Povezani zakoni

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

NN 145/10, 70/17

prestao važiti 27.07.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 70/17 od 19.07.2017.:

 

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM

Članak 1.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (»Narodne novine«, br. 145/10.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (»Narodne novine«, br. 44/11.).

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Postupci započeti po Zakonu o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (»Narodne novine«, br. 145/10.) dovršit će se po odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Vidi čl. 556 Zakona o kaznenom postupku odnosno čl. 76 Prekršajnog zakona

Copyright © Ante Borić