Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i načela hrvatske normizacije, određuje se nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) broj 1025/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji, o izmjenama Direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i Direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i ukidanju Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012., str. 12–33.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 1025/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji), osnivanje, ustrojstvo i djelatnost nacionalnog normirnog tijela, pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihova uporaba te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) broj 1025/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji i ovoga Zakona je hrvatsko nacionalno normirno tijelo (u daljnjemu tekstu: hrvatsko normirno tijelo).

(2) Informacijska točka za provedbu službenog obavješćivanja za područje norma djeluje u okviru hrvatskog normirnog tijela.

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Zakona propisani su i upotrebljavaju se u smislu članka 2. Uredbe (EU) broj 1025/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji.

Članak 4.

Predmet normizacije je proizvod, proces ili usluga koju treba normirati.

 

II. CILJEVI NORMIZACIJE

Članak 5.

Ciljevi normizacije jesu:

– povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša,

– promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga,

– osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,

– poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti,

– otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

Članak 6.

(1) Hrvatska normizacija (u daljnjem tekstu: normizacija) temelji se na sljedećim načelima:

– pravo dragovoljnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u postupku pripreme hrvatskih norma, prihvaćanje hrvatskih norma te dragovoljna uporaba hrvatskih norma,

– konsenzus o sadržaju hrvatskih norma,

– javnost rada u svim njegovim fazama i obavješćivanje javnosti na prikladan način,

– sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim interesom,

– međusobna usklađenost hrvatskih norma,

– uzimanje u obzir dostignutog stanja tehnološkog razvoja, tehnike i pravila te rezultata međunarodne i europske normizacije.

(2) Pod pojmom konsenzus u smislu stavka l. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se opće slaganje koje se odlikuje odsutnošću razlika u bitnim pitanjima između većine zainteresiranih strana, u kojem se nastoje uzeti u obzir gledišta svih zainteresiranih strana te uskladiti oprečna stajališta.

 

III. HRVATSKO NORMIRNO TIJELO OSNIVANJE I DJELATNOST NORMIRNOGA TIJELA

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske uredbom uređuje osnivanje i djelatnost hrvatskog normirnog tijela.

(2) Ustrojstvo, sredstva, oprema i način odlučivanja te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje hrvatskoga normirnog tijela uređuju se statutom sukladno zakonu.

(3) Nadzor nad radom hrvatskoga normirnog tijela obavlja se sukladno Zakonu o ustanovama.

(4) Hrvatsko normirno tijelo posluje u skladu s propisima koji se odnose na javne ustanove ako ovaj Zakon pojedina pitanja ne uređuje drukčije.

(5) Osnivač osigurava hrvatskomu normirnom tijelu potrebne prostorije za rad.

(6) Opseg sredstava i opreme iz stavka 2. ovoga članka podrobnije se određuje aktom o osnivanju hrvatskoga normirnog tijela.

Članak 8.

(1) Hrvatsko normirno tijelo obavlja sljedeće poslove:

1. priprema, prihvaća i objavljuje hrvatske norme i druge dokumente s područja normizacije,

2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama,

3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma,

4. uređuje, objavljuje i distribuira hrvatske norme, druge dokumente i publikacije s područja normizacije,

5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima,

6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima s područja normizacije,

7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu,

8. promiče uporabu hrvatskih norma,

9. obavlja druge poslove u skladu s aktom o osnivanju, propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Djelatnost iz stavka 1. točke 1. – 7. ovoga članka od interesa je za Republiku Hrvatsku i obavlja je isključivo hrvatsko normirno tijelo.

(3) Poslove iz stavka 1. ovoga članka hrvatsko normirno tijelo obavljat će u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

(4) Tijekom pripreme europske norme hrvatsko normirno tijelo neće obavljati nikakve radnje koje bi mogle naštetiti usklađivanju norme.

(5) Naziv i način objavljivanja službenog glasila čelnik hrvatskog normirnog tijela propisat će općim aktom.

 

IV. ČLANSTVO U HRVATSKOME NORMIRNOM TIJELU

Članak 9.

(1) Za ostvarivanje svojih interesa u vezi s hrvatskom normizacijom član stručnog vijeća hrvatskoga normirnog tijela može biti pravna i fizička osoba sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Član iz stavka 1. ovoga članka ima pravo sudjelovati u radu stručnog vijeća hrvatskoga normirnog tijela u skladu s općim aktima hrvatskoga normirnog tijela.

(3) Sastav i poslovi stručnog vijeća podrobnije će se utvrditi statutom hrvatskoga normirnog tijela.

Članak 10.

(1) Član mora plaćati članarinu normirnom tijelu.

(2) Članarina i način njezina plaćanja podrobnije se uređuju općim aktom hrvatskoga normirnog tijela.

Članak 11.

(1) Članstvo prestaje otkazom, prestankom postojanja pravne osobe, smrću fizičke osobe ili isključenjem.

(2) Statusna stanja članstva u hrvatskome normirnom tijelu uređuju se statutom i općim aktom hrvatskog normirnog tijela.

 

V. NORME HRVATSKE NORME – PRIPREMA, PRIHVAĆANJE I OBJAVA

Članak 12.

(1) Hrvatska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko normirno tijelo.

(2) Hrvatske se norme pripremaju, prihvaćaju i objavljuju u skladu s odredbama ovoga Zakona i njegovih provedbenih propisa.

(3) Akt o pokretanju postupka za prihvaćanje, norma i objava o prihvaćenoj normi objavljuju se u službenome glasilu hrvatskog normirnog tijela.

(4) Hrvatske norme označuju se pisanom oznakom HRN. Naziv hrvatska norma i oznaka HRN ne smiju se upotrebljavati za označivanje drugih vrsta dokumenata.

(5) U skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku pri izradbi hrvatskih norma uzimaju se u obzir međunarodne norme, europske norme i nacionalne norme drugih država.

Članak 13.

(1) Hrvatske se norme objavljuju kao posebne publikacije i zaštićene su u skladu sa zakonom, nacionalnim propisima i međunarodnim propisima o autorskim pravima.

(2) Sva autorska prava i prava korištenja norma pripadaju hrvatskom normirnom tijelu.

(3) Zabranjeno je umnožavanje, kao i distribucija dijelova ili cjeline bilo koje hrvatske norme bez suglasnosti hrvatskoga normirnog tijela.

Članak 14.

Sukladnost određenoga proizvoda, procesa ili usluge s hrvatskom normom može se temeljem posebnih propisa potvrditi izjavom o sukladnosti, potvrdom (certifikatom) o sukladnosti ili oznakom sukladnosti.

 

VI. FINANCIRANJE HRVATSKOGA NORMIRNOG TIJELA

Članak 15.

(1) Hrvatsko normirno tijelo ostvaruje sredstva za rad:

– iz državnoga proračuna,

– prodajom norma, normizacijskih dokumenata i drugih publikacija,

– članarinom,

– naplatama za usluge i

– iz drugih izvora.

(2) Djelatnost hrvatskoga normirnog tijela financira se iz državnoga proračuna Republike Hrvatske na temelju opsega poslova iz članka 8. stavka 1. točke 1. – 7. ovoga Zakona, utvrđenog godišnjim programom rada, pri čemu se uzimaju u obzir i predviđeni opseg članarina, naplata za hrvatske norme i sredstva drugih izvora.

(3) Iz državnoga proračuna Republike Hrvatske financiraju se i članarine hrvatskoga normirnog tijela u europskim i međunarodnim organizacijama.

(4) Nakon prihvaćanja državnoga proračuna Republike Hrvatske po potrebi će se u godišnjemu programu rada hrvatskoga normirnog tijela planirani opseg obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka prilagoditi opsegu financiranja za proračunsku godinu.

Članak 16.

Na službenike hrvatskoga normirnog tijela primjenjuju se propisi koji uređuju položaj i plaće zaposlenih u javnim službama.

Članak 17.

Hrvatske vojne norme s oznakom »HRVN« te propise o načinu objave i izdavanja hrvatskih vojnih norma, sadržaju, uvjetima i načinu primjene hrvatskih vojnih norma te postupku za utvrđivanje sukladnosti i obavljanja nadzora u području proizvodnje vojnog naoružanja i opreme utvrđuje i donosi ministar nadležan za poslove obrane.

55. Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Propisi doneseni na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 163/03.) primjenjuju se do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Propisi iz stavka 1. ovog članka su:

– Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12. i 79/12.);

– Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 90/12.);

– Statut Hrvatskog zavoda za norme, od 14. lipnja 2005. i 28. lipnja 2010.

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona hrvatsko normirno tijelo nastavlja s radom temeljem Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12. i 79/12.).

(2) Hrvatsko normirno tijelo dužno je uskladiti Statut i opće akte s ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 163/03.).

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/101

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR


 

Copyright © Ante Borić