Povezani zakoni

Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

pročišćeni tekst zakona

NN 79/09, 124/11, 32/19

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje uskladištenje žitarica i industrijskog bilja uz posebno ovlaštenje (u daljnjem tekstu: ovlaštenje), propisuju uvjeti za stjecanje ovlaštenja i sadržaj skladišnice izdane za uskladištene žitarice i industrijsko bilje kao vrijednosnog papira, uređuju prava i obveze osoba u postupku izdavanja i prometa skladišnica te uređuju druga pitanja od značaja za uskladištenje žitarica i industrijskog bilja.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Žitarice su pšenica, raž, pšenoraž, ječam i kukuruz ili njihovi proizvodi: brašno, krupica i slad.

2. Industrijsko bilje je suncokret, soja, uljana repica i šećerna repa ili njihovi proizvodi: ulje, šećer, sačme, pogače, repini rezanci.

3. Dorada je obavljanje potrebnih radnji na žitaricama ili industrijskom bilju, koje rezultiraju izmjenom uvjeta i/ili kvalitete bez utjecaja na njihov fizički integritet (čišćenje, pranje, sušenje i hlađenje). Doradom se ne smatraju istoimeni postupci vezani uz doradu sjemena.

4. Prerada je tehnološki postupak kojim je žitarica ili industrijsko bilje promijenilo oblik fizički ili po kakvoći te je dobiven novi proizvod.

5. Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje (u daljnjem tekstu: skladišnica) je vrijednosni papir koji izdaje ovlašteni skladištar, a kojim se dokazuje vlasništvo i postojanje pologa u žitaricama ili industrijskom bilju kao i obveza skladištara da ga isporuči vlasniku skladišnice.

6. Ovlašteni skladištar je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskog registrirana za djelatnost i upisana u Upisnik ovlaštenih skladištara, kojoj je izdano rješenje o ovlaštenju na temelju kojeg može izdavati skladišnicu u skladu s ovim Zakonom.

7. Vlasnik žitarica ili industrijskog bilja je fizička ili pravna osoba čije su žitarice ili industrijsko bilje predmet uskladištenja.

8. Vlasnik skladišnice je fizička ili pravna osoba koja je predala radi uskladištenja žitarice ili industrijsko bilje ovlaštenom skladištaru, kojoj je izdana skladišnica ili na koju je skladišnica prenesena u skladu s ovim Zakonom.

9. Založni vjerovnik (u daljnjem tekstu: vjerovnik) je osoba u čiju korist je osnovano založno pravo na uskladištenoj robi žitaricama i/ili industrijskom bilju putem skladišnice sukladno odredbama ovoga Zakona.

10. Ovlašteni trgovac je ovlašteni skladištar iz točke 6. ovoga članka registriran i za djelatnost trgovine, a koja mu omogućuje prodaju žitarica i industrijskog bilja, kao i trgovinu skladišnicama.

Članak 3.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi ovoga Zakona vodi postupak za dodjelu rješenja o ovlaštenju, vodi Upisnik i objavljuje podatke o ovlaštenim skladištarima i ovlaštenim trgovcima (u daljnjem tekstu: ovlaštenim osobama), prati postupke izdavanja skladišnica sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, kao i propisa o kakvoći žitarica i industrijskog bilja.

Članak 4.

(1) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju za ovlaštene osobe na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Skladištar mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1. i članka 6. ovoga Zakona.

(3) Rješenje o ovlaštenju se izdaje na razdoblje od najmanje jedne godine, a njime se utvrđuje ispunjavanje uvjeta skladištara za izdavanje skladišnica.

(4) Na temelju rješenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo obavlja upis u Upisnik ovlaštenih skladištara (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(5) Ministarstvo obavlja brisanje iz Upisnika na zahtjev ovlaštenog skladištara ili ukoliko se utvrdi da ovlašteni skladištar ne ispunjava propisane uvjete za ovlaštenog skladištara.

(6) Popisi o izdanim ovlaštenjima i brisanju iz Upisnika te cijeni usluga ovlaštenih skladištara objavljuju se na web stranici Ministarstva.

(7) Protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

2. Ovlašteni skladištari

Članak 5.

(1) Zahtjev za rješenje o ovlaštenju mogu podnijeti registrirane osobe za obavljanje uskladištenja žitarica i industrijskog bilja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje:

– posjeduju silos, silo-odjeljak ili podno skladište s pripadajućom tehničkom opremom potrebnom za obavljanje tehnoloških postupaka vezanih uz žitarice ili industrijsko bilje tijekom uskladištenja – primanje, doradu, uskladištenje i otpremu,

– posjeduju minimum skladišnog prostora od 3000 t,

– posjeduju dokaz o uplaćenom depozitu ili položenom neopozivom bankovnom jamstvu u korist Sigurnosnog fonda iz članka 17. ovoga Zakona.

(2) Upisom u Upisnik ovlašteni skladištar stječe pravo izdavanja skladišnica te pravo posredovanja između vlasnika skladišnice i vjerovnika sukladno članku 13. ovoga Zakona.

(3) Za izdavanje rješenja o ovlaštenju, ovlašteni trgovac mora uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za ovlaštenog skladištara priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta trgovanja žitaricama, industrijskim biljem i skladišnicama.

Članak 6.

(1) Ovlašteni skladištari moraju osigurati skladišni prostor pri osiguravajućem društvu za slučaj požara, poplave i potresa.

(2) Osiguranje uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja obavlja se u skladu s propisima o osiguranju.

Članak 7.

(1) Ovlaštenje mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv ovlaštene osobe i OIB,

– sjedište,

– redni broj iz Upisnika,

– razdoblje na koje se ovlaštenje izdaje,

– vrste i količine žitarica ili industrijskog bilja za koje se ovlaštenje izdaje,

– datum izdavanja ovlaštenja.

(2) U ovlaštenje i u Upisnik unose se podaci o promjenama, oduzimanju ili otkazivanju ovlaštenja.

(3) Ovlaštena osoba je dužna o svim nastalim promjenama u razdoblju važenja ovlaštenja izvijestiti Ministarstvo, odmah po nastanku promjene.

(4) Ovlašteni skladištar dužan je nakon dobivenog rješenja o ovlaštenju Ministarstvu dostaviti Cjenik usluge uskladištenja koji se objavljuje uz Upisnik ovlaštenih skladištara.

3. Otkazivanje, izmjene i oduzimanje ovlaštenja

Članak 8.

(1) Ovlaštena osoba može jednostrano otkazati ovlaštenje, o čemu je dužan izvijestiti Ministarstvo.

(2) Ministarstvo po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje o prestanku ovlaštenja i brisanju ovlaštene osobe iz Upisnika.

(3) U slučaju otkazivanja, odnosno oduzimanja ovlaštenja, ovlaštena osoba je dužna nastaviti s obavljanjem poslova u vezi s uskladištenim žitaricama i industrijskim biljem sve do ispražnjenja skladišta predajom žitarica ili industrijskog bilja vlasniku skladišnice ili vjerovniku, odnosno do prestanka obveza po svim ranije izdanim skladišnicama.

(4) Ovlaštena osoba je dužna u roku od sedam dana od dana otkazivanja odnosno oduzimanja ovlaštenja obavijestiti sve vlasnike skladišnica o otkazivanju odnosno oduzimanju ovlaštenja.

(5) Kada jednostrano otkaže ovlaštenje, a ne postupi sukladno odredbama ovoga članka, ovlaštena osoba odgovara za svu nastalu štetu u svezi s uskladištenim žitaricama i industrijskim biljem.

Članak 9.

(1) Ministarstvo može izmijeniti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev, uz predočenje dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta.

(2) Ministarstvo može oduzeti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi ako:

a) utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka,

b) utvrdi da više ne ispunjava uvjete za stjecanje ovlaštenja,

c) ne obavlja djelatnost ovlaštene osobe u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Ovlaštenje se oduzima rješenjem Ministarstva u postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti kada se u postupku nadzora nad ovlaštenim osobama ili na drugi način sazna za činjenice koje su razlog za oduzimanje ovlaštenja.

(4) Na rješenje o oduzimanju ovlaštenja iz stavka 3. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji moraju imati završen agronomski fakultet ili prehrambeno-tehnološki fakultet te najmanje 5 godina staža u struci ili pravni fakultet s položenim državnim stručnim ispitom.

(6) Nastupom izvršnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja, ovlaštena osoba briše se iz Upisnika ovlaštenih skladištara.

4. Skladišnica

Članak 10.

(1) Skladištar je dužan voditi Evidenciju o izdanim skladišnicama.

(2) Način vođenja, kao i način uvida u podatke i uvjete izdavanja izvoda iz Evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 11.

(1) Skladišnica je jedan dokument koji se sastoji od dva polja – priznanice i založnice.

(2) Skladišnica mora sadržavati:

– naziv »Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje«,

– broj skladišnice i datum izdavanja,

– naziv skladištara te redni broj iz Upisnika,

– sjedište skladištara,

– naziv ili ime vlasnika skladišnice,

– sjedište ili adresa prebivališta vlasnika skladišnice,

– vrstu, količinu, godinu proizvodnje i vrijednost žitarica ili industrijskog bilja,

– podatke o kakvoći žitarica ili industrijskog bilja,

– ovjeru ovlaštenog skladištara,

– lokaciju na kojoj su žitarice ili industrijsko bilje uskladišteni,

- podatak o založenoj količini ukoliko se ista koristi kao zalog,

– podatke o upisu založnog prava i podatke o promjeni vlasnika skladišnice koji se upisuju ukoliko su regulirani u skladu s ovim Zakonom,

– podatke o nastalim troškovima skladištara ukoliko skladišnica prelazi na novog vlasnika,

- priznanica i založnica moraju se pozivati jedna na drugu.

(3) Obrazac skladišnice tiskan je u prilogu ovoga Zakona i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

(1) Skladištar izdaje skladišnicu na zahtjev vlasnika uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(2) Skladištar može izdavati skladišnice za vrste i količine žitarica ili industrijskog bilja u skladu s dobivenim ovlaštenjem.

(3) Vlasnik žitarica ili industrijskog bilja može zahtijevati da skladištar izda jednu skladišnicu za ukupnu količinu uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja koju je uskladištio ili samo za dio uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(4) Ako je skladištar izdao skladišnicu za ukupnu količinu uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja, vlasnik skladišnice može naknadno zahtijevati da se u zamjenu za već izdanu skladišnicu izda nekoliko skladišnica do ukupne količine uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, skladištar može uskratiti izdavanje skladišnice kada uskladištene žitarice ili industrijsko bilje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kakvoće.

(6) Promjenu iz stavka 4. ovoga članka skladištar koji je skladišnicu izdao unosi u Evidenciju o izdanim skladišnicama sukladno članku 10. ovoga Zakona.

Članak 13.

(1) Vlasnik skladišnice može za osiguranje novčane tražbine vjerovnika dati u zalog uskladištene žitarice ili industrijsko bilje upisivanjem založnog prava na skladišnici u korist vjerovnika.

(2) Pri unosu podataka o založnom pravu iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik skladišnice na skladišnicu upisuje naziv i sjedište ili ime i prezime/naziv i adresu vjerovnika, iznos tražbine uključujući ugovorene kamate i datum dospijeća.

(3) Stranke ugovorno uređuju iznos i uvjete kredita, odnosno zajma dobivenog na temelju zaloga robe (žitarica i/ili industrijskog bilja) na skladištu putem skladišnice.

(4) Po upisu podataka o založnom pravu na skladišnici u korist vjerovnika vlasnik skladišnice predaje skladišnicu vjerovniku, a vjerovnik ima pravo držanja skladišnice do namirenja osigurane novčane tražbine, odnosno do prodaje založene robe iz skladišnice za namirenje osigurane tražbine.

(5) Vjerovnik je u obvezi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od upisa založnog prava na skladišnici izvijestiti skladištara koji je skladišnicu izdao.

(6) Skladištar je dužan upisati založno pravo iz skladišnice u Evidenciju o izdanim skladišnicama, kojim upisom je osnovano založno pravo na skladišnici i na založenim žitaricama i/ili industrijskom bilju iz skladišnice u korist vjerovnika, a nakon provedenog upisa založnog prava, skladištar vjerovniku izdaje Izvadak iz Evidencije o izdanim skladišnicama o upisanom založnom pravu u njegovu korist.

(7) Svoje pravo na namirenje zalogom osigurane novčane tražbine vjerovnik je ovlašten ostvarivati iz vrijednosti zaloga izvansudskim putem, prodajom založenih uskladištenih žitarica i industrijskog bilja, putem ovlaštenog trgovca i iz dobivenog iznosa namiriti svoju tražbinu.

Članak 14.

(1) Skladišnica je prenosiva na novog vlasnika indosamentom, čime se prenosi i založno pravo, ukoliko je na istoj upisano.

(2) Skladišnica može biti predmet trgovanja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, novi vlasnik skladišnice je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene, o navedenoj promjeni izvijestiti ovlaštenog skladištara radi unosa promjena u Evidenciju o izdanim skladišnicama iz članka 11. ovoga Zakona.

Članak 15.

(1) Vlasnik skladišnice može od skladištara tražiti isporuku žitarica ili industrijskog bilja u količini naznačenoj u skladišnici ili u visini vrijednosti proizvoda naznačenoj u skladišnici.

(2) Skladišnica koja ne sadrži podatak o visini vrijednosti proizvoda obvezuje skladištara na isporuku žitarica ili industrijskog bilja u količini naznačenoj u skladišnici umanjenoj za obračunati kalo.

(3) Ukoliko je osnovano založno pravo na skladišnici u korist vjerovnika, vlasnik skladišnice ne može ostvariti svoja prava iz ovoga članka, odnosno skladištar ne može postupiti sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka bez izričite prethodne pisane suglasnosti vjerovnika, osim ako vlasnik skladišnice kod skladištara položi za vjerovnika iznos koji mu treba biti isplaćen na dan dospjelosti tražbine.

(4) Za provjeru vrijednosti proizvoda založenih skladišnicom u slučaju prodaje zaloga ili traženja novčanog iznosa za isplatu mogu se koristiti izvori o kretanju cijena na tržištu.

(5) Način i uvjete postupanja sa skladišnicom pri upisu zaloga, u slučaju prodaje, postupke ovlaštenih osoba pri evidentiranju prijenosa, zaloga ili promjene vlasnika skladišnice, izvore podataka o kretanju cijena za pojedine robe te uvjete utvrđivanja vrijednosti, način prikupljanja i korištenja podataka pravilnikom propisuje ministar.

Članak 16.

(1) Vlasnik skladišnice ili vjerovnik kojemu skladištar nije isporučio robu u količini naznačenoj u skladišnici, ima pravo zahtijevati od skladištara isplatu u vrijednosti robe naznačenoj u skladišnici, u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva za predaju žitarica ili industrijskog bilja.

(2) Prije preuzimanja žitarica ili industrijskog bilja vlasnik skladišnice, a ukoliko je osnovano založno pravo na skladišnici vjerovnik na teret vlasnika skladišnice je dužan skladištaru podmiriti sve troškove nastale tijekom skladištenja, u skladu s ugovorom o skladištenju.

(3) Kod isporuke žitarica ili industrijskog bilja skladištar je dužan isporučiti ili izdvojiti količine prema izdanim skladišnicama, a tek potom može isporučiti ostatak koji pripada vlasniku žitarica ili industrijskog bilja.

(4) U slučaju osnivanja založnog prava, pravo iz stavka 1. ovoga članka pripada isključivo vjerovniku.

Sigurnosni fond

Članak 17.

(1) Radi zaštite potraživanja vlasnika žitarica ili industrijskog bilja, vlasnika skladišnica i vjerovnika, a radi uspostave izvora sredstava za podmirenje njihovih zakonskih potraživanja, u slučaju propusta skladištara, osniva se Sigurnosni fond za žitarice i industrijsko bilje (u daljnjem tekstu: Sigurnosni fond).

(2) Uredbu o osnivanju Sigurnosnog fonda donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Uredbom iz stavka 2. ovoga članka uređuje se način osnivanja Sigurnosnog fonda, visina i način izračunavanja iznosa obveznih uplata ili položenog neopozivog bankovnog jamstva te način upravljanja i uvjeti korištenja sredstava Sigurnosnog fonda.

(4) Sudjelovanje u Sigurnosnom fondu za ovlaštene osobe je obvezujuće.

(5) Inicijalna sredstva fonda u iznosu od 15.000.000 kuna osigurava Ministarstvo iz svog razdjela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.

5. Upravni i inspekcijski nadzor

Članak 18. (NN 32/19)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

Članak 19. (NN 32/19)

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora prema ovom Zakonu poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata:

– izvješćuje nadležna tijela o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

– prikuplja podatke i obavijesti kada je to potrebno za obavljanje njihova posla,

– podnosi nadležnim tijelima zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno kaznenu prijavu,

– nadzire i ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Protiv rješenja poljoprivrednih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(3) Žalbu protiv rješenja poljoprivrednog inspektora rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(4) Protiv drugostupanjskog rješenja unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata može se pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

(1) Ovlaštene osobe koje podliježu nadzoru poljoprivredne inspekcije dužni su omogućiti obavljanje nadzora, dati potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad poljoprivrednog inspektora.

(2) Ovlaštene osobe su dužne na zahtjev poljoprivrednog inspektora u naređenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su poljoprivrednom inspektoru potrebni za provedbu inspekcijskog nadzora.

Članak 21.

(1) Kontrolu kakvoće uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja ugovorno uređuju stranke sukladno posebnim propisima.

(2) Nalaze o kontroli kakvoće žitarica ili industrijskog bilja izdaju za to ovlaštene osobe, nakon provedene analize, sukladno propisima o kakvoći žitarica i industrijskog bilja.

(3) Ministarstvo i poljoprivredna inspekcija imaju pravo uvida u nalaze iz stavka 2. ovoga članka.

6. Kaznene odredbe

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u namjeri da ostvari protupravnu materijalnu korist prema odredbama ovoga Zakona pri podnošenju zahtjeva iz članka 4. ovoga Zakona podnese netočne podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni skladištar ako:

– ne prijavi ili ne unese promjenu u Evidenciju o izdanim skladišnicama iz članka 10. ovoga Zakona i time nanese štetu vlasniku skladišnice ili vjerovniku,

- ne čuva Evidenciju o izdanim skladišnicama na propisani način ili na temelju nje ne izda izvadak iz skladišne knjige kao dokaz o zasnovanom založnom pravu na traženje vlasnika, vjerovnika ili ovlaštenog trgovca,

– ne dopusti uvid u dokumentaciju, ne pruži potrebne podatke ili na drugi način ometa poljoprivrednu inspekciju u obavljanju inspekcijskog nadzora.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

Za prekršaj iz članka 22. ovoga Zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja protupravno stečene materijalne koristi, te zaštitna mjera zabrane djelatnosti skladištenja uz ovlaštenje u trajanju od dvije godine.

7. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 124/11

Članak 18.

(1) Dosadašnji obrazac skladišnice zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan u prilogu ovoga Zakona i čini njegov sastavni dio.

(2) Ovlaštene osobe iz članka 3. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoja ovlaštenja s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 19.

Pravilnik iz članka 9. i 13. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

PRILOG

Obrazac skladišnice 2009

         

naziv ili ime skladištara

 

naziv ili ime vlasnika skladišnice

     

sjedište ili adresa skladištara

 

sjedište ili adresa prebivališta vlasnika skladišnice

Redni broj iz Upisnika: __________________

   

SKLADIŠNICA ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

 

No ____________

Datum izdavanja:_________________

PODACI O ŽITARICI I INDUSTRIJSKOM BILJU

vrsta

godina proizvodnje

količina (kg)

vrijednost (kn)

       

PODACI O KAKVOĆI ŽITARICA ILI INDUSTRIJSKOG BILJA

               
               

* Utvrđene vrijednosti upisuju se na temelju nalaza ovlaštene osobe, sukladno posebnom ugovoru

 

lokacija na kojoj su žitarice ili industrijsko bilje uskladišteni

SKLADIŠTAR

založena vrijednost proizvoda (kn)

 
 

_________________________________________

Potpis

M.P.

 
   

PODACI O ZALOŽNOM PRAVU:

Datum dospijeća potraživanja: _____________

VLASNIK SKLADIŠNICE

Iznos potraživanja (kn)

VJEROVNIK

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

 

__________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

___________________________________

Potpis

M.P.

Datum __________________

_________________________________

Potpis

M.P.

PODACI O PROMJENI VLASNIKA SKLADIŠNICE

DOSADAŠNJI VLASNIK SKLADIŠNICE

Izjava

NOVI VLASNIK SKLADIŠNICE

 

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

Sva materijalna prava na temelju ove skladišnice prenosim na novog vlasnika skladišnice

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

 
 

______________________________

Potpis

M.P.

Datum

____________________

_______________________________

Potpis

M.P.

 
 

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

Sva materijalna prava na temelju ove skladišnice prenosim na novog vlasnika skladišnice

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

 
 

______________________________

Potpis

M.P.

Datum

____________________

______________________________

Potpis

M.P.

 
 
                                         

 

 

 

Obrazac skladišnice 2011

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/417562.jpg

 

Copyright © Ante Borić