Povezani zakoni

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

pročišćeni tekst zakona

NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. (NN 93/16, 66/19)

Ovim se Zakonom uređuju obveze i prava državnih dužnosnika (u daljnjem tekstu: "dužnosnici") u tijelima državne vlasti.

Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

– Predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

– državni tajnici,

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– državni tajnici središnjih državnih ureda,

– glavni ravnatelj policije,

– ravnatelj Porezne uprave,

– ravnatelj Carinske uprave,

– glavni državni inspektor,

– glavni vatrogasni zapovjednik,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike,

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava,

– ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

– ravnatelj Središnjeg registra osiguranika,

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,

– predsjednik Savjeta za nacionalne manjine,

– glavni državni rizničar,

– predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnih propisa.

 

II. OBVEZE DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 2.-10.

Prestali važiti.

 

III. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 11.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova i,

3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 12. (NN 93/16, 66/19)

Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom utvrđenim za određene dužnosnike.

Osnovicu za obračun plaće dužnosnika, osim za predsjednika, zamjenika predsjednika i suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjuje se osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:

1. predsjednik Republike Hrvatske 9,30

2. a) predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86

b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,86

c) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,86

3. a) potpredsjednik Hrvatskoga sabora 7,14

b) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,14

c) zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,14

4. a) predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42

b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,42

c) ministri 6,42

d) glavni državni revizor 6,42

e) pučki pravobranitelj 6,42

f) predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 6,42

g) glavni državni inspektor 6,21

5. a) potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 5,70

b) državni tajnici 5,70

c) predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,70

d) državni tajnici središnjih državnih ureda 5,70

e) glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske 5,70

f) potpredsjednici Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,70

g) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 5,70

h) glavni vatrogasni zapovjednik 5,70

6. a) ravnatelj Porezne uprave 5,50

b) ravnatelj Carinske uprave 5,50

c) glavni ravnatelj policije 5,50

d) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 5,50

7. a) zastupnici u Hrvatskom saboru 5,27

b) tajnik Hrvatskoga sabora 5,27

c) predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora 5,27

d) glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske 5,27

e) zamjenici glavnog državnog revizora 5,27

f) članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,27

g) zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,27

h) zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske 5,27

i) glavni državni rizničar 5,27

j) glasnogovornik Vlade 5,27

k) glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava 5,27

l) pravobranitelj za djecu 5,27

m) pravobranitelj za ravnopravnost spolova 5,27

n) pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5,27

o) ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 5,27

8. a) zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98

9. zamjenici pučkog pravobranitelja 4,69

10. a) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,55

b) ravnatelj Središnjeg registra osiguranika 4,55

c) zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4,55

11. a) predsjednik Savjeta za nacionalne manjine 4,26

b) zamjenici pravobranitelja za djecu 4,26

c) zamjenici pravobranitelja za ravnopravnost spolova 4,26

d) zamjenici pravobranitelja za osobe s invaliditetom 4,26

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike koeficijent za izračun plaće utvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske, u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka.

Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije određen koeficijent za izračun plaće sukladno odredbama prethodnih stavaka ovoga članka, koeficijent će utvrditi Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od koeficijenta glavnih ravnatelja državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava.

Odredba članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika neće se primjenjivati u 2004,  2005., 2006., 2007. godini.

Članak 12a.

Brisan.

Članak 12b.

Plaće državnih dužnosnika su javne.

Članak 12c.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, utvrđena prema odredbama članka 12. ovoga Zakona, donose tijela koja su za njihovo donošenje ovlaštena prema propisima koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 13.

Naknade materijalnih troškova na koje dužnosnici imaju pravo jesu:

1. naknada za odvojeni život,

2. naknada troškova za službeno putovanje,

3. naknada troškova prehrane.

Na naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Članak 13a.

Brisan.

Članak 13b.

Plaće, odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava, ravnatelja ili drugih voditelja ustanova, te njima odgovarajućih organa (tijela) drugih pravnih osoba, u kojima država ima većinski udjel, odnosno paket dionica, ili koje su u pretežitom vlasništvu države, ili kojih je osnivač država, utvrdit će se prema odredbi članka 12. ovoga Zakona, s time da ne mogu biti više od primjenom ove odredbe utvrđenih plaća ministara.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odrediti koeficijente za utvrđivanje plaća u određenim vrstama pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Skupštine, nadzorni odbori i uprave trgovačkih društava, upravna vijeća ili njima odgovarajući kolegijalni organi ustanova i njihovi ravnatelji, te odgovarajući organi drugih pravnih osoba dužni su u roku od 30 dana od dana kada Vlada odredi koeficijente za utvrđivanje plaća sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, izmijeniti postojeće ugovore ili rješenja o plaćama osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14. (NN 103/14)

Ukinut odlukom Ustavnog suda iz NN 103/14 od 27.08.2014.

Članak 15. (NN 93/16)

Dužnosnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.

Dužnosnici koji su dužnost obnašali manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.

Članak 15.a

Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti državni dužnosnik razriješen dužnosti zbog ranijeg postojanja činjenica koje su mu bile poznate ili su mu morale biti poznate u vrijeme njegova imenovanja na dužnost, a nije ih predočio predlagatelju, no za koje je mogao pretpostaviti da bi bile objektivna zapreka njegovu imenovanju na dužnost.

Članak 15.b

Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti dužnosnik koji je razriješen dužnosti zbog pravomoćne osude radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako je pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, neovisno o kojem se kaznenom djelu radi.

Članak 15.c

Pravo iz članka 15. ovoga Zakona ne može ostvariti dužnosnik koji bude razriješen dužnosti na osobni zahtjev ako nije proveo na radu kao državni dužnosnik najmanje godinu dana.

Članak 15.d

Dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između dužnosnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, dužna je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka obnašanja dužnosti do rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka kojem čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, nije donijela odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ili ako odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad dužnosnik nije prihvatio, ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 15. ovoga Zakona od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 15.e

Dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji nije bio zaposlen kod poslodavca iz članka 15.d stavka 1. ovoga Zakona, ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije obnašanja dužnosti.

Ugovorom između dužnosnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o povratku na rad dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka.

Dužnosnik nakon prestanka obnašanja dužnosti do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ili odluku o povratku na rad dužnosnik nije prihvatio, ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 15. ovoga Zakona od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 16.

Dužnosnici imaju pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti i visini osiguranja za zastupnike donosi Hrvatski sabor a za ostale dužnosnike Vlada Republike Hrvatske.

IV. POSEBNA PRAVA

Članak 17.

Nakon prestanka obnašanja dužnosti predsjedniku Republike Hrvatske pripada mirovina u visini 90% plaće predsjednika Republike Hrvatske.

Prestao vrijediti.

 

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 18.

Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 19.

Osobe koje su dužnosnici u smislu članka 1. ovoga Zakona, u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su podnijeti pisanu izjavu o svojoj imovini od stupanja na svaku dužnost u smislu članka 1. ovoga Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Dužnosnicima koji su članovi upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova ili izvanproračunskih fondova u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona prestaje članstvo u tim tijelima u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako do toga roka ne budu razriješeni članstva.

Članak 21.

Obvezuju se čelnici državnih tijela vlasti koja biraju, odnosno imenuju dužnosnike da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donesu propis kojim će se urediti način postupanja i pohrane izjava iz članka 3.ovoga Zakona.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92., 75/92. i 58/93.), Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92., 75/92., 86/92. - pročišćeni tekst, i 87/94.) te odredbe podzakonskih akata donijetih na temelju tih odredaba ovih zakona u dijelu u kojem su izrijekom u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Do određivanja plaća dužnosnika prema odredbama ovoga Zakona dužnosnici će primati plaću prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1998.

Klasa: 023-03/98-01/01

Zagreb, 10. srpnja 1998.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/13

Članak 4.

Dužnosnici koji su zatečeni na dužnostima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a nemaju sklopljen sporazum s čelnikom tijela, odnosno osobom ovlaštenom za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odnosno ugovor s bivšim poslodavcem o uvjetima ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na radno mjesto nakon prestanka obnašanja dužnosti, sklapaju taj sporazum odnosno ugovor u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 8., 9. i 10. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/04., 17/07. i 91/10.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 93/16

Članak 4. (NN 44/17)

Dužnosnici koji su stekli status dužnosnika do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostvaruju prava dužnosnika sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14. i 3/15.).

Brisan.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 66/19

Članak 3.

Plaća pomoćnika ministara i ravnatelja državnih upravnih organizacija koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na tim dužnostima, do njihova razrješenja s tih dužnosti obračunavat će se prema koeficijentu 5,27.

Plaća zamjenika i pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na tim dužnostima, do prestanka obnašanja tih dužnosti obračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

– zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,98,

– pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,55.

Zamjenik i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz stavka 2. ovoga članka prestaju obnašati dužnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Plaća zamjenika i pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te plaća zamjenika i pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na tim dužnostima, do prestanka obnašanja dužnosti obračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

– zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,98,

– pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,55,

– zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,26,

– pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3,97.

Zamjenik i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zamjenik i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz stavka 4. ovoga članka prestaju obnašati dužnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. stavaka 2. i 3. i članka 2. stavka 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

 

Copyright © Ante Borić