Povezani zakoni

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje

NN 18/13, 47/14, 114/18, 83/22

na snazi od 26.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1. (NN 83/22)

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, službene kontrole i prekršajne odredbe za provedbu: Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (SL L 231, 6. 9. 2019.) i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18. 10. 2003., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1830/2003).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 i Uredbi (EZ) br. 1830/2003.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3. (NN 114/18)

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 te ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) U provedbi uredbi iz stavka 1. ovoga članka i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003.

Članak 4. (NN 83/22)

Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. 1. zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja za stavljanje na tržište hrane iz članka 3. i članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 koji su podneseni u skladu sa standardnim formatima podataka, ako postoje na temelju članka 39.f Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (SL L 231, 6. 9. 2019.) te pisanim putem potvrđuje njihovo zaprimanje sukladno članku 5. stavku 2.a podstavku i) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku 2.a podstavku i) Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

2. o zaprimljenim zahtjevima bez odgode obavještava Europsku agenciju za sigurnost hrane, sukladno članku 5. stavku 2.a podstavku ii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku 2.a podstavku ii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

3. zaprimljene zahtjeve i sve dodatne informacije koje dostave podnositelji, prosljeđuje Europskoj agenciji za sigurnost hrane sukladno članku 5. stavku a) podstavku iii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i članku 17. stavku a) podstavku iii) Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

 

III. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 5. (NN 114/18, 83/22)

(1) Službene kontrole nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1829/2003, Uredbe (EZ) br. 1830/2003 i ovoga Zakona provode sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te propisima kojima je uređeno postupanje s genetski modificiranim organizmima te propisima kojima je uređeno postupanje u području hrane.

(2) Ako određena genetski modificirana hrana i hrana za životinje, odnosno hrana i hrana za životinje proizvedena od genetski modificiranih organizama koja ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, nadležni inspektori ovlašteni su privremeno zabraniti stavljanje na tržište te hrane na području Republike Hrvatske, narediti njezino povlačenje s tržišta Republike Hrvatske ili ograničiti njezinu dostupnost potrošačima na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 te ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 7. (NN 114/18, 83/22)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje ako:

1. stavlja na tržište genetski modificirane organizme namijenjene za uporabu u hrani ili hranu iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 bez odobrenja, te ako nisu ispunjeni uvjeti iz odobrenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

2. nositelj odobrenja i korisnici ne ispune sve uvjete ili ograničenja iz odobrenja te ako ne osigura da se proizvodi, koji nisu navedeni u odobrenju, ne stavljaju na tržište kao hrana ili hrana za životinje (članak 9. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

3. hranu iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ne označi u skladu sa zahtjevima iz članaka 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

4. ne dokaže da sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani (članak 12. stavak 3. Uredba (EZ) br. 1829/2003),

5. stavlja na tržište genetski modificirane organizme, rabi ili prerađuje proizvod iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 bez odobrenja i ako ne ispunjava odgovarajuće uvjete iz odobrenja (članak 16. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

6. nositelj odobrenja i korisnici ne ispunjavaju sve uvjete ili ograničenja iz odobrenja te ne osiguraju da se proizvodi, koji nisu navedeni u odobrenju, ne stavljaju na tržište kao hrana ili hrana za životinje (članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

7. hranu za životinje iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ne označi u skladu sa zahtjevima iz članaka 24. i 25. Uredbe (EZ) br. 1829/2003,

8. ne dokaže da sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani (članak 24. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1829/2003),

9. ne dokaže da sukladno članku 47. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u hrani,

10. subjekt u poslovanju s genetski modificiranom hranom ili genetski modificiranom hranom za životinje ne osigura sljedivost u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1830/2003,

11. subjekt u poslovanju s genetski modificiranom hranom ili genetski modificiranom hranom za životinje pri stavljanju na tržište proizvoda od genetski modificiranih organizama, ne osigura subjektu u poslovanju koji proizvod prima prenošenje informacija iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 u pisanom obliku.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje za postupanja protivna odredbama ovoga Zakona.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(5) Novčanu kaznu za prekršaje u iznosu od 2500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja nadležni inspektori iz članka 5. ovoga Zakona mogu izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi za postupanja protivna odredbama stavka 1. ovoga članka.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje, genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 110/08. i 72/12.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/22

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić