Povezani zakoni

 

Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

NN 94/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013.

Porezni dug

Članak 2.

(1) Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: porezni dug).

(2) Porezno tijelo iz stavka 1. ovoga članka jest tijelo definirano člankom 3. Općeg poreznog zakona.

(3) Porezni dug iz stavka 1. ovoga članka čine glavnica i kamate.

Subjekti primjene

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti.

(2) Poduzetnicima iz stavka 1. ovoga Zakona smatraju se poduzetnici koji nisu podnijeli prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i kojima do sada nije odobravan reprogram sukladno zakonima o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom ili je isti ukinut.

(3) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka jest poduzetnik definiran člankom 39. Općeg poreznog zakona.

(4) Ovaj Zakon ne odnosi se na financijske institucije, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Naplata poreznog duga reprogramom

Članak 4.

(1) Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona.

(2) Naplata poreznog duga po odobrenom reprogramiranju sukladno ovome Zakonu odobrava se u mjesečnim obrocima.

Obračun kamata

Članak 5.

(1) Na reprogramiranu glavnicu poreznog duga sukladno članku 4. ovoga Zakona primjenjivat će se osnovna referentna kamatna stopa uvećana za maržu za rizik pojedinog poduzetnika, prema pravilima o državnim potporama sadržanim u Priopćenju Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19. 1. 2008.).

(2) Prilikom određivanja marže za rizik za pojedinog poduzetnika, sukladno Priopćenju Komisije iz stavka 1. ovoga članka, uzima se kategorija rangiranja naziva Loš/ Financijske teškoće (CCC i ispod), a razina kreditnog osiguranja, ovisno o ponuđenom instrumentu osiguranja, može biti visoka, normalna, niska.

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga

Članak 6.

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) sukladno ovome Zakonu poduzetnici mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev sadrži:

– ime i prezime, odnosno naziv poduzetnika

– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug.

(3) Radi ostvarivanja prava na povoljniju kamatnu stopu na reprogramiranu glavnicu poreznog duga, sukladno ovom Zakonu, poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

(4) Instrumentom osiguranja plaćanja poreznog duga smatra se:

– neopoziva garancija banke

– založno pravo na nekretnini

– bjanko zadužnica potpisana od strane solventnog jamca platca

– jamstvo druge osobe, čija imovina odgovara visini poreznog duga.

(5) Zahtjev se podnosi nadležnom poreznom tijelu.

(6) Ako zahtjev podnese dužnik koji nije subjekt primjene ovoga Zakona, nadležno porezno tijelo rješenjem će odbaciti zahtjev.

(7) Zahtjev zaprimljen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se rješenjem.

Rješenje o reprogramiranju naplate poreznog duga

Članak 7.

(1) O Zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Rješenje).

(2) Rješenje donosi nadležno porezno tijelo.

(3) Nadležno porezno tijelo odbit će zahtjev:

– ako poduzetnik nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2013.

– ako je poduzetnik u 2011. i 2012. godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto je vrijeme imao porezni dug ili

– ako je blokiran od strane drugih vjerovnika.

(4) Za potrebe stavka 3. ovoga članka poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom nakon 31. siječnja 2013. ako su njegove uplate od 1. veljače 2013. do dana podnošenja Zahtjeva jednake zaduženju obveza u istom razdoblju ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje.

Obustava ovrhe

Članak 8.

(1) Ovrha koja se provodi radi naplate duga čije je plaćanje odgođeno sukladno ovome Zakonu, obustavit će se.

(2) O obustavi ovrhe rješenjem odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo.

Ukidanje rješenja

Članak 9.

Nadležno porezno tijelo ukinut će Rješenje ako utvrdi da se poduzetnik ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih Rješenjem.

Žalba

Članak 10.

(1) Protiv rješenja iz članka 6. stavaka 4. i 5., članka 7. stavka 1. i članka 9. ovoga Zakona može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Tijek zastare poreznog duga

Članak 11.

Za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga sukladno ovome Zakonu zastara poreznoga duga ne teče.

Primjena drugih propisa

Članak 12.

Na naplatu poreznog duga, kako je utvrđeno ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i drugih poreznih propisa, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

Završna odredba

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić