Povezani zakoni

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

NN 21/18, 126/19110/21, 83/23

na snazi od 29.07.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

DIO PRVI   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Republike Hrvatske i alternativnih investicijskih fondova i nadzor nad njihovim poslovanjem te uvjeti pod kojima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz druge države članice ili treće države mogu obavljati djelatnost i/ili trgovati udjelima alternativnih investicijskih fondova kojima upravljaju na području Republike Hrvatske.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 1. 7. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1160 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2011/61/EU)

2. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (Tekst značajan za EGP) (SL L 326, 8. 12. 2011.),

3. Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.).

(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (Tekst značajan za EGP) (SL L 83, 22. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba 231/2013)

2. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 132, 16. 5. 2013.)

3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 132, 16. 5. 2013.)

4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 оd 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (Tekst značajan za EGP) (SL L 183, 24. 6. 2014.)

5. Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Tekst značajan za EGP) (SL L 115, 25. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 345/2013), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2017/1991 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP) (SL L 293, 10. 11. 2017.) i

6. Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima socijalnog poduzetništva (Tekst značajan za EGP) (SL L 115, 25. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 346/2013), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2017/1991 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP) (SL L 293, 10. 11. 2017.),

7. Uredba (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1156)

8. Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/2033)

9. Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 19. 5. 2015.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2023/606 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/760 u pogledu zahtjeva koji se odnose na politike ulaganja i uvjete poslovanja europskih fondova za dugoročna ulaganja i opsega imovine prihvatljive za ulaganja, zahtjeva u pogledu sastava i diversifikacije portfelja te pozajmljivanja novčanih sredstava i drugih pravila o fondovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 80, 20. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/760).

(3) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ovlast Agencije za osiguranje provedbe uredbi Europske unije, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda te smjernica europskih nadzornih tijela

Članak 3. (NN 21/18, 126/19)

(1) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) nadležna je za provedbu i nadzor primjene ovoga Zakona i uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih se Agencija i/ili subjekti nadzora trebaju u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja u odnosu na pojedine smjernice sadrži sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum početka primjene smjernice, s prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(4) Subjekti nadzora Agencije i osobe na koje se smjernice iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 4. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu

2. otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: UCITS fond) je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

3. alternativni investicijski fond (u daljnjem tekstu: AIF) je investicijski fond osnovan sa svrhom i namjenom:

a) prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom od ulagatelja te ulaganja tih sredstava u skladu s unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, a isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a te

b) ne zahtijeva odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

4. otvoreni AIF je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva i kojom upravlja društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: UAIF), u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja u AIF, u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i/ili pravila toga AIF-a. Otvorenim AIF-om može upravljati samo vanjski UAIF. Udjeli otvorenog AIF-a otkupljuju se na zahtjev ulagatelja, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog AIF-a, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom i/ili pravilima AIF-a, i to prije likvidacije odnosno prestanka AIF-a

5. zatvoreni AIF je:

a) zatvoreni AIF s pravnom osobnošću – pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću ili komanditnog društva koju osniva i kojom upravlja UAIF u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama ovoga Zakona, pravilima AIF-a, prospektom AIF-a kada je to primjenjivo te statutom, društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev ulagatelja nisu otkupivi iz imovine AIF-a. Zatvoreni AIF s pravnom osobnošću može se osnovati i bez vanjskog UAIF-a, kao zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem

b) zatvoreni AIF bez pravne osobnosti – zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva i kojom upravlja UAIF, u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja u AIF, u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev ulagatelja nisu otkupivi iz imovine AIF-a. Zatvorenim AIF-om bez pravne osobnosti uvijek upravlja vanjski UAIF

6. AIF iz druge države članice je:

a) AIF za koji je izdano odobrenje za rad ili je registriran u državi članici u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili

b) AIF za koji nije izdano odobrenje za rad ili nije registriran u državi članici, ali ima registrirano sjedište i/ili središnju upravu u državi članici

7. AIF iz treće države je AIF koji nije iz Republike Hrvatske ili iz druge države članice

8. udjel predstavlja udjel u otvorenom AIF-u odnosno zatvorenom AIF-u bez pravne osobnosti te dionicu ili poslovni udjel u zatvorenom AIF-u s pravnom osobnošću

9. ulagatelj je imatelj udjela u otvorenom AIF-u odnosno zatvorenom AIF-u bez pravne osobnosti te dioničar ili imatelj poslovnog udjela u zatvorenom AIF-u s pravnom osobnošću

10. profesionalni ulagatelj je ulagatelj koji se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala smatra profesionalnim ulagateljem ili se na vlastiti zahtjev može tretirati kao profesionalni ulagatelj

11. kvalificirani ulagatelj je ulagatelj koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i

b) za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 53.080,00 eura ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a, te koji ispunjava barem jedan od sljedeća dva uvjeta:

– vrijednost njegove netoimovine je najmanje 265.440,00 eura ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti

– radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u UAIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun bilo za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a

12. mali ulagatelj je ulagatelj koji nije profesionalni odnosno kvalificirani ulagatelj

13. depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije odnosno investicijsko društvo ili podružnica investicijskog društva iz članka 186. stavka 3. ovoga Zakona kojoj su povjereni poslovi iz članka 189. ovoga Zakona

14. UAIF je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova

15. vanjski UAIF je UAIF koji upravlja jednim ili s više otvorenih ili zatvorenih AIF-ova, uz što može obavljati i druge djelatnosti predviđene ovim Zakonom

16. zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem je AIF koji nema vanjski UAIF, već sam upravlja vlastitom imovinom, zbog čega je istodobno i UAIF. Zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem uvijek je pravna osoba

17. UAIF iz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova

18. UAIF iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili s više AIF-ova

19. matična država članica UAIF-a je država članica u kojoj je registrirano sjedište UAIF-a. Za UAIF iz treće države članice, sva pozivanja na »matičnu državu članicu UAIF-a« u ovom Zakonu tumače se kao »referentna država članica«, u skladu s člankom 128. ovoga Zakona

20. država članica domaćin UAIF-a je:

a) država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF upravlja jednim ili s više AIF-ova osnovanih u Europskoj uniji

b) država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF trguje udjelima jednog ili više AIF-ova osnovanih u Europskoj uniji

c) država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF trguje udjelima jednog ili više AIF-ova osnovanih u trećoj državi

d) država članica koja nije referentna država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF iz treće države upravlja jednim ili s više AIF-ova osnovanih u Europskoj uniji

e) država članica koja nije referentna država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF iz treće države trguje udjelima jednog ili više AIF-ova osnovanih u Europskoj uniji

f) država članica koja nije referentna država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF iz treće države trguje udjelima jednog ili više AIF-ova osnovanih u trećoj državi, ili

g) država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF obavlja pomoćne djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

21. referentna država članica UAIF-a je država članica određena u skladu s člankom 128. ovoga Zakona

22. matična država članica AIF-a je država članica u kojoj je AIF, od nadležnog tijela, dobio odobrenje ili je registriran u skladu s nacionalnim pravom te države članice. Kada AIF podliježe odobrenju ili registraciji nadležnih tijela više država članica, matična država članica AIF-a je ona čije je nadležno tijelo AIF-u prvo izdalo odobrenje odnosno provelo registraciju. Za AIF kojem nije izdano odobrenje odnosno koji nije registriran u državi članici, matična država članica tog AIF-a je ona u kojoj je registrirano sjedište i/ili središnja uprava AIF-a

23. država članica domaćin AIF-a je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima AIF-a

24. podružnica je mjesto poslovanja koje je dio UAIF-a, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je UAIF dobio odobrenje za rad. Sva mjesta poslovanja koja je UAIF osnovao u drugoj državi članici ili trećoj državi smatraju se jednom podružnicom

25. uska povezanost označava povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba odnosno subjekata na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja koji označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi na način da ista ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 % ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima te pravne osobe, ili

b) odnosom kontrole koja označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva. Ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava. Situaciju u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba

26. kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u UAIF-u koji predstavlja 10 % ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje UAIF-om. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala u dijelu koji propisuje informacije o promjeni glasačkih prava u izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, uključujući i odredbe o iznimkama kod izračunavanja postotka glasačkih prava

27. upravljanje AIF-om znači obavljanje barem jedne aktivnosti iz članka 11. stavka 3. točke 2. ili 3. ovoga Zakona, za jedan ili više AIF-ova

28. trgovanje znači svaku izravnu ili neizravnu distribuciju udjela AIF-a, na inicijativu UAIF-a ili u ime UAIF-a, ulagateljima s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici

29. financijski instrument je financijski instrument kako je definiran zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

30. izdavatelj je pravna osoba koja ima registrirano sjedište u državi članici Europske unije, uključujući i državu, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, pri čemu se u slučaju izdanih potvrda o deponiranim dionicama izdavateljem smatra izdavatelj dionica na osnovi kojih su izdane potvrde o deponiranim dionicama

31. pravni zastupnik je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koju je UAIF iz treće države ovlastio da ga zastupa prema Agenciji, drugim nadležnim tijelima, ulagateljima, drugim tijelima i drugim ugovornim stranama, a u vezi s obvezama i ovlaštenjima koje je UAIF treće države dužan i ovlašten ispunjavati na temelju ovoga Zakona

32. financijska poluga je svaka metoda kojom UAIF povećava izloženost AIF-a kojim upravlja, bilo putem pozajmice novca ili financijskih instrumenata bilo zauzimanjem pozicije u izvedenicama koje imaju utjelovljenu financijsku polugu, ili na neki drugi način. Metode financijske poluge propisane su člancima 6. – 11. Delegirane uredbe 231/2013

33. naknada koja ovisi o prinosu znači udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao naknada za upravljanje AIF-om, isključujući bilo koji udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao povrat od bilo kojeg ulaganja UAIF-a u AIF

34. napajajući AIF je svaki AIF koji:

a) ulaže najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog AIF-a (glavni AIF)

b) ulaže najmanje 85 % svoje imovine u više od jednog glavnog AIF-a, kad ti glavni AIF-ovi imaju iste investicijske strategije ili

c) njegova je imovina na drugi način izložena najmanje 85 % prema glavnom AIF-u

35. glavni AIF je AIF u koji ulaže neki drugi AIF ili prema kojem drugi AIF ima izloženost u skladu s točkom 34. ovoga članka

36. matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

37. ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

38. glavni broker je kreditna institucija, investicijsko društvo ili neki drugi subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru, koji distribuira usluge profesionalnim ulagateljima, ponajprije radi financiranja ili izvršavanja transakcija s financijskim instrumentima kao druga ugovorna strana, i koji osim toga može pružati druge usluge, poput poravnanja i namire, skrbničkih usluga, zajmova vrijednosnih papira, posebno personaliziranu tehnologiju i pogodnosti operativne pomoći

39. neuvršteno društvo je dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici čije dionice nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala

40. država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru

41. treća država je država koja nije država članica u smislu točke 39. ovoga članka

42. nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u njezin pravni poredak prenose odredbe Direktive 2011/61/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad odnosno nadzor UAIF-a ili AIF-a ili

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad odnosno nadzor UAIF-a ili AIF-a

43. odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla

44. europska putovnica označava pravo UAIF-a da, na temelju odobrenja za rad dobivenog od Agencije odnosno od nadležnog tijela matične države članice, obavlja djelatnost na području druge odnosno drugih država članica

45. javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva upućena neograničenom broju ulagatelja iz točaka 10., 11. i 12. ovoga članka, a koja sadržava dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju njih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela

46. privatna ponuda je svaka obavijest upućena ulagateljima iz točaka 10. i 11. ovoga članka, dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadržava dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju njih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela, a koja je po nekoj svojoj karakteristici uvjetovana, primjerice minimalnim iznosom ulaganja, ciljanom skupinom ulagatelja ili brojem ulagatelja

47. revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima kojima se uređuje revizija

48. FATF je stručna skupina za financijsko djelovanje – međuvladino tijelo osnovano s ciljem razvijanja politika za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i s njima povezanim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju integritetu međunarodnog financijskog sustava

49. relevantna osoba u odnosu na UAIF je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u UAIF-u, osoba koja je član UAIF-a, član nadzornog odbora ili prokurist UAIF-a

b) osoba na rukovodećoj poziciji u zatvorenom AIF-u, član nadzornog odbora ili prokurist zatvorenog AIF-a

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na kojoj je UAIF delegirao svoje poslove

d) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za distribuciju udjela AIF-a

e) radnik UAIF-a, radnik pravne osobe kojoj je UAIF delegirao svoje poslove ili zaposlenik pravne osobe ovlaštene za distribuciju udjela AIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja

f) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su UAIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja

50. osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe i

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je na dan predmetne osobne transakcije s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana

51. relevantna osoba u odnosu na AIF je:

a) depozitar AIF-a i

b) revizor AIF-a

52. holding društvo je društvo koje ima udjele u jednom ili više drugih društava te čija je komercijalna svrha provoditi poslovnu strategiju preko svojih društava kćeri, povezanih društava ili putem sudjelovanja, kako bi se dao doprinos njihovoj dugoročnoj vrijednosti, a koje društvo:

a) posluje za svoj račun i čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu u Europskoj uniji ili

b) nije osnovano s osnovnom namjenom da ostvaruje povrat za ulagatelje putem prodaje udjela koje ima u svojim društvima kćerima ili povezanim društvima, a što se može utvrditi uvidom u njihove godišnje financijske izvještaje ili druge službene dokumente

53. sporazum FATCA je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država radi unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e, koji propisuje pravila za prepoznavanje i razmjenu informacija o računima rezidenata dviju država koji se nalaze u financijskim institucijama tih država, u svrhu prepoznavanja financijskih računa, prijave oporezivih prihoda u državi rezidentnosti odnosno izbjegavanja porezne utaje

54. Europski fond poduzetničkog kapitala (u daljnjem tekstu: EuVECA) je oznaka koju može koristi isključivo UAIF u odnosu na kvalificirani fond poduzetničkog kapitala koji je definiran člankom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 345/2013

55. Europski fond socijalnog poduzetništva (u daljnjem tekstu: EuSEF) je oznaka koju može koristiti isključivo UAIF u odnosu na kvalificirani fond socijalnog poduzetništva koji je definiran člankom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 346/2013

56. predstavnik radnika je predstavnik radnika kako je definiran zakonom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj

57. sekuritizacijski subjekti posebne namjene su subjekti čija je jedina namjena provesti sekuritizaciju ili sekuritizacije, u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe br. 1075/2013 Europske središnje banke od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza financijskih društava posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama, i druge aktivnosti koje su primjerene za postizanje te svrhe

58. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

59. EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor banaka osnovana Uredbom (EZ) 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

60. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskih osiguranja, osnovana Uredbom (EZ) 1094/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

61. ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

62. suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u je:

– svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u UAIF-u na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u UAIF-u na rukovodećem položaju

– svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u UAIF-u ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

63. suradnik podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIFA-a je:

– svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je kandidat za člana uprave UAIF-a na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je kandidat za člana uprave UAIF-a na rukovodećem položaju

– svaka fizička osoba koja s kandidatom za člana uprave u UAIF-u ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

64. subjekt financijskog sektora je subjekt kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013

65. osobe koje djeluju zajednički su:

a) fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s društvom za upravljanje na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica ili poslovnog udjela s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

b) pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava

66. povezane osobe su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihovih užih obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za društvo za upravljanje jedan rizik jer:

a) jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

b) su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba

67. grupa povezanih osoba su sve povezane osobe iz točke 66. ovoga članka i sve s njima povezane osobe

68. članovi uže obitelji povezane osobe iz točke 66. ovoga članka, u smislu ovoga Zakona, jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici

2. djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz podtočke 1. ove točke koja nemaju punu poslovnu sposobnost i

3. druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe

69. sekuritizacija je sekuritizacija kako je definirana člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2402)

70. serviser je subjekt na kojeg je delegirano svakodnevno aktivno upravljanje portfeljem koji je uključen u sekuritizaciju u skladu s člankom 2. točkom 5. podtočkom b. Uredbe (EU) 2017/2402

71. distribucija je prodaja ili savjetovanje u odnosu na udjele u AIF-ovima koju obavljaju UAIF ili osobe iz članka 147. ovoga Zakona

72. predmarketinške aktivnosti su izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane UAIF-a ili u njegovo ime, potencijalnim profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama, kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za AIF ili podfond krovnog AIF-a koji još nije osnovan ili koji je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o trgovanju u skladu s člankom 118. stavkom 3., člankom 119. stavkom 3. i člankom 142. stavkom 1. ovoga Zakona, a koje ni u jednom od tih slučajeva nema značajne ponude ili distribucije potencijalnom ulagatelju za ulaganjem u udjele tog AIF-a ili podfonda

73. bez odgode ili odmah znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan

74. kreditna institucija je kreditna institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

75. Europski fond za dugoročna ulaganja ili ELTIF je oznaka koju je dopušteno koristiti kako je propisano člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/760.

Iznimke od primjene ovoga Zakona

Članak 5.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na:

a) holding društva

b) mirovinska društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva

c) društva za osiguranje i društva za reosiguranje

d) nadnacionalne institucije kao što je Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski investicijski fond, Europske razvojne financijske institucije i bilateralne razvojne banke, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, druge nadnacionalne institucije i slične međunarodne organizacije u slučaju da takve institucije upravljaju AIF-ovima i u mjeri u kojoj ti AIF-ovi djeluju u javnom interesu

e) nacionalne središnje banke

f) nacionalne, regionalne i lokalne vlasti i tijela ili druge institucije koje upravljaju fondovima koji podupiru mirovinske sustave i sustave socijalnog osiguranja

g) sheme sudjelovanja radnika ili sheme štednje radnika i

h) sekuritizacijske subjekte posebne namjene.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na UAIF-ove koji upravljaju jednim AIF-om ili s više AIF-ova čiji su jedini ulagatelji UAIF ili matična društva ili ovisna društva UAIF-a ili druga ovisna društva ovih matičnih društava, pod uvjetom da ni jedan od ovih ulagatelja nije i sam AIF.

Razlikovnosti AIF-a

Članak 6. (NN 21/18, 110/21)

(1) Udjeli AIF-ova mogu se u Republici Hrvatskoj distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udjeli AIF-ova iz članka 151. ovoga Zakona mogu se u Republici Hrvatskoj distribuirati i malim ulagateljima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i uvjeta iznosa minimalne uplate i minimalne vrijednosti netoimovine iz članka 4. točke 11. ovoga Zakona, u AIF s privatnom ponudom može uložiti i član uprave i zaposlenik UAIF-a koji upravlja tim AIF-om, ako je zaposlenik izravno uključen u investicijske aktivnosti tog AIF-a s privatnom ponudom ili ako se radi o zaposleniku na višoj funkciji u UAIF-u s iskustvom u pružanju usluga upravljanja imovinom. U tom slučaju zaposlenik mora pisanom izjavom potvrditi da koristi ovaj izuzetak te da je svjestan da se inače taj AIF s privatnom ponudom nudi isključivo profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima. O namjeri korištenja izuzeća iz ovoga stavka UAIF mora obavijestiti Agenciju.

(4) UAIF u Republici Hrvatskoj može osnovati sve vrste AIF-ova s privatnom ponudom koji imaju strategiju ulaganja iz Dodatka IV. Delegirane uredbe 231/2013, uključujući i AIF-ove za davanje zajmova.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje obilježja AIF-ova koji se mogu osnovati temeljem ovoga Zakona, klase imovine u koje mogu ulagati, ograničenja ulaganja i kriterije za procjenu ispunjavanja uvjeta za kvalificirane ulagatelje iz članka 4. točke 11. ovoga Zakona.

Porezni status AIF-a

Članak 7.

Porezni status AIF-a određuje se prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj.

Registar UAIF-ova i AIF-ova

Članak 8.

(1) UAIF-ovi kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i AIF-ovi za koje je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje upisuju se u registar UAIF-ova i AIF-ova Republike Hrvatske koji vodi Agencija.

(2) U registar UAIF-ova i AIF-ova upisuju se UAIF-ovi i AIF-ovi te svi podaci određeni ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, kao i promjene tih podataka.

(3) Pojedine podatke iz registra UAIF-ova i AIF-ova Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj i način vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova, kao i objavu podataka iz navedenog registra.

Članak 9.

(1) Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti i popis svih UAIF-ova iz drugih država članica i trećih država i njihovih podružnica koji obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis AIF-ova iz drugih država članica i trećih država čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti i popis svih UAIF-ova iz drugih država članica koji trguju udjelima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova socijalnog poduzetništva pod oznakom EuVECA i EuSEF na području Republike Hrvatske, kao i popis tih fondova.

 

DIO DRUGI   UAIF

POGLAVLJE I.   OBLIK UAIF-a

Članak 10. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF se osniva i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) UAIF se može osnovati i kao Europsko društvo – Societas Europaea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Izraz »za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo UAIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije za rad u skladu s ovim Zakonom.

(4) Izraz »za upravljanje investicijskim fondovima« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo UAIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije za rad u skladu s ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje UCITS fondovima.

(5) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu odnosno na nadzorni odbor UAIF-a primjenjuju se na odgovarajući način na upravni odbor i izvršne direktore UAIF-a.

(6) Svakim AIF-om upravlja jedan UAIF koji je zadužen i odgovoran za osiguravanje usklađenosti s odredbama ovoga Zakona.

(7) UAIF može poslovati:

a) kao vanjski upravitelj, koji upravlja jednim ili s više AIF-ova (vanjski UAIF) ili

b) kao zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem, kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo, odnosno upravni odbor zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem odluči da neće imenovati vanjski UAIF ili kada je to predviđeno društvenim ugovorom komanditnog društva.

(8) U svim slučajevima kad vanjski UAIF ne može osigurati usklađenost sa zahtjevima iz ovoga Zakona za koju je sam AIF odgovoran, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a kada je to primjenjivo i nadležno tijelo AIF-a u drugoj državi članici.

(9) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka Agencija će naložiti UAIF-u da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osigurala usklađenost s odredbama ovoga Zakona, a ako unatoč poduzetim mjerama neusklađenost i dalje postoji, Agencija će UAIF-u ukinuti izdano odobrenje za upravljanje tim AIF-om te se udjelima toga AIF-a više neće moći trgovati na području Europske unije, o čemu će Agencija bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a, kada je to primjenjivo.

Djelatnosti UAIF-a

Članak 11. (NN 21/18, 126/19)

(1) Djelatnosti UAIF-a su:

1. osnovna djelatnost – upravljanje AIF-om

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

b) investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i

c) pohrana i administriranje, u vezi s udjelima u investicijskom fondu i

d) obavljanje poslova servisera.

(2) Osim obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka UAIF može:

1. upravljati UCITS fondovima, uz uvjet da je od Agencije dobio odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje UCITS fondovima

2. upravljati fondovima osnovanima prema posebnim zakonima, uz uvjet da je od Agencije dobio odobrenje za upravljanje takvim fondovima.

(3) Upravljanje AIF-om obuhvaća:

1. osnivanje AIF-a, kada je to primjenjivo

2. upravljanje imovinom AIF-a

3. upravljanje rizicima

4. administrativne poslove

5. trgovanje udjelima AIF-a i

6. aktivnosti povezane s imovinom AIF-a, i to: usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obveza UAIF-a, upravljanje objektima, aktivnosti upravljanja nekretninama, savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane za spajanja, pripajanja i stjecanja udjela u društvima i ostale usluge povezane s upravljanjem AIF-om i društvima i ostalom imovinom u koju je uložio.

(4) Administrativni poslovi iz stavka 3. točke 4. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem AIF-om

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja

3. vrednovanje imovine AIF-a i utvrđivanje cijene udjela AIF-a, uključujući i izračun porezne obveze

4. praćenje usklađenosti

5. isplatu prihoda ili dobiti

6. izdavanje i otkup udjela

7. namiru ugovorenih obveza

8. vođenje poslovnih evidencija

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo i

10. objave i obavještavanje ulagatelja.

(5) Vanjski UAIF može obavljati sve djelatnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za koje je od Agencije dobio odobrenja za rad.

(6) Zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.

Članak 12. (NN 21/18, 126/19)

Djelatnosti UAIF-a iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj može obavljati:

1. UAIF koji je dobio odobrenje za rad od Agencije

2. društvo za upravljanje UCITS fondom koje je dobilo odobrenje za rad od Agencije u skladu s ovim Zakonom

3. UAIF iz druge države članice koji, u skladu s odredbama ovoga Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice UAIF-a i

4. UAIF iz treće države koji, u skladu s odredbama ovoga Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a.

Članak 13. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) UAIF može obavljati djelatnosti UAIF-a iz članka 11. ovoga Zakona za koje je dobio odobrenje Agencije i upisao ih kao djelatnost u sudski registar, a poslove iz članka 11. stavka 1. točke 2. podtočke d. može obavljati uz prethodnu obavijest Agenciji.

(2) UAIF ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U skladu s odredbama ovoga Zakona, UAIF može obavljati djelatnost upravljanja AIF-ovima koji su subjekt nadzora Agencije odnosno nadležnih tijela drugih država članica ili nadležnih tijela trećih država.

(4) UAIF koji obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF koji obavlja djelatnosti upravljanja fondovima osnovanima prema posebnim zakonima dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe takvih posebnih zakona.

(6) UAIF koji obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem, djelatnost investicijskog savjetovanja te djelatnost pohrane i administriranja dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona, u opsegu određenom tim zakonom.

(7) UAIF, u skladu s odredbama ovoga Zakona, svoju djelatnost iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati na području Republike Hrvatske, druge države članice i treće države, ako je to dozvoljeno propisima treće države.

(8) Pravila o pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti propisana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala ne primjenjuju se za pružanje usluga u svojstvu druge ugovorne strane, u transakcijama u kojima sudjeluju državna tijela, osobe javnog prava u svezi s upravljanjem javnim dugom ili članovi Europskog sustava središnjih banaka koji obavljaju svoje zadaće u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ili koji obavljaju iste zadaće u skladu s propisima država članica.

(9) Investicijska društva koja imaju odobrenje za rad koje je izdala Agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala ili kreditne institucije kojima je izdano odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ne moraju dobiti odobrenje za rad na temelju ovoga Zakona kako bi pružale investicijske usluge kao što je upravljanje portfeljem u vezi s AIF-om.

Članak 14. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Društvu koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja AIF-ovima ne može se prema odredbama ovoga Zakona izdati odobrenje za rad koje sadržava odobrenje za obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljem, djelatnosti investicijskog savjetovanja i/ili djelatnosti pohrane i administriranja.

(2) UAIF-u koji nema odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem ne može se izdati odobrenje za rad koje sadržava odobrenje za obavljanje djelatnosti investicijskog savjetovanja i/ili djelatnosti pohrane i administriranja.

POGLAVLJE II.   KATEGORIJE UAIF-ova

Članak 15.

(1) Ovisno o ukupnoj vrijednosti imovine AIF-ova pod upravljanjem i kategoriji ulagatelja kojima se nude udjeli AIF-ova, razlikuju se mali, srednji i veliki UAIF.

(2) Kako bi utvrdio ukupnu vrijednost imovine AIF-ova pod upravljanjem, UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 2. i 3. Delegirane uredbe 231/2013.

(3) U slučajevima kada ukupna vrijednost imovine AIF-ova pod upravljanjem prelazi odgovarajući prag, UAIF je dužan postupati u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe 231/2013, osim ako drugačije nije propisano ovim Zakonom.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje stavke koje se uključuju ili isključuju iz izračuna ukupne vrijednosti imovine AIF-ova pod upravljanjem, kao i da pojedinim vrstama AIF-ova ne smije upravljati mali UAIF.

Mali UAIF

Članak 16. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Malim UAIF-om smatra se UAIF koji:

1. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi prag od 46.452.980,00 eura, uključujući imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi prag od 185.811.930,00 eura, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i ne predviđaju mogućnost ostvarivanja prava isplate tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) Mali UAIF smije udjele AIF-ova kojima upravlja distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(3) Mali UAIF dužan je od Agencije ishoditi odobrenje za rad malog UAIF-a, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a.

(4) Mali UAIF obavještava Agenciju:

1. o glavnim instrumentima s kojima trguje, glavnim izloženostima te najvažnijim koncentracijama AIF-ova kojima upravlja, kako bi Agencija mogla učinkovito pratiti sistemske rizike

2. bez odgode, ako više ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i

3. na zahtjev Agencije, o svim drugim okolnostima i činjenicama potrebnima za izvršavanje njezinih obveza i dužnosti.

(5) Na mali UAIF ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovoga Zakona:

1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Mali UAIF ne smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kao pomoćne djelatnosti UAIF-a. Mali UAIF smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ako za iste ishodi odobrenje Agencije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

2. članak 13. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF smije obavljati i druge djelatnosti osim onih navedenih u članku 11. ovoga Zakona te za njihovo obavljanje ne treba dobiti odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona, osim ako je takvo odobrenje propisano posebnim zakonom

3. članak 24. ovoga Zakona. Mali UAIF ne mora osigurati dodatni iznos kapitala

4. članak 40. stavak 1. točka b) te članci 49., 50. i 51. ovoga Zakona. Mali UAIF osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću ne mora imati nadzorni odbor

5. članak 41. stavci 1., 2. i 4. ovoga Zakona. Mali UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF

6. članak 42. stavak 1. točka 9. i stavak 5. ovoga Zakona. Član uprave malog UAIF-a smije biti član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim društava iz članka 43. ovoga Zakona. Član uprave malog UAIF -a ne mora znati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju

7. članak 53. stavak 2., članak 56. stavak 3., članak 57. te članak 58. stavci 6. i 9. ovoga Zakona. Mali UAIF ne mora ustrojiti kontrolne funkcije

8. članak 59. stavci 2. i 4. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan redovito provoditi testiranja otpornosti na stres, u uobičajenim i iznimnim uvjetima likvidnosti

9. članci 61., 62. i 63. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan uspostaviti i provoditi politike primitaka

10. članak 79. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF može prenijeti poslove upravljanja AIF-om na drugi UAIF bez odobrenja Agencije, ali uz obavještavanje Agencije

11. članci 118., 119. i 120. i članci 124., 125. i 126. ovoga Zakona. Mali UAIF ne može prekogranično trgovati udjelima AIF-a ili upravljati AIF-om u drugoj državi članici niti u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici trgovati udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja

12. članak 164. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan za AIF kojim upravlja usvojiti i objaviti polugodišnje izvještaje prema odredbama poglavlja III. ovoga dijela Zakona

13. članak 171. stavak 3. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan izraditi polugodišnji izvještaj AIF-a

14. članak 176. ovoga Zakona. Na mali UIAF ne primjenjuju se zahtjevi za drugim objavama i obavijestima ulagatelja

15. članak 177. stavci 4. do 7. ovoga Zakona. Mali UAIF ima manji opseg obveznog redovitog izvještavanja Agencije

16. članci 178. do 183. ovoga Zakona. Na mali UAIF ne primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na korištenje financijske poluge i stjecanje kontrole nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima.

(6) Na mali UAIF primjenjuje se Delegirana uredba 231/2013, osim sljedećih odredbi: članaka 12. do 15., članaka 39. do 56., članka 60. stavka 2. točaka d), e), g) i h) i stavka 4., članaka 61. i 62., članaka 107., 108. i 109., članka 110. stavaka 2. do 7., članka 111. te članaka 112. do 116. Delegirane uredbe 231/2013.

(7) Mali UAIF dužan je u svome poslovanju i u svim materijalima namijenjenim ulagateljima jasno i nedvosmisleno naznačiti da nije dužan primjenjivati sve odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te upozoriti na rizike koji iz toga proizlaze za ulagatelje.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sustave unutarnjih kontrola za mali UAIF namijenjene osiguravanju učinkovitog obavljanja njihove djelatnosti.

Srednji UAIF

Članak 17. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Srednjim UAIF-om smatra se UAIF koji:

1. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija je ukupna imovina veća od 46.452.980,00 eura, ali ne prelazi prag od 99.542.100,00 eura, uključujući i imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija je ukupna imovina veća od 185.811.930,00 eura, ali ne prelazi prag od 497.710.530,00 eura, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i ne predviđaju mogućnost ostvarivanja prava isplate tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) Srednji UAIF smije udjele AIF-ova kojima upravlja distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(3) Na srednji UAIF ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovoga Zakona:

1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kao pomoćne djelatnosti UAIF-a. Srednji UAIF smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ako za njih ishodi odobrenje Agencije sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala

2. članak 24. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne mora osigurati dodatni iznos kapitala

3. članak 40. stavak 1. točka b) ovoga Zakona te članci 49., 50. i 51. ovoga Zakona. Srednji UAIF osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću ne mora imati nadzorni odbor

4. članak 41. stavci 1., 2. i 4. ovoga Zakona. Srednji UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF

5. članak 42. stavak 1. točka 9. ovoga Zakona. Član uprave srednjeg UAIF-a smije biti član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim društava iz članka 43. ovoga Zakona

6. članci 61., 62. i 63. ovoga Zakona. Srednji UAIF nije dužan uspostaviti i provoditi politike primitaka

7. članci 118., 119. i 120. te članci 124., 125. i 126. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne može prekogranično trgovati udjelima AIF-a, upravljati AIF-om ili obavljati pomoćne djelatnosti iz ovoga Zakona u drugoj državi članici niti u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici trgovati udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja

8. članci 178. do 183. ovoga Zakona. Na srednji UAIF ne primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na korištenje financijske poluge i stjecanje kontrole nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima.

(4) Na srednji UAIF primjenjuje se Delegirana uredba 231/2013, osim odredbe članaka 12. do 15., članaka 50. do 56., članka 110. stavaka 3. i 5. te članaka 112. do 116. Delegirane uredbe 231/2013.

(5) Na srednji UAIF na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 3. i 7. ovoga Zakona.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

Veliki UAIF

Članak 18. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Velikim UAIF-om smatra se UAIF koji izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina prelazi prag od:

1. 99.542.100,00 eura, uključujući imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. 497.710.530,00 eura, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i u kojima ulagatelji nemaju pravo na otkup udjela u razdoblju od pet godina od datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) UAIF koji upravlja AIF-om koji se distribuira malim ulagateljima uvijek je veliki UAIF, neovisno o veličini imovine AIF-ova pod upravljanjem.

(3) Veliki UAIF dužan je od Agencije ishoditi odobrenje za rad u skladu s odredbama poglavlja IV. ovoga dijela Zakona.

Promjena kategorija UAIF-ova

Članak 19. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) Mali odnosno srednji UAIF, u slučaju kada ukupna vrijednost imovine AIF-ova pod upravljanjem prijeđe prag propisan člankom 18. stavkom 1. ovoga Zakona, dužan je postupiti u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe 231/2013 te kada procijeni da prelazak praga nije privremene naravi, u roku od 30 dana Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

(2) Ako se udjeli AIF-a kojim upravlja mali odnosno srednji UAIF namjeravaju distribuirati malim ulagateljima, mali odnosno srednji UAIF Agenciji je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

(3) Neovisno o ukupnoj vrijednosti imovine AIF-ova pod upravljanjem, mali UAIF Agenciji može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg odnosno velikog UAIF-a te srednji UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

(4) Od izvršnosti rješenja kojim Agencija odobrava rad velikog UAIF-a iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka na UAIF se primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona i Delegirane uredbe 231/2013.

(5) Mali UAIF, u slučaju kada ukupna vrijednost imovine AIF-ova pod upravljanjem prijeđe prag propisan člankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona, dužan je postupiti u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe 231/2013 te kada procijeni da prelazak praga nije privremene naravi, u roku od 30 dana Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a. Od izvršnosti rješenja kojim Agencija odobrava rad srednjeg UAIF-a na njega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Delegirane uredbe 231/2013 koje je dužan primjenjivati srednji UAIF.

Članak 20. (NN 21/18, 83/23)

(1) Kada imovina pod upravljanjem velikog UAIF-a padne ispod praga iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. U navedenoj obavijesti UAIF mora navesti kategoriju UAIF-a u kojoj dalje namjerava poslovati.

(2) Ako iz obavijesti iz stavka 1. ovoga članka proizlazi da UAIF ne namjerava nastaviti poslovati kao veliki UAIF, Agencija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad velikog UAIF-a te kojim se izdaje odobrenje za rad srednjeg odnosno malog UAIF-a, ovisno o tome kao kakav UAIF namjerava dalje poslovati. Od izvršnosti navedenog rješenja Agencije na UAIF se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Delegirane uredbe 231/2013 koje je dužan primjenjivati srednji odnosno mali UAIF.

(3) Kada srednji UAIF ispuni predviđene uvjete iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona da postane mali UAIF, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. U navedenoj obavijesti UAIF mora navesti želi li i dalje nastaviti poslovati kao srednji UAIF.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako iz obavijesti UAIF-a proizlazi da ne namjerava nastaviti poslovati kao srednji UAIF, Agencija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad srednjeg UAIF-a te kojim se izdaje odobrenje za rad malog UAIF-a. Od izvršnosti navedenog rješenja Agencije na UAIF se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Delegirane uredbe 231/2013 koje je dužan primjenjivati mali UAIF.

(5) UAIF je dužan u roku od osam dana od zaprimanja rješenja Agencije iz stavka 2. odnosno 4. ovoga članka obavijestiti sve ulagatelje o promjeni kategorije UAIF-a, u kojoj će obavijesti jasno i nedvosmisleno naznačiti da nije dužan primjenjivati sve odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te upozoriti na rizike koji iz toga proizlaze za ulagatelje.

Članak 21. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

Iznimno od članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 18. ovoga Zakona, kada UAIF upravlja EuVECA-om ili EuSEF-om, udjele takvih fondova može distribuirati isključivo ulagateljima iz članka 6. Uredbe (EU) br. 345/2013.

POGLAVLJE III.   KAPITALNI ZAHTJEVI

Temeljni kapital UAIF-a

Članak 22. (NN 21/18, 110/21)

(1) Iznos temeljnog kapitala UAIF-a ovisi o kategoriji UAIF-a za koju UAIF traži odobrenje Agencije.

(2) Najniži iznos temeljnog kapitala velikog UAIF-a iznosi:

1. 300.000,00 eura za zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem ili

2. 125.000,00 eura kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a.

(3) Najniži iznos temeljnog kapitala srednjeg UAIF-a iznosi:

1. 238.900,00 eura za zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem ili

2. 99.540,00 eura kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a.

(4) Najniži iznos temeljnog kapitala malog UAIF-a iznosi:

1. 159.260,00 eura za zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem ili

2. 53.080,00 eura kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a.

(5) Temeljni kapital iz stavaka 1. – 4. ovog članka mora u cijelosti biti uplaćen u novcu, a dionice koje ga čine ne mogu biti izdane prije uplate punog iznosa za koji se izdaju. Kada se UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću, puni iznos temeljnih uloga mora biti uplaćen u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

Regulatorni kapital UAIF-a

Članak 23.

(1) Regulatorni kapital UAIF-a čini zbroj osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u skladu s ograničenjima kapitala, umanjen za odbitne stavke.

(2) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način izračuna regulatornog kapitala, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala i obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka.

Dodatni iznos kapitala UAIF-a

Članak 24. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) U slučaju kada netovrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi iznos od 250.000.000,00 eura, UAIF je dužan osigurati dodatni iznos kapitala jednak 0,02 % iznosa za koji netovrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi iznos od 2 milijarde kuna, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju prelaziti 10.000.000,00 eura.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, netovrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF uključuje netovrijednost imovine AIF-ova za koje je UAIF, u skladu s člankom 71. ovoga Zakona, delegirao poslove upravljanja imovinom AIF-a, ali ne i netovrijednost imovine AIF-ova kojima UAIF upravlja na temelju delegiranja poslova upravljanja imovinom AIF-a.

(3) Agencija može osloboditi UAIF od obveze da osigurava do 50 % dodatnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka ako UAIF ima garanciju u istom iznosu, koju je izdala kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno izdala je kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u trećoj državi ako one podliježu pravilima bonitetnog nadzora za koja Agencija smatra da su istovjetna s onima koja su propisana hrvatskim propisima.

(4) Kako bi se pokrili mogući rizici od profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz registrirane djelatnosti UAIF-a, vanjski UAIF odnosno zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem dužan je:

(a) osigurati dodatni kapital koji je prikladan za pokriće mogućih gubitaka od rizika neispunjavanja obveza i nepostupanja pažnjom dobrog stručnjaka ili

(b) imati osiguranje od profesionalne odgovornosti koje primjereno pokriva gubitke od navedenih rizika.

(5) U ispunjavanju obveza iz stavka 4. ovoga članka UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 12. – 15. Delegirane uredbe 231/2013.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način i rokove izvještavanja Agencije o ispunjavanju obveza iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 25. (NN 21/18, 110/21)

UAIF mora uložiti barem minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a iz članka 26. ovoga Zakona, uključujući dodatni kapital iz članka 24. stavka 4. točke a) ovoga Zakona, u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u novac u kratkom roku i on ne smije biti namijenjen špekulativnom trgovanju.

Minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a

Članak 26. (NN 21/18, 110/21)

(1) Minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a ovisi o kategoriji UAIF-a.

(2) Regulatorni kapital UAIF-a mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. minimalnog iznosa temeljnog kapitala iz članka 22. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona odnosno kada je primjenjivo ukupnog iznosa temeljnog kapitala i dodatnog kapitala iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona ili

2. jedne četvrtine fiksnih općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine, kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/2033.

(3) U slučaju da regulatorni kapital UAIF-a padne ispod razine minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može tom UAIF-u omogućiti da u određenom razdoblju otkloni odstupanja odnosno naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(4) Kada je od početka poslovanja UAIF-a prošlo manje od godinu dana, regulatorni kapital UAIF-a mora biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. iznosu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili

2. jedne četvrtine fiksnih općih troškova predviđenih poslovnim planom UAIF-a, osim ako Agencija ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje stavke fiksnih općih troškova iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Izvještavanje o ispunjenju kapitalnih zahtjeva

Članak 27.

(1) UAIF je dužan o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 26. ovoga Zakona izvještavati Agenciju najmanje u rokovima dostave financijskih izvještaja UAIF-a.

(2) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje vrste i sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokove njihove dostave.

POGLAVLJE IV.   ODOBRENJE ZA RAD UAIF-a

Uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Članak 28. (NN 21/18, 126/19)

(1) Agencija izdaje odobrenje za rad UAIF-a.

(2) Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a. Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnosi se za djelatnost upravljanja AIF-ovima.

(5) U slučaju da UAIF namjerava, uz djelatnost upravljanja AIF-ovima, obavljati jednu ili više pomoćnih djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u okviru zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka zatražit će izdavanje odobrenja i za obavljanje predmetnih djelatnosti.

(6) Kada UAIF namjerava upravljati UCITS fondovima koji su regulirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, tada će Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(7) Prije upisa osnivanja UAIF-a u sudski registar, kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti, UAIF mora dobiti odobrenje za rad odnosno proširenje odobrenja za rad.

(8) Kada UAIF podnosi zahtjev iz stavka 6. ovoga članka, nije dužan dostaviti one informacije i dokumentaciju koju je Agenciji dostavio prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, uz uvjet da su takve informacije i dokumentacija ažurni.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 29.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti sljedeće:

a) podatke o članovima uprave UAIF-a

b) podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela, visinu tih udjela te usku povezanost

c) program planiranih aktivnosti UAIF-a, koji uključuje detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a te izjavu UAIF-a iz koje proizlazi na koji način planira trajno udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona

d) podatke o politikama primitaka iz članka 61. ovoga Zakona i

e) podatke o poslovima koje će UAIF, sukladno članku 72. ovoga Zakona, delegirati na treće osobe.

(2) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 30.

(1) Agencija će izdati odobrenje za rad UAIF-a ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice odnosno poslovne udjele društva

2. temeljni kapital društva

3. imatelje kvalificiranih udjela

4. usku povezanost iz članka 32. ovoga Zakona

5. članove uprave i kada je to primjenjivo, nadzornog odbora UAIF-a i

6. organizacijske zahtjeve.

(2) O odluci o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama članka 29. stavka 1. i pravilnika iz stavka 2. istoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Agencija može rok iz stavka 2. ovoga članka produžiti za dodatna tri mjeseca kada to ocijeni potrebnim zbog specifičnih okolnosti pojedinog slučaja te nakon što o tome obavijesti UAIF.

(4) Prilikom izdavanja odobrenja za rad UAIF-a Agencija može istodobno odlučiti o izdavanju odobrenja za rad društva za upravljanje UCITS fondovima, izdavanju odobrenja za obavljanje pomoćnih djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona te za obavljanje funkcije članova uprave.

Imatelji kvalificiranih udjela

Članak 31. (NN 21/18, 110/21)

(1) Imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja zadovoljava uvjete primjerenosti kako je propisano zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) Imatelj kvalificiranog udjela ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u, kao i visinu tih udjela te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 76. stavka 13. ovoga Zakona.

(4) Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad UAIF-u ocijeniti primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela na temelju uvjeta propisnih zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Uska povezanost

Članak 32.

(1) U slučaju uske povezanosti između UAIF-a i drugih fizičkih ili pravnih osoba Agencija će izdati odobrenje za rad UAIF-a samo ako odnos uske povezanosti ne onemogućava odnosno ne otežava obavljanje nadzora nad UAIF-om.

(2) Agencija će rješenjem odbiti izdavanje odobrenja za rad ako propisi treće države, koji se odnose na jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je UAIF usko povezan, odnosno primjena i izvršavanje tih propisa onemogućavaju ili otežavaju obavljanje nadzora nad UAIF-om.

Promjena uvjeta pod kojim je UAIF-u izdano odobrenje
za rad

Članak 33. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF je dužan trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) UAIF je dužan izvijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama podataka i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za rad, a osobito o značajnim promjenama podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, u roku od 30 dana prije implementacije ili nastanka značajnih promjena podataka i uvjeta pod kojim je izdano odobrenje za rad.

(3) Agencija će u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ocijeniti značaj predloženih promjena te obavijestiti UAIF o eventualnim ograničenjima pri provedbi navedenih promjena, daljnjim obvezama UAIF u odnosu na te promjene ili će predložene promjene odbiti. Ako je to potrebno s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, Agencija može navedeni rok produljiti za dodatnih 30 dana, o čemu će obavijestiti UAIF.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka Agencija ne obavijesti UAIF o eventualnim ograničenjima pri provedbi navedenih promjena, daljnjim obvezama UAIF-a u odnosu na predložene promjene ili te promjene ne odbije, smatra se da je predložene promjene prihvatila te da UAIF i dalje udovoljava uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

Članak 34. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF ne smije imati kontrolu niti kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu, osim ako takva kontrola nije posljedica realizacije ulaganja AIF-a pod upravljanjem tog UAIF-a.

(2) UAIF ne smije imati dionice ili udjele u depozitaru.

(3) UAIF ne smije imati dionice ili udjele u osobi kojoj je depozitar delegirao poslove iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 35.

Prije izdavanja odobrenja za rad UAIF-a Agencija će konzultirati nadležno tijelo druge uključene države članice ako je taj UAIF:

a) ovisno društvo drugog UAIF-a, društva za upravljanje UCITS fondovima, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici

b) ovisno društvo matičnog društva drugog UAIF-a, društva za upravljanje UCITS fondovima, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici ili

c) društvo koje je pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju drugi UAIF, društvo za upravljanje UCITS fondovima, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici.

Proširenje odobrenja za rad

Članak 36.

(1) Nakon što dobije odobrenje za rad iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, UAIF može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje pomoćnih djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona na koje se prije izdano odobrenje ne odnosi.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava UAIF-a.

(3) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za proširenje odobrenja za rad, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Prestanak važenja i ukidanje odobrenja za rad

Članak 37. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Odobrenje za rad UAIF-a prestaje važiti:

1. ako UAIF ne započne obavljati djelatnost upravljanja AIF-ovima u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, istekom navedenoga roka

2. u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članaka 81. i 82. ovoga Zakona, prijenosom upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF ili dovršetkom likvidacije AIF-ova kojima upravlja

3. danom otvaranja stečajnog postupka nad UAIF-om i/ili

4. zaključenjem postupka likvidacije UAIF-a.

(2) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-a ako je UAIF-u blokiran račun duže od 30 dana te je dovedena u pitanje njegova likvidnost ili solventnost ili ako UAIF uzastopno tijekom šest mjeseci ne obavlja aktivnosti vezane uz djelatnost iz članka 11. ovoga Zakona, istekom navedenoga roka.

(3) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad i ostala rješenja izdana UAIF-u na temelju odredbi ovoga Zakona od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O prestanku važenja odnosno ukidanju odobrenja za rad Agencija obavještava depozitara i nadležni trgovački sud, nadležna tijela drugih država članica u kojima UAIF prekogranično obavlja djelatnost, kada je primjenjivo, a prema potrebi i Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja i/ili druge institucije.

Statusne promjene UAIF-a

Članak 38.

(1) UAIF koji namjerava pripojiti drugi UAIF iz Republike Hrvatske ili izvan nje odnosno drugu pravnu osobu iz Republike Hrvatske ili izvan nje mora, prije upisa pripajanja u sudski registar, dobiti odobrenje Agencije za pripajanje.

(2) UAIF koji se namjerava pripojiti drugom UAIF-u iz Republike Hrvatske ili izvan nje dužan je, prije upisa pripajanja u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za pripajanje.

(3) UAIF koji se namjerava spojiti s drugim UAIF-ovima iz Republike Hrvatske ili izvan nje odnosno s drugim pravnim osobama iz Republike Hrvatske ili izvan nje, a da pritom nastane novi UAIF dužan je, prije upisa tog novog UAIF-a u sudski ili drugi odgovarajući registar, od Agencije dobiti odobrenje za spajanje.

(4) UAIF koji se namjerava podijeliti razdvajanjem tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više novih UAIF-ova osnovanih u tu svrhu u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužan je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu razdvajanjem.

(5) UAIF koji se namjerava podijeliti razdvajanjem tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više postojećih UAIF-ova iz Republike Hrvatske ili izvan nje dužan je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu razdvajanjem.

(6) UAIF koji se namjerava podijeliti odvajanjem tako da jedan ili više dijelova svoje imovine prenese na jedan ili više novih UAIF-ova osnovanih u tu svrhu u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužan je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu odvajanjem.

(7) UAIF koji se namjerava podijeliti odvajanjem tako da jedan ili više dijelova svoje imovine prenese na jedan ili više postojećih UAIF-ova iz Republike Hrvatske ili izvan nje dužan je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu odvajanjem.

(8) Ako zbog statusne promjene nastane novi UAIF, taj UAIF mora prije upisa u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za rad.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu UAIF-a

Članak 39.

(1) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu iz članka 38. ovoga Zakona voditi računa o sljedećem:

1. očuvanju financijske stabilnosti i poslovnog ugleda društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove UAIF-a

2. poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove UAIF-a

3. hoće li društvo preuzimatelj odnosno društvo koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove UAIF-a moći nastaviti poslovati u skladu s člankom 52. ovoga Zakona i drugim odredbama ovoga Zakona, posebno hoće li grupacija čijim članom postane UAIF imati strukturu koja će omogućavati provođenje učinkovitog nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i

4. sumnji na eventualno pranje novca odnosno financiranje terorizma.

(2) Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 4. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Na UAIF, osim odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava u dijelu koji se odnosi na navedene statusne promjene.

(4) Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Agencije za statusne promjene UAIF-a, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija detaljnije propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE V.   Organi UAIF-a

Članak 40. (NN 21/18, 126/19)

(1) Organi UAIF-a su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor odnosno upravni odbor

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, UAIF koji je osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću i upravlja AIF-ovima koji se nude isključivo profesionalnim ulagateljima ne mora imati nadzorni odbor.

(3) Uprava UAIF-a mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno vođenje poslova UAIF-a, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika UAIF-a.

(4) Nadzorni odbor UAIF-a mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova UAIF-a, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika UAIF-a.

(5) O održanim sastancima ili sjednicama organa UAIF-a vode se zapisnici.

(6) Društvo za upravljanje dužno je najkasnije u roku od tri radna dana Agenciju izvijestiti o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.

Uprava UAIF-a

Članak 41.

(1) Uprava UAIF-a mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju UAIF.

(2) Ako osnivačkim aktom UAIF-a nije drugačije određeno, članovi uprave zajedno vode poslove i skupno zastupaju UAIF.

(3) Članovi uprave UAIF-a dužni su voditi poslove UAIF-a s područja Republike Hrvatske.

(4) Ako UAIF vodi upravni odbor, on mora imenovati najmanje dva izvršna direktora. Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 42. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Član uprave UAIF-a može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova UAIF-a

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u UAIF-u odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije, poništavanje ili ukidanje odobrenja za rad

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo i/ili ponavljajuće kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog regulatornog tijela ili za kazneno djelo iz stavka 7. ovoga članka

6. nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti

7. na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće je opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave UAIF-a

8. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društva

9. nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim društva koje će zajedno s AIF-om s privatnom ponudom biti suulagatelj u imovinu u koju AIF ulaže, pod uvjetom da se ne radi o drugom reguliranom subjektu iz članka 43. ovoga Zakona i

10. nije osoba za koju je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

11. nije osoba u odnosu na koju je Agencija ukinula ili poništila izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje pet godina od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave

12. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti iz svoje nadležnosti u UAIF-u.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo u upravi ili rukovođenju organizacijskim dijelovima UAIF-a, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova ili radu na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u subjektu financijskog sektora, tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija, ili u odgovarajućem tijelu državne uprave odnosno iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave, neposredno ispod uprave ili na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 10. ovoga članka.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Jedan član uprave UAIF-a mora voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s UAIF-om.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju.

(6) Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista UAIF-a, pri čemu za njega nije potrebno ishoditi odobrenje Agencije. Prokurist može zastupati UAIF samo zajedno s još jednim članom uprave.

(7) Agencija je ovlaštena podatke o prekršajnoj osuđivanosti člana uprave odnosno kandidata za člana uprave i suradnike kandidata odnosno člana uprave, te podatke o tome da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela u Republici Hrvatskoj, kao i za kaznena djela u državi članici pribaviti iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija, i to za sljedeća kaznena djela:

– kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– kaznena djela neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, kaznena djela navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija, kaznena djela nedopuštenog uvrštenja vrijednosnih papira, kaznena djela prikrivanja vlasništva i kaznena djela nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.)

– kaznena djela korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipulacije tržištem, kaznena djela neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i kaznena djela neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika i Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.)

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kazneno djelo povreda ravnopravnosti (članak 125.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (glava XVI.), kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.) i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga (članak 191.), kazneno djelo uništenja ili oštećenja javnih naprava (članak 216.), kazneno djelo uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost (članak 218.), kazneno djelo zlouporabe radioaktivnih tvari (članak 219.), kazneno djelo rukovanja općeopasnim tvarima (članak 220.), kazneno djelo napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (članak 223.), kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom (članak 224.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela računalnoga krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.), protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (članak 326.), kazneno djelo zločinačkog udruženja (članak 328.), nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.) ili

– kaznena djela iz Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07., 125/11., 54/13. i 121/14.).

(8) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za člana uprave malog UAIF-a podrazumijeva se najmanje tri godine rada u subjektu financijskog sektora, tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija ili u tijelu državne uprave na usporedivim poslovima odnosno iskustvo rada na financijskim poslovima u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike ili srednje poduzetnike ako su djelatnosti takvog srednjeg poduzetnika usko povezane s vrstom ulaganja AIF-a odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 10. ovoga članka.

(9) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, član uprave malog i srednjeg UAIF-a ne mora biti u radnom odnosu s UAIF-om niti voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu ako može dokazati da posvećuje dovoljno vremena obavljanju funkcije člana uprave malog odnosno srednjeg UAIF-a.

(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi UAIF-a, uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu UAIF-a i AIF-a kojim UAIF upravlja ili namjerava upravljati, pojam dovoljnog vremena koje član uprave posvećuje obavljanju funkcije te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 43.

(1) Član uprave i prokurist UAIF-a ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist, osim ako to nije vezano uz ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja:

1. bilo kojega drugoga UAIF-a

2. društva za upravljanje UCITS fondovima

3. depozitara

4. kreditne institucije

5. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka

6. investicijskog društva

7. mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

8. mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

9. društva za osiguranje

10. društva za reosiguranje

11. mirovinskog osiguravajućeg društva i

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, član uprave i prokurist UAIF-a može biti član nadzornog odbora burze.

Odgovornost članova uprave

Članak 44.

Članovi uprave UAIF-a solidarno odgovaraju UAIF-u za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 45. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Članom uprave UAIF-a može biti imenovana samo osoba koja je dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti duži od pet godina. Agencija može predmetno odobrenje izdati i za mandat kraći od zahtijevanog, ako smatra da za to postoji opravdani razlog.

(3) Iznimno, kada člana uprave UAIF-a imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, tako imenovani član uprave mora ispunjavati uvjete iz članka 42. ovoga Zakona i njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci.

(4) Kada sud u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava imenuje privremenog upravitelja UAIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću, njegov mandat ne može trajati dulje od tri mjeseca.

(5) Nadzorni odbor odnosno članovi UAIF-a dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i dostaviti program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave.

(6) Podnositelji zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 42. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) U postupku odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje.

(8) Osoba za koju je Agencija izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom UAIF-u, ponovno dobiti odobrenje Agencije.

(9) Agencija rješenjem odlučuje o izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. procjene i dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka

2. programa vođenja poslova iz stavka 5. ovoga članka i

3. ostalih podataka kojima raspolaže.

(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 5. ovoga članka, postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program, kao i opravdane razloge radi kojih Agencija može izdati suglasnost na mandat na kraći rok od zahtijevanog.

Članak 46. (NN 21/18, 126/19)

Agencija će rješenjem odbiti izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 42. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 42. stavka 8. ovoga Zakona

2. procjena, dokumentacija te podaci iz članka 45. stavka 9. ovoga Zakona upućuju na to da predložena osoba za člana uprave nije primjerena za obavljanje te funkcije

3. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju UAIF-om u skladu s pravilima o organizacijskim zahtjevima iz članaka 53. – 68. ovoga Zakona i/ili

4. ako su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.

Članak 47. (NN 21/18, 126/19)

Brisan.

Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a

Članak 48. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) Agencija ukida rješenje kojim je dano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a u sljedećim slučajevima:

1. ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi

2. ako osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi

3. ako osobi prestane radni ili drugi ugovorni odnos u UAIF-u

4. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

5. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i/ili

6. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale primjenjive propise Republike Hrvatske ili Europske unije u vezi s funkcijom člana uprave ili poslovanjem UAIF-a, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje regulatornog kapitala UAIF-a ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine

7. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

2. ako član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 53. – 68. ovoga Zakona

3. ako je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka i/ili

4. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost UAIF-a i AIF-a kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili ne ispunjava obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka odnosno nepravilnosti u poslovanju UAIF-a.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučuje hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.

(5) Ako Agencija ukine odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, UAIF je obvezan bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor UAIF-a dužan je bez odgode, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave iz redova svojih članova, bez odobrenja Agencije, te o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) Nadzorni odbor odnosno članovi UAIF-a dužni su predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 60 dana od dana ukidanja odobrenja Agencije u skladu s ovim člankom odnosno od primitka odluke Agencije o ukidanju odobrenja ili o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(8) Zamjenik člana uprave iz stavka 6. ovoga članka imenuje se na mandat od najviše tri mjeseca i na navedenu se funkciju može ponovno imenovati isti ili drugi član nadzornog odbora, uz uvjet da zamjenski mandat tako imenovanog člana ne traje ukupno dulje od šest mjeseci.

(9) Kada UAIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću nema nadzorni odbor i ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, članovi UAIF-a dužni su bez odgode i bez odobrenja Agencije imenovati zamjenika člana uprave te o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Tako imenovani zamjenik člana uprave mora ispunjavati uvjete iz članka 49. ovoga Zakona. Na imenovanje zamjenika člana uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 7. i 8. ovoga članka.

Nadzorni odbor UAIF-a

Članak 49. (NN 21/18, 126/19)

(1) Za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u UAIF-u.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje trogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova UAIF-a, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici, ili najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova financijske institucije odgovarajuće veličine odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s uvjetima propisanima pravilnikom iz članka 6. ovoga stavka.

(3) Svaki član nadzornog odbora dužan je djelovati otvoreno, pošteno i neovisno kako bi mogao učinkovito procjenjivati i nadzirati odluke uprave i poslovanje UAIF-a.

(4) Agencija može naložiti UAIF-u opoziv člana nadzornog odbora UAIF-a ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim Zakonom, drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona ili primjenjivim propisima Europske unije

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora ili

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Članovi nadzornog odbora UAIF-a ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge kojima konkuriraju poslovanju UAIF-a ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje UAIF-a.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora UAIF-a.

Ovlasti nadzornog odbora UAIF-a

Članak 50.

(1) Osim ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor UAIF-a nadležan je i za davanje suglasnosti upravi:

1. za određivanje poslovne politike UAIF-a

2. na financijski plan UAIF-a

3. na organizaciju mehanizama unutarnjih kontrola UAIF-a

4. na okvirni godišnji program rada interne revizije, kada je to primjenjivo i

5. u drugim slučajevima kada je to određeno ovim Zakonom.

(2) Kada UAIF u skladu s odredbom članka 40. stavka 2. ovoga Zakona nema nadzorni odbor, za davanje suglasnosti o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka nadležni su članovi UAIF-a.

Dužnosti i odgovornost nadzornog odbora UAIF-a

Članak 51.

(1) Nadzorni odbor UAIF-a mora:

1. kada je to primjenjivo, nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalazima Agencije u postupcima nadzora UAIF-a, i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje UAIF-a u skladu s nalozima i rješenjima Agencije

3. podnijeti izvješće glavnoj skupštini odnosno skupštini o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovoga stavka

4. odlučiti o davanju suglasnosti na godišnje i druge financijske izvještaje UAIF-a i AIF-ova bez pravne osobnosti odnosno AIF-ova s pravnom osobnošću koji u skladu s ovim Zakonom nemaju nadzorni odbor te o njima pisanim putem izvijestiti glavnu skupštinu ili skupštinu UAIF-a i

5. kada je to primjenjivo, obrazložiti glavnoj skupštini ili skupštini UAIF-a svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

(2) Članovi nadzornog odbora UAIF-a solidarno odgovaraju UAIF-u za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Dužnosti i odgovornost članova uprave, nadzornog odbora, prokurista i radnika UAIF-a

Članak 52.

(1) UAIF, članovi njegove uprave, nadzornog odbora i prokuristi dužni su:

1. u obavljanju svojih djelatnosti odnosno svojih dužnosti postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke

2. u izvršavanju svojih obveza postupati s pažnjom dobrog stručnjaka

3. postupati u najboljem interesu AIF-ova i ulagatelja u AIF-ove kojima upravljaju, kao i štititi integritet tržišta kapitala

4. uspostaviti i učinkovito koristiti sredstva i procese potrebne za uredno obavljanje djelatnosti UAIF-a

5. poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se oni ne mogu izbjeći, za prepoznavanje, upravljanje, praćenje te, kada je to primjenjivo, objavljivanje tih sukoba interesa, kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese AIF-ova i njihovih ulagatelja i osiguralo da se prema AIF-ovima i njihovim ulagateljima postupa pošteno i

6. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, na način koji promovira najbolje interese AIF-ova, ulagatelja u AIF-ove kojima upravljaju i integritet tržišta kapitala.

(2) UAIF-u, članovima uprave i nadzornog odbora, prokuristima i radnicima UAIF-a interesi AIF-ova i ulagatelja u AIF-ove moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese povezanih osoba ne smiju stavljati ispred interesa AIF-ova, ulagatelja u AIF-ove te integriteta tržišta kapitala.

(3) UAIF je dužan prema svim ulagateljima u AIF postupati pošteno. Nijedan ulagatelj u AIF ne smije imati povlašten tretman, ako takav povlašten tretman nije utvrđen u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

(4) U izvršavanju svojih dužnosti koje su predviđene stavcima 1. – 3. ovoga članka UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 17. – 29. Delegirane uredbe 231/2013.

POGLAVLJE VI.   ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA UAIF

Opći organizacijski uvjeti

Članak 53.

(1) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu AIF-ova kojima upravlja, ustrojiti, provoditi, redovito procjenjivati i ažurirati te dokumentirati, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i dokumentirano utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti

2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštovati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti

3. postupke koji osiguravaju da relevantna osoba uključena u upravljanje imovinom AIF-a ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i znanja s obzirom na vrstu AIF-a kojim UAIF upravlja

4. administrativne i računovodstvene postupke

5. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka

6. sustave unutarnjih kontrola, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama UAIF-a

7. procedure i pravila za osobne transakcije relevantnih osoba te za držanje ili upravljanje ulaganjima u financijske instrumente u svrhu ulaganja za vlastiti račun

8. procedure kojima će osigurati da se svaka transakcija izvršena za račun AIF-a može rekonstruirati prema njezinu nastanku, stranama u transakciji, prirodi te mjestu i vremenu izvršenja transakcije

9. postupke kojima će se osigurati da se imovina AIF-ova kojima upravlja ulaže u skladu s pravilima AIF-a, prospektom AIF-a kada je to primjenjivo te važećim zakonskim i podzakonskim odredbama

10. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama UAIF-a, kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama

11. evidenciju svojega poslovanja i unutarnje organizacije

12. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena

13. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija

14. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja.

(2) UAIF je dužan u okviru sustava unutarnjih kontrola, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svojega poslovanja (strategiju ulaganja i vrstu ulagatelja) te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti sljedeće funkcije:

1. upravljanja rizicima

2. praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i

3. interne revizije.

(3) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 57. – 60. i člancima 63. – 66. Delegirane uredbe 231/2013.

Sukob interesa

Članak 54.

(1) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, organizirati poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru te poduzeti sve razumne korake kako tijekom obavljanja djelatnosti UAIF-a ne bi u pitanje došli interesi AIF-a i ulagatelja u AIF.

(2) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

(3) UAIF je dužan poduzeti sve razumne mjere kako bi prepoznao sukobe interesa koji nastanu tijekom upravljanja AIF-ovima između:

a) UAIF-a, uključujući njegovu upravu, rukovoditelje, radnike ili bilo koju osobu koja je odnosom kontrole, izravno ili neizravno, povezana s UAIF-om i AIF-om kojim upravlja UAIF ili ulagatelja u taj AIF

b) AIF-a ili ulagatelja u taj AIF i drugog AIF-a ili ulagatelja u taj drugi AIF

c) AIF-a ili ulagatelja u taj AIF i drugog klijenta UAIF-a

d) AIF-a ili ulagatelja u taj AIF i UCITS fonda kojim upravlja UAIF ili ulagatelja u taj UCITS fond ili

e) dva klijenta UAIF-a.

(4) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi i održavati učinkovite organizacijske i administrativne postupke radi poduzimanja svih opravdanih mjera namijenjenih prepoznavanju, sprječavanju, upravljanju i praćenju sukoba interesa kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese AIF-ova i njihovih ulagatelja.

(5) UAIF je dužan unutar svoje organizacijske strukture odvojiti poslove i odgovornosti koji se mogu smatrati međusobno nespojivima i koji potencijalno mogu generirati sukobe interesa. UAIF mora procijeniti mogu li uvjeti poslovanja uključivati bilo koje druge značajne sukobe interesa i objaviti ih ulagateljima u AIF-ove.

(6) Kad organizacijski postupci i druge mjere koje je UAIF uspostavio za prepoznavanje, sprječavanje, upravljanje i praćenje sukoba interesa nisu dovoljni kako bi osigurali da će rizici od nastanka štete za interese ulagatelja biti spriječeni, UAIF treba na jasan način objaviti ulagateljima prirodu ili izvore sukoba interesa, i to prije poduzimanja poslova za njihov račun, te uspostaviti odgovarajuće politike i procedure.

(7) Kada UAIF za račun AIF-a koristi usluge glavnog brokera, UAIF mora sklopiti pisani ugovor s glavnim brokerom. Ako takva mogućnost postoji, ugovor s glavnim brokerom mora posebno sadržavati odredbe kojima je predviđena svaka mogućnost prijenosa i ponovnog korištenja imovine AIF-a, a koje moraju biti u skladu s pravilima AIF-a i kada je to primjenjivo prospektom AIF-a. Ugovor s glavnim brokerom mora sadržavati i odredbu o obvezi obavještavanja depozitara o ugovoru.

(8) UAIF je dužan stručno i s dužnom pažnjom odabrati glavnog brokera s kojim će sklopiti ugovor.

(9) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 30. – 37. Delegirane uredbe 231/2013.

Članak 55. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF koji obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 11. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu portfelja kojima upravlja u udjele AIF-ova kojima upravlja, osim ako dobije prethodno odobrenje klijenta.

(2) UAIF koji obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 11. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona dužan je poštovati odredbe o sustavu za zaštitu ulagatelja iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) UAIF koji obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima iz članka 11. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu UCITS fonda kojim upravlja u udjele AIF-ova kojima upravlja, ako to nije predviđeno prospektom UCITS fonda.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 56.

(1) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva, kao i djelatnosti koje obavlja, uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke radi smanjivanja takvih rizika.

(2) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati politike i postupke kako bi osigurao da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te osigurati da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te pravilima UAIF-a kojima se uređuju osobne transakcije.

(3) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člankom 61. Delegirane uredbe 231/2013.

Interna revizija

Članak 57.

(1) UAIF je dužan, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja UAIF-a, ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i djelatnosti UAIF-a.

(2) Funkcija interne revizije neovisno i objektivno procjenjuje primjerenost i učinkovitost uspostavljenih sustava i procesa UAIF-a, sustava unutarnjih kontrola i korporativnog upravljanja te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja UAIF-a.

(3) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člankom 62. Delegirane uredbe 231/2013.

Sustav upravljanja rizicima

Članak 58. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF je dužan, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima kako bi mogao primjereno prepoznati, mjeriti, upravljati i pratiti sve rizike koji su relevantni za investicijske strategije AIF-ova i kojima je ili bi mogao biti izložen UAIF i AIF-ovi kojima upravlja.

(2) UAIF je dužan u okviru sustava upravljanja rizicima, a u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svojega poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu AIF-ova. Za procjenu kreditne sposobnosti imovine AIF-a i UAIF-a, UAIF se ne smije automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting, kako je propisano u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting.

(3) UAIF je dužan propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuću, učinkovitu i sveobuhvatnu politiku upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja svih rizika povezanih s poslovanjem UAIF-a i radom AIF-ova kojima upravlja.

(4) UAIF je dužan u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti AIF-ova kojima upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog AIF-a i utvrditi prihvatljiv stupanj rizika za svaki pojedini rizik kojima je ili bi mogao biti izložen pojedini AIF.

(5) UAIF je dužan revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno.

(6) UAIF je dužan funkcionalno i hijerarhijski odvojiti funkcije upravljanja rizicima od operativnih jedinica, uključujući i funkciju upravljanja imovinom, osim u slučajevima kada može dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne vrsti, opsegu i složenosti poslovanja UAIF-a

2. da su osigurane primjerene mjere sprječavanja sukoba interesa koje omogućavaju uredno i neovisno ispunjavanje obveza funkcije upravljanja rizicima

3. da sustav upravljanja rizicima ispunjava zahtjeve iz ovoga članka te da je učinkovit.

(7) UAIF je dužan:

1. uspostaviti i primjenjivati odgovarajući, dokumentirani i redovito ažurirani postupak temeljite analize poslovanja prilikom ulaganja imovine AIF-a, u skladu s investicijskom strategijom, ciljevima i profilom rizičnosti AIF-a

2. osigurati da se rizici povezani uz svaku investicijsku poziciju AIF-a i njihov ukupni učinak na portfelj AIF-a mogu neprekidno primjereno identificirati, mjeriti, upravljati i pratiti, među ostalim i korištenjem odgovarajućih postupaka testiranja otpornosti na stres i

3. osigurati da profil rizičnosti AIF-a odgovara veličini, strukturi portfelja i investicijskoj strategiji te ciljevima AIF-a na način kako su propisani u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

(8) UAIF je dužan odrediti maksimalnu razinu financijske poluge koju može koristiti za svaki AIF kojim upravlja, kao i opseg prava na ponovno korištenje kolaterala ili jamstava, koji bi se mogli odobriti u okviru sporazuma o financijskoj poluzi, vodeći računa, među ostalim, o:

a) vrsti AIF-a

b) investicijskoj strategiji AIF-a

c) izvorima financijske poluge

d) svim ostalim međusobnim povezanostima ili relevantnim odnosima s drugim institucijama za financijske usluge koji bi mogli predstavljati sistemske rizike

e) potrebi da se ograniči izloženost prema bilo kojoj pojedinoj drugoj ugovornoj strani

f) mjeri do koje je financijska poluga pokrivena kolateralom

g) omjeru između imovine i obveza i

h) rasponu, vrsti i opsegu djelatnosti UAIF-a na pojedinim tržištima.

(9) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 38. – 45. Delegirane uredbe 231/2013.

Izloženost sekuritizaciji

Članak 58.a (NN 21/18, 126/19)

(1) Ako je UAIF odnosno pojedini AIF kojim UAIF upravlja izložen sekuritizaciji, UAIF je dužan napraviti pisanu procjenu ispunjava li predmetna sekuritizacija uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Ako sekuritizacija kojoj je izložen UAIF odnosno pojedini AIF kojim UAIF upravlja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, UAIF je dužan uz procjenu iz stavka 1. ovoga članka napraviti pisanu procjenu kako okolnosti vezane za predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini AIF.

(3) UAIF je dužan na temelju procjene iz stavka 2. ovoga članka usvojiti i poduzeti mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, ako je to potrebno u svrhu postupanja u najboljem interesu ulagatelja u pojedini AIF.

(4) Procjenu iz stavka 2. i mjere iz stavka 3. ovoga članka UAIF je dužan ažurirati periodički, najmanje jednom godišnje, te po svakoj materijalnoj promjeni izloženosti sekuritizaciji koja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402.

(5) O mjerama iz stavka 3. ovoga članka UAIF je dužan voditi evidencije te ih dostaviti na zahtjev Agencije uz pisano obrazloženje kako one predstavljaju postupanje u najboljem interesu ulagatelja u pojedini AIF.

Upravljanje likvidnošću

Članak 59.

(1) UAIF je dužan, za svaki AIF kojim upravlja, a koji nije zatvoreni AIF koji ne koristi financijsku polugu:

1. uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja likvidnošću te usvojiti primjerene politike i procedure koje mu omogućavaju praćenje rizika likvidnosti AIF-a

2. osigurati da je profil likvidnosti svakog ulaganja AIF-a u skladu s njegovim obvezama.

(2) UAIF je dužan redovito provoditi testiranja otpornosti na stres, u uobičajenim i iznimnim uvjetima likvidnosti, a radi procjene i praćenja rizika likvidnosti AIF-a.

(3) UAIF je dužan osigurati da su, za svaki AIF kojim upravlja, investicijska strategija, profil likvidnosti i politika otkupa udjela AIF-a međusobno usklađeni.

(4) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 46. – 49. Delegirane uredbe 231/2013.

Mjere za neprekidno poslovanje

Članak 60.

(1) UAIF je dužan poduzeti sve primjerene mjere koje su potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje.

(2) Za postizanje svrhe iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan koristiti odgovarajuće sustave, sredstva i postupke, koji su razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja.

Politika primitaka

Članak 61. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF je dužan uspostaviti i provoditi politiku primitaka koja dosljedno odražava i promiče učinkovito upravljanje rizicima te sprječava preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti, pravilima i/ili prospektom AIF-ova kojima upravlja.

(2) Politika primitaka primjenjuje se na sljedeće kategorije radnika:

a) više rukovodstvo

b) osobe koje preuzimaju rizik

c) kontrolne funkcije i

d) svakog drugog radnika čiji primici spadaju u platni razred višeg rukovodstva i osoba koje preuzimaju rizik

ako njihov rad ima značajan utjecaj na profil rizičnosti UAIF-a i/ili AIF-ova kojima upravlja.

(3) Politika primitaka također se primjenjuje na radnike treće osobe kojima je UAIF delegirao poslove upravljanja imovinom i/ili upravljanja rizicima u skladu s člankom 71. ovoga Zakona, a čiji rad ima značajan utjecaj na profil rizičnosti AIF-ova kojima UAIF upravlja. Zahtjevi politike primitaka iz ovoga Zakona ne moraju se primjenjivati na navedene treće osobe ako su one, temeljem drugih relevantnih propisa, podvrgnute jednako učinkovitim regulatornim zahtjevima u odnosu na politike primitaka.

Zahtjevi politike primitaka

Članak 62.

(1) Na način i u mjeri koja je primjerena s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju te vrstu, opseg i složenost poslova koje UAIF obavlja, prilikom uspostave i provođenja politike primitaka UAIF će se rukovoditi sljedećim zahtjevima politike primitaka:

a) politika primitaka dosljedno odražava i promiče učinkovito upravljanje rizicima i sprječava preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti, pravilima AIF-a i/ili prospektom AIF-a kada je to primjenjivo te ne dovodi u pitanje obvezu UAIF-a da postupa u najboljem interesu AIF-ova kojima upravlja

b) politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima UAIF-a, AIF-ova kojima upravlja i ulagatelja te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

c) nadzorni odbor UAIF-a donosi i nadzire implementaciju temeljnih načela politike primitaka, koja načela je dužan najmanje jednom godišnje preispitati

Članovi uprave UAIF-a koji su stručni u području politike primitaka i upravljanja rizicima donose politiku primitaka uz suglasnost nadzornog odbora te su odgovorni za provedbu te politike.

Nadzorni odbor dužan je donijeti odluke:

1. o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka za sve radnike UAIF-a u poslovnoj godini za određeno razdoblje procjene

2. na pojedinačnoj osnovi o primicima članova uprave i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija i

3. o smanjenju ili ukidanju varijabilnih primitaka radnicima, uključujući aktiviranje odredbi o malusu ili povratu primitaka, ako dođe do značajnog narušavanja uspješnosti ili ostvarivanja gubitka UAIF-a.

Navedene odluke nadzornog odbora provodi uprava UAIF-a u skladu s politikom primitaka.

d) nadzorni odbor UAIF-a dužan je osigurati da provođenje politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke

e) primici kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju

f) primici viših rukovoditelja na poslovima upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti podliježu neposrednom nadzoru odbora za primitke, ako je on osnovan. Kada odbor za primitke nije osnovan, primici viših rukovoditelja odgovornih za kontrolne funkcije u UAIF-u, kao i drugih radnika koji primaju najviše primitke u UAIF-u, podliježu neposrednom nadzoru nadzornog odbora

g) kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja

h) ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje sukladno trajanju AIF-ova pod upravljanjem, kako bi se osiguralo da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima te da se stvarna isplata primitka rasporedi tijekom relevantnog razdoblja koji uzima u obzir politiku otkupa udjela AIF-ova pod upravljanjem i njihove rizike ulaganja

i) zajamčeni varijabilni primici su iznimka i mogu se ugovoriti samo prilikom zapošljavanja novih radnika, pri čemu su ograničeni na prvu godinu rada

j) fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka

k) primici koji se daju u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa s UAIF-om odražavaju uspješnost postignutu u relevantnom razdoblju i određuju se na način koji ne nagrađuje neuspjeh

l) mjerenje uspješnosti, kao osnova za izračun varijabilnog dijela primitaka, mora biti prilagođeno svim vrstama rizika kojima je UAIF izložen ili kojima bi mogao biti izložen

m) značajan dio, a u svakom slučaju najmanje 50 % varijabilnog primitka sastoji se od instrumenata (udjela, odnosno dionica ili poslovnih udjela relevantnog AIF-a ili ekvivalentnih nenovčanih instrumenata)

Takve obveze nema ako imovina AIF-ova pod upravljanjem UAIF-a čini manje od 50 % ukupnog portfelja kojim upravlja UAIF. Navedeni instrumenti podliježu primjerenoj politici zadržavanja, radi usklađenja poticaja koji se daju pojedincu s interesima UAIF-a, AIF-ova kojima upravlja i ulagatelja. Ovaj se zahtjev politike primitaka primjenjuje na neodgođen dio varijabilnih primitaka, kao i na odgođen dio varijabilnih primitaka u skladu s točkom n) ovoga stavka.

n) značajan dio, a u svakom slučaju najmanje 40 % varijabilnog primitka daje se s odgodom tijekom razdoblja koje je primjereno u odnosu na trajanje konkretnog AIF-a i njegovu politiku otkupa udjela. Prilikom određivanja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog AIF-a

U slučaju osobito visokog varijabilnog primitka, najmanje 60 % varijabilnog primitka će se odgoditi. Razdoblje odgode varijabilnog dijela primitaka je najmanje od tri do pet godina, osim ako je trajanje konkretnog AIF-a kraće.

UAIF odgođene primitke ne smije isplaćivati odnosno dodjeljivati brže nego što proizlazi iz načela pravilnoga vremenskog razgraničavanja. Načelo pravilnoga vremenskog razgraničavanja pri isplati odnosno dodjeli odgođenih primitaka nalaže da kod primitaka koji se odgađaju tijekom n godina, počevši od kraja razdoblja procjene, isplate primitaka na kraju svake godine od kraja razdoblja procjene čine odgođeni iznos primitaka pomnožen sa 1/n.

Odgođeni dijelovi primitaka ne smiju se isplaćivati češće od jedanput godišnje, a prvi odgođeni dio primitaka smije se isplatiti najmanje godinu dana nakon isteka razdoblja procjene.

o) varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano. Varijabilni primici smatraju se održivima ako u razdoblju od utvrđivanja tih primitaka do njihove konačne isplate ne dođe do narušavanja financijskog stanja UAIF-a odnosno do ostvarivanja gubitka UAIF-a. Varijabilni primici smatraju se opravdanima ako su zasnovani na uspješnosti određene poslovne jedinice, AIF-a i/ili pojedinca

U slučaju značajnog narušavanja uspješnosti ili ostvarenja gubitka UAIF-a i/ili AIF-ova pod upravljanjem, ukupni varijabilni primici znatno će se umanjiti, pri čemu se u obzir uzimaju svi sljedeći oblici smanjenja primitaka:

– smanjenje primitaka tekuće poslovne godine

– smanjenje odgođenih, neisplaćenih primitaka (aktiviranjem odredbi o malusu) i

– naknadno smanjenje već isplaćenih primitaka (aktiviranjem odredbi o povratu primitaka).

p) diskrecijske mirovinske pogodnosti moraju biti usklađene s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima UAIF-a i AIF-ova kojim upravlja

U slučaju prestanka radnog odnosa, kada radnik ne odlazi u mirovinu, UAIF će iznos diskrecijskih mirovinskih pogodnosti zadržati tijekom razdoblja od pet godina u obliku instrumenata iz točke m) ovoga stavka. U slučaju prestanka radnog odnosa, kada radnik odlazi u mirovinu, diskrecijske mirovinske pogodnosti radniku se daju u obliku instrumenata iz točke m) ovoga stavka, uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja.

r) radnici UAIF-a ne smiju koristiti osobne strategije zaštite od rizika niti se smiju osigurati za slučaj gubitka primitaka ili nepovoljnog ishoda preuzetih rizika jer se time narušava usklađenost njihovih primitaka s rizicima i

s) varijabilni primici neće se isplaćivati odnosno davati preko subjekata ili uz pomoć metoda koje omogućavaju ili olakšavaju izbjegavanje zahtjeva iz ovoga Zakona.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve oblike fiksnih i varijabilnih plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje isplaćuje odnosno dodjeljuje UAIF i/ili AIF, uključujući primitke povezane s uspješnošću i prijenosom udjela AIF-ova, a koji se primici isplaćuju odnosno dodjeljuju u korist osoba iz članka 61. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Kada UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona nema nadzorni odbor, odredbe ovoga članka koje se odnose na nadzorni odbor na odgovarajući se način primjenjuju na skupštinu UAIF-a.

Odbor za primitke

Članak 63. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF-ovi koji su značajni po svojoj veličini, organizacijskoj strukturi, prirodi, opsegu i složenosti poslova koje obavljaju ili veličini AIF-ova kojima upravljaju dužni su osnovati odbor za primitke. Agencija rješenjem može po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes utvrditi koji se UAIF-ovi smatraju značajnim u smislu ovoga stavka.

(2) Članovi nadzornog odbora odnosno, kada UAIF u skladu s ovim Zakonom nema nadzorni odbor, članovi UAIF-a između sebe biraju članove odbora za primitke, pri čemu odbor mora imati najmanje dva člana od kojih je jedan predsjednik, te mora biti uspostavljen na način koji omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politici primitaka te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima.

(3) Odbor za primitke dužan je predlagati odluke nadzornom odboru UAIF-a vezane za primitke višeg rukovodstva, voditelja kontrolnih funkcija i radnika koji imaju utjecaj na izloženost UAIF-a odnosno AIF-a rizicima. Odbor za primitke dužan je u svome radu voditi računa o dugoročnim interesima UAIF-a, AIF-ova kojim upravlja, ulagatelja u AIF-ove kojima upravlja te drugih zainteresiranih strana.

(4) Kad je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika. Ako odbor za primitke ima manje od tri člana, u odboru za primitke ne može biti više od jednog predstavnika radnika.

Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija UAIF-a

Članak 64.

(1) UAIF mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom i arhivirati sve isprave i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja.

(2) UAIF je dužan voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima, kao i transakcijama koje je izvršio na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem UAIF-a, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema ulagateljima i potencijalnim ulagateljima.

(3) UAIF je dužan organizirati poslovanje i ažurno voditi poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla koji je izvršio za svoj račun, za račun AIF-a ili za račun ulagatelja.

(4) UAIF je dužan svu dokumentaciju o poslovanju s imovinom AIF-ova čuvati odvojeno od dokumentacije UAIF-a i ostalih investicijskih fondova kojima upravlja.

(5) Svu poslovnu dokumentaciju UAIF mora zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu te čuvati na trajnom mediju.

(6) UAIF je dužan najmanje pet godina nakon isteka godine u kojoj je bio sklopljen posao čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo odnosno i dulje, ako to zahtijeva strategija ulaganja AIF-a koju provodi.

Rješavanje pritužbi ulagatelja

Članak 65. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF je dužan uspostaviti primjerene postupke koji osiguravaju da se pritužbe ulagatelja u AIF-ove s javnom ponudom kojima UAIF upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja, osobito u slučaju kada je UAIF iz države članice koja nije matična država članica AIF-a.

(2) UAIF je dužan ulagateljima omogućiti podnošenje pritužbi na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države u kojoj se trguje udjelima AIF-a s javnom ponudom.

(3) UAIF je dužan uspostaviti primjerene postupke koji osiguravaju da su informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi ulagatelja dostupne i ulagatelju i nadležnom tijelu matične države članice AIF-a.

(4) UAIF je dužan čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su na temelju njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(5) U odnosu na AIF-ove s privatnom ponudom kojima upravlja, UAIF je dužan voditi evidencije o ugovornim sporovima.

Rješavanje sporova između UAIF-a i ulagatelja

Članak 66.

(1) Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, UAIF je dužan osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između UAIF-a i ulagatelja u AIF-ove kojima UAIF upravlja.

(2) UAIF je dužan buduće ulagatelje u AIF-ove upoznati s načinom i postupkom rješavanja sporova putem arbitraže.

(3) Ako se radi o sporu koji je nastao ili bi mogao nastati iz ugovora koji je sklopljen s ulagateljem, ugovor o arbitraži mora biti sadržan u posebnoj ispravi koju su potpisale obje stranke, u kojoj ne smije biti drugih utanačenja osim onih koji se odnose na arbitražni postupak.

Internetska stranica UAIF-a

Članak 67. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF koji upravlja AIF-om s javnom ponudom mora imati, redovito ažurirati i održavati svoju internetsku stranicu koja sadržava najmanje sljedeće podatke i informacije:

1. opće podatke o UAIF-u (tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja za rad koje je izdala Agencija, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, iznos temeljnog kapitala, osnivači i članovi)

2. osnovne podatke o članovima uprave, nadzornog odbora i prokuristima UAIF-a (osobna imena, kratki životopisi)

3. popis djelatnosti iz članka 11. ovoga Zakona za koje UAIF ima izdano odobrenje za rad

4. revidirane godišnje izvještaje UAIF-a

5. revidirane godišnje izvještaje AIF-ova s javnom ponudom kojima upravlja

6. opće podatke o depozitaru AIF-a (tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, iznos temeljnog kapitala, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 213. ovoga Zakona)

7. popis AIF-ova s javnom ponudom kojima UAIF upravlja, uz naznaku vrste AIF-a

8. prospekt i pravila AIF-ova s javnom ponudom, te kada je to primjenjivo, ključne podatke za ulagatelje

9. popis delegiranih poslova s naznakom trećih osoba kojima su ti poslovi delegirani

10. sažeti tabelarni prikaz rizika vezanih uz UAIF i AIF s javnom ponudom

11. cijenu udjela AIF-a s javnom ponudom i

12. sve obavijesti vezane uz UAIF i AIF s javnom ponudom te druge podatke predviđene ovim Zakonom.

(2) UAIF je dužan, kada je to moguće i primjenjivo, na svojoj internetskoj stranici objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s UAIF-om i AIF-om s javnom ponudom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje AIF-a s javnom ponudom.

(3) O pravnim i poslovnim događajima iz stavka 2. ovoga članka UAIF je dužan bez odgode obavijestiti i Agenciju.

(4) Na podatke iz stavka 2. ovoga članka, za zatvorene AIF-ove koji su uvršteni na uređeno tržište, dodatno se primjenjuju i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom mora imati svoju internetsku stranicu koja minimalno sadržava osnovne podatke i informacije o UAIF-u i AIF-ovima kojima UAIF upravlja.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati internetska stranica UAIF-a koji upravlja AIF-om s javnom ponudom, za koje smatra da su važni za klijente, tržište i javnost.

Donošenje pravilnika

Članak 68.

Agencija detaljnije pravilnicima propisuje zahtjeve za UAIF-ove, s obzirom na:

1. mjere za neprekidno poslovanje

2. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije UAIF-a

3. politike primitaka i

4. primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

POGLAVLJE VII.   IZVJEŠTAVANJE UAIF-a

Izvještaji UAIF-a

Članak 69.

(1) Na financijsko izvještavanje UAIF-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim kada je drugačije propisano pravilnikom iz stavka 5. i/ili stavka 6. ovoga članka.

(2) Financijske izvještaje UAIF-a čine:

1. izvještaj o financijskom položaju

2. izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

3. izvještaj o novčanom tijeku

4. izvještaj o promjenama kapitala i

5. bilješke uz financijske izvještaje.

(3) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na UAIF iz druge države članice ili iz treće države koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice.

(4) Agencija pravilnikom uređuje kontni plan za UAIF-ove koji su ga dužni primjenjivati.

(5) Strukturu i sadržaj financijskih izvještaja UAIF-a te objavljivanje, način i rokove njihove dostave Agencija detaljnije propisuje pravilnikom.

(6) Osim financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija pravilnikom detaljnije propisuje strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja UAIF-a koje je UAIF obvezan sastavljati za potrebe Agencije.

Revizija izvještaja UAIF-a

Članak 70.

(1) Godišnji financijski izvještaji UAIF-a iz članka 69. ovoga Zakona podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) UAIF može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju financijskih izvještaja određenog UAIF-a najviše za sedam uzastopnih godina. Isti revizor ne smije sljedeće četiri godine obavljati zakonsku reviziju tog UAIF-a.

(5) Zakonsku reviziju financijskih izvještaja UAIF-a može obavljati samo revizor u kojem tu reviziju obavljaju najmanje dva ovlaštena revizora koji su radnici revizora.

(6) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju UAIF-a i svi članovi mreže kojoj revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, UAIF-u koji je predmet revizije, njegovu matičnom društvu ili društvima koja su pod njegovom kontrolom u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 tijekom:

a) razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

b) poslovne godine koja prethodi razdoblju iz alineje a) ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanja i provedbe tehnoloških sustava za financijske informacije.

(7) UAIF je dužan Agenciji dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona, uključujući godišnje izvješće i financijske izvještaje iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(8) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima odnosno drugim revidiranim izvještajima UAIF-a.

(9) Ako revizor obavi zakonsku reviziju UAIF-a suprotno odredbama iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje financijske izvještaje UAIF-a za tu poslovnu godinu.

(10) Ako Agencija utvrdi da su godišnji financijski izvještaji UAIF-a sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje računovodstvo te pravilima struke ili da oni ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja UAIF-a o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje financijske izvještaje.

(11) U slučaju iz stavaka 9., 10. i 13. ovoga članka UAIF je dužan ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne financijske izvještaje, te ih dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija. Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima koji su odbijeni odnosno odbačeni.

(12) O odbacivanju iz stavka 9. ovoga članka odnosno odbijanju iz stavka 10. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija, uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(13) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija i iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje financijske izvještaje za koju je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(14) UAIF ne smije objaviti godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužan osigurati da godišnji financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni ne budu javno objavljeni. Ako su godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već dostavljeni radi javne objave Financijskoj agenciji odnosno uređenom tržištu vrijednosnih papira, UAIF je dužan bez odgađanja obavijestiti Financijsku agenciju i uređena tržišta vrijednosnih papira na kojima ima uvrštene vrijednosnice o činjenicama da su rješenjem Agencije odbijeni odnosno odbačeni njezini revidirani godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji. Istu obavijest, bez odgađanja, UAIF je dužan objaviti i na svojim internetskim stranicama.

(15) Revizor iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju istog ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(16) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 15. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između revizora i UAIF-a koje se odnose na ograničenja davanja podataka niti kršenjem obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.

POGLAVLJE VIII.   DELEGIRANJE POSLOVA NA TREĆE OSOBE

Delegiranje poslova na treće osobe

Članak 71. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF može trećim osobama delegirati poslove koje je dužan obavljati, ako je o tome prethodno obavijestio Agenciju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako UAIF upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom, za delegiranje poslova iz članka 11. stavka 3. točaka 2. i 3. te stavka 4. točke 3. ovoga Zakona, kao i za delegiranje poslova kontrolnih funkcija iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona UAIF je dužan ishoditi odobrenje Agencije.

(3) O delegiranju poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka UAIF i treća osoba sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovorom mora biti određeno da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom radnicima Agencije.

(4) Ugovor iz stavka 3. ovoga članka ne može stupiti na snagu ako:

a) UAIF, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, o tome nije prethodno obavijestio Agenciju ili

b) UAIF, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nije ishodio odobrenje Agencije.

(5) UAIF, koji je na temelju članka 67. stavka 1. ovoga Zakona dužan održavati internetsku stranicu, dužan je na njoj objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe. Ako treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, prema odredbama članka 74. stavka 1. ovoga Zakona, UAIF će na svojoj internetskoj stranici objaviti i taj podatak, uz identitet te osobe, odmah po stupanju na snagu toga ugovora.

Članak 72.

Delegiranje poslova na treće osobe moguće je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo radi povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova

b) treća osoba mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje delegiranih poslova

c) ovlaštene osobe treće osobe moraju imati dobar ugled te stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova

d) UAIF mora moći dokazati da je treća osoba kvalificirana i sposobna za obavljanje delegiranih poslova, da je izabrana primjenom dužne pažnje i da UAIF može u svako doba učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova, davati upute trećoj osobi i raskinuti ugovor s trenutačnim učinkom kada je to u interesu ulagatelja

e) UAIF će kontinuirano nadzirati treću osobu u obavljanju delegiranih poslova

f) UAIF ne smije delegirati poslove na treće osobe do te mjere da se više ne može smatrati UAIF-om (»poštanski sandučić»)

g) poslovi se ne smiju delegirati osobi čiji interesi mogu biti u sukobu s interesima UAIF-a, AIF-a ili njegovih ulagatelja

h) delegiranjem se ne umanjuje učinkovitost nadzora nad UAIF-om i AIF-ovima

i) delegiranjem se ne smiju ugroziti interesi ulagatelja i AIF-a

j) UAIF i dalje ostaje u potpunosti odgovornim za obavljanje delegiranih poslova

k) kada je primjenjivo, u prospektu AIF-a naveden je popis poslova koji su delegirani na treću osobu i osoba kojima su oni delegirani

l) poslovi upravljanja imovinom AIF-a ili upravljanja rizicima mogu se delegirati samo subjektima koji imaju odobrenje ili drugu odgovarajuću dozvolu za upravljanje imovinom te podliježu nadzoru, a ako ti uvjeti nisu zadovoljeni, potrebno je odobrenje Agencije i

m) ako se poslovi upravljanja imovinom AIF-a ili upravljanja rizicima delegiraju subjektu iz treće države, osim zahtjeva iz točke l) ovoga stavka, mora postojati suradnja između Agencije i tijela nadležnog za nadzor toga subjekta kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 73.

Upravljanje imovinom i upravljanje rizicima AIF-a ne može se delegirati ili poddelegirati na:

1. depozitara ili treću osobu na koju je depozitar delegirao svoje poslove ili

2. bilo koji drugi subjekt čiji bi interesi mogli bili u sukobu s interesima UAIF-a, AIF-a ili njegovih ulagatelja, osim ako je taj subjekt funkcionalno i hijerarhijski razdvojio poslove upravljanja imovinom ili poslove upravljanja rizicima od svojih ostalih poslova koji bi mogli prouzročiti sukobe interesa, a mogući sukobi interesa primjereno su prepoznati, njima se upravlja te se prate i objavljuju ulagateljima AIF-a.

Članak 74.

(1) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) UAIF se suglasio s daljnjim delegiranjem

b) UAIF je obavijestio Agenciju o daljnjem delegiranju poslova, prije no što je to delegiranje stupilo na snagu i

c) ispunjeni su svi uvjeti iz članka 72. ovoga Zakona i za daljnje delegiranje poslova.

(2) Treća osoba kojoj su delegirani poslovi UAIF-a dužna je kontinuirano nadzirati obavljanje poddelegiranih poslova.

Članak 75.

(1) UAIF je dužan, prilikom delegiranja poslova na treće osobe, korištenja vanjskih usluga i drugih poslova koji su od značaja za UAIF i AIF-ove kojima upravlja, postupati stručno, s posebnom pažnjom i u najboljem interesu ulagatelja i AIF-a kojim upravlja.

(2) UAIF je dužan propisati i implementirati interne politike i procedure kako bi osigurao postupanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i, kada je primjenjivo, prospektom AIF-a, ciljevima AIF-a, investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja rizicima, uključujući i ograničenja rizika.

(3) UAIF je dužan, prilikom delegiranja poslova na treće osobe, postupati u skladu s člancima 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

POGLAVLJE IX.   STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U UAIF-u

Članak 76. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Svaka osoba koje namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je u toj namjeri pisanim putem prethodno obavijestiti UAIF.

(2) Mali i srednji UAIF dužan je bez odgode obavijestiti Agenciju o primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka te Agenciji dostaviti dokumentaciju propisanu pravilnikom Agencije iz stavka 13. ovoga članka.

(3) Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Agencija će postupiti u skladu s člankom 33. ovoga Zakona.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka do isteka rokova iz članka 33. ovoga Zakona ne smiju steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja.

(5) UAIF obavještava osobe iz stavka 1. ovoga članka o isteku rokova iz članka 33. ovoga Zakona.

(6) Agencija je ovlaštena provjeriti je li namjeravani stjecatelj ili suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u osuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Agencija je ovlaštena pribaviti podatke o pravomoćnoj osuđivanosti stjecatelja ili suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u za kaznena djela u Republici Hrvatskoj od ministarstva nadležnog za pravosuđe ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(7) Mali i srednji UAIF dužan je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis imena/naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(8) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili posredno otpustiti kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, dužna je o tome prethodno izvijestiti UAIF pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(9) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava svoj udjel u malom i srednjem UAIF-u smanjiti na način da se udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe smanji ispod granice od 20%, 30% ili 50% ili da UAIF prestaje biti društvo kći te osobe, dužna je o tome prethodno izvijestiti UAIF pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(10) UAIF obavijesti iz stavaka 8. i 9. ovoga članka bez odgode dostavlja Agenciji.

(11) Na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

(12) Na pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u malom, srednjem ili velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o pravnim posljedicama nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(13) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta za imatelje kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u, kriterije za procjenu namjeravanog stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zajedničko djelovanje, kao i dokumentaciju koju je UAIF dužan dostaviti uz obavijesti iz stavka 2. odnosno stavka 10. ovoga članka.

Članak 77. (NN 21/18, 126/19)

Brisan.

Članak 78. (NN 21/18, 126/19)

Brisan.

POGLAVLJE X.   PRIJENOS UPRAVLJANJA AIF-om

Dobrovoljni i prisilni prijenos upravljanja AIF-om
na drugi UAIF

Članak 79.

(1) Na dobrovoljni i prisilni prijenos upravljanja otvorenim AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o prijenosu upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) Ako se dobrovoljno prenosi upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude privatnom ponudom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, u odnosu na sklapanje i sadržaj ugovora o prijenosu poslova upravljanja, zahtjev za izdavanje odobrenja Agencije i odobrenje Agencije, obavještavanje ulagatelja te pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja.

(3) Kada je to predviđeno pravilima AIF-a iz stavka 2. ovoga članka, odluku o prijenosu upravljanja tim AIF-om, osim UAIF-a, mogu donijeti i ulagatelji.

(4) Razlozi za prisilni prijenos upravljanja AIF-ovima iz stavka 2. ovoga članka jednaki su onima određenima zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, koji se propis ujedno primjenjuje i na postupak prisilnog prijenosa upravljanja te prava i obveze depozitara kod prisilnog prijenosa upravljanja, osim ako je pravilima AIF-a uređeno drugačije.

(5) Ako drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a, kod prisilnog prijenosa upravljanja zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću poslove depozitara u vezi s prisilnim prijenosom upravljanja obavlja nadzorni odbor tog AIF-a. U slučaju nepostojanja nadzornog odbora navedene će poslove obavljati depozitar.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način prijenosa upravljanja AIF-om te prava i obveze društva prenositelja, društva preuzimatelja, ulagatelja i depozitara.

Likvidacija AIF-a u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos upravljanja

Članak 80. (NN 21/18, 110/21)

Kada drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a, kada je to primjenjivo, depozitar je dužan provesti likvidaciju AIF-a:

1. ako se na postupak prikupljanja ponuda kod prisilnog prijenosa upravljanja AIF-om ne javi nijedan UAIF koji ispunjava uvjete za upravljanje tim AIF-om

2. ako UAIF preuzimatelj najkasnije u roku od tri dana od sklapanja ugovora s depozitarom odnosno kada je to primjenjivo, nadzornim odborom AIF-a, ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om

3. ako Agencija odbaci ili odbije zahtjev UAIF-a preuzimatelja za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja AIF-om ili

4. ako u slučaju prisilnog prijenosa upravljanja AIF-om s pravnom osobnošću nadzorni odbor odnosno članovi zatvorenog AIF-a ne donese odluku o prijenosu upravljanja zatvorenim AIF-om i izboru UAIF-a preuzimatelja ili se glavna skupština odnosno skupština UAIF-a ne usuglasi s navedenom odlukom nadzornog odbora odnosno članova AIF-a.

POGLAVLJE XI.   DOBROVOLJNI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI UAIF-a

Članak 81.

UAIF može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost tako da donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti te najkasnije u roku od pet dana od donošenja takve odluke o tome obavijesti depozitare AIF-ova, nadzorne odbore AIF-ova kojima upravlja te Agenciju.

Članak 82.

(1) UAIF je dužan u roku od 60 dana od upućivanja obavijesti iz članka 81. ovoga Zakona s drugim UAIF-om sklopiti ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja AIF-ovima, pri čemu je UAIF preuzimatelj dužan u istom roku Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja, u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te s odredbama poglavlja X. ovoga dijela Zakona.

(2) Ako UAIF ne pronađe novi UAIF i na njega ne prenese upravljanje AIF-ovima u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, dužan je pokrenuti postupak likvidacije AIF-ova u skladu s pravilima AIF-ova i prospektima kada je to primjenjivo te s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(3) Prijenosom upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF odnosno dovršetkom postupka likvidacije AIF-ova, UAIF-u Agencija donosi rješenje o ukidanju izdanog odobrenja za rad iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

DIO TREĆI   ODNOS UAIF-a, AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI I ULAGATELJA

Opće odredbe

Članak 83. (NN 21/18, 126/19)

(1) Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se na odnose u koje UAIF-ovi stupaju, a u vezi s AIF-ovima bez pravne osobnosti kojima upravljaju.

(2) UAIF upravlja i raspolaže zasebnom imovinom AIF-ova iz stavka 1. ovoga članka te ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime, a za zajednički račun svih ulagatelja, u skladu s odredbama ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(3) Kao vlasnik ili imatelj zasebne imovine AIF-ova iz stavka 1. ovoga članka u sve knjige, upisnike, registre ili očevidnike, javne ili privatne, kao upravitelj imovine upisuje se UAIF koji upravlja AIF-om, s naznakom, kada je to moguće i primjenjivo, da navedenu imovinu drži za račun AIF-a.

Ugovor o ulaganju

Članak 84.

(1) Povjerenički odnos UAIF-a i ulagatelja u AIF bez pravne osobnosti temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između UAIF-a i svakodobnog imatelja udjela AIF-a.

(2) Ugovorom o ulaganju UAIF se obvezuje ulagatelju izdati udjele AIF-a, izvršiti upis ulagatelja u registar udjela, otkupiti udjele od ulagatelja u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te dalje ulagati ta sredstva i upravljati AIF-om za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo.

(3) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj UAIF-u podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF ne odbije sklapanje ugovora. U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada UAIF odnosno voditelj registra upiše stjecatelja u registar udjela.

(4) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini AIF-a.

(5) Uplaćena sredstva iz stavka 3. ovoga članka UAIF smije ulagati tek nakon što ulagatelj bude upisan u registar udjela, osim ako iz pravila AIF-a i prospekta, kada je to primjenjivo, ili propisa kojima se uređuje pojedini oblik AIF-a ne proizlazi drugačije.

Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju

Članak 85.

(1) UAIF može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju, kako je definirano u članku 84. ovoga Zakona, ako:

a) ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela

b) bi se sklapanjem ugovora odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, AIF izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja AIF-a

c) su odnosi između UAIF-a i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.)

d) postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima kojima se to uređuje ili

e) ulagatelj UAIF-u odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su UAIF-u potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

(2) Ako UAIF odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

(3) Kada UAIF odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužan je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar udjela u skladu s člankom 113. stavkom 2. ovoga Zakona, ako registar vodi UAIF, odnosno do podnošenja zahtjeva za upis u registar, ako registar vodi treća osoba kojoj je UAIF delegirao taj administrativni posao.

(4) UAIF je dužan odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela AIF-a zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kada je izvršena uplata novčanih sredstava na račun AIF-a, UAIF će vratiti uplaćena sredstva u nominalnom iznosu na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat UAIF-u.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje postupak i način sklapanja i odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju.

Imovina AIF-a

Članak 86.

(1) Imovina AIF-a bez pravne osobnosti ne pripada UAIF-u, nije dio njegove imovine, likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema UAIF-u. Imovina navedenih AIF-ova drži se i vodi odvojeno od imovine UAIF-a.

(2) Sve što UAIF stekne na temelju prava koja pripadaju AIF-ovima bez pravne osobnosti ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu tih AIF-ova ili što osoba ovlaštena za upravljanje AIF-ovima stekne kao naknadu za pravo koje pripada AIF-u također pripada AIF-ovima i čini njihovu imovinu.

Udjeli u AIF-u

Članak 87. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Udjeli u AIF-u bez pravne osobnosti su nematerijalizirani financijski instrumenti u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Udjeli u AIF-u mogu njihovim imateljima davati različita prava i međusobno se razlikovati s obzirom na ta prava u odnosu na, primjerice, isplatu prihoda ili dobiti AIF-a, denominaciju, pravo izdavanja i/ili otkupa, naknadu za upravljanje plativu UAIF-u, početnu cijenu udjela ili kombinaciju tih prava (klase udjela).

(3) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje klase udjela i način njihova uvođenja.

Članak 88.

(1) Nijedan ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine AIF-a bez pravne osobnosti, osim ako iz pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo ili propisa kojima se uređuje pojedina vrsta AIF-a ne proizlazi drugačije.

(2) Diobu zajedničke zasebne imovine AIF-ova iz stavka 1. ovoga članka ne može zahtijevati niti založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog ulagatelja.

 

DIO ČETVRTI   VOĐENJE POSLOVA UAIF-a I AIF-a

Odgovornost AIF-a

Članak 89.

(1) AIF ne odgovara za obveze vanjskog UAIF-a.

(2) Ulagatelji u AIF ne odgovaraju za obveze UAIF-a koje proizlaze iz pravnih poslova koje je UAIF zaključio u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja odnosno u ime i za račun AIF-a. UAIF ne može sklopiti pravni posao kojim bi nastala obveza izravno ulagatelju. Svi pravni poslovi protivni ovome stavku ništetni su.

(3) Ništetna je svaka punomoć prema kojoj bi UAIF zastupao ulagatelje.

(4) Potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u svezi sa zaključivanjem pravnih poslova za zajednički račun ulagatelja UAIF može podmiriti isključivo iz imovine AIF-a, bez mogućnosti da za njih tereti izravno ulagatelje.

Članak 90.

(1) UAIF ne može izdati punomoć ulagateljima za ostvarivanje prava glasa iz instrumenata koji pripadaju imovini AIF-a.

(2) UAIF će sam ili putem depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvarivati pravo glasa iz dionica i poslovnih udjela koji čine imovinu AIF-a, kao i prava glasa iz drugih instrumenata koji čine imovinu AIF-a.

(3) Pravo glasa iz dionica i poslovnih udjela, kao i prava glasa iz drugih instrumenata koji čine imovinu AIF-a može ostvariti i punomoćnik, kojem će UAIF u tom slučaju izdati posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje.

Članak 91. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF je dužan:

1. biti sposoban pravodobno ispuniti svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti) odnosno trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti)

2. upravljati AIF-om na način da je AIF sposoban pravodobno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti) odnosno da je AIF trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti)

3. osigurati distribuciju udjela AIF-a isključivo putem osoba iz članka 167. ovoga Zakona

4. stjecati imovinu za AIF isključivo u svoje ime i za račun AIF-a u slučaju AIF-a bez pravne osobnosti, a u slučaju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću u ime i za račun AIF-a, pohranjujući je kod depozitara, a u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

5. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom AIF-ova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovu primitku, a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

6. objavljivati podatke o UAIF-u i AIF-ovima kojima upravlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

7. zadužiti osobu za održavanje kontakata s Agencijom radi provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona

8. upravljati AIF-om u skladu s ograničenjima ulaganja i propisanom rizičnošću svakoga pojedinog AIF-a kojim upravlja

9. izdavati depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom AIF-a i

10. pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, poput ovrhe ili blokade računa.

Zabranjene radnje za UAIF

Članak 92. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata

2. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba

3. kupovati imovinu sredstvima AIF-a ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine AIF-ova kojima upravlja

5. nenaplatno otuđivati imovinu AIF-a

6. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-ova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine

7. neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva AIF-a kojima upravlja isti UAIF ili između AIF-a i UCITS fonda ili individualnog portfelja ako UAIF njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan AIF ili UCITS ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi

8. izdavati druge financijske instrumente otvorenih AIF-ova odnosno zatvorenih AIF-ova bez pravne osobnosti, osim njihovih udjela

9. ulagati imovinu AIF-a u financijske instrumente kojih je UAIF izdavatelj

10. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve i

11. postupati protivno odredbama pravila AIF-a kojim upravlja odnosno prospekta kada je to primjenjivo, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, UAIF smije stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun povezanih osoba po dospijeću fonda, uz sljedeće uvjete:

a) prodaja se ne smije obaviti po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine, a ako se radi o stjecanju za račun povezane osobe UAIF-a, potrebna je procjena neovisnog procjenitelja

b) UAIF ne smije u povoljniji položaj staviti povezanu osobu i

c) za stjecanje mora dobiti odobrenje odbora koji čine predstavnici ulagatelja, kada je to primjenjivo.

Članak 93.

(1) Ništetan je svaki prijeboj tražbine prema UAIF-u s tražbinama koje pripadaju imovini AIF-a, neovisno o tome jesu li tražbine prema UAIF-u vezane uz upravljanje AIF-om.

(2) Ako drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, ako AIF stekne dionice koje nisu u cijelosti uplaćene, UAIF odgovara vlastitom imovinom za uplatu preostaloga dijela dionica.

Odgovornost UAIF-a

Članak 94. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF je odgovoran AIF-u i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a odnosno prospektom kada je to primjenjivo.

(2) U slučaju da UAIF ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, UAIF odgovara za štetu koja je nanesena imovini AIF-a, a koja je nastala kao posljedica propusta UAIF-a u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti. Ništetna je odredba pravila AIF-a odnosno prospekta kada je primjenjivo, kojom se otklanja pravo ulagatelja na kamatu za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.

(3) UAIF odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje.

(4) UAIF ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

(5) UAIF je dužan pravilima AIF-a predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 217. stavka 6. ovoga Zakona, zatim za slučaj štete koja je nanesena imovini AIF-a kao posljedica propusta UAIF-a u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i za slučaj štete koja ulagateljima nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela AIF-a ili zbog propuštanja otkupa udjela AIF-a, na način predviđen člankom 165. ovoga Zakona.

(6) Postupke naknade štete iz stavka 5. ovoga članka mora revidirati revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja AIF-a.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije razrađuje okolnosti i postupak naknade štete i njegovo provođenje, a posebno:

1. pojedinosti postupka naknade štete, minimalnu visinu pogrešnog izračuna vrijednosti udjela nakon koje se provodi postupak naknade štete, kao i pojedinosti pojednostavnjenog postupka naknade štete kod nedostatka određene visine za ukupnu štetu

2. mjere naknade štete koje treba poduzeti prema ulagateljima i/ili AIF-u te bagatelne granice u kojima bi takve mjere naknade štete prouzrokovale nerazmjeran trošak

3. obveze obavještavanja prema Agenciji, a ako AIF-om upravlja UAIF iz druge države članice, onda i prema nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a

4. obveze informiranja ulagatelja

5. sadržaj i izradu plana naknade štete koji se treba izraditi te pojedinosti mjera naknade štete i

6. sadržaj i opseg revizije plana naknade štete i mjera naknade štete od strane revizora.

Ostvarivanje zahtjeva i prava UAIF-a

Članak 95.

(1) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(2) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime a za račun AIF-a podnijeti pravni lijek, ako je pokrenut postupak ovrhe nad imovinom AIF-a u odnosu na zahtjeve i potraživanja za koja ne jamči i ne odgovara AIF. U tom slučaju ulagatelji nemaju mogućnost podnošenja takvog pravnog lijeka.

Dostava podataka ulagateljima

Članak 96.

Kada je ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona propisano da je UAIF dužan ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju, UAIF može dostaviti podatke i putem elektroničke pošte, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ulagatelj je dostavio UAIF-u valjanu adresu elektroničke pošte i

2. ulagatelj je odabrao takav način dostave podataka.

 

DIO PETI   ZATVORENI AIF S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Članak 97. (NN 21/18, 110/21)

(1) U skladu s člankom 4. točkom 5. podtočkom a) ovoga Zakona, samo se zatvoreni AIF može osnovati kao pravna osoba, i to dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću ili komanditno društvo.

(2) Zatvoreni AIF s pravnom osobnošću može imati vanjski UAIF ili se može osnovati bez vanjskog UAIF-a, kao zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem.

(3) Kada zatvoreni AIF s pravnom osobnošću ima vanjski UAIF, UAIF upravlja i raspolaže imovinom zatvorenog AIF-a i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u ime i za račun AIF-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a odnosno prospektom kada je to primjenjivo.

(4) Na zatvoreni AIF s pravnom osobnošću primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(5) Izraz »zatvoreni alternativni investicijski fond« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja mogu koristiti samo zatvoreni AIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije.

Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva

Članak 98. (NN 21/18, 110/21)

(1) Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva ima statut i pravila.

(2) Statut zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva sadržava odredbe propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava javnom ili privatnom ponudom svojih dionica i ulaganja tih sredstava u skladu sa Zakonom, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na upis i uplatu dionica zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) Dionice zatvorenog AIF-a uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.

(6) Dionice zatvorenog AIF-a izdaju se u nematerijaliziranom obliku u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, glase na ime i dioničarima daju prava utvrđena ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom.

Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću

Članak 99.

(1) Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću ima društveni ugovor i pravila.

(2) Društveni ugovor zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću sadržava odredbe propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom poslovnih udjela i ulaganja tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i društvenim ugovorom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na unos temeljnih uloga u zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(5) Temeljni ulozi zatvorenog AIF-a uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćeni prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.

AIF osnovan u obliku komanditnog društva

Članak 99.a (NN 21/18, 110/21)

(1) AIF osnovan u obliku komanditnog društva ima društveni ugovor i pravila.

(2) Društveni ugovor AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva sadržava odredbe propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom poslovnih udjela i ulaganja tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i društvenim ugovorom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na unos temeljnih uloga u AIF osnovan u obliku komanditnog društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(5) Temeljni ulozi AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćeni prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.

Uprava zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF

Članak 100. (NN 21/18, 110/21)

(1) Zatvoreni AIF s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF nema upravu kao zaseban organ društva, jer obveze i ovlasti koje prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava obnaša uprava dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću, a kod zatvorenih AIF-ova obnaša uprava vanjskog UAIF-a koji upravlja tim zatvorenim AIF-om.

(2) UAIF vodi poslove zatvorenog AIF-a iz stavka 1. ovoga članka i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor zatvorenog AIF-a.

(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva kojim upravlja vanjski UAIF može imati samo jednog komplementara koji mora biti pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću.

(4) Komplementar AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva kojim upravlja vanjski UAIF nema upravu kao zaseban organ društva, jer obveze i ovlasti koje prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava obnaša uprava dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću, a kod komplementara AIF-ova osnovanih u obliku komanditnog društva obnaša uprava vanjskog UAIF-a koji upravlja tim AIF-om.

Uprava zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem

Članak 101. (NN 21/18, 110/21)

(1) Uprava odnosno komplementar zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem vodi poslove zatvorenog AIF-a i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor ili drugi organ odnosno članovi zatvorenog AIF-a u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Na upravu odnosno komplementara zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 41. do 48. ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.   NADZORNI ODBOR ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU KOJIM UPRAVLJA VANJSKI UAIF

Članak 102. (NN 21/18, 83/23)

(1) Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću osnovanog kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću kojim upravlja vanjski UAIF moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina AIF-a u skladu s investicijskom strategijom tog AIF-a.

(2) Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a iz stavka 1. ovoga članka imenuju se na razdoblje od najviše četiri godine te mogu biti ponovno imenovani.

(3) Nadzorni odbor zatvorenog AIF-a iz stavka 1. ovoga članka koji je osnovan u obliku dioničkog društva:

a) ima najmanje pet članova, ako se udjeli AIF-a nude javnom ponudom, ili

b) ima najmanje tri člana, ako se udjeli AIF-a nude privatnom ponudom.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta kojima članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF moraju udovoljavati.

Članak 103.

U godišnjim financijskim izvještajima zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih dionica odnosno poslovnih udjela kojih je pojedini član nadzornog odbora imatelj u zatvorenom AIF-u. Članovima nadzornog odbora nije dopušteno primanje nikakve nagrade od izdavatelja financijskih instrumenata u koje zatvoreni AIF ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na temelju ugovora o radu.

Članak 104.

(1) Svi članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF isključivo zajednički zastupaju zatvoreni AIF prema UAIF-u.

(2) Osim ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF nadležan je i za:

1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje zatvorenom AIF-u pružaju usluge

2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom

3. sklapanje ugovora s vanjskim UAIF-om iz članka 106. ovoga Zakona

4. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama ovoga Zakona, pravilima, prospektom kada je to primjenjivo, statutom odnosno društvenim ugovorom te ciljevima i ograničenjima ulaganja zatvorenog AIF-a

5. davanja suglasnosti na odluku kojom se glavnoj skupštini zatvorenog AIF-a predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem dionica zatvorenog AIF-a odnosno skupštini zatvorenog AIF-a predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem poslovnih udjela

6. prijavljivanje Agenciji svakog propusta zatvorenog AIF-a i depozitara u pridržavanju ovoga Zakona i mjerodavnih propisa

7. utvrđivanje financijskih izvještaja zatvorenog AIF-a, prema prijedlogu UAIF-a

8. donošenje odluke o prijenosu upravljanja zatvorenim AIF-om na drugi UAIF i izboru UAIF-a preuzimatelja i

9. obavljanje poslova vezanih uz prisilni prijenos upravljanja zatvorenog AIF-a na drugi UAIF.

Glavna skupština odnosno skupština zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću

Članak 105. (NN 21/18, 110/21)

(1) Glavna skupština odnosno skupština zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću osnovanog u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću, glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini odnosno skupštini zatvorenog AIF-a pri odlučivanju donosi sljedeće odluke:

1. povećanje godišnje naknade UAIF-u, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu i/ili pravilima zatvorenog AIF-a

2. promjena ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti zatvorenog AIF-a u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u prospektu, pravilima, statutu i/ili društvenom ugovoru

3. stjecanje vlastitih dionica zatvorenog AIF-a radi njihova povlačenja

4. ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, produljenje trajanja zatvorenog AIF-a u odnosu na razdoblje navedeno u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo

5. ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, odluku o prestanku zatvorenog AIF-a prije datuma prestanka određenog u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo

6. statusne promjene zatvorenog AIF-a

7. otkaz ugovora o upravljanju s UAIF-om

8. likvidacija zatvorenog AIF-a i/ili

9. suglasnost na odluku nadzornog odbora iz članka 104. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona.

(2) Ako su vanjski UAIF ili osoba koja je s njime usko povezana dioničari odnosno imatelji poslovnih udjela zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja taj UAIF, na glavnoj skupštini odnosno skupštini zatvorenog AIF-a ne mogu ostvarivati pravo glasa iz tih dionica odnosno poslovnih udjela kada je riječ o pitanjima koja su od interesa za UAIF ili povezanu osobu.

Ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF

Članak 106. (NN 21/18, 110/21)

(1) Ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF sklapa se u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme.

(2) Prilikom sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka zatvoreni AIF prema UAIF-u, u skladu s odredbama ovoga Zakona i mjerodavnih propisa, zajednički zastupaju:

a) svi članovi njegova nadzornog odbora, ako je AIF osnovan u obliku dioničkog društva

b) ako je AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću, članovi nadzornog odbora ako društvo s ograničenom odgovornošću ima nadzorni odbor, a kada ga prema ovom Zakonu ne mora imati, članovi uprave.

(3) Ugovorom o upravljanju iz stavka 1. ovoga članka, UAIF se obvezuje upravljati zatvorenim AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona, podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a, prospektom kada je to primjenjivo, statutom i/ili društvenim ugovorom zatvorenog AIF-a, dok se zatvoreni AIF obvezuje plaćati UAIF-u naknadu za upravljanje, u visini i rokovima određenima pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te podmiriti druge troškove UAIF-a predviđene pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(4) UAIF je dužan, u skladu s člankom 210. ovoga Zakona, obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju iz stavka 1. ovoga članka.

Društveni ugovor AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva

Članak 106.a (NN 21/18, 110/21)

(1) AIF osnovan u obliku komanditnog društva mora društvenim ugovorom posebno urediti način donošenja odluka u skladu s odredbama članka 105. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Vanjski UAIF ili osoba koja je s njime usko povezana ne mogu ostvarivati pravo glasa kao komanditori u AIF-u s pravnom osobnošću kojim upravlja taj UAIF kada je riječ o pitanjima koja su od interesa za UAIF ili s njim usko povezanu osobu.

(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva mora društvenim ugovorom posebno urediti način sklapanja ugovora o upravljanju AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF, uključujući i način zastupanja prilikom sklapanja ugovora o upravljanju AIF-om, u skladu s odredbama članka 106. ovoga Zakona.

Članak 107. (NN 21/18, 110/21)

(1) Vanjski UAIF može otkazati ugovor o upravljanju uz otkazni rok od tri mjeseca ako statut odnosno društveni ugovor zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću ne predviđa dulji otkazni rok koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(2) Zatvoreni AIF kojim upravlja vanjski UAIF može otkazati ugovor o upravljanju uz otkazni rok od tri mjeseca ako statut odnosno društveni ugovor zatvorenog AIF-a ne predviđa dulji otkazni rok koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(3) Zatvoreni AIF je dužan istekom otkaznog roka iz stavka 2. ovoga članka prenijeti upravljanje na novi UAIF, u protivnom će se provesti likvidacija zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

Osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću

Članak 108. (NN 21/18, 110/21)

(1) Za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću u obliku dioničkog društva, ili društva s ograničenom odgovornošću ili komanditnog društva potrebno je ishoditi odobrenje Agencije. Zatvoreni AIF u obliku dioničkog društva može se osnovati samo sukcesivnim osnivanjem.

(2) Na osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 209., 209.a, 210. i 210.a ovoga Zakona, ovisno o tome nudi li se javnom ili privatnom ponudom, pri čemu zahtjev za osnivanje zatvorenog AIF-a, osim dokumentacije i podataka propisanih člankom 209. stavkom 2. odnosno člankom 209.a stavkom 2. ovoga Zakona, sadržava i:

1. statut odnosno društveni ugovor zatvorenog AIF-a

2. odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora, kada je to primjenjivo, i njihove pisane izjave o prihvaćanju imenovanja

3. ugovor o upravljanju sklopljen između zatvorenog AIF-a i vanjskog UAIF-a i

4. kada je primjenjivo, zahtjev za uvrštenje dionica zatvorenog AIF-a na uređeno tržište te potvrdu uređenog tržišta da dionice zatvorenog AIF-a ispunjavaju uvjete za uvrštenje.

(3) Na osnivanje zatvorenog AIF-u s unutarnjim upravljanjem na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om.

(4) Agencija periodički, na temelju uzorka, obavlja nadzor usklađenosti AIF-a s pravnom osobnošću s privatnom ponudom s obvezujućim odredbama ovoga Zakona koje se odnose na takav AIF.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje zahtjev i dodatnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Članak 109. (NN 21/18, 110/21)

(1) Agencija će odbiti izdati odobrenje za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću u sljedećim slučajevima:

a) ako zatvoreni AIF ne zadovoljava uvjete iz ovoga Zakona ili drugih relevantnih propisa u vezi potrebnoga oblika, dionica, poslovnih udjela ili temeljnog kapitala

b) ako postoji uska povezanost između zatvorenog AIF-a i ostalih fizičkih ili pravnih osoba koja otežava ili onemogućava učinkovito obavljanje nadzora Agencije ili drugih nadležnih tijela ili

c) ako je Agencija ili drugo nadležno tijelo onemogućeno ili mu je otežano učinkovito obavljanje nadzora, zbog zakona i drugih propisa treće države koji reguliraju jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je zatvoreni AIF usko povezan ili zbog poteškoća u njihovoj provedbi.

(2) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću zbog razloga propisanih člankom 211. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Agencija će rješenjem odbaciti zahtjev iz članka 108. ovoga Zakona ako zahtjev sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje po njemu odnosno ako je nerazumljiv ili nepotpun, a UAIF takav nedostatak ne ukloni u roku koji je Agencija ostavila za uklanjanje nedostatka.

 

DIO ŠESTI   EVIDENCIJE ULAGATELJA U AIF I RASPOLAGAJE UDJELOM

POGLAVLJE I.   EVIDENCIJE ULAGATELJA

Vođenje evidencija ulagatelja u zatvoreni AIF s pravnom osobnošću

Članak 110. (NN 21/18, 126/19)

Na vođenje evidencija ulagatelja u zatvoreni AIF s pravnom osobnošću primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

Registar udjela AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 111.

(1) Udjeli u AIF-u bez pravne osobnosti vode se u elektroničkom obliku, a mogu se voditi u registru udjela koji vodi UAIF, središnji depozitorij u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala ili treća osoba kojoj je UAIF delegirao taj administrativni posao.

(2) Udjel u AIF-u može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo ili kreditna institucija udjel drži za račun treće osobe.

(3) Kada se udjeli u AIF-u vode u registru udjela koji vodi UAIF ili druga osoba kojoj je UAIF delegirao taj administrativni posao, UAIF je odgovoran za vođenje toga registra.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje ustrojavanje i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra udjela AIF-a.

Tajnost podataka iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 112. (NN 21/18, 110/21)

(1) Osoba koja vodi registar udjela AIF-a dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama. Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati:

1. na temelju zahtjeva ulagatelja, i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja, bez obzira na odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala u dijelu koji se odnosi na dostupnost podataka iz središnjeg depozitorija

2. kada se radi o AIF-u s privatnom ponudom osnovanom u obliku komanditnog društva, drugim ulagateljima tog AIF-a, ako je takva mogućnost propisana pravilima AIF-a

3. depozitaru

4. osobi koja dokaže pravni interes ili

5. pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) Agencija i UAIF uvijek imaju pravo uvida u registar udjela AIF-a.

Način i uvjeti upisa u registar udjela AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 113. (NN 21/18, 126/19)

(1) Udjel i prava iz udjela u AIF-u stječu se upisom u registar iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rok za upis u registar udjela je sedam radnih dana od dana kada je:

a) u skladu s odredbama članka 84. stavka 3. ovoga Zakona, UAIF, izravno ili putem distributera, zaprimio uredan zahtjev za izdavanje udjela i kada je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF u tom roku nije odbio sklapanje ugovora ili

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 114. ovoga Zakona voditelju registra.

(3) UAIF odnosno voditelj registra dužan je ulagateljima najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u AIF-ovima kojih su imatelji.

(4) Neovisno o odredbi stavka 3. ovoga članka, na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika te na njihov trošak dostavit će im se izvadak o stanju i prometima udjela u AIF-u kojih su imatelji.

 

POGLAVLJE II.   RASPOLAGANJE UDJELOM U AIF-u BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Članak 114.

(1) Imatelj udjela u AIF-u bez pravne osobnosti ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili optereti (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela.

(3) Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova raspolaganja ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv voditelja registra, dužan ispuniti i dostaviti obrazac iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Voditelj registra odbit će upis u registar:

1. ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca iz stavka 2. ovoga članka ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.)

2. ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u prema odredbama i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a te prospekta kada je primjenjivo

3. ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u AIF-u utvrđenom odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a te prospekta kada je primjenjivo ili

4. ako bi se na taj način raspolagalo udjelom u AIF-u koji je manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u AIF-u.

(5) Voditelj registra dužan je čuvati dokumentaciju o raspolaganju udjelima u AIF-u pet godina.

Opoziv raspolaganja udjelom

Članak 115.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje udjelom u AIF-u bez pravne osobnosti može se opozvati, i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela, pod uvjetom:

1. da se opoziva suglasno i u pisanom obliku od strane ulagatelja i treće osobe u čiju se korist raspolaže udjelom i

2. da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego što se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za raspolaganje.

Prava ili tereti na udjelu

Članak 116.

(1) Ako na udjelu u AIF-u bez pravne osobnosti postoje prava ili tereti u korist trećih osoba, udjelom se može raspolagati samo ako je s time suglasna osoba u čiju su korist prava ili tereti na udjelima zasnovani. Raspolaganje imatelja udjela suprotno odredbi ovoga članka je ništetno.

(2) Na udjelu u AIF-u iz stavka 1. ovoga članka može se upisati samo jedno založno pravo.

Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela

Članak 117.

(1) Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela u AIF-u bez pravne osobnosti izdaje se na zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela mora sadržavati:

1. datum stjecanja ili otuđenja udjela

2. naziv, odnosno tvrtku i sjedište AIF-a te tvrtku i sjedište UAIF-a

3. broj udjela u imovini AIF-a na koje glasi potvrda

4. ime i prezime odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela

5. mjesto i datum izdavanja potvrde i

6. potpis ovlaštene osobe UAIF-a. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata iznosa od otkupa udjela u AIF-u doznačuje se imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo.

(4) Kada na temelju dobrovoljnog raspolaganja udjelom u AIF-u, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona dođe do promjene imatelja udjela, na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stjecanju udjela.

(5) Ako stjecatelj stekne udjel u AIF-u na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u prema odredbama i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a te prospekta kada je primjenjivo ili je stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo, UAIF će od istog otkupiti udjel.

(6) Kada ulagatelj koji je vlasnik udjela u AIF-u, UAIF-u odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su UAIF-u potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, i/ili u odnosu na takvog ulagatelja postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima kojima se to uređuje, UAIF može donijeti odluku o otkupu udjela od takvog ulagatelja bez njegove suglasnosti.

 

DIO SEDMI   PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

POGLAVLJE I.PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI UAIF-a IZ REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA AIF-ove IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Trgovanje udjelima AIF-a iz druge države članice
u Republici Hrvatskoj

Članak 118.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji upravlja AIF-om iz druge države članice može trgovati udjelima tog AIF-a na način da se udjeli AIF-a nude profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

(2) Kada je AIF iz stavka 1. ovoga članka napajajući AIF, glavni AIF mora biti AIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice kojim upravlja UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti obavijest o namjeri trgovanja za svaki AIF iz druge države članice čijim udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati, te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

b) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

c) naznaku depozitara AIF-a

d) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

e) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – d) ovoga stavka

f) kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanje distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučajeve kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om.

(5) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti UAIF može li na području Republike Hrvatske započeti s trgovanjem udjelima predmetnog AIF-a.

(6) Ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om ili sam UAIF nije ili neće biti usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti trgovanje udjelima AIF-a u Republici Hrvatskoj.

(7) UAIF može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može započeti s trgovanjem udjelima tog AIF-a u Republici Hrvatskoj.

(9) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(10) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(11) Ako je protivno stavcima 9. i 10. ovoga članka namjeravana promjena provedena odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući, kada je to potrebno, i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

Trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice u drugoj državi članici

Članak 119. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može u drugoj državi članici trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice kojim upravlja na način da ih distribuira profesionalnim ulagateljima u toj državi članici, nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

(2) Kada je AIF iz stavka 1. ovoga članka napajajući AIF, glavni AIF mora biti AIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice kojim upravlja UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti obavijest o namjeri trgovanja za svaki AIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice čijim udjelima namjerava trgovati u drugoj državi članici.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) naznaku države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a na način da ih distribuira profesionalnim ulagateljima

b) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati, te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

c) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

d) naznaku depozitara AIF-a

e) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

f) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – e) ovoga stavka i

g) informacije o uspostavljenim uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a u drugoj državi članici te kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanja distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučaje kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om

h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(5) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka istu elektroničkim putem proslijediti nadležnom tijelu druge države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(6) Agencija će nadležnom tijelu druge države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a na isti način dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje AIF-om s određenom investicijskom strategijom.

(7) Agencija će dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 4. i 6. ovoga članka samo ako je UAIF-ovo upravljanje AIF-om odnosno sam UAIF usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(8) Nakon što Agencija nadležnom tijelu druge države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavaka 4. i 6. ovoga članka, bez odgode će o tome obavijestiti UAIF.

(9) UAIF može započeti s trgovanjem udjelima AIF-a u državi članici domaćinu UAIF-a od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Kada je to primjenjivo, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može početi s trgovanjem udjelima tog AIF-a u državi članici domaćinu UAIF-a.

(11) Za nadzor uvjeta i mehanizama koje je UAIF uspostavio u skladu sa stavkom 4. točkom g) ovoga članka odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(12) Obavijest i dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka, kao i sve promjene te dokumentacije UAIF je Agenciji dužan dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(13) Agencija će potvrdu iz stavka 6. ovoga članka izraditi na engleskom jeziku.

(14) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 12. ovoga članka odgovara UAIF.

(15) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(16) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 15. ovoga članka UAIF-u zabraniti provođenje namjeravane promjene. Agencija će o zabrani provođenja namjeravane promjene obavijestiti nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.

(17) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 15. i 16. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući, kada je potrebno, i zabranu trgovanja udjelima AIF-a, o čemu će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(18) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od mjesec dana o njima obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

Uvjeti za predmarketinške aktivnosti

Članak 119.a (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske i UAIF iz druge države članice mogu u Republici Hrvatskoj provoditi predmarketinške aktivnosti, osim kada informacije koje se iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima:

a) su dovoljne da bi se ulagatelji mogli obvezati na stjecanje udjela određenog AIF-a

b) imaju značajke obrazaca za upis udjela ili sličnih dokumenata, bilo da je riječ o nacrtu bilo konačnom obliku ili

c) imaju značajke prospekta, pravila, osnivačkog akata AIF-a ili dokumenata ponude AIF-a koji još nije osnovan, u konačnom obliku.

(2) Kada se potencijalnim profesionalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje nacrt prospekta ili dokumenta ponude, navedeni dokumenti ne smiju sadržavati informacije koje potencijalnom profesionalnom ulagatelju omogućavaju donošenje odluke o ulaganju te u njima mora biti jasno navedeno da:

a) ne predstavljaju ponudu ili poziv na upis udjela AIF-a

b) se informacije koje su u njima navedene ne mogu smatrati pouzdanima jer nisu potpune i podložne su promjenama.

(3) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni obavijestiti Agenciju o sadržaju predmarketinških aktivnosti ili osobama kojima su bile upućene ili ispunjavati ikakve druge uvjete ili zahtjeve osim onih navedenih u ovome članku prije njihova provođenja.

(4) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka dužni su osigurati da ulagatelji ne stječu udjele AIF-a kroz predmarketinške aktivnosti.

(5) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka dužni su osigurati da ulagatelji s kojima su komunicirali u sklopu predmarketinških aktivnosti udjele AIF-a na koji se odnosila predmarketinška komunikacija mogu steći samo u skladu s uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a iz članaka 118. i 119. i članka 142. ovoga Zakona.

(6) Svi udjeli postojećeg AIF-a u odnosu na koji je UAIF iz stavka 1. ovoga članka provodio predmarketinške aktivnosti ili AIF-a koji se osnovao kao rezultat predmarketinških aktivnosti, a koje su profesionalni ulagatelji upisali ili stekli u roku od 18 mjeseci nakon što je UAIF započeo s predmarketinškim aktivnostima, smatraju se rezultatom trgovanja i na njih se primjenjuje obavještavanje Agencije o namjeri trgovanja iz članka 118. stavka 3., članka 119. stavka 3. i članka 142. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je u roku od dva tjedna nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima Agenciji dostaviti neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim sredstvima u kojem je potrebno navesti:

a) države članice u kojima se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti

b) razdoblja tijekom kojih se predmarketinške aktivnosti provode ili su se provodile

c) kratak opis predmarketinških aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskih strategijama

d) popis AIF-ova ili podfondova krovnog AIF-a koji jesu ili su bili predmet predmarketinških aktivnosti, kada je to primjenjivo.

(8) Agencija će bez odgode o informacijama iz stavka 7. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj UAIF provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti.

(9) Kada UAIF iz druge države članice provodi predmarketinške aktivnosti u Republici Hrvatskoj, Agencija može od nadležnog tijela matične države tog UAIF-a zatražiti dodatne informacije o predmarketinškim aktivnostima koje se provode ili su se provodile u Republici Hrvatskoj.

(10) Osim UAIF-a, predmarketinške aktivnosti u njegovo ime, u skladu s uvjetima iz ovoga članka, u Republici Hrvatskoj može provoditi isključivo:

a) investicijsko društvo kako je definirano zakonom koji uređuje tržište kapitala

b) kreditna institucija kako je definirana zakonom koji uređuje tržište kapitala

c) društvo za upravljanje UCITS fondovima kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

d) drugi UAIF iz Republike Hrvatske ili iz druge države članice

e) vezani zastupnik kako je definiran zakonom koji uređuje tržište kapitala.

(11) UAIF je dužan primjereno dokumentirati sve aktivnosti, informacije i dokumente povezane s provedenim predmarketinškim aktivnostima.

Povlačenje obavijesti o trgovanju

Članak 119.b (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može povući obavijest o trgovanju udjelima iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona u odnosu na sve ili dio AIF-ova te u odnosu na sve ili pojedinu državu članicu domaćina UAIF-a.

(2) UAIF koji želi povući obavijest iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona mora dostaviti obavijest Agenciji i uz obavijest priložiti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

a) da je UAIF, osim za zatvorene AIF-ove i Europske fondove za dugoročna ulaganja kako su definirani Uredbom (EU) 2015/760, dao opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela AIF-a na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je obavijest povučena, bez odbitka ili naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) da je ponuda iz točke a) ovoga stavka javno dostupna najmanje 30 radnih dana te da ju je UAIF, izravno ili preko financijskih posrednika, pojedinačno uputio svim ulagateljima u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je obavijest povučena, a čiji mu je identitet poznat

c) da je UAIF na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje AIF-ova i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF, što uključuje i elektronička sredstva, objavio namjeru povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona i naveo AIF i državu članicu domaćina UAIF-a u odnosu na koje se obavijest povlači

d) da je UAIF izmijenio ili raskinuo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo novo, daljnje, izravno ili neizravno distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona UAIF je dužan prestati s novom ili daljnjom, izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je povučena obavijest u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je povučena obavijest.

(4) Agencija će provjeriti je li obavijest iz stavka 2. ovoga članka potpuna te će je najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja potpune obavijesti iz stavka 2. ovoga članka proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a navedene u stavku 2. točki c) ovoga članka i ESMA-i.

(5) Agencija će o prosljeđivanju obavijesti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka bez odgode obavijestiti UAIF.

(6) U razdoblju od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona UAIF-u je zabranjeno provoditi predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a koji je naveden u stavku 2. točki c) ovoga članka ili u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju, u državi članici domaćinu UAIF-a navedenoj u stavku 2. točki c) ovoga članka.

(7) UAIF je dužan osigurati ulagateljima koji ostanu imatelji udjela AIF-a navedenog u stavku 2. točki c) ovoga članka i Agenciji pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a.

(8) UAIF može informacije iz stavka 7. ovoga članka osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije.

(9) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a navedenoj u stavku 2. točki c) ovoga članka proslijediti informacije o svim izmjenama dokumenata iz članka 119. stavka 4. točaka c) do f) ovoga Zakona.

Upravljanje AIF-om iz druge države članice izravno ili putem podružnice

Članak 120. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može izravno ili putem podružnice u drugoj državi članici:

a) upravljati AIF-om iz druge države članice, pod uvjetom da ima odobrenje za upravljanje tom vrstom AIF-a, i

b) obavljati pomoćne djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona za koje ima odobrenje za rad.

(2) UAIF iz Republike Hrvatske koji prvi put namjerava obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka na području određene države članice mora Agenciji dostaviti:

a) naznaku države članice u kojoj namjerava obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka izravno ili putem podružnice i

b) program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati, uključujući naznaku AIF-a ili vrste AIF-a kojima namjerava upravljati.

(3) Kada UAIF iz stavka 1. ovoga članka namjerava osnovati podružnicu, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti i sljedeće:

a) organizacijsku strukturu podružnice

b) adresu u matičnoj državi članici AIF-a s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju i

c) imena i kontakte osoba odgovornih za poslovanje podružnice.

(4) Agencija će u roku od mjesec dana od zaprimanja uredne dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka odnosno u roku od dva mjeseca od zaprimanja uredne dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a.

(5) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za rad.

(6) Agencija će dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka samo ako je upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(7) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a proslijedi potpunu dokumentaciju iz stavka 2. i potvrdu iz stavka 5. ovoga članka, bez odgode će o tome obavijestiti UAIF.

(8) UAIF iz Republike Hrvatske može početi obavljati djelatnost u državi članici domaćinu UAIF-a od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(9) U slučaju promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavcima 2. ili 3. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(10) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka UAIF-u zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(11) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 9. i 10. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, o čemu će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(12) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(13) Obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, kao i sve promjene te dokumentacije UAIF je Agenciji dužan dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

(14) Agencija će potvrdu iz stavka 5. ovoga članka izraditi na engleskom jeziku.

(15) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 13. ovoga članka odgovara UAIF.

POGLAVLJE II.   OBAVLJANJE DJELATNOSTI UAIF-a IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 121. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, obavljati djelatnosti za koje je od nadležnog tijela matične države članice UAIF-a dobio odobrenje sukladno propisu kojim se u pravni poredak te države članice prenose odredbe Direktive 2011/61/EU.

(2) UAIF iz druge države članice može obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka od dana primitka obavijesti od nadležnog tijela matične države članice UAIF-a da je ono Agenciji proslijedilo obavijest i svu dokumentaciju koja odgovara onoj iz članka 120. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona odnosno, kada je to primjenjivo, članka 120. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onom vrstom AIF-a za koju ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice UAIF-a.

(4) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama članaka 52. i 54. ovoga Zakona.

(5) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja AIF-om dužan je primjenjivati i druge relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE III.   PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI UAIF-a IZ REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA TREĆE DRŽAVE

Članak 122.

UAIF iz Republike Hrvatske može osnovati i/ili upravljati AIF-om iz treće države, pri čemu udjelima tog AIF-a ne smije trgovati na području Republike Hrvatske niti druge države članice, uz uvjet da:

a) se pridržava svih odredbi ovoga Zakona, osim odredbi dijela jedanaestoga ovoga Zakona kojim se uređuje depozitar i odredbi dijela desetoga poglavlja III. ovoga Zakona kojim se uređuje financijsko izvještavanje AIF-a, u odnosu na taj AIF iz treće države i

b) da su uspostavljeni odgovarajući postupci suradnje između Agencije i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici preko putovnice

Članak 123.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji namjerava profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici distribuirati udjele AIF-ova iz treće države kojima upravlja i udjele napajajućeg AIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji ne ispunjava uvjete iz članka 118. stavka 2. ovoga Zakona dužan je pridržavati se svih odredbi ovoga Zakona, osim odredbi članaka 118. – 121. ovoga Zakona.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, moraju se ispuniti i sljedeći uvjeti:

a) postoje odgovarajući postupci suradnje između Agencije i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona

b) treća država u kojoj je osnovan AIF nije uvrštena na popis FATF-a kao država ili teritorij koji ne surađuje i

c) treća država u kojoj je osnovan AIF potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom i svakom drugom državom članicom u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države, koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ova modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije, uključujući sve multilateralne porezne sporazume.

UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

Članak 124. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj namjerava profesionalnim ulagateljima distribuirati udjele AIF-a iz treće države kojim upravlja dužan je za svaki takav AIF Agenciji dostaviti obavijest.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati, te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

b) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

c) naznaku depozitara AIF-a

d) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

e) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – d) ovoga stavka

f) kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanje distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučajeve kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti UAIF može li na području Republike Hrvatske započeti s trgovanjem udjelima AIF-a navedenog u obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu će Agencija zabraniti trgovanje udjelima predmetnog AIF-a samo ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om ili sam UAIF nije ili neće biti usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(4) UAIF može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz treće države kojim upravlja od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 3. ovoga članka u kojoj ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću. UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o početku trgovanja udjelima AIF-a iz treće države kojim upravlja u Republici Hrvatskoj.

(5) Agencija će obavijestiti ESMA-u o tome da UAIF može započeti s trgovanjem udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja u Republici Hrvatskoj.

(6) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(7) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(8) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 6. i 7. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući, kada je to potrebno, i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

(9) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti ESMA-u i kada je to primjenjivo nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a, ako se promjene odnose na prestanak trgovanja udjelima određenog AIF-a ili na trgovanje udjelima dodatnih AIF-ova.

UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz treće države u drugoj državi članici

Članak 125. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji u drugoj državi članici namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države kojima upravlja dužan je za svaki takav AIF Agenciji dostaviti obavijest.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) naznaku države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a

b) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

c) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

d) naznaku depozitara AIF-a

e) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

f) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – f) ovoga stavka i

g) informacije o uspostavljenim uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a u drugoj državi članici te kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanje distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučajeve kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om

h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka istu elektroničkim putem proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(4) Agencija će nadležnom tijelu države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a na isti način dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje AIF-om s određenom investicijskom strategijom.

(5) Agencija će dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka samo ako je UAIF-ovo upravljanje AIF-om odnosno sam UAIF usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(6) Nakon što Agencija nadležnom tijelu druge države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, bez odgode će o tome obavijestiti UAIF.

(7) UAIF može započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz treće države u državi članici domaćinu UAIF-a od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Agencija će obavijestiti ESMA-u da UAIF iz Republike Hrvatske može započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz treće države u državi članici domaćinu UAIF-a.

(9) Za nadzor postupaka koje je UAIF uspostavio u skladu sa stavkom 2. točkom g) ovoga članka odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(10) Obavijest i dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i sve promjene te dokumentacije UAIF je Agenciji dužan dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

(11) Agencija će potvrdu iz stavka 4. ovoga članka izraditi na engleskom jeziku.

(12) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 11. ovoga članka odgovara UAIF.

(13) U slučaju značajnih promjena bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 124. stavaka 6. – 9. ovoga Zakona.

(14) Ako nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a odbije zahtjev za razmjenu informacija u skladu s regulatornim tehničkim standardima iz članka 35. stavka 14. Direktive 2011/61/EU, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Trgovanje udjelima AIF-ova iz Republike Hrvatske u trećoj državi

Članak 126.

(1) Trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi može provoditi samo:

a) UAIF iz Republike Hrvatske koji ima odobrenje Agencije za upravljanje tim AIF-om

b) UAIF iz druge države članice koji ima odobrenje Agencije za upravljanje tim AIF-om i

c) UAIF iz treće države članice koji ima odobrenje Agencije ili nadležnog tijela druge države članice koja mu je referentna država članica za upravljanje tim AIF-om.

(2) UAIF iz stavka 1. ovoga članka koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i u obavijesti navesti:

1. treću državu u kojoj namjerava trgovati udjelima

2. program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati u toj državi

3. točan opis načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja

4. točan opis objavljivanja dokumentacije i informacija u toj državi i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja

5. točan opis poslovnih odnosa koje je uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u toj državi i

6. popis AIF-ova čijim udjelima namjerava trgovati u toj državi.

(3) Agencija može zabraniti UAIF-u iz stavka 1. ovoga članka trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi ako postoji sumnja o neprikladnosti načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja, obavještavanja ulagatelja te poslovnih odnosa koje je UAIF uspostavio u vezi s trgovanjem udjelima u trećoj državi.

(4) Agencija može zabraniti UAIF-u iz stavka 1. ovoga članka trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi i ako, s obzirom na propise treće države u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) UAIF iz stavka 1. ovoga članka će najkasnije u roku od tri radna dana od početka trgovanja udjelima AIF-a u trećoj državi o tome obavijestiti Agenciju.

(6) Ako UAIF iz stavka 1. ovoga članka namjerava promijeniti neke od činjenica i okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

POGLAVLJE IV.   IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-u IZ TREĆE DRŽAVE KOJI NAMJERAVA UPRAVLJATI EU AIF-om I/ILI NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE TRGOVATI UDJELIMA AIF-a KOJIM UPRAVLJA

Obveze UAIF-a iz treće države

Članak 127.

(1) UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-om iz Republike Hrvatske i/ili iz druge države članice ili koji na području Republike Hrvatske i/ili druge države članice u skladu s člancima 137. – 139. ovoga Zakona namjerava trgovati udjelima AIF-a kojim upravlja mora dobiti odobrenje za rad od Agencije, ako je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-a iz treće države.

(2) UAIF iz treće države koji namjerava zatražiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka dužan je pridržavati se svih odredbi ovoga Zakona, osim članaka 118. – 121. ovoga Zakona.

(3) Ako je obveza iz stavka 2. ovoga članka nespojiva s pravom treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF iz treće države čijim udjelima namjerava trgovati, UAIF se nije dužan pridržavati pojedinih odredbi ovoga Zakona ako dokaže:

a) da nije moguće istodobno se pridržavati odredbi ovoga Zakona i propisa treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF iz treće države čijim udjelima namjerava trgovati

b) propisi treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF predviđaju ekvivalentne odredbe koje imaju istu regulatornu svrhu i nude jednaku razinu zaštite ulagateljima relevantnog AIF-a i

c) UAIF i/ili AIF iz treće države usklađen je s ekvivalentnom odredbom iz točke b) ovoga stavka.

(4) UAIF iz treće države koji namjerava zatražiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka dužan je imenovati pravnog zastupnika iz Republike Hrvatske koji će biti osoba za kontakt tog UAIF-a u Europskoj uniji i zadužen za svaku službenu korespondenciju između Agencije odnosno nadležnih tijela drugih država članica i UAIF-a te ulagatelja iz Republike Hrvatske i drugih država članica u relevantni AIF i UAIF-a. Pravni zastupnik zajedno s UAIF-om obavlja funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima vezano za upravljanje i trgovanje udjelima relevantnog AIF-a.

Utvrđivanje referentne države članice UAIF-a iz treće države

Članak 128.

(1) Referentna država članica UAIF-a iz treće države utvrđuje se na sljedeći način:

a) ako UAIF iz treće države namjerava upravljati samo jednim AIF-om ili s nekoliko AIF-ova osnovanih u Republici Hrvatskoj, a ne namjerava trgovati udjelima niti jednog AIF-a u skladu s člancima 137. – 139. ovoga Zakona, tada se Republika Hrvatska smatra referentnom državom članicom toga UAIF-a te je Agencija nadležna za postupak izdavanja odobrenja za rad i nadzor UAIF-a

b) ako UAIF iz treće države namjerava upravljati s nekoliko AIF-ova osnovanih u različitim državama članicama, a ne namjerava trgovati udjelima niti jednog AIF-a u skladu s člancima 137. – 139. ovoga Zakona, tada je referentna država članica UAIF-a iz treće države:

1. država članica u kojoj je osnovana većina AIF-ova ili

2. država članica u kojoj se upravlja najvećim dijelom imovine

c) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz države članice u samo jednoj državi članici, referentna država članica je:

1. ako AIF ima odobrenje za rad od države članice, matična država članica AIF-a ili država članica u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a ili

2. ako AIF nema odobrenje za rad niti jedne države članice, država članica u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a

d) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz treće države u samo jednoj državi članici, referentna država je ta država članica

e) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz države članice, ali u različitim državama članicama, referentna država članica je:

1. ako AIF ima odobrenje za rad od države članice, matična država članica AIF-a ili jedna od država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje ili

2. ako AIF nema odobrenje za rad niti jedne države članice, jedna od država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje

f) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz treće države, ali u različitim državama članicama, referentna država članica je jedna od tih država članica

g) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima nekoliko AIF-ova iz država članica na području Europske unije, referentna država članica je:

1. ako su ti AIF-ovi osnovani u istoj državi članici, matična država članica tih AIF-ova ili država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova ili

2. ako ti AIF-ovi nisu osnovani u istoj državi članici, država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova

h) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima nekoliko AIF-ova iz država članica i nekoliko AIF-ova iz trećih država, ili udjelima nekoliko AIF-ova iz trećih država na području Europske unije, referentna država članica je država članica u kojoj namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova.

(2) Na postupak utvrđivanja referentne države članice primjenjuju se odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(3) U skladu s kriterijima iz stavka 1. točke b), točke c) podtočke 1., točke e), točke f) i točke g) podtočke 1. moguće je da više država članica ispunjava uvjete za referentnu državu članicu UAIF-a iz treće države.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-ovima iz država članica bez trgovanja njihovim udjelima i/ili koji na području država članica namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja u skladu s člancima 137. – 139. ovoga Zakona dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji, ako je Republika Hrvatska jedna od mogućih referentnih država članica, kao i nadležnim tijelima ostalih mogućih referentnih država članica, kako bi se među njima odredila referentna država članica UAIF-a iz treće države.

(5) Agencija i nadležna tijela ostalih država članica iz stavka 4. ovoga članka će u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad zajednički donijeti odluku o referentnoj državi članici UAIF-a iz treće države.

(6) Ako Republika Hrvatska bude utvrđena referentnom državom članicom UAIF-a iz treće države, Agencija će u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka o tome obavijestiti UAIF iz treće države.

(7) Ako Agencija i nadležna tijela drugih država članica ne donesu odluku o referentnoj državi članici UAIF-a u roku iz stavka 5. ovoga članka ili ako Agencija ne obavijesti UAIF o odluci u roku iz stavka 6. ovoga članka, UAIF iz treće države može samostalno odabrati referentnu državu članicu u skladu s kriterijima iz ovoga članka.

(8) Ako se Republika Hrvatska odredi kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, isti je dužan dokazati Agenciji svoju namjeru razvijanja učinkovitog trgovanja u Republici Hrvatskoj udjelima AIF-ova kojima upravlja dostavljanjem svoje strategije trgovanja udjelima.

Članak 129.

(1) UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-ovima iz Republike Hrvatske i/ili druge države članice bez trgovanja njihovim udjelima i/ili koji na području Europske unije namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja, u skladu s člancima 137. – 139. ovoga Zakona, mora Agenciji podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja za rad, ako je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-a iz treće države.

(2) Nakon što Agencija zaprimi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, utvrdit će je li izbor Republike Hrvatske kao referentne države članice u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona.

(3) Ako Agencija ocijeni da odabir Republike Hrvatske kao referentne države članice nije u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona, odbit će zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, uz navođenje objašnjenja za odbijanje, te o tome može obavijestiti ESMA-u.

(4) Ako Agencija ocijeni da je Republika Hrvatska izabrana kao referentna država članica u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona, o tome će obavijestiti ESMA-u i zatražiti savjet o ocjeni Agencije.

(5) U obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Agencija će ESMA-i dostaviti obrazloženje UAIF-a o izboru Republike Hrvatske kao referentne države članice i podatke o strategiji distribucije udjela.

(6) U roku od mjesec dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka ESMA izdaje Agenciji savjet o ocjeni Agencije.

(7) Rok iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona o obavještavanju podnositelja zahtjeva o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prekida se za vrijeme dok Agencija ne zaprimi savjet ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka, o tome će obavijestiti ESMA-u, navodeći razloge.

(9) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka, a UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja i u drugim državama članicama, Agencija će o razlozima izdavanja odobrenja za rad obavijestiti nadležna tijela tih država članica te kada je to primjenjivo i nadležna tijela matičnih država članica AIF-ova kojima upravlja UAIF iz treće države.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a iz treće države

Članak 130.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 131. ovoga Zakona, Agencija će odbiti izdati odobrenje za rad UAIF-u iz treće države ako nisu ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti:

a) Republika Hrvatska je odabrana kao referentna država članica u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona, Agenciji su dostavljeni podaci o strategiji distribucije udjela te je proveden postupak iz članka 129. ovoga Zakona

b) UAIF je imenovao pravnog zastupnika iz Republike Hrvatske

c) pravni zastupnik će, zajedno s UAIF-om, biti osoba za kontakt za ulagatelje u relevantne AIF-ove, ESMA-u, Agenciju i nadležna tijela drugih država članica, u vezi s djelatnostima za koje UAIF ima odobrenje na području Europske unije

d) pravni zastupnik mora biti osposobljen za obavljanje funkcije usklađenosti s relevantnim propisima u skladu s ovim Zakonom

e) uspostavljeni su odgovarajući postupci suradnje između Agencije, nadležnog tijela matične države članice AIF-a kojim UAIF iz treće države upravlja i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan UAIF, kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona

f) treća država u kojoj je osnovan UAIF nije uvrštena na popis FATF-a kao država ili teritorij koji ne surađuje

g) treća država u kojoj je osnovan UAIF potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ova modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije, uključujući sve multilateralne porezne sporazume i

h) nadzorne ovlasti Agencije iz ovoga Zakona nisu onemogućene zakonima treće države niti ovlastima nadležnog tijela treće države.

(2) Ako nadležno tijelo matične države članice AIF-a u razumnom roku ne zaključi tražene postupke suradnje iz stavka 1. točke e) ovoga članka, Agencija može o tome obavijestiti ESMA-u.

(3) Kada je druga država članica utvrđena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, a Agencija se ne slaže s procjenom o primjeni odredbi koje su istovjetne s onima iz stavka 1. točaka
a) – f) i h) ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Članak 131. (NN 21/18, 83/23)

(1) Na izdavanje odobrenja za rad UAIF-u iz treće države na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 11. – 14. i
22. – 37. ovoga Zakona, uz iznimku da članak 29. stavak 1. točka c) ne dovodi u pitanje primjenu članka 127. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Osim podataka navedenih u članku 29. ovoga Zakona, UAIF iz treće države dužan je dostaviti i:

a) obrazloženje izbora Republike Hrvatske kao referentne države članice u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona s podacima o strategiji distribucije udjela

b) popis odredbi ovoga Zakona koje su nespojive s pravom treće države u kojoj je osnovan UAIF ili AIF čijim udjelima namjerava trgovati na području Europske unije, u skladu s člankom 127. stavkom 3. ovoga Zakona

c) pisani dokaz koji se temelji na regulatornim tehničkim standardima koje donese ESMA, da propisi treće države predviđaju pravila ekvivalentna odredbama ovoga Zakona koje su nespojive s pravom treće države, koje imaju istu regulatornu svrhu i nude jednaku razinu zaštite ulagateljima relevantnih AIF-ova, i da je UAIF usklađen s tim ekvivalentnim pravilima

d) pisani dokaz iz točke c) ovoga stavka mora sadržavati i pravno mišljenje o postojanju nespojivih obveznih odredbi u propisima treće države, uključujući i opis regulatorne svrhe ekvivalentnih pravila i načina zaštite ulagatelja u relevantne AIF-ove koje im ista pružaju i

e) naznaku pravnog zastupnika UAIF-a i njegovo sjedište.

(3) Podatke iz članka 209.a ovoga Zakona UAIF je dužan dostaviti za AIF-ove iz Republike Hrvatske i/ili druge države članice kojima namjerava upravljati i za AIF-ove kojima upravlja, a čijim udjelima namjerava trgovati na području Europske unije s europskom putovnicom.

(4) Kada je druga država članica utvrđena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, a Agencija se ne slaže s izdanim odobrenjem za rad koje je izdala referentna država članica, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Članak 132.

(1) Ako Agencija ocijeni da UAIF, sukladno članku 127. stavku 3. ovoga Zakona, ne mora u cijelosti biti usklađen s odredbama ovoga Zakona, o tome će bez odgode obavijestiti ESMA-u te joj dostaviti podatke iz članka 131. stavka 2. točaka b), c) i d) ovoga Zakona.

(2) U roku od mjesec dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka ESMA izdaje Agenciji savjet o primjeni iznimke za usklađenost s odredbama ovoga Zakona.

(3) Rok iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona o obavještavanju podnositelja zahtjeva o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prekida se za vrijeme dok Agencija ne zaprimi savjet ESMA-e na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 2. ovoga članka, o tome će obavijestiti ESMA-u, navodeći razloge.

(5) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 2. ovoga članka, a UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja i u drugim državama članicama, Agencija će kao referentna država članica UAIF-a o razlozima izdavanja odobrenja za rad obavijestiti nadležna tijela tih država članica.

(6) Kada je druga država članica utvrđena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, a Agencija se ne slaže s njezinom ocjenom koja je istovjetna s onom iz stavka 1. ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Članak 133.

(1) Agencija će bez odgode obavijestiti ESMA-u o svakom izdavanju, promjenama, poništavanju ili ukidanju odobrenja za rad UAIF-u iz treće države kojemu je referentna država članica.

(2) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad koji je odbila te će dostaviti podatke o UAIF-u koji je podnio zahtjev, kao i razloge odbijanja.

(3) Agencija na zahtjev ima pravo uvida u ESMA-in registar podataka o UAIF-ovima iz trećih država koji su podnijeli zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad u državama članicama.

(4) Kada je Agencija određena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države i ESMA donese odluku kojom od Agencije traži da poduzme ili obnovi bilo koju od sljedećih mjera:

a) zabrani trgovanje u Europskoj uniji udjelima ili dionicama AIF-ova kojima upravlja UAIF iz treće države ili udjelima ili dionicama AIF-ova iz treće države kojima upravlja UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice bez odobrenja za rad iz članka 127. stavka 1. ovoga Zakona ili bez obavijesti iz članaka 124. i 125. te 138. i 139. ovoga Zakona

b) uvede ograničenja za UAIF iz treće države u vezi s upravljanjem AIF-om u slučaju prekomjerne koncentracije rizika na specifičnom tržištu na prekograničnoj osnovi

c) uvede ograničenja za UAIF iz treće države u vezi s upravljanjem AIF-om kada njihove djelatnosti potencijalno predstavljaju važan izvor rizika druge ugovorne strane za kreditnu instituciju ili druge institucije značajne za sustav.

(5) Agencija može zatražiti od ESMA-e da razmotri svoju odluku iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 134.

(1) Na utvrđivanje referentne države članice neće utjecati budući poslovni razvoj UAIF-a na području Europske unije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada UAIF promijeni strategiju distribucije udjela unutar dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, a ta promjena bi utjecala na utvrđivanje referentne države članice, dužan je prije provođenja planirane promjene o istoj obavijestiti Agenciju, uz navođenje nove referentne države članice utvrđene u skladu s kriterijima iz članka 128. ovoga Zakona i na temelju nove strategije.

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovoga članka UAIF iz treće države Agenciji je dužan dostaviti novu strategiju trgovanja udjelima i podatke o pravnom zastupniku iz nove referentne države članice i njegovu sjedištu.

(4) Nakon što Agencija zaprimi obavijest iz stavka 2. ovoga članka, procijenit će je li odluka UAIF-a iz stavka 2. ovoga članka opravdana, o čemu će obavijestiti ESMA-u te joj dostaviti obrazloženje UAIF-a o izboru nove referentne države članice i podatke o novoj strategiji distribucije udjela.

(5) U roku od mjesec dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka ESMA Agenciji izdaje savjet o napravljenoj procjeni.

(6) Nakon što Agencija zaprimi savjet ESMA-e iz stavka 5. ovoga članka, obavijestit će UAIF iz treće države, pravnog zastupnika i ESMA-u o svojoj odluci.

(7) U slučaju pozitivne odluke iz stavka 6. ovoga članka Agencija će o promjenama obavijestiti nadležno tijelo nove referentne države članice te mu bez odgode dostaviti presliku odobrenja za rad i nadzornu dokumentaciju UAIF-a iz treće države.

(8) Od dana dostave podataka iz stavka 7. ovoga članka nadležno tijelo nove referentne države članice UAIF-a postaje nadležno za izdavanje, promjene, poništavanje ili ukidanje odobrenja za rad i nadzor UAIF-a iz treće države.

(9) Ako je odluka Agencije iz stavka 6. ovoga članka protivna savjetu ESMA-e iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će o tome, navodeći razloge, obavijestiti:

a) ESMA-u i

b) nadležna tijela drugih država članica u kojima UAIF iz treće države trguje udjelima AIF-ova kojima upravlja te ako je primjenjivo i nadležna tijela matičnih država članica AIF-ova kojima UAIF iz treće države upravlja.

Članak 135.

(1) Kada iz poslovnog razvoja UAIF-a na području Europske unije, unutar dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, proizlazi da UAIF nije poštivao strategiju distribucije udjela koju je dostavio uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, ako je dao lažne iskaze vezano za strategiju distribucije udjela ili prilikom promjene strategije distribucije udjela nije postupio u skladu s člankom 134. ovoga Zakona, Agencija će naložiti UAIF-u iz treće države da izabere novu referentnu državu članicu u skladu sa stvarnom strategijom distribucije udjela, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 134. ovoga Zakona.

(2) Ako UAIF iz treće države ne postupi u skladu s nalogom Agencije iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će mu ukinuti izdano odobrenje za rad.

(3) Kada UAIF iz treće države promijeni strategiju distribucije udjela nakon isteka roka od dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, i zbog toga namjerava promijeniti referentnu državu članicu, može Agenciji podnijeti zahtjev za promjenu referentne države članice, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 134. ovoga Zakona.

(4) Kada je druga država članica utvrđena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, a Agencija se ne slaže s procjenom o utvrđivanju referentne države članice u skladu s odredbama koje su istovjetne s onima iz članka 134. ovoga Zakona i ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Članak 136.

(1) Na sporove između Agencije kada je Republika Hrvatska referentna država članica i UAIF-a iz treće države primjenjuje se hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.

(2) Na sporove između UAIF-a i/ili AIF-a iz treće države i ulagatelja iz Republike Hrvatske u relevantni AIF primjenjuje se hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.

(3) Ako nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a odbije zahtjev za razmjenu informacija u skladu s regulatornim tehničkim standardima iz članka 35. stavka 14. Direktive 2011/61/EU, Agencija se može obratiti ESMA-i.

POGLAVLJE V.   TRGOVANJE UDJELIMA AIF-ova KOJIM UPRAVLJA UAIF IZ TREĆE DRŽAVE S EUROPSKOM PUTOVNICOM

Članak 137. (NN 21/18, 126/19)

(1) Ako UAIF iz treće države ima odobrenje za rad Agencije ili nadležnog tijela druge države članice, smatra se da ima europsku putovnicu te može profesionalnim ulagateljima na području Europske unije distribuirati udjele AIF-ova iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države, kojima upravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, da bi UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, mogao profesionalnim ulagateljima na području Europske unije distribuirati udjele AIF-ova iz treće države kojima upravlja, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) postoje odgovarajući postupci suradnje između Agencije i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF kojim upravlja, kako bi se osigurala barem učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona

b) treća država u kojoj je osnovan AIF nije uvrštena na popis FATF-e kao država ili teritorij koji ne surađuje i

c) treća država, u kojoj je osnovan AIF potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom i svakom drugom državom članicom u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države, koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ova modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije, uključujući sve multilateralne porezne sporazume.

(3) Kada je druga država članica utvrđena kao referentna država članica UAIF-a iz treće države, a Agencija se ne slaže s procjenom o primjeni odredbi koje su istovjetne s onima iz stavka 2. točaka a) i b) ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

(4) UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj upravlja AIF-om, putem podružnice ili izravno, dužan je primjenjivati i druge relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

Članak 138. (NN 21/18, 126/19)

(1) Kada UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj kao svojoj referentnoj državi članici, dužan je Agenciji dostaviti obavijest za svaki takav AIF čijim udjelima namjerava trgovati.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati, te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

b) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

c) naznaku depozitara AIF-a

d) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

e) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – d) ovoga stavka

f) kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanje distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučajeve kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti UAIF može li na području Republike Hrvatske započeti s trgovanjem udjelima AIF-a navedenog u obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om ili sam UAIF nije ili neće biti usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti trgovanje udjelima AIF-a u Republici Hrvatskoj.

(5) UAIF može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 3. ovoga članka u kojoj ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću. UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o početku trgovanja udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj.

(6) Agencija će obavijestiti ESMA-u i nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države na području Republike Hrvatske.

(7) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(8) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(9) Ako je protivno stavcima 7. i 8. ovoga članka namjeravana promjena provedena odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući kada je to potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

(10) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti ESMA-u i kada je to primjenjivo nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a, ako se promjene odnose na prestanak trgovanja udjelima određenog AIF-a ili na trgovanje udjelima dodatnih AIF-ova.

Članak 139. (NN 21/18, 110/21)

(1) Kada UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, u drugoj državi članici namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države, dužan je Agenciji dostaviti obavijest za svaki takav AIF čijim udjelima namjerava trgovati.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) naznaku države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a

b) program planiranih aktivnosti koje UAIF namjerava obavljati, uključujući naznaku i opis AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati te podatak u kojoj je državi AIF osnovan

c) pravila AIF-a odnosno dokument o osnivanju AIF-a

d) naznaku depozitara AIF-a

e) podatak u kojoj je državi osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF

f) sve dodatne informacije u skladu s odredbama kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU, a koje nisu obuhvaćene u točkama a) – e) ovoga stavka i

g) informacije o uspostavljenim uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a u drugoj državi članici te kada je to primjenjivo, informacije o uspostavljenim mehanizmima za sprječavanje distribucije udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući i slučajeve kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om

h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka istu elektroničkim putem proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(4) Agencija će nadležnom tijelu države članice iz stavka 3. ovoga članka na isti način dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje AIF-om s određenom investicijskom strategijom.

(5) Agencija će obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka dostaviti samo ako je UAIF-ovo upravljanje AIF-om i sam UAIF usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(6) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, bez odgode će o tome obavijestiti UAIF.

(7) UAIF iz treće države može u relevantnoj državi članici domaćinu početi trgovati udjelima AIF-a od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 6. ovoga članka u kojoj ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću.

(8) Agencija će obavijestiti ESMA-u i nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države u državi članici domaćinu UAIF-a.

(9) Za nadzor postupaka koje je UAIF uspostavio u skladu sa stavkom 2. točkom g) ovoga članka odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(10) Obavijest i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, kao i sve promjene te dokumentacije UAIF je Agenciji dužan dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(11) Agencija će potvrdu iz stavka 4. ovoga članka izraditi na engleskom jeziku.

(12) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(13) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(14) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 12. i 13. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući kada je to potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

(15) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti ESMA-u i kada je to primjenjivo nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a, ako se promjene odnose na prestanak trgovanja udjelima određenog AIF-a ili na trgovanje udjelima dodatnih AIF-ova.

(16) Ako nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a odbije zahtjev za razmjenu informacija u skladu s regulatornim tehničkim standardima iz članka 40. stavka 14. Direktive 2011/61/EU, Agencija se može obratiti ESMA-i.

 

POGLAVLJE VI.   UAIF IZ TREĆE DRŽAVE KOJI UPRAVLJA AIF-om OSNOVANIM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI KADA JE REPUBLIKA HRVATSKA REFERENTNA DRŽAVA ČLANICA UAIF-a

Članak 140.

(1) UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica može upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, izravno ili putem podružnice, uz uvjet da UAIF ima odobrenje za upravljanje vrstom AIF-a kojom namjerava upravljati.

(2) UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, a koji prvi put namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici mora Agenciji kao nadležnom tijelu njegove referentne države članice dostaviti:

a) naznaku države članice u kojoj namjerava obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka izravno ili osnovati podružnicu i

b) program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati, uključujući naznaku AIF-a ili vrste AIF-a kojom namjerava upravljati.

(3) Kada UAIF iz treće države u drugoj državi članici namjerava osnovati podružnicu, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti i sljedeće:

a) organizacijsku strukturu podružnice

b) adresu u matičnoj državi članici AIF-a, s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju i

c) imena i kontakte osoba odgovornih za poslovanje podružnice.

(4) Agencija će u roku od mjesec dana od zaprimanja uredne dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka odnosno u roku od dva mjeseca od zaprimanja uredne dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a.

(5) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za rad.

(6) Agencija će dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka samo ako je UAIF-ovo upravljanje AIF-om i sam UAIF usklađen s odredbama ovoga Zakona.

(7) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a proslijedi potpunu dokumentaciju iz stavaka 2. i 3. i potvrdu iz stavka 5. ovoga članka, bez odgode će o tome obavijestiti UAIF.

(8) UAIF iz treće države može početi obavljati djelatnost u državi članici domaćinu UAIF-a od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija će obavijestiti ESMA-u o tome da UAIF može početi upravljati AIF-om u državi članici domaćinu UAIF-a.

(10) U slučaju promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila.

(11) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(12) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 10. i 11. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući, kada je to potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

(13) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(14) Na jezik obavijesti i dokumentacije iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 139. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona.

POGLAVLJE VII.   OBAVLJANJE DJELATNOSTI UAIF-a IZ TREĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, KADA REPUBLIKA HRVATSKA NIJE REFERENTNA DRŽAVA ČLANICA UAIF-a

Članak 141. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF iz treće države, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a, može upravljati AIF-om iz Republike Hrvatske putem podružnice ili izravno, ako je od nadležnog tijela referentne države članice, sukladno propisu kojim se u pravni poredak te države članice prenose odredbe Direktive 2011/61/EU, dobio odobrenje za upravljanje tom vrstom AIF-a kojom namjerava upravljati.

(2) UAIF iz treće države članice može započeti obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka od dana primitka obavijesti od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a da je ono Agenciji proslijedilo obavijest i potvrdu koje odgovaraju onima iz članka 140. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama članka 52., članka 53. stavka 1. točke 7. i članka 54. ovoga Zakona.

(4) Na UAIF iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 137. stavka 4. ovoga Zakona.

 

DIO OSMI   TRGOVANJE UDJELIMA AIF-ova, PROMIDŽBA AIF-ova I DISTRIBUCIJA UDJELA AIF-ova

POGLAVLJE I.   UVJETI ZA TRGOVANJE

Članak 142. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) UAIF iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice kojim upravlja na način da ih u Republici Hrvatskoj distribuira profesionalnim ulagateljima, nakon što od nadležnog tijela matične države članice zaprimi obavijest da je Agenciji proslijedilo obavijest o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj s informacijama i dokumentacijom koja odgovara onoj iz članka 119. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) UAIF iz druge države članice ili iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava trgovati udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici odnosno trećoj državi mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. plaćanje imateljima udjela AIF-a

2. provođenje izdavanja i otkupa udjela AIF-a

3. objavljivanje dokumentacije i informacija vezanih uz AIF te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele kupili u Republici Hrvatskoj.

(3) UAIF iz druge države članice ili treće države koji u Republici Hrvatskoj trguje udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici odnosno trećoj državi, dužan je primjenjivati relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

Povlačenje obavijesti o trgovanju udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici

Članak 142.a (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz druge države članice može povući obavijest o namjeri trgovanja udjelima AIF-a u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve ili dio AIF-ova kojima trguje u Republici Hrvatskoj ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) da je UAIF, osim za zatvorene AIF-ove i Europske fondove za dugoročna ulaganja kako su definirani Uredbom (EU) 2015/760, dao opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela AIF-a na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u Republici Hrvatskoj, bez odbitka ili naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) da je ponuda iz točke a) ovoga stavka javno dostupna najmanje 30 radnih dana te da ju je UAIF, izravno ili preko financijskih posrednika, pojedinačno uputio svim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, a čiji mu je identitet poznat

c) da je UAIF na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje AIF-ova i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF, što uključuje i elektronička sredstva, objavio namjeru povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona i naveo AIF u odnosu na koji se obavijest povlači

d) da je UAIF izmijenio ili raskinuo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo novo, daljnje, izravno ili neizravno distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Od dana povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona, UAIF iz druge države članice dužan je u Republici Hrvatskoj prestati s novom ili daljnjom, izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je povučena obavijest.

(3) U razdoblju od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj UAIF-u je zabranjeno provoditi predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a za koji je obavijest povučena, kao i u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju.

(4) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj koji ostanu imatelji udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog AIF-a u matičnoj državi članici UAIF-a, što uključuje pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a.

(5) UAIF može dokumente iz stavka 3. ovoga članka ulagateljima u Republici Hrvatskoj osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije na daljinu.

(6) Kada su u Republici Hrvatskoj ostali imatelji udjela AIF-a u odnosu na koji je UAIF povukao obavijest o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj, Agencija će nad tim UAIF-om imati ista prava i obveze kao što ima nad UAIF-im iz druge države članice kojemu je država članica domaćin u skladu s člankom 265. stavkom 1. i člankom 267. ovoga Zakona.

(6) 7) Neovisno o drugim nadzornim aktivnostima i ovlastima koje ima prema odredbama ovoga Zakona, od dana zaprimanja obavijesti o povlačenju obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija neće od UAIF-a koji je povukao obavijesti o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj tražiti usklađenost s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi o trgovanju AIF-ovima, a koji su objavljeni na internetskim stranicama Agencije u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/1156.

Članak 143. (NN 21/18, 110/21)

Brisan.

Oglašavanje AIF-a

Članak 144. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF je dužan osigurati da je sav promidžbeni sadržaj namijenjen ulagateljima u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/1156.

(2) Promidžbeni sadržaj za potrebe oglašavanja AIF-ova iz članka 151. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

(3) UAIF je odgovoran za potpunost i točnost informacija koje izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju, a koje su objavljene u svrhu promidžbe AIF-a.

(4) Promidžbeni sadržaj AIF-ovima koji se izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje UAIF-a.

(5) UAIF mora kao dio poslovne dokumentacije sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

(6) Ako promidžbeni sadržaj AIF-a ne izrađuje UAIF, već isti izrađuje distributer, UAIF ga je dužan odobriti za daljnju distribuciju.

Članak 145. (NN 21/18, 110/21)

Brisan.

Članak 146. (NN 21/18, 110/21)

Brisan.

POGLAVLJE II.   DISTRIBUCIJA UDJELA AIF-ova

Članak 147. (NN 21/18, 126/19)

(1) Distribuciju udjela AIF-ova, osim UAIF-a, mogu obavljati i osobe koje su prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ovlaštene pružati investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga i/ili investicijskog savjetovanja.

(2) Odredbe ovoga dijela Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na UAIF-ove iz druge države članice i na UAIF-ove iz treće države kada trguju udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj.

Članak 148. (NN 21/18, 126/19)

(1) Prilikom distribucije udjela AIF-a osobe iz članka 147. ovoga Zakona nastupaju kao distributeri u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) UAIF je dužan obavijestiti Agenciju o svakom ugovoru koji sklopi s distributerom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija pravilnikom propisuje sadržaj, način i rokove dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 149. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) Osobe iz članka 147. ovoga Zakona ne smiju obavljati poslove distribucije udjela AIF-ova u vremenu u kojem su im Agencija, nadležno tijelo za nadzor kreditnih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija odnosno drugo nadležno tijelo poništili ili ukinuli odobrenje za rad u skladu s posebnim propisima.

(2) Osobe iz članka 147. ovoga Zakona dužne su o poništavanju ili ukidanju odobrenja za rad bez odgode obavijestiti UAIF s kojim je sklopljen ugovor iz članka 148. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Brisan.

(4) Brisan.

Članak 150.

Osobe iz članka 147. ovoga Zakona, ovlaštene za distribucije udjela otvorenih AIF-ova s javnom ponudom dužne su provoditi tu aktivnost na način kako je to predviđeno za UCITS fondove u zakonu kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Distribucija udjela AIF-ova malim ulagateljima

Članak 151. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj distribuirati udjele AIF-ova kojima upravlja mora dobiti prethodno odobrenje Agencije.

(2) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi može li se pojedini AIF smatrati vrstom AIF-a čije je udjele, u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona, dopušteno distribuirati malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

(3) Neovisno o zahtjevima iz članka 26. Uredbe (EU) 2015/760, UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava distribuirati udjele AIF-a kojima upravlja, malim ulagateljima mora u Republici Hrvatskoj osigurati sustave za obavljanje sljedećih zadataka:

a) izvršavanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela i osiguranja drugih plaćanja povezanih s udjelima AIF-a ulagateljima AIF-a, na način kako je uređeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, kada je to primjenjivo

b) pružanje informacija ulagateljima o mogućim načinima podnošenja zahtjeva za izdavanjem ili otkupom udjela, kao i načinima isplate na temelju zahtjeva za otkupom udjela

c) olakšavanje obrade informacija koje proizlaze iz njihova ulaganja u AIF, u skladu s člancima 65. i 66. ovoga Zakona

d) stavljanje godišnjeg izvještaja AIF-a, pravila AIF-a ili prospekta, kada je to primjenjivo, i podataka o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika.

(4) UAIF je dužan informacije iz stavka 3. ovoga članka na njihov zahtjev dostaviti ulagateljima na trajnom mediju kako je definiran zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF je dužan djelovati kao kontakt-točka za komunikaciju s Agencijom.

(6) UAIF iz stavka 3. ovoga članka nije dužan imati fizičkog predstavnika ili imenovati treću osobu u Republici Hrvatskoj za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Sustavi za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, a koji mogu biti i elektronički, u Republici Hrvatskoj moraju biti osigurani:

a) na hrvatskom ili engleskom jeziku

b) samostalno i/ili putem treće osobe koja u državi članici podliježe posebnim propisima koji se odnose na obavljanje tih zadataka ili nadzoru nad obavljanjem navedenih zadataka.

(8) Kada UAIF imenuje treću osobu za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, dužan je s tom trećom osobom sklopiti pisani ugovor u kojem će biti navedeno koje zadatke obavlja treća osoba, kao i da je UAIF dužan trećoj osobi dostavljati sve informacije i dokumente koji su joj potrebni za izvršavanje zadataka definiranih ugovorom.

(9) UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima distribuirati udjele AIF-a osnovanog u trećoj državi mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete iz stavka 3. ovoga članka, a može distribuirati udjele samo onog AIF-a iz treće države čiji ulagatelji imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u AIF-ove s javnom ponudom iz Republike Hrvatske.

(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kriterije koje AIF-ovi moraju ispunjavati kako bi se mogli smatrati vrstom AIF-a čije je udjele dopušteno distribuirati malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj te kriterije koji se uzimaju u obzir prilikom procjene razine zaštite iz stavka 9. ovoga članka.

 

DIO DEVETI   UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA AIF

POGLAVLJE I.   UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a

Članak 152.

(1) UAIF je dužan za svaki AIF kojim upravlja utvrditi vrijednost ukupne imovine AIF-a te ukupnih obveza AIF-a. Vrijednost ukupne imovine umanjena za vrijednost ukupnih obveza AIF-a predstavlja netovrijednost imovine AIF-a.

(2) UAIF je dužan osigurati da se netovrijednost imovine po udjelu AIF-a izračunava i objavljuje ulagateljima u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(3) U pravilima AIF-a je propisano na koji se način ulagatelji obavještavaju o vrednovanju i izračunu netovrijednosti imovine AIF-a.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje utvrđivanje netovrijednosti imovine AIF-a za pojedine vrste AIF-ova te s obzirom na to nude li se udjeli AIF-a javnom ili privatnom ponudom.

Odgovornost za izračun netovrijednosti imovine AIF-a odnosno cijene udjela

Članak 153. (NN 21/18, 126/19)

(1) UAIF je dužan osigurati da se netovrijednost imovine AIF-a te cijena udjela AIF-a izračunavaju na temelju usvojenih računovodstvenih politika odnosno metodologija vrednovanja koje su u skladu s važećim propisima, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Posao vrednovanja imovine AIF-a, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, obavlja:

a) vanjski procjenitelj koji je pravna ili fizička osoba, nezavisna od AIF-a, UAIF-a i bilo kojih drugih osoba usko povezanih s AIF-om ili UAIF-om ili

b) sam UAIF, pod uvjetom da je posao vrednovanja funkcionalno nezavisan od upravljanja imovinom AIF-a i da politike primitaka i druge mjere osiguravaju sprječavanje sukoba interesa i sprječavanje neprimjerenog utjecaja na radnike.

(3) Računovodstvene politike odnosno metodologije vrednovanja UAIF je dužan usvojiti za svaki AIF kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih najkasnije sedam radnih dana prije stupanja na snagu bez odgode dostaviti depozitaru AIF-a i vanjskom procjenitelju.

(4) Depozitar AIF-a ne smije biti imenovan za vanjskog procjenitelja AIF-a ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje svojih poslova depozitara od dužnosti vanjskog procjenitelja i ako moguće sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje ulagateljima AIF-a.

(5) Depozitar osigurava da UAIF ili vanjski procjenitelj izračunava netovrijednost imovine AIF-a i cijenu udjela u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja i odredbom članka 171. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Izračun vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka kontrolira depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna.

(7) Ako depozitar prilikom kontrole izračuna netovrijednosti imovine AIF-a utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti UAIF.

(8) Kada posao vrednovanja obavlja vanjski procjenitelj, UAIF je dužan dokazati da:

a) je vanjski procjenitelj registriran za obavljanje navedene djelatnosti

b) vanjski procjenitelj može osigurati dovoljno profesionalnih jamstava za učinkovito obavljanje odnosnog posla vrednovanja u skladu s člankom 155. ovoga Zakona i

c) je imenovanje vanjskog procjenitelja u skladu sa zahtjevima predviđenima člankom 71. stavcima 1. i 2. i člancima 72. i 73. ovoga Zakona te člancima 73. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

(9) Imenovani vanjski procjenitelj ne smije delegirati posao vrednovanja na treće osobe.

(10) UAIF o imenovanju vanjskog procjenitelja bez odgode obavještava Agenciju koja može zahtijevati da umjesto njega bude imenovan neki drugi vanjski procjenitelj, ako procijeni da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Ako posao vrednovanja ne obavlja nezavisan vanjski procjenitelj, Agencija može zahtijevati od UAIF-a da im postupke vrednovanja i/ili vrednovanje potvrdi vanjski procjenitelj ili, po potrebi, revizor, a na trošak UAIF-a.

(12) UAIF je odgovoran za pravilno vrednovanje imovine AIF-a, izračun i objavljivanje netovrijednosti imovine AIF-a. Na obvezu UAIF-a prema AIF-u i njegovim ulagateljima ne utječe činjenica da je UAIF imenovao vanjskog procjenitelja.

(13) Bez obzira na odredbe stavka 11. ovoga članka i sve ugovorne odredbe koje predviđaju drugačije, vanjski procjenitelj odgovoran je prema UAIF-u za sve gubitke koje snosi UAIF, zbog nepažnje vanjskog procjenitelja ili namjernog propusta u izvršavanju svojih zadaća.

(14) Revizor AIF-a je tijekom revizije godišnjih izvještaja dužan revidirati primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene vrijednosti netoimovine AIF-a i cijene udjela točne te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo, ne prelaze dozvoljene iznose.

(15) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje:

a) kriterije vezane za primjereno vrednovanje imovine i izračuna netovrijednosti imovine po udjelu AIF-a te obveze izvješćivanja o izračunu netovrijednosti imovine i cijeni udjela i

b) dodatna profesionalna jamstva koja vanjski procjenitelj mora biti u mogućnosti dostaviti kako bi učinkovito obavljao posao vrednovanja.

Načela utvrđivanja netovrijednosti imovine AIF-a

Članak 154.

Izračun netovrijednosti imovine svakog AIF-a mora se obavljati upotrebom pažnje dobrog stručnjaka, pri čemu se mora osigurati nepristrano postupanje prema svim ulagateljima u AIF, neovisno o obliku AIF-a, te ono mora biti u najboljem interesu ulagatelja.

Članak 155.

(1) Pravila koja vrijede za vrednovanje imovine i izračun netovrijednosti imovine po udjelu AIF-a propisana su pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, te ona moraju biti u skladu s odredbama pravilnika iz članka 152. stavka 4. ovoga Zakona kada je to primjenjivo.

(2) UAIF je dužan za svaki AIF kojim upravlja uspostaviti primjerene i dosljedne postupke tako da se može provesti točno i nezavisno vrednovanje imovine AIF-a u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima te usvojenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja.

(3) Korišteni postupci vrednovanja moraju osigurati da se najmanje na propisane datume izrade financijskih izvještaja imovina vrednuje i izračunava netovrijednost imovine AIF-a po udjelu.

(4) Za AIF bez pravne osobnosti UAIF je dužan takva vrednovanja i izračune dodatno provoditi onoliko učestalo koliko je to primjereno s obzirom na imovinu AIF-a, kao i s obzirom na politiku izdavanja i otkupa udjela AIF-a, sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

(5) Za otvoreni AIF čiji se udjeli nude javnom ponudom UAIF je dužan izračun netovrijednosti imovine i netovrijednosti imovine po udjelu provoditi za svaki dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela otvorenog AIF-a s javnom ponudom.

(6) Za zatvoreni AIF s pravnom osobnošću UAIF je dužan takva vrednovanja i izračune provoditi i prilikom povećanja ili smanjenja kapitala AIF-a, sukladno pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo.

(7) Za zatvoreni AIF s pravnom osobnošću čije su dionice uvrštene na uređeno tržište izračuni netovrijednosti imovine i netovrijednosti imovine po udjelu provode se najmanje jednom mjesečno, u vrijeme naznačeno u pravilima i prospektu AIF-a.

(8) U izvršavanju svojih obveza vezanih za utvrđivanje netovrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 67. – 74. Delegirane uredbe 231/2013.

(9) S obzirom na imovinu u koju AIF ulaže te politiku izdavanja i otkupa udjela AIF-a, Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za učestalost vrednovanja imovine AIF-a i izračuna netovrijednosti imovine po udjelu AIF-a.

POGLAVLJE II.   UTVRĐIVANJE CIJENE UDJELA

Članak 156. (NN 21/18, 110/21)

(1) Prilikom početne ponude udjela AIF-a bez pravne osobnosti cijenu izdanja određuje UAIF i navodi je u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo. Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na način kako je to propisano pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo.

(2) Na početnu ponudu dionica zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, a na početnu ponudu poslovnih udjela zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću odnosno komanditnog društva primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(3) Nakon isteka razdoblja početne ponude udjela AIF-a bez pravne osobnosti utvrđivanje cijene udjela AIF-a određeno je pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(4) Ako pravilima AIF-a bez pravne osobnosti i prospektom, kada je to primjenjivo, nije određeno drugačije, svako izdavanje udjela nakon početne ponude udjela iz stavka 1. ovoga članka provodi se po zadnjoj utvrđenoj važećoj netovrijednosti imovine po udjelu.

Cijena udjela u AIF-u bez pravne osobnosti

Članak 157.

(1) Ako pravilima AIF-a bez pravne osobnosti i prospektom, kada je to primjenjivo, nije utvrđeno drugačije, izdavanje i otkup udjela u AIF-u obavlja se tijekom određenog dana po cijeni koja u vrijeme izvršenja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela nije određena, nego odrediva, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona odnosno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo. Na utvrđenu cijenu dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

(2) Ako pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, nije dopušteno izdavanje i otkup udjela u AIF-u za iznos manji ili veći od utvrđene cijene udjela (netovrijednosti imovine po udjelu).

(3) Ako pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, cijena udjela u AIF-u izračunava se prema sljedećoj formuli: netovrijednost imovine AIF-a podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je:

a) netovrijednost imovine AIF-a izračunana u skladu s odredbama pravilnika iz članka 152. stavka 4. ovoga Zakona

b) broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir izdavanja i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Objavljivanje cijene udjela u otvorenom AIF-u s javnom ponudom

Članak 158. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF će na svojoj internetskoj stranici objaviti utvrđenu cijenu udjela u otvorenom AIF-u s javnom ponudom za svaki dan vrednovanja u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela otvorenoga AIF-a, a najmanje dva puta godišnje.

(2) Cijena udjela u otvorenom AIF-u s javnom ponudom mora biti priopćena bilo kojem ulagatelju koji to osobno zatraži telefonom, poštom ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte UAIF-a odnosno dostupna u podružnici UAIF-a ili u prostorijama ovlaštenoga distributera.

Otkup udjela u otvorenom AIF-u

Članak 159.

(1) Otkup udjela u otvorenom AIF-u pravni je posao kojim ulagatelj konačno i bezuvjetno otuđuje udjele AIF-a, a UAIF ih otkupljuje te se udjeli isplaćuju iz imovine AIF-a.

(2) Ulagatelj može otuđiti sve ili dio svojih udjela u otvorenom AIF-u i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine otvorenog AIF-a, a UAIF ima obvezu otkupiti te udjele pod uvjetima navedenima u pravilima otvorenog AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo.

(3) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u otvorenom AIF-u pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Otkup in specie u AIF-u bez pravne osobnosti

Članak 160.

(1) Otkup in specie, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine AIF-a u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela AIF-a koji se time otkupljuju, dopušten je, u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo, u slučaju kada bi se prodajom imovine AIF-a, prijeko potrebnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji u AIF i pod uvjetom da pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo predviđaju otkup in specie.

(2) Kada bi se otkupom udjela iz članka 159. ovoga Zakona u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji, dozvoljena je kombinacija otkupa in specie iz stavka 1. ovoga članka i otkupa iz članka 159. ovoga Zakona, pod uvjetom da je to predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

Zamjena udjela u AIF-ovima bez pravne osobnosti

Članak 161.

Zamjena udjela u AIF-ovima istodobni je otkup udjela u jednom AIF-u i izdavanje udjela u drugom AIF-u kojim upravlja isti UAIF, od strane istog ulagatelja, i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u AIF-u.

POGLAVLJE III.   OBUSTAVA IZDAVANJA I OTKUPA UDJELA U AIF-u BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Članak 162. (NN 21/18, 110/21)

(1) Otkup udjela u AIF-u može se obustaviti samo ako UAIF i depozitar smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Iz naznačenih razloga istodobno se mora obustaviti i izdavanje udjela.

(2) Ako depozitar nije suglasan s odlukom UAIF-a o obustavi izdavanja i otkupa udjela u AIF-u, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti.

(3) UAIF je dužan obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Agenciji, nadležnim tijelima matične države članice AIF-a i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima te o navedenom istodobno obavijestiti depozitara.

(4) Ako UAIF ne obavijesti depozitara da je ispunio obvezu iz stavka 3. ovoga članka, predmetnu obvezu UAIF-a dužan je ispuniti depozitar.

(5) UAIF je dužan svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na svojoj internetskoj stranici, za cijelo vrijeme trajanja obustave.

(6) Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela u AIF-u ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja u AIF.

(7) Agencija može naložiti UAIF-u i depozitaru da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela.

Članak 163. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Obustava izdavanja i otkupa udjela iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće, odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja i otkupa, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave.

(2) Temeljem zahtjeva UAIF-a, Agencija iznimno može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjev za izdavanje odobrenja za produljenje roka za obustavu i izdavanje udjela UAIF podnosi najkasnije deset dana prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nastavak poslovanja AIF-a potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima AIF-a te objaviti na internetskoj stranici UAIF-a.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela, utvrđivanja cijene udjela i rokove isplate.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje:

a) obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a

b) otkup in specie i

c) zamjenu udjela u jednom otvorenom AIF-u za udjele u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF.

 

DIO DESETI   OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PRAVILA AIF-a, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI, OSTALE OBAVIJESTI

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Dokumenti, obavijesti i druge objave

Članak 164. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) UAIF je dužan:

1. za svaki AIF s privatnom ponudom kojim upravlja usvojiti pravila AIF-a u skladu s odredbama poglavlja II. ovoga dijela Zakona

2. za AIF bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude javnom ponudom usvojiti i objaviti prospekt, pravila i ključne podatke za ulagatelje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

3. za zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva čiji se udjeli nude javnom ponudom usvojiti i objaviti pravila u skladu s odredbama poglavlja II. ovoga dijela Zakona ključne podatke za ulagatelje u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 26. studenoga 2014.o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) te kada je to primjenjivo, prospekt u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

4. za svaki AIF usvojiti i objaviti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje prema odredbama poglavlja III. ovoga dijela Zakona i

5. u vezi s poslovanjem AIF-a redovito obavještavati ulagatelje o drugim objavama propisanima odredbama poglavlja III. ovoga dijela Zakona.

(2) Na sadržaj pravila i prospekta AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, odobrenje Agencije na pravila i prospekt takvog AIF-a, bitne promjene navedenih dokumenata, sadržaj ključnih podataka za ulagatelje, promjene ključnih podataka za ulagatelje te objavu i dostavu promjena ključnih podataka za ulagatelje, kao i bitne promjene ugovora s depozitarom te obavještavanje ulagatelja u tim slučajevima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(3) U slučaju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću glavna skupština odnosno članovi AIF-a usvajaju statut odnosno društveni ugovor u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i odredbama poglavlja I. dijela petoga ovoga Zakona.

(4) Kada se nude udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva, UAIF je dužan postupati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, dokumenti i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti izrađeni i kada je to primjenjivo, objavljeni na hrvatskom jeziku.

(6) Kada je ovim Zakonom propisana njihova objava na internetskoj stranici UAIF-a, na njoj moraju biti objavljene najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Odgovornost za štetu UAIF-a za istinitost i potpunost podataka

Članak 165.

UAIF odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela AIF-a zbog:

1. izdavanja ili otkupa udjela AIF-a i

2. propusta otkupa udjela AIF-a

ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 164. ovoga Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun UAIF-a obavljaju poslove distribucije udjela AIF-a.

POGLAVLJE II.   PRAVILA AIF-a

Pravila AIF-a

Članak 166.

(1) Pravila AIF-a osnovni su dokument AIF-a kojim se uređuju sve bitne karakteristike, prava i obveze AIF-a te se njima, među ostalim, uređuje povjerenički odnos između UAIF-a i ulagatelja te AIF-a i ulagatelja.

(2) UAIF je dužan za svaki AIF iz Republike Hrvatske i iz druge države članice kojim upravlja, kao i za svaki AIF čijim udjelim trguje u Republici Hrvatskoj i u drugoj državi članici ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje:

1. pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo,

2. posljednji godišnji izvještaj AIF-a i

3. podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a.

(3) Informacije navedene u pravilima moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne.

(4) Ako ulagatelj nije upoznat s pravilima AIF-a u vrijeme sklapanja ugovora o ulaganju, odredbe pravila AIF-a nemaju učinak prema ulagatelju, a ugovor o ulaganju je ništetan.

(5) S pravilima AIF-a moraju se kod AIF-a bez pravne osobnosti suglasiti nadzorni odbor UAIF-a, kada je to primjenjivo, i depozitar, a kod zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću moraju se suglasiti nadzorni odbor AIF-a, kada je to primjenjivo i depozitar.

Odobrenje pravila AIF-a u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

Članak 167. (NN 21/18, 110/21)

(1) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209. ovoga Zakona, Agencija će odobriti pravila AIF-a.

(2) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209.a ovoga Zakona, Agencija ne odobrava pravila AIF-a.

Sadržaj pravila AIF-a

Članak 168. (NN 21/18, 110/21)

(1) Pravila AIF-a moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke, opisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom:

1. naziv AIF-a i naznaku vrste AIF-a

2. datum osnivanja AIF-a te vrijeme trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila te kada je primjenjivo primjerak prospekta, statuta ili društvenog ugovora AIF-a i dodatne informacije o AIF-u

4. najniži iznos novčanih sredstava koja će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

5. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na AIF i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbitci iz prihoda ili kapitalne dobiti koje AIF plaća ulagatelju

6. pojedinosti o glavnim značajkama udjela AIF-a, a posebno:

a) pravna priroda prava iz udjela (stvarnopravni, obveznopravni, osobni ili drugi)

b) naznake mogućih klasa udjela i

c) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (dostava ili uvid u revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela AIF-a odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase AIF-a i druga prava koja proizlaze iz udjela

7. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a

8. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u AIF, način upisa odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti distribucije udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa

9. informacije o načinu i učestalosti isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela

10. opis investicijske strategije i ciljeva AIF-a

11. informacije gdje je osnovan glavni AIF i gdje su osnovani temeljni fondovi, ako je AIF fond fondova

12. opis vrsta imovine u koju AIF može ulagati, tehnika koje može koristiti, kao i svih povezanih rizika te investicijskih ograničenja

13. okolnosti u kojima AIF može koristiti financijsku polugu, vrstu i izvor dozvoljene financijske poluge i povezanih rizika, sva ograničenja u vezi s korištenjem financijske poluge te sve postupke u vezi s ponovnom upotrebom kolaterala i imovine te maksimalnu razinu financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti za AIF

14. opis postupaka kojima AIF može promijeniti investicijsku strategiju, investicijsku politiku ili oboje, kao i obvezu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena

15. opis uvjeta pod kojima će se mijenjati pravila AIF-a i postupaka koje će se u tom smislu poduzeti radi zaštite postojećih ulagatelja, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena

16. opis glavnih pravnih posljedica zaključenog ugovornog odnosa u svrhu ulaganja, uključujući informacije o sudskoj nadležnosti, važećem pravu i o tome postoje li bilo koji pravni instrumenti koji osiguravaju priznavanje i izvršenje presuda na teritoriju na kojemu je osnovan AIF

17. identitet UAIF-a, depozitara AIF-a, revizora i drugih pružatelja usluga te opis njihovih dužnosti i prava ulagatelja

18. opis poslova upravljanja imovinom i upravljanja rizicima koje je delegirao UAIF i poslova pohrane koje je delegirao depozitar, identifikaciju treće osobe kojoj su delegirani poslovi i svih sukoba interesa koji mogu nastati iz takvih delegiranja

19. opis načina na koji UAIF ispunjava zahtjeve iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona

20. opis postupka vrednovanja AIF-a i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine, uključujući metode koje se koriste za vrednovanje imovine koju je teško procijeniti te učestalost izračuna vrijednosti imovine AIF-a, u skladu s odredbama dijela devetoga ovoga Zakona

21. vrijeme, metodu i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa udjela

22. procedure i uvjete za izdavanje i prodaju udjela AIF-a

23. opis upravljanja rizikom likvidnosti AIF-a, uključujući prava otkupa u redovitim, kao i u iznimnim okolnostima i postojeće oblike otkupa ugovorene s ulagateljima

24. opis svih vrsta naknada te troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno, te jasan i nedvosmislen opis obračuna naknada

25. opis načina na koji UAIF osigurava ulagateljima pravedno postupanje te kad god ulagatelj dobije povlašteni tretman ili ima pravo dobiti povlašteni tretman, opis toga povlaštenog tretmana, vrste ulagatelja koji dobivaju takav povlašteni tretman i, gdje je to bitno, njihove pravne ili ekonomske veze s AIF-om ili UAIF-om

26. način dostupnosti posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja

27. povijesni prinos AIF-a, kada postoji

28. identitet glavnih brokera i opis svih značajnih dogovora AIF-a s njegovim glavnim brokerima i način upravljanja sukobom interesa s tim u vezi, i odredbe u ugovoru s depozitarom o mogućem prijenosu i ponovnom korištenju imovine AIF-a te informacije o mogućem prijenosu odgovornosti na glavnog brokera

29. opis kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 176. ovoga Zakona

30. trajanje poslovne godine i

31. ostale informacije predviđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Pravilima AIF-a UAIF je dužan propisati i način na koji će, prije sklapanja ugovora o ulaganju, obavijestiti ulagatelje o svim mjerama koje je poduzeo depozitar kako bi se ugovorno oslobodio od odgovornosti u skladu s člankom 197. stavkom 6. ovoga Zakona, kao i o svim promjenama koje se odnose na odgovornost depozitara.

(3) Osim podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pravila AIF-a moraju sadržavati i sljedeće:

1. osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema ulagateljima i AIF-u, ulagatelja prema UAIF-u i AIF-u te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite

2. osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema depozitaru, depozitara prema UAIF-u i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru

3. osnovne podatke o uvjetima poslovanja UAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjem

4. poslovne ciljeve i strategiju UAIF-a

5. uvjete zaduživanja AIF-a

6. postupke naknade štete ulagateljima i/ili AIF-u u skladu s odredbama članka 94. stavka 5. ovoga Zakona

7. podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa između AIF-a odnosno ulagatelja u AIF i osnivača odnosno imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u i/ili povezanih osoba UAIF-a, sukob interesa između AIF-ova međusobno te sukob interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz članka 11. ovoga Zakona, ako ih UAIF obavlja, i

8. opis postupka rješavanja sporova između UAIF-a i ulagatelja.

(4) U slučaju zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva, kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ako su pravila AIF-a sastavni dio prospekta, ona sadržavaju samo one informacije iz stavaka 1. – 3. ovoga članka koje dopunjuju one već sadržane u tom prospektu.

(5) UAIF je dužan u pravilima AIF-a s privatnom ponudom jasno i transparentno navesti izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj.

Objava odnosno dostava pravila AIF-a

Članak 169. (NN 21/18, 110/21)

(1) U slučaju AIF-a s javnom ponudom na objavu pravila AIF-a na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) U slučaju AIF-a s privatnom ponudom, nakon izdavanja odobrenja Agencije za osnivanje i upravljanje AIF-om, pravila AIF-a ne objavljuju se javno, već se isključivo dostavljaju ulagateljima na način kako je predviđeno pravilima AIF-a. Pravilima AIF-a s privatnom ponudom propisat će se i način obavještavanja i prava ulagatelja u slučaju promjene obveznog sadržaja pravila AIF-a.

POGLAVLJE III.   IZVJEŠTAVANJE AIF-a I OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA

Poslovna godina AIF-a i primjena standarda financijskog izvještavanja

Članak 170.

(1) Poslovnu godinu AIF-a određuje UAIF pravilima svakog AIF-a, odnosno njegovim prospektom, kada je to primjenjivo.

(2) Na financijsko izvještavanje AIF-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim kada je drugačije propisano pravilnikom iz članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. ili članka 171. stavaka 5., 6. i/ili 7. ovoga Zakona.

(3) Agencija pravilnikom uređuje kontni plan za AIF. UAIF je dužan za AIF primjenjivati kontni plan.

Izvještaji AIF-a

Članak 171. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) UAIF je dužan za svaki AIF iz Republike Hrvatske i druge države članice kojim upravlja, kao i za svaki AIF čijim udjelima trguje u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici izraditi godišnji izvještaj.

(2) Godišnji izvještaj AIF-a iz stavka 1. ovoga članka minimalno sadržava:

a) izvještaj s podacima o imovini i obvezama AIF-a

b) izvještaj s podacima o prihodima i rashodima AIF-a

c) izvještaj o djelatnostima u poslovnoj godini

d) izvještaj o značajnim promjenama podataka iz članka 168. i članka 176. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

e) podatke o ukupnom iznosu koji je UAIF isplatio u poslovnoj godini s osnove primitaka iz članka 62. ovoga Zakona, podijeljenom na fiksne i varijabilne primitke te broju osoba koje su korisnici takvih primitaka i

f) podatke o ukupnom iznosu primitaka iz točke e) ovoga članka raščlanjenom prema kategorijama radnika iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Uz godišnji izvještaj iz stavka 2. ovoga članka UAIF je dužan izraditi i polugodišnji izvještaj koji minimalno sadržava podatke iz stavka 2. točaka a) i b) ovoga članka.

(4) U izvršavanju svojih obveza iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 103. – 107. Delegirane uredbe 231/2013.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje strukturu i sadržaj godišnjeg izvještaja AIF-a te način njegova dostavljanja i objavljivanja.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje strukturu, sadržaj, način i rokove dostave polugodišnjeg izvještaja AIF-a iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Osim izvještaja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Agencija pravilnikom detaljnije propisuje strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja AIF-a koja je UAIF obvezan sastavljati za potrebe Agencije.

Revizija izvještaja AIF-a

Članak 172.

(1) Godišnji izvještaji AIF-a iz članaka 171. i 174. ovoga Zakona podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) UAIF u ime AIF-a može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju godišnjih izvještaja određenog AIF-a najviše za sedam uzastopnih godina. Isti revizor ne smije sljedeće četiri godine obavljati zakonsku reviziju tog AIF-a.

(5) Zakonsku reviziju godišnjih izvještaja AIF-a može obavljati samo revizor u kojem tu reviziju obavljaju najmanje dva ovlaštena revizora koji su radnici revizora.

(6) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju AIF-a i svi članovi mreže kojoj ovlašteni revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, AIF-u koji je predmet revizije, njegovu matičnom društvu ili društvima koja su pod njegovom kontrolom u državama članicama te UAIF-u koji njime upravlja bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 tijekom:

a) razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

b) poslovne godine koja prethodi razdoblju iz alineje a) ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanja i provedbe tehnoloških sustava za financijske informacije.

(7) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima AIF-a odnosno drugim revidiranim izvještajima AIF-a.

(8) Ako revizor obavi zakonsku reviziju AIF-a suprotno odredbama iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje izvještaje AIF-a odnosno konsolidirane godišnje izvještaje AIF-a za tu poslovnu godinu.

(9) Ako Agencija utvrdi da su godišnji izvještaji AIF-a odnosno konsolidirani godišnji izvještaji AIF-a sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, propisa kojima se uređuje računovodstvo te pravilima struke ili da oni ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja AIF-a ili grupe AIF-ova o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje izvještaje.

(10) U slučaju iz stavaka 8., 9. i 12. ovoga članka UAIF je dužan ponovo izraditi (konsolidirane) godišnje izvještaje AIF-a, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne godišnje izvještaje, te ih dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija. Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o (konsolidiranim) godišnjim izvještajima koji su odbijeni odnosno odbačeni.

(11) O odbacivanju iz stavka 8. ovoga članka odnosno odbijanju iz stavka 9. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija, uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(12) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija i iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje izvještaje AIF-a odnosno (konsolidirane) godišnje izvještaje AIF-a za koju je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(13) UAIF ne smije objaviti (konsolidirane) godišnje izvještaje AIF-a s javnom ponudom koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužan osigurati da (konsolidirani) godišnji izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni ne budu javno objavljeni. Ako su godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već dostavljeni radi javne objave Financijskoj agenciji odnosno uređenom tržištu vrijednosnih papira, AIF je dužan bez odgađanja obavijestiti Financijsku agenciju i uređena tržišta vrijednosnih papira na kojima ima uvrštene vrijednosnice o činjenicama da su rješenjem Agencije odbijeni odnosno odbačeni njezini revidirani godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji. Istu obavijest bez odgađanja AIF je dužan objaviti i na svojim internetskim stranicama.

(14) Revizor iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(15) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 14. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između revizora i UAIF-a u ime AIF-a koje se odnose na ograničenja davanja podataka, niti kršenje obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.

Rokovi izrade i dostave revidiranih godišnjih izvještaja AIF-ova

Članak 173.

UAIF je dužan za svaki AIF iz Republike Hrvatske i druge države članice kojim upravlja kao i za svaki AIF čijim udjelima trguje u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici dostaviti Agenciji, i kada je to primjenjivo nadležnom tijelu matične države članice AIF-a revidirane godišnje izvještaje AIF-ova u roku od četiri mjeseca od završetka poslovne godine za AIF-ove s javnom ponudom te u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine za AIF-ove s privatnom ponudom. UAIF je dužan godišnje financijske izvještaje na zahtjev dostaviti ulagateljima.

Konsolidirani izvještaji AIF-a

Članak 174.

(1) Na AIF koji je obvezan sastavljati konsolidirane godišnje izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenjuju se odredbe iz ovoga poglavlja Zakona na odgovarajući način.

(2) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje:

a) obvezu sastavljanja konsolidiranih godišnjih izvještaja neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka i

b) opseg konsolidacije te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih izvještaja.

Dostupnost pravila, prospekta i revidiranog godišnjeg izvještaja

Članak 175.

(1) Na svim mjestima na kojima se provodi distribucija udjela AIF-a ulagateljima mora biti omogućen uvid u pravila AIF-a, prospekt AIF-a, ako postoji, i posljednje revidirane godišnje financijske izvještaje, ako postoje.

(2) Uvid u dokumente iz stavka 1. ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada distribucija udjela u AIF-u izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici UAIF-a odnosno druge osobe koje je UAIF za to ovlastio.

(3) Ulagateljima se, na njihov zahtjev i besplatno, moraju dostaviti pravila AIF-a, prospekt AIF-a kada je primjenjivo i posljednji revidirani godišnji izvještaji.

(4) Ako su predmet distribucije udjeli otvorenog AIF-a s javnom ponudom, tada se na takvu distribuciju primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Druge objave i obavijesti ulagateljima

Članak 176.

(1) UAIF mora, za svaki AIF iz Republike Hrvatske i iz druge države članice kojim upravlja, kao i za svaki od AIF-ova kojim trguje u Republici Hrvatskoj i u drugoj državi članici periodički objavljivati ulagateljima:

a) postotak imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njezine nelikvidne prirode

b) sve nove mjere za upravljanje likvidnošću AIF-a i

c) trenutačni profil rizičnosti AIF-a i sustave upravljanja rizicima koje koristi za upravljanje navedenim rizicima.

(2) UAIF koji upravlja ili trguje AIF-om iz Republike Hrvatske ili iz druge države članice koji koristi financijsku polugu redovito objavljuje za svaki takav AIF:

a) sve promjene maksimalne razine financijske poluge koju UAIF može koristiti za AIF, kao i bilo koje pravo ponovnog korištenja kolaterala ili bilo koje garancije odobrene u okviru sporazuma o financijskoj poluzi i

b) ukupan iznos financijske poluge koji koristi AIF.

(3) Na zahtjev ulagatelja UAIF je dužan bez odgode dostaviti informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima AIF-a kojim UAIF upravlja, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta financijskih instrumenata u koje je uložena imovina AIF-a.

(4) U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim člankom UAIF je dužan postupati u skladu s člancima 108. i 109. Delegirane uredbe 231/2013.

Obveze redovitog izvještavanja Agencije

Članak 177. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je redovito izvještavati Agenciju o glavnim tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za račun AIF-ova kojima upravlja.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati sveobuhvatnu informaciju o instrumentima kojima UAIF trguje, o tržištima na kojima je član ili gdje aktivno trguje te o glavnim izloženostima i najvažnijim koncentracijama za svaki od AIF-ova kojima UAIF upravlja.

(3) U izvršavanju svojih obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka UAIF je dužan postupati u skladu s člankom 110. Delegirane uredbe 231/2013.

(4) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je za svaki AIF iz Republike Hrvatske i iz druge države članice kojim upravlja i za svaki od AIF-ova kojima trguje u Europskoj uniji Agenciji dostavljati izvještaj o sljedećem:

a) postotku imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njezine nelikvidne prirode

b) svim novim mjerama za upravljanje likvidnošću AIF-a

c) trenutačnom profilu rizičnosti AIF-a i sustavima za upravljanje rizicima koje koristi UAIF za upravljanje tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, rizikom druge ugovorne strane i ostalim rizicima, uključujući i operativni rizik

d) informacijama o glavnim kategorijama imovine u koje je uložena imovina AIF-a i

e) rezultatima testova na stres koji su provedeni u skladu s člankom 58. stavkom 7. točkom 2. i člankom 59. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) UAIF koji izravno ili neizravno, preko društva s kojim je povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi pragove iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona, dužan je izvještaje iz za osnivanje i upravljanje AIF-om Agenciji dostaviti u skladu s formalnim obrascem za izvještavanje određenim u Prilogu IV. Delegirane uredbe 231/2013 u roku od dva mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(6) UAIF je dužan, na zahtjev, Agenciji dostaviti i sljedeće dokumente:

a) godišnji izvještaj za svaki AIF iz Europske unije kojim upravlja i za svaki od AIF-ova kojima trguje u Europskoj uniji, za svaku financijsku godinu i

b) na kraju svakog tromjesečja detaljan popis svih AIF-ova kojima upravlja.

(7) UAIF koji upravlja AIF-ovima koji znatno koriste financijsku polugu dužan je Agenciji dostaviti informacije o sveukupnoj razini financijske poluge koju koristi svaki AIF kojim upravlja, raščlanjene na financijsku polugu koja proizlazi od pozajmljivanja novčanih sredstava ili vrijednosnih papira i na financijsku polugu ugrađenu u financijske izvedenice te mjeru do koje je imovina AIF-a ponovno korištena u okviru sporazuma o financijskoj poluzi istodobno s izvještajem iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Informacije iz stavka 7. ovoga članka uključuju identitet pet najvećih izvora pozajmljenih novčanih sredstava ili vrijednosnih papira za svaki AIF kojim upravlja UAIF i iznose financijske poluge primljene od svakog od ovih izvora za svaki pojedini AIF.

(9) Za UAIF-ove iz treće države obveze izvještavanja navedene stavcima 7. i 8. ovoga članka ograničene su na AIF-ove iz Republike Hrvatske kojima upravljaju i na AIF-ove iz treće države kojima trguju u Republici Hrvatskoj.

(10) Kad je to potrebno za učinkovito praćenje sistemskog rizika, Agencija može zahtijevati dodatne informacije osim onih opisanih u ovom članku, na periodičnoj i na ad hoc osnovi. Agencija obavještava ESMA-u o dodatnim zahtjevima za informacijama.

(11) U iznimnim okolnostima i kada je to potrebno za osiguranje stabilnosti i integriteta financijskog sustava ili za promicanje dugoročnog održivog razvoja, Agencija može na zahtjev ESMA-e uvesti i dodatne zahtjeve za izvještavanjem UAIF-a u odnosu na one utvrđene ovim člankom.

POGLAVLJE IV.   UAIF-ovi KOJI UPRAVLJAJU AIF-ovima KOJI KORISTE FINANCIJSKU POLUGU ILI STJEČU KONTROLU NAD NEUVRŠTENIM DRUŠTVIMA ILI IZDAVATELJIMA

Korištenje informacija Agencije i drugih nadležnih tijela, suradnja prilikom nadzora te ograničenja financijske poluge

Članak 178.

(1) Agencija će informacije prikupljene na temelju članka 177. ovoga Zakona koristiti u svrhu utvrđivanja do koje mjere financijska poluga pridonosi povećanju sistemskog rizika u financijskom sustavu, rizicima poremećaja tržišta ili rizicima za dugoročni gospodarski rast u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija će sve informacije prikupljene na temelju članka 177. ovoga Zakona u vezi sa svim UAIF-ovima koje ona nadzire i informacije prikupljene na temelju izdavanja odobrenja za rad UAIF-ovima i AIF-ovima staviti na raspolaganje nadležnim tijelima drugih država članica kojih se to tiče, ESMA-i ESRB-u u skladu s odredbama dijela petnaestoga ovoga Zakona. Agencija će također, u skladu s odredbama dijela petnaestoga ovoga Zakona, dostaviti informacije i nadležnim tijelima izravno zainteresiranih drugih država članica ako UAIF koji je subjekt nadzora Agencije ili AIF kojim upravlja taj UAIF može potencijalno predstavljati značajan izvor rizika druge ugovorne strane za kreditnu instituciju ili za druge relevantne institucije u drugim državama članicama.

(3) UAIF je dužan dokazati da su ograničenja u vezi s financijskom polugom koja su utvrđena za svaki AIF kojim upravlja razumna i da u svakom trenutku poštuje ta ograničenja.

(4) Agencija će procjenjivati rizike koji bi mogli nastati zbog korištenja financijske poluge UAIF-a vezano uz AIF-ove kojima upravlja i, kad je to potrebno radi osiguravanja stabilnosti i cjelovitosti financijskog sustava, nakon što je obavijestila ESMA-u, ESRB i nadležna tijela relevantnog AIF-a, ograničiti razinu financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti ili uvesti druga ograničenja vezana uz upravljanje AIF-om, u odnosu na AIF-ove kojima upravlja, kako bi se ograničila mjera do koje korištenje financijske poluge pridonosi povećanju sistemskog rizika u financijskom sustavu ili rizicima poremećaja tržišta.

(5) Agencija će o poduzetim mjerama iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti ESMA-u, ESRB i nadležna tijela AIF-a u skladu s odredbama dijela petnaestoga ovoga Zakona.

(6) Agencija je dužna obavijest iz stavka 4. ovoga članka poslati u roku ne kraćem od deset radnih dana prije stupanja na snagu predložene mjere ili njezine obnove. Obavijest mora sadržavati pojedinosti o predloženim mjerama, razloge predloženih mjera te kada će one stupiti na snagu.

(7) U iznimnim okolnostima, Agencija može odlučiti da predložene mjere stupaju na snagu i prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Nakon što zaprimi obavijest Agencije iz stavka 4. ovoga članka, ESMA izdaje Agenciji mišljenje o mjerama koje je Agencija predložila ili poduzela.

(9) Na temelju informacija zaprimljenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i uzimajući u obzir eventualno mišljenje ESRB-a, ESMA može odlučiti da financijska poluga koju koristi UAIF ili grupa UAIF-ova predstavlja značajan rizik za stabilnost i integritet financijskog sustava i može Agenciji izdati mišljenje u kojem će navesti koje korektivne mjere je potrebno poduzeti, uključujući i ograničenje razine financijske poluge koju UAIF ili grupa UAIF-ova ima pravo koristiti. ESMA će o svakoj takvoj odluci bez odgode obavijestiti Agenciju, ESRB i Europsku komisiju.

(10) Kada Agencija smatra kako je nužno poduzeti radnje koje nisu u skladu s mišljenjem dobivenim od ESMA-e o mjerama koje je potrebno poduzeti za ograničavanje razine financijske poluge koju UAIF ili skupina UAIF-ova ima pravo koristiti, dužna je o tome obavijestiti ESMA-u uz navođenje razloga.

(11) ESMA može objaviti činjenicu da Agencija nije usklađena ili se ne namjerava uskladiti s mišljenjem koje joj je izdala. ESMA također može odlučiti objaviti razloge zbog kojih se Agencija nije uskladila ili se neće uskladiti s izdanim mišljenjem, o čemu će unaprijed obavijestiti Agenciju.

Obveze UAIF-ova koji za račun AIF-ova kojima upravljaju stječu kontrolu nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima

Članak 179. (NN 21/18, 83/23)

(1) Odredbe članaka 179. – 183. ovoga Zakona primjenjuju se na:

a) UAIF-ove koji, za račun jednog ili više AIF-ova kojima upravlja, samostalno ili djelujući zajednički na temelju sporazuma čiji je cilj stjecanje kontrole, stječu kontrolu u neuvrštenom društvu i

b) UAIF-ove koji, surađujući s jednim ili više drugih UAIF-ova na temelju sporazuma sukladno kojem AIF-ovi kojima ti UAIF-ovi upravljaju, stječu kontrolu u neuvrštenom društvu.

(2) Odredbe članaka 179. – 183. ovoga Zakona ne primjenjuju se kad su neuvrštena društva:

a) mali i srednji poduzetnici koji imaju manje od 250 prosječno zaposlenih radnika tijekom poslovne godine, ostvaruju manje od 50.000.000,00 eura prihoda godišnje i čija ukupna aktiva iznosi najviše 43.000.000,00 eura i

b) subjekti posebne namjene, osnovani radi kupnje, posjedovanja ili upravljanja nekretninama.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2. ovoga članka, članak 180. stavak 1. ovoga Zakona također se odnosi na UAIF-ove koji upravljaju AIF-ovima koji stječu udio koji se u smislu ovoga poglavlja ne smatra kontrolnim udjelom u neuvrštenom društvu.

(4) Članak 181. stavci 1., 2. i 3. te članak 183. ovoga Zakona odnose se također na UAIF-ove koji, upravljajući AIF-ovima, stječu kontrolu nad društvima izdavateljima. U smislu navedenih članaka, stavci 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način.

(5) U smislu odredaba članaka 179. – 183. ovoga Zakona, za neuvrštena društva kontrola znači više od 50 % glasačkih prava u društvu.

(6) Prilikom izračuna postotka glasačkih prava koje UAIF-ovi imaju u neuvrštenom društvu, u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka, osim glasačkih prava koje imaju UAIF-ovi, u obzir se uzimaju i glasačka prava sljedećih osoba:

a) subjekata koje kontroliraju UAIF-ovi u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka i

b) fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u svoje ime, ali za račun UAIF-ova ili subjekata koje kontroliraju UAIF-ovi u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka.

(7) Postotak glasačkih prava izračunava se na temelju svih dionica s pravom glasa, čak i ako je ostvarivanje toga prava ograničeno.

(8) Za potrebe članka 181. stavaka 1., 2. i 3. i članka 183. ovoga Zakona, u odnosu na izdavatelje, kontrola se utvrđuje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje preuzimanje dioničkih društava odnosno propisa druge države članice kojima se u pravni poredak druge države članice prenose odredbe Direktive 2004/25/EZ.

(9) Odredbe članaka 179. – 183. ovoga Zakon koriste se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi u dijelu kojim se uređuje čuvanje poslovne tajne odnosno u skladu s propisom druge države članice kojim se u pravni poredak druge države članice prenosi odredba članka 6. Direktive 2002/14/EZ.

Obavijest o stjecanju većinskih udjela i kontrole u neuvrštenim društvima

Članak 180.

(1) UAIF koji, za račun AIF-a kojim upravlja, stječe, otpušta ili drži dionice neuvrštenog društva dužan je obavijestiti Agenciju o postotku koji AIF ima u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 10 %, 20 %, 30 %, 50 % i 75 %.

(2) Kad UAIF, za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s odredbama članka 179. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je o stjecanju kontrole obavijestiti:

a) neuvršteno društvo

b) dioničare čiji su identiteti i adrese dostupni UAIF-u ili ih može pribaviti neuvršteno društvo ili su dostupni putem registra kojem UAIF ima ili može dobiti pristup i

c) Agenciju.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadržava sljedeće informacije:

a) konačno stanje u odnosu na glasačka prava

b) uvjete pod kojima je kontrola stečena, uključujući informacije o identitetu različitih uključenih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela, fizičkih ili pravnih osoba ovlaštenih da ostvaruju glasačka prava u njihovo ime, i kada je to primjenjivo, lanac subjekata putem kojih se stvarno drže glasačka prava i

c) datum kad je kontrola stečena.

(4) U svojoj obavijesti neuvrštenom društvu UAIF će zatražiti od uprave neuvrštenog društva da, bez odgode, obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike o stjecanju kontrole UAIF-a u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona te o informacijama iz stavka 3. ovoga članka. UAIF će nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva, u skladu s ovim člankom, pravodobno obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike.

(5) Obavijest iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dostavit će se bez odgode, a najkasnije u roku od deset radnih dana od datuma kad UAIF u skladu s člankom 179. stavkom 1. ovoga Zakona dosegne, prijeđe ili padne ispod praga iz stavka 1. ovoga članka ili stekne kontrolu nad neuvrštenim društvom.

Objavljivanje u slučaju stjecanja kontrole

Članak 181.

(1) Kad UAIF za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu ili u izdavatelju, dužan je učiniti dostupnima informacije navedene u stavku 2. ovoga članka:

a) neuvrštenom društvu odnosno izdavatelju

b) dioničarima odnosno imateljima poslovnog udjela društva čiji su identiteti i adrese dostupni UAIF-u ili ih neuvršteno društvo odnosno izdavatelj može staviti na raspolaganje ili putem registra do kojega UAIF ima ili može dobiti pristup i

c) Agenciji.

(2) UAIF će učiniti dostupnima informacije o:

a) identitetu UAIF-ova koji su samostalno ili zajednički s drugim UAIF-ovima, za račun AIF-ova kojima upravljaju, stekli kontrolu

b) politici za upravljanje i sprječavanje sukoba interesa, posebice između UAIF-a, AIF-a i neuvrštenog društva odnosno izdavatelja, uključujući informacije o posebnim mjerama zaštite uspostavljenima kako bi osigurale da je svaki sporazum između UAIF-a i/ili AIF-a te neuvrštenog društva odnosno izdavatelja zaključen nepristrano i

c) politici za vanjsku i unutarnju komunikaciju u vezi s neuvrštenim društvom odnosno izdavateljem, posebno u pogledu radnika.

(3) U obavijesti neuvrštenom društvu odnosno izdavatelju, u skladu s odredbom stavka 1. točke a) ovoga članka, UAIF će zatražiti od uprave neuvrštenog društva odnosno izdavatelja da, bez odgode, obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike o informacijama iz stavka 2. ovoga članka. UAIF će nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva odnosno izdavatelja, u skladu s ovim člankom, pravodobno obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike.

(4) Kad UAIF, za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je objaviti svoje namjere u vezi s budućim poslovanjem neuvrštenog društva i vjerojatne posljedice na zapošljavanje, uključujući sve značajne promjene u uvjetima zapošljavanja:

a) neuvrštenom društvu i

b) dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela neuvrštenog društva, a čiji su identiteti i adrese dostupni UAIF-u ili ih može pribaviti neuvršteno društvo ili su dostupni putem registra kojem UAIF ima ili može dobiti pristup.

(5) Osim objave iz stavka 4. ovoga članka, UAIF će zatražiti i nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva učini dostupnima informacije iz stavka 4. ovoga članka predstavnicima radnika ili, kad oni ne postoje, samim radnicima neuvrštenog društva.

(6) Kad UAIF, za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je Agenciji i ulagateljima AIF-a dostaviti informacije o financiranju predmetnog stjecanja.

Posebne odredbe u vezi s godišnjim izvještajima AIF-a za čiji račun je UAIF stekao kontrolu nad neuvrštenim društvima

Članak 182.

(1) Kad UAIF za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je:

a) zatražiti i poduzeti sve kako bi osigurao da godišnje izvještaje neuvrštenog društva, sastavljene u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, uprava neuvrštenog društva učini dostupnima predstavnicima radnika ili, kad oni ne postoje, samim radnicima unutar razdoblja u kojem takvi godišnji izvještaji trebaju biti sastavljeni u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i

b) za svaki takav AIF, u godišnjim izvještajima iz članka 171. ovoga Zakona uključiti informacije iz stavka 2. ovoga članka, koje se odnose na neuvršteno društvo.

(2) Dodatne informacije koje trebaju biti sadržane u godišnjim izvještajima neuvrštenog društva i AIF-a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka uključuju barem nepristrani prikaz razvitka i rezultata neuvrštenog društva koje predstavlja situaciju na kraju razdoblja obuhvaćenog godišnjim izvještajima. Godišnji izvještaji također moraju sadržavati informacije o:

a) svim važnim događajima koji su nastupili od završetka poslovne godine

b) vjerojatnom budućem razvoju društva i

c) stjecanju vlastitih dionica.

(3) UAIF koji je za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona stekao kontrolu nad neuvrštenim društvom dužan je:

a) zatražiti i poduzeti sve kako bi osigurao da uprava neuvrštenog društva učini dostupnima informacije navedene u stavku 1. točki b) ovoga članka koje se odnose na to društvo, predstavnicima radnika tog društva ili, kad oni ne postoje, samim radnicima, unutar razdoblja određenog člankom 173. ovoga Zakona ili

b) učiniti dostupnima informacije iz stavka 1. točke a) ovoga članka ulagateljima AIF-a, u mjeri u kojoj su one već dostupne, unutar razdoblja određenog člankom 173. ovoga Zakona i u svakom slučaju, ne kasnije od dana na koji je godišnji izvještaj neuvrštenog društva sastavljen u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

Raspodjela imovine

Članak 183.

(1) UAIF koji za račun AIF-a kojim upravlja, u skladu s člankom 179. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili zajednički, stekne kontrolu nad neuvrštenim društvom ili izdavateljem, tijekom razdoblja od 24 mjeseca nakon što je stekao kontrolu nad neuvrštenim društvom, odnosno izdavateljem:

a) ne smije omogućavati, podupirati niti nalagati bilo koju raspodjelu iz stavka 2. ovoga članka, kao niti smanjenje temeljnog kapitala društva, otkup dionica i/ili stjecanje vlastitih dionica te ne smije glasovati na skupštini tog društva za takve odluke

b) ako je ovlašten ostvarivati glasačka prava za račun AIF-a, na sjednicama skupštine odnosno glavne skupštine ne smije glasati za raspodjelu iz stavka 2. ovoga članka, smanjenje temeljnog kapitala, otkup dionica i/ili stjecanje vlastitih dionica društva i

c) u svakom slučaju mora nastojati spriječiti raspodjelu iz stavka 2. ovoga članka, smanjenje temeljnog kapitala, kao i otkup dionica i/ili stjecanje vlastitih dionica društva u kojem je stekao kontrolu.

(2) Zabranjene raspodjele iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

a) svaku raspodjelu dioničarima odnosno članovima društva ako je na datum zaključenja posljednje poslovne godine netoimovina, navedena u godišnjim financijskim izvještajima društva, bila niža ili bi nakon takve raspodjele postala niža od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za rezerve koje ne mogu biti raspodijeljene na temelju zakona ili statuta odnosno društvenog ugovora, pri čemu se podrazumijeva da ako dio temeljnog kapitala koji nije uplaćen nije iskazan u imovini bilance, odbija se od iznosa temeljnog kapitala

b) svaku raspodjelu dobiti dioničarima odnosno članovima društva, čiji bi iznos prelazio iznos ostvarene dobiti na kraju posljednje poslovne godine uvećan za zadržanu dobit i iznose rezervi koji se mogu koristiti u tu svrhu, umanjen za iznos svih prenesenih gubitaka i za iznose unesene u rezerve u skladu sa zakonom ili statutom odnosno društvenim ugovorom društva u kojem je stekao kontrolu i

c) u slučaju dopuštenog stjecanja vlastitih dionica, svako takvo stjecanje društva u kojem je stekao kontrolu, pri čemu se u tako stečene dionice ubrajaju dionice koje je to društvo ranije steklo odnosno koje već drži, kao i dionice koje su stekle treće osobe u svoje ime a za račun društva, koje bi rezultiralo smanjenjem netoimovine ispod iznosa koji je naveden u točki a) ovoga stavka.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka:

a) izraz »raspodjela« iz stavka 2. točaka a) i b) ovoga članka uključuje, posebice, isplate dividende i drugih prava u vezi s dionicama

b) odredbe o smanjenju temeljnog kapitala ne primjenjuju se na smanjenje temeljnog kapitala koje se provodi da bi se pokrili gubici ili unijela sredstva u rezerve koje se ne mogu raspodijeliti, pod uvjetom da, nakon provedenog smanjenja, iznos takvih rezervi nije viši od 10 % smanjenog upisanog kapitala i

c) ograničenje navedeno u stavku 2. točki c) podliježe odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva, kojim se prenosi odredba članka 22. stavka 1. točaka b) – h) Direktive 2012/30/EU.

POGLAVLJE V.   OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD STRANE UAIF-a IZ DRŽAVE ČLANICE I UAIF-a IZ TREĆE DRŽAVE

Dostava informacija ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Članak 184.

(1) UAIF iz države članice, ili njegov pravni zastupnik, dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem AIF-a iz države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u državi sjedišta AIF-a.

(2) UAIF iz treće države, ili njegov pravni zastupnik, dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem AIF-a iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u trećoj državi u kojoj je sjedište AIF-a odnosno u kojoj je osnovan.

(3) Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice i iz treće države moraju biti dostavljene odnosno na raspolaganju ulagatelju koji je udjele u tim AIF-ima kupio u Republici Hrvatskoj i nakon prestanka trgovanja udjelima tih AIF-ova u Republici Hrvatskoj, dokle god postoje imatelji udjela u tim AIF-ima koji su svoje udjele kupili u Republici Hrvatskoj.

(4) UAIF iz države članice odnosno UAIF iz treće države svu dokumentaciju i informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora osigurati ulagateljima na način predviđen ovim Zakonom za dostavljanje pojedine dokumentacije i informacija AIF-a.

(5) Neovisno o odredbama stavka 4. ovoga članka, na učestalost objave cijene udjela AIF-a države članice odnosno AIF-a iz treće države primjenjuje se zakon države članice sjedišta AIF-a odnosno treće države u kojoj je sjedište AIF-a.

(6) Dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice odnosno AIF-u iz treće države iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici AIF-a odnosno trećoj državi u kojoj je sjedište AIF-a.

Jezik dokumenata

Članak 185.

(1) Pravila AIF-a i kada je primjenjivo prospekt AIF-a iz države članice odnosno iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju na hrvatskom jeziku.

(2) Preostala dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice odnosno iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovara UAIF iz države članice odnosno UAIF iz treće države.

 

DIO JEDANAESTI   DEPOZITAR

POGLAVLJE I.   OSOBE KOJE MOGU OBAVLJATI POSLOVE DEPOZITARA

Članak 186. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) UAIF je dužan za svaki AIF kojim upravlja izabrati depozitara u skladu s odredbama ovoga Zakona te s njim sklopiti pisani ugovor o obavljanju poslova depozitara određenih ovim Zakonom, koji mora biti u skladu s člankom 83. Delegirane uredbe 231/2013.

(2) AIF može imati samo jednog depozitara.

(3) U Republici Hrvatskoj depozitar može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili

2. podružnica kreditne institucije iz druge države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili

3. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja

4. investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje ima minimalni inicijalni kapital od 750.000,00 eura i podliježe zahtjevima u vezi s adekvatnosti kapitala u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala, te u skladu s Uredbom (EU) 2019/2033, te koje ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova skrbništva i s tim povezanih usluga, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili

5. podružnica investicijskog društva iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih društava, koja ima minimalni inicijalni kapital od 750.000,00 eura i podliježe zahtjevima u vezi s adekvatnosti kapitala u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala, te u skladu s Uredbom (EU) 2019/2033, te koje ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova skrbništva i s tim povezanih usluga, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja.

(4) Depozitar mora trajno ispunjavati sve organizacijske zahtjeve i uvjete potrebne za obavljanje poslova depozitara prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Upravitelji depozitara AIF-a moraju imati odgovarajuće iskustvo. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije ili investicijskog društva odnosno podružnice kreditne institucije ili investicijskog društva ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku kreditne institucije ili investicijskog društva odnosno podružnice kreditne institucije ili investicijskog društva, u dijelu obavljanja poslova depozitara.

(6) Kako bi se izbjegao sukob interesa između depozitara, UAIF-a i/ili AIF-a i/ili ulagatelja AIF-a:

a) niti jedan subjekt ne smije djelovati i kao UAIF i kao depozitar i

b) glavni broker koji djeluje kao druga ugovorna strana AIF-a ne smije djelovati kao depozitar tog AIF-a ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova depozitara od poslova glavnog brokera te ako moguće sukobe interesa primjereno prepoznaje, njima upravlja, prati ih i objavljuje ulagateljima u AIF.

(7) Delegiranje skrbničkih poslova depozitara glavnom brokeru iz stavka 6. točke b) ovoga članka dozvoljeno je ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti za delegiranje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(8) Na ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen između depozitara i UAIF-a primjenjuje se pravo matične države članice AIF-a.

(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete za upravitelje depozitara iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 187. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Depozitar AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj isključivo može biti depozitar iz članka 186. stavka 3. ovoga Zakona, s tim da depozitar iz članka 186. stavka 3. točaka 2., 4. i 5. ovoga Zakona ne može biti depozitar AIF-ovima iz članka 151. ovoga Zakona čiji se udjeli nude malim ulagateljima.

(2) Kada UAIF iz Republike Hrvatske upravlja AIF-om iz druge države članice ili iz treće države, depozitar će biti osnovan u:

a) za AIF-ove iz druge države članice, u matičnoj državi članici AIF-a

b) za AIF-ove iz treće države, u državi u kojoj je AIF osnovan ili u Republici Hrvatskoj.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka smatra se da je depozitar osnovan u onoj državi članici u kojoj ima sjedište ili podružnicu, a kako je definirana zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

(4) Kada je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-u iz treće države, depozitar za AIF-ove iz treće države kojima upravlja taj UAIF bit će iz države u kojoj je osnovan AIF ili iz Republike Hrvatske.

(5) Imenovanje depozitara iz treće države od strane UAIF-a iz Republike Hrvatske podliježe sljedećim uvjetima:

a) postoje odgovarajući postupci suradnje i razmjene informacija između Agencije i kada je to primjenjivo, nadležnog tijela druge države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a i iz nadležnih tijela depozitara

b) depozitar je predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo, uključujući i zahtjeve o adekvatnosti kapitala, i nad kojima se učinkovito provodi nadzor

c) treća država u kojoj je osnovan depozitar nije uvrštena na popis FATF-e kao država ili teritorij koji ne surađuje

d) treća država, u kojoj je osnovan depozitar potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom i svakom drugom državom članicom u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države, koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ovog modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije, uključujući sve multilateralne porezne sporazume

e) ugovor između UAIF-a i depozitara mora sadržavati odredbe o odgovornosti depozitara prema AIF-u ili ulagateljima u AIF u skladu s člankom 219. stavcima 1. – 6. ovoga Zakona te o obvezi usklađenosti s člankom 197. ovoga Zakona.

(6) Kada se Agencija ne slaže s procjenom nadležnog tijela matične države članice UAIF-a o primjeni odredbi koje su istovjetne s onima u stavku 5. točkama a), c) ili e) ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Izbor i promjena depozitara

Članak 188. (NN 21/18, 110/21)

(1) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209. ovoga Zakona, Agencija će odobriti depozitara za AIF.

(2) Za promjenu depozitara AIF-a s javnom ponudom potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(3) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209.a ovoga Zakona, Agencija ne odobrava izbor depozitara za AIF.

(4) Za svaki AIF s privatnom ponudom kojim upravlja, UAIF je dužan obavijestiti Agenciju o promjeni depozitara, u skladu s odredbama članka 203. ovoga Zakona.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka te dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

POGLAVLJE II.   POSLOVI DEPOZITARA

Članak 189.

Depozitar za AIF obavlja sljedeće poslove:

1. kontrolne poslove

2. praćenje tijeka novca AIF-a i

3. poslove pohrane imovine AIF-a.

Kontrolni poslovi

Članak 190.

(1) Depozitar za AIF obavlja sljedeće kontrolne poslove, kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu imovine u koju AIF ulaže:

a) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela AIF-a obavlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima, pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo

b) osigurava da su netovrijednost imovine AIF-a te cijena udjela u AIF-u izračunane u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, važećim propisima te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo

c) izvršava naloge UAIF-a u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj AIF-a, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo

d) osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom AIF-a budu doznačeni na račun AIF-a u uobičajenim rokovima

e) osigurava da se prihodi AIF-a koriste u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo

f) kontrolira da se imovina AIF-a ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama pravila AIF-a, prospekta AIF-a, kada je to primjenjivo, ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa

g) izvještava Agenciju i UAIF o provedenom postupku kontrole izračuna netovrijednosti imovine AIF-a i

h) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara koje počini UAIF.

(2) Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova iz stavka 1. ovoga članka depozitar mora imati uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije.

Praćenje tijeka novca AIF-a

Članak 191.

(1) Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca AIF-a, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela AIF-a i sva ostala novčana sredstva AIF-a evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) otvoreni su u ime AIF-a ili u ime UAIF-a za račun AIF-a ili u ime depozitara za račun AIF-a

b) otvoreni su kod kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad koje je izdalo nadležno tijelo, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje AIF-a i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i

c) vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(2) Kada su novčani računi otvoreni u ime depozitara, a za račun AIF-a, na njima se ne smiju držati vlastita novčana sredstva osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka, kao ni vlastita novčana sredstva depozitara.

(3) Depozitar je o novčanim sredstvima AIF-a evidentiranim na novčanim računima otvorenima kod osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka dužan ažurno voditi vlastite evidencije.

Pohrana imovine AIF-a

Članak 192.

(1) Imovina AIF-a povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo depozitar će:

a) pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara i sve materijalizirane financijske instrumente predane depozitaru i

b) osigurati da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara vode na odvojenim računima na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenima u ime AIF-a ili u ime UAIF-a a za račun AIF-a, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada AIF-u

2. za ostalu imovinu AIF-a depozitar će:

a) provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a, na temelju informacija ili dokumenata koje je depozitaru dostavio AIF ili UAIF ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i

b) ažurno voditi evidenciju o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a.

(2) Depozitar je dužan UAIF-u, za svaki AIF za koji obavlja poslove depozitara, redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine AIF-a ili na odgovarajući način omogućiti UAIF-u trajan uvid u pozicije AIF-a pohranjene kod depozitara.

(3) Depozitar je dužan izvještavati UAIF o korporativnim akcijama vezanim za imovinu AIF-a koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Odvojenost poslovanja depozitara i UAIF-a te vođenje imovine AIF-a

Članak 193.

(1) U izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega depozitar i UAIF postupat će s pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno i isključivo u interesu AIF-a i ulagatelja u AIF.

(2) Depozitar ne smije u odnosu na AIF obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između AIF-a, ulagatelja u AIF ili UAIF-a i depozitara, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova depozitara od ostalih poslova čije bi obavljanje moglo dovesti do sukoba interesa i ako potencijalne sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje ulagateljima u AIF.

(3) Upravitelji i ostali radnici depozitara, njegovi prokuristi te opunomoćenici ne smiju biti radnici UAIF-a.

(4) Članovi uprave i ostali radnici UAIF-a, njegovi prokuristi te opunomoćenici ne smiju biti radnici depozitara.

(5) Imovinu AIF-a depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(6) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina AIF-a, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava AIF-a, osobito u slučaju nesolventnosti UAIF-a i depozitara.

(7) Depozitar i treća osoba iz članka 194. ovoga Zakona ne smiju ponovno koristiti imovinu AIF-a iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona bez prethodne suglasnosti AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a.

(8) U slučaju nesolventnosti depozitara ili treće osobe iz članka 194. ovoga Zakona, kojoj je depozitar delegirao skrbništvo, imovina AIF-a koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili treće osobe, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru ili trećoj osobi.

POGLAVLJE III.   DELEGIRANJE POSLOVA DEPOZITARA NA TREĆE OSOBE

Članak 194.

(1) Depozitar trećim osobama može delegirati samo poslove iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona, i to ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. poslovi se ne delegiraju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni ovim Zakonom

2. delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo radi povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova

3. depozitar mora dokazati da je treća osoba izabrana primjenom dužne pažnje i da će depozitar u svako doba s dužnom pažnjom i učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova i

4. depozitar mora dokazati da treća osoba ispunjava i da će za trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano ispunjavati sljedeće uvjete:

a) ima uređeno unutarnje ustrojstvo te iskustvo potrebno i primjereno prirodi i složenosti imovine AIF-a koja mu je povjerena na pohranu

b) u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 192. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona radi se o osobi:

– koja podliježe bonitetnom nadzoru i nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava, uključujući zahtjeve o adekvatnosti kapitala

– nad kojom se redovito periodički provodi neovisna vanjska revizija kako bi se osiguralo i potvrdilo da je osoba u posjedu i/ili ima nadzor nad financijskim instrumentima koji su joj povjereni na skrbništvo

c) odvaja imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine i imovine depozitara tako da se u bilo kojem trenutku može jasno i nedvojbeno identificirati i utvrditi koja imovina pripada klijentima toga depozitara

d) poduzima sve potrebne radnje kako bi osigurala da u slučaju nesolventnosti treće osobe imovina AIF-a koju treća osoba drži na skrbništvu ne ulazi u stečajnu i/ili likvidacijsku masu treće osobe

e) bez odobrenja AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a i prethodnog obavještavanja depozitara ne smije raspolagati imovinom koja je povjerena na pohranu i

f) udovoljava obvezama i zabranama iz članaka 192. i 193. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 4. podtočke b) ovoga članka, kada propisi trećih država zahtijevaju da se određeni financijski instrumenti pohranjuju na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka, depozitar može delegirati poslove takvom lokalnom subjektu samo u mjeri do koje to zahtijeva propis treće države i samo dok nema lokalnog subjekta koji zadovoljava uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka te samo ako:

a) su ulagatelji u AIF prije ulaganja uredno obaviješteni da je takvo delegiranje potrebno radi pravnih ograničenja na snazi u trećoj državi te o okolnostima koje opravdavaju to delegiranje i rizicima povezanima s takvim delegiranjem i

b) je UAIF uputio depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu.

(3) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. U tom se slučaju članak 197. ovoga Zakona na relevantne strane primjenjuje na odgovarajući način.

(4) Treće osobe kojima je depozitar delegirao obavljanje poslova iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona mogu biti samo domaće ili strane kreditne institucije ili strani skrbnici koji imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja, a koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) Depozitar odgovara UAIF-u i ulagateljima za izbor treće osobe.

(6) U smislu ovoga članka, usluge koje pružaju sustavi za namiru vrijednosnih papira u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata odnosno zakona države članice kojim se u njezin pravni sustav prenosi Direktiva 98/26/EC odnosno slične odredbe propisa treće države ne smatraju se delegiranjem poslova skrbništva.

Članak 195.

(1) Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će dostaviti:

a) obavijest o sklapanju ugovora s trećim osobama i

b) popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

(2) Popis iz stavka 1. točke b) ovoga članka depozitar dostavlja i UAIF-u, a UAIF ga objavljuje bez odgode na svojoj internetskoj stranici.

Članak 196.

Kada je depozitar delegirao poslove iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona na treće osobe, pravila AIF-a odnosno prospekta kada je to primjenjivo, u dijelu koji se odnosi na depozitara mora sadržavati i sljedeće:

1. opis svih poslova koje je depozitar delegirao trećim osobama, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona, kao i popis svih osoba s kojima treća osoba ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati i

2. izjavu depozitara da će ažurirane informacije iz točke 1. ovoga članka ulagateljima biti dostupne na zahtjev.

POGLAVLJE IV.   ODGOVORNOST DEPOZITARA

Članak 197.

(1) Depozitar je odgovoran UAIF-u i ulagateljima AIF-a za gubitak financijskih instrumenata iz članka 192. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona od strane depozitara ili treće osobe kojoj je depozitar delegirao pohranu financijskih instrumenata AIF-a na skrbništvo.

(2) U slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, depozitar u imovinu AIF-a vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

(3) Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ako može dokazati da je gubitak nastao zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu, spriječe ili otklone.

(4) Depozitar odgovara UAIF-u i ulagateljima AIF-a i za bilo koju drugu počinjenu štetu koja je nastala kao posljedica propusta depozitara u obavljanju poslova depozitara propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i Delegiranom uredbom 231/2013.

(5) Na odgovornost depozitara iz stavaka 1. – 4. ovoga članka ne utječe činjenica da je obavljanje svojih poslova iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(6) Iznimno od stavaka 1. – 4. ovoga članka, u slučaju gubitka financijskih instrumenata koje na skrbništvu drži treća osoba kojoj je ta funkcija delegirana u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar se može osloboditi odgovornosti ako može dokazati da:

a) je delegiranje izvršeno uz ispunjenje uvjeta iz članka 194. stavka 1. ovoga Zakona

b) postoji pisani sporazum između depozitara i treće osobe o izričitom prijenosu odgovornosti na treću osobu koji omogućava da AIF ili UAIF za račun AIF-a izravno postavi zahtjev trećoj osobi koji se odnosi na gubitak financijskih instrumenata ili da isti zahtjev za njih postavi depozitar i

c) postoji pisani sporazum između depozitara i AIF-a odnosno UAIF-a koji djeluje za račun AIF-a, koji izrijekom omogućava oslobođenje depozitara od odgovornosti, uz navođenje objektivnog razloga za ugovaranje takvog oslobođenja.

(7) Kada propisi trećih država zahtijevaju da su određeni financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji ispunjavaju uvjete za delegiranje iz članka 194. stavka 1. točke 4. podtočke d) ovoga Zakona, depozitar se može osloboditi od odgovornosti prema UAIF-u i ulagateljima u AIF ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) pravila AIF-a odnosno prospekt AIF-a kada je to primjenjivo izričito omogućavaju takvo oslobođenje od odgovornosti prema uvjetima iz ovoga stavka

b) ulagatelji u AIF su prije ulaganja uredno informirani o takvom oslobođenju od odgovornosti i okolnostima koje opravdavaju takvo oslobođenje od odgovornosti

c) AIF ili UAIF za račun AIF-a uputio je depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu

d) u pisanom sporazumu sklopljenom između AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a i depozitara izričito je dopušteno takvo oslobođenje od odgovornosti i

e) u pisanom sporazumu sklopljenom između depozitara i treće osobe izričito je propisan prijenos odgovornosti s depozitara na taj lokalni subjekt te da AIF ili UAIF za račun AIF-a mogu podnijeti svoje zahtjeve koji se odnose na gubitak financijskih instrumenata izravno protiv tog lokalnog subjekta ili da isti zahtjev za njih može podnijeti depozitar.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od depozitara i prema depozitaru

Članak 198.

(1) Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema UAIF-u, zbog kršenja odredaba ovoga Zakona, pravila AIF-a odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema UAIF-u.

(2) Depozitar je dužan vratiti u imovinu AIF-a sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

(3) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema depozitaru. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema depozitaru, pod uvjetom da to ne dovodi do dvostruke pravne zaštite ili do neravnopravnog postupanja prema ulagateljima.

Članak 199.

(1) Depozitar mora na zahtjev svojih nadležnih tijela dostaviti sve podatke i dati sve informacije koje je dobio, prikupio i saznao obavljajući poslove određene ovim Zakonom, a koje su nadležnim tijelima depozitara, nadležnom tijelu AIF-a ili nadležnom tijelu UAIF-a potrebne za obavljanje njihovih djelatnosti.

(2) Ako je nadležno tijelo AIF-a ili UAIF-a različito od nadležnih tijela depozitara, nadležna tijela depozitara dužna su bez odgode proslijediti sve podatke i informacije iz stavka 1. ovoga članka nadležnim tijelima AIF-a i UAIF-a.

Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor

Članak 200.

(1) Na zahtjev Agencije depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za AIF-ove.

(2) Kada depozitar pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz članka 189. ovoga Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti UAIF-a, a predstavljaju kršenje obveza UAIF-a određenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili pravila odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti UAIF i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

(3) Ako UAIF nakon upozorenja depozitara iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem svojih obveza, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Depozitar je dužan Agenciji, revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o AIF-u.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način i rokove obavještavanja o utvrđenim nepravilnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Revizija izvršavanja obveza depozitara

Članak 201.

(1) Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će revizor.

(2) Revizor iz stavka 1. ovoga članka je revizor koji revidira godišnje financijske izvještaje depozitara i koji mora imati dostatno iskustvo u odnosu na predmet revizije.

(3) Depozitar mora imenovati revizora u roku utvrđenom propisima kojima se uređuje revizija.

(4) Depozitar je dužan obavijestiti Agenciju o izboru revizora bez odgode.

(5) U roku od jednog mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Agencija depozitaru može naložiti imenovanje novog revizora, ako ocijeni da je to potrebno kako bi se ostvarila svrha revizije.

(6) Revizor je nakon završetka revizorskog izvješća dužan bez odgode predati revizorsko izvješće depozitaru, a depozitar Agenciji. Revizorsko izvješće depozitar je dužan dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

(7) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obavi drugi revizor, a na trošak depozitara. U tom slučaju Agencija može javno objaviti podatak o odbijanju revizorskog izvješća i razlozima toga odbijanja.

(8) Agencija pravilnikom propisuje opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

Poslovna tajna

Članak 202.

Podatke o imateljima udjela, njihovim udjelima te uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

POGLAVLJE V.   PROMJENA DEPOZITARA

Članak 203. (NN 21/18, 110/21)

(1) Depozitar koji namjerava prestati obavljati poslove depozitara AIF-a dužan je najmanje dva mjeseca prije prestanka obavljanja tih poslova uputiti obavijest o svojoj namjeri Agenciji i UAIF-u koji upravlja AIF-om za koji obavlja poslove depozitara.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan zaključiti ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom i Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara odnosno obavijestiti Agenciju o promjeni depozitara, ovisno o tome radi li se o AIF-u s javnom ili privatnom ponudom najkasnije 30 dana prije nego što trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara.

(3) Ako UAIF ne zaključi ugovor s novim depozitarom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka odnosno ako Agencija ne izda odobrenje za promjenu depozitara kada je to primjenjivo prije nego što trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara, trenutačni depozitar je dužan, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem usluga depozitara u daljnjem roku od 30 dana računajući od predviđenog datuma prestanka obavljanja poslova depozitara.

(4) U slučaju da ni u dodatnom roku od 30 dana iz stavka 3. ovoga članka ne bude zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s novim depozitarom i dobiveno odobrenje Agencije kada je to primjenjivo, AIF-ovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

Članak 204. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF može promijeniti depozitara, o čemu je dužan obavijestiti Agenciju odnosno za što je dužan ishoditi odobrenje Agencije u skladu s člankom 188. stavcima 2. i 4. ovoga Zakona.

(2) Dotadašnji depozitar mora u roku od tri dana od primitka obavijesti UAIF-a o raskidu odnosno otkazu ugovora o obavljanju poslova depozitara obavijestiti Agenciju o tome postoje li, prema svim njegovim saznanjima, nerazriješene povrede ovoga Zakona ili drugih propisa.

Članak 205. (NN 21/18, 110/21)

Na dan kada je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim s novim depozitarom predviđeno da će novi depozitar početi s obavljanjem poslova depozitara, dosadašnji depozitar je dužan svu imovinu AIF-a prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim UAIF zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara i za kojeg dobije odobrenje Agencije kada je to primjenjivo, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje AIF-a za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

POGLAVLJE VI.

Članak 206. (NN 21/18, 110/21)

Brisan.

Obveza promjene depozitara AIF-a s privatnom ponudom

Članak 207. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) UAIF je dužan u roku od 30 dana zaključiti ugovor s drugim depozitarom i o tome obavijestiti Agenciju od dana:

1. otvaranja stečajnog postupka ili postupka prisilne likvidacije nad depozitarom

2. pokretanja postupka likvidacije depozitara

3. donošenja rješenja kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo kada je depozitar kreditna institucija ili

4. donošenja rješenja Agencije kojim se ukida odobrenje za rad tog investicijskog društva ili ukida odobrenje za pružanje usluge za pružanje pomoćne usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala kada je depozitar investicijsko društvo.

(2) Agencija će rješenjem naložiti UAIF-u promjenu depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako trenutni depozitar prestane ispunjavati uvjete potrebne za obavljanje poslova depozitara

2. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

3. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a odnosno, kada je primjenjivo, prospekta AIF-a ili

5. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF.

(3) Ako UAIF ne postupi u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovoga članka, AIF-ovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Obveza promjene depozitara AIF-a s javnom ponudom

Članak 207.a (NN 21/18, 110/21, )

(1) Izdano odobrenje na izbor depozitara AIF-a s javnom ponudom prestaje važiti:

1. otvaranjem stečajnog postupka ili postupka prisilne likvidacije nad depozitarom

2. pokretanjem postupka likvidacije depozitara ili

3. donošenjem rješenja kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo.

(2) Ako nastupi koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje na izbor depozitara od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija rješenjem ukida izdano odobrenje na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano

3. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona

5. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili prospekta i pravila AIF-a s javnom ponudom ili

6. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF s javnom ponudom.

(4) U slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, UAIF je dužan u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) Agencija će o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako UAIF ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, AIF-ovi s javnom ponudom za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

Članak 208.

U izvršavanju svojih obveza predviđenih ovim dijelom Zakona UAIF i depozitar dužni su postupati u skladu s člancima 83. – 102. Delegirane uredbe 231/2013.

 

DIO DVANAESTI   OSNIVANJE AIF-a, NAKNADE I ULAGANJA AIF-a

POGLAVLJE I.   OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Članak 209. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-ovima iz stavka 1. ovoga članka Agenciji podnosi UAIF. Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv AIF-a, njegovu investicijsku strategiju i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 6. ovoga Zakona

2. pravila AIF-a te prospekt AIF-a

3. profil rizičnosti i podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava upravljati

4. podatke o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF

5. ugovor o obavljanju poslova depozitara za AIF i

6. dokaz da UAIF ispunjava organizacijske zahtjeve iz članaka 53. – 68. ovoga Zakona iz kojeg proizlazi da ima adekvatnu organizacijsku strukturu za upravljanje tom vrstom AIF-a.

(3) Izdavanjem odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om smatra se da je Agencija izdala i odobrenje na pravila AIF-a te na izbor depozitara za AIF odnosno, kada je to primjenjivo, za prospekt AIF-a.

(4) Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka te odredbama pravilnika iz stavka 6. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(5) Kada zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi UAIF iz druge države članice ili UAIF iz treće države, Agencija će, za potrebe provjere usklađenosti poslovanja UAIF-a iz druge države članice ili UAIF-a iz treće države na području Republike Hrvatske, od nadležnoga tijela matične države članice UAIF-a odnosno referentne države članice UAIF-a tražiti dodatne informacije o tome odnosi li se odobrenje koje UAIF ima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima i na vrstu AIF-ova na koji se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom te dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

Članak 209.a (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Za osnivanje AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom, UAIF je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za odobrenje osnivanja AIF-a koji mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv AIF-a i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona

2. opis njegove investicijske strategije

3. profil rizičnosti i podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava upravljati

4. podatke o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF

5. opis na koji je način UAIF osigurao da su dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona

6. potrebna jamstva i izjave UAIF-a da je sadržaj zahtjeva, kao i sadržaj dokumenata AIF-a usklađen s odredbama Zakona.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i:

1. ugovor o obavljanju poslova depozitara za AIF

2. pravila AIF-a, pri čemu je UAIF u pravilima AIF-a dužan navesti izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj

3. ako je primjenjivo, ugovor kojim je UAIF povjerio upravljanje AIF-om drugoj pravnoj osobi.

(3) Smatrat će se da je zahtjev iz stavka 1. uredan ako, u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka te odredbama pravilnika iz stavka 6. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(4) Agencija će u roku od deset radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva donijeti rješenje o izdavanju odobrenja za osnivanje AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom.

(5) Agencija periodično, na temelju uzorka ili pojedinačno prema određenom UAIF-u, obavlja nadzor usklađenosti AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom s obvezujućim odredbama ovoga Zakona i drugih propisa u nadležnosti Agencije koje se odnose na takav AIF.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj i format zahtjeva za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom, što uključuje i propisivanje kako UAIF mora prikazati odnosno opisati na koji su način dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona te na koji način i u kojem sadržaju se daju potrebna jamstva i izjave UAIF-a da je sadržaj zahtjeva, kao i sadržaj dokumenata AIF-a usklađen s odredbama Zakona.

Članak 210. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

Brisan.

Značajne promjene podataka i dokumenta dostavljenih uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom

Članak 210.a (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) UAIF je dužan izvijestiti Agenciju o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom, i to u roku od deset dana prije primjene takvih značajnih promjena.

(2) Agencija će u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, kada je to potrebno na temelju zaprimljenih informacija, provesti potrebne izmjene u registrima koje vodi u skladu s člankom 8. ovoga Zakona te obavijestiti UAIF o eventualnim ograničenjima pri registraciji navedenih promjena ili će predložene promjene odbiti registrirati, ako bi takve promjene dovele do neispunjavanja uvjeta iz članka 209.a ovoga Zakona pod kojima je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom. Ako je to potrebno s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, Agencija može navedeni rok produljiti za dodatnih deset dana, o čemu će obavijestiti UAIF.

(3) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka Agencija ne obavijesti UAIF o eventualnim ograničenjima pri registraciji navedenih promjena, daljnjim obvezama UAIF-a u odnosu na predložene promjene ili te promjene ne odbije registrirati, smatra se da je predložene promjene prihvatila te da AIF i dalje udovoljava uvjetima pod kojima je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom.

Odbijanje zahtjeva za osnivanje i upravljanje AIF-om

Članak 211. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Agencija će UAIF-u odbiti zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om ako:

1. UAIF nije sklopio ugovor o obavljanju poslova depozitara ili je ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopio s pravnom osobom koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom

2. UAIF je poslove upravljanja imovinom AIF-a povjerio osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom

3. pravila AIF-a odnosno prospekt AIF-a s javnom ponudom nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa u nadležnosti Agencije

4. UAIF nije unutar zahtjeva za odobravanje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom naveo odgovarajuća jamstva i izjave, a koje su propisane pravilnikom Agencije iz članka 209.a stavka 6. ovoga Zakona

5. u pravilima AIF-a s privatnom ponudom UAIF nije naveo izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj, kao i druge izjave koje su propisane pravilnikom Agencije iz članka 209.a stavka 6. ovoga Zakona

6. zahtjev za odobravanje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje po njemu odnosno ako je nerazumljiv ili nepotpun, a UAIF takav nedostatak ne ukloni u roku koji je Agencija ostavila za uklanjanje

7. UAIF ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje tom vrstom AIF-a, određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili

8. UAIF nema adekvatnu organizacijsku strukturu za upravljanje tom vrstom AIF-a.

Razdoblje početne ponude udjela AIF-a

Članak 212.

(1) Razdoblje za početnu ponudu udjela AIF-a bez pravne osobnosti utvrđeno je pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Tijekom tog razdoblja, ovisno o pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo, AIF može:

a) prikupljati novčana sredstva ili

b) prikupljati obvezujuće ponude na uplatu sredstava u AIF.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka:

a) tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu AIF-a kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada AIF ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima prema pravilima i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo i

b) ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije početi tek nakon isteka razdoblja početne ponude udjela.

(4) Cijena izdanja i način dodjele udjela ulagateljima određeni su člankom 156. ovoga Zakona.

(5) Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

(6) U slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu udjela nisu prikupljena sredstva u skladu s pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, UAIF je dužan:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana ili

b) u slučaju iz stavka 2. točke b) ovoga članka odbiti zaprimljene obvezujuće ponude ulagatelja te ih o tome obavijestiti pisanim putem.

(7) Ako se AIF ne osnuje u roku od 12 mjeseci od izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om, Agencija će rješenjem ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje posebna pravila za početnu ponudu udjela iz ovoga članka.

Izdavanje udjela AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 213.

(1) Izdavanje udjela AIF-a bez pravne osobnosti obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun AIF-a.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavanje udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela odnosno u drugim slučajevima propisanim pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo ili koje propiše Agencija.

(3) Uplata u AIF bez pravne osobnosti obavlja se u novčanim sredstvima, a iznimno i:

a) u financijskim instrumentima u posebnim okolnostima koje pravilnikom odredi Agencija, uz uvjet da se tim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu ili

b) u drugim oblicima imovine u posebnim okolnostima u slučaju AIF-a s privatnom ponudom, ako je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo i ako je stjecanje te imovine u skladu sa strategijom ulaganja AIF-a, uz uvjet da je neovisni ovlašteni procjenitelj prethodno proveo procjenu te imovine.

POGLAVLJE II.   NAKNADE KOJE NAPLAĆUJE UAIF

Članak 214.

(1) Naknade koje UAIF izravno naplaćuje ulagatelju u AIF utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Naknade koje UAIF naplaćuje AIF-u utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(3) Plaćanje naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kontrolirat će depozitar AIF-a.

(4) Pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada iz ovoga članka, visina naknade i način njihova izračuna, kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke UAIF-a.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete za naplatu, visinu i način izračuna naknada iz ovoga članka.

Članak 215. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Naknade iz članka 214. stavka 2. ovoga Zakona AIF-u s javnom ponudom mogu se naplaćivati samo ako su u pitanju troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka i pravilnikom Agencije iz stavka 6. ovoga članka, i to pod uvjetom da su ujedno navedeni u pravilima i prospektu AIF-a s javnom ponudom.

(2) Iz imovine AIF-a s javnom ponudom mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknade i troškovi plativi depozitaru

2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane za stjecanje, držanje ili prodaju imovine

3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno

4. troškovi isplate prihoda ili dobiti

5. troškovi godišnje revizije AIF-a

6. sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja AIF-u

7. porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit

8. troškovi objave izmjena pravila i/ili prospekta i drugih propisanih objava

9. troškovi naknade članovima nadzornog odbora zatvorenog AIF-s pravnom osobnošću za njihov rad

10. odvjetnički, sudski, arbitražni i drugi slični troškovi u neposrednoj vezi sa zaštitom imovine AIF-a i

11. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

(3) Kada je novčani račun AIF-a otvoren kod depozitara, depozitar može jedino uz odobrenje UAIF-a s predmetnog računa isplatiti naknade i troškove za obavljene poslove depozitara AIF-a propisanih ovim Zakonom.

(4) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a, kada je to primjenjivo, naplaćuju AIF-u mogu se podmiriti isključivo iz imovine AIF-a, bez mogućnosti da se za njih tereti ulagatelje.

(5) Troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s privatnom ponudom UAIF je dužan urediti pravilima AIF-a, a kako je to propisano člankom 168. stavkom 1. točkom 24. ovoga Zakona.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s javnom ponudom te pobliže određuje pojedine kategorije troškova i naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Ulazna i izlazna naknada AIF-a

Članak 216.

(1) Prilikom izdavanja ili otkupa udjela AIF-a ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se odvojeno od cijene udjela, a mogu biti prihod UAIF-a ili AIF-a.

(3) Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju likvidacije AIF-a, bez obzira na razlog likvidacije.

POGLAVLJE III.   OGRANIČENJA ULAGANJA I PREKORAČENJA OGRANIČENJA ULAGANJA

Članak 217. (NN 21/18, 110/21, 83/23)

(1) Ulaganje imovine AIF-a podliježe ograničenjima utvrđenim pravilnikom Agencije iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona i pravilima AIF-a odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Ograničenje ulaganja iz stavka 1. ovoga članka AIF može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine te prilikom prodaje imovine AIF-a radi isplate većeg broja udjela u AIF-u.

(3) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati, promjene strategije ulaganja AIF-a ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s javnom ponudom u roku od šest mjeseci od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije s imovinom AIF-a ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine AIF-a, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pritom eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(4) Iznimno, na zahtjev UAIF-a Agencija može produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka za dodatnih šest mjeseci, ako je to u interesu ulagatelja.

(5) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s privatnom ponudom na jedan od sljedećih načina:

1. kako je to predviđeno pravilima AIF-a odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo

2. ako to nije utvrđeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, a postoji utvrđena procedura ishođenja suglasnosti i donošenja odluka ulagatelja u AIF-u o takvim predmetima, tada je dužan ishoditi suglasnost ulagatelja na postupanje koje će predložiti, vodeći računa o najboljem interesu ulagatelja ili

3. ako to nije moguće u skladu s točkama 1. i 2. ovoga stavka, uskladiti ulaganje u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica transakcije koju je sklopio UAIF, a kojom se u trenutku njezina sklapanja prekoračilo ograničenje ulaganja ili dodatno povećalo prekoračenje, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a po saznanju za prekoračenje ograničenja. UAIF je dužan AIF-u i/ili ulagateljima nadoknaditi tako nastalu štetu.

(7) Ograničenja ulaganja navedena iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja AIF-a, uz dužno poštovanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

(8) Ograničenja ulaganja navedena u pravilniku iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona mogu biti prekoračena u razdoblju od šest mjeseci koji prethode datumu prestanka AIF-a koji je osnovan na određeno vrijeme, kada su ona rezultat prodaje imovine fonda u svrhu unovčavanja radi ispunjavanja obveze iz članka 228. stavka 3. ovoga Zakona, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

Krovni AIF

Članak 218.

(1) UAIF može osnovati krovni AIF.

(2) Krovni AIF je AIF koji se sastoji od dva ili više podfondova.

(3) Svaki podfond jednoga krovnog AIF-a od drugih se podfondova toga krovnog AIF-a razlikuje po jednoj ili više posebnosti.

(4) Krovni AIF nije pravna osoba.

(5) UAIF može za pojedine podfondove odrediti različite iznose ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova, a prilikom promjene pojedinih podfondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

(6) Kada se AIF sastoji od podfondova, svaki od podfondova smatrat će se kao poseban AIF u smislu poglavlja III. ovoga dijela Zakona i članka 220. ovoga Zakona.

(7) Podfond može biti napajajući fond u smislu članka 221. ovoga Zakona.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje posebna pravila koja se odnose na krovne AIF-e i njihove podfondove.

Promjena razlikovnosti i preoblikovanje AIF-a

Članak 219.

(1) AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom može postati AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom isključivo uz prethodno odobrenje Agencije, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) takva promjena nije izričito zabranjena pravilima AIF-a i

b) s tom je promjenom suglasno najmanje 3/4 ulagatelja predmetnog AIF-a.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je dužan u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Agencije obavijestiti ulagatelje o predmetnoj promjeni, u kojoj će upozoriti na pravo ulagatelja koji nisu bili suglasni s predmetnom promjenom da mogu zatražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do isteka roka od najmanje 30 dana od dana zaprimanja odobrenja Agencije.

(3) AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom može postati AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom isključivo uz prethodno odobrenje Agencije, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) takva promjena nije izričito zabranjena prospektom i pravilima AIF-a

b) s tom je promjenom suglasno najmanje 3/4 ulagatelja predmetnog AIF-a i

c) ulagatelji zadovoljavaju kriterije da postanu ulagatelji u AIF s privatnom ponudom.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, UAIF je dužan obavijestiti ulagatelje te omogućiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade na način i u rokovima propisanim stavkom 2. ovoga članka onim ulagateljima koji nisu bili suglasni s predmetnom promjenom ili koji više ne zadovoljavaju uvjete da budu ulagatelji u AIF.

(5) U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, ako se radi o AIF-u s pravnom osobnošću, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava te kada je to primjenjivo, zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(6) Otvoreni AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom može promijeniti oblik i postati UCITS fond isključivo uz prethodno odobrenje Agencije, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) takva promjena nije izričito zabranjena pravilima AIF-a i

b) s tom je promjenom suglasno najmanje 3/4 ulagatelja predmetnog AIF-a.

(7) Otvoreni AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom može promijeniti oblik i postati UCITS fond isključivo uz prethodno odobrenje Agencije, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) takva promjena nije izričito zabranjena prospektom i pravilima AIF-a i

b) s tom je promjenom suglasno najmanje 3/4 ulagatelja predmetnog AIF-a.

(8) U slučajevima iz stavaka 6. i 7. ovoga članka UAIF je dužan obavijestiti ulagatelje o promjeni oblika AIF-a te upozoriti na pravo otkupa udjela bez plaćanja izlazne naknade za one ulagatelje koji nisu suglasni s takvom promjenom, na način i u rokovima propisanima stavkom 2. ovoga članka.

(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-ova.

Statusne promjene AIF-a

Članak 220.

(1) Dva ili više AIF-ova bez pravne osobnosti mogu se pripojiti ili spojiti, uz prethodno odobrenje Agencije.

(2) Pripajanje AIF-ova provodi se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza jednog ili više AIF-ova (AIF prenositelj) na drugi, postojeći AIF (AIF preuzimatelj).

(3) Spajanje AIF-ova provodi se osnivanjem novog AIF-a (AIF preuzimatelj) na koji se prenosi cjelokupna imovina, prava i obveze dva ili više AIF-a koji se spajaju (AIF prenositelji).

(4) Prilikom statusnih promjena AIF-ova u postupku može sudjelovati više AIF-ova prenositelja i samo jedan AIF preuzimatelj.

(5) Na statusne promjene zatvorenih AIF-ova s pravnom osobnošću primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom ili pravilnikom Agencije nije propisano drugačije.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje posebna pravila za provođenje statusnih promjena AIF-ova.

Odobrenje za osnivanje napajajućeg AIF-a

Članak 221.

(1) Za osnivanje napajajućeg AIF-a UAIF mora dobiti odobrenje Agencije.

(2) Napajajući AIF nastaje osnivanjem novog napajajućeg AIF-a ili preoblikovanjem postojećeg AIF-a u napajajući AIF.

(3) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način osnivanja glavnih i napajajućih AIF-a, njihova ulaganja i način poslovanja.

 

DIO TRINAESTI   LIKVIDACIJA I PRESTANAK AIF-a, RAZLOZI ZA LIKVIDACIJU AIF-a

Članak 222. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Likvidacija AIF-a bez pravne osobnosti provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti UAIF-a, ako upravljanje AIF-om nije preneseno drugom UAIF-u

2. ako depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara ili ako Agencija ukine izdano odobrenje na izbor depozitara, a UAIF ne postupi u skladu s člankom 207. stavkom 4. ovoga Zakona ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz članka 207. stavka 4. ovoga Zakona

3. ako je UAIF-u ukinuto ili mu je prestalo važiti odobrenje za rad ili je nad njime otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije, a upravljanje AIF-om nije preneseno na drugi UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno kada UAIF više nije u mogućnosti upravljati AIF-om

4. kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a i

5. u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Odmah nakon nastupa razloga za početak likvidacije likvidator donosi odluku o likvidaciji AIF-a.

(3) Likvidacija zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću provodi se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom nije propisano drugačije.

(4) Likvidator zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću dužan je sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji odnosno od dana imenovanja likvidatorom zatvorenog AIF-a o tome obavijestiti Agenciju i depozitara.

Članak 223. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) Likvidaciju AIF-a bez pravne osobnosti, kao likvidator, provodi:

1. UAIF, osim ako je UAIF u stečaju ili mu je Agencija odnosno nadležno tijelo matične države članice UAIF-a ukinulo odobrenje za rad ili UAIF više nije u mogućnosti upravljati AIF-om

2. depozitar AIF-a, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije AIF-a od strane UAIF-a zbog razloga propisanih točkom 1. ovoga stavka

3. likvidator AIF-a kojeg je imenovala Agencija, u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili prisilnoj likvidaciji ili mu je nadležno tijelo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, Agencija odnosno nadležno tijelo matične države članice UAIF-a privremeno ili trajno ukinulo odobrenje za rad ili

4. UAIF, kada Agencija kao posebnu nadzornu mjeru naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a.

(2) Agencija je dužna imenovati likvidatora AIF-a iz stavka 1. točke 3. ovoga članka bez odgode, postupajući pritom s povećanom pozornošću i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela u AIF-u.

Obavještavanje ulagatelja i Agencije o likvidaciji AIF-a bez pravne osobnosti

Članak 224. (NN 21/18, 110/21)

(1) Likvidator AIF-a bez pravne osobnosti dužan je bez odgode od donošenja odluke o likvidaciji odnosno od dana imenovanja likvidatorom AIF-a o tome obavijestiti Agenciju i toj obavijesti priložiti tekst za objavu i obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Likvidator AIF-a dužan je u roku od tri radna dana od donošenja odluke o likvidaciji svakom ulagatelju dostaviti obavijest o početku likvidacije AIF-a, a ako se radi o AIF-u s javnom ponudom, objaviti informaciju o početku likvidacije.

(3) Ako UAIF kao likvidator AIF-a ne ispuni svoju obvezu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužan ju je ispuniti depozitar AIF-a u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust UAIF-a kao likvidatora AIF-a.

(4) Depozitar od UAIF-a kao likvidatora AIF-a ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali zbog ispunjenja obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj i način objave informacije te sadržaj i način dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Pravne posljedice likvidacije AIF-a

Članak 225.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u AIF-u.

(2) Od dana donošenja odluke o likvidaciji AIF-u se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.

(3) Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji AIF-a i odgovoran je za izradu tih izvješća.

Članak 226.

(1) U postupku provedbe likvidacije AIF-a likvidator je dužan postupati u najboljem interesu ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze AIF-a dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze AIF-a koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

(2) Preostala netovrijednost imovine AIF-a, nakon podmirenja obveza AIF-a iz stavka 1. ovoga članka, raspodjeljuje se ulagateljima, razmjerno njihovu udjelu u AIF-u.

Članak 227.

Agencija pravilnikom detaljnije propisuje:

1. troškove i rokove likvidacije AIF-ova

2. izvještavanje tijekom likvidacije i

3. način i uvjete imenovanja likvidatora iz članka 223. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Prestanak AIF-a osnovanog na određeno vrijeme

Članak 228. (NN 21/18, 110/21)

(1) Kada je AIF osnovan na određeno vrijeme, u njegovim se pravilima i prospektu, kada je to primjenjivo, određuje datum prestanka AIF-a.

(2) Kada je AIF osnovan na određeno vrijeme, UAIF će dan prije prestanka postojanja AIF-a izračunati cijenu udjela toga AIF-a te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela i u potpunosti isplatiti ulagatelje.

(3) Isplata sredstava na račune ulagatelja provest će se najkasnije u roku od sedam dana nakon prestanka AIF-a osim ako pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, nije utvrđeno drugačije.

(4) UAIF odnosno glavna skupština odnosno članovi zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću mogu donijeti odluku o prestanku AIF-a osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo ako je ostvarena svrha toga AIF-a ili je takva odluka u interesu ulagatelja u taj AIF, a takva je mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(5) U slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo, UAIF je o svojoj odluci dužan bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje te ne smije ulagateljima naplatiti izlaznu naknadu.

(6) Ako se radi o otvorenom AIF-u s javnom ponudom, na prestanak i produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(7) Ako UAIF ne ispuni obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, AIF osnovan na određeno vrijeme će se nakon datuma prestanka smatrati AIF-om u likvidaciji.

(8) Ako UAIF utvrdi da neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.

Produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme

Članak 229. (NN 21/18, 110/21)

(1) Ako je AIF osnovan na određeno vrijeme, UAIF odnosno glavna skupština odnosno članovi zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću mogu donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) O toj će odluci UAIF bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.

(3) Ulagateljima koji žele istupiti iz AIF-a zbog produljenja njegova trajanja UAIF je dužan otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka AIF-a u slučaju:

a) AIF-a s javnom ponudom i

b) AIF-a s privatnom ponudom, osim ako je u pravilima AIF-a predviđeno drugačije.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način produljenja trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme.

 

DIO ČETRNAESTI   NADZOR NAD POSLOVANJEM UAIF-a, AIF-a, DEPOZITARA I OSTALIH SUBJEKATA

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Nadzor

Članak 230.

(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju njega, odredbama uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona i smjernicama iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-ova ili AIF-ova, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora, a nadzor uključuje i izricanje nadzornih mjera.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, a radi zaštite interesa ulagatelja i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

Predmet nadzora

Članak 231.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, mjere, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odredbama uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona i smjernica iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-ova ili AIF-ova

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju i

3. provodi nadzor nad zakonitošću postupanja UAIF-a.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) U sklopu provjera iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Agencija među ostalim:

a) nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je UAIF uspostavio u skladu s člankom 58. stavkom 2. ovoga Zakona i

b) procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge, koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je određeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17. 11. 2009.), u politikama upravljanja rizicima koja se odnose na ulaganja UAIF-a i AIF-ova i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge.

(4) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu i upravlja li subjekt nadzora na primjeren način rizicima kojima je izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(5) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedini UAIF rukovodi veličinom, utjecajem i značajem UAIF-a i AIF-a kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.

Subjekti nadzora

Članak 232. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju njih, uredbama Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona i smjernicama iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-ova ili AIF-ova.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ovoga dijela Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) U postupcima koje vodi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak Agencija donosi rješenja i zaključke. Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije nema odgodni učinak.

(4) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka koje vodi Agencija odlučuje u pravilu bez usmene rasprave.

(5) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u subjektima nadzora.

(6) Subjekti nadzora Agencije prema odredbama ovoga Zakona su:

1. UAIF-ovi iz Republike Hrvatske i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske

2. AIF-ovi koji su osnovani u Republici Hrvatskoj

3. AIF-ovi koji su osnovani u drugoj državi članici, a čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj

4. AIF-ovi koji su osnovani u trećoj državi, a čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj

5. UAIF-ovi iz druge države članice koji izravno obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, u opsegu propisanom ovim Zakonom

6. podružnice UAIF-a iz druge države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj, u opsegu propisanom ovim Zakonom

7. UAIF-ovi iz treće države koji izravno obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, u opsegu propisanom ovim Zakonom

8. podružnice UAIF-a iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj

9. depozitari AIF-ova koji su osnovani u Republici Hrvatskoj, u dijelu poslovanja koje obavljaju u skladu s odredbama ovoga Zakona

10. pravne osobe koje nude udjele AIF-a iz točaka 2. i 3. ovoga stavka i

11. pravne osobe koje nude udjele AIF-a iz točke 4. ovoga stavka.

Naknada za nadzor

Članak 233.

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 232. stavka 6. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija detaljnije propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE II.   POSTUPAK NADZORA

Način obavljanja nadzora

Članak 234.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojima je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije

2. posrednim nadzorom, u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama ili

3. davanjem preporuka i mišljenja subjektima nadzora radi poboljšanja njihova poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima su izloženi ili mogu biti izloženi u svom poslovanju.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovit ili izvanredan.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 235.

(1) Nadzor iz članka 234. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja subjekta nadzora Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora ili druge stručno osposobljene osobe, pri čemu se na te osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 236.

(1) Na zahtjev Agencije subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje Agencije, propisa donesenih na temelju tih zakona ili na temelju drugih propisa.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave, druge relevantne osobe subjekta nadzora, članovi nadzornog odbora ili prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka radi dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 237.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadržava najmanje:

1. predmet nadzora

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati

4. datum početka obavljanja nadzora i

5. razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru na odgovarajući se način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba Agencije može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 238.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovu ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi s kojima Agencija obavlja nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaksa, zapise o elektroničkoj komunikaciji, druge evidencije o prometu podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba Agencije. Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe subjekta nadzora dužne su s ovlaštenom osobom Agencije obaviti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 239.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 240.

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 241. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i/ili nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, ako su oni utvrđeni u postupku nadzora. Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru, kada je to primjenjivo prema članku 51. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegova primitka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za UAIF, AIF, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

(4) Ako su u postupku nadzora utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ali su one otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(5) Ako nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, budu otklonjene prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika.

(6) Ako subjekt nadzora, u skladu sa stavcima 4. i/ili 5. ovoga članka, otkloni sve nezakonitosti i/ili nepravilnosti, Agencija može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan, ali može i nevezano uz okončanje postupka nadzora rješenjem izreći odgovarajuću nadzoru mjeru.

(7) Prije donošenja rješenja iz stavka 6. ovoga članka Agencija može provjeriti postupanje subjekta nadzora te zatražiti dostavu dokumentacije ili drugih dokaza kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Razlozi prigovora

Članak 242.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je zbog ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom ili subjektom nad kojim Agencija nije nadležna provoditi nadzor ili

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Sadržaj prigovora

Članak 243. (NN 21/18, 110/21)

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora i

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) U prigovoru subjekt nadzora može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i/ili nepravilnosti navedeni u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Nakon isteka roka za prigovor subjekt nadzora nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(4) Dostavljeni prigovor na zapisnik čini sastavni dio zapisnika.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 244.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanom obliku

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni

3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisima donesenim na temelju njih i

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Završetak postupka posrednog nadzora

Članak 245. (NN 21/18, 110/21)

(1) U slučaju nedostataka, nezakonitosti i/ili nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i/ili nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku nadzora.

(3) Na završetak postupka posrednog nadzora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 241. – 243. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 246. (NN 21/18, 126/19)

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, osim ostalih mjera i postupaka predviđenih ovim Zakonom, Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom, člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 345/2013 i člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 346/2013 u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odredbama uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama, usvojenim pravilima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke ili se oni dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u vezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Članak 247.

Agencija je ovlaštena raznim vrstama objava (uputama, smjernicama i sl.) obavještavati određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa iz njezine nadležnosti ili s njima povezanih općih pravnih akata.

POGLAVLJE III.   NADZOR UAIF-ova I AIF-ova IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 248.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem UAIF-ova i AIF-ova iz Republike Hrvatske vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije:

1. osobe koja je s UAIF-om i AIF-om u odnosu uske povezanosti

2. imatelja kvalificiranog udjela UAIF-a i

3. druge osobe i/ili subjekta koji mogu imati informacije korisne i/ili potrebne za provođenje postupka nadzora.

(3) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe kojoj je UAIF delegirao određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 238. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 238. stavkom 4. ovoga Zakona.

(4) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od revizora zahtijevati izvješća i podatke koji se odnose na poslovanje UAIF-ova i/ili AIF-ova.

(5) Ako je za nadzor osobe iz stavka 2. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe, u skladu s odredbama dijela petnaestoga ovoga Zakona.

Vrste nadzornih mjera

Članak 249. (NN 21/18, 110/21)

(1) Agencija UAIF-u, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. otklanjanje nezakonitosti i/ili nepravilnosti

3. posebne nadzorne mjere i

4. ukidanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim AIF-ovima.

(2) Agencija može na svojoj internetskoj stranici javno objaviti podatke o svakoj nadzornoj mjeri izrečenoj prema odredbama ovoga Zakona, uključujući i nepravomoćna rješenja o izricanju nadzornih mjera, a koja su donesena u postupcima nadzora koje provodi Agencija u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima.

(3) Objava iz stavka 2. ovoga članka sadržava najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja odredbi ovoga Zakona ili relevantnih propisa i identitetu osobe kojoj je izrečena nadzorna mjera.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako Agencija smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nerazmjerno ili ako bi objavljivanje podataka o nadzornim mjerama ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, bilo štetno za interese ulagatelja ili bi uzrokovalo nerazmjernu štetu uključenim stranama, ovisno o okolnostima pojedinačnog slučaja, Agencija može:

1. odgoditi objavu nadzorne mjere do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. nadzornu mjeru objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu osobnih podataka ili

3. ne objaviti nadzornu mjeru.

(5) U slučaju odluke o anonimnoj objavi nadzorne mjere Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom toga roka.

Opomena

Članak 250. (NN 21/18, 126/19, 110/21)

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje UAIF-a, AIF-a, tržišta i/ili ulagatelja, Agencija može izreći opomenu UAIF-u.

(2) Agencija može izreći opomenu UAIF-u i u onim slučajevima kada tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se inače izrekla nadzorna mjera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je UAIF do donošenja rješenja otklonio.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da UAIF ispravi utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti te rokove u kojima je UAIF dužan to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka UAIF ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i/ili nepravilnosti.

(5) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka UAIF ne ispravi nezakonitost ili nepravilnost, Agencija može UAIF-u izreći nadzornu mjeru koju ocijeni potrebnom.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i/ili nepravilnosti

Članak 251. (NN 21/18, 110/21)

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa, drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju njih, uredbi Europske unije kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora, smjernica europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona ili povredu vlastitih poslovnih politika i usvojenih pravila te standarda i pravila struke ili njihovu nedosljednu primjenu, rješenjem će UAIF-u naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja i zabranu svakog daljnjeg postupanja koje predstavlja povredu navedenih propisa.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je UAIF dužan otkloniti utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti.

Izvješće revizora o otklanjanju nezakonitosti i/ili nepravilnosti

Članak 252. (NN 21/18, 110/21)

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je UAIF dužan voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju njih odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti i/ili nepravilnosti, može naložiti UAIF-u da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i/ili nepravilnosti, kojemu je dužan priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i/ili nepravilnosti

Članak 253. (NN 21/18, 110/21)

(1) UAIF je dužan otkloniti utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzeo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvještaju iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvještaj iz stavka 1. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene, Agencija će zatražiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne zatraži nadopunu izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene.

Utvrđenje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene

Članak 254. (NN 21/18, 110/21)

(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 253. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad UAIF-om u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Posebne nadzorne mjere

Članak 255. (NN 21/18, 110/21)

(1) Agencija je ovlaštena UAIF-u izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. UAIF nije postupio u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 251. ovoga Zakona

2. nije uspostavio, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 53. – 68. ovoga Zakona ili pravilnika kojima se ti uvjeti pobliže uređuju

3. ako je regulatorni kapital UAIF-a ispod propisanog minimuma iz članka 26. ovoga Zakona

4. ako ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja AIF-a kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim pravilima AIF-a odnosno prospektom kada je to primjenjivo, te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i

5. u drugim slučajevima kada Agencija utvrdi kršenje odredbi ovoga Zakona i/ili relevantnih propisa, a takva mjera je potrebna kako bi se takvo kršenje obustavilo i/ili uspostavilo zakonito postupanje i/ili osiguralo poštivanje ovoga Zakona i/ili drugih relevantnih propisa.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti UAIF-u da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 26. ovoga Zakona

2. naložiti nadzornom odboru UAIF-a da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novog člana ili članove uprave

3. naložiti UAIF-u opoziv člana ili članova nadzornog ili upravnog odbora i imenovanje novog člana ili novih članova nadzornog ili upravnog odbora

4. privremeno zabraniti UAIF-u:

a) isplate iz rezerve i dobiti UAIF-a članovima UAIF-a, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristu ili radnicima UAIF-a

b) sklapanje poslova s pojedinim dioničarima odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s UAIF-om u odnosu uske povezanosti

c) izdavanje i otkup udjela AIF-a te distribuciju udjela

d) raspolaganje imovinom AIF-a i

e) obavljanje pojedinih ili svih poslova određene vrste ili zabraniti širenje mreže osoba ovlaštenih za distribuciju udjela AIF-a ili uvođenje novih proizvoda ili ih ograničiti

5. zabraniti obavljanje funkcije članu uprave UAIF-a

6. naložiti UAIF-u da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 53. – 68. ovoga Zakona, člancima 16. – 66. Delegirane uredbe 231/2013 ili pravilnikom Agencije iz članka 68. ovoga Zakona

7. naložiti UAIF-u likvidaciju AIF-a ili pripajanje drugom AIF-u

8. naložiti UAIF-u da u roku koji odredi Agencija prenese upravljanje AIF-om na drugi UAIF, u skladu s odredbama članka 79. ovoga Zakona i postupkom za dobrovoljni prijenos poslova upravljanja AIF-om

9. naložiti UAIF-u poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima

10. naložiti UAIF-u da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem UAIF-a ili AIF-a kojim upravlja

11. naložiti UAIF-u smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primanja članova uprave, nadzornog odbora ili upravnog odbora i radnika UAIF-a

12. naložiti nadzornom odboru UAIF-a da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koji su u nadležnosti nadzornog odbora

13. naložiti UAIF-u da promijeni, smanji ili prestane obavljati određenu aktivnost za koju Agencija utvrdi da je prouzročila značajne gubitke ili da predstavlja veliki rizik za UAIF ili AIF-ove kojima upravlja

14. naložiti UAIF-u da suspendira jednu ili više osoba s posebnim pravima ili odgovornostima ili

15. naložiti UAIF-u druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi UAIF poslovao u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju njih.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka, kada je to primjenjivo.

(4) UAIF je dužan Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 252. i članka 253. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

Članak 256.

Ako je donošenje mjera iz članka 255. ovoga Zakona potrebno radi zaštite ulagatelja i/ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjera temelji utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o njima neposredno riješiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Ukidanje odobrenja za rad

Članak 257. (NN 21/18, 126/19)

(1) Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-u za sve ili za pojedine djelatnosti ako UAIF prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano.

(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-u za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako Agencija ocijeni da se poslovanje UAIF-a ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom

2. ako je UAIF teže i/ili sustavno kršio odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih je dužan pridržavati se

3. ako UAIF-a ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 251. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 255. ovoga Zakona

4. ako UAIF ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 263. stavka 5. ovoga Zakona

5. ako UAIF krši odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

6. ako UAIF obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost AIF-ova kojima upravlja

7. ako UAIF nije organizirao poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige AIF-a kojim upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li UAIF u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li UAIF AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su doneseni na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kojih je dužan pridržavati se

8. ako UAIF sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 53. – 68. ovoga Zakona ili pravilnicima kojima se ti uvjeti pobliže uređuju ili

9. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Agencija može UAIF-u ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje svim ili pojedinim AIF-ovima.

(4) O ukidanju odobrenja za rad Agencija će odmah obavijestiti depozitara AIF-ova kojima UAIF upravlja.

(5) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenje tužbe.

(6) Ovlaštenje Agencije da rješenjem ukine zakonito rješenje o izdavanju odobrenja za rad UAIF-u za sve ili za pojedine djelatnosti nije ograničeno rokom.

POGLAVLJE IV.   NADZOR UAIF-a IZ REPUBLIKE HRVATSKE KOJI OBAVLJA DJELATNOSTI U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Članak 258.

(1) Ne dovodeći u pitanje ovlaštenje za provođenje nadzora koje ima nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a, Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske kada UAIF upravlja i/ili trguje AIF-ima u drugoj državi članici.

(2) Kada UAIF iz Republike Hrvatske obavlja djelatnosti na području države članice domaćina UAIF-a, za nadzor nad primjenom odredbi članka 52., članka 53. stavka 1. točke 7. i članka 54. ovoga Zakona nadležno je nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(3) Kada UAIF iz Republike Hrvatske obavlja djelatnosti na području države članice domaćina UAIF-a, izravno ili putem podružnice, Agencija može obaviti neposredni nadzor poslovanja nakon što prethodno obavijesti nadležno nadzorno tijelo države članice domaćina.

(4) Agencija može od nadležnoga tijela države članice domaćina UAIF-a zatražiti da obavi neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice tog UAIF-a.

(5) Agencija može sudjelovati u neposrednom nadzoru nad podružnicom UAIF-a u državi članici domaćinu neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor.

Mjere nad UAIF-om koji obavlja djelatnost u državi članici domaćinu

Članak 259.

(1) Ako UAIF iz Republike Hrvatske koji izravno ili putem podružnice obavlja djelatnosti u drugoj državi članici, unatoč upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina, istome ne dostavi dokumentaciju ili informacije koje odgovaraju onima iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona ili ne postupi po upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina ili ne prestane kršiti propise te države članice, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona i o poduzetim mjerama obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a odnosno, po potrebi, zatražiti potrebne informacije od relevantnih nadzornih tijela trećih država.

(2) Ako unatoč mjerama koje Agencija poduzme u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ili ako se te mjere pokažu neprimjerenima ili ako odredbe ovoga Zakona i propisa koji su na temelju njega doneseni ili drugih propisa ne predviđaju odgovarajuće mjere, UAIF i dalje odbija nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti dokumentaciju i informacije ili ustraje u kršenju odredbi propisa te države članice, nadležno tijelo države članice domaćina može, nakon što obavijesti Agenciju, naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti, kako bi spriječilo ili sankcioniralo daljnje nezakonitosti i/ili nepravilnosti i, u mjeri u kojoj je to potrebno, spriječilo UAIF da inicira bilo kakve daljnje transakcije na njegovu području. Ako UAIF iz Republike Hrvatske obavlja djelatnost upravljanja AIF-ovima na području države članice domaćina, nadležno tijelo države članice domaćina može zahtijevati da takav UAIF prestane obavljati djelatnost upravljanja tim AIF-ovima.

Obavještavanje nadležnih tijela države članice domaćina UAIF-a

Članak 260.

Ako Agencija UAIF-u iz Republike Hrvatske poništi ili ukine odobrenje za rad odnosno izrekne nadzornu mjeru zabrane obavljanja pojedinih djelatnosti, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj taj UAIF izravno ili putem podružnice pruža usluge.

POGLAVLJE V.   NADLEŽNOST AGENCIJE ZA NADZOR NAD DEPOZITAROM

Članak 261. (NN 21/18, 83/23)

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad depozitarom iz dijela jedanaestoga ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, nadzor je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju njega, u skladu s drugim propisima, kao i internim aktima, standardima i pravilima struke.

(3) Agencija u okviru nadzora provjerava i procjenjuje rizike kojima je depozitar izložen ili bi mogao biti izložen u dijelu poslova koje obavlja u skladu s ovim Zakonom, uzimajući u obzir mišljenja drugih nadzornih i regulatornih tijela koja su nadležna za nadzor poslovanja depozitara.

(4) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala o nadzoru nad kreditnom institucijom koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti.

(5) Nadzor nad poslovanjem kreditne institucije koja je depozitar AIF-a, u dijelu njezina poslovanja koji se odnosi na poslove depozitara, obavlja Agencija samostalno ili u suradnji s nadležnim tijelom, a kako je propisano odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(6) Agencija je ovlaštena od osoba kojima su delegirani poslovi depozitara zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 238. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 238. stavkom 4. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru

Članak 262. (NN 21/18, 110/21)

(1) Agencija depozitaru, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. naložiti otklanjanje nezakonitosti i/ili nepravilnosti

3. ukinuti izdano odobrenje na izbor depozitara i

4. naložiti promjenu poddepozitara, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara ili ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost poddepozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga članka koje se mogu izreći depozitaru na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 250. – 254. ovoga Zakona.

Nadležnost Agencije za nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a

Članak 263.

(1) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a iz dijela osmoga poglavlja II. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad UAIF-om.

(2) Kada Agencija obavlja nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a, UAIF koji je s njim sklopio ugovor iz članka 147. ovoga Zakona dužan je Agenciji pružiti sve podatke potrebne za nadzor.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja pregledom poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 238. stavka 3. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na distribuciju udjela AIF-a, ovlaštena ih je privremeno oduzeti u skladu s člankom 238. stavkom 4. ovoga Zakona te uzimanjem izjava od članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista, kada je to primjenjivo.

(4) Agencija može pravnoj osobi koja distribuira udjele AIF-a naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 251., 253. i 254. ovoga Zakona.

(5) Agencija može naložiti UAIF-u raskidanje ugovora o poslovnoj suradnji s pravnom osobom koja distribuira udjele AIF-a.

(6) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a kojima upravlja UAIF iz članka 232. stavka 6. točaka 5. i 7. ovoga Zakona odnosno podružnica UAIF-a iz članka 232. stavka 6. točaka 6. i 8. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad UAIF-om te u skladu sa stavcima 2. – 5. ovoga članka.

Nadležnost Agencije za nadzor nad drugom osobom

Članak 264.

Agencija je ovlaštena za obavljanje nadzora nad drugom osobom koja suprotno odredbama članka 12. ovoga Zakona obavlja djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE VI.   NADZOR UAIF-a IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA KOJI PRUŽAJU USLUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ PUTEM PODRUŽNICE ILI IZRAVNO

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz druge države članice putem podružnice u Republici Hrvatskoj

Članak 265. (NN 21/18, 126/19)

(1) Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj upravlja i/ili trguje AIF-om putem podružnice, u dijelu koji se odnosi na udovoljavanje uvjetima iz članka 52., članka 53. stavka 1. točke 7. i članka 54. ovoga Zakona.

(2) Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na obvezu postupanja u skladu s člankom 121. stavkom 5. ovoga Zakona.

Ovlasti nadležnog tijela matične države članice UAIF-a u obavljanju nadzora nad radom podružnice UAIF-a iz druge države članice

Članak 266.

(1) Ako UAIF iz druge države članice posluje putem podružnice u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo matične države članice UAIF-a može od Agencije zatražiti suradnju u obavljanju nadzornih aktivnosti u Republici Hrvatskoj:

1. obaviti izravni nadzor poslovanja samostalno ili putem osobe koju je ono ovlastilo, po prethodnoj obavijesti Agenciji, ili

2. zatražiti od Agencije obavljanje izravnog nadzora nad poslovanjem podružnice UAIF-a iz druge države članice na području Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena obaviti neposredni nadzor podružnice UAIF-a iz druge države članice radi zaštite interesa ulagatelja i drugih osoba koje koriste usluge UAIF-a ili radi zaštite javnog interesa.

(3) Nadležno tijelo matične države članice ovlašteno je sudjelovati u neposrednom nadzoru iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice.

Ovlasti Agencije u obavljanju nadzora nad UAIF-om iz druge države članice

Članak 267.

(1) UAIF iz druge države članice koji na području Republike Hrvatske posluje izravno ili putem podružnice dužan je na zahtjev Agencije dostaviti svu dokumentaciju ili informacije koje su Agenciji potrebne za nadzor usklađenosti UAIF-a s odredbama ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija nadležna, u kojem slučaju Agencija neće zahtijevati od UAIF-a iz druge države članice više od onoga što zahtijeva od UAIF-a iz Republike Hrvatske.

(2) Ako Agencija utvrdi da UAIF iz druge države članice, koji na području Republike Hrvatske upravlja i/ili trguje udjelima AIF-a izravno ili putem podružnice, krši odredbe ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija nadležna, rješenjem će naložiti prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona te će o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a.

(3) Ako UAIF iz druge države članice, koji na području Republike Hrvatske posluje izravno ili putem podružnice, protivno stavku 1. ovoga članka odbije Agenciji dostaviti traženu dokumentaciju i informacije ili ako UAIF ne postupi u skladu s rješenjem iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a.

(4) Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a po zaprimanju obavijesti iz stavka 3. ovoga članka u najkraćem mogućem roku:

a) poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da UAIF dostavi informacije koje zahtijeva Agencija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zakona ili da postupi u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 2. ovoga članka i

b) traži potrebne informacije od relevantnih nadzornih tijela trećih država.

(5) Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a obavještava Agenciju o mjerama iz stavka 4. točke a) ovoga članka.

(6) Ako unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako se te mjere pokažu neprimjerenima ili ako propisi matične države članice UAIF-a ne predviđaju takve mjere, UAIF i dalje odbija Agenciji dostaviti dokumentaciju i informacije ili ustraje u kršenju odredbi ovoga Zakona, Agencija može, nakon što obavijesti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a, naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti, kako bi spriječila ili sankcionirala daljnje nezakonitosti i/ili nepravilnosti i, u mjeri u kojoj je to potrebno, spriječila UAIF da inicira bilo kakve daljnje transakcije na području Republike Hrvatske. Ako takav UAIF obavlja djelatnost upravljanja AIF-ovima na području Republike Hrvatske, Agencija može zahtijevati da UAIF prestane obavljati djelatnost upravljanja tim AIF-ovima.

(7) Ako Agencija ima osnovane sumnje da UAIF krši propise za čiji nadzor Agencija nije nadležna, o tome će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a.

(8) Ako unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice UAIF-a ili zbog toga što se te mjere pokažu neprimjerenima ili iz razloga što matična država članica UAIF-a nije poduzela potrebne mjere unutar razumnog roka, UAIF ustraje u postupanju koje evidentno šteti interesima ulagatelja dotičnog AIF-a, financijskoj stabilnosti ili integritetu tržišta u Republici Hrvatskoj, Agencija može radi zaštite interesa ulagatelja u AIF, zaštite financijske stabilnosti ili integriteta tržišta, nakon što obavijesti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a, naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti, uključujući i mogućnost sprječavanja dotičnog UAIF-a u daljnjem trgovanju udjelima tog AIF-a u Republici Hrvatskoj.

(9) Agencija će postupiti u skladu s odredbama stavaka 7. i 8. ovoga članka i kada ima jasne i opravdane razloge za neslaganje s izdavanjem odobrenja za rad koje je UAIF-u iz treće države izdala referentna država članica.

(10) Kada se ne složi s nekom od mjera koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u skladu sa stavcima 4., 5. i 7. ovoga članka, Agencija se može obratiti ESMA-i.

Članak 268.

(1) U slučajevima poništavanja ili ukidanja odobrenja za rad UAIF-u, u potpunosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, za koji je Agenciji poznato da upravlja AIF-om iz druge države članice, Agencija će nadležnom tijelu matične države članice AIF-a dostaviti obavijest o takvom poništavanju ili ukidanju odobrenja za rad.

(2) Kada Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela matične države članice UAIF-a koje upravlja AIF-om iz Republike Hrvatske, o poništenju ili ukidanju odobrenja za rad tom UAIF-u, u cijelosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu interesa ulagatelja, uključujući, među ostalim, i zabranu obavljanja transakcija ili zabranu izdavanja ili otkupa udjela, na području Republike Hrvatske.

POGLAVLJE VII.   NADZOR UAIF-a IZ TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem UAIF-a sa sjedištem u trećoj državi

Članak 269. (NN 21/18, 126/19)

(1) Nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države, kada je Agencija utvrđena kao nadležno tijelo referentne države članice UAIF-a, Agencija obavlja na način i u opsegu obavljanja nadzora nad UAIF-om sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Kada Agencija kao nadležno tijelo referentne države članice UAIF-a utvrdi da UAIF iz treće države krši odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, o tome će što je prije moguće obavijestiti ESMA-u, navodeći razloge.

(3) Kada Agencija nije utvrđena kao nadležno tijelo referentne države članice UAIF-a, Agencija obavlja nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države na način i u opsegu obavljanja nadzora nad UAIF-om iz druge države članice.

(4) Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz treće države koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na obvezu postupanja u skladu s člankom 137. stavkom 4. ovoga Zakona.

 

DIO PETNAESTI   SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

Europska nadzorna tijela

Članak 270.

ESMA, EBA i EIOPA tvore Europski sustav financijskih agencija (ESFS) kome pripada i ESBR.

Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske

Članak 271.

(1) Agencija i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju i nadzor tih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora, potrebne za provođenje postupka supervizije i nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima.

(2) Nadzorna tijela dužna su međusobno se obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.

Članak 272.

(1) UAIF koji je subjekt u financijskom konglomeratu, u smislu zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat, uključuje se:

a) u konsolidirani nadzor kreditnih institucija i investicijskih društava ili u dodatni nadzor društava za osiguranje u grupi osiguravatelja

b) u dodatni nadzor ako je grupa financijski konglomerat ili

c) u postupak utvrđivanja postojanja financijskog konglomerata.

(2) UAIF se uključuje u financijski sektor kojem pripada i u grupi, a ako ne pripada isključivo jednom sektoru u grupi, uključuje se u najmanji financijski sektor.

(3) Za potrebe dodatnog nadzora iz stavka 1. točke b) ovoga članka, prema UAIF-u se postupa kao prema dijelu financijskog sektora u koji je on uključen na temelju stavka 2. ovoga članka.

Suradnja s nadležnim tijelima iz druge države članice, ESMA-om i ESRB-om

Članak 273.

(1) Agencija surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica, ESMA-om i ESRB-om. Agencija im dostavlja informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti nad poštivanjem propisa kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2011/61/EU i ostalih propisa na snazi u toj državi članici, Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013. Za ostvarenje te svrhe Agencija je dužna drugom nadležnom tijelu:

1. na njegov zahtjev odmah dostaviti sve informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti i

2. na vlastitu inicijativu dostaviti sve informacije važne za izvršenje nadzornih dužnosti tog nadležnog tijela.

(2) Agencija surađuje s nadležnim tijelima druge države članice i putem sudjelovanja u provođenju istražnih radnji.

(3) Agencija je dužna dostaviti informacije u sklopu suradnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, čak i kada postupanje koje je predmet nadzora odnosno istražnih radnji ne predstavlja kršenje odredaba propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a proslijediti presliku dokumenata kojima se uređuju postupci suradnje iz članka 123. stavka 2. točke a) i članka 137. stavka 2. točke a) ovoga Zakona te informacije o UAIF-u iz treće države koje je zaprimila od nadležnog tijela treće države, u skladu s regulatornim tehničkim standardima donesenim na temelju članka 35. stavka 14., članka 37. stavka 17. i/ili članka 40. stavka 14. Direktive 2011/61/EU te, kada je to primjenjivo, u skladu s člankom 267. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.

(5) Kada Agencija od nadležnog tijela druge države članice zaprimi presliku dokumenata koji odgovaraju onima iz članka 123. stavka 2. točke a) i članka 137. stavka 2. točke a) ovoga Zakona, a smatra da njihov sadržaj nije u skladu sa zahtjevima iz regulatornih tehničkih standarda iz stavka 4. ovoga članka, Agencija može uputiti predmet ESMA-i.

(6) Agencija će tromjesečno obavještavati ESMA-u o:

1. svim odobrenjima koje Agencija izda UAIF-ovima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima na temelju članka 11. stavka 1. ovoga Zakona i

2. svim odobrenjima koja je Agencija poništila ili ukinula UAIF-ovima u skladu s člankom 257. ovoga Zakona.

 

Suradnja prilikom provjere poslovanja

Članak 274.

(1) Ako je radi ispunjavanja obveza iz ovoga Zakona potrebno provesti provjeru poslovanja određenog subjekta ili obaviti druge istražne radnje u drugoj državi članici, Agencija može zatražiti suradnju nadležnog tijela te države članice.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, Agencija može od nadležnog tijela druge države članice zatražiti da:

a) provede provjeru poslovanja ili obavi druge istražne radnje

b) omogući Agenciji provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji ili

c) omogući trećoj osobi koju Agencija ovlasti (revizoru ili drugom stručnjaku) provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji.

(3) Ako nadležno tijelo druge države članice na svom teritoriju obavlja radnje iz stavka 1. ovoga članka, Agencija od nadležnog tijela druge države članice može zatražiti da radnici Agencije sudjeluju odnosno pomažu u njihovu obavljanju, u suradnji s radnicima tog nadležnog tijela.

(4) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela druge države članice za suradnjom:

a) provesti provjeru poslovanja određenog subjekta ili obaviti druge istražne radnje koje treba provesti u Republici Hrvatskoj

b) omogućiti nadležnom tijelu druge države članice ili trećoj osobi koju ono ovlasti provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji u Republici Hrvatskoj ili

c) omogućiti trećoj osobi (revizoru ili drugom stručnjaku) koju ono ovlasti provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji u Republici Hrvatskoj.

(5) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela druge države članice omogućiti njegovim radnicima sudjelovanje odnosno pomaganje u obavljanju radnji iz stavka 4. ovoga članka, u suradnji s radnicima Agencije.

(6) Ako nadležno tijelo druge države članice u Republici Hrvatskoj obavlja radnje iz stavka 4. ovoga članka, Agencija u tom slučaju zadržava cjelokupnu kontrolu nad provođenjem provjere poslovanja ili obavljanja drugih istražnih radnji te od nadležnog tijela druge države članice može zatražiti da radnici Agencije sudjeluju odnosno pomažu u njihovu obavljanju, u suradnji s radnicima tog nadležnog tijela.

Odbijanje suradnje

Članak 275.

(1) Agencija može odbiti zahtjev za dostavu informacija iz članka 273. stavka 1. ili zahtjev za suradnju iz članka 274. stavka 4. ovoga Zakona samo ako:

1. istraga, provjera na licu mjesta ili razmjena podataka mogu imati negativan utjecaj na suverenitet, sigurnost ili javni red u Republici Hrvatskoj

2. je već pokrenut postupak za ista djela i za iste osobe pred nadležnim sudom Republike Hrvatske ili

3. je već donesena pravomoćna odluka nadležnog suda Republike Hrvatske za iste osobe i iste radnje pred nadležnim tijelima.

(2) U slučaju odbijanja suradnje Agencija je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo koje je zatražilo pomoć i dostaviti sve dostupne podatke o razlozima odbijanja suradnje.

Obavještavanje nadležnog tijela o sumnji na kršenje propisa

Članak 276.

(1) Ako Agencija ima jasne i opravdane razloge za sumnju da UAIF koji ne podliježe nadzoru Agencije čini ili je počinio radnje koje predstavljaju kršenje propisa kojima se u pravni poredak Republike Hrvatske ili druge države članice prenose odredbe Direktive 2011/61/EU, o tome će, što je detaljnije moguće, obavijestiti ESMA-u te nadležno tijelo matične države članice i države članice domaćina tog UAIF-a.

(2) Ako Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela druge države članice sa sadržajem iz stavka 1. ovoga članka, poduzet će odgovarajuće mjere te obavijestiti ESMA-u i to nadležno tijelo druge države članice o ishodu tih mjera i, u mjeri u kojoj je to moguće, o značajnim događajima u međuvremenu.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne isključuju i ne ograničavaju ovlasti Agencije za nadzor prema drugim odredbama ovoga Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 277.

(1) Agencija će s osobnim podacima u sklopu razmjene i dostave informacija i podataka između Agencije i nadležnih tijela drugih država članica odnosno obavještavanja nadležnih tijela drugih država članica postupati u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

(2) Agencija će podatke iz stavka 1. ovoga članka čuvati u razdoblju od najviše pet godina.

Otkrivanje informacija trećim državama

Članak 278.

(1) Agencija može trećoj državi dostaviti podatke i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje obveza i dužnosti te treće države samo u slučajevima kad Agencija ocijeni da je takav prijenos podataka potreban radi ispunjenja zahtjeva iz Direktive 2011/61/EU i da treća država osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka te ispunjava druge zahtjeve sukladno propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Treća država ne smije prosljeđivati zaprimljene informacije drugoj trećoj državi bez izričitog pisanog odobrenja Agencije.

(2) Agencija će nadzornom tijelu treće države pružiti informacije koje je primila od nadležnog tijela druge države članice samo ako nadležno tijelo druge države članice za to da izričitu suglasnost te, prema potrebi, samo za svrhu za koju je suglasnost dana.

Razmjena informacija u pogledu mogućih sistemskih posljedica poslovanja UAIF-a

Članak 279.

(1) Agencija će razmjenjivati informacije s nadležnim tijelima drugih država članica kad je to važno za praćenje i reagiranje na moguće posljedice koje bi poslovanje pojedinog UAIF-a ili UAIF-ova općenito moglo imati na stabilnost sistemski bitnih financijskih institucija i za pravilno funkcioniranje tržišta na kojem UAIF-ovi posluju. Predmetne informacije Agencija će dostaviti ESMA-i te ESRB-u.

(2) Agencija će ESMA-i i ESRB-u na njihov zahtjev dostaviti informacije o poslovanju UAIF-ova koji su subjekti nadzora Agencije.

(3) Agencija će jednom godišnje ili po potrebi ESMA-i dostaviti zbirne informacije o sankcijama i mjerama izrečenima zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona za potrebe objave takvih informacija u godišnjem izvješću ESMA-e.

Prikupljanje i obrada informacija

Članak 280.

(1) Agencija je ovlaštena i odgovorna za prikupljanje i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje njezinih obveza i dužnosti određenih ovim Zakonom i Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Informacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito informacije o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima i drugim odobrenjima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona

2. članovima uprave i nadzornog odbora UAIF-a, njihovoj organizaciji i radu interne revizije

3. podružnicama odnosno izravnom obavljanju djelatnosti UAIF-a u drugim državama članica i podružnicama odnosno izravnom obavljanju djelatnosti UAIF-a iz druge države članice u Republici Hrvatskoj

4. podružnicama UAIF-a u trećim državama

5. podružnicama odnosno izravnom obavljanju poslova UAIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

6. financijskom položaju i poslovanju UAIF-a i drugih osoba nad kojima je Agencija ovlaštena obavljati nadzor

7. imateljima kvalificiranog udjela

8. nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona i

9. informacijama koje je saznala, u okviru razmjene informacija, od drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države.

(3) Za dobivanje informacija iz registara i evidencija koje vode sudovi i druga državna tijela Agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i naknada.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 281. (NN 21/18, 126/19)

(1) Radnici Agencije, revizori i druge stručne osobe koje rade ili su radile po ovlaštenju Agencije dužni su sve informacije u vezi sa subjektima nadzora koje su saznali tijekom rada za Agenciju čuvati kao povjerljive.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice

2. dostavljanje povjerljivih podataka u slučajevima kad je nad subjektom nadzora pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije i

3. dostavljanje povjerljivih podataka istražnim povjerenstvima Hrvatskog sabora, pod uvjetom da se na članove istražnog povjerenstva primjenjuje obveza čuvanja povjerljivih podataka iz ovoga članka te da su sjednice istražnog povjerenstva u tom dijelu zatvorene za javnost.

(3) Razmjena i dostavljanje podataka između Agencije i nadležnih tijela drugih država članica, ESMA-e i ESRB-a ne smatra se odavanjem povjerljivih podataka, a Agencija, nadležna tijela drugih država članica, ESMA i ESRB dužni su čuvati primljene podatke kao povjerljive te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani. U obavijesti kojom se razmjenjuju ili dostavljaju podaci može se naznačiti da se podaci ne smiju objaviti bez izričitog odobrenja tijela koje daje podatke.

(4) Kada Agencija zaprimi povjerljive podatke u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, oni se mogu koristiti samo:

1. pri provjeri ispunjavanja uvjeta za izdavanje odobrenja o kojima odlučuje na temelju ovoga Zakona

2. pri obavljanju nadzora, osobito u smislu provjere poslovanja, administrativnih i računovodstvenih procedura i mehanizama unutarnjih kontrola i pri izricanju nadzornih mjera i

3. u prekršajnim postupcima i u postupcima pred upravnim sudom koji se vode protiv rješenja Agencije.

Rješavanje sporova

Članak 282.

U slučaju neslaganja s nadležnim tijelom druge države članice u pogledu određene procjene, postupanja ili propusta jednog nadležnog tijela u područjima suradnje ili koordinacije između nadležnih tijela iz više država članica Agencija se može obratiti ESMA-i.

 

DIO ŠESNAESTI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji UAIF-a

Članak 283. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj UAIF ako:

1. u pogledu klase imovine u koju se imovina AIF-a može ulagati, ograničenja ulaganja ili uvjeta pod kojima je pojedine vrste AIF-ova dopušteno distribuirati malim ulagateljima postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona

2. posluje u obliku različitom od onoga propisanog člankom 10. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

3. obavlja djelatnosti iz članka 11. ovoga Zakona za koje nije dobio odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisao kao djelatnost u sudski registar, u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, ili obavlja druge djelatnosti protivno članku 13. stavku 2. ovoga Zakona

4. obavlja poslove upravljanja AIF-ovima protivno odredbama članka 13. stavka 3. ovoga Zakona

5. svoju djelatnost obavlja protivno uvjetima iz članka 13. stavaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona

6. prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine pod upravljanjem i u slučaju prelaska praga ne postupi u skladu s odredbama članka 15. stavka 2. i 3. ovoga Zakona

7. u slučaju prelaska praga ne postupi u skladu s odredbama članka 19. stavka 1. i 5. ovoga Zakona

8. regulatorni kapital UAIF-a nije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona

9. u odnosu na dodatni iznos kapitala i osiguranje od profesionalne odgovornosti ne postupi u skladu s odredbama članka 24. stavka 5. ovoga Zakona

10. ulaže kapital UAIF-a protivno odredbi članka 25. ovoga Zakona

11. regulatorni kapital UAIF-a nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 26. stavka 2. ili stavka 4. ovoga Zakona ili stavke općih troškova iz članka 26. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona nisu u skladu s odredbama pravilnika iz članka 26. stavka 5. ovoga Zakona

12. o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 26. ovoga Zakona ne izvještava Agenciju u rokovima, u skladu s odredbom članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

13. su vrste ili sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala i/ili rokovi njihove dostave protivni odredbama pravilnika iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona

14. protivno odredbama članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ima ili stekne kontrolu ili kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu

15. ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, protivno odredbi članka 34. stavka 2. ovoga Zakona

16. ima ili stekne dionice ili udjele u osobi kojoj je depozitar delegirao poslove iz članka 192. ovoga Zakona protivno odredbi članka 34. stavka 3. ovoga Zakona

17. funkciju člana uprave UAIF-a, protivno odredbi članka 45. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a

18. UAIF odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 52. ovoga Zakona

19. ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za UAIF i AIF-ove kojima upravlja u skladu s odredbama članka 58. stavka 1. ovoga Zakona

20. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 1. ovoga Zakona, a u svezi s odredbom članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402

21. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu kako okolnosti vezane za predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini AIF, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona

22. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji pisanu procjenu iz članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira u skladu s odredbama članka 58.a stavka 4. ovoga Zakona

23. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne usvoji ili ne poduzme mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona

24. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira mjere iz članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 58.a stavka 4. ovoga Zakona

25. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne vodi evidencije o mjerama iz članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 58.a stavka 5. ovoga Zakona

26. ne uspostavi za AIF kojim upravlja sustav upravljanja likvidnošću na način propisan odredbom članka 59. stavka 1. ovoga Zakona

27. u pogledu upravljanja likvidnošću ne postupa u skladu s odredbama članka 59. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

28. u pogledu upravljanja likvidnošću ne postupa u skladu s odredbom članka 59. stavka 4. ovoga Zakona

29. prethodno ne obavijesti Agenciju o poslovima delegiranim na treću osobu u skladu s odredbom članka 71. stavka 1. ovoga Zakona

30. upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom, a protivno odredbi članka 71. stavka 2. ovoga Zakona poslove koje je dužan obavljati delegira trećim osobama bez odobrenja Agencije

31. delegira poslove na treće osobe protivno odredbi članka 73. ovoga Zakona

32. delegira poslove na treće osobe bez ispunjavanja uvjeta propisanih odredbama članka 72. ovoga Zakona

33. protivno odredbama članka 79. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona preuzme poslove upravljanja AIF-om bez odobrenja Agencije

34. za račun AIF-a kojim upravlja stječe, raspolaže ili drži dionice neuvrštenog društva, a ne obavijesti Agenciju o postotku AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 10 %, 20 %, 30 %,
50 % i 75 % u propisanom roku u skladu s odredbama članka 180. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona

35. ne dostavi Agenciji obavijest o stjecanju kontrole u neuvrštenom društvu u skladu s odredbama članka 180. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona

36. se ne pridržava dužnosti propisanih odredbama članka 91. ovoga Zakona

37. poduzme radnje zabranjene odredbama članka 92. ovoga Zakona

38. vodeći registar udjela AIF-a priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama protivno odredbama članka 112. stavka 1. ovoga Zakona

39. postupi protivno članku 117. stavku 3. ovoga Zakona

40. upravlja AIF-om odnosno obavlja pomoćne djelatnosti u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice protivno odredbama članka 120. stavaka 1., 2., 3. i/ili 9. ovoga Zakona

41. trguje udjelima AIF-a iz države članice u Republici Hrvatskoj protivno odredbama članka 118. stavcima 1. – 4., 7. i 9. ovoga Zakona

42. kao UAIF iz druge države članice obavlja djelatnosti na području Republike Hrvatske protivno odredbi članka 121. stavka 1. ovoga Zakona

43. kao UAIF iz druge države članice započne obavljati djelatnosti iz članka 121. stavka 1. protivno odredbi članka 121. stavka 2. ovoga Zakona

44. kao UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 121. stavka 3. ovoga Zakona, osnuje i upravlja onim vrstama AIF-ova za koje nema odobrenje nadležnog tijela UAIF-a matične države članice

45. protivno odredbi članka 151. stavka 1. ovoga Zakona, kao UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj, malim ulagateljima distribuira udjele AIF-a bez prethodnog odobrenja Agencije

46. kao UAIF iz Republike Hrvatske u trećoj državi upravlja AIF-om iz treće države suprotno odredbama članka 126. stavcima 1. – 4. ovoga Zakona i/ili ne obavijesti Agenciju o činjenicama propisanim člankom 126. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

47. kao UAIF iz Republike Hrvatske namjerava profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske distribuirati udjele AIF-a iz treće države kojima upravlja na način suprotan odredbi članka 123. stavka 1. ovoga Zakona

48. kao UAIF iz Republike Hrvatske distribuira udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a nije ispunjen jedan ili više uvjeta iz članka 123. stavka 2. točaka a), b) ili c) ovoga Zakona

49. kao UAIF iz Republike Hrvatske distribuira udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a o tome nije prethodno dostavio obavijest Agenciji o namjeri takve distribucije u skladu s odredbom članka 124. stavka 1. ovoga Zakona

50. kao UAIF iz Republike Hrvatske distribuira udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske prije nego što je zaprimio obavijest Agencije kojom ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću, suprotno članku 124. stavku 4. ovoga Zakona

51. kao UAIF iz Republike Hrvatske distribuira udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a nije u slučaju značajne promjene Agenciji dostavio pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila, u skladu s člankom 124. stavkom 6. ovoga Zakona

52. kao UAIF iz Republike Hrvatske trguje udjelima AIF-a iz treće države u drugoj državi članici protivno odredbama članka 125. stavaka 1., 2., 7. i 13. ovoga Zakona

53. kao UAIF iz treće države na području Republike Hrvatske upravlja AIF-om iz Republike Hrvatske ili trguje udjelima AIF-a kojim upravlja protivno odredbama članka 127. stavaka 1., 2. i/ili 4. ovoga Zakona

54. kao UAIF iz treće države, kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, postupi protivno odredbi članka 129. stavka 1. ovoga Zakona

55. kao UAIF iz treće države prije promjene strategije distribucije udjela koja bi utjecala na odabir referentne države članice ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 134. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

56. kao UAIF iz treće države ne postupi u skladu s nalogom Agencije iz članka 135. stavka 1. ovoga Zakona

57. kao UAIF iz treće države trguje udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj kao referentnoj državi članici protivno odredbama članka 138. stavaka 1., 2., 5. i/ili 7. ovoga Zakona

58. kao UAIF iz treće države u drugoj državi članici trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države protivno odredbama članka 139. stavaka 1., 2., 7. i/ili 12. ovoga Zakona

59. kao UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici protivno odredbama članka 140. stavaka 1., 2., 3., 8. i/ili 10. ovoga Zakona

60. kao UAIF iz treće države obavlja djelatnost izravno ili putem podružnice na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 141. ovoga Zakona

61. kao UAIF iz druge države članice ili iz treće države za trgovanje udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici odnosno trećoj državi u Republici Hrvatskoj ne osigura uvjete u skladu s odredbom članka 142. stavka 2. ovoga Zakona

62. ne utvrđuje vrijednost imovine AIF-a odnosno cijene udjela u skladu s odredbama članka 152. i članka 153. stavaka 1. – 3. ovoga Zakona

63. imenuje depozitara AIF-a za vanjskog procjenitelja AIF-a protivno odredbi članka 153. stavka 4. ovoga Zakona

64. imenuje vanjskog procjenitelja protivno odredbi članka 153. stavka 8. točke c) ovoga Zakona

65. ne obavijesti Agenciju o imenovanju vanjskog procjenitelja u skladu s odredbom članka 153. stavka 10. ovoga Zakona

66. ne osigura da su za svaki AIF kojim upravlja uspostavljeni postupci za vrednovanje imovine AIF-a i izračun netovrijednosti imovine po udjelu AIF-a u skladu s odredbama članka 155. stavaka 2., 3., 4., 5., 6., 7. ili 8. ovoga Zakona

67. u pogledu obustave izdavanja i otkupa udjela u AIF-u bez pravne osobnosti ne postupa u skladu s odredbama članka 162. stavaka 1. – 5. ili članka 163. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona

68. ne postupi u skladu s odredbama članka 164. stavka 1. ovoga Zakona

69. ne objavi pravila AIF-a s javnom ponudom, kao ni njihove izmjene i dopune, u skladu s odredbom članka 169. stavka 1. ovoga Zakona

70. protivno odredbi članka 188. stavka 2. ovoga Zakona, promijeni depozitara AIF-a s javnom ponudom bez odobrenja Agencije

71. ne postupi sukladno odredbi članka 207. stavka 3. ovoga Zakona

72. ne postupa sukladno odredbi članka 208. ovoga Zakona

73. protivno odredbi članka 209. stavka 1. i članka 209.a ovoga Zakona osnuje AIF bez odobrenja Agencije

74. u pogledu ponude udjela AIF-a ne postupa u skladu s odredbama članka 212. ovoga Zakona

75. ne vrati uplaćena sredstva ulagateljima u roku i uz uvjete iz članka 212. stavka 6. točke a) ovoga Zakona

76. naplaćuje naknade ili troškove protivno odredbama članka 214. stavaka 1., 2. i 5. ili članka 215. stavaka 1. 2. ili 4. ovoga Zakona

77. ulaže imovinu AIF-a protivno ograničenjima ulaganja utvrđenim odredbama pravilnika iz članka 217. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilima AIF-a odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, a ne uskladi ulaganja fonda u roku i/ili na način iz članka 217. stavaka 3., 4., 5. ili 6. ovoga Zakona

78. protivno odredbi članka 220. stavka 1. ovoga Zakona započne provođenje postupka pripajanja ili spajanja bez odobrenja Agencije

79. napajajući AIF ne ulaže najmanje 85 % svoje imovine u udjele jednog ili više glavnih AIF-ova u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. točke 34. ovoga Zakona

80. osnuje napajajući AIF bez odobrenja Agencije, protivno odredbi članka 221. stavka 1. ovoga Zakona

81. nakon nastupa razloga za početak likvidacije kao likvidator ne donese odluku o likvidaciji AIF-a, u skladu s odredbom članka 222. stavka 2. ovoga Zakona

82. suprotno članku 228. stavku 2. ovoga Zakona ne izračuna cijenu udjela dan prije prestanka postojanja AIF-a

82.a suprotno članku 228. stavku 3. ovoga Zakona isplatu sredstava na račune ulagatelja ne provede u roku od sedam dana nakon prestanka AIF-a, osim ako pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo, nije utvrđeno drugačije

82.b suprotno članku 228. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom, kada je to primjenjivo, ne obavijesti ulagatelje i Agenciju o toj odluci

82.c suprotno članku 228. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom, kada je to primjenjivo, ulagateljima naplati izlaznu naknadu

82.d suprotno članku 229. stavku 1. ovoga Zakona donese odluku o produljenju trajanja AIF-a, a ta mogućnost nije predviđena pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo

82.e suprotno članku 229. stavku 2. ovoga Zakona o odluci o produljenju AIF-a ne obavijesti ulagatelje

82.f suprotno članku 229. stavku 3. ovoga Zakona odbije otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka AIF-a ulagateljima koji žele istupiti iz AIF-a zbog produljenja njegova trajanja

83. ne dostavi dokumentaciju i podatke na zahtjev Agencije u skladu s odredbama članka 236. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

84. upotrebljava naziv EuVECA prilikom trgovanja udjelima fonda koji nije osnovan u skladu s člankom 3. točkom (b) (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013

85. u vezi s upravljanjem EuVECA-om ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 345/2013

86. u vezi s upravljanjem EuVECA-om distribuira i/ili trguje udjelima ili dionicama EuVECA-e ulagateljima kojima to nije dozvoljeno, protivno odredbama članka 6. Uredbe (EU) br. 345/2013

87. povrijedi obvezu savjesnog i poštenog postupanja, u skladu s pravilima struke ili interesima ulagatelja, prilikom vođenja poslovanja, protivno odredbi članka 7. točke (a) Uredbe (EU) br. 345/2013

88. propusti primijeniti odgovarajuće politike i procedure kojima bi se spriječilo nezakonito obavljanje djelatnosti, protivno odredbi članka 7. točke (b) Uredbe (EU) br. 345/2013

89. dva ili više puta ne postupi u skladu sa zahtjevima iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013 glede godišnjih financijskih izvještaja

90. dva ili više puta ne postupi u skladu s obvezom informiranja ulagatelja kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) br. 345/2013

91. ako je registriran na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu odnosno na koji drugi nepropisan način, suprotno odredbama članka 14. ili članka 14.a Uredbe (EU) br. 345/2013

92. upotrebljava naziv EuVECA, a da nije registriran na način propisan člankom 14. ili da nije kvalificirani fond poduzetničkog kapitala registriran u skladu s člankom 14.a Uredbe (EU) br. 345/2013

93. upotrebljava naziv EuSEF prilikom trgovanja udjelima fondom koji nije osnovan u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) (iii) Uredbe (EU) br. 346/2013

94. u vezi s upravljanjem EuSEF-om ne poštuje odredbu o ograničenjima ulaganja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 346/2013

95. u vezi s upravljanjem EuSEF-om distribuira ili trguje udjelima ili dionicama EuSEF-e ulagateljima kojima to nije dozvoljeno, protivno odredbama članka 6. Uredbe (EU) br. 346/2013

96. povrijedi obvezu savjesnog i poštenog postupanja, u skladu s pravilima struke ili interesima ulagatelja, prilikom vođenja poslova, protivno odredbi članka 7. točke (a) Uredbe (EU) br. 346/2013

97. propusti primijeniti odgovarajuće politike i procedure kojima bi se spriječilo nezakonito obavljanje djelatnosti, protivno odredbi članka 7. točke (b) Uredbe (EU) br. 346/2013

98. ako je registriran na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu odnosno na koji drugi nepropisan način, protivno odredbama članka 15. ili članka 15.a Uredbe (EU) br. 346/2013

99. dva ili više puta ne postupi u skladu sa zahtjevima iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013 glede godišnjih financijskih izvještaja

100. dva ili više puta ne postupi u skladu s obvezom informiranja ulagatelja kako je propisano člankom 14. Uredbe (EU) br. 346/2013

101. upotrebljava naziv EuSEF, a da nije registriran na način propisan člankom 15. ili da nije kvalificirani fond socijalnog poduzetništva registriran u skladu s člankom 15.a Uredbe (EU) br. 346/2013

102. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži u imovinu različitu od one propisane člankom 9. stavkom 1., a u vezi s člankom 10. Uredbe (EU) 2015/760

103. u vezi s upravljanjem ELTIF-om obavi jednu ili više aktivnosti propisanih člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/760

104. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži u imovinu koja je prihvatljiva za ulaganje, ali u kojoj ima ili pokazuje izravan ili neizravan utjecaj, protivno članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

105. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži protivno članku 13. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

106. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži protivno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

107. ako je ukupna vrijednost jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija u portfelju ELTIF-a kojim upravlja veća od 20 %, protivno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/760

108. ako ukupna izloženost ELTIF-a riziku prema drugoj ugovornoj strani koja proizlazi iz transakcija s OTC izvedenicama, iz repo ugovora ili obratnih repo ugovora premašuje postotak propisan člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760

109. u vezi s upravljanjem ELTIF-om, u slučaju kršenja zahtjeva iz članka 13. Uredbe (EU) 2015/760 koji su izvan njegove kontrole, ne postupi u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/760

110. u vezi s upravljanjem ELTIF-om, u slučaju kršenja zahtjeva iz članka 16. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2015/760 koji su izvan njegove kontrole, ne postupi u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/760

111. za račun ELTIF-a kojim upravlja stekne udjele ili dionice jednog ELTIF-a, EuVECA-e, EuSEF-a, UCITS-a ili AIF-a u Europskoj uniji kojim upravlja UAIF u Europskoj uniji protivno članku 15. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/760

112. za račun ELTIF-a kojim upravlja pozajmljuje novčana sredstva na način protivan članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

113. je u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a predvidio mogućnost otkupa tijekom trajanja ELTIF-a protivno članku 18. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

114. nije u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760 omogućio ulagatelju u ELTIF otplatu u novčanim sredstvima

115. protivno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760 pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a sprječava ulagatelje da slobodno ustupaju svoje udjele ili dionice trećim osobama

116. izdaje nove udjele i dionice ELTIF-a kojim upravlja protivno članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

117. nije Agenciju obavijestio o raspolaganju imovinom ELTIF-a u roku iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/760

118. je omogućilo trgovanje udjelima ili dionicama ELTIF-a protivno članku 23. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

119. prospekt ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži sve elemente propisane člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/760

120. prospekt napajajućeg ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži sve elemente propisane člankom 23. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2015/760

121. godišnje izvješće ELTIF-a kojim upravlja, a koji se nudi malim ulagateljima ne sadrži sve informacije propisane člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) 2015/760

122. u roku koji mu naloži, ne dostavi Agenciji sve dokumente u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/760

123. nije osigurao da se prospekt i posljednje objavljeno godišnje izvješće ELTIF-a kojim upravlja dostavljaju ulagateljima u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760

124. ako prospekt ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži podatke o troškovima iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/760

125. ako nije osigurao primjenu zahtjeva za ELTIF koji se može nuditi malim ulagateljima iz članka 27. Uredbe (EU) 2015/760

126. nudi udjele ili dionice ELTIF-a malim ulagateljima protivno članku 30. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

127. nije kao upravitelj ELTIF-a čiji se udjeli ili dionice nude malim ulagateljima postupio u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/760

128. nije kao upravitelj ELTIF-a čiji se udjeli ili dionice nude malim ulagateljima, malom ulagatelju omogućio otkaz upisa i povrat novca u skladu s člankom 30. stavkom 7. Uredbe (EU) 2015/760

129. koristi uporabu oznake »ELTIF« ili »Europski fond za dugoročna ulaganja« protivno članku 32. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/760

130. koristi uporabu oznake »ELTIF« ili »Europski fond za dugoročna ulaganja« protivno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/760 ako mu je to Agencija zabranila rješenjem

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a.

Lakši prekršaji UAIF-a

Članak 284. (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj UAIF ako:

1. u roku od 30 dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za rad, posebno onih navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama članka 33. stavka 2. ovoga Zakona

2. se o održanim sastancima ili sjednicama organa UAIF-a ne vode zapisnici, u skladu s odredbom članka 40. stavka 5. ovoga Zakona

2.a nije u roku od tri dana Agenciju izvijestio o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te naveo razloge za prestanak mandata, u skladu s odredbama članka 40. stavka 6. ovoga Zakona

3. nije uspostavio, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire učinkovite i primjerene opće organizacijske uvjete te nije uspostavio, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire politike, mjere i postupke iz članka 53. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 68. ovoga Zakona

4. u pogledu upravljanja sukobima interesa ne postupa u skladu s odredbama članka 54. ovoga Zakona

5. ne postupi u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona

6. ne ustroji zasebnu funkciju interne revizije i/ili ne osigura neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i djelatnosti UAIF-a u skladu s odredbom članka 57. ovoga Zakona

7. ne ispunjava dužnosti propisane odredbama članka 58. stavaka 7. – 9. ovoga Zakona

8. nije poduzeo sve primjerene mjere potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje, u skladu s odredbom članka 60. stavka 1. ovoga Zakona

9. nije propisao i implementirao jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor, radi sprječavanja i upravljanja sukobom interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika, u skladu s odredbama članka 61. ovoga Zakona

10. u pogledu procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupi u skladu s odredbama članka 64. ovoga Zakona

11. ne rješava pritužbe ulagatelja u skladu s odredbama članka 65. ovoga Zakona

12. nema, redovito ne ažurira ili ne održava svoju internetsku stranicu sa sadržajem propisanim odredbama članka 67. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

12.a kao UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom nema svoju internetsku stranicu u skladu s člankom 67. stavkom 5. ovoga Zakona

12.b kao UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom na svojoj internetskoj stanici nema osnovne podatke i informacije o UAIF-u i AIF-ovima kojima UAIF upravlja, u skladu s člankom 67. stavkom 5. ovoga Zakona

13. ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji izvještaje UAIF-a u rokovima ili na način propisan pravilnikom iz članka 69. stavka 5. ovoga Zakona odnosno pravilnikom iz članka 69. stavka 6. ovoga Zakona

14. na svojoj internetskoj stranici ne objavi podatke u skladu s odredbom članka 71. stavka 5. ovoga Zakona

15. ne propiše ili ne implementira interne politike i procedure u skladu s odredbom članka 75. ovoga Zakona

15.a Agenciji kao mali ili srednji UAIF nije do 31. ožujka tekuće godine dostavio podatke iz članka 76. stavka 7. ovoga Zakona

16. kao društvo prenositelj ne objavi informaciju i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu upravljanja u skladu s odredbama članka 79. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

17. kao društvo preuzimatelj ne objavi informaciju i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu upravljanja u skladu s odredbama članka 79. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

18. u pogledu informacija koje se u sklopu provođenja predmarketinških aktivnosti iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima postupi protivno odredbama članka 119.a stavka 1. ovoga Zakona

19. u pogledu nacrta prospekta ili dokumenta ponude koji se u sklopu provođenja predmarketinških aktivnosti potencijalnim profesionalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje postupi protivno odredbama članka 119.a stavka 2. ovoga Zakona

20. nije osigurao da ulagatelji ne stječu udjele AIF-a kroz predmarketinške aktivnosti suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.a stavka 4. ovoga Zakona

21. nije osigurao da ulagatelji s kojima je komunicirao u sklopu predmarketinških aktivnosti udjele AIF-a na koji se odnosila predmarketinška komunikacija mogu steći samo u skladu s uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a iz članaka 118., 119. i 142. ovoga Zakona, suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.a stavka 5. ovoga Zakona

22. nije u roku od dva tjedna nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima Agenciji dostavio neformalno pismo u obliku i sadržaju kako je propisano člankom 119.a stavkom 7. ovoga Zakona

23. u ime UAIF-a u Republici Hrvatskoj predmarketinške aktivnosti obavlja pravna ili fizička osoba koja nije sam UAIF ili osoba iz članka 119.a stavka 10. točaka a) do e) ovoga Zakona

24. ne dokumentira sve aktivnosti, informacije i dokumente povezane s provedenim predmarketinškim aktivnostima sukladno obvezi iz članka 119.a stavka 11. ovoga Zakona

25. nije prestao s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je u skladu s člankom 119. stavkom 3. ovoga Zakona povučena obavijest u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je povučena obavijest suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.b stavka 3. ovoga Zakona

26. protivno zabrani propisanoj odredbom članka 119.b stavka 6. ovoga Zakona u roku od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona provede predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a koji je naveden u članku 119.b stavku 2. točki c) ili u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju, u državi članici domaćinu UAIF-a navedenoj u članku 119.b stavku 2. točki c)

27. nije u skladu s odredbom članka 119.b stavka 7. ovoga Zakona osigurao ulagateljima koji ostanu imatelji udjela AIF-a navedenog u stavku 2. točki c) istoga članka i Agenciji pravila AIF-a i prospekt, kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a

28. u Republici Hrvatskoj namjerava distribuirati udjele AIF-a kojima upravlja malim ulagateljima, a koji u Republici Hrvatskoj nije osigurao sustave za obavljanje zadataka iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona

29. učestalo ne dostavlja informacije iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev ulagateljima na trajnom mediju, suprotno obvezi iz članka 151. stavka 4. ovoga Zakona

30. nije osigurao da sustavi za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona ispunjavaju uvjete propisane stavkom 7. istoga članka

31. ne izvještava Agenciju o glavnim tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za račun AIF-ova kojima upravlja u skladu s odredbama članka 177. stavaka 1. – 4. i stavka 11. ovoga Zakona

32. upravljajući AIF-om koji znatno koristi financijsku polugu ne dostavi Agenciji informacije propisane odredbama članka 177. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

33. u pogledu objavljivanja u slučaju stjecanja kontrole ne postupi u skladu s odredbama članka 181. ovoga Zakona

34. u vezi s godišnjim izvještajima AIF-a za čiji račun je UAIF stekao kontrolu nad neuvrštenim društvima ne postupi u skladu s odredbama članka 182. ovoga Zakona

35. kod raspodjele imovine ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. ovoga Zakona

36. postupak naknade štete ne provede u skladu s pravilnikom iz članka 94. stavka 7. ovoga Zakona

37. ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju, u skladu s odredbom člankom 106. stavkom 4. ovoga Zakona

38. ulagateljima najmanje jednom godišnje ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjelima, u skladu s odredbom članka 113. stavka 3. ovoga Zakona

39. na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjela, prema odredbi članka 113. stavka 4. ovoga Zakona

40. vodi registar ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 111. stavka 4. ovoga Zakona

41. u državi članici domaćinu profesionalnim ulagateljima distribuira udjele AIF-a kojim upravlja protivno odredbama članka 154. stavaka 1., 2., 3. ili 9. ovoga Zakona

42. ne obavijesti Agenciju o značajnoj promjeni podataka, u skladu s odredbom članka 156. stavka 1. ovoga Zakona

43. pri oglašavanju AIF-a protivno članku 144. ovoga Zakona nije osigurao da je sav promidžbeni sadržaj namijenjen ulagateljima usklađen s odredbom članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/1156

44. Agenciji ne dostavi obavijest iz članka 148. stavka 2. ovoga Zakona na način ili u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 148. stavka 4. ovoga Zakona

45. otkup obavi in specie, a on nije predviđen pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo, ili ga obavi na način koji nije u skladu s odredbama članka 160. ovoga Zakona

46. ne postupi u skladu s odredbama pravilnika iz članka 163. stavka 5. ovoga Zakona

47. više od dva puta u razdoblju od tri godine ne postupi u skladu s odredbama članka 158. ovoga Zakona

48. ne dostavi ulagatelju besplatno dokumente prije sklapanja ugovora o ulaganju u skladu s odredbom članka 166. stavka 2. ovoga Zakona

49. ne izrađuje ili ne dostavlja revidirane godišnje izvještaje Agenciji u rokovima ili na način propisan odredbama članka 170. stavka 2., članka 171. stavka 4., članka 172. stavaka 1., 3. i 4., ili članka 173. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članka 171. stavka 6. i članka 172. stavka 5. ovoga Zakona

50. ne učini dostupnim pravila AIF-a, prospekt AIF-a ako postoji i posljednje revidirane godišnje financijske izvještaje ako postoje, u skladu s odredbama članka 175. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

51. ne dostavi ulagatelju na njegov zahtjev besplatno pravila AIF-a, prospekt AIF-a kada je primjenjivo i posljednje revidirane godišnje izvještaje, u skladu s odredbom članka 175. stavka 3. ovoga Zakona

52. ne objavljuje ili ne dostavi na zahtjev ulagatelja informacije u skladu s odredbama članka 176. ovoga Zakona

53. kao UAIF iz države članice ne dostavlja informacije ulagateljima u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama članka 184. stavaka 1., 3. ili 6. ovoga Zakona

54. kao UAIF iz treće države ne dostavlja informacije ulagateljima u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama članka 184. stavaka 2., 3. ili 6. ovoga Zakona

55. izda udjele protivno odredbama članka 213. ovoga Zakona

56. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 218. stavka 8. ovoga Zakona

57. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 220. stavka 6. ovoga Zakona

58. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 221. stavka 3. ovoga Zakona

59. u skladu s člankom 228. stavkom 8. ovoga Zakona bez odgode ne obavijesti Agenciju da neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz članka 228. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona u predviđenim rokovima.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a.

Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz UAIF ili depozitara

Članak 285. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. imatelj kvalificiranog udjela koji ne ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona

2. član uprave UAIF-a ako ne vodi poslove UAIF-a, u skladu s odredbom članka 41. stavka 3. ovoga Zakona

3. član uprave UAIF-a koji ne vodi poslovanje UAIF-a u skladu s odredbom članka 42. stavka 4. ovoga Zakona

4. član uprave i/ili prokurist UAIF-a ako postupi protivno odredbama članka 43. stavka 1. ovoga Zakona

5. član nadzornog odbora UAIF-a koji obavlja poslove ili pruža usluge koje konkuriraju poslovanju UAIF-a ili kojima bi mogao biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje UAIF-a, protivno odredbi članka 49. stavka 5. ovoga Zakona

6. član nadzornog odbora koji ne postupa u skladu s odredbama članka 51. stavka 1. ovoga Zakona

7. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću koji protivno odredbama članka 103. ovoga Zakona primi nagradu od izdavatelja financijskih instrumenata

8. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću ako ne prijavi Agenciji propust zatvorenog AIF-a i depozitara u skladu s odredbom članka 104. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona

9. upravitelj i/ili ostali radnici depozitara i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbi članka 193. stavka 3. ovoga Zakona i

10. član uprave i/ili ostali radnici UAIF-a, i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama članka 193. stavka 4. ovoga Zakona.

Prekršaji likvidatora AIF-a

Članak 286. (NN 21/18, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna osoba ako:

1. likvidaciju AIF-a ne provede u skladu s odredbama članka 222. ovoga Zakona

2. ne postupi u skladu s odredbama članka 224. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

3. postupi protivno zabranama propisanima odredbom članka 225. stavka 1. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članka 227. ovoga Zakona i/ili

4. ne postupi u skladu s odredbom članka 225. stavka 3. ovoga Zakona u odnosu na dostavu izvješća Agenciji.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u likvidatoru pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka likvidator kao fizička osoba.

Prekršaji revizora

Članak 287. (NN 21/18, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj revizor:

1. UAIF-a koji tijekom revizije godišnjih izvještaja UAIF-a ne postupi u skladu s odredbama članka 70. stavaka 4., 5., 6., 14. ili 15. ovoga Zakona

2. AIF-a koji tijekom revizije godišnjih izvještaja ne postupi u skladu s odredbama članka 153. stavka 14. ovoga Zakona

3. AIF-a koji tijekom revizije godišnjih izvještaja AIF-a ne postupi u skladu s odredbom članka 172. stavaka 1., 4., 5., 6., 13. ili 14. ovoga Zakona

4. ako ne preda depozitaru revizorsko izvješće u skladu s odredbom članka 201. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba revizora koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 288. (NN 21/18, 126/19, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja koristi izraz »za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima« ili »za upravljanje investicijskim fondovima« ili izvedenice tih riječi za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbe, a nema odobrenje Agencije odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 10. stavaka 3. ili 4. ovoga Zakona

2. koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti UAIF-a protivno odredbama članka 12. ovoga Zakona

3. ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, protivno odredbama članka 74. stavka 1. ovoga Zakona

4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s odredbom članka 76. ovoga Zakona

5. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u UAIF-u, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbom članka 76. ovoga Zakona

6. ako vodi registar ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 111. stavka 4. ovoga Zakona

7. ako vodeći registar udjela AIF-a bez pravne osobnosti, postupi protivno odredbama članka 112. stavka 1. ovoga Zakona

8. ako kao osoba iz članka 147. ovoga Zakona postupi protivno odredbama članka 149. stavka 1. ovoga Zakona

9. ako kao osoba iz članka 147. ovoga Zakona nije zadovoljila uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. stavka 3. ovoga Zakona

10. ako poslovanje osoba iz članka 147. ovoga Zakona nije u skladu s pravilnikom iz članka 149. stavka 4. ovoga Zakona

11. ako kao vanjski procjenitelj protivno odredbi članka 153. stavka 9. ovoga Zakona delegira poslove vrednovanja na treće osobe i/ili

12. ako treća osoba iz članka 194. ovoga Zakona ponovno koristi imovinu AIF-a iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona bez prethodne suglasnosti AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a, protivno odredbama članka 193. stavka 7. ovoga Zakona

13. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 248. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako kao vanjski procjenitelj protivno odredbi članka 153. stavka 9. ovoga Zakona delegira poslove vrednovanja na treće osobe ili

2. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 248. stavka 2. ovoga Zakona.

Teži prekršaji depozitara

Članak 289. (NN 21/18, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. kod dobrovoljnog i prisilnog prijenosa upravljanja otvorenim AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom ne postupa u skladu s člankom 79. stavcima 1. i 4. ovoga Zakona, ne obavlja poslove upravljanja otvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati, u skladu s odredbama članka 79. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

2. ne obustavi izdavanje i otkup udjela AIF-a, u skladu s odredbama članka 79. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

3. u pogledu izbora drugog UAIF-a ili prijenosa upravljanja postupi protivno odredbama članka 79. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

4. ne obavlja poslove depozitara u vezi s prisilnim prijenosom upravljanja u slučaju nepostojanja nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 79. stavka 5. ovoga Zakona

5. ne započne ili ne provede likvidaciju AIF-a, u skladu s odredbama članka 80. ovoga Zakona

6. ne osigurava da UAIF ili vanjski procjenitelj izračunava vrijednost imovine AIF-a te cijenu udjela u AIF-u u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja, važećim propisima, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, u skladu s odredbom članka 153. stavka 5. ovoga Zakona

7. ako prilikom kontrole izračuna netovrijednosti imovine AIF-a utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, a o tome ne obavijesti UAIF, u skladu s odredbom članka 153. stavka 7. ovoga Zakona

8. ne obavi za AIF kontrolne poslove propisane odredbama članka 190. stavka 1. ovoga Zakona

9. ne prati tijek novca AIF-a u skladu s odredbama članka 191. ovoga Zakona

10. ne pohranjuje imovinu AIF-a u skladu s odredbama članka 192. stavka 1. ovoga Zakona

11. postupi protivno odredbama članka 193. stavaka 1., 2., 3. i/ili 4. ovoga Zakona

12. imovinu AIF-a ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u, u skladu s odredbom članka 193. stavka 5. ovoga Zakona

13. ne primjenjuje odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava AIF-a, u skladu s odredbama članka 193. stavka 6. ovoga Zakona

14. ponovno koristi imovinu AIF-a iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona bez prethodne suglasnosti AIF-a ili UAIF-a za račun AIF-a, protivno odredbama članka 193. stavka 7. ovoga Zakona

15. delegira poslove i dužnosti na treće osobe protivno odredbama članka 194. stavcima 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona

16. u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ne vrati u imovinu AIF-a financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja, u skladu s odredbom članka 197. stavka 2. ovoga Zakona

17. ako u pogledu evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor postupi protivno odredbama članka 200. ovoga Zakona

18. ne dostavi sve podatke i ne da sve informacije propisane člankom 199. stavkom 1. ovoga Zakona

19. ako u slučajevima prestanka važenja ili ukidanja odobrenja na izbor depozitara ne postupi u skladu s odredbama pravilnika iz članka 207. stavka 7. ovoga Zakona

20. ako ugovor kojim se imenuje depozitar u skladu s člankom 21. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU ne uključuje najmanje elemente propisane člankom 83. stavcima 1. – 6. Delegirane uredbe 231/2013

21. krši zahtjeve i uvjete u svezi s kriterijima za ocjenu bonitetnih propisa i nadzora koji se primjenjuju na depozitara u trećoj državi propisane člankom 84. Delegirane uredbe 231/2013

22. ne osigurava učinkovito i odgovarajuće praćenje novčanih tokova na način propisan odredbama članka 86. Delegirane uredbe 231/2013

23. u svezi s dužnosti upisa ne postupi na način propisan člankom 87. Delegirane uredbe 231/2013

24. u svezi s financijskim instrumentima koji se pohranjuju na skrbništvo ne postupi u skladu sa zahtjevima propisanim člankom 88. Delegirane uredbe 231/2013

25. se ne pridržava dužnosti pohrane u vezi s imovinom pohranjenom na skrbništvo na način propisan člankom 89. Delegirane uredbe 231/2013

26. se ne pridržava dužnosti pohrane u vezi s provjerom vlasništva i vođenjem evidencije na način propisan člankom 90. stavcima 2. – 5. Delegirane uredbe 231/2013

27. se u svezi dužnosti nadziranja ne pridržava općih zahtjeva propisanih člankom 92. Delegirane uredbe 231/2013

28. ne obavlja dužnosti u vezi s upisom i isplatom propisanom člankom 93. Delegirane uredbe 231/2013

29. ne obavlja dužnosti u svezi s vrednovanjem dionica/udjela propisanim člankom 94. Delegirane uredbe 231/2013

30. ne provodi postupke u svezi s izvršavanjem uputa UAIF-a propisanim člankom 95. Delegirane uredbe 231/2013

31. ne obavlja dužnosti u svezi s pravodobnom namirom transakcija propisanom člankom 96. Delegirane uredbe 231/2013

32. u svezi s raspodjelom dobiti AIF-a ne postupi na način propisan člankom 97. Delegirane uredbe 231/2013

33. u svezi s dokumentiranim postupkom dužne pažnje ne postupa na način propisan člankom 98. Delegirane uredbe 231/2013

34. ako kod delegiranih postupaka ne postupi u skladu s obvezom odvajanja propisanom člankom 99. Delegirane uredbe 231/2013

35. kod gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo ne postupi u skladu s člankom 100. stavcima 4. i 5. Delegirane uredbe 231/2013

36. ako u svezi s objektivnim razlozima zbog kojih ugovara oslobođenje od odgovornosti ne postupi u skladu s člankom 102. Delegirane uredbe 231/2013.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Lakši prekršaji depozitara

Članak 290. (NN 21/18, 83/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne dostavi Agenciji obavijest o sklapanju ugovora s trećim osobama i/ili popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, u skladu s člankom 195. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ne obavijesti Agenciju i UAIF u skladu s člankom 224. stavkom 1. ovoga Zakona i/ili

3. ne postupi u skladu s odredbom članka 224. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Objava izrečenih prekršajnopravnih sankcija

Članak 291.

(1) Agencija je ovlaštena bez odgode na svojoj internetskoj stranici objaviti svaku odluku prekršajnih sudova ili drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnog postupka kojom se izriče prekršajnopravna sankcija zbog počinjenja prekršaja iz članaka 283. – 290. ovoga Zakona nakon što je osoba kojoj je prekršajnopravna sankcija izrečena obaviještena o takvoj odluci, uključujući i nepravomoćnu odluku prekršajnog suda ili drugog tijela nadležnog za vođenje prekršajnog postupka, donesenu u postupku u kojem je Agencija ovlašteni tužitelj, uz naznaku da se radi o nepravomoćnoj odluci.

(2) Ako je protiv objavljene nepravomoćne odluke iz stavka 1. ovoga članka podnesen odgovarajući pravni lijek, Agencija će također objaviti informacije o podnesenom pravnom lijeku, kao i sve naknadne informacije o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku, uključujući informacije o ukidanju takve odluke.

(3) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka sadržavat će najmanje objavu informacija o vrsti i prirodi kršenja odredaba ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te o identitetu odgovornih osoba.

(4) Ako bi Agencija objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba sukladno stavku 3. ovoga članka u konkretnom slučaju smatrala nerazmjernim u odnosu na izrečenu prekršajnopravnu sankciju koja je blaže naravi odnosno ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili postupak koji je u tijeku, može odgoditi objavu odluke kojom se izriče prekršajnopravna sankcija ili izvršiti objavu takve odluke bez navođenja identiteta pravnih ili fizičkih osoba, sve dok razlozi za neobjavljivanje ne prestanu postojati.

(5) Ako Agencija smatra da mogućnosti utvrđene stavkom 4. ovoga članka nisu dovoljne da bi se osiguralo neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta i razmjernost objave odluke kojom se izriče prekršajnopravna sankcija u odnosu na izrečenu prekršajnopravnu sankciju koja je blaže naravi, može odlučiti ne objaviti takvu odluku.

(6) Informacije objavljene sukladno odredbama ovoga članka bit će dostupne na internetskoj stranici Agencije najmanje pet godina od dana njihove objave.

(7) Sukladno odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, Agencija će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svoje internetske stranice ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

 

DIO SEDAMNAESTI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odobrenja i suglasnosti koji su na snazi

Članak 292.

(1) Odobrenja i suglasnosti izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

(2) UAIF-ovi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju odobrenje za rad koje je izdala Agencija na temelju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.) dužni su izračunati vrijednost ukupne imovine pod upravljanjem u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe 231/2013 te u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavijestiti Agenciju kojoj kategoriji UAIF-ova pripadaju, sve temeljem odredbi članka 20. ovoga Zakona.

Postupci Agencije

Članak 293.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) odnosno odredaba Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.), već prema tome koji je zakon bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

Obavijest Agencije

Članak 294.

Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti obavijest o stupanju na snagu delegiranog akta koji će Europska komisija donijeti na temelju članka 67. stavka 6. Direktive 2011/61/EU.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 295.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike čije je donošenje propisano člankom 6. stavkom 6., člankom 8. stavkom 4., člankom 15. stavkom 4., člankom 16. stavcima 7. i 8., člankom 17. stavkom 5., člankom 23. stavkom 2., člankom 24. stavcima 6. i 7., člankom 26. stavkom 5., člankom 27. stavkom 2., člankom 29. stavkom 2., člankom 36. stavkom 3., člankom 39. stavkom 4., člankom 42. stavkom 8., člankom 45. stavkom 10., člankom 49. stavkom 5., člankom 67. stavkom 6., člankom 68., člankom 69. stavcima 4. – 6., člankom 70. stavkom 7., člankom 76. stavkom 5., člankom 79. stavkom 6., člankom 85. stavkom 6., člankom 87. stavkom 3., člankom 94. stavkom 7., člankom 102. stavkom 4., člankom 108. stavkom 4., člankom 111. stavkom 4., člankom 142. stavkom 2., člankom 144. stavkom 5., člankom 146. stavkom 4., člankom 148. stavkom 4., člankom 149. stavcima 3. i 4., člankom 151. stavkom 5., člankom 152. stavkom 4., člankom 153. stavkom 15., člankom 155. stavkom 9., člankom 163. stavcima 4. i 5., člankom 170. stavkom 3., člankom 171. stavcima 5. – 7., člankom 172. stavkom 5., člankom 174. stavkom 2., člankom 177. stavkom 11., člankom 188. stavkom 3., člankom 200. stavkom 5., člankom 201. stavkom 8., člankom 207. stavkom 6., člankom 209. stavkom 6., člankom 212. stavkom 8., člankom 214. stavkom 5., člankom 215. stavkom 5., člankom 218. stavkom 8., člankom 219. stavkom 9., člankom 220. stavkom 6., člankom 221. stavkom 3., člankom 224. stavkom 5., člankom 227., člankom 229. stavkom 4. i člankom 233. ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.), osim:

1. članak 1. stavak 1. točka 3., članci 2., 5. i 6. Pravilnika o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 160/13.)

2. Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a (»Narodne novine«, br. 105/13.)

3. Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima (»Narodne novine«, br. 10/14. i 81/15.) koji prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja

Članak 296.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.).

Stupanje na snagu

Članak 297.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 127. – 145. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan koji će biti određen u delegiranom aktu Europske komisije donesenom na temelju članka 67. stavka 6. Direktive 2011/61/EU.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/19

Članak 65.

(1) U cijelom tekstu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) riječ: »nuditi« zamjenjuje se riječju: »distribuirati«, a riječ: »nudi« zamjenjuje se riječju: »distribuira«.

(2) U cijelom tekstu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) riječ: »nuđenje« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »distribucija« u odgovarajućem padežu.

Pravilnici i započeti postupci

Članak 66.

(1) Agencija će pravilnike donesene na temelju odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.).

Stupanje na snagu

Članak 67.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 110/21

Članak 97.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti pravilnike iz članka 6. stavka 6., članka 16. stavaka 7. i 8., članka 17. stavka 5., članka 94. stavka 7. i članka 108. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 7., 17., 18., 22., 52., 65., 70., 71., 73. i 76. ovoga Zakona.

Članak 98.

Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.).

Stupanje na snagu

Članak 99.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić