Povezani zakoni

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN 83/22

na snazi od 26.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/382 оd 3. ožujka 2021. o izmjeni prilogā Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane u pogledu upravljanja alergenima u hrani, preraspodjele hrane i kulture sigurnosti hrane (Tekst značajan za EGP) (SL L 74, 4. 3. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004)

Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/1756 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava i Uredbe (EZ) br. 853/2004 u pogledu izravne opskrbe mesom peradi i dvojezubaca (Tekst značajan za EGP) (SL L 357, 8. 10. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004)

Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Tekst značajan za EGP) (SL L 338, 22. 12. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/205 оd 14. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u vezi sa salmonelom u mesu gmazova (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 17. 2. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2073/2005)

Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (Tekst značajan za EGP) (SL L 338, 22. 12. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1139 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla u odnosu na zahtjeve koji se odnose na informacije o prehrambenom lancu i proizvode ribarstva te upućivanje na priznate metode testiranja za morske biotoksine i metode ispitivanja za sirovo mlijeko i toplinski obrađeno kravlje mlijeko (Tekst značajan za EGP) (SL L 180, 4. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2074/2005)

Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 68, 12. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 210/2013)

Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (Tekst značajan za EGP) (SL L 10, 13. 1. 2005) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 37/2005)

Uredbe Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenoga 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (Tekst značajan za EGP) (SL L 304, 21. 11. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/2158)

Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (Tekst značajan za EGP) (SL L 15, 20. 1. 2010,), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/621 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari imidakloprid u pogledu najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (Tekst značajan za EGP) (SL L 131, 16. 4. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 37/2010)

Uredbe Komisije (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 40, 11. 2. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/499 оd 3. travnja 2020. o ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe (EZ) br. 124/2009 o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 109, 7. 4. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 124/2009)

Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11. 8. 2000.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja”) (Tekst značajan za EGP) (SL L 84, 31. 3. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1760/2000), u dijelu koji se odnosi na obvezni sustav označavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa

Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12. 12. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 84, 31. 3. 2016.).

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 96/22/EZ o zabrani korištenja nekih tvari s hormonskim ili tireostatskim djelovanjem i beta-agonista u uzgoju domaćih životinja (Tekst značajan za EGP) (SL L 318, 28. 11. 2008.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama iz članka 2. ovoga Zakona, Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), Uredbi (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625) i zakona o provedbi navedenih uredbi.

(2) U smislu ovoga Zakona ostali pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) analiza trendova je praćenje rezultata analiza uzoraka ispitanih na kriterije sigurnosti i higijene hrane u procesu proizvodnje. Analiza trendova može upućivati na razvoj trenda prema nezadovoljavajućim rezultatima (razvoj negativnog trenda) i razvoj prema zadovoljavajućim rezultatima (razvoj pozitivnog trenda)

2) HACCP (engl. Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizikalnim i biološkim opasnostima u hrani koje su važne za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane

3) rezidue su ostaci tvari s farmakološkim djelovanjem, ostaci njihovih metabolita i drugih tvari koje mogu zaostati u životinjskim tkivima, organima i/ili proizvodima i kao takvi mogu biti štetni za zdravlje ljudi

4) subjekt je svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinje, među ostalim u ograničenom razdoblju, osim držatelja kućnih ljubimaca i veterinara

5) subjekti koji proizvode hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani su subjekti koji proizvode i stavljaju na tržište kategorije hrane navedene u Uredbi (EU) br. 2017/2158

6) validacija je postupak ili studija dokazivanja je li metoda ili proces prihvatljiv za njegovu namjenu

7) verifikacija je provjera pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza funkcioniraju li uspostavljene validirane metode, procedure, ispitivanja i drugi postupci u skladu sa specifikacijom metode ili postupaka utvrđenih tijekom validacije.

II. NADLEŽNA TIJELA

Podjela nadležnosti

Članak 4.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, uredbi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz propisa o službenim kontrolama i podjeli nadležnosti politika sigurnosti hrane iz propisa kojim su uređene politike sigurnosti hrane.

Izravno stavljanje hrane na tržište

Članak 5.

U skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik o nacionalnim pravilima izravne opskrbe krajnjeg potrošača malim količinama primarnih proizvoda proizvedenih na vlastitom gospodarstvu subjekta u poslovanju s hranom ili izravne opskrbe krajnjeg potrošača primarnim proizvodima proizvedenih na vlastitom gospodarstvu subjekta u poslovanju s hranom putem lokalnog objekta u maloprodaji.

Vodiči za dobru praksu

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravstvo, svako u svom djelokrugu, potiču izradu nacionalnih vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Državnim inspektoratom, procjenjuje nacionalne vodiče sektora prehrambene industrije iz stavka 1. ovoga članka i ostale vodiče prema članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(3) Vodiče iz stavka 1. ovoga članka potrebno je redovito usklađivati s propisima o hrani i novim spoznajama o rizicima u hrani ili okolišu.

(4) Nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona mogu za potrebe revizije zatražiti izmjenu ili usklađivanje pozitivno ocijenjenih vodiča od subjekata u poslovanju s hranom ili njihovih udruženja, koja su iste izradila.

(5) Izmjena i usklađivanje pozitivno ocijenjenog vodiča može se pokrenuti i na zahtjev udruženja subjekata u poslovanju s hranom.

(6) Revidirani vodiči iz stavaka 4. i 5. ovoga članka moraju se ponovo procijeniti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(7) Vodiči Unije usvojeni u skladu s člankom 9. Uredbe 852/2004 mogu se primjenjivati na sektor na koji se odnose i ne zahtijevaju dodatno odobrenje od strane nadležnog tijela iz stavka 2. ovoga članka.

(8) U skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu nacionalne vodiče koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 dostavlja Europskoj komisiji.

(9) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi odluku o procijenjenom vodiču iz stavka 2. ovoga članka.

Nacionalne mjere

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o namjeri donošenja propisa iz ovoga članka.

(2) U skladu s člankom 13. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 10. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 853/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja mišljenje Europskoj komisiji.

(3) U skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik o nacionalnim mjerama za prilagodbu zahtjevima iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(4) U skladu s člankom 10. stavcima 3. i 8. Uredbe (EZ) br. 853/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik o nacionalnim mjerama za prilagodbu zahtjevima iz Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(5) Proizvođačima hrane s tradicionalnim obilježjima dopušta se odstupanje od zahtjeva iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2074/2005, a vrste i opseg odstupanja pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora.

Dodatni zahtjevi označavanja i posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Članak 8.

(1) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata označava se oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu po službenoj dužnosti donosi rješenje o klasifikaciji proizvodnih područja živih školjkaša.

(3) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu odlukom donosi godišnji plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša kojim su uređeni način uzorkovanja, geografski raspored točaka uzorkovanja te učestalost uzorkovanja koja osigurava reprezentativnost rezultata analiza za određeno klasificirano proizvodno područje ili područje za ponovno polaganje.

(5) Sredstva za troškove laboratorijskih pretraga za provedbu plana iz stavka 4. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede.

(6) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, pravilnikom propisuje dodatne zahtjeve označavanja hrane životinjskog podrijetla, posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla i posebna pravila o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje.

2. Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

3. Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge

4. Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

III. OBVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Uspostava i provedba postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te u skladu s pravilnikom iz stavka 9. ovoga članka.

(2) Za subjekte u poslovanju s hranom koji su sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava uspostavili i provode ga u cijelosti u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ili u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima Europske komisije objavljenim u Službenom listu Europske unije smatrat će se da imaju uspostavljen sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(3) U skladu s člankom 5. stavkom 4. točkom a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju Državnom inspektoratu dokaze o udovoljavanju odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 na način na koji od njih to traži Državni inspektorat.

(4) U skladu s Uredbom (EU) 2017/2158 subjekti koji proizvode i/ili stavljaju na tržište hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani dužni su:

– provoditi mjere za ublažavanje učinaka u svrhu smanjenja razina akrilamida u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) 2017/2158 i te mjere uvrstiti u postupke temeljene na načelima HACCP sustava

– voditi evidenciju primijenjenih mjera za ublažavanje učinaka u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2017/2158.

(5) Subjekti u poslovanju s hranom navedeni u članku 2. stavku 1. i članku 2. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/2158 koji proizvode hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani moraju provoditi uzorkovanje svake grupe proizvoda sukladno Prilogu III. Uredbe (EU) 2017/2158.

(6) Subjekti iz stavka 5. ovoga članka dužni su uspostaviti i provoditi češća uzorkovanja i analize za proizvode koji imaju potencijal da premašuju referentne vrijednosti.

(7) Analizu na sadržaj akrilamida treba provesti laboratorij koji zadovoljava kriterije propisane Prilogom III. Uredbe (EU) 2017/2158.

(8) Ako se uzorkovanjem i analizom utvrde odstupanja, subjekti iz stavka 4. ovoga članka dužni su provesti mjere za ublažavanje učinaka propisane prilozima I., II. i III. Uredbe (EU) 2017/2158 te ponoviti analize kako bi se utvrdilo jesu li uspostavljene mjere učinkovite, o čemu subjekt mora voditi zapise.

(9) Detaljna pravila načina uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora.

Ispitivanje prema mikrobiološkim kriterijima i provedba plana i programa

Članak 10.

(1) Odredbe članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 dužni su provoditi subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu s rokom trajnosti od pet ili više dana, osim ako ih Prilog I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 isključuje od te obveze.

(2) U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi i priprema hranu iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 obvezan je izraditi i redovito provoditi plan uzorkovanja gotove hrane i briseva površina radi validacije i verifikacije svojih proizvodnih postupaka.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom mora nadležnom tijelu dostavljati analitička izvješća o ukupnom broju uzoraka i broju uzoraka pozitivnih na salmonelu koje su subjekti u poslovanju s hranom uzeli u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u okviru Priloga I. poglavlja 2. točaka 2.1.3., 2.1.4. i 2.1.5.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom mora nadležnom tijelu dostavljati analitička izvješća o ukupnom broju uzoraka i broju uzoraka s više od 1 000 cfu/g bakterije Campylobacter koje su subjekti u poslovanju s hranom uzeli u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u okviru Priloga I. poglavlja 2. točke 2.1.9.

(5) Podaci iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se u skladu s postupkom opisanim u godišnjem planu praćenja hrane životinjskog podrijetla.

(6) U skladu s člancima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 glavni državni inspektor odlukom donosi plan monitoringa kojim su uređeni način uzorkovanja i analitičke metode analize hrane.

(7) Ako subjekt u poslovanju s hranom želi koristiti mogućnost iz članka 5. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, zahtjev za korištenje tih metoda podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu koje o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(8) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(9) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, odlukom donosi godišnji plan praćenja hrane životinjskog podrijetla koji uključuje patogene mikroorganizme u hrani životinjskog podrijetla, njihove metabolite i toksine koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 2073/2005, a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi prilikom stavljanja na tržište.

(10) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode i/ili stavljaju na tržište gotovu hranu dužni su osigurati udovoljavanje mikrobiološkim kriterijima propisanim pravilnikom iz stavka 17. ovoga članka te u svrhu dokazivanja ispunjavanja propisanih kriterija izraditi i redovito provoditi planove uzorkovanja i analize.

(11) Godišnjim planom iz stavka 9. ovoga članka propisuju se i dodatni parametri pretraživanja hrane životinjskog podrijetla koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi prilikom stavljanja na tržište, način uzorkovanja, dostava uzoraka i analitičke metode analize hrane životinjskog podrijetla.

(12) Ministar nadležan za poljoprivredu odlukom donosi nacionalne programe kontrole salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom.

(13) Subjekt i subjekt u poslovanju s hranom dužni su poštivati pravila i osigurati provedbu mjera navedenih u programima iz stavka 12. ovoga članka.

(14) Sredstva za troškove laboratorijskih pretraga za provedbu plana iz stavka 9. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede.

(15) Sredstva za troškove laboratorijskih pretraga iz područja službenih kontrola za provedbu programa iz stavka 12. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, ministar nadležan za poljoprivredu može donijeti odluku kojom se određeni troškovi laboratorijskih pretraga, koji nisu iz područja službenih kontrola za provedbu programa iz stavka 12. ovoga članka, podmiruju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske osiguranih u okviru razdjela 060, proračunske glave 06005 Ministarstvo poljoprivrede.

(17) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, pravilnikom propisuje učestalost uzorkovanja za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla prilagođenu prirodi i opsegu poslovanja s hranom te propisuje mikrobiološke kriterije za sigurnost hrane i kriterije higijene procesa proizvodnje za gotovu hranu.

Registracija i odobravanje objekata

Članak 11.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je registrirati svaki objekt odnosno osigurati odobravanje svih objekata za koje se to zahtijeva, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, a u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004, člankom 4. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004, člankom 2. Uredbe (EU) br. 210/2013 i u skladu s propisom kojim se uređuju službene kontrole hrane.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom ne može započeti obavljati djelatnost u objektu koji podliježe odobravanju bez prethodnog utvrđivanja udovoljavanja uvjetima propisanima propisima o hrani.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom u odobrenom objektu može biti svaka fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno sudski ili obrtni registar.

(4) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo u skladu s postupkom navedenim u propisu kojim se uređuju službene kontrole hrane i u skladu s pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poljoprivredu na temelju propisa kojim se uređuju službene kontrole hrane.

(5) U skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom koji su, sukladno propisu kojim se uređuju službene kontrole, pod nadležnošću sanitarne inspekcije obvezni su u svrhu evidentiranja objekata dostaviti obavijest Državnom inspektoratu.

(6) Obavijest iz stavka 5. ovoga članka podnosi se u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje način evidentiranja i vođenja Registra subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

(7) U skladu s člankom 6. stavkom 3. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o propisu koji se odnosi na odobravanje objekata po nacionalnom zakonodavstvu iz stavka 4. ovoga članka.

Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 12.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu rješenjem briše objekte upisane u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz Upisnika u sljedećim slučajevima:

– na temelju podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe subjekta u poslovanju s hranom

– nakon utvrđenih nedostataka po obavljenoj službenoj kontroli od strane veterinarskog inspektora

– nakon prestanka obavljanja djelatnosti poslovanja s hranom životinjskog podrijetla

– nakon brisanja subjekta u poslovanju s hranom iz sudskog registra, obrtnog registra ili Upisnika poljoprivrednika.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za poljoprivredu o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, u roku od 30 dana od nastale promjene.

(3) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i Upisnik objekata odobrenih za proizvodnju klica

Članak 13.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje kojim ukida rješenje o upisu u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili Upisnik objekata odobrenih za proizvodnju klica i briše odobreni objekt iz upisnika u sljedećim slučajevima:

– na temelju podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe subjekta u poslovanju s hranom

– na prijedlog veterinarske ili poljoprivredne inspekcije kada se pri službenoj kontroli utvrdi da objekt ne udovoljava svim propisanim zahtjevima

– nakon isteka roka na koji je izdano uvjetno odobrenje

– nakon prestanka obavljanja odobrene djelatnosti poslovanja s hranom

– nakon brisanja subjekta u poslovanju s hranom iz sudskog registra, obrtnog registra ili Upisnika poljoprivrednika.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za poljoprivredu o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon odobravanja, u roku od 30 dana od nastale promjene.

(3) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Praćenje rezidua u hrani životinjskog podrijetla

Članak 14.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom i primarni proizvođači hrane životinjskog podrijetla prilikom uporabe veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih tvari moraju se pridržavati propisanih preventivnih mjera i određenih rokova karencije kako bi se spriječila prisutnost rezidua.

(2) Primarni proizvođač dužan je posjedovati i voditi evidenciju o primjeni veterinarsko-medicinskih proizvoda na životinjama čiji su proizvodi namijenjeni prehrani ljudi i evidenciju primjene hrane za životinje koja sadrži dodatke hrani za životinje propisane odjeljkom III. Priloga II. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(3) Životinje namijenjene klanju mogu se otpremati u klaonicu samo ako postoji jamstvo posjednika da životinje nisu bile tretirane zabranjenim tvarima, a u slučaju liječenja da je proteklo propisano vrijeme karencije.

(4) Proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi ne smiju se stavljati u promet za javnu potrošnju ako sadrže ili sadrže u količinama većim od dopuštenih propisima Europske unije rezidue i druge kontaminante škodljive za ljudsko zdravlje.

(5) Radi zaštite javnoga zdravlja Državni plan monitoringa rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi odlukom donosi ministar nadležan za poljoprivredu.

(6) Program državnog monitoringa za praćenje antimikrobne rezistencije u životinja i u hrani životinjskog podrijetla odlukom donosi ministar nadležan za poljoprivredu sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje veterinarsko-medicinskih proizvoda.

(7) Sredstva za troškove laboratorijskih pretraga za provedbu plana i programa iz stavaka 5. i 6. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede.

(8) Ministar nadležan za poljoprivredu pravilnikom određuje najviše dopuštene količine rezidua i drugih kontaminanata u izlučevinama, tjelesnim tekućinama, dlaci i proizvodima živih životinja te organima i tkivima zaklanih životinja, vodi i hrani za životinje ako nisu propisani propisima Europske unije.

(9) Postupak uzimanja uzoraka, laboratorijske metode i ciljna tkiva za određivanje rezidua pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(10) Radi zaštite zdravlja ljudi zahtjeve stavljanja na tržište i zabrane liječenja životinja određenim veterinarsko-medicinskim proizvodima, hormonima i drugim tvarima za koje se utvrdi da zaostajanjem u životinjskom tkivu i organima te njihovim proizvodima mogu ugroziti zdravlje ljudi pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu.

Brzo zamrznuta hrana

Članak 15.

(1) Brzo zamrznuta hrana koja se stavlja na tržište mora biti u skladu s pravilnikom o brzo zamrznutoj hrani koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka propisuje se postupak zamrzavanja, skladištenja, prijevoza, čuvanja u rashladnim vitrinama u maloprodaji te način uzorkovanja i metode mjerenja temperature brzo zamrznute hrane.

IV. POSTUPCI U SLUČAJU NEZADOVOLJAVAJUĆIH REZULTATA

Odstupanje od mikrobioloških kriterija

Članak 16.

(1) Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od kriterija sigurnosti hrane iz Priloga I. poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 ili odstupanje od kriterija sigurnosti hrane propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona, takva hrana smatrat će se štetnom za zdravlje ljudi i s njom je potrebno postupiti sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i ostalim propisima o hrani.

(2) Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od propisanih kriterija higijene procesa iz Priloga I. poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i odstupanje od kriterija higijene procesa propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona, taj se proces proizvodnje smatra nezadovoljavajućim u pogledu higijenskih uvjeta proizvodnje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom dužan je postupiti sukladno članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 odnosno u slučaju odstupanja kriterija higijene procesa propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona poboljšati higijenu proizvodnje ili prilagoditi tehnološke postupke preispitivanjem kontrole procesa ili poboljšati izbor sirovina.

(4) Pri kontroli udovoljavanja kriterijima higijene procesa iz Priloga I. poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i pravilnika iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona inspektori Državnog inspektorata mogu za potrebe analize službenog uzorka uzeti jedan pojedinačni uzorak.

(5) Ako rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka prelazi vrijednost »M«, uzorak ne udovoljava kriterijima higijene procesa iz Priloga I. poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i pravilnika iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona.

(6) Ako je rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka između vrijednosti »m« i »M«, potrebno je ponoviti službeno uzorkovanje prema broju elementarnih jedinica »n« određenom u Prilogu I. poglavlju 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(7) Kada se službenim uzorkovanjem u hrani dokaže prisutnost patogenih mikroorganizama, njihovih metabolita ili toksina koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona, koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi, a osobito u gotovoj hrani, rezultate dobivene analize tijela nadležna za provedbu službenih kontrola dostavljaju na procjenu rizika Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

(8) Ako subjekt u poslovanju s hranom koristi mogućnost danu prema članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, mora zatražiti dopuštenje osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola za korištenje hrane koja ne udovoljava kriterijima sigurnosti hrane iz Priloga I. poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u druge svrhe ili u svrhu prerade o čemu se donosi rješenje u upravnom postupku s definiranim načinom korištenja i definiranim vremenom iskorištenja.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka može se izjaviti žalba koju rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

V. UPRAVNI NADZOR

Provedba upravnog nadzora

Članak 17.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona, uredbi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat sukladno podjeli nadležnosti iz propisa kojim se uređuju opći principi sigurnosti hrane.

VI. SLUŽBENE KONTROLE

Provedba službenih kontrola

Članak 18.

(1) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola u provedbi ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su Državni inspektorat i ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, uredbi iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode veterinarski inspektori, sanitarni inspektori i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata te ribarski inspektori ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola), prema podjeli nadležnosti za provedbu i organizaciju službenih kontrola iz propisa o službenim kontrolama te u skladu s procedurama za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka obvezne su u slučaju nesukladnosti postupiti prema mjerama iz članka 19. ovoga Zakona, mjerama propisanima Uredbom (EZ) 2017/625, propisom o službenim kontrolama i posebnim propisima o hrani.

(4) Ako je potrebno, osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka prilikom izricanja mjera uzimaju u obzir procjenu rizika koju je izdala Europska agencija za sigurnost hrane i/ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Ovlasti osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola

Članak 19.

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost:

– narediti mjere propisane člankom 138. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625 odnosno mjere propisane propisom o službenim kontrolama

– narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti

– privremeno zabraniti proizvodnju i/ili stavljanje na tržište hrane za koju postoji sumnja da ne udovoljava zahtjevima propisanima ovim Zakonom, uredbama i direktivom iz članka 2. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili za koju postoji sumnja u njezinu sigurnost, do dobivanja rezultata analize i/ili procjene rizika

– narediti provedbu posebnih higijenskih mjera prema članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004

– narediti uspostavu, provedbu ili održavanje sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava prema članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 9. ovoga Zakona

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje istraživanja prema članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 10. stavku 1. ovoga Zakona

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje ispitivanja prema članku 4. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 10. stavku 2. ovoga Zakona prema planu uzorkovanja gotove hrane i briseva površina

– narediti subjektu u poslovanju s hranom uzimanje uzoraka s proizvodnih površina, uređaja i opreme prema članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i sukladno propisu kojim se uređuje učestalost kontrole i normativi mikrobiološke čistoće

– narediti provođenje korektivnih mjera iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, korektivnih mjera definiranih u postupcima temeljenim na načelima HACCP sustava i mjera iz članka 16. ovoga Zakona

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje analiza trendova rezultata ispitivanja prema članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005

– narediti evidentiranje ili odobravanje subjekta odnosno objekta u skladu s člankom 11. ovoga Zakona

– narediti izradu i provedbu plana uzorkovanja i ispitivanja gotove hrane, hrane podložne nastajanju akrilamida u hrani i briseva površina

– narediti provedbu mjera za ublažavanje razina akrilamida

– narediti i druge mjere koje smatra potrebnim za osiguravanje usklađenosti s ovim Zakonom i uredbama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka protiv rješenja ribarskih inspektora donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja:

– kada rizik za zdravlje ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(7) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah, a usmeno rješenje unosi se u zapisnik o izvršenom pregledu.

(8) U provedbi službenih kontrola nad djelatnostima za koje je propisom o službenim kontrolama odnosno podzakonskim aktom kojim se propisuje postupak registracije i odobravanja objekata propisano da se upisuju u upisnik koji vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu odnosno da se za obavljanje tih djelatnosti mora pribaviti rješenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola dužna je nadziranom subjektu, dok ne otkloni nedostatke, usmenim rješenjem zabraniti obavljanje te djelatnosti i odmah pristupiti izvršenju rješenja bez donošenja posebnog akta o dozvoli izvršenja u slučajevima:

– ako se djelatnost obavlja bez upisa u upisnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– ako se djelatnost obavlja bez rješenja ministra nadležnog za poljoprivredu.

(9) Na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak rješenja iz stavka 6. ovoga članka u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(10) Prema članku 138. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/625 subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne uspostavi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava prema članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona u objektima koji HACCP sustav moraju uspostaviti na temelju sedam načela (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. ovoga Zakona)

2. ne uspostavi i ne provodi stalan nadzor kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i prometu hrane gdje se opasnost pojavljuje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona (članak 5. stavak 1. i stavak 2. točka d) Uredbe (EZ) br. 852/2004)

3. ne registrira objekt u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 11. stavkom 1. ovoga Zakona

4. ne provede odobravanje objekta u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004, člankom 4. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004, člankom 2. Uredbe (EZ) br. 210/2013 i člankom 11. ovoga Zakona

5. ne osigura da hrana kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije za vrijeme svoga roka trajanja udovoljava kriterijima sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i kriterijima sigurnosti propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona (članak 10. stavak 10. ovoga Zakona i članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

6. ne provede propisane korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata vezanih za kriterije sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i pravilnika iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona ili ne zatraži dopuštenje iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 16. stavak 3. ovoga Zakona)

7. postupa protivno odredbama, ne udovoljava odredbama ili ne omogućuje provedbu propisa iz članka 5., članka 7. i članka 8. stavka 6. ovoga Zakona

8. obavlja djelatnost poslovanja s hranom u objektu koji podliježe odobravanju protivno odredbama članka 11. stavka 2. ovoga Zakona

9. stavlja na tržište hranu životinjskog podrijetla koja nije pripremljena i s kojom nije rukovano u objektima sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004

10. ne prestane s radom sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 ako je nadležno tijelo ukinulo odobrenje ili nije produžilo ili izdalo trajno odobrenje za rad objekta

11. ne označava i stavlja na tržište hranu životinjskog podrijetla protivno odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 853/2004

12. postupa protivno odredbama članka 1. Uredbe (EZ) br. 2074/2005 o zahtjevima koji se odnose na informacije o prehrambenom lancu sukladno odjeljku III. Priloga II. Uredbe (EZ) br. 853/2004

13. se ne poštuju propisane preventivne mjere i određeni rokovi karencije prilikom uporabe veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih tvari kako je određeno člankom 14. stavkom 1. ovoga Zakona

14. stavlja na tržište i postupa s hranom protivno odredbama članka 1. Uredbe (EZ) br. 124/2009

15. stavlja u promet životinje namijenjene prehrani ljudi ili proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi u kojima su utvrđene tvari u većoj količini od one propisane člankom 1. i tablicom 1. Priloga Uredbe (EU) br. 37/2010

16. stavlja u promet životinje namijenjene prehrani ljudi ili proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi u kojima su utvrđene tvari koje nisu propisane za tu životinjsku vrstu člankom 1. i tablicom 1. Priloga Uredbe (EU) br. 37/2010

17. otprema u klaonicu životinje namijenjene prehrani ljudi koje su tretirane zabranjenim tvarima ili prije isteka propisanog vremena karencije protivno odredbama članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

18. otprema u klaonicu životinje namijenjene klanju bez jamstva iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

19. stavlja u promet za javnu potrošnju proizvode namijenjene prehrani ljudi koji sadrže rezidue i druge kontaminante škodljive za ljudsko zdravlje ili koji sadrže nedozvoljene tvari u količinama većim od dopuštenih pravilnikom iz članka 14. stavka 8. ovoga Zakona

20. stavlja na tržište i koristi određene veterinarsko-medicinske proizvode, hormone ili druge tvari protivno odredbama pravilnika iz članka 14. stavka 10. ovoga Zakona

21. označava goveđe meso i proizvode od goveđeg mesa protivno odredbama članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EZ) br. 1760/2000

22. ne poštuje pravila ili ne osigura provedbu mjera propisanih člankom 10. stavkom 12. odnosno postupa protivno članku 10. stavku 13. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 (članak 3. i članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004)

2. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. poglavlja I., IV. – XI. Uredbe (EZ) br. 852/2004 (članak 3. i članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004)

3. ne provodi uzorkovanja i analize prema članku 4. stavcima 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004

4. ne uspostavi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava u objektima koji u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona sustav moraju uspostaviti provedbom preduvjetnih programa i/ili u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičem za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava (članak 5. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. i stavak 2. ovoga Zakona)

5. ne provodi redovito i/ili ne održava u potpunosti postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. i stavak 2. ovoga Zakona)

6. ne osigura higijenski proces proizvodnje i/ili stavljanja na tržište hrane te njezino rukovanje prema kriterijima higijene iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i kriterijima higijene propisanima pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 10. stavak 10. ovoga Zakona)

7. nema izrađen plan uzorkovanja i/ili ne provodi plan uzorkovanja provođenjem ispitivanja hrane i briseva prema određenoj učestalosti uzorkovanja ili ne provodi analize prema propisanim kategorijama hrane koje su obuhvaćene planom uzorkovanja u svrhu validacije i verifikacije svojih postupaka (članak 10. stavak 2. i članak 10. stavak 10. ovoga Zakona)

8. ne zadržava sve potrebne dokumente i ne vodi evidencije tijekom odgovarajućeg razdoblja (članak 5. stavak 4. točka c) Uredbe (EZ) br. 852/2004) i u skladu s pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona

9. ne vodi evidenciju sukladno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

10. ne ispunjava zahtjeve i uvjete u skladu propisanim općim obvezama za subjekte u poslovanju s hranom iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004

11. uvozi hranu životinjskog podrijetla iz trećih zemalja protivno odredbama članka 6. Uredbe (EZ) br. 853/2004

12. pri stavljanju u promet pošiljke hrane životinjskog podrijetla ne poštuje odredbe članka 7. Uredbe (EZ) br. 853/2004

13. ne provodi postupak utvrđivanja kriterija svježine i graničnih vrijednosti za histamin i ukupni isparivi dušik za proizvode ribarstva te vizualni pregled za otkrivanje parazita u proizvodima ribarstva u skladu s odredbama članka 2. Uredbe (EZ) br. 2074/2005

14. ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u objektima koji proizvode gotovu hranu, a koja može predstavljati opasnost za javno zdravlje zbog prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes (članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

15. ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u objektima koji proizvode dehidriranu hranu za dojenčad ili dehidriranu hranu za posebne medicinske potrebe, namijenjenu djeci mlađoj od šest mjeseci, radi provjere prisutnosti Enterobacteriaceae (članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

16. planovi uzorkovanja i analitičke metode nisu u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 (članak 3. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

17. ne provodi istraživanja za gotovu hranu koja pogoduje rastu bakterije Listeria monocytogenes i koja može predstavljati rizik za javno zdravlje zbog prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes kako bi istražili sukladnost s kriterijima tijekom roka trajanja (članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 10. stavak 1. ovoga Zakona)

18. ne zadržava evidencije o temperaturama u razdoblju od najmanje jedne godine ili duže uzimajući u obzir vrstu i rok trajanja brzo zamrznute hrane (članak 2. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 37/2005)

19. ne osigura prikladne instrumente za redovito praćenje temperature brzo zamrznute hrane (članak 2. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005)

20. ne osigura uvjete za otvorene rashladne vitrine propisane člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005

21. stavlja na tržište brzo zamrznutu hranu protivno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona

22. proizvodi hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani, a u svoj HACCP sustav ne uvrsti sve mjere za ublažavanje učinaka u svrhu smanjenja razina akrilamida u hrani propisane Prilogom I. i Prilogom II. Uredbe (EU) br. 2017/2158 i člankom 9. stavkom 4. podstavkom 1. ovoga Zakona.

23. ako proizvodi hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani, a ne provede uzorkovanje svake grupe proizvoda (grupa u kojoj proizvodi imaju slične sastojke, recepturu i sličan način kontrole) minimalno jedan puta godišnje i ne ispita na sadržaj akrilamida u skladu s člankom 9. stavkom 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 2000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 3000,00 do 5000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 2500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

1. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. poglavlja II., III., XI.a i XII. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004

2. ne osigura da su svi dokumenti koji opisuju postupke uspostavljene u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u svakom trenutku ažurirani sukladno članku 5. stavku 4. točki b) Uredbe (EZ) br. 852/2004

3. ne provodi analizu trendova rezultata ispitivanja prema članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005

4. ne zadržava sve potrebne dokumente prema članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 37/2005

5. ne obavijesti nadležno tijelo o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije kako je propisano člankom 12. stavkom 2. ovoga Zakona

6. ne obavijesti nadležno tijelo o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon odobravanja kako je propisano člankom 13. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1000,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne uspostavi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava prema članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona u objektima koji HACCP sustav moraju uspostaviti na temelju sedam načela (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. ovoga Zakona)

2. ne uspostavi i ne provodi stalan nadzor kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i prometu hrane gdje se opasnost pojavljuje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona (članak 5. stavak 1. i stavak 2. točka d) Uredbe (EZ) br. 852/2004)

3. ne registrira objekt u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 11. stavkom 1. ovoga Zakona

4. ne provede odobravanje objekta u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004, člankom 4. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004, člankom 2. Uredbe (EZ) br. 210/2013 i člankom 11. ovoga Zakona

5. ne osigura da hrana kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije za vrijeme svoga roka trajanja udovoljava kriterijima sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i kriterijima sigurnosti propisanima pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona (članak 10. stavak 10. ovoga Zakona i članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

6. ne provede propisane korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata vezanih za kriterije sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i pravilnika iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona ili ne zatraži dopuštenje iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 16. stavak 3. ovoga Zakona)

7. postupa protivno odredbama, ne udovoljava odredbama ili ne omogućuje provedbu propisa iz članka 5., članka 7. i članka 8. stavka 6. ovoga Zakona

8. obavlja djelatnost poslovanja s hranom u objektu koji podliježe odobravanju protivno odredbama članka 11. stavka 2. ovoga Zakona

9. stavlja na tržište hranu životinjskog podrijetla koja nije pripremljena i s kojom nije rukovano u objektima sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004

10. ne prestane s radom sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 ako je nadležno tijelo ukinulo odobrenje ili nije produžilo ili izdalo trajno odobrenje za rad objekta

11. ne označava i stavlja na tržište hranu životinjskog podrijetla protivno odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 853/2004

12. postupa protivno odredbama članka 1. Uredbe (EZ) br. 2074/2005 o zahtjevima koji se odnose na informacije o prehrambenom lancu sukladno odjeljku III. Priloga II. Uredbe (EZ) br. 853/2004

13. se ne poštuju propisane preventivne mjere i određeni rokovi karencije prilikom uporabe veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih tvari kako je određeno člankom 14. stavkom 1. ovoga Zakona

14. stavlja na tržište i postupa s hranom protivno odredbama članka 1. Uredbe (EZ) br. 124/2009

15. stavlja u promet životinje namijenjene prehrani ljudi ili proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi u kojima su utvrđene tvari u većoj količini od one propisane člankom 1. i tablicom 1. Priloga Uredbe (EU) br. 37/2010

16. stavlja u promet životinje namijenjene prehrani ljudi ili proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi u kojima su utvrđene tvari koje nisu propisane za tu životinjsku vrstu člankom 1. i tablicom 1. Priloga Uredbe (EU) br. 37/2010

17. otprema u klaonicu životinje namijenjene prehrani ljudi koje su tretirane zabranjenim tvarima ili prije isteka propisanog vremena karencije protivno odredbama članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

18. otprema u klaonicu životinje namijenjene klanju bez jamstva iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

19. stavlja u promet za javnu potrošnju proizvode namijenjene prehrani ljudi koji sadrže rezidue i druge kontaminante škodljive za ljudsko zdravlje ili koji sadrže nedozvoljene tvari u količinama većim od dopuštenih pravilnikom iz članka 14. stavka 8. ovoga Zakona

20. stavlja na tržište i koristi određene veterinarsko-medicinske proizvode, hormone ili druge tvari protivno odredbama pravilnika iz članka 14. stavka 10. ovoga Zakona

21. označava goveđe meso i proizvode od goveđeg mesa protivno odredbama članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EZ) br. 1760/2000

22. ne poštuje pravila ili ne osigura provedbu mjera propisanih člankom 10. stavkom 12. odnosno postupa protivno članku 10. stavku 13. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura.

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 (članak 3. i članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004)

2. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. poglavlja I., IV. – XI. Uredbe (EZ) br. 852/2004 (članak 3. i članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004)

3. ne provodi uzorkovanja i analize prema članku 4. stavcima 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004

4. ne uspostavi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava u objektima koji u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona sustav moraju uspostaviti provedbom preduvjetnih programa i/ili u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičem za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava (članak 5. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. i stavak 2. ovoga Zakona)

5. ne provodi redovito i/ili ne održava u potpunosti postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članak 9. stavak 1. i stavak 2. ovoga Zakona)

6. ne osigura higijenski proces proizvodnje i/ili stavljanja na tržište hrane te njezino rukovanje prema kriterijima higijene iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i kriterijima higijene propisanima pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 10. stavak 10. ovoga Zakona)

7. nema izrađen plan uzorkovanja i/ili ne provodi plan uzorkovanja provođenjem ispitivanja hrane i briseva prema određenoj učestalosti uzorkovanja ili ne provodi analize prema propisanim kategorijama hrane koje su obuhvaćene planom uzorkovanja u svrhu validacije i verifikacije svojih postupaka (članak 10. stavak 2. i članak 10. stavak 10. ovoga Zakona)

8. ne zadržava sve potrebne dokumente i ne vodi evidencije tijekom odgovarajućeg razdoblja (članak 5. stavak 4. točka c) Uredbe (EZ) br. 852/2004) i u skladu s pravilnikom iz članka 10. stavka 17. ovoga Zakona

9. ne vodi evidenciju sukladno članku 14. stavku 2. ovoga Zakona

10. ne ispunjava zahtjeve i uvjete u skladu propisanim općim obvezama za subjekte u poslovanju s hranom iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004

11. uvozi hranu životinjskog podrijetla iz trećih zemalja protivno odredbama članka 6. Uredbe (EZ) br. 853/2004

12. pri stavljanju u promet pošiljke hrane životinjskog podrijetla ne poštuje odredbe članka 7. Uredbe (EZ) br. 853/2004

13. ne provodi postupak utvrđivanja kriterija svježine i graničnih vrijednosti za histamin i ukupni isparivi dušik za proizvode ribarstva te vizualni pregled za otkrivanje parazita u proizvodima ribarstva u skladu s odredbama članka 2. Uredbe (EZ) br. 2074/2005

14. ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u objektima koji proizvode gotovu hranu, a koja može predstavljati opasnost za javno zdravlje zbog prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes (članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

15. ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u objektima koji proizvode dehidriranu hranu za dojenčad ili dehidriranu hranu za posebne medicinske potrebe, namijenjenu djeci mlađoj od šest mjeseci, radi provjere prisutnosti Enterobacteriaceae (članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

16. planovi uzorkovanja i analitičke metode nisu u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 (članak 3. Uredbe (EZ) br. 2073/2005)

17. ne provodi istraživanja za gotovu hranu koja pogoduje rastu bakterije Listeria monocytogenes i koja može predstavljati rizik za javno zdravlje zbog prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes kako bi istražili sukladnost s kriterijima tijekom roka trajanja (članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članak 10. stavak 1. ovoga Zakona)

18. ne zadržava evidencije o temperaturama u razdoblju od najmanje jedne godine ili duže uzimajući u obzir vrstu i rok trajanja brzo zamrznute hrane (članak 2. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 37/2005)

19. ne osigura prikladne instrumente za redovito praćenje temperature brzo zamrznute hrane (članak 2. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005)

20. ne osigura uvjete za otvorene rashladne vitrine propisane člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005

21. stavlja na tržište brzo zamrznutu hranu protivno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona

22. proizvodi hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani, a u svoj HACCP sustav ne uvrsti sve mjere za ublažavanje učinaka u svrhu smanjenja razina akrilamida u hrani propisane Prilogom I. i Prilogom II. Uredbe (EU) br. 2017/2158 i člankom 9. stavkom 4. podstavkom 1. ovoga Zakona

23. proizvodi hranu podložnu nastajanju akrilamida u hrani, a ne provede uzorkovanje svake grupe proizvoda (grupa u kojoj proizvodi imaju slične sastojke, recepturu i sličan način kontrole) minimalno jedan puta godišnje i ne ispita na sadržaj akrilamida u skladu s člankom 9. stavkom 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 130,00 do 260,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 390,00 do 660,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 330,00 eura na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 60,00 eura na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 190,00 eura na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom od 260,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

1. ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. poglavlja II., III., XI.a i XII. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004

2. ne osigura da su svi dokumenti koji opisuju postupke uspostavljene u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u svakom trenutku ažurirani sukladno članku 5. stavku 4. točki b) Uredbe (EZ) br. 852/2004

3. ne provodi analizu trendova rezultata ispitivanja prema članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005

4. ne zadržava sve potrebne dokumente prema članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 37/2005

5. ne obavijesti nadležno tijelo o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije kako je propisano člankom 12. stavkom 2. ovoga Zakona

6. ne obavijesti nadležno tijelo o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon odobravanja kako je propisano člankom 13. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 130,00 eura na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 60,00 eura na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 26.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 5., članka 7. stavaka 3., 4. i 5., članka 8. stavka 6., članka 9. stavka 9., članka 10. stavka 17. i članka 14. stavaka 8., 9. i 10. ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

Propisi koji ostaju na snazi

Članak 27.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 26. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o brzo smrznutoj hrani (»Narodne novine«, br. 38/08.)

– Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 75/09.)

– Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša (»Narodne novine«, br. 118/09.)

– Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (»Narodne novine«, br. 30/10. i 38/12.)

– Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koja se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (»Narodne novine«, br. 82/14.)

– Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 51/15., 106/15. i 21/19.)

– Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (»Narodne novine«, br. 68/15.)

– Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 69/15.)

– Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 123/19. i 3/21.)

– Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama (»Narodne novine«, br. 51/13.).

Postupanje s pozitivno ocijenjenim nacionalnim vodičima

Članak 28.

(1) Nacionalni vodiči koji su pozitivno ocijenjeni u skladu sa Zakonom o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.), Zakonom o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.) i Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, br. 99/07., 27/08. i 118/09.) moraju se dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu na pregled i procjenu u roku od dvije godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako se nacionalni vodiči iz stavka 1. ovoga članka ne dostave na pregled i procjenu u roku određenom stavkom 1. ovoga članka, smatraju se nevažećima.

Započeti postupci

Članak 29.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13. i 115/18.).

Prestanak važenja propisa

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13. i 115/18.)

– u članku 2. stavku 1. točka 2. u dijelu označavanja goveđeg mesa i mesnih proizvoda, u članku 2. stavku 1. točke 8., 11., 12., 16., 21. i 26., u članku 2. stavku 2. točka 4., u članku 12. stavak 1., članci 92., 93., 167., u članku 168. točke 1., 2., 3., i 4. i članak 170. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.).

Stupanje na snagu

Članak 31.

Odredbe članaka 20., 21. i 22. ovoga Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 23., 24. i 25. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić