Povezani zakoni

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

pročišćeni tekst zakona

NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/1542/20, 10/23

na snazi od 04.02.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski državljanin (u daljnjem tekstu: građanin) pod uvjetima propisanim ovim Zakonom ima pravo na putnu ispravu.

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Članak 1.a (NN 10/23)

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29. 12. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 444/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 142, 6. 6. 2009.).

Članak 2. (NN 82/15)

Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

Građanin može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, građaninu se može izdati i druga putna isprava iste vrste ako mu je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

Članak 3.

Međunarodnim ugovorom može se odrediti da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske odredit će ispravu koja će služiti kao zamjena za putnu ispravu.

 

II. VRSTE PUTNIH ISPRAVA I VIZE

Članak 4. (NN 74/09)

Putne isprave su: putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovi međunarodnog ugovora.

Članak 5. (NN 74/09)

Putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.

Članak 6. (NN 82/15)

Brisan.

Članak 7. (NN 74/09)

Brisan.

Članak 8.

Putni list izdaje se građaninu koji boravi u inozemstvu bez putne isprave radi povratka u zemlju.

Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unijete njihove fotografije.

Članak 9. (NN 74/09)

Diplomatska i službena putovnica su javne isprave s elektroničkim nosačem podataka koje se izdaju državnim dužnosnicima, državnim službenicima i drugim osobama radi efikasnijeg obavljanja državnih poslova i osiguranja njihove zaštite u drugoj državi prilikom obavljanja službenih poslova, u skladu s međunarodnim ugovorima.

Putovnica iz stavka 1. ovoga članka važi za neograničen broj putovanja.

Diplomatska putovnica i službena putovnica može se izdati i članu uže obitelji građanina koji posjeduje takvu putovnicu, a koji živi s njim u zajedničkom kućanstvu.

Članom uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatra se bračni drug i dijete.

Članak 9.a (NN 74/09)

Diplomatska putovnica izdaje se predsjedniku Republike Hrvatske i članovima njegove uže obitelji neovisno o svrsi putovanja.

Članak 9.b (NN 74/09)

Diplomatska putovnica izdaje se sljedećim dužnosnicima Republike Hrvatske i članovima njihove uže obitelji, neovisno o svrsi putovanja:

1. predsjedniku i potpredsjednicima Hrvatskoga sabora,

2. predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednicima Vlade i ministrima,

3. predstojniku Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 9.c (NN 74/09)

Diplomatska putovnica može se izdati sljedećim dužnosnicima Republike Hrvatske i drugim osobama samo za potrebe službenog putovanja u inozemstvo:

1. predstojniku Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost,

2. načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

3. predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske,

4. predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

5. guverneru Hrvatske narodne banke,

6. glavnom državnom revizoru,

7. ravnatelju Sigurnosne obavještajne agencije,

8. glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske,

9. zastupnicima u Hrvatskom saboru,

10. sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske,

11. predsjedniku Upravnog suda Republike Hrvatske,

12. dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike i Protokolu Predsjednika koje imenuje Predsjednik Republike,

13. pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske,

14. državnim tajnicima ministarstava,

15. državnim tajnicima središnjih državnih ureda,

16. tajniku Hrvatskoga sabora,

17. tajniku Vlade Republike Hrvatske,

18. ravnateljima u ministarstvima,

19. tajnicima ministarstava,

20. ravnateljima državnih upravnih organizacija,

21. gradonačelniku Grada Zagreba,

22. predsjedniku Hrvatske gospodarske komore,

23. predsjedniku Hrvatske obrtničke komore.

Članak 9.d (NN 74/09)

Diplomatska putovnica može se izdati za službeno putovanje u inozemstvo i:

1. predstojniku Ureda za protokol Hrvatskoga sabora, predstojniku Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske, predstojniku Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, savjetnicima predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

2. državnim službenicima u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove imenovanim na položaje u skladu s propisima o sustavu državne uprave, propisima o državnim službenicima i Zakonom o vanjskim poslovima, odnosno državnim službenicima postavljenim u diplomatska zvanja utvrđena Zakonom o vanjskim poslovima te Pravilnikom o unutarnjem redu ministarstva nadležnog za vanjske poslove te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu,

3. djelatnicima diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu koji su postavljeni u diplomatska, odnosno konzularna zvanja utvrđena Zakonom o vanjskim poslovima, te Pravilnikom o unutarnjem redu ministarstva nadležnog za vanjske poslove te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti, vojnim predstavnicima, vojnim izaslanicima, drugim vojnodiplomatskim osobama i pomoćnom vojnom osoblju koji se upućuju u diplomatske misije Republike Hrvatske u inozemstvu u skladu s propisima o Oružanim snagama Republike Hrvatske, kao i članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti te policijskim časnicima za vezu koji se upućuju u diplomatske misije Republike Hrvatske u inozemstvu u skladu s propisima Ministarstva unutarnjih poslova, kao i članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti,

4. osobama koje se po odluci nadležnog državnog tijela Republike Hrvatske upućuju na rad u međunarodne organizacije u svojstvu dužnosnika diplomatskog ranga u tim organizacijama te članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti.

Članak 9.e (NN 74/09)

Iznimno, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske ili predsjednika Vlade Republike Hrvatske diplomatska putovnica može se izdati za službeno putovanje u inozemstvo i osobama koje nisu navedene u člancima 9.a, 9.b., 9.c i 9.d ovoga Zakona, kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske.

Članak 9.f (NN 74/09)

Službena putovnica može se izdati za službeno putovanje u inozemstvo:

1. državnim službenicima i namještenicima u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 9.d stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,

2. djelatnicima diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 9.d stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, kao i članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti,

3. djelatnicima osobnog osiguranja dužnosnika iz članka 9.a i 9.b ovoga Zakona, na pisani zahtjev ministra unutarnjih poslova,

4. osobama koje se po odluci nadležnog državnog tijela Republike Hrvatske upućuju na rad u međunarodne organizacije, vojne ili policijske mirovne operacije, a da nisu u svojstvu dužnosnika diplomatskog ranga te članovima njihove uže obitelji ako s njima zajedno trajno borave u inozemstvu tijekom obavljanja dužnosti,

5. policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova zaduženima za provođenje zadaća izručenja i transfera osuđenih osoba.

Članak 9.g (NN 74/09)

Iznimno, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove i ministra unutarnjih poslova, službena putovnica može se izdati za određeno službeno putovanje u inozemstvo i osobama koje nisu navedene u članku 9.f ovoga Zakona, kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske.

Članak 9.h (NN 74/09)

Dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku putovnicu, sukladno članku 9.b ovoga Zakona, može biti nositelj diplomatske putovnice do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 27. godine života.

Dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku putovnicu, sukladno odredbi članka 9.d stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, može biti nositelj diplomatske putovnice ako s njima zajedno trajno boravi u inozemstvu tijekom obnašanja dužnosti i ako se u inozemstvu redovito školuje, a najduže do navršene 27. godine života.

Dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljima koji su nositelji prava na službenu putovnicu, sukladno odredbi članka 9.f stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, može biti nositelj službene putovnice ako s njima zajedno trajno boravi u inozemstvu tijekom obnašanja dužnosti i ako se u inozemstvu redovito školuje, a najduže do navršene 27. godine života.

Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na dijete s posebnim potrebama koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku putovnicu ili službenu putovnicu sukladno odredbama članka 9.d stavka 1. točke 3. i 4. i članka 9.f stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona.

Članak 9.i (NN 74/09)

Pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu prestaje kada prestanu postojati uvjeti predviđeni ovim Zakonom na temelju kojih je nositelj ostvario pravo na putovnicu, osim predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskoga sabora i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Članovi uže obitelji gube pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu kada to pravo prestane nositelju.

Ukoliko se članovi uže obitelji nositelja prava na diplomatsku ili službenu putovnicu zaposle u inozemstvu ili ako prestanu biti članovi zajedničkog kućanstva, gube pravo na tu putovnicu.

U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, po prestanku prava na diplomatsku ili službenu putovnicu, nadležno državno tijelo dužno je vratiti izdanu diplomatsku ili službenu putovnicu radi poništenja. Ukoliko povrat diplomatske ili službene putovnice ne bude izvršen u roku od 60 dana od dana kada su prestali postojati uvjeti predviđeni ovim Zakonom na temelju kojih je nositelj ostvario pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu, ministarstvo nadležno za vanjske poslove može takvu diplomatsku ili službenu putovnicu proglasiti nevažećom po službenoj dužnosti, o trošku nadležnog državnog tijela po čijem je zahtjevu diplomatska ili službena putovnica izdana.

Članak 9.j (NN 74/09)

Ministarstvo nadležno za vanjske poslove te diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske, na zahtjev nadležnoga državnog tijela, posreduju u pribavljanju odgovarajuće vize stranih država za nositelje diplomatskih i službenih putovnica izdanih u skladu s ovim Zakonom, kada su iste potrebne za službeno putovanje u te države.

Članak 9.k (NN 74/09)

Zahtjev za izdavanje diplomatske ili službene putovnice podnosi nadležno tijelo u kojem osobe obnašaju dužnost.

Za osobe iz članka 9.c, 9.d, 9.e, 9.f i 9.g ovoga Zakona, uz zahtjev je potrebno predočiti i odgovarajući dokaz o upućivanju osobe na službeno putovanje u inozemstvo.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije sedam dana prije predviđenog putovanja, ne računajući vrijeme potrebno za pribavljanje viza stranih država.

Članak 10. (NN 48/05)

Pomorska knjižica i brodarska knjižica, služi ukrcanom članu posade kao putna isprava za putovanje u inozemstvo ili za putovanje u inozemstvo radi ukrcaja na brod ili za povratak u Republiku Hrvatsku po iskrcaju iz broda.

Članak 11. (NN 48/05)

Brisan.

III. ROKOVI VAŽENJA PUTNIH ISPRAVA

Članak 12. (NN 74/09, 154/14, 82/15)

Putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina, građanima mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Građaninu koji u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom važenja od godinu dana.

Građaninu kojem se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbom članka 37. stavka 2. ovoga Zakona, putovnica se izdaje s rokom važenja od godinu dana.

Putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje se izdaju od 1. siječnja 2015., a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najduže do 31. prosinca 2024.

Članak 12.a (NN 42/20)

(1) Osoba iz članka 12. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice zbog isteka roka važenja ranije izdane putovnice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Putovnica koja je izdana osobi iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13. (NN 74/09)

Brisan.

Članak 14.

Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

Članak 15.

Diplomatska putovnica i službena putovnica izdaju se s rokom važenja od pet godina.

Prestankom uvjeta iz članka 9. ovoga Zakona prestaje pravo na diplomatsku i službenu putovnicu i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16. (NN 48/05)

Brisan.

Članak 17. (NN 48/05)

Brisan.

Članak 18.

Putovnica se može izdati i s kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u članku 12. ovoga Zakona u slučajevima:

1. iz članka 41. ovoga Zakona, ako je to u svom odobrenju odredilo nadležno vojno tijelo,

2. iz članka 41. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ako nadležni sud to dozvoli, a iz članka 41. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ako to dozvoli nadležno vojno tijelo,

3. iz članka 41. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ako nadležno tijelo, na zahtjev zainteresirane osobe, utvrdi da postoje naročito opravdani razlozi.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka putovnica se može izdati za jedno ili više putovanja u jednu ili više država.

Članak 19.

Putna isprava koja se izdaje prema međunarodnom ugovoru, izdaje se s rokom važenja koji je određen međunarodnim ugovorom. Ako međunarodnim ugovorom nije određen rok važenja putne isprave, izdaje se s rokom važenja od 5 godina.

Ako je međunarodnim ugovorom utvrđena mogućnost produženja roka važenja putne isprave, a nije određen rok za koji se putna isprava može produžiti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, putna isprava se može produžiti za još 5 godina, s tim da njezino ukupno važenje ne može biti duže od 10 godina.

 

IV. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

Članak 20. (NN 74/09, 82/15)

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Ministar unutarnjih poslova pravilnikom će propisati postupak dostave i preuzimanja izrađenih putovnica.

Članak 21. (NN 48/05)

Brisan.

Članak 22.

Diplomatsku putovnicu i službenu putovnicu izdaje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Članak 23. (NN 74/09, 82/15)

Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

Građanin preuzima izrađenu putovnicu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u kojem je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

Članak 24. (NN 74/09)

Putni list izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi ili se zatekao.

 

V. POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA

Članak 25.

Putne isprave izdaju se na propisanim obrascima.

Članak 26. (NN 133/02, 74/09, 82/15)

Obrazac putne isprave sadrži: nazive: »Europska unija« i »Republika Hrvatska«, grb Republike Hrvatske, naziv vrste i broj putne isprave te prostor za upis nadležnog tijela koje je izdalo putnu ispravu, oznaku za putnu ispravu s elektroničkim nosačem podataka, datum izdavanja i rok važenja putne isprave.

Obrazac putovnice, službene putovnice i diplomatske putovnice sadrži: oznaku vrste putne isprave ("P" za putovnicu, "PS" za službenu putovnicu i "PD" za diplomatsku putovnicu), oznaku države određenu međunarodnim standardima za putne isprave, upute te prostor: za upis podataka za strojno čitanje u koji se mogu upisivati vizualno čitljivi podaci, za upis podataka o spolu, za potpis građanina te za upis osobnoga identifikacijskog broja (OIB) i podatka o hrvatskom državljanstvu.

Obrazac putne isprave sadrži prostor za upis: prezimena i imena, datuma rođenja, mjesta rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i države rođenja.

U obrazac putovnice, službene putovnice i diplomatske putovnice država rođenja upisuje se oznakom države koja je određena međunarodnim standardima za putne isprave. Ako država nema oznaku određenu međunarodnim standardima, upisuje se skraćenica koja je prihvaćena kao uobičajena za označavanje države.

Obrazac diplomatske putovnice, službene putovnice i putnog lista ima prostor za pečat i potpis službene osobe.

Obrasci putovnice, diplomatske putovnice i službene putovnice te putnog lista sadrže i prostor za fotografiju.

Obrazac zajedničke putovnice sadrži prostor za upis sljedećih podataka: država u koju grupa putuje, ime, prezime i broj putovnice voditelja skupine i ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, mjesto prebivališta i adresu članova skupine.

Obrazac putnog lista sadrži prostor za upis podataka o sukorisniku isprave: ime, prezime, datum rođenja, spol i srodstvo.

Članak 26.a (NN 74/09)

Obrazac putne isprave mora sadržavati elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice, tijelo koje je putovnicu izdalo, fotografija i otisci prstiju.

Podaci na elektroničkom nosaču podataka moraju se kriptološkim postupkom zaštititi od neovlaštenog iščitavanja, izmjene i brisanja.

Putni list i putne isprave koje se izdaju na temelju međunarodnog ugovora ne moraju sadržavati elektronički nosač podataka iz stavka 1. ovoga članka, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje digitalne certifikate koji se koriste za digitalno potpisivanje putnih isprava i njima upravlja.

Članak 27. (NN 48/05, 82/15)

Ministar unutarnjih poslova pravilnikom propisuje cijenu putovnice, putnog lista, zajedničke putovnice,  putnih isprava prema međunarodnim ugovorima te drugih isprava koje se izdaju uz putne isprave prema međunarodnim ugovorima, a propisane su međunarodnim ugovorima.

U cijenu isprava iz stavka 1. ovoga članka uračunati su i troškovi obrazaca zahtjeva za izdavanje istih, a u cijenu putovnice uračunata je i njena tehnička izrada pri ovlaštenoj pravnoj osobi te troškovi uručenja podnositelju zahtjeva.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

3. Pravilnik o cijeni putnih i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji

6. Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

Članak 28. (NN 48/05)

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova i ministra nadležnog za vanjske poslove, odredit će pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova:

1. tehničke izrade putovnica,

2. tehničke izrade diplomatskih i službenih putovnica,

3. tiskanja obrazaca putovnice, putnog lista, zajedničke putovnice, putnih isprava prema međunarodnim ugovorima i drugih isprava koje se izdaju uz putne isprave prema međunarodnim ugovorima, a koje su propisane međunarodnim ugovorima te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu putovnice i izdavanje kao i obrazaca za vođenje evidencije o putnim ispravama iz ove točke,

4. tiskanja obrazaca diplomatske i službene putovnice te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu i izdavanje diplomatske i službene putovnice,

5. vođenja evidencije o izrađenim putovnicama,

6. vođenja evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) poslove iz stavka 1. točke 1., 2., 5. i 6. ovoga članka obavlja kao javnu ovlast.

Ovlaštena pravna osoba može započeti obavljanje poslova iz stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga članka na temelju odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, a poslove iz stavka 1. točke 2., 4. i 6. ovoga članka na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

1. Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u svezi putnih isprava hrvatskih državljana

Članak 29.

Upravni nadzor nad obavljanjem javnih ovlasti povjerenih ovim Zakonom provode:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, nad poslovima iz članka 28. stavak 1. točka 1. i 5. ovoga Zakona,

2. ministarstvo nadležno za vanjske poslove, nad poslovima iz članka 28. stavak 1. točka 2. i 6. ovoga Zakona.

Članak 30.

Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provode ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i ministarstva nadležnog za vanjske poslove (u daljnjem tekstu: inspektori) i to:

1. inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, nad obavljanjem poslova iz članka 28. stavak 1. točka 3. ovoga Zakona.

2. inspektori ministarstva nadležnog za vanjske poslove, nad obavljanjem poslova iz članka 28. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori utvrđuju uvjete i način obavljanja poslova, provjeravaju način primjene propisanih mjera zaštite, pregledavaju upisnike i poslovnu dokumentaciju te poduzimaju druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje ovlaštene pravne osobe.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može rješenjem privremeno, do pravomoćnosti rješenja o prekršaju, zabraniti ovlaštenoj pravnoj osobi obavljanje javnih ovlasti ako utvrdi da su:

1. u obavljanju poslova učinjene teže povrede Zakona i drugih propisa,

2. prestali postojati propisani tehnički i kadrovski uvjeti za obavljanje povjerenih poslova.

Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ako je rješenjem iz stavka 4. ovoga članka ovlaštenoj pravnoj osobi zabranjeno obavljanje javnih ovlasti, poslove iz članka 28. stavka 1. točke 1. i 5. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova, a poslove iz članka 28. stavka 1. točke 2. i 6. ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Članak 31. (NN 74/09)

Ovlaštena pravna osoba obavlja tehničku izradu putovnica, diplomatskih i službenih putovnica na jednom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske te ministarstvo nadležno za vanjske poslove putem Ministarstva unutarnjih poslova, radi upisa i elektroničkog unosa u putovnicu, diplomatsku ili službenu putovnicu, a nadležno tijelo izravno radi upisa i elektroničkog unosa u putovnicu, dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi sve osobne podatke koji se upisuju i elektronički unose u putnu ispravu.

Ovlaštena pravna osoba osobne podatke iz stavka 2. ovoga članka smije rabiti samo u svrhu upisa i elektroničkog unosa u putovnicu, diplomatsku ili službenu putovnicu.

Upis i elektronički unos osobnih podataka u putovnicu, diplomatsku ili službenu putovnicu mora se obavljati u sigurnom okruženju uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Nakon tehničke izrade putovnice, diplomatske ili službene putovnice ovlaštena pravna osoba mora u roku od 30 dana brisati iz svoje evidencije osobne podatke koje je upisala i elektronički unijela u putovnice.

Nitko ne smije preinačivati, brisati ili na drugi način krivotvoriti osobne podatke koji su upisani i elektronički unijeti u putnu ispravu, kao niti bilješke i oznake koje su u putne isprave naknadno unijele službene osobe.

Članak 32. (NN 82/15)

Brisan.

Članak 33. (NN 74/09)

Zahtjev za izdavanje   putne isprave podnosi se nadležnom tijelu državne uprave za izdavanje putnih isprava.

Putovnica i putni list izdaju se na osobni zahtjev, a diplomatska putovnica i službena putovnica na zahtjev nadležnoga državnog tijela.

Putne isprave koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima izdaju se na osobni zahtjev, ukoliko nije drukčije određeno međunarodnim ugovorima.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave moraju se dati točni i istiniti podaci.

Članak 34. (NN 82/15, 10/23)

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave.

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj iz stavka 5. ovoga članka, a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će poništiti putnu ispravu.

Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja putnu ispravu preuzima zakonski zastupnik.

Članak 35. (NN 48/05, 74/09, 82/15)

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave daju se osobni podaci koji se upisuju u tu putnu ispravu.

Članak 36. (NN 74/09)

Uz zahtjev za izdavanje putovnice i putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo podnositelja zahtjeva.

Članak 37. (NN 74/09)

Prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje putovnice, diplomatske putovnice i službene putovnice od podnositelja zahtjeva uzima se fotografija koja ga vjerno prikazuje, bez pokrivala za glavu, otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

Od podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako podnositelj zahtjeva nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće.

Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

Iznimno, od podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na propisanom obrascu, a uz njega se prilažu dvije fotografije propisane veličine koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice i putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja će se poništiti.

Članak 38.

Vojni obveznik - novak uz zahtjev za izdavanje putne isprave dužan je priložiti i odobrenje za putovanje predviđeno propisima o vojnoj obvezi.

Članak 39.

Građanin se ne smije služiti izdanom putnom ispravom ako:

1. su se promijenili osobni podaci građanina,

2. je putna isprava oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,

3. fotografija ili slika na putnoj ispravi ne odgovara izgledu građanina,

4. putna isprava iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Članak 40.

Zahtjev za izdavanje putne isprave nadležno tijelo, diplomatska misija i konzularni ured dužni su riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u hitnim slučajevima (liječenje u inozemstvu, smrt ili bolest člana obitelji, neodgodivi službeni put ili iz drugih opravdanih razloga) nadležno tijelo dužno je o zahtjevu za izdavanje putne isprave riješiti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati.

Članak 41. (NN 48/05)

Zahtjev za izdavanje putne isprave odbit će se podnositelju za kojega se opravdano sumnja da će:

1. izbjeći nazočnosti u kaznenom postupku ili izvršenje presude kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca ili mjera sigurnosti obvezatnog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi - na zahtjev nadležnog suda,

2. izbjeći izvršiti dospjelu imovinsko-pravnu obvezu iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu obvezu ili drugu zakonom utvrđenu imovinsko-pravnu obvezu za koju postoji izvršni naslov - na zahtjev nadležnog suda,

3. izbjeći vojnu obvezu ili ako za to postoje drugi razlozi predviđeni propisima o vojnoj obvezi, odnosno službi u oružanim snagama - na zahtjev nadležnog vojnog tijela.

Zahtjev za izdavanje putne isprave može se odbiti ako:

1. postoji opravdana sumnja da će podnositelj zahtjeva djelovati protivno propisima o zabrani ili ograničavanju uvoza, izvoza, transporta ili raspačavanja opojnih sredstava ili protivno propisima s područja carine odnosno vanjske trgovine,

2. to zahtijevaju razlozi nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog poretka.

Izdavanje putnog lista ne može se odbiti.

Članak 42. (NN 74/09, 82/15)

Putna isprava će se oduzeti kada nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured utvrdi da postoje razlozi iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Putna isprava će se poništiti građaninu kojem je prestalo hrvatsko državljanstvo.

Rješenje o oduzimanju putne isprave iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležno tijelo državne uprave za izdavanje putne isprave.

Članak 43. (NN 48/05)

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave, kao i o oduzimanju putne isprave moraju se obrazložiti.

Članak 44.

O svim činjenicama koje za posljedicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave nadležni sud, odnosno nadležno vojno tijelo, dužni su odmah obavijestiti nadležno tijelo.

Smatrat će se da su prestali razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje, odnosno za oduzimanje putne isprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona ako nadležni sud, odnosno nadležno vojno tijelo ne obnovi zahtjev za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave poslije isteka jedne godine od dana podnošenja tog zahtjeva.

Nadležno tijelo preispitat će najmanje jednom godišnje postoje li i dalje razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona i o tome će bez odgađanja obavijestiti građanina kojem je zahtjev odbijen, odnosno putna isprava oduzeta.

Članak 45. (NN 82/15)

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave i rješenja o oduzimanju putne isprave koje je donijelo nadležno tijelo ili diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

VI. NESTANAK PUTNE ISPRAVE

Članak 46. (NN 82/15)

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje.

Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se nadležnom tijelu ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ako je putna isprava nestala ili pronađena u inozemstvu.

Građanin ne smije dati svoju putnu ispravu drugom da se njom posluži, niti se poslužiti tuđom putnom ispravom kao svojom.

 

VII. EVIDENCIJA PUTNIH ISPRAVA I KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 47. (NN 48/05, 74/09, 82/15)

Evidenciju putnih isprava vodi nadležno tijelo koje je izdalo putnu ispravu.

Evidencija putnih isprava sadrži:

1. fotografiju,

2. otiske prstiju,

3. prezime,

4. ime,

5. rođeno prezime,

6. spol,

7. mjesto rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i državu rođenja,

8. MBG,

9. OIB,

10. broj putne isprave,

11. rok važenja,

12. za maloljetne i poslovno nesposobne osobe, ime i prezime zakonskog zastupnika,

13. naziv nadležnog tijela koje je putnu ispravu izdalo,

14. bilješke o zahtjevima nadležnih tijela za zabranu izdavanja putne isprave,

15. podatke o sukorisnicima putne isprave, ukoliko je zakonima određena mogućnost upisa sukorisništva,

16. potpis građanina.

Članak 48. (NN 74/09)

Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured smije osobne podatke iz evidencije putnih isprava prikupljati, prosljeđivati, obrađivati i koristiti samo u skladu sa zakonom i propisima donijetim na temelju zakona.

Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured dat će osobne podatke iz evidencije putnih isprava drugim državnim tijelima pod uvjetom:

1. da je državno tijelo koje traži podatke na temelju zakona ili drugog propisa ovlašteno tražiti i primati takve podatke,

2. da su ti podaci državnom tijelu potrebni u svrhu izvršavanja zakonskih obveza,

3. ili da je davanje podataka nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.

 

VIII. DONOŠENJE PROPISA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Članak 49. (NN 48/05, 82/15)

Ministar unutarnjih poslova pravilnikom će propisati:

1. obrazac putovnice, zajedničke putovnice, putnog lista,

2. obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice, zajedničke putovnice,

3. obrazac zahtjeva za izdavanje - produženje roka važenja putnih isprava, koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima,

4. obrazac na kojem se ovlaštenoj pravnoj osobi dostavljaju podaci radi upisa u putovnicu,

5. obrasce registara,

6. način vođenja upisnika o putovnicama, zajedničkim putovnicam i putnim ispravama prema međunarodnim ugovorima,

7. sadržaj evidencije o izrađenim putovnicama.

5. Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Članak 50. (NN 82/15)

Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove, pravilnikom će propisati način vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

8. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Članak 51. (NN 48/05, 82/15)

Ministar nadležan za vanjske poslove, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, pravilnikom će propisati:

1. obrazac diplomatske i službene putovnice, način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica koje se izdaju na te putovnice, nositelje i uvjete za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza,

2. obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatske i službene putovnice,

3. obrazac na kojem se ovlaštenoj pravnoj osobi dostavljaju podaci radi upisa u diplomatsku ili službenu putovnicu,

4. obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu,

5. način vođenja upisnika o izdatim diplomatskim putovnicama i službenim putovnicama,

6. sadržaj evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

4. Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske

7. Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 52. (NN 74/09, 82/15, 10/23)

Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako u roku od 30 dana nakon tehničke izrade putovnice, diplomatske ili službene putovnice iz svoje evidencije ne obriše osobne podatke građana koje je upisala i elektronički unijela u putovnice (članak 31. stavak 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 590,00 do 860,00 eura i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

U slučaju da ovlaštena pravna osoba ponovno počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, odobrenja iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona će se ukinuti.

Članak 53. (NN 74/09, 82/15, 10/23)

Novčanom kaznom od 660,00 do 1990,00 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko davanjem neistinitih podataka ishoduje putnu ispravu od nadležnoga državnog tijela za izdavanje putne isprave i posluži se takvom putnom ispravom (članak 33. stavak 4.),

2. tko svoju putnu ispravu da drugome da se njome posluži ili se tuđom putnom ispravom posluži kao svojom (članak 46. stavak 6.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do dvije godine.

Članak 54. (NN 74/09, 10/23)

Novčanom kaznom od 390,00 do 590,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko se služi putnom ispravom koja iz bilo kojeg razloga ne služi svojoj svrsi (članak 39.),

2. tko bez odgađanja ne prijavi nestanak ili pronalazak putne isprave (članak 46. stavak 1.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do dvije godine.

Članak 55. (NN 74/09, 82/15, 10/23)

Novčanom kaznom od 330,00 do 530,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko putne isprave koristi u suprotnosti sa svrhom radi koje mu je izdana druga putna isprava iste vrste (članak 2. stavak 3.),

2. tko prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje putne isprave ili mu je putna isprava oduzeta (članak 41. i 42.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Za prekršaj iz točke 2. stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do 3 godine.

Članak 56. (NN 82/15)

Brisan.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Propise za provedbu ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova i ministar vanjskih poslova donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Putne isprave izdate prije dana početka primjene ovoga Zakona važe do isteka roka njihova važenja.

Članak 59.

Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, započet prije dana početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 60.

S danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91., 64/92., 26/93. i 29/94.).

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a počinje se primjenjivati 1. siječnja 2000.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/15

Članak 23.

Ministar unutarnjih poslova donijet će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

U cijelom tekstu Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 133/02., 48/05. i 74/09.) riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za vanjske poslove«, a riječi: »ministar vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za vanjske poslove«, u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 154/14.).

 

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 9. stavka 6. ovoga Zakona, koja stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/20

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 10/23

Članak 7.

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava djeci prema članku 34. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 33/02., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.) koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić