Povezani zakoni

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

pročišćeni tekst zakona

NN 79/07, 149/09, 139/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti radniku koji je tijekom rada na radnom mjestu bio profesionalno izložen azbestu.
(2) Pod profesionalnom izloženošću azbestu, prema ovome Zakonu, smatra se:
– neposredna izloženost azbestu zbog rada u proizvodnji, uporabi, razgradnji, odstranjivanju, skladištenju ili transportu azbesta, odnosno azbestnih proizvoda ili na servisnim poslovima u pogonima za proizvodnju azbestnih proizvoda u Republici Hrvatskoj, kao i
– posredna izloženost azbestu zbog rada kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je u svojoj proizvod­nji koristila azbest.
(3) Radnik iz stavka 1. ovoga članka je i radnik koji je, radeći kod pravne osobe koja je u proizvodnji koristila azbest kao sirovinsku osnovu, obolio od bolesti uzrokovane azbestom. Ova se bolest utvrđuje na temelju rješenja o priznanju profesionalne bolesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(4) Radnik iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje pravo na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao osiguranik iz članka 10. stavka 1. točke 1. toga Zakona, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

(1) Radnik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu:
– ako ima navršenih 50 godina života (muškarac), odnosno 45 godina života (žena) i 25 godina staža osiguranja, pod uvjetom da je 10 godina radio na poslovima iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, ili
– ako ima navršene 53 godine života (muškarac), odnosno 48 godina života (žena) i 30 godina staža osiguranja, pod uvjetom da je radio najmanje 20 godina na poslovima iz članka 1. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona.

(2) Radnik iz članka 1. stavka 3. ima pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na starosnu dob i navršeni staž osiguranja.

Članak 3.

Radnik iz članka 2. ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu od dana ispunjenja propisanih uvjeta, s time da se pravo na mirovinu može ostvariti nakon prestanka osiguranja.

Članak 4.

(1) Radniku iz članka 2. ovoga Zakona koji ima manje od 40 godina mirovinskog staža, mirovina se određuje na temelju 40 godina mirovinskog staža, umanjenog za staž ostvaren u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.

(2) Mirovina određena sukladno stavku 1. ovoga članka povećava se za 26%.

Članak 5.

Postupak za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu prema ovome Zakonu pokreće se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Članak 6.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava prema članku 2. ovoga Zakona može se podnijeti od dana ispunjenja uvjeta za mirovinu.
(2) Pravo na mirovinu prema ovome Zakonu pripada od dana ispunjenja uvjeta za mirovinu, ako je zahtjev za mirovinu podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja. Ako je zahtjev pod­nesen nakon isteka navedenog roka, podnositelj zahtjeva ima pravo na mirovinu od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zah­tjeva i za šest mjeseci unatrag.

Članak 7.

Sredstva za mirovine ili dio mirovine ostvarene prema ovome Zakonu osigurava Republika Hrvatska u državnom proračunu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

Copyright © Ante Borić