Povezani zakoni

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

pročišćeni tekst zakona

NN 55/00, 107/01, 86/09, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12, 102/14, 44/17

na snazi od 13.05.2017.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru koja se odnose na plaću, mirovine, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti.

Članak 2.

Zastupnici u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: zastupnici), imaju pravo na plaću, mirovinu, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti pod uvjetima i na način kako je utvrđeno posebnim propisima ako ovim Zakonom nije što drukčije određeno.

Članak 3.

Zastupnik na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti uz prava i obveze utvrđene posebnim propisima ima pravo na:

1. plaću, odnosno razliku plaće ako je plaća koju zastupnik ostvaruje po drugoj osnovi manja,

2. naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti,

3. naknadu materijalnih troškova u mjesečnom, paušalnom iznosu (zastupnički paušal),

4. mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,

5. druga prava utvrđena ovim Zakonom i Poslovnikom i drugim aktima.

2. ZASTUPNIČKA PLAĆA

Članak 4.

Zastupnik ima pravo na plaću koja se utvrđuje prema odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Zastupnik koji ne ostvaruje plaću na temelju obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo na razliku plaće koju bi ostvario na temelju obnašanja zastupničke dužnosti i plaće koju ostvaruje po drugoj osnovi, ako je plaća koju ostvaruje po drugoj osnovi manja.

3. NAKNADA PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI

Članak 5. (NN 44/17)

Zastupnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti.

Zastupnici koji su dužnost obnašali manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, tri mjeseca od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti.

Članak 5.a (NN 47/17)

Pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti iz članka 5. ovog Zakona nema zastupnik:

– koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost,

– kojem je prestao mandat jer je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnog zakona,

– koji obnaša dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika, odnosno njegova zamjenika, bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave,

– koji je na temelju sporazuma iz članka 8.a ovoga Zakona raspoređen, odnosno vraćen na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja,

– koji je na temelju ugovora iz članka 8.b ovoga Zakona vraćen na rad na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove.

4. ZASTUPNIČKI PAUŠAL

Članak 6.

Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.

Odluku o visini i načinu isplate zastupničkog paušala donosi radno tijelo doma Hrvatskoga sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma.

Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.

Članak 6.a (NN 44/17)

Zastupnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Zastupnik potvrđuje dolazak u Sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem. Dolaskom u Sabor smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora.

Za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskoga sabora na dan kada se održava sjednica Hrvatskoga sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala iz članka 6. ovoga Zakona umanjiti za iznos jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Odluku o umanjenju, na temelju dostavljene dokumentacije o nazočnosti zastupnika u Saboru, odnosno dostavljene dokumentacije zastupnika kojom on potvrđuje svoj opravdani izostanak iz Sabora, donosi radno tijelo Hrvatskoga sabora nadležno za upravne poslove, a najviše do utvrđenog iznosa zastupničkog paušala.

Opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskoga sabora smatrat će se:

– bolest, što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom,

– smrtni slučaj u obitelji,

– sudski poziv,

– prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan

Članak 7.

Brisan.

6. ZASTUPNIČKA MIROVINA

Članak 8.

Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Na mirovine ostvarene prema stavku 1. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini.

Članak 8.a (NN 44/17)

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ako je bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između zastupnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad zastupnik mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom dužna je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad zastupnika iz stavka 1. ovoga članka.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članka nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka kojem čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom nije donijela odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. ovoga Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Članak 8.b (NN 44/17)

Zastupnik koji nije bio zaposlen kod poslodavca iz članka 8.a stavka 1. ovoga Zakona, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja zastupničke dužnosti, uz suglasnost bivšeg poslodavca.

Ugovorom između zastupnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za povratak na rad zastupnik iz stavka 1. ovoga članka mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka donijeti odluku o povratku na rad zastupnika iz stavka 1. ovoga članka.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članaka kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u roku iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. ovoga Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti

Članak 9.-17.

Brisani.

7. OTPREMNINA

Članak 18.

Zastupnik kod ostvarivanja prava na mirovinu nema pravo na otpremninu niti je može ostvariti po općim propisima kojima se uređuje ovo pravo za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj.

Članak 19.

Sredstva za naknade razlike plaće, naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

8. OSTALA PRAVA ZASTUPNIKA

Članak 20. (NN 44/17)

Zastupniku se osigurava, prema mogućnostima i redoslijedu zastupničkih dužnosti iz članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, radni prostor u Hrvatskom saboru.

Zastupnici nacionalnih manjina, izabrani u posebnim izbornim jedinicama, imaju pravo na radni prostor u Hrvatskom saboru.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pravo na razliku plaće na temelju članka 4. stavka 2. ovoga Zakona zastupniku se priznaje od 1. ožujka 2000.

Članak 22.

Svim korisnicima zastupničke mirovine ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona visina iznosa mirovine obvezno će se uskladiti s odredbama ovoga Zakona.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti obaviti usklađivanje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 39/92., 75/92., 86/92.- pročišćeni tekst, 87/94., 72/95., 14/96. i 129/99.).

Svi postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po ovom Zakonu.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/00-01/01
Zagreb, 24. svibnja 2000.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 86/09

Članak 2.

Zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 86/09

Članak 2.

Zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu.

Iznimno od uvjeta starosne dobi prema propisima iz stavka 1. ovoga članka zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 50 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 50 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 50 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 51 godinu života,

– u 2016. godini – 51 godinu i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 51 godinu i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 51 godinu i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 52 godine života,

– u 2020. godini – 52 godine i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 52 godine i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 52 godine i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 53 godine života,

– u 2024. godini – 53 godine i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 53 godine i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 53 godine i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 54 godine života,

– u 2028. godini – 54 godine i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 54 godine i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 54 godine i 9 mjeseci života.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 49/11

Članak 2.

Iznimno od uvjeta starosne dobi iz članka 1. ovoga Zakona, zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 55 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 55 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 55 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 56 godina života,

– u 2016. godini – 56 godina i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 56 godina i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 56 godina i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 57 godina života,

– u 2020. godini – 57 godina i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 57 godina i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 57 godina i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 58 godina života,

– u 2024. godini – 58 godina i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 58 godina i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 58 godina i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 59 godina života,

– u 2028. godini – 59 godina i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 59 godina i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 59 godina i 9 mjeseci života.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 12/12

Članak 6. (vidi NN 102/14)

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 86/09.).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 49/11.).

Članak 8. (vidi NN 102/14)

Zahtjevi podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se prema odredbama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10. i 49/11.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 44/17

Članak 6.

Zastupnici koji su zatečeni u obnašanju zastupničke dužnosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a nemaju sklopljen sporazum s čelnikom tijela, odnosno osobom ovlaštenom za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, odnosno ugovor s bivšim poslodavcem o uvjetima ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na radno mjesto nakon prestanka obnašanja dužnosti, sklapaju taj sporazum odnosno ugovor u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 4. stavak 2. Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 93/16.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić