Povezani zakoni

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

pročišćeni tekst zakona

NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/1998/19

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljavati dobavljači šumskoga reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca u postupku upisa u Upisnike, postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata, uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća, osnivanje povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, prikupljanje, upotreba i razmjena podataka i informacija, troškove vezane uz provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona, te nadzor nad njegovom provedbom.

(2) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva 1999/105/EZ Vijeća Europske unije od 22. prosinca 1999. godine o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala.

Cilj zakona

Članak 2.

Cilj je ovoga Zakona osigurati proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala, koji omogućava održivo i optimalno gospodarenje šumskim ekosustavima i njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Definiranje šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 3.

(1) Šumski reprodukcijski materijal prema ovome Zakonu obuhvaća sjemenski materijal, biljne dijelove i sadni materijal šumskih svojti čija je namjena upotreba u šumarstvu i znanstvenoistraživačkom radu u šumarstvu.

(2) Pod upotrebom u šumarstvu podrazumijeva se:

– biološka obnova šuma sukladno propisima o šumama,

– osnivanje i održavanje kultura i plantaža šumskog drveća.

(3) Popis šumskih svojti na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona utvrdit će ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

3. Popis šumskih svojti

Značenje izraza

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. šumski sjemenski objekt je polazišni objekt (sjemenski izvor (SI), sjemenska sastojina (SS), sjemenska plantaža (SP), roditeljska stabla (RS), klon (KL), klonska smjesa (KS)) iz kojega se dobiva šumski reprodukcijski materijal,

2. sjemenski izvor predstavlja šumsku sastojinu, stablo ili grupu stabala od kojih se sakuplja sjemenski materijal, prirodni pomladak i/ili biljni dijelovi,

3. sjemenska sastojina je fenotipski iznadprosječna šumska sastojina, prostorno omeđena, kojom se gospodari kako bi zadovoljila kriterije dobivanja kvalitetnog sjemena,

4. sjemenska plantaža je nasad superiornih jedinki, osnovana od odabranih klonova (klonska sjemenska plantaža) ili od kvalitetnih potomaka (generativna sjemenska plantaža), koja je izolirana ili kojom se upravlja tako da se izbjegne ili smanji oprašivanje iz vanjskih izvora, a služi za proizvodnju čestog i obilnog uroda genetski poboljšanog sjemena,

5. roditeljska stabla su stabla koja se koriste za dobivanje potomstva kontroliranim ili slobodnim oprašivanjem. Ženski roditelj (majčinsko stablo) uvijek je poznat, a oprašuje se peludom jednog poznatog roditelja (puni srodnici) ili smjesom peluda poznatih ili nepoznatih roditelja (polusrodnici),

6. klon je skupina jedinki (rameta) koja potječe od jedne jedinke (ortete), a nastala je vegetativnim razmnožavanjem iz biljnih dijelova,

7. klonska smjesa je smjesa priznatih klonova s utvrđenim pojedinačnim učešćem,

8. sjemenski materijal su sjemenke, češeri, plodovi i suplodišta namijenjeni sjetvi ili sadnji, odnosno uzgoju sadnog materijala ili znanstvenoistraživačkom radu u šumarstvu,

9. biljni dijelovi su reznički materijal, kulture biljnih stanica i tkiva za mikropropagaciju, pupovi, povaljenice, korijeni, plemke, prutovi i drugi biljni dijelovi namijenjeni uzgoju sadnog materijala ili znanstvenoistraživačkom radu u šumarstvu,

10. sadni materijal su biljke uzgojene generativnim ili vegetativnim načinom razmnožavanja i prirodni pomladak,

11. dobavljač šumskog reprodukcijskog materijala je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala,

12. sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu je sabiranje sjemenskog materijala, uzimanje biljnih dijelova i/ili vađenje prirodnog pomlatka,

13. proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala uključuje sve faze sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu, doradu šumskog reprodukcijskog materijala i uzgoj sadnog materijala iz sjemena, biljnih dijelova i prirodnog pomlatka sakupljenog u šumskom sjemenskom objektu te njegovo skladištenje i čuvanje,

14. dorada šumskog reprodukcijskog materijala obuhvaća jednu od sljedećih radnji: podrezivanje, orezivanje, sušenje, čišćenje. Kalibriranje (umjeravanje), određivanje kakvoće, tretiranje zaštitnim sredstvima, pakiranje, plombiranje i deklariranje tako dobivenog šumskog reprodukcijskog materijala, također se smatra doradom šumskog reprodukcijskog materijala,

15. stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala je izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, prodaja ili isporuka drugoj osobi, uključujući isporuku na temelju ugovora o pružanju usluga,

16. uvoz šumskog reprodukcijskog materijala je stavljanje šumskog reprodukcijskog materijala iz trećih zemalja u carinski postupak puštanja robe u slobodni promet u skladu s ovim Zakonom i u skladu s carinskim propisima,

17. božićnim drvcem smatra se stabalce četinjača, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja. Sadni materijal šumskih svojti koji udovoljava odredbama ovoga Zakona može se također stavljati na tržište kao božićna drvca,

18. dobavljač božićnih drvaca je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca,

19. proizvodnja božićnih drvaca je proizvodnja stabalaca koja se stavljaju na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja,

20. stavljanje na tržište božićnih drvaca je izlaganje božićnih drvaca s ciljem prodaje, ponuda božićnih drvaca za prodaju, te njihova prodaja ili isporuka drugoj osobi, uključujući isporuku na temelju ugovora o pružanju usluga,

21. provenijencija označava lokalitet ili grupu lokaliteta vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sjemenski izvori ili sjemenske sastojine pokazuju slične fenotipske ili genotipske osobine, uzimajući u obzir i visinske granice, gdje je to moguće,

22. sjemenska regija je ograničeno područje šumske vegetacije koje se odnosi na jednu ekogeografsku rasu,

23. sjemenska zona je područje šumske vegetacije koje može obuhvatiti nekoliko ekogeografskih rasa, a njezine granice određuju okolišni uvjeti koji ne dopuštaju izmjenu genetskog materijala,

24. sjemenska oblast je područje šumske vegetacije određenog vertikalnog vegetacijskog pojasa i horizontalne vegetacijske zone,

25. šumska svojta je skupina biljaka (vegetativnog ili generativnog podrijetla) koja se odlikuje izražajnošću svojstava određenog genotipa ili kombinacije genotipova, razlikovanjem od bilo koje druge svojte prema jednom ili više svojstava, te kao cjelina ostaje nepromijenjena nakon učestalog umnažanja,

26. križanac je jedinka nastala križanjem jedinki različite genetske osnove,

27. partija šumskog reprodukcijskog materijala je količina šumskog reprodukcijskog materijala određene šumske svojte ili križanca koja potječe iz istog registriranog šumskog sjemenskog objekta i koja je iste sezone sakupljena, dorađena i uskladištena,

28. sjemenska stabla predstavljaju stabla od kojih se sakuplja šumski reprodukcijski materijal unutar sjemenske sastojine,

29. sjemenska štedionica je uskladišten sjemenski materijal namijenjen uzgoju sadnog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora,

30. genetska banka svojti šumskog drveća je zbirka tkiva, živi arhivi, šumski sjemenski objekti, te nadzirane ili uzgojene populacije koje se osnivaju s namjerom očuvanja genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora,

31. sjemenska banka svojti šumskog drveća je dugoročno čuvana zbirka uzoraka sjemena,

32. autohtoni sjemenski izvor ili sjemenska sastojina je sastojina koja se u pravilu stalno prirodno obnavlja. Autohtoni sjemenski izvor ili sjemenska sastojina može se umjetno obnavljati od šumskog reprodukcijskog materijala prikupljenog u istom sjemenskom izvoru ili sjemenskoj sastojini ili u okolnim autohtonim sjemenskim izvorima ili sjemenskim sastojinama,

33. podrijetlo je mjesto na kojemu rastu stabla autohtonog sjemenskog izvora ili sjemenske sastojine. Za neautohtoni sjemenski izvor ili sjemensku sastojinu podrijetlo je mjesto iz kojega izvorno potječu sjeme i biljke od kojih su taj sjemenski izvor ili sjemenska sastojina uzgojeni. Za sjemenski izvor ili sjemensku sastojinu podrijetlo može biti i nepoznato,

34. premještanje je prodaja ili isporuka šumskog reprodukcijskog materijala iz Republike Hrvatske u države članice Europske unije i obrnuto.

35. treće zemlje su sve države koje nisu članice Europske unije.

(2) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Iznimke na koje se ne primjenjuje zakon

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– sadni materijal ili biljne dijelove šumskih svojti koji se ne upotrebljavaju za namjene iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona. U slučaju kada se takav materijal proizvodi, stavlja na tržište ili uvozi s namjenom za ukrasne svrhe, podliježe odredbama posebnog propisa. Takav materijal mora pratiti oznaka ili etiketa s obavijesti ili pisana izjava dobavljača tog materijala: »Nije za korištenje u šumarstvu«,

– šumski reprodukcijski materijal koji je namijenjen izvozu ili reeksportu.

 

II. UVJETI ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Kategorije šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 6.

(1) Šumski reprodukcijski materijal razvrstava se u kategorije: »poznato podrijetlo (PP)«, »selekcioniran (SE)«, »kvalificiran (KV)« i »testiran (TE)«:

– šumski reprodukcijski materijal kategorije »poznato podrijetlo« je sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal podrijetlom iz sjemenskog izvora unutar određene provenijencije,

– šumski reprodukcijski materijal kategorije »selekcioniran« je sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal podrijetlom iz sjemenskih sastojina unutar određene provenijencije koje se fenotipski razlikuju od populacija druge provenijencije,

– šumski reprodukcijski materijal kategorije »kvalificiran« je sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal podrijetlom iz sjemenskih plantaža, roditeljskih stabala, klonova ili klonskih smjesa, a čiji su sastavni dijelovi pojedinačno fenotipski odabrani,

– šumski reprodukcijski materijal kategorije »testiran« je sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal podrijetlom iz sjemenske sastojine, sjemenskih plantaža, roditeljskih stabala, klonova ili klonskih smjesa, koje svoju superiornost pokazuju na osnovi komparativnih testiranja ili genetske provjere roditeljskih stabala u testovima potomstva,

(2) Uvjete koje mora zadovoljavati šumski reprodukcijski materijal za razvrstavanje u kategorije iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar.

Opći uvjeti proizvodnje

Članak 7. (NN 98/19)

(1) Za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala, koji će se koristiti u uzgoju sadnog materijala, mogu se koristiti samo oni šumski sjemenski objekti koji su u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako Programi gospodarenja šumskim sjemenskim objektima iz članka 32. ovoga Zakona, na područjima koja su proglašena zaštićenim prema posebnim propisima, ne sadrže uvjete zaštite prirode, za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala potrebno je ishoditi dopuštenje tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, odnosno upravnog tijela u županiji nadležnog za poslove zaštite prirode.

Opći uvjeti stavljanja na tržište

Članak 8.

(1) Šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište mora ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom i propisima o biljnom zdravstvu te posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

(2) Šumski reprodukcijski materijal može se staviti na tržište ako:

– odgovara kategorijama iz članka 6. ovoga Zakona,

– je za njega izdana glavna svjedodžba u skladu sa člankom 13. ovoga Zakona,

– je odgovarajuće kakvoće,

– ga prati dokument izdan od dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: dobavljač), u skladu sa člankom 15., 16. i člankom 39. stavkom 3. ovoga Zakona,

– je označen i pakiran tako da je omogućeno provjeravanje istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Kriterije za kakvoću te način označavanja i pakiranja šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

19. Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

Posebni uvjeti stavljanja na tržište

Članak 9.

(1) Šumski reprodukcijski materijal šumskih svojti može se stavljati na tržište ako odgovara kategorijama: »poznato podrijetlo«, »selekcioniran«, »kvalificiran« i »testiran«.

(2) Šumski reprodukcijski materijal križanaca može se stavljati na tržište ako odgovara kategorijama: »selekcioniran«, »kvalificiran« i »testiran«.

(3) Vegetativno razmnožen šumski reprodukcijski materijal šumskih svojti može se stavljati na tržište u kategorijama: »selekcioniran«, »kvalificiran« i »testiran«. Vegetativno razmnožen šumski reprodukcijski materijal u kategoriji »selekcioniran« može se staviti na tržište samo ako potječe od sjemenske sastojine dobivene generativnim načinom razmnožavanja.

(4) Šumski reprodukcijski materijal šumskih svojti koji je nastao iz genetski modificiranog biološkog materijala može se staviti na tržište samo u kategoriji »testiran«, uz ispunjavanje uvjeta propisanih propisom o genetski modificiranim organizmima.

(5) Kategorije u kojima se šumski reprodukcijski materijal iz pojedinih tipova šumskih sjemenskih objekata može stavljati na tržište propisat će ministar.

Iznimke pri stavljanju na tržište

Članak 10. (NN 98/19)

(1) Dozvoljeno je znanstvenim i znanstvenonastavnim ustanovama u ograničenim količinama uvoziti ili premještati sjemenski materijal, biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti, koji ne udovoljava svim uvjetima iz članka 8. stavka 2., a namijenjen je testiranju, istraživanju i znanstvenom radu, selekciji, odnosno oplemenjivanju ili očuvanju šumskih genetskih izvora«.

(2) Uvoz ili premještanje materijala iz stavka 1. ovoga članka, na temelju mišljenja Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) rješenjem odobrava ministar uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

(3) U slučaju šumskog reprodukcijskog materijala, proizašlog iz šumskog sjemenskog objekta koji ne udovoljava svim zahtjevima za razvrstavanje u kategorije iz članka 6. ovoga Zakona i ne može im udovoljiti u prihvatljivom roku zbog dugačkog životnog ciklusa svojte, a radi sprječavanja nedostatka registriranih šumskih sjemenskih objekata namijenjenih za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala tih svojti, mogu se uz posebne uvjete dopustiti odstupanja na ograničeni rok.

(4) Europska komisija odobrava korištenje šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Zahtjev Europskoj komisiji za odobrenje korištenja šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 3. ovoga članka podnosi ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Postupanje sa šumskim reprodukcijskim materijalom

Članak 11.

(1) U svim fazama proizvodnje šumski reprodukcijski materijal mora biti fizički odvojen u partije s obzirom na:

– šumsku svojtu,

– kategoriju šumskog reprodukcijskog materijala,

– kod i broj glavne svjedodžbe iz članka 13. ovoga Zakona,

– šumski sjemenski objekt iz kojeg proizlazi šumski reprodukcijski materijal,

– provenijenciju,

– namjenu korištenja,

– godinu uroda sjemena šumskih svojti (u daljnjem tekstu: sjeme), kad se radi o sjemenskom materijalu,

– starost i uzgojni oblik sadnica ili korjenjaka, kad se radi o sadnom materijalu,

– podatak o tome da li je genetski modificiran,

– podrijetlo materijala: autohtono, neautohtono ili nepoznato.

(2) Ako se partija šumskog reprodukcijskog materijala u kategoriji »selekcioniran«, »kvalificiran« ili »testiran« dalje vegetativno razmnožava, tako dobiven šumski reprodukcijski materijal mora biti odvojen od ostalog šumskog reprodukcijskog materijala i označen kao takav.

Miješanje šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 12.

(1) Iznimno od odredbe članka 11. stavka 1. ovoga Zakona dozvoljeno je miješanje šumskog reprodukcijskog materijala:

– koji proizlazi iz iste provenijencije, i to dva ili više različitih šumskih sjemenskih objekata unutar kategorije »poznato podrijetlo« ili unutar kategorije »selekcioniran«,

– proizašlog iz istog šumskog sjemenskog objekta u različitim godinama uroda sjemena,

– iz sjemenskog izvora i sjemenske sastojine unutar jedne provenijencije na način da se dobivena smjesa razvrstava kao šumski reprodukcijski materijal proizašao iz sjemenskog izvora kategorije »poznato podrijetlo«,

– neautohtonog šumskog reprodukcijskog materijala sa šumskim reprodukcijskim materijalom nepoznatog podrijetla na način da se dobivena smjesa razvrstava kao »nepoznato podrijetlo«.

(2) Pri miješanju šumskog reprodukcijskog materijala koje proizlazi iz podstavka 1., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka, identifikacijski kod provenijencije, kada nije poznat, može se zamijeniti registarskim brojem šumskog sjemenskog objekta iz Registra šumskih sjemenskih objekata (u daljnjem tekstu: Registar).

(3) Pri miješanju šumskog reprodukcijskog materijala u skladu s podstavkom 2. stavka 1. ovoga članka potrebno je evidentirati stvarnu godinu uroda sjemena i omjer sjemena prema godini uroda.

Glavna svjedodžba

Članak 13.

(1) Za sav šumski reprodukcijski materijal iz istog šumskog sjemenskog objekta dobavljaču se nakon dovršetka sakupljanja, izdaje glavna svjedodžba o istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: glavna svjedodžba).

(2) Izdana glavna svjedodžba vrijedi i za sav šumski reprodukcijski materijal uzgojen iz partija šumskog reprodukcijskog materijala navedenog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Glavnu svjedodžbu izdaje Službeno tijelo.

(4) Glavna svjedodžba sadrži:

– kod i broj glavne svjedodžbe,

– datum izdavanja glavne svjedodžbe,

– botanički naziv šumske svojte,

– naziv, te sjedište/prebivalište dobavljača,

– oblik šumskog reprodukcijskog materijala,

– količinu šumskog reprodukcijskog materijala,

– kategoriju šumskog reprodukcijskog materijala,

– namjenu korištenja šumskog reprodukcijskog materijala,

– tip šumskog sjemenskog objekta,

– registarski broj šumskog sjemenskog objekta,

– lokaciju ili izvor šumskog sjemenskog objekta,

– provenijenciju,

– nadmorsku visinu ili visinski raspon šumskog sjemenskog objekta,

– godinu uroda sjemenskog materijala,

– vrijeme uzgoja sadnog materijala,

– podrijetlo smjese.

(5) Glavna svjedodžba izdaje se u roku jednog, a iznimno zbog tehničkih razloga, najkasnije u roku od dva dana nakon završenog sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu.

(6) Glavna svjedodžba za šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi, izdaje se prije odobravanja uvoza šumskog reprodukcijskog materijala.

(7) Ako je partija šumskog reprodukcijskog materijala dobivena miješanjem u skladu sa člankom 12. ovoga Zakona, za nju se izdaje nova glavna svjedodžba.

(8) Ako se partija šumskog reprodukcijskog materijala u kategoriji »selekcioniran«, »kvalificiran« ili »testiran« dalje vegetativno razmnožava, za tako dobiven šumski reprodukcijski materijal izdaje se nova glavna svjedodžba.

(9) Sadržaj i oblik glavne svjedodžbe, te troškove izdavanja propisuje ministar.

8. Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

Postupak izdavanja glavne svjedodžbe

Članak 14.

(1) Dobavljač je u obvezi najmanje deset dana prije početka svakog sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu prijaviti Hrvatskom šumarskom institutu (u daljnjem tekstu: Službeno tijelo) vrijeme i mjesto sakupljanja.

(2) Službeno tijelo nadzire tijek sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu i o tome sastavlja zapisnik.

(3) Na osnovi zapisnika iz stavka 2. ovoga članka Službeno tijelo izdaje dobavljaču glavnu svjedodžbu.

(4) Za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, na zahtjev dobavljača, Službeno tijelo izdaje glavnu svjedodžbu na temelju dostavljene dokumentacije dobavljača iz države izvoznice.

Deklaracija dobavljača

Članak 15.

(1) Dobavljač izdaje deklaraciju za šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište samo ako odgovara odredbama članka 13. ovoga Zakona. U deklaraciji se navodi:

– broj deklaracije,

– kod i broj glavne svjedodžbe,

– naziv i adresa dobavljača,

– naziv i adresa primatelja,

– datum stavljanja na tržište,

– količina šumskog reprodukcijskog materijala,

– botanički naziv šumske svojte,

– kategorija šumskog reprodukcijskog materijala,

– tip šumskog sjemenskog objekta,

– namjena korištenja,

– registarski broj šumskog sjemenskog objekta iz Registra ili identifikacijski kod provenijencije,

– godina uroda, čistoća, postotak klijavosti čistog sjemena, masa 1000 sjemenki čistog sjemena, te broj klijavih ili vitalnih sjemenki po kilogramu, ako se radi o sjemenskom materijalu,

– starost i oblik sadnica ili reznica, ako se radi o sadnom materijalu ili biljnim dijelovima,

– država i provenijencija za šumski reprodukcijski materijal kategorije »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«, odnosno za druge kategorije šumskog reprodukcijskog materijala ako je dostupno,

– kvalitativni razred, ako je propisan,

– podrijetlo: autohton, neautohton, nepoznat,

– podrijetlo neautohtonog šumskog sjemenskog objekta.

(2) Ako se stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal kategorije »testiran«, na deklaraciji iz stavka 1. ovoga članka navodi se podatak je li šumski reprodukcijski materijal genetski modificiran, te proizlazi li iz privremeno odobrenoga šumskog sjemenskog objekta iz članka 31. ovoga Zakona.

(3) Ako se na tržište stavlja vegetativno razmnoženi šumski reprodukcijski materijal, na deklaraciji se navodi i taj podatak.

(4) Ako se na tržište stavlja šumski reprodukcijski materijal koji potječe iz šumskog sjemenskog objekta, koji se sastoji od genetski modificiranih organizama, na deklaraciji i svim drugim dokumentima za bilo koju partiju takvog šumskog reprodukcijskog materijala mora biti navedeno da sadrži genetski modificirane organizme.

(5) Za pojedinu kategoriju šumskog reprodukcijskog materijala dobavljač je u obvezi izdati deklaraciju sljedeće boje:

– žute, za šumski reprodukcijski materijal kategorije »poznato podrijetlo«,

– zelene, za šumski reprodukcijski materijal kategorije »selekcioniran«,

– ružičaste, za šumski reprodukcijski materijal kategorije »kvalificiran«,

– plave, za šumski reprodukcijski materijal kategorije »testiran«.

(6) Oblik deklaracije, te način razvrstavanja šumskog reprodukcijskog materijala u kvalitativne razrede propisuje ministar.

19. Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

Deklaracija dobavljača za sjeme

Članak 16.

(1) Ako se na tržište stavlja sjeme, deklaracija uz podatke iz članka 15. ovoga Zakona mora sadržavati i sljedeće podatke:

– čistoću; postotak mase čistog sjemena,

– postotak klijavosti čistog sjemena,

– masu 1000 čistih sjemenki,

– broj klijavih ili vitalnih sjemenki po kilogramu. U slučaju utvrđivanja vitaliteta navodi se i metoda.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Službeno tijelo koristeći međunarodno priznate metode. Troškove analize sjemena snosi podnositelj zahtjeva.

(3) Radi što bržeg stavljanja na tržište sjemena iz uroda u tekućoj godini, bez obzira na činjenicu da ispitivanje iz stavka 1. podstavka 2. i 4. ovoga članka još nije završeno, dozvoljava se isporuka do prvog kupca. Dobavljač je u obvezi prvome kupcu što žurnije dostaviti podatke iz stavka 1. podstavka 2. i 4., a najkasnije u roku 30 dana od dana isporuke.

(4) Pošiljka sjemena koja se stavlja na tržište mora sadržavati najmanje 99% sjemenki iste svojte. U slučaju vrlo srodnih svojti, osim križanaca, udio pojedine svojte u partiji može biti i manji od 99%. U takvom slučaju, čistoća svojte u postocima navodi se posebno na deklaraciji.

(5) Sjemenski materijal se može stavljati na tržište samo u zatvorenoj ambalaži čiji je način zatvaranja takav da nakon otvaranja ambalažu nije moguće ponovno koristiti u istu svrhu.

(6) Metode i uvjete za utvrđivanje i trajanje važenja utvrđenih podataka iz stavka 1. ovoga članka, te način plombiranja ili pečaćenja propisuje ministar.

10. Pravilnik o načinu utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća

Evidencije šumskog reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca

Članak 17. (NN 98/19)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca.

(2) Evidencija o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala sadržava po kalendarskim godinama podatke o dobavljačima, količinama, oblicima šumskog reprodukcijskog materijala, šumskim svojtama, odnosno križancima, kategorijama i provenijencijama za sav šumski reprodukcijski materijal koji se proizvodi ili uvozi na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Evidencija o proizvodnji i uvozu božićnih drvaca sadržava po kalendarskim godinama podatke o dobavljaču, osobnom identifikacijskom broju, upisnom broju i organizacijskom obliku dobavljača, županiji dobavljača, katastarskoj općini, broju katastarske čestice i površini (ha) na kojoj se proizvode božićna drvca, opisu proizvodnje (vrsta božićnog drvca, uzrast, podrijetlo sadnog materijala i ukupna količina proizvedenih božićnih drvaca).

(4) Dobavljači iz članka 21. ovoga Zakona u obvezi su podatke o proizvodnji i uvozu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu zaključno do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

III. KORIŠTENJE ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Opći uvjeti korištenja

Članak 18.

(1) Šumski reprodukcijski materijal mora se koristiti sukladno propisima o šumama i provenijencijama.

(2) U slučaju uvoza ili premještanja šumskog reprodukcijskog materijala svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja i rijetkih šumskih svojti, u kategorijama »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«, isti se smije koristiti za upotrebu u šumarstvu samo ako se utvrdi da jedinstveni ekološki odnosi, s uvažavanjem nadmorske visine, fenotipskih i genotipskih osobina provenijencije iz kojega potječe šumski reprodukcijski materijal, odgovaraju jedinstvenim ekološkim odnosima, s uvažavanjem nadmorske visine, fenotipskih i genotipskih osobina provenijencije u kojoj se šumski reprodukcijski materijal želi koristiti.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Službeno tijelo na zahtjev dobavljača.

(4) U slučaju premještanja šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, Službeno tijelo odobrava provenijenciju u kojoj se taj materijal smije koristiti.

(5) U slučaju uvoza šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, ministar rješenjem odobrava provenijenciju u kojoj se taj materijal smije koristiti.

(6) Službeno tijelo prati i vodi evidenciju o korištenju šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka i o tome izvješćuje Ministarstvo do kraja ožujka za proteklu godinu.

Provenijencije

Članak 19.

(1) Površina provenijencije mora odgovarati jedinstvenim ekološkim odnosima unutar kojih, uvažavanjem nadmorskih visina, sjemenske sastojine ili sjemenski izvori imaju slične fenotipske ili genotipske osobine.

(2) Za šumske sjemenske objekte koji se koriste za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala u kategorijama »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«, za pojedinu svojtu šumskog drveća od gospodarskog značaja i rijetke šumske svojte provenijencije propisuje ministar.

(3) Sastavni dio propisa iz stavka 2. ovoga članka je i karta s ucrtanim granicama provenijencija.

(4) Ministarstvo je u obvezi karte s ucrtanim granicama provenijencija dostaviti Europskoj Komisiji i državama članicama Europske unije.

11. Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća

Zabrana stavljanja na tržište

Članak 20.

(1) Zabranit će se stavljanje na tržište ako se za određeni šumski reprodukcijski materijal utvrdi da bi njegovo korištenje moglo štetno utjecati na šumske sastojine, šumske sjemenske objekte, okoliš, genetske izvore, biološku raznolikost ili ljudsko zdravlje:

a) radi njegovih fenotipskih ili genetskih osobina, i to na temelju:

– dokaza koji se odnose na provenijenciju ili podrijetlo materijala,

– rezultata pokusa ili znanstvenog istraživanja provedenog na odgovarajućim lokacijama unutar ili izvan Europske unije;

b) na temelju poznatih rezultata pokusa, znanstvenih istraživanja ili rezultata dobivenih iz šumarske prakse u vezi s preživljavanjem i razvitkom sadnog materijala s obzirom na morfološke i fiziološke značajke.

(2) Europska komisija donosi zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Zahtjev Europskoj komisiji za zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvo.

(4) Šumski reprodukcijski materijal iz stavka 1. ovoga članka mora se tretirati sukladno rješenju fitosanitarne inspekcije u postrojenju ovlaštenom sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.

 

IV. DOBAVLJAČI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I BOŽIĆNIH DRVACA

Dobavljači

Članak 21.

(1) Proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uvozom šumskog reprodukcijskog materijala prema ovom Zakonu mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, sukladno djelatnosti za koju su upisane.

(2) Proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 22.

(1) Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala vodi Ministarstvo.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(3) Ministarstvo o upisu dobavljača u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje.

(4) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu propisuje ministar.

9. Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

Brisanje iz Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 23.

(1) Ministarstvo će brisati dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala iz Upisnika iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona:

– na zahtjev dobavljača,

– na prijedlog šumarskog inspektora ako se utvrdi da dobavljač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom ili ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) O brisanju dobavljača iz Upisnika iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo donosi rješenje.

Objava upisa i brisanja dobavljača šumskog
reprodukcijskog materijala

Članak 24.

Podaci o upisu i brisanju dobavljača na temelju pravomoćnih rješenja iz članka 22. stavka 3. i članka 23. stavka 2. ovoga Zakona objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Članak 25. (NN 98/19)

(1) Poslove uspostavljanja i vođenja Upisnika dobavljača božićnih drvaca obavlja nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) kao povjerene poslove državne uprave.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu.

(3) Nadležno tijelo o upisu dobavljača božićnih drvaca u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje.

(4) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu propisuje ministar.

30. Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Brisanje iz Upisnika dobavljača božićnih drvaca

Članak 26.

(1) Nadležno će tijelo brisati dobavljača božićnih drvaca iz Upisnika iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona:

– na zahtjev dobavljača,

– na prijedlog šumarskog inspektora ako se utvrdi da dobavljač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom ili ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) O brisanju dobavljača iz Upisnika iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona nadležno tijelo donosi rješenje.

Prava i obveze dobavljača šumskog
reprodukcijskog materijala

Članak 27.

(1) Dobavljač koji je upisan u Upisnik iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona:

1. smije uzgajati sadni materijal samo iz sjemena, biljnih dijelova i prirodnog pomlatka sakupljenih u registriranom šumskom sjemenskom objektu,

2. smije stavljati na tržište i uvoziti šumski reprodukcijski materijal podrijetlom iz registriranih šumskih sjemenskih objekata,

3. mora voditi Knjigu proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala,

4. mora provoditi Program gospodarenja šumskim sjemenskim objektima (u daljnjem tekstu: Program gospodarenja),

5. mora u roku od 5 dana od dana premještanja ili izvoza šumskog reprodukcijskog materijala o nastalome premještanju ili izvozu obavijestiti Službeno tijelo,

6. za djelatnost proizvodnja, mora osigurati stručni nadzor u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Dobavljač je u obvezi na zahtjev Službenog tijela dostaviti evidenciju koja sadrži pojedinosti o svim pošiljkama koje su mu zadržane i koje su stavljene na tržište.

(3) Sadržaj i način vođenja Knjige proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala propisat će ministar.

 

V. ŠUMSKI SJEMENSKI OBJEKTI

Registar šumskih sjemenskih objekata

Članak 28.

(1) Šumski sjemenski objekti za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala moraju biti upisani u Registar koji uspostavlja i vodi Ministarstvo.

(2) Podaci iz Registra su javni.

(3) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisuje ministar.

6. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata

Upis u Registar šumskih sjemenskih objekata

Članak 29.

(1) Zahtjev za upis u Registar podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti vlasnik, odnosno posjednik šume ili šumskog zemljišta na kojem se nalazi stablo, grupa stabala ili šumska sastojina za koje se podnosi zahtjev.

(3) Podnositelj zahtjeva za upis u Registar obvezan je uz zahtjev priložiti i stručno mišljenje Službenog tijela.

(4) Stablo, grupa stabala ili šumska sastojina koju se želi registrirati kao šumski sjemenski objekt, a nalazi se unutar šume za koju nije izrađen šumskogospodarski plan, ne može se upisati u Registar.

(5) Na temelju stručnog mišljenja iz stavka 3. ovoga članka i ostale dokumentacije, Ministarstvo donosi rješenje o upisu šumskog sjemenskog objekta u Registar.

(6) Uvjete kojima moraju udovoljavati šumski sjemenski objekti za upis u Registar, obrazac i način podnošenja zahtjeva te potrebnu dokumentaciju za upis u Registar propisuje ministar.

6. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata

Brisanje iz Registra šumskih sjemenskih objekata

Članak 30.

(1) Upisani šumski sjemenski objekt briše se iz Registra:

– po službenoj dužnosti, ako se stručnim pregledom iz članka 33. ovoga Zakona utvrdi da šumski sjemenski objekt više ne ispunjava uvjete za upis u Registar u skladu s ovim Zakonom,

– na zahtjev vlasnika ili posjednika šumskog sjemenskog objekta.

(2) Ministarstvo o brisanju šumskog sjemenskog objekta iz Registra donosi rješenje.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka ukida se i odobrenje iz članka 31. ovoga Zakona.

Privremeno odobravanje šumskih sjemenskih objekata

Članak 31.

Šumski sjemenski objekt u kategoriji »testiran« može se privremeno odobriti na najviše deset godina i upisati u Registar, ako na osnovi prethodnih rezultata testova potomstva Službeno tijelo izda stručno mišljenje kojim potvrđuje da će šumski sjemenski objekt nakon završenih testova ispunjavati uvjete za odobravanje u toj kategoriji.

Programi gospodarenja šumskim sjemenskim objektima

Članak 32.

(1) Za šumske sjemenske objekte u kategoriji »selekcioniran«, »kvalificiran« i »testiran« moraju biti izrađeni Programi gospodarenja.

(2) Programi gospodarenja i njihove izmjene u kategoriji »selekcioniran« izrađuju se sukladno propisima o šumama i sastavni su dio šumskogospodarskih planova, a odobravaju se uz prethodno mišljenje Službenog tijela.

(3) Programe gospodarenja i njihove izmjene za šumske sjemenske objekte u kategoriji »kvalificiran« i »testiran« mogu izrađivati samo pravne osobe koje za to ovlasti ministar.

(4) Način izrade i sadržaj Programa gospodarenja te uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

(5) Programe gospodarenja odobrava Ministarstvo.

4. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran"

Pregled šumskih sjemenskih objekata

Članak 33.

(1) Šumski sjemenski objekti, upisani u skladu sa člankom 29. ovoga Zakona, pregledavaju se po službenoj dužnosti ili na zahtjev podnositelja zahtjeva za upis šumskog sjemenskog objekta, odnosno njegovog pravnog slijednika.

(2) Pregledom šumskih sjemenskih objekata utvrđuje se:

– da li šumski sjemenski objekt još ispunjava uvjete za upis u Registar,

– da li se šumskim sjemenskim objektom gospodari u skladu s Programom gospodarenja.

(3) Šumske sjemenske objekte upisane u Registar pregledava Službeno tijelo u skladu s odredbama ovoga Zakona i o tome pisano izvještava Ministarstvo.

Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata

Članak 34.

(1) Na osnovi podataka   iz Registra i pregleda iz članka 33. ovoga Zakona, Ministarstvo izrađuje Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata (u daljnjem tekstu: Nacionalni popis), koji sadrži sljedeće podatke:

1. država,

2. botanički naziv šumske svojte,

3. kategorija,

4. kod provenijencije i/ili registarski broj šumskog sjemenskog objekta iz Registra,

5. lokacija šumskog sjemenskog objekta:

- lokalitet ili odobren naziv,

- zemljopisna širina,

- zemljopisna dužina,

- nadmorska visina,

6. tip šumskog sjemenskog objekta,

7. površina,

8. podrijetlo,

9. podrijetlo neautohtonog šumskog sjemenskog objekta,

10. namjena,

11. napomena.

(2) Oblik, način izrade i razmjene podataka iz Nacionalnog popisa propisuje ministar.

 

VI. SLUŽBENO TIJELO

Određivanje Službenog tijela

Članak 35.

Ovim Zakonom Hrvatski šumarski institut određuje se kao Službeno tijelo koje obavlja poslove i odgovorno je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje, stavljanja na tržište i kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, a pod nadzorom je Ministarstva.

Nadležnost Službenog tijela

Članak 36.

(1) Službeno tijelo provodi specifične poslove vezane uz kontrolu proizvodnje, stavljanja na tržište i kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala pod uvjetom da nije, kao ni njegovi djelatnici, ni na koji način u sukobu interesa u odnosu na mjere koje na temelju ovoga Zakona poduzima.

(2) Službeno tijelo može, uz suglasnost Ministarstva, dio poslova koje obavlja na temelju ovoga Zakona, putem pisanog sporazuma prenijeti na drugu pravnu osobu koja je posebnim propisom ovlaštena provoditi specifične poslove vezane uz kontrolu proizvodnje, stavljanja na tržište i kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, pod uvjetom da takva pravna osoba i njezini djelatnici ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na mjere koje na temelju ovoga Zakona poduzimaju.

(3) Službeno tijelo za provođenje poslova iz stavka 1. ovoga članka mora biti stručno, prostorno i tehnički osposobljeno, što utvrđuje i nadzire Ministarstvo.

(4) Službeno tijelo ne može, kao ni pravna osoba koja za njega obavlja dio poslova na temelju stavka 2. ovoga članka, registrirati šumski sjemenski objekt i ne smije se baviti poslovima proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza šumskog reprodukcijskog materijala, osim uvoza šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe znanstvenoistraživačkog rada u šumarstvu.

(5) Ministarstvo je u obvezi dostaviti Europskoj komisiji podatak o Službenom tijelu u Republici Hrvatskoj. Europska komisija taj podatak prosljeđuje svim državama članicama Europske unije.

 

VII. UVOZ ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Opći uvjeti uvoza šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 37. (NN 98/19)

(1) Šumski reprodukcijski materijal šumskih svojti može uvoziti samo dobavljač koji je upisan u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala za djelatnost uvoza.

(2) Šumski reprodukcijski materijal može se uvoziti:

1. ako je jednakovaljan kao šumski reprodukcijski materijal proizveden na teritoriju Republike Hrvatske,

2. ako je za njegov uvoz izdano odobrenje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je znanstvenim i znanstvenonastavnim ustanovama na temelju odobrenja uvoziti ograničene količine šumskog reprodukcijskog materijala šumskih svojti, namijenjenog testiranju, istraživanju i znanstvenom radu, selekciji, odnosno oplemenjivanju ili očuvanju šumskih genetskih izvora.

(4) Odobrenje uvoza šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. i 3. ovoga članka donosi ministar uz prethodno mišljenje Povjerenstva, a za odobrenje uvoza iz stavka 3. ovoga članka i uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode. Povjerenstvo može po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju za šumski reprodukcijski materijal za čiji je uvoz podnesen zahtjev i/ili obaviti terenski uvid prije donošenja prethodnog mišljenja.

Utvrđivanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 38.

(1) Šumski reprodukcijski materijal koji nije proizveden na teritoriju Europske unije jednakovaljan je šumskom reprodukcijskom materijalu proizvedenom na teritoriju Europske unije, ako Vijeće Europske unije na prijedlog Europske komisije utvrdi da su uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, te postupci službenog odobravanja šumskih sjemenskih objekata i nadzora dobavljača koji su propisani u državi izvoznici, jednakovaljani kao uvjeti i postupci određeni ovim Zakonom.

(2) Osim u skladu s odredbama iz stavka 1. ovoga članka, jednakovaljanost je utvrđena ako šumski reprodukcijski materijal zadovoljava zahtjeve koje je Vijeće Europske unije propisalo glede svojte, tipa šumskog sjemenskog objekta i kategorije šumskog reprodukcijskog materijala, te područja provenijencije u kojem se dozvoljava njegovo korištenje unutar Europske unije.

(3) Kad se uvozi šumski reprodukcijski materijal iz stavka 1. ovoga članka mora ga pratiti dokument koji je izdalo nadležno službeno tijelo u državi izvoznici, a kojim se jamči da je šumski reprodukcijski materijal jednakovaljan kao šumski reprodukcijski materijal proizveden na teritoriju Europske unije i u skladu s propisanim uvjetima za šumski reprodukcijski materijal u državi izvoznici, te dokument dobavljača iz države izvoznice.

(4) Ministarstvo može donijeti odluku o jednakovaljanosti iz stavka 1. ovoga članka ako prije donošenja odluke Vijeća Europske unije iz stavka 1. ovoga članka, Europska komisija ovlasti Republiku Hrvatsku da donosi takve odluke, s ciljem da šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi daje jamstva koja su u svakom pogledu istovjetna kao i jamstva za šumski reprodukcijski materijal proizveden u skladu s ovim Zakonom.

(5) Šumski reprodukcijski materijal uvezen temeljem ovlaštenja iz stavka 4. ovoga članka mora biti popraćen glavnom svjedodžbom ili službenim certifikatom koji je izdala zemlja podrijetla i evidencijom koja sadrži pojedinosti o svim pošiljkama koje će se izvesti, a koje treba podastrijeti dobavljač iz zemlje izvoznice.

(6) Države iz kojih se može uvoziti jednakovaljan šumski reprodukcijski materijal te uvjete za priznavanje jednakovaljanosti propisuje ministar pravilnikom.

17. Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

Posebni uvjeti uvoza šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 39.

(1) Kad je na teritoriju Republike Hrvatske zbog pomanjkanja odgovarajućeg šumskog reprodukcijskog materijala ugrožena opskrba krajnjih korisnika šumskim reprodukcijskim materijalom, a odgovarajući šumski reprodukcijski materijal nije moguće nabaviti unutar Europske unije, može se stavljati na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne odgovara svim uvjetima za stavljanje na tržište u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ministar na prijedlog dobavljača, a na temelju mišljenja Povjerenstva, može zatražiti Europsku komisiju da ovlasti Republiku Hrvatsku da odobri, tijekom razdoblja kojeg utvrđuje Europska komisija, stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Po dobivenom ovlaštenju Europske komisije, uvjete stavljanja na tržište odobrenog šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(4) Pri stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, u deklaraciji mora biti navedeno: »Ne ispunjava sve propisane uvjete«, a iz podataka u deklaraciji mora se vidjeti koje uvjete šumski reprodukcijski materijal ne ispunjava.

Postupanje pri uvozu šumskog reprodukcijskog materijala

Članak 40. (NN 32/19)

(1) Pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala smiju se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo preko ulaznih graničnih prijelaza (mjesta ulaska) određenih propisom kojim se uređuju mjesta ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu, što ga donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

(2) Šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi mora od trenutka ulaska u carinsko područje Republike Hrvatske biti pod carinskim nadzorom i podliježe obvezatnom inspekcijskom pregledu (u daljnjem tekstu: pregled šumskog reprodukcijskog materijala) koji obavlja fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu.

(3) Dobavljači su obvezni fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu u propisanom roku podnijeti prijavu za pregled šumskog reprodukcijskog materijala, a u slučajevima kad je tako propisano, i najaviti prispijeće uvozne pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala.

(4) Carinski postupak ne može započeti prije nego što fitosanitarna inspekcija obavi pregled šumskog reprodukcijskog materijala, osim u slučaju carinskog skladištenja.

(5) Šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi ostaje pod carinskim nadzorom sve dok fitosanitarni inspektor na propisani način ne potvrdi da je pregled šumskog reprodukcijskog materijala obavljen i da je uvoz toga šumskog reprodukcijskog materijala dopušten.

(6) Posumnja li fitosanitarni inspektor da sadržaj pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala ne odgovara podacima navedenim u dokumentu dobavljača, a ne može to utvrditi na ulaznom graničnom prijelazu, može uzeti uzorke šumskog reprodukcijskog materijala i poslati ih na analizu Službenom tijelu, te rješenjem naložiti da se pošiljka zadrži pod carinskim nadzorom sve dok ne budu poznati rezultati analize i dok se ne završi pregled šumskog reprodukcijskog materijala.

(7) Utvrdi li pregledom šumskog reprodukcijskog materijala da su ispunjeni propisani zahtjevi za njegov uvoz, fitosanitarni će inspektor na propisani način potvrditi da je pregled šumskog reprodukcijskog materijala obavljen i da je uvoz tog materijala dopušten.

(8) Utvrdi li pregledom šumskog reprodukcijskog materijala da nisu ispunjeni zahtjevi za njegov uvoz, fitosanitarni će inspektor rješenjem zabraniti uvoz šumskog reprodukcijskog materijala i naložiti njegovo vraćanje pošiljatelju.

(9) Protiv rješenja fitosanitarne inspekcije iz stavka 8. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalba Državnom inspektoratu.

(10) Sadržaj i način obavljanja pregleda šumskog reprodukcijskog materijala, način i rok podnošenja prijave za pregled šumskog reprodukcijskog materijala, slučajeve u kojima se mora najaviti prispijeće pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala, način i rok najave njezina prispijeća te način potvrđivanja iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora.

2. Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi

 

VIII. SJEMENSKA ŠTEDIONICA, GENETSKA I SJEMENSKA BANKA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA

Sjemenska štedionica

Članak 41.

(1) Radi sprječavanja pomanjkanja šumskog reprodukcijskog materijala namijenjenog za uzgoj sadnog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora, Službeno tijelo u svojim objektima ustrojava sjemensku štedionicu.

(2) Službeno tijelo skrbi o formiranju i čuvanju rezervi sjemenskog materijala u sjemenskoj štedionici.

(3) Službeno tijelo obavlja stručne poslove vezane uz kakvoću i istovjetnost sjemenskog materijala u sjemenskoj štedionici.

Korištenje sjemenskog materijala iz sjemenske štedionice

Članak 42.

(1) Rezerve sjemenskog materijala iz sjemenske štedionice koriste se za proizvodnju sadnog materijala namijenjenog za biološku obnovu šuma sukladno propisima o šumama.

(2) Rezerve sjemenskog materijala vlasništvo su Republike Hrvatske, a način formiranja rezervi sjemenskog materijala s obzirom na svojte šumskog drveća, provenijencije, kategorije i količine propisuje ministar.

(3) Službeno tijelo je u obvezi jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o popisu svojti, provenijencijama, kategorijama i količini sjemenskog materijala koji se nalazi u sjemenskoj štedionici.

24. Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća

Genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća

Članak 43.

(1) Radi očuvanja genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora, Službeno tijelo ustanovljava genetsku banku svojti šumskog drveća, a sačinjavaju je zbirka tkiva, živi arhivi, šumski sjemenski objekti, te nadzirane ili uzgojene populacije.

(2) Sjemenski materijal koji se koristi za istraživačke, odnosno znanstvene namjene u šumarstvu, Službeno tijelo uz suglasnost Ministarstva pohranjuje u sjemenskoj banci svojti šumskog drveća koju ustrojava Službeno tijelo.

(3) Službeno tijelo je u obvezi jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o popisu svojti i broju objekata u genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća.

 

IX. POVJERENSTVO ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

Povjerenstvo za šumski reprodukcijski materijal

Članak 44.

(1) Povjerenstvo je stručno savjetodavno tijelo Ministarstva na području proizvodnje, uvoza i korištenja šumskoga reprodukcijskog materijala.

(2) Članove Povjerenstva imenuje ministar iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja šumskog sjemenarstva i rasadničarstva te državnih službenika.

(3) Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad u iznosu koji odredi ministar.

(4) Način rada i zadaće Povjerenstva propisuje ministar.

5. Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal

 

X. PRIKUPLJANJE, UPOTREBA I RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA

Prikupljanje podataka i informacija

Članak 45.

(1) Za potrebe obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti te radi vođenja i održavanja vlastitih zbirki podataka Ministarstvo može, u skladu s ovim Zakonom, prikupljati i koristiti podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka prikupljaju i čuvaju druga ministarstva, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima, a posebice podatke i informacije iz:

– Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– registra prostornih jedinica,

– registra poreznih obveznika,

– evidencija o prebivalištu, boravištu i promjeni adrese,

– katastra zemljišta,

– zemljišnih knjiga,

– registra poslovnih subjekata,

– zbirki statističkih podataka o poljoprivredi i šumarstvu,

– zbirki carinskih podataka o uvozu, izvozu i provozu šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Ministarstvo može koristiti i topografsko-katastarske planove, osnovnu državnu kartu, pregledne i digitalne ortofotografske karte i planove.

(3) Voditelji zbirki podataka i raspolagatelji planovima i kartama iz stavka 1. i 2. ovoga članka u obvezi su Ministarstvu bez naknade omogućiti upotrebu podataka i informacija kojima upravljaju ili raspolažu, ako su ti podaci i informacije potrebni za obavljanje poslova i zadaća iz njegove nadležnosti.

(4) Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti povezuje vlastite zbirke podataka sa zbirkama podataka u drugim tijelima državne uprave.

Upotreba podataka i informacija

Članak 46.

(1) Ministarstvo dostavlja podatke i informacije iz Registra, Upisnika i evidencija drugim državnim tijelima kada su im ti podaci i informacije potrebni radi obavljanja zakonom propisanih poslova i zadaća iz njihove nadležnosti, te pravnim osobama kada su im potrebni za izvršavanje poslova i zadaća na temelju ovoga Zakona, kao i drugim osobama koje za to iskažu pravni interes.

(2) Podaci i informacije koje Ministarstvo daje na upotrebu drugim korisnicima smiju se koristiti samo u svrhu za koju su dani i ne smiju se dalje prosljeđivati bez suglasnosti Ministarstva.

Informacijski sustav

Članak 47.

(1) Ministarstvo i Službeno tijelo obvezni su voditi i redovito dopunjavati propisane Upisnike, Registar i evidencije koji se povezuju u informacijski sustav.

(2) Ministarstvo uspostavlja informacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka i povezuje ga s drugim informacijskim sustavima Ministarstva te međunarodnim informacijskim sustavima iz područja šumskoga reprodukcijskog materijala.

(3) Način povezivanja informacijskog sustava iz stavka 1. ovoga članka s drugim informacijskim sustavima propisuje ministar.

Međunarodna razmjena podataka i informacija

Članak 48.

(1) Na međunarodnoj razini Ministarstvo razmjenjuje podatke i informacije o:

– Službenome tijelu,

– dobavljačima upisanim u upisnike,

– šumskim sjemenskim objektima upisanim u Registar,

– provenijencijama,

– proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj,

– uvozu šumskog reprodukcijskog materijala,

– zabrani korištenja određenog šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Na međunarodnoj razini Službeno tijelo razmjenjuje sljedeće podatke i informacije o:

– izdanim glavnim svjedodžbama,

– izvozu šumskog reprodukcijskog materijala i njegovom premještanju u države članice Europske unije (informacijska isprava).

(3) Postupak izdavanja informacijske isprave propisuje ministar pravilnikom.

16. Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal

 

XI. TROŠKOVI

Troškovi

Članak 49.

(1) Troškove izrade stručnog mišljenja iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona u postupku upisa u Registar snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Troškove izrade Programa gospodarenja te izvođenja komparativnih i genetskih testova snosi podnositelj zahtjeva za upis šumskog sjemenskog objekta, odnosno njegov pravni slijednik.

(3) Troškove pretraga šumskog reprodukcijskog materijala obavljenih na zahtjev nadležnog inspektora radi utvrđivanja podrijetla, kakvoće i istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala, ako je rezultat analize nepovoljan za dobavljača, plaća dobavljač ili krajnji korisnik šumskog reprodukcijskog materijala kod kojega je izvršen inspekcijski pregled.

(4) Troškove mjera, naređenih inspekcijskim nadzorom šumskog reprodukcijskog materijala kod dobavljača ili korisnika, snosi dobavljač, odnosno korisnik.

(5) Troškove nastale provedbom članka 41., 42. i 43. ovoga Zakona snosi Republika Hrvatska.

 

XII. NADLEŽNOSTI

Nadležnosti Ministarstva i Službenog tijela

Članak 50.

(1) Ministarstvo:

1. vodi Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, Registar te evidencije o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala,

2. vodi evidenciju o proizvodnji i uvozu božićnih drvaca,

3. izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala,

4. priprema izvještaje, analize, informacije i druge materijale za institucije i međunarodne organizacije koje Republika Hrvatska izvještava u skladu s posebnim propisima iz područja šumskog reprodukcijskog materijala,

5. surađuje u pripremanju međunarodnih sporazuma koje Vlada Republike Hrvatske sklapa na području šumskog reprodukcijskog materijala i skrbi o njihovom izvođenju,

6. uspostavlja i vodi informacijski sustav na području proizvodnje i uvoza šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Službeno tijelo:

1. izdaje glavnu svjedodžbu,

2. daje stručno mišljenje iz članka 29. stavka 3.,

3. ispituje kakvoću sjemena,

4. utvrđuje jedinstvenost ekoloških odnosa različitih provenijencija,

5. u šumama prati korištenje uvezenog šumskog reprodukcijskog materijala svojti od gospodarskog značaja i rijetkih šumskih svojti, u kategorijama »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«,

6. vodi evidenciju o korištenju uvezenog šumskog reprodukcijskog materijala i premještenom šumskom reprodukcijskom materijalu prema mjestu korištenja, šumskoj svojti drveća, količini, kategoriji, podrijetlu, provenijencijama, godini sjetve i sadnje te starosti šumskog reprodukcijskog materijala,

7. izdaje informacijsku ispravu,

8. ustanovljava sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća.

Stručni nadzor

Članak 51.

(1) Radi osiguravanja istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala u svim fazama proizvodnje, uspostavlja se stručni nadzor čitavog procesa, od sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu do njegove dostave krajnjem korisniku, koji provodi Službeno tijelo.

(2) Stručni nadzor provođenja mjera propisanih Programom gospodarenja provodi Službeno tijelo.

(3) Način provođenja ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i obrazac ocjenjivačkog lista sa stručnim mišljenjem te način provođenja stručnog nadzora i obrazac zapisnika s mišljenjem propisuje ministar.

(4) Europska komisija može, u suradnji sa Službenim tijelom, provoditi kontrole da bi se osigurala potpuna primjena odredbi ovoga Zakona. Osobita pozornost prilikom kontrole bit će usmjerena na provjeru udovoljavanja šumskog reprodukcijskog materijala uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

7. Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora

Laboratorijske pretrage i testovi

Članak 52.

Laboratorijske dijagnostičke pretrage i druge testove šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe inspekcijskog nadzora obavlja Službeno tijelo.

 

XIII. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 53.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Članak 54.

Brisan.

Inspekcijski nadzor

Članak 55. (NN 32/19)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja šumarska inspekcija Ministarstva (u daljnjem tekstu: šumarska inspekcija).

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca, sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu obavlja ministarstvo nadležno za poslove financija.

(3) Inspekcijski nadzor uvoza šumskog reprodukcijskog materijala provodi fitosanitarna inspekcija.

(4) Brisan.

Ovlasti šumarskog inspektora

Članak 56. (NN 32/19)

Šumarski inspektor u provedbi inspekcijskoga nadzora ovlašten je:

1. nadzirati šumske sjemenske objekte, površine za proizvodnju šumskoga reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca, opremu, objekte za doradu, skladišta, prijevozna sredstva i propisane dokumente,

2. nadzirati provedbu Programa gospodarenja,

3. nadzirati proizvodnju i korištenje šumskog reprodukcijskog materijala,

4. nadzirati postupak izdavanja glavne svjedodžbe,

5. uzimati uzorke šumskog reprodukcijskog materijala radi davanja na analizu,

6. zabraniti stavljanje na tržište i korištenje šumskog reprodukcijskog materijala ako utvrdi da ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenih na temelju njega,

7. narediti otklanjanje nedostataka vezanih uz proizvodnju i kakvoću šumskog reprodukcijskog materijala ukoliko ne ispunjavaju odredbe iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

8. privremeno, do okončanja postupka zabraniti proizvodnju i korištenje šumskog reprodukcijskog materijala,

9. narediti uništenje šumskog reprodukcijskog materijala za koji proizvodnja i korištenje nisu dopušteni ili ne odgovara uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

10. voditi službene podatke i evidencije za područje županije o poduzetim mjerama i povredama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

11. izvješćivati nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i tražiti provođenje određenih postupaka, ako sam nije ovlašten izravno postupati,

12. nadzirati ispunjavanje uvjeta pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i Upisnik dobavljača božićnih drvaca,

13. nadzirati korištenje šumskog reprodukcijskog materijala iz uvoza,

14. nadzirati uskladišten sjemenski materijal u sjemenskim štedionicama,

15. nadzirati genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća,

16. nadzirati i sve ostale poslove propisane ovim Zakonom.

Članak 57. (NN 32/19)

Brisan.

Ovlasti fitosanitarnog inspektora

Članak 58.

Fitosanitarni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora ovlašten je:

1. nadzirati uvoz pošiljaka šumskog reprodukcijskog materijala,

2. uzimati uzorke šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi radi slanja na laboratorijsku analizu.

Članak 59. (NN 32/19)

Brisan.

Članak 60. (NN 32/19)

Brisan.

 

Žalba

Članak 61. (NN 32/19)

(1) Protiv rješenja šumarskih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) Žalbu protiv rješenja šumarskog inspektora rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(3) Žalba protiv rješenja šumarskog inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.

Uzimanje uzoraka pri inspekcijskom nadzoru

Članak 62.

(1) Ako inspektor posumnja da šumski reprodukcijski materijal ne odgovara uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, uzet će određeni broj uzoraka i dostaviti ih na analizu službenom tijelu.

(2) Način uzimanja uzoraka, njihov broj i količinu propisuje ministar.

Troškovi analize uzoraka

Članak 63.

(1) Vlasnik uzorka dužan je podmiriti troškove analize uzorka ako se utvrdi da šumski reprodukcijski materijal od kojeg je uzet uzorak ne odgovara uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega, troškove analize uzoraka podmiruje tijelo državne uprave kojemu pripada šumarski inspektor koji je dostavio uzorke na analizu.

(3) Vlasnik od kojega je uzet uzorak nema pravo na naknadu vrijednosti istoga.

 

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Kaznene odredbe

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal čija namjena nije upotreba u šumarstvu i znanstvenoistraživačkom radu u šumarstvu, bez da ga prati odgovarajuća etiketa s obavijesti ili pisana izjava dobavljača (članak 5. podstavak 1.),

2. ako za upotrebu u šumarstvu koristi sjemenski materijal, biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti, koji ne odgovaraju propisanim kategorijama i provenijencijama (članak 8. stavak 1. i članak 18. stavak 1.),

3. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne ispunjava opće uvjete stavljanja na tržište (članak 8. stavci 2. i 3.),

4. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne ispunjava posebne uvjete stavljanja na tržište (članak 9.),

5. ako ne izda deklaraciju za šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište ili je ne izda na propisani način (članak 15.),

6. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne odgovara podacima na deklaraciji (članak 15. i članak 16. stavci 1. i 4.),

7. ako na deklaraciji navede podatke za sjeme koji nisu utvrđeni propisanom metodom (članak 16. stavak 6.),

8. ako koristi šumski reprodukcijski materijal čije je stavljanje na tržište zabranjeno (članak 20. stavak 2.),

9. ako se bavi proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili uvozom šumskog reprodukcijskog materijala, odnosno božićnih drvaca, a nije upisan u upisnike (članak 21.),

10. ako uzgaja sadni materijal iz sjemena, biljnih dijelova ili prirodnog pomlatka koji nije sakupljen u registriranom šumskom sjemenskom objektu (članak 27. stavak 1. točka 1.),

11. ako stavlja na tržište ili uvozi sjemenski materijal, biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti koji nije porijeklom iz registriranih šumskih sjemenskih objekata (članak 27. stavak 1. točka 2.),

12. ako ne vodi Knjigu proizvodnje (članak 27. stavak 1. točka 3.),

13. ako ne provodi programe gospodarenja (članak 27. stavak 1. točka 4.),

14. ako ne osigura stručni nadzor proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala (članak 27. stavak 1. točka 6.),

15. ako ne omogući pregled šumskih sjemenskih objekata (članak 33. stavci 1. i 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.500,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako u roku od 30 dana od dana isporuke ne dostavi prvome kupcu podatke o postotku klijavosti čistog sjemena i broju klijavih ili vitalnih sjemenki po kilogramu (članak 16. stavak 3.),

2. ako stavlja na tržište sjemenski materijal u ambalaži čiji je način zatvaranja takav, da ju je nakon otvaranja moguće ponovno koristiti za istu svrhu (članak 16. stavak 5.),

3. ako do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu ne dostavi podatke o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala, te božićnih drvaca (članak 17. stavak 4.),

4. koja je šumski reprodukcijski materijal premjestila u drugu državu članicu Europske unije, a o nastalome premještanju nije obavijestila Službeno tijelo u roku od 5 dana od dana premještanja (članak 27. stavak 1. točka 5.),

5. ako uvozi pošiljku šumskog reprodukcijskog materijala preko ulaznog graničnog prijelaza koji nije za to određen (članak 40. stavak 1.),

6. ako u propisanom roku ne podnese fitosanitarnom inspektoru prijavu za pregled šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi (članak 40. stavak 3.),

7. ako inspektoru ne omogući obavljanje nadzora i ne dostavi ili ne pripremi podatke potrebne za obavljanje nadzora (članak 59.).

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.500,00 kuna.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje poslovanja pravnih i fizičkih osoba

Članak 65.

(1) Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnike iz članka 5. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98. i 33/05.), odnosno dobavljači božićnih drvaca upisani u Upisnik dobavljača božićnih drvaca na temelju članka 25. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 140/05.) i Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca (»Narodne novine«, br. 116/08.), u obvezi su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona, u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Ministarstvo, odnosno nadležno tijelo će rješenjem brisati iz Upisnika pravne i fizičke osobe koje ne postupe sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 66.

(1) Ministar će donijeti propise za donošenje kojih je ovlašten ovim Zakonom u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98. i 33/05.) i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 140/05.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, i to:

– Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u Upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, br. 82/99.),

– Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca (»Narodne novine«, br. 116/08.),

– Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal (»Narodne novine«, br. 111/08.),

– Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja (»Narodne novine«, br. 107/08.),

– Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja sjemenskim objektima šumskog reprodukcijskog materijala u kategorijama »kvalificiran« i »testiran« (»Narodne novine«, br. 83/08.),

– Pravilnik o uvjetima i kriterijima za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala u kategorije i kvalitativne razrede, te način njegova deklariranja, označavanja i pakiranja (»Narodne novine«, br. 61/08.),

– Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine«, br. 129/06.),

– Popis šumskih svojti i križanaca (»Narodne novine«, br. 129/06.).

(3) Radi usklađenja s propisima Europske unije ministar, osim propisa predviđenih pojedinim člancima ovoga Zakona, donosi i druge propise potrebne za provedbu ovoga Zakona.

18. Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

Prestanak važenja

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 140/05.).

Stupanje na snagu

Članak 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredaba članka 19. stavka 4., članka 36. stavka 5. i članka 51. stavka 4. koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 56/13

Članak 22.

»U cijelom testu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 61/11.) riječi: »šumskih svojti i križanaca« zamjenjuju se riječima: »šumskih svojti« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 61/11.) riječi: »Šumarski institut Jastrebarsko« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski šumarski institut« u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 1999/105/EZ o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala (SL L 11, 15. 1. 2000.).

Članak 24.

Pravilnik iz članka 18. ovoga Zakona za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 2., 3., 5., 9., 10., 11., 15., 16., 18. stavka 1., 19. i 21. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/14

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

 

Copyright © Ante Borić