihovoj nadležnosti zatražiti imenovanje osoba u Operativnoj skupini, a po potrebi može zatražiti investitora projekta da imenuje osobu koja će sudjelovati u radu Operativne skupine, kada je to nužno radi utvrđivanja dinamike projekta.

(7) Rok za dostavu imenovanja iz stavka 6. ovoga članka je 15 dana od dana zaprimanja zatraženog imenovanja osoba u Operativnu skupinu.

(8) Operativnu skupinu iz stavka 1. ovoga članka čine:

1. predstavnici središnjih tijela državne uprave i drugih državnih tijela te predstavnici lokalne i regionalne samouprave za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost

2 predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem će se području projekt ostvariti

3. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije

4. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

5. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo

6. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje i

7. druge stručne osobe ovisno o potrebi, a koje mogu pridonijeti kvaliteti pripreme i provedbe projekta.

(9) Voditelj Operativne skupine za privatne, javne i javno-privatne projekte predlaže se i bira iz redova državnih dužnosnika ili iz redova rukovodećih službenika središnjih tijela državne uprave za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.

(10) Voditelj Operativne skupine dužan je središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo i predsjednika Povjerenstva tromjesečno, a na zahtjev predsjednika Povjerenstva i češće, izvještavati o provedbi postupaka te dinamici izvršenja zadaća svih sudionika u provedbi projekata.

(11) Operativna skupina proglašeni strateški projekt iz članka 14. ovoga Zakona prati do njegove konačne realizacije.

Članak 13. (NN 114/18)

(1) Sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta (u daljnjem tekstu: Sporazum) s privatnim, javnim ili javno-privatnim investitorom sklopit će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo, prije donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske, a uz prethodnu suglasnost Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a u slučaju kada je osnivač trgovačkog društva koje je investitor projekta strana pravna osoba koja je registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, i uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove.

(2) Bitne sastavnice Sporazuma proizlaze iz prijedloga Operativne skupine za pripremu i provedbu strateškog projekta te popisa upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti radi realizacije strateškog projekta iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona, prihvaćenog od strane Povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona.

(3) Sporazumom se uređuje tehnička priprema i provedba strateškog projekta, vrijeme investiranja, krajnji rok realizacije strateškog projekta, ugovorna kazna u visini vrijednosti 0,1 % ukupne vrijednosti strateškog projekta i to u slučaju prekoračenja krajnjeg roka realizacije strateškog projekta krivnjom investitora ili u slučaju odustajanja investitora od realizacije strateškog projekta.

(4) U slučaju prekoračenja krajnjeg roka realizacije strateškog projekta iz stavka 3. ovoga članka, a koji nije krivnja investitora, isti u roku od tri mjeseca prije isteka krajnjeg roka realizacije dostavlja zahtjev za primjereno produljenje roka realizacije strateškog projekta, s detaljnim obrazloženjem razloga koji su doveli do prekoračenja roka.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo, koje će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o primjerenom produljenju krajnjeg roka realizacije strateškog projekta.

(6) Investitor je dužan dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo, u roku od sedam dana prije potpisivanja Sporazuma, bjanko-zadužnicu trgovačkog društva koje je dokazalo financijsku sposobnost za realizaciju strateškog projekta temeljem članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, potvrđenu (solemniziranu) od strane javnog bilježnika, a radi osiguranja naplate ugovorne kazne iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Bjanko-zadužnicu koju je dostavio investitor prije potpisivanja Sporazuma može aktivirati središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u korist sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a na temelju odluke Povjerenstva.

(8) Privatni ili javno-privatni investitor radi dokaza o namjeri realizacije prijavljenog projekta dužan je dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo u roku od sedam dana prije potpisivanja Sporazuma, obvezno i sljedeće:

1. potvrdu domaće banke kojom investitor dokazuje da su na posebnom računu namijenjenom za realizaciju projekta, trgovačkog društva koje je podnijelo prijavu osigurana financijska sredstva u visini vrijednosti najmanje 5 % ukupne vrijednosti prijavljenog projekta i/ili

2. u slučaju kada je investitor za potrebe projekta osnovao trgovačko društvo posebne namjene koje posluje na teritoriju Republike Hrvatske, potvrdu domaće banke kojom dokazuje da su na posebnom računu trgovačkog društva namijenjenom za realizaciju projekta osigurana financijska sredstva u visini vrijednosti najmanje 5 % ukupne vrijednosti prijavljenog projekta i/ili

3. dokaz o iznosu prethodno uloženih sredstava u realizaciju projekta u visini vrijednosti najmanje 5 % ukupne vrijednosti prijavljenog projekta, temeljen na potvrdi ovlaštenog revizora o visini izvršenog ulaganja i/ili

4. obvezujuće pismo namjere domaće banke kojim dokazuje spremnost financiranja projekta.

(9) Javni investitor dužan je dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo u roku od sedam dana prije potpisivanja Sporazuma dokaz o namjeri realizacije prijavljenog projekta koji uključuje odluku nadzornog odbora trgovačkog društva ili odluku glavne skupštine trgovačkog društva.

(10) Investitor je dužan po završetku realizacije strateškog projekta završno izvješće o izvršenom ulaganju, s potvrdom ovlaštenog revizora o visini izvršenog ulaganja, kao i dokaze o elementima ulaganja iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona dostaviti čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo te Operativnoj skupini koja prati realizaciju tog strateškog projekta.

(11) U slučaju neaktiviranja bjanko-zadužnice iz stavka 6. ovoga članka, ista se vraća investitoru po završetku realizacije strateškog projekta, a u roku od sedam dana od dana zaprimanja završnog izvješća o izvršenom ulaganju iz stavka 10. ovoga članka.

(12) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom stupanja na snagu odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske iz članka 14. ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske koja se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. naziv projekta

2. vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjenu kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu

3. naziv investitora

4. vrstu projekta (privatni, javni, javno-privatni)

5. lokaciju projekta (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

6. opis projekta (ciljevi, učinci, utjecaj na razvoj gospodarstva)

7. obrazloženje opravdanosti proglašavanja projekta od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku s procjenom učinaka te ispunjava li predloženi projekt uvjete propisane ovim Zakonom

8. popis postupaka i radnji iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona koje je potrebno poduzeti radi realizacije strateškog projekta (hodogram aktivnosti).

(3) Ako tijekom provedbe strateškog projekta Povjerenstvo stekne nova saznanja o strateškom projektu te se utvrdi da su podneseni podaci o projektu na temelju kojih je donesena odluka o proglašenju strateškog projekta neistiniti, ta će se odluka poništiti.

(4) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona donosi odluku o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

(1) Svi postupci vezani za pripremu i provedbu proglašenog strateškog projekta i obradu urednih zahtjeva su hitni.

(2) Od dana uvrštenja projekta na Listu strateških projekata svi postupci u vezi s obradom uredno podnesenih zahtjeva su hitni.

(3) Sva mišljenja i sve upravne akte, osim onih koji se izdaju u skladu s člankom 23. i člankom 27. stavkom 2. ovoga Zakona, središnja su tijela državne uprave, pravne osobe ili upravna tijela nadležna za njihovo izdavanje dužna izdati u roku od 15 dana od zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva investitora.

(4) Središnje tijelo državne uprave, pravna osoba ili upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje zaprimi zahtjev investitora dužno je u roku od pet dana od zaprimanja zahtjeva pisanim pozivom zatražiti dopunu zahtjeva i/ili prateće dokumentacije na način da pobroji i pojasni nedostatke u zahtjevu i/ili pratećoj dokumentaciji.

(5) Dostava dopune zahtjeva i/ili prateće dokumentacije sukladno s pisanim pozivom nadležnog središnjeg tijela državne uprave, pravne osobe ili upravnog tijela u roku od 15 dana smatra se uredno podnesenim zahtjevom.

(6) Ako središnje tijelo državne uprave, pravna osoba ili nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za izdavanje mišljenja ili upravnog akta smatra da zbog složenosti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti izraditi zatraženo mišljenje u roku od 15 dana od zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva, dužno je pisanim putem, unutar roka od 15 dana, obavijestiti Povjerenstvo i voditelja Operativne skupine i investitora o potrebi za produljenjem roka za dodatnih 15 dana.

(7) Žalbeni postupci koji se vode sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave i koncesija, a povezani su s provedbom strateških projekata, su hitni.

Članak 16.

Kada provedba strateških projekata iz ovoga Zakona podrazumijeva sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovora o koncesijama za javne radove, ugovora o koncesijama za javne usluge, ugovora o koncesijama za gospodarsko korištenje ili ugovora o javno-privatnom partnerstvu u smislu propisa iz područja javne nabave, javno-privatnog partnerstva ili područja koncesija, članak 6. ovoga Zakona se ne primjenjuje.

 

VI. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 17.

Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom, stvarna prava, obvezna prava te drugi propisi kojima se uređuje gospodarenje, korištenje i raspolaganje dobrima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 18.

(1) Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište i javne ceste, potrebnim za provedbu strateškog projekta raspolaže Vlada Republike Hrvatske u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno drugim aktom.

(2) Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske potrebnima za provedbu javnog strateškog projekta raspolaže Vlada Republike Hrvatske po tržišnoj vrijednosti prema procjeni ovlaštenog i neovisnog procjenitelja, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda.

(3) Nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske potrebnima za provedbu privatnog strateškog projekta raspolaže Vlada Republike Hrvatske po tržišnoj vrijednosti prema procjeni ovlaštenog i neovisnog procjenitelja, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda, ako obuhvat zahvata u prostoru uključuje maksimalno 50 % nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebnih za realizaciju privatnog strateškog projekta.

(4) Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravno područje šumarstva, može sukladno posebnim propisima šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno za provedbu strateškog projekta izdvojiti iz šumskogospodarskoga područja Republike Hrvatske i prenijeti pravo vlasništva na drugu pravnu osobu ili osnovati pravo građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi njihova korištenja u druge namjene u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno drugim aktom, o čemu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke.

(5) Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinu dijelu podnosi nadležno središnje tijelo državne uprave, a odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinu dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje ona ovlasti.

(6) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi sadrži i odredbu o brisanju statusa u zemljišnim knjigama.

Članak 19.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske prije sklapanja ugovora o prenošenju prava vlasništva, osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti iz članka 18. stavaka 2. – 6. ovoga Zakona daje mišljenje o njihovoj pravnoj valjanosti, u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Članak 20.

U upravnom ili sudskom postupku potrebnom za provedbu strateškog projekta obraćat će se posebna pažnja na potrebu hitnog rješavanja prema prirodi svakog pojedinog slučaja.

Članak 21.

(1) Stručne i administrativne poslove u vezi s donošenjem odluka o izdvajanju šuma ili šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove i odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti iz članka 18. ovoga Zakona obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave.

(2) Stručne i administrativne poslove u vezi s raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske nakon donošenja odluka iz članka 18. ovoga Zakona obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za državnu imovinu ili tijelo javne vlasti nadležno za poljoprivredno zemljište.

 

VII. DAVANJE KONCESIJA U VEZI S PROVEDBOM STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 22.

Na davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se svi propisi kojima se uređuje davanje koncesija.

Članak 23.

(1) Koncesiju za provedbu strateškog projekta daje Vlada Republike Hrvatske, a u slučaju davanja koncesije na rok preko 50 godina daje Vlada Republike Hrvatske, uz suglasnost Hrvatskoga sabora.

(2) Ako je za potrebe jednog strateškog projekta investitoru potrebno dati više istih predmeta koncesija, postupci za donošenje odluke o davanju koncesija spojit će se, a Vlada Republike Hrvatske donijet će jednu (zajedničku) odluku i sklopiti jedan ugovor o koncesiji.

Članak 24.

Stručne i administrativne poslove u vezi s davanjem koncesija obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave u čijoj je nadležnosti dodjela pojedinih koncesija, a u suradnji s nadležnim središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost strateški projekt spada.

 

VIII. IZDAVANJE UPRAVNIH AKATA U VEZI S PROVEDBOM STRATEŠKIH PROJEKATA

Članak 25.

(1) Na utvrđivanje granice pomorskog dobra i izdavanje akata za provedbu prostornih planova te na građevinsku i uporabnu dozvolu u vezi s provedbom strateških projekata primjenjuju se svi propisi kojima se uređuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, propisi kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, područja zaštite okoliša i prirode, i očuvanja kulturnih dobara te drugi propisi kojima se uređuju navedena pitanja.

(2) Postupci utvrđivanja granice pomorskog dobra te izdavanja akata iz stavka 1. ovoga članka su hitni sukladno s člankom 15. ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Granicu pomorskog dobra u slučajevima u kojima je to potrebno za provedbu strateškog projekta utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, na zahtjev investitora.

(2) Troškove utvrđivanja granica pomorskog dobra u slučaju iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor na čiji je zahtjev pokrenut postupak.

Članak 27.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i središnje tijelo državne uprave nadležno za kulturu dužna su utvrditi obvezu, ako ona postoji, provedbe nekog od postupaka predviđenih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, odnosno zaštita kulturnih dobara u roku od 15 dana od zaprimanja urednog zahtjeva voditelja Operativne skupine.

(2) U slučaju obveze provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ishođenja okolišne dozvole, ishođenja suglasnosti na izvješće o sigurnosti te suglasnosti na sanacijski program, i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, postupak se provodi sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

(3) Ako nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka smatraju da zbog složenosti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti utvrditi obvezu u roku od 15 dana, dužna su odmah pisanim putem, unutar roka od 15 dana, obavijestiti Povjerenstvo i investitora o obvezi za produljenjem roka za dodatnih 15 dana.

Članak 28.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje izdaje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole potrebne za provedbu strateškog projekta sukladno članku 15. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 29.

Na izdavanje dozvola iz članka 28. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe propisa iz upravnog područja prostornog uređenja koje se odnose na obvezu izrade i donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja (urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja).

Članak 30.

Dozvolu o promjeni namjene građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice i potvrdu akta o parcelaciji građevinskog zemljišta potrebnih za provedbu strateškog projekta izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje, upravni odjel, odnosno služba velikoga grada, Grada Zagreba, odnosno županije, nadležna za obavljanje poslova prostornog uređenja.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku o osnivanju Povjerenstva iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Povjerenstvo će u roku od 70 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti poslovnik o radu Povjerenstva iz članka 10. stavka 10. ovoga Zakona.

Članak 32.

(1) Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13. i 152/14.), objavljen u »Narodnim novinama«, br. 66/15., ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (»Narodne novine«, br. 1/14., 44/16., 110/16., 51/17. i 62/17.) ostaje na snazi do stupanja na snagu odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Poslovnik o radu Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata donesen 13. siječnja 2014. godine na temelju Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13., 152/14. i 22/16.) ostaje na snazi do stupanja na snagu poslovnika iz članka 10. stavka 10. ovoga Zakona.

Članak 33.

Svi postupci i radnje koji se odnose na aktivnosti iz članaka 6. – 12. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13., 152/14. i 22/16.) započeti, a nedovršeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za investitora.

Članak 34.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13., 152/14. i 22/16.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste (»Narodne novine«, br. 151/13. i 32/14.).

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 7.

Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (»Narodne novine«, br. 76/18.) ministar nadležan za gospodarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (»Narodne novine«, br. 57/18.) prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić