Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i djelatnost tijela koje obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju, određuje područje u kojemu se provodi akreditacija te akreditacija u vezi s propisima o ocjenjivanju sukladnosti.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na propise o ocjenjivanju sukladnosti odgovarajuće se odnose na propise o ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava te na propise o tehničkom ocjenjivanju građevnih proizvoda, ako posebnim Zakonom nije drugačije uređeno.

(3) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008) u dijelu koji se odnosi na akreditaciju (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008).

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i ovoga Zakona je akreditacijsko tijelo.

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Zakona imaju jednako značenje kao i pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 765/2008, a pojam "norma" ima jednako značenje kao pojam definiran u članku 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji i koja dopunjuje i mijenja direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i stavlja izvan snage Odluku Vijeća br. 87/95/EEZ te Odluku br. 1673/2006/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012).

 

II. AKREDITACIJSKO TIJELO

Članak 4.

(1) Za trajno i neometano obavljanje poslova nacionalne službe za akreditaciju Vlada Republike Hrvatske uredbom osniva neovisno akreditacijsko tijelo (u daljnjemu tekstu: akreditacijsko tijelo) kao javnu ustanovu.

(2) Akreditacijsko tijelo obavlja sljedeće poslove:

– akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija,

– akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja,

– akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje,

– druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvr­đi­vanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe.

(3) Akreditacijsko tijelo sudjeluje u radu europskih i među­narodnih organizacija za akreditaciju i predstavlja Republiku Hrvatsku u tim organizacijama te u okviru svoje djelatnosti obavlja i druge poslove određene aktom o osnivanju i statutom, ako cilj obavljanja tih djelatnosti nije ostvarivanje dobiti.

(4) Akreditacijsko tijelo će se učlaniti u Europsku organizaciju za akreditaciju (EA) i zaključiti multilateralne sporazume o priznavanju akreditacije s drugim članicama EA.

(5) Poslove iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. i stavka 3. ovoga članka može obavljati samo akreditacijsko tijelo.

(6) Ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje akreditacijskog tijela uređuju se statutom sukladno zakonu i aktu o osnivanju akreditacijskog tijela.

(7) Akreditacijsko tijelo posluje u skladu s propisima koji se odnose na javne ustanove ako ovaj Zakon pojedina pitanja ne uređuje drukčije.

Članak 5.

(1) Akreditacijsko tijelo ostvaruje sredstva za rad obav­ljanjem svojih usluga, iz državnog proračuna, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim aktom o osnivanju.

(2) Visina sredstava iz državnoga proračuna određuje se na temelju opsega poslova iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, utvrđenoga godišnjim programom rada, pri čemu se uzima u obzir i predviđeni opseg sredstava pribavljenih iz drugih izvora navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iz državnog se proračuna financira i članarina akreditacijskog tijela u međunarodnim i europskim organizacijama za akreditaciju.

 

III. PODRUČJE AKREDITACIJE

Članak 6.

(1) U postupku akreditacije utvrđuje se osposobljenost pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova za koje se daje akreditacija s obzirom na zahtjeve propisa, odgovarajućih međunarodnih i europskih norma, odnosno istovrijednih nacionalnih norma, te dokumenata europskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju.

(2) Akreditacijsko tijelo ne smije obavljati poslove i zadatke iz djelatnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti za koje akreditacijsko tijelo provodi postupke akreditacije i daje potvrde o akreditaciji.

Članak 7.

(1) Postupci akreditiranja koje provodi akreditacijsko tijelo određuju se aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktima, a moraju se temeljiti na međunarodnim i europskim normama, odnosno istovrijednim nacionalnim normama te dokumentima europskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju.

(2) Akreditacija se obavlja na temelju zahtjeva pravne ili fizičke osobe.

(3) Međusobna prava i obveze u vezi s dodjelom potvrde o akreditaciji i održavanjem akreditacije akreditacijsko tijelo i prav­na ili fizička osoba uređuju ugovorom.

(4) Akreditacijsko tijelo dužno je sklopiti ugovor sa svakom pravnom ili fizičkom osobom koja želi dobiti akreditaciju. Kod sklapanja ugovora akreditacijsko tijelo mora na nedvosmislen i jasan način pravnu ili fizičku osobu upoznati sa zahtjevima za dobivanje akreditacije i postupkom akreditacije. Ugovorom se uređuju prava i obveze potpisnika te provođenje postupka akreditacije u skladu s normama i dokumentima navedenim u članku 6. ovoga Zakona.

(5) Ako akreditacijsko tijelo utvrdi da pravna ili fizička osoba ispunjava zahtjeve norma, odnosno dokumenata iz članka 6. ovoga Zakona, dodijelit će joj potvrdu o akreditaciji.

(6) Dodijeljena akreditacija vremenski je ograničena. Akreditirano tijelo mora ispunjavati zahtjeve za dodjelu akreditacije u vremenu dok akreditacija traje.

(7) Akreditacijsko tijelo donijet će odluku o ukidanju akreditacije kad utvrdi da akreditirano tijelo ne ispunjava neki od zahtjeva potrebnih za akreditaciju.

(8) Protiv odluke iz prethodnog stavka može se podnijeti prigovor tijelu utvrđenom statutom akreditacijskog tijela.

 

IV. AKREDITACIJA U VEZI S PROPISIMA O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Članak 8.

(1) U propisima koji uređuju ocjenjivanje sukladnosti može se odrediti način sudjelovanja akreditacijskoga tijela u postupku imenovanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima propisa.

(2) U propisima koji uređuju ocjenjivanje sukladnosti može se odrediti da se na temelju potvrde o akreditaciji pretpostavi osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima propisa.

(3) Osposobljenost tijela iz prethodnog stavka može se dokazivati i na drugi način.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će akt o osnivanju akreditacijskoga tijela i imenovati privremenog ravnatelja najkas­nije do 30. rujna 2004.

(2) Sredstva za početak rada akreditacijskog tijela osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Akreditacijsko tijelo počinje s radom 1. siječnja 2005.

Članak 10.

(1) Osnivač osigurava akreditacijskom tijelu potrebne prostorije za rad, a akreditacijsko tijelo preuzima od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo materijalna sredstva i opremu koja je namijenjena za provedbu poslova u području akreditacije te djelatnike koji obavljaju poslove u tome području.

(2) Opseg sredstava i opreme iz stavka 1. ovoga članka podrobnije će se odrediti u aktu o osnivanju akreditacijskoga tijela.

Članak 11.

Na zaposlene u akreditacijskome tijelu primjenjuju se propisi koji uređuju položaj i plaće zaposlenih u javnim službama.

Članak 12.

Do početka rada akreditacijskoga tijela njegove poslove obav­lja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 13.

(1) Postupci akreditacije započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenja dodijeljena prema odredbama Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.) vrijede do isteka valjanosti.

Članak 14.

Odredbe članka 24. – 31. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« br. 55/96.) prestaju važiti danom primjene ovoga Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Klasa: 383-01/03-01/04
Zagreb, 25. rujna 2003.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić