Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

pročišćeni tekst zakona

NN 19/98, 20/00, 51/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Osnivanje Društva

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje poslova kontrole zračne plovidbe u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Društvo)

(2) Na Društvo se, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije propisano, primjenjuju propisi koji vrijede za društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

a) Uredba Komisije (EZ) br. 1794/2006 od 6. prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 341, 7. 12. 2006.), članak 9.;

b) Uredba Komisije (EU) br. 1191/2010 od 16. prosinca 2010. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1794/2006 kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 333, 17. 12. 2010.) članak 1., stavak (9).

Ime tvrtke

Članak 2.

(1) Tvrtka Društva iz članka 1. ovoga Zakona je: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Skraćeni naziv tvrtke je: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

(3) Engleski naziv tvrtke glasi: CROATIA CONTROL, Croatian Air Navigation Services, Limited.

(4) Skraćeni naziv tvrtke na engleskom jeziku je: CROATIA CONTROL Ltd.

Sjedište društva

Članak 3.

Odluku o sjedištu Društva donosi Skupština.

Osnivač društva

Članak 4.

Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska.

Predmet poslovanja Društva

Članak 5.

(1) Predmet poslovanja Društva je od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Poslovanje Društva obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1) pružanje usluga u zračnoj plovidbi,

2) provedba operativnih i središnjih operativnih poslova zračne plovidbe, a posebice kontrola zračnog prometa, poslovi uzbunjivanja, letnih informacija i preduzletnog informiranja s ciljem sigurnoga, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa, te obrada i pohranjivanje podataka o letu, prosljeđivanje informacija od značenja za sigurnost zračnog prometa, upravljanje protokom zračnog prometa i korištenjem zračnog prostora,

3) prikupljanje, obrada i objavljivanje zrakoplovnih informacija, uključujući objavljivanje posebnih publikacija,

4) utvrđivanje operativnih zahtjeva za sustave kontrole zračnog prometa, sustave za posluživanje i nadzor, opremu i infrastrukturu i sl.,

5) planiranje i skrb o strukturi zračnog prostora i letačkim postupcima, uzimajući u obzir interese civilnih i vojnih korisnika te zaštitu okoliša,

6) razvoj, izgradnja, održavanje, nadzor i potvrđivanje ispravnosti postrojenja, sustava i uređaja kontrole zračne plovidbe i zrakoplovne meteorologije,

7) zrakoplovno meteorološka motrenja i motrenja za klimatologiju aerodroma te sastavljanje i razmjena zrakoplovnih meteoroloških izvješća,

8) izrada zrakoplovnih meteoroloških prognoza i posebnih upozorenja za aerodrome i rute u zračnom prostoru iz stavka 4. ovoga članka, priprema zrakoplovne meteorološke dokumentacije te osiguravanje i drugih obveza koje proizlaze iz ICAO dokumenata,

9) provedba i usklađivanje operativnih, razvojnih i međunarodnih poslova i zadaća u međunarodnim organizacijama, posebice ICAO-u i EUROCONTROL-u,

10) stručna izobrazba i usavršavanje osoblja potrebnog za obavljanje poslova,

11) izvoz i uvoz za potrebe Društva,

12) ostali poslovi i operacije koje su u funkciji sigurnog obavljanja zračnoga prometa.

(3) Statutom Društva može se utvrditi da Društvo obavlja i druge poslove.

(4) Društvo obavlja poslove pružanja usluga u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru Republike Hrvatske, u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske do granica utvrđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i u zračnom prostoru druge države koja je Društvu povjerila provedbu kontrole zračne plovidbe. Istodobno Društvo ne može obavljati kontrolu zračne plovidbe u zračnom prostoru kontrola kojega je povjerena pravnoj osobi druge države.

(5) Djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Društvo obavlja u skladu sa Zakonom o zračnom prometu, međunarodnim ugovorima, međunarodnim standardima te međunarodnim običajima i praksi kao i propisima donesenim za provedbu navedenih akata.

Trajanje Društva

Članak 6.

Vrijeme trajanja Društva nije ograničeno.

Temeljni kapital Društva

Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva jednak je knjigovodstvenoj vrijednosti imovine iskazanoj u Bilanci Uprave kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza, sa stanjem na dan 31. prosinca 1997.

(2) Poslovni udjel osnivača jednak je njegovom udjelu u temeljnom kapitalu.

Prihod Društva

Članak 8.

(1) Društvo ostvaruje prihod iz:

1) naknada od korisnika za uporabu uređaja i usluga Društva,

2) državnog proračuna Republike Hrvatske,

3) drugih izvora u skladu s propisima.

(2) Od obveze plaćanja naknada iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izuzimaju se letovi u skladu s propisima Europske unije kojima se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi, a kojima su propisani letovi koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

(3) Troškovi letova iz stavka 2. ovoga članka nadoknađivat će se Društvu iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(4) Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za letove iz stavka 2. ovoga članka nastalih od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

(5) Letove koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima Europske unije iz stavka 2. ovoga članka.

Odgovornost za štetu

Članak 9.

(1) Društvo odgovara za štetu učinjenu trećim osobama ukupnom svojom imovinom.

(2) Osnivač Društva jamči za štetu Društva učinjenu trećim osobama u obavljanju poslova iz svoga predmeta poslovanja.

(3) U slučaju nadoknade štete, prema stavku 2. ovoga članka, osnivač Društva ima pravo na povrat sredstava.

(4) Društvo je obavezno osigurati se od rizika štete.

Obveza dostavljanja podataka i osiguranje prednosti pri rješavanju zahtjeva

Članak 10.

Ovlaštena tijela državne uprave i druge pravne osobe obvezne su dostavljati podatke koji se odnose na sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa, radi prikupljanja, obrade i objavljivanja tih podataka na propisani način, osigurati Društvu prednost pri rješavanju zahtjeva koji se odnose na telekomunikacije ili prosljeđivanje informacija od značenja za sigurnost zračnog prometa, ako to Društvo zahtijeva.

Poslovi koje Društvo obavlja za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske

Članak 11.

(1) Društvo koje obavlja poslove i zadaće kontrole zračnoga prometa, te druge poslove i zadaće koje se odnose na zračnu plovidbu, za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, uz uvjete, način i opseg utvrđen posebnim ugovorima između Ministarstva obrane i Društva, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Ovlašćuje se ministar ovlašten za poslove zračnog prometa, da uz suglasnost ministra obrane donese poseban propis kojim će se ustrojiti odgovarajuća tijela, radi provedbe ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Osnivanje podružnica Društva

Članak 12.

(1) Društvo osniva i ukida podružnice, uzimajući u obzir sigurnost zračne plovidbe, potrebe korisnika zračnog prostora, gospodarsku opravdanost, vrstu i opseg predviđenoga zračnog prometa, mogućnost Društva i interese obrane Republike Hrvatske.

(2) Podružnice se osnivaju za aerodrome koji su dužni Društvu dati na korištenje potrebne objekte, prostorije i zemljište te osigurati korištenje sredstava i objekata infrastrukture. Posebnim ugovorom Društvo i aerodromi utvrđuju međusobna prava i obveze te druge odnose od značaja za rad podružnice.

(3) Aerodromi za koje Društvo nije osnovalo podružnicu sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, mogu Društvu podnijeti zahtjev za osnivanje podružnice na svoj teret.

Povjeravanje poslova drugim pravnim osobama

Članak 13.

(1) Društvo može, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, povjeriti drugim pravnim osobama određene poslove iz svoje djelatnosti, čije obavljanje od strane drugih pravnih osoba ne može dovesti u pitanje sigurnost zračnog prometa.

(2) Ugovorom između Društva i druge pravne osobe, kojoj se povjerava obavljanje pojedinih poslova, utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana.

(3) Stručni nadzor povjerenih poslova pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka obavlja Društvo.

Statut Društva

Članak 14.

(1) Društvo ima Statut koji obavezno sadrži odredbe o:

1) tvrtki i sjedištu Društva,

2) podrobnom određenju poslova iz djelatnosti Društva,

3) iznosu temeljnog kapitala,

4) osnovama unutarnjeg ustrojstva Društva,

5) ovlasti Skupštine,

6) ovlasti Uprave,

7) ovlasti Nadzornog odbora,

8) vrijednosti zajma iznad koje Uprava, kad ga uzima ili daje, mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora,

9) vrijednost stvari ili prava koja čine dugotrajnu imovinu za koje, kad se prodaju ili kupuju, Uprava mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora,

10) uvjetima i načinu uporabe zapisa podataka, kao i dostupnosti i objavljivanju podataka, poglavito ako se podaci odnose na osobe ili na prosljeđivanje informacija o zrakoplovima u letu,

11) poslovnoj tajni,

12) izvješćivanju zaposlenih,

13) načinu i obliku priopćenja Društva,

14) suradnji sa sindikatom,

15) unapređenju zaštite okoliša.

(2) Statut Društva donosi Skupština Društva.

 

II. TIJELA DRUŠTVA

Tijela Društva

Članak 15.

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

1. UPRAVA

Sastav Uprave

Članak 16.

(1) Zadaće i poslove Uprave Društva obavlja direktor Društva.

(2) Direktora imenuje Nadzorni odbor, na vrijeme od pet godina, na temelju javnog natječaja, uz uvjete utvrđene Statutom Društva. Ista osoba može se ponovno imenovati za direktora.

(3) Direktora Društva može Skupština opozvati i prije isteka roka na koji je imenovan.

Direktor

Članak 17.

(1) Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, u interesu osnivača Društva.

(2) Direktor može donositi odluke o pojedinim poslovima samo uz suglasnost Nadzornog odbora, u slučajevima utvrđenima ovim Zakonom ili Statutom Društva.

Zastupanje Društva i davanje prokure

Članak 18.

(1) Direktor zastupa Društvo neograničeno.

(2) Direktor može dati drugoj osobi prokuru uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Pismenu punomoć za obavljanje određenih poslova, sklapanje pojedinih ugovora ili ugovora do vrijednosti utvrđene Statutom, daje direktor samostalno, u okviru svojih ovlasti.

Izvješćivanje Nadzornog odbora

Članak 19.

(1) Direktor izvješćuje Nadzorni odbor o poslovnoj politici, tijeku poslova i stanju Društva pod uvjetima i na način utvrđen Statutom Društva, ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Direktor je dužan na zahtjev predsjednika ili najmanje dva člana Nadzornog odbora podnijeti izvješće o poslovanju Društva.

(3) Direktor dostavlja i podnosi godišnje izvješće o poslovanju, godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju Društva, Nadzornom odboru i Skupštini.


 

2. NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Članak 20.

(1) Nadzorni odbor čini pet članova od kojih četiri bira i opoziva Skupština Društva, a jedan član bira se iz reda zaposlenika.

(2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

(3) Član Nadzornog odbora ne može biti direktor.

(4) Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati na dobrobit Društva.

(5) Statutom Društva propisat će se način predlaganja i izbora te opoziva člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenika.

Prava i obveze članova Nadzornog odbora

Članak 21.

(1) Član Nadzornog odbora može dati ostavku, koju u pisanom obliku podnosi Skupštini.

(2) Članu Nadzornog odbora prestaje mandat ako postane direktor Društva.

(3) Na mjesto člana Nadzornog odbora koji je dao ostavku ili je opozvan, izabrat će se novi član, sukladno sa Statutom Društva.

(4) Članovima Nadzornog odbora pripada novčana nagrada za obavljanje dužnosti, u visini koju određuje Skupština.

(5) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu učinjenih izdataka u svezi s obavljanjem svojih dužnosti.

(6) Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svojih redova.

(7) Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice, predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema upravi Društva. U slučaju spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje njegov zamjenik.

(8) O svom radu Nadzorni odbor donosi poslovnik.

Nadzor poslovanja Društva

Članak 22.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad vođenjem poslova Društva, sukladno sa zakonom i drugim propisima.

Davanje suglasnosti Nadzornog odbora

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor daje suglasnost direktoru na:

1. planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva Društva (investicije),

2. godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i projekciju tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova,

3. uzimanje i davanje zajma iznad vrijednosti određene Statutom,

4. prodaju i kupnju stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu, iznad vrijednosti određene Statutom.

5. imenovanje prokuriste od strane direktora.

(2) U slučaju da Nadzorni odbor uskrati suglasnost direktoru na akte iz stavka 1. ovoga članka, direktor može tražiti od Skupštine da donese konačnu odluku.


 

3. SKUPŠTINA

Sastav Skupštine

Članak 24.

(1) Skupštinu Društva čine ministar ovlašten za poslove zračnog prometa, ministar financija i ministar obrane.

(2) Predsjednik Skupštine Društva je ministar ovlašten za poslove zračnog prometa.

Ovlaštenje Skupštine

Članak 25.

(1) Skupština odlučuje o svim pitanjima sukladno s ovim Zakonom, Statutom Društva i drugim propisima.

(2) O korištenju i raspodjeli dobiti Društva odlučuje Skupština.

 

III. OVLASTI MINISTRA U SLUČAJU ŠTRAJKA

Zadaci ministra

Članak 26.

Brisan.

IV. NADZOR

Nadzor

Članak 27.

(1) Upravni nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, obavlja ministarstvo ovlašteno za poslove zračnog prometa.

(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona obavlja se prema odredbama zakona kojim se uređuje zračni promet.


 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijenos vlasništva

Članak 28.

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u vlasništvo Društva prenese sredstva (nekretnine, pokretnine i materijalna prava) koja je na dan 31. prosinca 1997. koristila Uprava kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Usklađivanje poslovanja i upis u trgovački registar

Članak 29.

(1) Ravnatelj Uprave kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza poduzet će potrebne radnje za upis Društva u sudski registar, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Potrebne akte za obavljanje radnji iz stavka 1. ovoga članka, donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Početak rada Društva

Članak 30.

(1) Društvo počinje radom s danom upisa u sudski registar.

(2) Do upisa Društva u sudski registar, poslove Društva obavlja Uprava kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Preuzimanje službenika i namještenika

Članak 31.

Društvo preuzima službenike i namještenike Uprave kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zaposleni u Upravi kontrole leta u sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Propisi koji se stavljaju izvan snage

Članak 32.

Danom primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93. i 109/93.) i članka 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94., 92/96. i 131/97.), u dijelu koji se odnosi na kontrolu leta, a koje su u suprotnosti s ovim Zakonom.

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa   na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 51/13:

 

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis iz članka 3. stavka 5. ovoga Zakona.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti propis Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na letove koji moraju biti izuzeti.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«


 

Copyright © Ante Borić