Povezani zakoni

Zakon o nadzoru državne granice

pročišćeni tekst zakona

NN 83/13, 27/16, 114/22, 151/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se nadzor državne granice, poslovi granične policije u unutrašnjosti države, međunarodna granična policijska suradnja i suradnja službi na državnoj granici.

Provedba i prijenos propisa Europske unije (EU)

Članak 2. (NN 151/22)

(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

Uredba (EZ) 1931/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila o pograničnom prometu na vanjskim kopnenim granicama država članica te o izmjeni odredaba Schengenske konvencije (SL L 405, 30. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1931/2006),

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodifikacija) (SL L 77, 23. 3. 2016) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/1134 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP u svrhu reforme viznog informacijskog sustava (SL L 248, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/399),

Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL L 295, 14. 11. 2019) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1896).

(2) Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima (SL L 261, 6. kolovoza 2004.).

Nadzor državne granice

Članak 3. (NN 151/22)

(1) Nadzor državne granice u smislu ovoga Zakona je kontrola prelaska vanjske granice (u daljnjem tekstu: granična kontrola), zaštita vanjske granice i poslovi granične policije u unutrašnjosti teritorija, a obavlja se radi:

– osiguranja nepovredivosti državne granice i državnog područja Republike Hrvatske,

– zaštite života i zdravlja ljudi,

– sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanja i pronalaska počinitelja istih,

– sprječavanja nezakonitih migracija i

– sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost.

(2) Nadzor državne granice obavlja se uzimajući u obzir procjenu rizika za unutarnju sigurnost i procjenu prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost granice.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Poglavlja II. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama Uredbe (EU) 2016/399, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), donosi odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama.

(4) Ako se odlukom iz stavka 3. ovoga članka privremeno ponovno uvede nadzor na jednoj ili više unutarnjih granica Republike Hrvatske ili na njihovim dijelovima ili se odluči produljiti privremeno ponovno uvođenje nadzora, Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o tome obavješćuje ostale države članice i Europsku komisiju te na njezin zahtjev dostavlja tražene dodatne informacije.

(5) Ministarstvo u suradnji s Europskom komisijom obavješćuje javnost o odluci o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama.

(6) Izvješće o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji podnosi Vlada Republike Hrvatske.

Značenje pojedinih izraza

Članak 4. (NN 151/22)

(1) Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. Granična crta je niz točaka na Zemljinoj površini, određenih u državnom koordinatnom sustavu, kojima se proteže državna granica,

2. Državna granica je ploha koja okomito prolazi graničnom crtom po Zemljinoj površini te odvaja kopneno područje, morski prostor, unutarnje vode, zračni prostor i podzemlje Republike Hrvatske od susjednih država, kao i državna granica na području graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet,

2.a Država članica je država članica Europske unije koja u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu i zemlja pridružena schengenskom prostoru,

2.b Treća zemlja je zemlja koja nije članica Europske unije niti je pridružena schengenskom prostoru,

3. Granična policija su policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove nadzora državne granice, sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba te suzbijanja prekograničnog kriminala u dubini državnog područja; poslove na moru kao i druge poslove određene zakonom.

4. Operator je:

– poduzetnik koji upravlja aerodromom,

– lučka uprava morske luke i luke unutarnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem odnosno ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene,

– pravna osoba koja skrbi o željezničkom prometu, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima.

5. Pogranični promet podrazumijeva redoviti prelazak vanjske kopnene granice stanovnika pograničnog područja u svrhu njihova kretanja i boravka kako je to definirano Uredbom (EZ) br. 1931/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. kojom se utvrđuju pravila o pograničnom prometu na vanjskim granicama država članica te se izmjenjuju i dopunjuju odredbe Schengenske konvencije.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu, a nisu definirani stavkom 1. ovoga članka, imaju jednako značenje kao pojmovi i definicije propisani Uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. TIJELO I OVLASTI ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE

Tijelo koje obavlja nadzor državne granice

Članak 5. (NN 27/16, 151/22)

(1) Nadzor državne granice te provedba Uredaba iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona u nadležnosti je Ministarstva.

(2) Poslove nadzora državne granice obavlja granična policija.

(3) Iznimno, kada Ministarstvo ili predsjednik Vlade Republike Hrvatske to ocijene potrebnim zbog sigurnosnih i/ili humanitarnih razloga, Oružane snage Republike Hrvatske mogu pružiti potporu u zaštiti vanjske granice na način propisan zakonom kojim se uređuje obrana Republike Hrvatske.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske postupaju po uputama policije.

(5) Iznimno, kada Ministarstvo ocijeni da to dopuštaju sigurnosni razlozi te razlozi ekonomičnosti, Vlada Republike Hrvatske uredbom će odrediti da na pojedinim graničnim prijelazima graničnu kontrolu obavljaju službenici Carinske uprave.

(6) Kada graničnu kontrolu obavljaju službenici Carinske uprave, policijski službenici im daju upute i pružaju stručnu pomoć.

(7) Ministarstvo, u obavljanju poslova nadzora državne granice i drugih poslova, sukladno odredbama ovoga Zakona, surađuje i razmjenjuje podatke s tijelima javne vlasti kao i pravnim osobama te može zaključivati sporazume o suradnji i osnivati koordinacijska tijela.

(8) Ministar pravilnikom propisuje obavljanje poslova nadzora državne granice iz stavka 2. ovoga članka.

4. Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice

Ovlasti

Članak 6.

Pri obavljanju poslova nadzora državne granice policijski službenici primjenjuju ovlasti propisane ovim Zakonom, ovlasti sadržane u drugim zakonima i ovlasti koje proizlaze iz pravne stečevine Europske unije.

Članak 7. (NN 151/22)

Granična policija je ovlaštena postaviti i koristiti tehnička sredstva i koristiti službene pse za obavljanje poslova nadzora vanjske granice te postavljati zapreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice.

 

III. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I GRANIČNI PRIJELAZ

Prelazak državne granice

Članak 8.

Prelazak državne granice je svako kretanje ljudi preko državne granice.

Određivanje graničnih prijelaza

Članak 9. (NN 151/22)

(1) Granični prijelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični promet.

(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko vanjske granice.

Privremeni granični prijelaz

Članak 10. (NN 151/22)

(1) Ministar, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove financija i nadležnog tijela susjedne države, može rješenjem odrediti privremeni granični prijelaz, ako je to potrebno za održavanje kratkotrajnih djelatnosti kao što su:

– kulturne, vjerske, znanstvene, stručne i turističke aktivnosti,

– sportske priredbe,

– potreba za preusmjeravanjem prometa,

– provedba odredaba međunarodnih ugovora,

– poljoprivredne i druge gospodarske aktivnosti.

(2) Zahtjev za određivanje privremenog graničnog prijelaza mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije početka kratkotrajnih djelatnosti, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(3) U slučaju određivanja privremenog graničnog prijelaza na aerodromu, morskoj luci i luci unutarnjih voda, ministar donosi rješenje uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za more, promet i infrastrukturu.

(4) Privremeni granični prijelaz se može odrediti u trajanju do tri mjeseca tijekom kalendarske godine, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, prema kojem se granični prijelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdani interes.

(5) U rješenju o određivanju privremenog graničnog prijelaza odredit će se lokacija graničnog prijelaza, vrijeme, način i drugi uvjeti prelaska preko vanjske granice.

(6) Troškovi uređenja i rada privremenog graničnog prijelaza podmiruju se iz državnog proračuna.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za more, promet i infrastrukturu, donijet će pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza.

5. Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza

Uvjeti izgradnje i opremanja graničnih prijelaza te obveze operatora

Članak 11.

(1) Granični prijelazi moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da omogućavaju učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole, sukladno standardima i uvjetima koje uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Operatori su dužni s pripadajućim objektima i organizacijom omogućiti da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Operator aerodroma, na kojem se obavlja međunarodni promet, mora osigurati prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uvjete za ulazak u zemlju u skladu s posebnim zakonom.

(4) Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama, lukama unutarnjih voda i na željeznici snose operatori.

(5) Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza koji nisu obuhvaćeni stavkom 4. ovoga članka snosi državno tijelo nadležno za izgradnju i opremanje graničnih prijelaza na teret državnog proračuna.

(6) Međusobni odnosi između operatora i tijela za obavljanje nadzora državne granice u svezi korištenja prostora i objekata za obavljanje granične kontrole uređuju se ugovorom.

6. Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

Područje graničnog prijelaza

Članak 12. (NN 151/22)

(1) Području graničnog prijelaza pripada prostor koji je potreban za obavljanje granične kontrole i drugih graničnih formalnosti, kao i neposredna okolica s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje granične kontrole, te drugih graničnih formalnosti.

(2) Područje graničnog prijelaza rješenjem određuje nadležna policijska uprava, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog područnog carinskog ureda i ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu.

(3) Na zajedničkim graničnim prijelazima, područje graničnog prijelaza određuje se sukladno međunarodnom ugovoru.

(4) Na području graničnog prijelaza zabranjeno je svako neovlašteno fotografiranje ili snimanje.

Označavanje graničnog prijelaza i njegovog područja

Članak 13.

(1) Granični prijelaz i njegovo područje označava se propisanim oznakama i signalizacijom.

(2) Oznake i signalizaciju iz stavka 1. ovoga članka postavlja i održava ministarstvo nadležno za poslove financija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, oznake i drugu signalizaciju graničnog prijelaza i njegovog područja na aerodromima, morskim lukama, lukama unutarnjih voda i na željeznici, postavlja i održava operator.

(4) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija, donijet će pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu.

3. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu

Gradnja i postavljanje objekata na području graničnog prijelaza

Članak 14.

(1) Nadležno upravno tijelo u postupku izdavanja građevinske dozvole ili drugog akta kojim se dozvoljava građenje građevine na području graničnog prijelaza dužno je pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Prije postavljanja objekata ili naprava na području graničnog prijelaza potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se izdati ako bi građevine, objekti ili naprave ometale ili onemogućavale učinkovito obavljanje nadzora državne granice.

Kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu

Članak 15. (NN 151/22)

(1) Na području graničnog prijelaza dopušteno je kretanje i zadržavanje samo osobama koje namjeravaju preći državnu granicu ili koje su državnu granicu već prešle te se na graničnom prijelazu zadržavaju zbog granične kontrole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost granične policije, na području graničnog prijelaza dopušteno je kretanje i zadržavanje osobama koje za to imaju opravdani razlog.

(3) Putnici i druge osobe, koje se nalaze na graničnom prijelazu odnosno području graničnog prijelaza, moraju postupati po upozorenjima i naredbama službenika koji obavljaju graničnu kontrolu.

(4) Nositelji diplomatskih i službenih putovnica koje je izdala država članica, koji putuju u okviru obnašanja svojih dužnosti, mogu na graničnom prijelazu ostvarivati prednost pred drugim putnicima.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada se radi o sigurnosnim razlozima ili zbog ekonomičnosti obavljanja granične kontrole odnosno zbog organizacijskih razloga, pravo prednosti pred drugim putnicima mogu ostvarivati i druge osobe, a navedeno se odnosi i na pripadnike službi spašavanja, policije, vatrogasnih postrojbi, sigurnosnih službi i druge.

Obveze osoba koje obavljaju djelatnost na području graničnog prijelaza

Članak 16.

(1) Operator, druga pravna osoba i fizička osoba kao obrtnik, koji na području graničnog prijelaza obavlja gospodarsku djelatnost, dužan je nadležnoj policijskoj postaji dostaviti osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza.

(2) Operator iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadležnoj policijskoj postaji dostaviti osobne podatke osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza.

(3) Osobni podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prikupljaju se u svrhu kontrole kretanja osoba na području graničnog prijelaza.

Obveze zapovjednika ili voditelja plovila

Članak 17. (NN 151/22)

(1) Zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(2) Zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koja dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na promet na unutarnjim vodama Republike Hrvatske u slučaju namjere prelaska vanjske granice i pristajanja uz obalu.

(4) Pristajanje plovila koja dolaze iz treće zemlje izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza u slučajevima prelaska vanjske granice, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna policijska postaja u suglasnosti s nadležnom lučkom kapetanijom i područnim carinskim uredom.

(5) Zapovjednik broda, jahte ili voditelj brodice iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem isploviti iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Obveze zapovjednika, voditelja ili vlasnika plovila nakon pristajanja u luku

Članak 18. (NN 151/22)

U slučaju da se osoba koja se nalazi na plovilu bez isprava propisanih za prelazak vanjske granice ili bez putne karte te koja se ukrcala na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili voditelja plovila ili osoba kojoj je ulazak u Republiku Hrvatsku zabranjen, iskrca s plovila u luku, bez odobrenja granične policije, zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila dužan je podmiriti troškove njezinog boravka te njezinog prisilnog udaljenja.

Članak 19.

Nad posadom znanstvenoistraživačkog plovila hrvatske zastave pripadnosti u slučajevima prelaska vanjske granice na moru radi obavljanja znanstvenog istraživanja ne mora se obaviti granična kontrola ako se to plovilo u roku od 36 sati vrati u luku iz koje je isplovilo ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske bez uplovljavanja u teritorijalno more, kao i pristajanja u luku druge države.

Ukrcaj ili iskrcaj osoba na plovilo izvan graničnog prijelaza

Članak 20. (NN 151/22)

(1) Izvan graničnog prijelaza, osim u slučaju spašavanja osoba, zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu, zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, ne smije obaviti ukrcaj ili iskrcaj osoba.

(2) Zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu, zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, dužan je odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji ukrcaj ili iskrcaj radi spašavanja osoba.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, a osobito zbog više sile, plovila za sport i razonodu koja prelaze vanjsku granicu, a koja dolaze iz treće zemlje, mogu ući u luku koja nije granični prijelaz.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka zapovjednik ili voditelj plovila obvezni su obavijestiti operatora radi prihvata u luku.

(5) Operator iz stavka 4. ovoga članka stupit će u kontakt s nadležnim tijelom za obavljanje granične kontrole u najbližoj luci određenoj kao granični prijelaz kako bi ga obavijestio o dolasku plovila iz stavka 3. ovoga članka.

Kretanje člana posade u mjestu u kojem se nalazi luka

Članak 21. (NN 151/22)

(1) Član posade stranog plovila, državljanin treće zemlje, koji svoj status može dokazati valjanom pomorskom knjižicom ili ugovorom o radu uz uvjet da je upisan u popis posade, može izaći na kopno i kretati se u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz ili luka odnosno u susjednim mjestima.

(2) Tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole može odbiti izlazak na kopno članu posade iz stavka 1. ovoga članka zbog razloga javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti.

(3) U slučaju odbijanja izlaska na kopno zbog razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole o tome će usmeno obavijestiti pomorskog agenta i zapovjednika plovila.

(4) Ako pomorski agent ili zapovjednik plovila odluku o odbijanju izlaska na kopno zatraže u pisanom obliku, tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole izdat će obavijest o odbijanju čiji će izgled i sadržaj biti propisan pravilnikom iz članka 5. stavka 8. ovoga Zakona.

(5) Zapovjednik plovila dužan je osigurati da članovi posade kojima nije odobren izlazak na kopno ne napuštaju brod.

(6) Pomorci koji namjeravaju boraviti izvan mjesta iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati opće uvjete za ulazak propisane Uredbom (EU) br. 2016/399.

Obveze strojovođe vlaka u međunarodnom prometu

Članak 22. (NN 151/22)

(1) Strojovođa vlaka u međunarodnom prometu ne smije zaustaviti vlak na dijelu pruge između vanjske granice i graničnog prijelaza, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili u slučaju više sile.

(2) Ako strojovođa zaustavi vlak, koji je prešao vanjsku granicu, na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prijelaza, dužan je o tome, bez odgađanja, obavijestiti graničnu policiju.

Obveze prijevoznika u željezničkom prometu

Članak 23. (NN 151/22)

(1) Prijevoznik u željezničkom prometu s trećim zemljama koji obavlja prijevoz vozila i osoba vlakovima koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku bez zaustavljanja i ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila u Republici Hrvatskoj dužan je po završetku ukrcaja putnika i vozila tijelu nadležnom za kontrolu prelaska vanjske granice dostaviti sljedeće podatke:

– o putniku: ime i prezime, spol, datum rođenja, broj i vrstu putne isprave, državljanstvo,

– o vozilu: registarska oznaka vozila, nacionalna oznaka vozila,

– broj vlaka, relacija, naziv graničnog prijelaza na kojem će vlak ući i izaći u/iz Republike Hrvatske, vrijeme prelaska vanjske granice, ukupan broj putnika i vozila.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na željeznički promet kada prijevoz vozila i osoba započinje u trećoj zemlji, a provoz se nakon tranzita kroz Republiku Hrvatsku nastavlja prema drugoj državi članici Schengenskog prostora te se u tom slučaju pri prelasku vanjske granice obavlja granična kontrola.

Obveza prijevoznika u zračnom prometu

Članak 24. (NN 151/22)

(1) Prijevoznik u zračnom prometu s trećim zemljama dužan je, odmah po završetku prijave putnika za let, tijelu nadležnom za kontrolu prelaska državne granice na graničnom prijelazu na kojem će putnici ući u Republiku Hrvatsku dostaviti potpune i točne podatke o putnicima.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka su: broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u Republiku Hrvatsku, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika, prvo mjesto ukrcaja.

(3) O dostavi podataka iz stavka 1. ovoga članka prijevoznik će na prikladan način obavijestiti putnika. Podaci se prikupljaju i dostavljaju elektroničkim putem, sukladno tehničkim mogućnostima.

(4) Prijevoznik je dužan izbrisati podatke iz stavka 1. u roku od 24 sata od vremena pristajanja zrakoplova u zračnoj luci na kojoj je obavljena ulazna granična kontrola.

(5) Tijelo nadležno za kontrolu prelaska vanjske granice kojem su dostavljeni podaci iz stavka 1. ovoga članka izbrisat će te podatke u roku od 24 sata od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za provođenje ovlasti granične policije, a smiju se koristiti sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

IV. GRANIČNA KONTROLA

Mjesto obavljanja i troškovi granične kontrole

Članak 25. (NN 151/22)

(1) Granična kontrola obavlja se na cjelokupnom području graničnog prijelaza.

(2) Granična kontrola može se obaviti i izvan područja graničnog prijelaza u vlakovima, zrakoplovima i plovilima.

(3) Granična kontrola ili dio granične kontrole može se, sukladno međunarodnom instrumentu, obavljati i na području druge države.

(4) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija, donijet će rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza iz stavka 2. ovoga članka.

8. Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza

Obveza podvrgavanja graničnoj kontroli

Članak 26. (NN 151/22)

(1) Osoba koja namjerava prijeći ili je već prešla graničnu crtu na vanjskoj granici dužna je dati na uvid isprave propisane za prelazak vanjske granice, podvrgnuti se graničnoj kontroli te ne smije napustiti područje graničnog prijelaza dok nije obavljena granična kontrola.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je policijskom službeniku pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uvjeta prelaska vanjske granice i postupati po upozorenjima i naredbama službenika koji obavljaju graničnu kontrolu.

Poslovi granične kontrole

Članak 27. (NN 151/22)

(1) Poslovi granične kontrole obuhvaćaju:

– kontrolu osoba,

– kontrolu stvari i

– kontrolu prijevoznog sredstva.

(2) Kontrola stvari obuhvaća kontrolu predmeta koje osoba, koja namjerava preći vanjsku granicu, ima sa sobom ili u prijevoznom sredstvu.

(3) Policijski službenik ovlašten je zahtijevati od osobe da pokaže predmete koje ima kod sebe te izvršiti njihov pregled radi pronalaska zabranjenih stvari i predmeta ili zbog pronalaska predmeta potrebnih za provjeru ili utvrđivanje identiteta.

(4) Kontrola prijevoznog sredstva je kontrola koja obuhvaća unutarnji i vanjski vizualni pregled prijevoznog sredstva i provjeru u potražnim zbirkama podataka.

(5) Pri obavljaju poslova iz stavka 1. ovoga članka policijski službenici smiju koristiti odgovarajuća tehnička pomagala i službene pse.

(6) Vlasnik ili korisnik prijevoznog sredstva i vlasnik stvari, odnosno osoba koja ih posjeduje, može biti nazočna pri pregledu, odnosno pretrazi.

(7) Kada policijski službenik pri pregledu osobe, stvari ili prijevoznog sredstva otkrije predmete koji se trebaju oduzeti po odredbama zakona kojim se uređuje kazneni ili prekršajni postupak, ili predmete koji su potrebni za vođenje kaznenog ili prekršajnog postupka, policijski službenik će nastaviti postupak po odredbama tih zakona.

(8) Kada policijski službenik pri pregledu osobe, stvari ili prijevoznog sredstva otkrije predmete koji nisu potrebni za provođenje postupaka iz stavka 7. ovoga članka, a u nadležnosti su carinskih ili drugih državnih tijela, daljnji postupak prepušta se tim tijelima.

Ulazak pripadnika stranih službi sigurnosti u Republiku Hrvatsku

Članak 28.

(1) Ulazak u Republiku Hrvatsku može se odobriti pripadniku stranih službi sigurnosti u odori s kratkim vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom te vozilom koje je označeno njihovim oznakama.

(2) Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka na područje Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo pod uvjetom da to nije u suprotnosti s interesima Republike Hrvatske.

(3) U odobrenju se mogu odrediti posebni uvjeti za ulazak.

(4) Pripadnici stranih službi sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka, koji su članovi radnih izaslanstava u službenom posjetu, smiju ući u Republiku Hrvatsku i bez posebnog odobrenja, nositi odoru i osobno naoružanje ako je ono sastavni dio odore, uz prethodnu pisanu najavu Ministarstvu.

(5) Pripadnici stranih službi sigurnosti koji neposredno štite predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija tijekom posjeta Republici Hrvatskoj, mogu unijeti i nositi kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo uz odobrenje Ministarstva.

(6) Iznimno, odobrenje iz stavka 2. i 5. ovoga članka može se izdati i za tranzitiranje preko područja Republike Hrvatske.

 

V. GRANIČNA CRTA I ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE

Određivanje, obilježavanje i održavanje granice

Članak 29.

(1) Komisiju za granice, kao radno tijelo za provođenje politike Vlade Republike Hrvatske u svim pitanjima koje se tiču državne granice, osniva Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

(2) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove pruža stručno-tehničku pomoć Komisiji za granice pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslove izmjere, označavanja, obnove i održavanja označene državne granice te vođenje evidencija i pripremanje tehničke dokumentacije za kopnenu granicu obavlja Državna geodetska uprava, a Hrvatski hidrografski institut za morsku granicu.

Upozoravanje na graničnu crtu

Članak 30.

(1) Ako granična crta nije dovoljno prepoznatljiva, u blizini granične crte, na prometnicama i drugim komunikacijama, mogu se postaviti posebne obavijesne ploče i signalizacija s kojima se upozorava na približavanje graničnoj crti.

(2) Posebne obavijesne ploče i signalizaciju, na prijedlog granične policije, postavlja Državna geodetska uprava.

(3) Na posebne obavijesne ploče i signalizaciju kojom se upozorava na približavanje graničnoj crti zabranjeno je postavljati druge ploče ili signalizaciju kojima bi se smanjivala ili onemogućavala njihova vidljivost.

Vidljivost granične crte i zabrana djelatnosti uz graničnu crtu

Članak 31.

(1) Ako granična crta treba biti očišćena od stabala, grmlja i drugog raslinja koja smanjuju vidljivost graničnih oznaka ili pružanje granične crte i ako međunarodni ugovor ne propisuje drugačije, za osiguranje preglednosti granične crte nadležna je Državna geodetska uprava.

(2) Vlada Republike Hrvatske može iz razloga sigurnosti uredbom zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu crtu. Zabrana traje dok traju razlozi sigurnosti.

(3) Pojedinačni ili grupni lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova.

(4) Zbog vidljivosti granične crte ministar može naredbom zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu.

(5) Ako zbog naredbe iz stavka 4. ovoga članka nastupi šteta pravnim i fizičkim osobama, iste nemaju pravo na naknadu.

Uređenje prostora uz granicu i zaprječivanje komunikacija

Članak 32. (NN 151/2)

(1) U postupku donošenja prostornih planova kojima se planira uređenje prostora koji seže 100 metara od granične crte, u svrhu osiguranja opće sigurnosti i preglednosti državne granice, nositelj izrade prostornog plana dužan je pribaviti mišljenje Ministarstva.

(2) Prostorni plan ne može se donijeti ako bi se njegovim planskim rješenjima ugrozila opća sigurnost, preglednost i zaštita državne granice, obavljanje granične kontrole ili protočnost prometa preko vanjske granice.

(3) U postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili drugog akta za provođenje prostornog plana, odnosno akta kojim se dozvoljava građenje, za građenje u prostoru 100 metara od granične crte, nadležno upravno tijelo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja dužno je pribaviti posebne uvjete Ministarstva sukladno posebnom zakonu.

(4) Lokacijska dozvola, građevinska dozvola ili drugi akt za provođenje prostornog plana odnosno akt kojim se dozvoljava građenje, za građenje u području 100 metara od granične crte, ne može se izdati ako bi građevina u tom području ometala obavljanje poslova nadzora vanjske granice i ako je to protivno odredbama međunarodnog ugovora.

Članak 33. (NN 151/22)

(1) Cestovne komunikacije i ceste koji nisu u funkciji prelaženja granice mogu se zaprječivati odgovarajućim preprekama radi onemogućavanja nezakonitog prelaska vanjske granice izvan graničnog prijelaza.

(2) Radi zaštite interesa i sigurnosti države i na nekretninama u privatnom vlasništvu mogu se postavljati prepreke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za vanjske poslove i ministarstva nadležnog za poslove prometa, donosi odluku kojom određuje koje će se cestovne komunikacije i putovi zapriječiti odnosno na kojim će se nekretninama postaviti druge zapreke.

(4) Provođenje odluke Vlade Republike Hrvatske o zaprječivanju komunikacija u nadležnosti je Ministarstva.

(5) Troškovi zaprječivanja komunikacija podmiruju se iz državnog proračuna.

Omogućavanje zaštite državne granice

Članak 34. (NN 151/22)

Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su omogućiti slobodan prolaz za neometano obavljanje poslova zaštite vanjske granice te radi postavljanja i održavanja propisanih oznaka i signalizacije iz članka 13. ovoga Zakona, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu iz članaka 29. i 30. ovoga Zakona.

Povrede državne granice i granični incidenti

Članak 35.

(1) Povrede državne granice su granični incidenti i druge nezakonite radnje koje ugrožavaju nepovredivost državne granice.

(2) Granični incidenti su radnje kojima se krše odredbe međunarodnih ugovora koji se odnose na granice i zakona Republike Hrvatske, kao i svako drugo ugrožavanje nepovredivosti državne granice koje počine službenici državnih i lokalnih tijela susjednih država.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove u suradnji s Ministarstvom utvrđuje i rješava granične incidente.

(4) Ministarstvo utvrđuje i rješava ostale povrede državne granice te po potrebi o tome izvješćuje Ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

 

VI. POSLOVI GRANIČNE POLICIJE U UNUTRAŠNJOSTI DRŽAVE

Članak 36.

(1) Poslovi granične policije u unutrašnjosti države, u smislu ovoga Zakona, su mjere i radnje koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska, boravka osoba i suzbijanja prekograničnog kriminala.

(2) Policijski službenici ovlašteni su obavljati kontrolu osoba, prijevoznih sredstava i stvari na prometnim pravcima i objektima važnim za prekogranični promet, radi sprječavanja nezakonitog ulaska i boravka na području Republike Hrvatske te sprječavanja i otkrivanja prekograničnog kriminala, ako to opravdava sigurnosno stanje i ako se po policijskim saznanjima ili obavijestima drugih državnih tijela i nadležnih sigurnosnih službi mogu pronaći počinitelji navedenih kažnjivih djela.

 

VII. MEĐUNARODNA GRANIČNA POLICIJSKA SURADNJA

Članak 37. (NN 151/22)

(1) Službenici stranih tijela sigurnosti smiju u Republici Hrvatskoj obavljati određene poslove iz područja nadzora vanjske granice i druge poslove međunarodne policijske suradnje, pod uvjetima određenim međunarodnim ugovorom.

(2) Policijski službenici Republike Hrvatske smiju, sukladno međunarodnom ugovoru ili odredbama važećih propisa, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pripadnici stranih tijela sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka, mogu na području Republike Hrvatske, pod uvjetima određenim međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti, bez posebnog odobrenja koristiti tehničku opremu i vozila sa svojim oznakama; nositi odoru, službeno kratko oružje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene odore.

(4) Oružje i druga sredstva prisile iz stavka 3. ovoga članka pripadnici stranih tijela sigurnosti smiju uporabiti samo u slučaju nužne obrane.

 

VIII. PRIKUPLJANJE, POHRANA, OBRADA, KORIŠTENJE I ZAŠTITA PODATAKA

Članak 38. (NN 151/22)

(1) Granična policija, sukladno propisima kojima su regulirani policijski poslovi i ovlasti, a u svrhu nadzora državne granice i obavljanja drugih poslova propisanih ovim Zakonom, prikuplja, pohranjuje, obrađuje i koristi osobne i druge podatke.

(2) Granična policija prikuplja osobne podatke neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose, iz postojećih izvora podataka i od osoba koje mogu dati tražene podatke.

(3) Granična policija vodi operativne zbirke podataka u kojima se pohranjuju i osobni podaci o:

– osobama nad kojima je provedena granična kontrola,

– osobama kojima je odbijen ulazak, odnosno zabranjen izlazak iz Republike Hrvatske,

– osobama zatečenim u pokušaju ili činjenju kažnjive radnje (kaznenog djela i prekršaja), a koje su tom kažnjivom radnjom ugrozile sigurnost državne granice,

– osobama prema kojima je granična policija bila u obvezi postupati sukladno nalogu nacionalnog ili međunarodnog tijela,

– osobama kojima su izdani dokumenti iz djelokruga rada granične policije,

– osobama prema kojima su poduzete druge mjere i radnje od strane granične policije, a sukladno propisanim poslovima i ovlastima.

(4) U zbirkama podataka iz stavka 3. ovoga članka granična policija može prikupljati, pohranjivati, obrađivati i koristiti sljedeće osobne podatke:

– ime i prezime; spol; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; osobni identifikacijski broj; osobnu fotografiju,

– adresu prebivališta i boravišta; vrsta i broj isprave o identitetu; podatke o ispravi s kojom osoba prelazi državnu granicu (vrsta i broj) te fotografija isprave kao i datum, mjesto izdavanja i rok valjanosti isprave,

– prezime i ime oca; prezime i rođeno prezime majke; prezime, ime i datum rođenja djece,

– jezici koje govori; eventualne nadimke; podatke vezane uz zaposlenje; mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države,

– otiske prstiju, otiske dlanova i druge biometrijske podatke te podatke o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima,

– mjesto, vrijeme i razlog prelaska vanjske granice.

(5) Ministar će donijeti pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka te rokovima čuvanja podataka u tim zbirkama.

9. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Članak 39.

(1) Granična policija pri obavljanju svojih poslova i primjeni policijskih ovlasti može obavljati snimanje, fotografiranje, uzimati otiske prstiju, otiske dlana te druge biometrijske podatke, uz korištenje odgovarajuće tehničke opreme.

(2) Ako su uređaji za snimanje postavljeni na području graničnih prijelaza, osobe koje se nalaze na tom području moraju biti na to upozorene.

(3) Ako se primjenom uređaja za snimanje snimaju osobni podaci, potrebno je te snimke uništiti u roku od jedne godine, osim ako nisu potrebne za progon počinitelja kaznenih djela ili prekršaja.

(4) Ministar će donijeti pravilnik o načinu prikupljanja podataka kao i tehničkim uređajima za prikupljanje podataka.

9. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Članak 40. (NN 151/22)

Radi učinkovitog obavljanja kontrole državne granice, a u svrhu slobodnog kretanja osoba i roba preko unutarnje granice, uz istodobno omogućavanje bolje granične kontrole i zaštite vanjske granice u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija, kao i mjera koje se provode u unutrašnjosti državnog područja, u Ministarstvu je uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom, koji je sastavni dio Informacijskog sustava Ministarstva.

Članak 41.

(1) Operativne zbirke podataka vode se u pisanom obliku ili na Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom.

(2) Osobni podaci prikupljeni i pohranjeni u operativne zbirke podataka mogu se čuvati najduže 10 godina od dana unosa.

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42. (NN 114/22, 151/22)

Kaznom zatvora od 30 dana ili novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. prijeđe ili pokuša prijeći vanjsku granicu izvan graničnog prijelaza ili preko graničnog prijelaza izvan radnog vremena graničnog prijelaza (članak 5. Zakonika o schengenskim granicama),

2. izbjegne podvrgavanje graničnoj kontroli ili napusti područje graničnog prijelaza dok granična kontrola nije obavljena (članak 26. stavak 1. ovoga Zakona).

Članak 43. (NN 114/22, 151/22)

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. na području graničnog prijelaza ne postupa po upozorenjima i naredbama službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 15. stavak 3. ovoga Zakona),

2. kao obrtnik nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza odnosno podatke o osobama koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza (članak 16. stavak 1. ovoga Zakona),

3. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 17. stavci 1. i 3. ovoga Zakona),

4. kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koja dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 2. ovoga Zakona),

5. kao zapovjednik ili voditelj plovila po dolasku iz treće zemlje ili prije odlaska u treću zemlju ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak vanjske granice (Prilog VI. točke 2. i 3. Zakonika o schengenskim granicama),

6. kao zapovjednik ili voditelj plovila koje dolazi iz treće zemlje pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnoga graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja osim u slučaju više sile (članak 17. stavak 4. ovoga Zakona),

7. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koji dolaze iz treće zemlje nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske ne isplovi najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 5. ovoga Zakona),

8. se kao zapovjednik ili voditelj plovila u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske odnosno ako uplovi u teritorijalno more ili pristane u luku druge države (članak 19. ovoga Zakona),

9. se kao zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (Prilog VI. točka 3.2.8. Zakonika o schengenskim granicama),

10. kao zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjenama u sastavu posade ili putnika odnosno ako u najkraćem roku, po mogućnosti i prije ulaska broda u luku, ne obavijesti nadležno tijelo o postojanju slijepih putnika na brodu (Prilog VI. točka 3.1.4. Zakonika o schengenskim granicama),

11. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja ili obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 20. stavak 1. ovoga Zakona),

12. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja ili obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona radi spašavanja ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 20. stavak 2. ovoga Zakona),

13. kao zapovjednik plovila ne osigura da član posade kojem nije odobren izlazak na kopno napusti brod (članak 21. stavak 5. ovoga Zakona),

14. kao pomorac boravi izvan mjesta iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona te ne ispunjava opće uvjete za ulazak propisane Uredbom (EU) 2016/399 (članak 21. stavak 6. ovoga Zakona),

15. kao strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između vanjske granice i graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1. ovoga Zakona),

16. kao strojovođa vlaka koji je prešao vanjsku granicu nije bez odgađanja o zaustavljanju vlaka obavijestio graničnu policiju (članak 22. stavak 2. ovoga Zakona),

17. pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak vanjske granice (članak 26. stavak 1. ovoga Zakona),

18. ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak vanjske granice ili ne postupa po upozorenjima i naredbama nadležnih službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 26. stavak 2. ovoga Zakona),

19. na posebne obavijesne ploče i drugu signalizaciju kojom se upozorava na približavanje graničnoj crti postavlja druge ploče i signalizaciju kojima se smanjuje vidljivost obavijesnih ploča i druge signalizacije kojima se upozorava na graničnu crtu (članak 30. stavak 3. ovoga Zakona),

20. obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu crtu ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 31. stavak 2. ovoga Zakona),

21. bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova pojedinačno ili u grupi lovi u dubini 300 metara od granične crte (članak 31. stavak 3. ovoga Zakona),

22. sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra zabranjeno (članak 31. stavak 4. ovoga Zakona),

23. kao kapetan zrakoplova u slučaju privatnih letova iz ili prema trećim zemljama prije polijetanja ne dostavi opću izjavu te informacije o osobnim podacima putnika (Prilog VI. točka 2.3.1. Zakonika o schengenskim granicama).

Članak 43.a (NN 151/22)

Novčanom kaznom od 20,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja neovlašteno fotografira ili snima na području graničnog prijelaza (članak 12. stavak 5. ovoga Zakona).

Članak 44. (NN 114/22, 151/22)

Novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. se kreće ili zadržava na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili bez drugih opravdanih razloga (članak 15. stavak 1. ovoga Zakona),

2. boravi dulje od dopuštenog trajanja boravka u pograničnom području propisanog bilateralnim sporazumom (članak 5. Uredbe (EZ) 1931/2006).

Članak 45. (NN 114/22, 151/22)

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne omogući da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 11. stavak 2. ovoga Zakona),

2. koja nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza i osobne podatke osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza (članak 16. stavci 1. i 2. ovoga Zakona),

3. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 17. stavci 1. i 3. ovoga Zakona),

4. čiji zapovjednik ili voditelj plovila koje dolazi iz treće zemlje pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja, osim u slučaju više sile (članak 17. stavak 4. ovoga Zakona),

5. čiji zapovjednik ili voditelj plovila po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu odnosno ne preda na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (Prilog VI. točka 3.1.2. Zakonika o schengenskim granicama),

6. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koji dolaze iz treće zemlje nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske ne isplovi najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 5. ovoga Zakona),

7. čiji se zapovjednik ili voditelj plovila u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 19. ovoga Zakona),

8. čiji se zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (Prilog VI. točka 3.2.8. Zakonika o schengenskim granicama),

9. čiji zapovjednik odnosno voditelj ili kao vlasnik plovila odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjenama u sastavu posade ili putnika odnosno ako u najkraćem roku, po mogućnosti i prije ulaska broda u luku, ne obavijesti nadležno tijelo o postojanju slijepih putnika na brodu (Prilog VI. točka 3.1.4. Zakonika o schengenskim granicama),

10. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 20. stavak 1. ovoga Zakona),

11. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, radi spašavanja ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 20. stavak. 2. ovoga Zakona),

12. čiji zapovjednik plovila ne osigura da član posade kojem nije odobren izlazak na kopno napusti brod (članak 21. stavak 5. ovoga Zakona),

13. čiji strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između vanjske granice i graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1. ovoga Zakona),

14. čiji strojovođa vlaka nije bez odgađanja o zaustavljanju vlaka obavijestio graničnu policiju (članak 22. stavak 2. ovoga Zakona),

15. čiji djelatnik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu crtu kada je zabrana propisana uredbom Vlade Republike Hrvatske (članak 31. stavak 2. ovoga Zakona),

16. koja upravlja lovištem te bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova odobri pojedinačno ili u grupi lov u dubini 300 metara od granične crte (članak 31. stavak 3. ovoga Zakona),

17. čiji djelatnik sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra zabranjeno (članak 31. stavak 4. ovoga Zakona),

18. čiji kapetan zrakoplova u slučaju privatnih letova iz ili prema trećim zemljama prije polijetanja ne dostavi opću izjavu te informacije o osobnim podacima putnika (Prilog VI. točka 2.3.1. Zakonika o schengenskim granicama).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 46. (NN 114/22, 151/22)

Novčanom kaznom od 2910,00 do 5300,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja u svojstvu željezničkog prijevoznika dostavi netočne ili nepotpune podatke ili ne dostavi podatke iz članka 23. ovoga Zakona,

2. koja u svojstvu zračnog prijevoznika dostavi netočne ili nepotpune podatke ili ne dostavi podatke o putnicima iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona (članak 24. stavak 1. ovoga Zakona).

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe iz članka 9. stavka 2. i članka 11. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovoga stupanja na snagu.

(2) Ministar će donijeti pravilnike iz članka 5. stavka 6., članka 38. stavka 5. i članka 39. stavka 4. ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana njegovoga stupanja na snagu.

(3) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donijet će pravilnik iz članka 10. st. 8. ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od njegovoga stupanja na snagu.

(4) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija, donijet će pravilnik iz članka 13. stavka 4. i rješenje iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od njegovoga stupanja na snagu.

(5) Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjivat će se svi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06., 8/07. – ispravak, 40/07., 146/08. i 130/11.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03, 141/06, 08/07, 40/07, 146/08 i 130/11).

Članak 49.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvat­skoj.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 151/22

Članak 33.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13., 38/20., 68/20. i 88/22.) i Uredbu o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (»Narodne novine«, br. 57/14. i 16/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (»Narodne novine«, br. 30/14., 43/14. – ispravak i 72/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za unutarnje poslove uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za promet uskladit će Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza (»Narodne novine«, br. 31/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić