Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju prava i obveze trgovačkih društava čiji je temeljni predmet poslovanja brodogradnja (u daljnjem tekstu: brodogradilišta) obuhvaćenih postupkom restrukturiranja koji se provodi s ciljem uspostave njihove dugoročne održivosti na tržišnim načelima.

Članak 2.

Restrukturiranje iz članka 1. ovoga Zakona provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.) i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sklopljenim između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 14/01., 14/02., 1/05. i 7/05.).

Članak 3.

Restrukturiranje iz članka 1. ovoga Zakona odnosi se na sljedeća brodogradilišta i s njima povezana trgovačka društva:

– Brodograđevna industrija 3. MAJ, dioničko društvo,

– Brodogradilište Kraljevica, dioničko društvo za izgradnju i popravak brodova,

– Brodograđevna industrija Split, dioničko društvo,

– Brodotrogir d.d.

Članak 4.

Restrukturiranje brodogradilišta iz članka 3. ovoga Zakona temelji se na programima restrukturiranja koji su izrađeni, prihvaćeni i odobreni sukladno aktima iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Prava i obveze brodogradilišta u restrukturiranju iz članka 1. ovoga Zakona jesu prava i obveze koje su utvrđene programom restrukturiranja svakog pojedinačnog brodogradilišta, odnosno aktima kojima se uređuje postupak privatizacije.

(2) Pravima i obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i prava i obveze koje su utvrđene aktima i pravnim poslovima u postupku uređenja imovinskopravnih pitanja između Vlade Republike Hrvatske i svakog pojedinačnog brodogradilišta iz članka 3. ovoga Zakona.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odnose se i na brodogradilište Uljanik d.d., Pula i s njime povezana trgovačka društva.

Članak 6.

(1) Obveze iz članka 5. ovoga Zakona koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose se u javni dug Republike Hrvatske, u visini utvrđenoj programom restrukturiranja svakog brodogradilišta, aktima i pravnim poslovima iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Dospjele tražbine Republike Hrvatske koje se odnose na izdana i plaćena (protestirana) državna jamstva na temelju obveza iz stavka 1. ovoga članka prebijaju se s dospjelim pravima, odnosno protutražbinama iz članka 5. ovoga Zakona, a preostale se otpisuju na teret vlastitih izvora.

Članak 7.

Porezni dug brodogradilišta iz članka 3. i članka 5. stavka 3. ovoga Zakona nastao na temelju provedbe članka 6. stavka 2. ovoga Zakona i ostala javna davanja utvrđena kao obveze iz članka 5. ovoga Zakona prebijaju se s poreznim gubitkom ovih brodogradilišta, a preostali dug otpisuje se.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske može detaljnije propisati uvjete, rokove i način provedbe ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić