Povezani zakoni

Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

NN 59/23

na snazi od 10.06.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ustroj i vođenje Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Registar) te ustroj i korištenje informacijskog sustava Centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: COP).

Primjena Zakona

Članak 2.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na državna tijela i javne službe.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državna tijela osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Pojmovi u ovom Zakonu

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. državna tijela su tijela državne uprave, pravosudna tijela, stručna služba Hrvatskoga sabora, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, uredi i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju, stručna služba Ustavnog suda Republike Hrvatske, pučkog pravobranitelja, pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, pravobranitelja za osobe s invaliditetom, povjerenika za informiranje, Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe

2. javne službe su:

a) pravne osobe koje su kao proračunski korisnici državnog proračuna navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

b) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

c) osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje

d) ostale pravne osobe iz sustava znanosti i obrazovanja kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i

e) javne ustanove kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za troškove pružanja zdravstvene zaštite osiguranim osobama

3. zaposlenici u državnoj službi i javnim službama su državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u javnim službama, državni dužnosnici, pravosudni dužnosnici, kao i osobe koje su u radnom odnosu u državnim tijelima prema posebnim propisima, a nemaju status državnih službenika

4. vanjski suradnici su osobe koje pružaju usluge državnom tijelu ili javnoj službi te osobe koje su imenovane u upravna vijeća ustanova ili su članovi stručnih radnih skupina i povjerenstava, a nisu zaposlenici državnog tijela ili javne službe

5. voditelj obrade podataka u Registru i COP-u je tijelo nadležno za službeničke odnose

6. izvršitelj obrade podataka je Financijska agencija koja provodi obradu podataka u ime tijela nadležnog za službeničke odnose u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Rodna neutralnost izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama

Članak 5.

(1) Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama je središnja baza podataka o zaposlenicima i vanjskim suradnicima u državnoj službi i javnim službama koja se vodi radi kvalitetnog i učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima i centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama.

(2) Registar je u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Za potrebe Vlade Republike Hrvatske, državnih tijela i javnih službi Registrom upravlja tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Centralizirani obračun plaća u državnoj službi i javnim službama

Članak 6.

(1) Centralizirani obračun plaća u državnoj službi i javnim službama je informacijski sustav za obračun i isplatu plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka zaposlenicima i vanjskim suradnicima u državnoj službi i javnim službama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, plaće, ostala materijalna prava, naknade i drugi dohodak za zaposlenike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu te druge izaslane zaposlenike u inozemstvo ne obračunavaju se putem COP-a.

(3) Informacijski sustav Centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama u vlasništvu je Republike Hrvatske.

(4) COP koristi podatke iz Registra potrebne za obračun i isplatu plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka zaposlenicima i vanjskim suradnicima u državnoj službi i javnim službama.

Obrada podataka u Registru

Članak 7.

(1) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Obrada podataka u Registru provodi se u svrhu upravljanja ljudskim potencijalima, a obrada podataka u COP-u u svrhu obračuna i isplate plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka zaposlenicima u državnoj službi i javnim službama.

(3) Državna tijela i javne službe obvezni su unositi podatke o svojim zaposlenicima u Registar te obračunavati i isplaćivati plaće, ostala materijalna prava, naknade i drugi dohodak svojim zaposlenicima putem COP-a, neovisno o izvorima financiranja u državnom proračunu iz kojih se isplaćuju.

(4) Državna tijela i javne službe obvezni su unositi podatke o vanjskim suradnicima u Registar te obračunavati i isplaćivati drugi dohodak i ostale naknade putem COP-a.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje dužno je najkasnije do 15. siječnja tekuće kalendarske godine dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose popis pravnih osoba iz članka 3. točke 2. podtočke d) ovoga Zakona, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(6) Podatke o državnim dužnosnicima unose u Registar državna tijela odnosno javne službe u kojima obnašaju dužnost.

(7) Podatke o pravosudnim dužnosnicima unose u Registar pravosudna tijela u kojima su imenovani na dužnost.

(8) Unos podataka u Registar obavlja se na temelju podataka iz dokumenata sadržanih u osobnim dosjeima zaposlenika odnosno iz dokumenata vanjskih suradnika te korištenjem autentičnih izvora podataka dostupnih putem državne informacijske infrastrukture.

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

(1) Na prikupljanje i daljnju obradu podataka iz Registra i COP-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

(2) Zaposlenik u državnoj službi i javnim službama ima pravo uvida u podatke u Registru koji se na njega odnose.

Sadržaj, prikupljanje, obrada i čuvanje podataka

Članak 9.

(1) Državna tijela i javne službe prvi unos podataka o zaposleniku obavljaju danom početka rada zaposlenika, a najkasnije do kraja mjeseca u kojem je zaposlenik počeo raditi.

(2) Sve promjene podataka o zaposleniku, a osobito one koje utječu na ostvarivanje prava iz službe odnosno radnog odnosa, ovlaštena osoba državnog tijela odnosno javne službe dužna je unijeti u Registar po primitku dokumentacije iz koje su promjene vidljive.

(3) Sadržaj podataka u Registru, način njihova prikupljanja i obrade, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Pristup podacima u Registru i COP-u

Članak 10.

(1) Državna tijela i javne službe imaju pristup podacima koji se odnose na njihove zaposlenike i vanjske suradnike.

(2) Tijela državne uprave koja obavljaju nadzor sukladno posebnom zakonu imaju pristup podacima o zaposlenicima i vanjskim suradnicima drugih državnih tijela i javnih službi koji su im potrebni radi obavljanja zakonom utvrđenih ovlasti.

(3) Tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije u državnom proračunu imaju pristup podacima o zaposlenicima i vanjskim suradnicima u proračunskim korisnicima iz svog razdjela.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, tijelo državne uprave nadležno za poslove financija i tijelo državne uprave nadležno za radne odnose imaju pristup svim podacima sadržanim u Registru i COP-u.

Davanje podataka iz Registra i COP-a

Članak 11.

(1) Podaci iz Registra i COP-a daju se na temelju pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe, u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama, zaštiti osobnih podataka i tajnosti podataka.

(2) Državno tijelo i javna služba daju podatke iz Registra i COP-a koji se odnose na to državno tijelo i javnu službu.

(3) Tijelo državne uprave daje zbirne podatke koji se odnose na druga državna tijela i javne službe nad kojima obavlja nadzor sukladno posebnom zakonu.

(4) Tijelo državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije u državnom proračunu daje zbirne podatke koji se odnose na proračunske korisnike iz svog razdjela.

Obveze i odgovornosti korisnika Registra i COP-a

Članak 12.

(1) Državna tijela i javne službe odgovorni su za pravodobno i točno vođenje podataka o svojim zaposlenicima u Registru i COP-u.

(2) Tijela državne uprave iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona daju izvršitelju obrade podataka pisanu uputu o načinu obračuna i isplate materijalnih prava koja su utvrđena posebnim propisima iz njihove nadležnosti, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Obveze i odgovornosti izvršitelja obrade podataka

Članak 13.

Obveze i odgovornosti izvršitelja obrade podataka uređuju se ugovorom koji se sklapa između Vlade Republike Hrvatske i izvršitelja obrade podataka.

Upravljački odbor

Članak 14.

(1) Za praćenje ostvarenja svrhe i ciljeva Registra osniva se Upravljački odbor.

(2) Upravljački odbor predlaže Vladi Republike Hrvatske odluke i razvojne smjernice u vezi s Registrom, radi boljeg upravljanja ljudskim potencijalima i unaprjeđenja COP-a.

(3) Predsjednika i članove Upravljačkog odbora imenuje i razrješava odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(4) Upravljački odbor čine predsjednik Upravljačkog odbora, koji se imenuje iz tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, te po jedan član iz tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, tijela državne uprave nadležnog za financije, tijela državne uprave nadležnog za radne odnose i izvršitelja obrade podataka.

(5) Članovi Upravljačkog odbora iz tijela državne uprave predlažu se iz reda državnih dužnosnika, a zamjenici iz reda rukovodećih državnih službenika.

(6) Predsjednik i članovi Upravljačkog odbora imaju svoje zamjenike.

(7) Upravljački odbor sastaje se na poziv predsjednika Upravljačkog odbora po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(8) Administrativne poslove za Upravljački odbor obavlja tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Nadzor nad primjenom Zakona

Članak 15.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose obavlja nadzor nad primjenom ovoga Zakona u državnim tijelima.

(2) Tijela državne uprave obavljaju nadzor nad primjenom ovoga Zakona u javnim službama iz svoje nadležnosti.

(3) Nadzor nad obradom osobnih podataka u Registru i COP-u obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Prekršajne odredbe

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba državnog tijela odnosno javne službe:

– ako u Registru ne vodi podatke sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ako putem COP-a ne obračunava i ne isplaćuje plaće, naknade i ostala materijalna prava svojim zaposlenicima sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona

– ako putem COP-a ne obračunava i ne isplaćuje drugi dohodak i ostale naknade vanjskim suradnicima sukladno članku 7. stavku 4. ovoga Zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Javne službe na koje se ne primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.) dužne su unijeti podatke o zaposlenicima u Registar u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a obračunavati i isplaćivati plaće, ostala materijalna prava, naknade i drugi dohodak putem COP-a u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

(1) Izvršitelj obrade podataka omogućit će u COP-u obračun i isplatu drugog dohotka i ostalih naknada u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Državna tijela i javne službe obvezni su obračunavati i isplaćivati drugi dohodak i ostale naknade u COP-u u roku od šest mjeseci od dana kada od izvršitelja obrade podataka dobiju obavijest da je takav obračun moguć u COP-u.

Članak 19.

Registar zaposlenih u javnom sektoru ustrojen Zakonom o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 34/11.) postaje Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama ustrojen ovim Zakonom.

Članak 20.

Tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose popis pravnih osoba iz članka 3. točke 2. podtočke d) ovoga Zakona, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Članak 21.

(1) Financijska agencija, kao izvršitelj obrade podataka određen odlukom Vlade Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 34/11.), nastavlja s radom kao izvršitelj obrade podataka u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske i Financijska agencija sklopit će ugovor iz članka 13. ovoga Zakona najkasnije do isteka Ugovora o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru koji je sklopljen 29. listopada 2013. na vrijeme od deset godina.

(3) Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju izvršitelja obrade podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i davanju ovlasti za sklapanje ugovora o obavljanju poslova obrade podataka od 14. travnja 2011. ostaje na snazi do 29. listopada 2023.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske uredbu iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona donijet će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Do stupanja na snagu uredbe iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 55/11. i 57/20.).

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 34/11.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić