Povezani zakoni

Zakon o humanitarnoj pomoći

NN 156/23

na snazi od 01.01.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

DIO PRVI   OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Zakonom se uređuju uvjeti i način prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj, prava i obveze organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te nadzor nad humanitarnom pomoći.

Svrha humanitarne pomoći

Članak 2.

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane, prehrambenih artikala, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, stanovanja, uvjeta odgoja i obrazovanja, pomoći u nabavi, obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Izuzetak od primjene Zakona

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na donaciju hrane i hrane za životinje koja je uređena propisima u području poljoprivrede.

Načelo dobrovoljnosti

Članak 4.

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći izraz je osobne volje pojedinca te predstavlja dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, znanja i vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili dobrobit zajednice.

Načelo solidarnosti

Članak 5.

(1) Prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći izražava se solidarnost prema članovima društva bez namjere stjecanja osobne i materijalne koristi.

(2) Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna i ne može se nasljeđivati.

Načelo ravnopravnosti

Članak 6.

(1) Humanitarna pomoć pruža se korisniku uz poštivanje ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta te zdravlja i sigurnosti, uz uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja.

(2) Humanitarna pomoć pruža se neovisno o rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Načelo transparentnosti

Članak 7.

(1) Podaci vezani za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći javno su dostupni na mrežnim stranicama nadležnih upravnih tijela i ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u propisanim rokovima, cjelovito i točno te ukazuju na odgovorno ponašanje u upravljanju i korištenju humanitarne pomoći od strane tijela javne vlasti, organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i korisnika humanitarne pomoći.

Načelo zaštite osobnih podataka korisnika humanitarne pomoći

Članak 8.

Korisniku humanitarne pomoći osigurava se zaštita osobnih podataka, u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Značenje pojmova

Članak 9.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. humanitarna pomoć su prikupljena i pružena materijalna dobra i financijska sredstva i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna dobra i financijska sredstva i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina

2. korisnik je fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe

3. organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je pravna ili fizička osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama ovoga Zakona kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije

4. stalni prikupljač humanitarne pomoći je neprofitna pravna osoba kojoj je rješenjem priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći u skladu s odredbama ovoga Zakona

5. organizator humanitarne akcije je neprofitna i profitna pravna osoba i fizička osoba kojoj je rješenjem odobreno provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona

6. račun za humanitarnu akciju je transakcijski račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju

7. nadležno upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

8. razvrstavanje humanitarnih akcija je određivanje vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu njihova organiziranja

9. logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći

10. logotip humanitarne akcije je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja se provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona

11. oznaka vrste humanitarne akcije je oznaka sastavljena od kombinacije slova koja se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji u skladu sa svrhom humanitarne akcije

12. evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka pod kojom je humanitarna akcija upisana u evidenciju humanitarnih akcija

13. humanitarni telefonski broj je telefonski broj s posebnom namjenom za usluge humanitarnog karaktera koji operater dodjeljuje na korištenje podnositelju zahtjeva u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisima kojima je uređeno područje elektroničkih komunikacija

14. jedinstvena elektronička evidencija humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Elektronička evidencija) je baza podataka koja se vodi računalnim programom u vlasništvu Republike Hrvatske koju vodi i ustrojava Ministarstvo.

Rodno značenje pojmova

Članak 10.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI   PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

POGLAVLJE I.   VRSTE I OBLICI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

Organiziranje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Članak 11.

(1) Humanitarna pomoć prikuplja se i pruža kao stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili organiziranje humanitarne akcije.

(2) Prikupljanje humanitarne pomoći može se organizirati putem humanitarnog telefonskog broja, sportskim i kulturnim događanjima, prikupljanjem pomoći na javnim mjestima i drugim aktivnostima kojima se na nedvojben način prikuplja humanitarna pomoć za unaprijed definirane korisnike ili skupine korisnika, uz uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima.

Porezne i carinske olakšice, podmirenje opravdanih troškova, izuzimanje od ovrhe

Članak 12.

(1) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ostvaruje porezne i carinske olakšice na darovanu robu pod uvjetima i na način propisan carinskim i poreznim propisima.

(2) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći iz prikupljenih financijskih sredstava može podmiriti opravdane troškove vezane isključivo uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, u visini od najviše 10% od ukupno prikupljenih financijskih sredstava.

(3) Financijska sredstva prikupljena u humanitarne svrhe koja se vode na posebnom transakcijskom računu izuzeta su od ovrhe.

POGLAVLJE II.   STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Pojam

Članak 13.

Stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći smatraju se svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći koje provodi stalni prikupljač humanitarne pomoći.

Stalni prikupljač humanitarne pomoći

Članak 14.

Status stalnog prikupljača humanitarne pomoći može se priznati neprofitnim pravnim osobama:

– Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (općinska, gradska i županijska društva)

– Hrvatskom Caritasu i drugim ustrojstvenim oblicima Caritasa (biskupijski i nadbiskupijski Caritasi) i

– udruzi, zakladi i drugoj neprofitnoj pravnoj osobi registriranoj u Republici Hrvatskoj ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

Uvjeti za priznavanja statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći

Članak 15.

(1) Pravna osoba iz članka 14. ovoga Zakona može steći status stalnog prikupljača humanitarne pomoći ako:

– ima program rada za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći iz kojeg je vidljivo da se planirane aktivnosti provode kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine i da su u skladu sa svrhom iz članka 2. ovoga Zakona

– ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada iz podstavka 1. ovoga stavka

– nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava)

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23)

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

– odgovornoj osobi u pravnoj osobi nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji

– ni pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđene za prekršaje iz članaka 63. do 68. ovoga Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom

– se protiv pravne osobe ili protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz podstavaka 4. i 5. ovoga stavka.

(2) Pravna osoba iz članka 14. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona status stalnog prikupljača humanitarne pomoći može steći ako je, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva provela humanitarne akcije u ukupnom trajanju od najmanje 180 dana koje nisu organizirane u isto vrijeme.

(3) Nadležno upravno tijelo će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o registraciji pravne osobe iz članka 14. ovoga Zakona odnosno o upisu u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj, statut, potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga pravne osobe po osnovi javnih davanja, dokaz da pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu osuđene za kaznena djela ili prekršaje iz stavka 1. podstavaka 4. do 7. ovoga članka te dokaz o provođenju humanitarnih akcija iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Pravna osoba iz članka 14. ovoga Zakona uz zahtjev za stjecanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći dužna je dostaviti program rada za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu, dokaz da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka te dokaz o osiguranim izvršiteljima, prostoru i opremi potrebnim za provedbu programa rada.

(5) Sadržaj programa rada iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

4. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Obveza dostave rješenja i korištenja logotipa stalnog prikupljača

Članak 16.

(1) Na temelju izvršnog rješenja kojim je priznat status stalni prikupljač humanitarne pomoći upisuje se u evidenciju iz članka 39. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(2) Nadležno upravno tijelo dužno je primjerak rješenja kojim je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave te tijelu nadležnom za registraciju neprofitnih pravnih osoba.

(3) Izvršnošću rješenja iz stavka 1. ovoga članka stalni prikupljač humanitarne pomoći stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te pravo preuzimanja QR koda.

(4) Izgled logotipa i sadržaj QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći pravilnikom propisuje ministar.

5. Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

Obveze stalnog prikupljača humanitarne pomoći

Članak 17.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu kroz Elektroničku evidenciju dostaviti:

– izvješće o provedbi programa rada s dokazima o provedbi

– izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

– program rada koji se odnosi na tekuću godinu iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. ovoga Zakona

– dokaz da ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada iz podstavka 3. ovoga stavka

– dokaz da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi ne vodi postupak iz članka 15. stavka 1. podstavka 8. ovoga Zakona.

(2) Nadležno upravno tijelo će po službenoj dužnosti pribaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga stalnog prikupljača humanitarne pomoći po osnovi javnih davanja te dokaz da pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu osuđene za kaznena djela ili prekršaje iz članka 15. stavka 1. podstavaka 4. do 7. ovoga Zakona.

(3) Stalni prikupljač humanitarne pomoći prilikom provedbe, oglašavanja i prikupljanja humanitarne pomoći dužan je na odgovarajući način istaknuti logotip i QR kod za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(4) Sadržaj izvješća iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Obveza prijave prestanka djelovanja i prijave promjena

Članak 18.

(1) Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležno upravno tijelo obavijestiti o prestanku djelovanja i svakoj promjeni zbog koje više ne ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka djelovanja odnosno nastanka promjene.

(2) Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je obavijestiti nadležno upravno tijelo o promjeni naziva i/ili sjedišta najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.

Gubitak statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći

Članak 19.

(1) Nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela donosi rješenje o ukidanju rješenja kojim je neprofitnoj pravnoj osobi priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći i brisanju stalnog prikupljača humanitarne pomoći iz evidencije iz članka 39. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona ako:

– neprofitna pravna osoba više ne ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 1. podstavaka 3. do 8. ovoga Zakona

– drugo nadležno tijelo svojim aktom utvrdi nenamjensko korištenje prikupljene i pružene humanitarne pomoći

– raspolaže sredstvima preostalim nakon završetka humanitarne akcije protivno odredbama ovoga Zakona

– ne postupi u skladu s člankom 17., člankom 18. i člankom 39. stavkom 4. ovoga Zakona

– u roku koji je utvrđen rješenjem o provedenom inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nepravilnosti.

(2) Izvršnošću rješenja iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo korištenja logotipa i QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

POGLAVLJE III.   HUMANITARNA AKCIJA

Pojam, vrste

Članak 20.

(1) Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

(2) Humanitarnu akciju mogu provesti:

– stalni prikupljači humanitarne pomoći ili

– neprofitne pravne osobe koje nemaju priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

(3) Humanitarnom akcijom ne smatraju se dobrotvorne priredbe i slične aktivnosti koje organizira zaklada radi stjecanja imovine u skladu s propisom kojim se uređuje djelovanje zaklada.

(4) Humanitarnom akcijom ne smatraju se humanitarne aktivnosti koje provode tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Humanitarne akcije razvrstavaju se prema oznakama vrste sukladno svrsi prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći iz članka 2. ovoga Zakona.

(6) Vrste i oznake vrsta humanitarne akcije pravilnikom propisuje ministar.

5. Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

Trajanje i prekid humanitarne akcije

Članak 21.

(1) Humanitarna akcija traje najduže 90 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trajanje humanitarne akcije može se produljiti na zahtjev organizatora za najduže 90 dana ako to zahtijevaju posebne okolnosti.

(3) Zahtjev za produljenje trajanja humanitarne akcije podnosi se nadležnom upravnom tijelu najkasnije 15 dana prije završetka humanitarne akcije.

(4) Trajanje humanitarne akcije može se prekinuti na zahtjev organizatora ako:

– je potreba korisnika humanitarne akcije podmirena

– je potreba korisnika humanitarne akcije prestala ili

– su nastupile okolnosti koje priječe daljnje provođenje humanitarne akcije.

Izvršnost rješenja za provedbu humanitarne akcije

Članak 22.

(1) Humanitarna akcija može se provesti nakon izvršnosti rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, humanitarna akcija se može provesti i prije donošenja rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije ako:

– prijeti opasnost za život ili zdravlje ljudi

– je zahtjev za provođenje humanitarne akcije podnesen nadležnom upravnom tijelu

– je nadležnom upravnom tijelu dostavljen dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, humanitarna akcija se može provesti i bez dokaza o otvorenom računu za humanitarnu akciju ako se radi o humanitarnoj akciji kojom se prikupljaju isključivo materijalna dobra ili financijska sredstva u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka organizator humanitarne akcije dužan je dostaviti podatak o broju računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava koji ne može biti osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.

(5) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka nadležno upravno tijelo dužno je donijeti rješenje u roku od osam dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva.

Zapreke na strani organizatora humanitarne akcije

Članak 23.

(1) Fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije ako prikuplja humanitarnu pomoć za osobne potrebe, potrebe bračnog ili izvanbračnog druga, životnog ili neformalnog životnog partnera, srodnika u ravnoj lozi i srodnika u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.

(2) Fizička osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja troškova redovnog poslovanja pravne osobe.

(3) Pravna osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovnog poslovanja, niti troškova redovnog poslovanja bilo koje druge pravne osobe.

Obveze organizatora humanitarne akcije

Članak 24.

(1) Organizator humanitarne akcije dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju, a prikupljenu humanitarnu pomoć u vidu materijalnih dobara dodijeliti korisniku u roku od osam dana od dana zaprimanja materijalnih dobara.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je financijska sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini uplatiti na račun humanitarne akcije u roku od tri dana od dana završetka aktivnosti u kojoj su sredstava prikupljana.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, organizator humanitarne akcije organizirane u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem dužan je prikupljena financijska sredstva i/ili materijalna dobra dodijeliti korisnicima u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije.

(4) Financijska sredstva prikupljena u provedenoj humanitarnoj akciji mogu se koristiti za podmirenje troškova korisnika nastalih od dana podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarne akcije.

(5) Za vrijeme trajanja humanitarne akcije, ako se za time pokaže potreba, te nakon završetka humanitarne akcije organizator humanitarne akcije dužan je podmiriti iskazane potrebe korisnika ili izvršiti plaćanje pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, organizator humanitarne akcije dužan je financijska sredstva prikupljena putem humanitarnog telefonskog broja isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili izvršiti plaćanje pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, po zaprimanju uplate operatera humanitarnog telefonskog broja.

(7) Isplate pravnoj ili fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije iz stavka 5. ovoga članka i plaćanja opravdanih troškova iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona vrše se na temelju odgovarajuće financijske i druge vjerodostojne dokumentacije vezane uz svrhu humanitarne akcije.

(8) Podmirenje iskazanih potreba korisnika u skladu sa stavkom 5. ovoga članka vrši se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika ili druge osobe koju korisnik ovlasti, a koja sadržava specifikaciju materijalnih i financijskih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije.

Obveza isticanja logotipa i QR koda

Članak 25.

Organizator humanitarne akcije prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije dužan je na odgovarajući način istaknuti logotip i QR kod humanitarne akcije.

Odgovornost organizatora humanitarne akcije i korisnika

Članak 26.

(1) Organizator humanitarne akcije odgovoran je za raspolaganje financijskim sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj humanitarnoj akciji do podmirenja iskazane potrebe korisnika ili plaćanja izvršitelju usluga iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluge za korisnika humanitarne akcije, osim odgovarajućeg financijskog dokumenta za obavljenu uslugu, pribaviti dokaz o pruženoj usluzi.

(3) Korisnik je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći i dužan je namjenski utrošiti preuzeta materijalna dobra i financijska sredstva, sukladno planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći, te o njihovu utrošku dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju organizatoru humanitarne akcije u svrhu dostave konačnog izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji.

Obveza podnošenja izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji

Članak 27.

(1) Organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti redovito izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije.

(2) Ako su nakon provedene humanitarne akcije prikupljena financija sredstva utrošena u cijelosti, a materijalna dobra dodijeljena krajnjim korisnicima i u skladu s planom korištenja prikupljene humanitarne pomoći, izvješće iz stavka 1. ovoga članka smatra se konačnim izvješćem.

(3) Ako nakon završetka humanitarne akcije na računu za humanitarnu akciju postoje financijska sredstva koja će se koristiti u duljem vremenskom razdoblju u skladu s planom korištenja prikupljene humanitarne pomoći, organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti privremeno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 90 dana od dana završetka humanitarne akcije, a nakon toga svakih 90 dana do potpunog utroška sredstava koja se nalaze na računu za humanitarnu akciju.

(4) Ako nakon završetka humanitarne akcije preostanu materijalna dobra koja će se koristiti u duljem vremenskom razdoblju u skladu s planom korištenja prikupljene humanitarne pomoći, organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti privremeno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 90 dana od dana završetka humanitarne akcije, a nakon toga svakih 90 dana do potpune podjele materijalnih dobara.

(5) Organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti konačno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od 15 dana nakon posljednje radnje povezane s provedenom humanitarnom akcijom.

(6) Sadržaj izvješća iz stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Obavijest o neutrošenim financijskim sredstvima i/ili nedodijeljenim materijalnim dobrima nakon završetka humanitarne akcije

Članak 28.

(1) Organizator humanitarne akcije dužan je na računu za humanitarnu akciju zadržati neutrošena financijska sredstva preostala na računu za humanitarnu akciju i/ili nedodijeljena materijalna dobra ako su nastupile okolnosti iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) O iznosu neutrošenih financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka i/ili nedodijeljenim materijalnim dobrima organizator humanitarne akcije dužan je obavijestiti nadležno upravno tijelo podnošenjem izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji kroz Elektroničku evidenciju.

(3) Nakon što zaprimi izvješće iz stavka 2. ovoga članka nadležno upravno tijelo će u roku od tri dana od dana podnošenja izvješća kroz Elektroničku evidenciju obavijestiti Ministarstvo o postojanju neutrošenih financijskih sredstava i/ili nedodijeljenih materijalnih dobara u provedenoj humanitarnoj akciji te zatražiti podatak o prvoj sljedećoj humanitarnoj akciji s istom oznakom vrste koja je odobrena nakon dostave izvješća.

(4) Neutrošena financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka i/ili nedodijeljena materijalna dobra organizator humanitarne akcije dužan je na temelju izvršnog rješenja iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona uplatiti na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije iste oznake vrste umanjen za iznos naknade korištenja usluga banke kod koje je otvoren račun za humanitarnu akciju i/ili dodijeliti organizatoru humanitarne akcije iste oznake vrste.

Raspolaganje neutrošenim financijskim sredstvima nakon završetka humanitarne akcije

Članak 29.

(1) Po zaprimljenoj obavijesti Ministarstva o postojanju odobrene humanitarne akcije iste oznake vrste nadležno upravno tijelo rješenjem će naložiti organizatoru humanitarne akcije da neutrošena financijska sredstva iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona uplati na račun te humanitarne akcije odnosno nedodijeljena materijalna dobra dodjeli organizatoru humanitarne akcije iste oznake vrste.

(2) Izreka rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava i:

– naziv i evidencijsku oznaku humanitarne akcije u kojoj su prikupljena financijska sredstava i/ili materijalna dobra

– iznos neutrošenih financijskih sredstava naveden u obavijesti o provedenoj humanitarnoj akciji umanjen za iznos naknade korištenja usluga banke kod koje je otvoren račun za humanitarnu akciju i/ili naziv, vrstu i vrijednost nedodijeljenih materijalnih dobara

– nalog organizatoru humanitarne akcije da iznos neutrošenih financijskih sredstava iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona uplati na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije s istom oznakom vrste u roku od pet dana od dana izvršnosti rješenja i/ili nalog za dodjelu nedodjeljenih materijalnih dobara u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja

– broj računa humanitarne akcije na koji se nalaže uplata.

(3) Izvršno rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti:

– organizatoru humanitarne akcije na čiji račun se rješenjem nalaže uplata ili dodjela materijalnih dobara

– nadležnom upravnom tijelu organizatora humanitarne akcije iz podstavka 1. ovoga stavka.

Raspolaganje neutrošenim financijskim sredstvima i nedodijeljenim materijalnim dobrima nakon isteka propisanog roka

Članak 30.

(1) Ako u roku od 90 dana od dana podnošenja izvješća u kojem su navedeni podaci o postojanju neutrošenih financijskih sredstava ne bude odobrena niti jedna humanitarna akcija iste oznake vrste, Ministarstvo može rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da ta financijska sredstva uplati na račun odobrene humanitarne akcije čija je svrha zaštita života i zdravlja ljudi.

(2) Ako u roku od 90 dana od dana podnošenja izvješća u kojem su navedeni podaci o nedodijeljenim materijalnim dobrima ne bude odobrena niti jedna humanitarna akcija iste oznake vrste, Ministarstvo može rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da nedodijeljena materijalna dobra dodijeli pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost zdravstva ili socijalne skrbi.

(3) Na izreku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 29. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Organizator humanitarne akcije dužan je o postupanju po rješenjima iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti dokaz nadležnom upravnom tijelu i Ministarstvu u roku od 15 dana od dana isplate preostalih sredstava odnosno dodjele nedodijeljenih materijalnih dobara.

(5) Ministarstvo vodi evidenciju neutrošenih sredstava i nedodijeljenih materijalnih dobara iz humanitarnih akcija.

(6) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

DIO TREĆI   NADLEŽNOST I POSTUPAK

Stvarna nadležnost

Članak 31.

O zahtjevu za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći te o zahtjevu za provođenje, produljenje trajanja ili prekid trajanja humanitarne akcije rješenjem odlučuje nadležno upravno tijelo.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 32.

(1) Zahtjev iz članka 31. ovoga Zakona podnosi se nadležnom upravnom tijelu kroz Elektroničku evidenciju.

(2) Zahtjev za provođenje humanitarne akcije podnosi se nadležnom upravnom tijelu najkasnije 15 dana prije planiranog početka humanitarne akcije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjev za provođenje humanitarne akcije može se podnijeti i u kraćem roku ako postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.

(4) Sadržaj zahtjeva iz članka 31. ovoga Zakona pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Dokumentacija uz zahtjev za provođenje humanitarne akcije

Članak 33.

(1) Uz zahtjev za provođenje humanitarne akcije stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– plan provođenja humanitarne akcije

– plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći koji uključuje i kriterije raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika

– broj računa za humanitarnu akciju, osim ako se radi o humanitarnoj akciji u kojoj se prikupljaju isključivo materijalna dobra

– podatak o broju računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava ako se financijska sredstva prikupljaju u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, a koji ne može biti osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva iz članka 20. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– plan provođenja humanitarne akcije

– plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći koji uključuje i kriterije raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika

– broj računa za humanitarnu akciju, osim ako se radi o humanitarnoj akciji u kojoj se prikupljaju isključivo materijalna dobra

– podatak o broju računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava ako se financijska sredstva prikupljaju u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, a koji ne može biti osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju

– dokaz da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi ili protiv fizičke osobe ne vodi postupak iz članka 15. stavka 1. podstavka 8. ovoga Zakona.

(3) Nadležno upravno tijelo će po službenoj dužnosti pribaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga pravne osobe po osnovi javnih davanja, dokaz da pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba nisu osuđene za kaznena djela ili prekršaje iz članka 15. stavka 1. podstavaka 4. do 7. ovoga Zakona te dokaz o upisu pravne osobe u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se humanitarnom akcijom prikupljaju isključivo materijalna dobra, organizator humanitarne akcije nije dužan otvoriti račun za humanitarnu akciju.

(5) Ako se humanitarnom akcijom prikupljaju financijska sredstva u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, organizator humanitarne akcije nije dužan otvoriti račun za humanitarnu akciju, ali je dužan dostaviti podatak o broju računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava, a koji ne može biti osobni transakcijski račun fizičke osobe odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.

(6) Ako organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev za produljenje trajanja humanitarne akcije, nije dužan dostaviti dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(7) Minimalni sadržaj plana provođenja humanitarne akcije i plana korištenja prikupljene humanitarne pomoći pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije

Članak 34.

(1) Izreka rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije obvezno sadržava i:

– naziv i trajanje humanitarne akcije

– evidencijsku oznaku i oznaku vrste humanitarne akcije

– broj računa za humanitarnu akciju odnosno broj računa na kojem će se zaprimati uplate sredstava ako se financijska sredstva prikupljaju u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem.

(2) Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije i pravo preuzimanja QR koda.

(3) Na temelju izvršnog rješenja iz stavka 2. ovoga članka organizator humanitarne akcije upisuje se u evidenciju iz članka 39. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(4) Rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave, nadležnoj policijskoj upravi ako se humanitarna akcija organizira na javnom mjestu te ministarstvu nadležnom za zdravstvo ako se humanitarna akcija organizira radi liječenja, rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, nabave medicinskih uređaja i opreme, ortopedskih i drugih pomagala.

(5) Sadržaj evidencijske oznake humanitarne akcije iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka i izgled logotipa i QR koda humanitarne akcije iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

5. Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

Žalba

Članak 35.

(1) O žalbi protiv rješenja nadležnog upravnog tijela odlučuje Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Ponovno priznavanje statusa stalnog prikupljača

Članak 36.

Neprofitna pravna osoba koja je na temelju rješenja iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona brisana iz evidencije iz članka 39. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona zahtjev za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći može podnijeti nadležnom upravnom tijelu nakon isteka roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

Ponovno odobrenje za provođenje humanitarne akcije

Članak 37.

Organizator humanitarne akcije kojemu su u provedbi nadzora izrečene mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona zahtjev za provođenje humanitarne akcije može podnijeti nadležnom upravnom tijelu nakon isteka roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja inspektora.

 

DIO ČETVRTI   HUMANITARNI TELEFONSKI BROJ

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći putem humanitarnog telefonskog broja

Članak 38.

(1) Za prikupljanje humanitarne pomoći putem humanitarnog telefonskog broja stalni prikupljač humanitarne pomoći uz zahtjev za korištenje humanitarnog telefonskog broja dužan je operateru priložiti presliku rješenja kojim mu je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći.

(2) Organizator humanitarne akcije dužan je uz zahtjev za korištenje humanitarnog telefonskog broja operateru priložiti presliku rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije.

(3) Prilikom objave humanitarnog telefonskog broja organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći dužan je na odgovarajući način istaknuti logotip i QR kod humanitarne akcije odnosno logotip i QR kod za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

(4) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći dužan je uz izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i/ili uz izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji priložiti odobrenje za korištenje humanitarnog telefonskog broja.

 

DIO PETI   EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA

Evidencije

Članak 39.

(1) Nadležno upravno tijelo u Elektroničkoj evidenciji humanitarne pomoći, za područje svoje nadležnosti, vodi evidenciju:

– neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći

– organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka redovito se ažuriraju i objavljuju na mrežnim stranicama nadležnog upravnog tijela.

(3) Podaci iz evidencija iz stavka 1. ovoga članka za područje Republike Hrvatske objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći.

(5) Sadržaj i način vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći

Odobrenje i objava izvješća

Članak 40.

(1) Nadležno upravno tijelo dužno je izvješća iz članka 17. stavka 1. podstavka 2. i članka 27. ovoga Zakona odobriti u roku od 60 dana od dana predaje izvješća kroz Elektroničku evidenciju.

(2) Nadležno upravno tijelo dužno je izvješća iz članka 17. stavka 1. podstavka 2. i članka 27. ovoga Zakona nakon odobrenja objaviti na mrežnim stranicama.

(3) Izvješća iz stavka 2. ovoga članka moraju biti dostupna na mrežnim stranicama nadležnog upravnog tijela najmanje šest mjeseci od dana objave.

 

DIO ŠESTI   ELEKTRONIČKA EVIDENCIJA

Sadržaj Elektroničke evidencije, unos i obrada podataka

Članak 41.

(1) U Elektroničkoj evidenciji evidentiraju se podaci o podnositeljima zahtjeva, organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te o korisnicima humanitarne pomoći.

(2) Podatke koji se evidentiraju u Elektroničkoj evidenciji unose podnositelji zahtjeva, organizatori prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, nadležna upravna tijela i Ministarstvo.

(3) Voditelj obrade podataka je Ministarstvo.

(4) Ministarstvo daje ovlaštenja i određuje razinu ovlasti za pristup Elektroničkoj evidenciji.

(5) Elektronička evidencija mora imati sigurnosnu kopiju.

(6) Ministarstvo je dužno u skladu sa svojim ovlastima i nadležnosti omogućiti pristup podacima iz Elektroničke evidencije svima koji opravdaju postojanje pravnog interesa.

(7) Sadržaj Elektroničke evidencije, način unosa, razmjene i pohranjivanja podataka te način njihovu pristupanju pravilnikom propisuje ministar.

2. Pravilnik o Jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji humanitarne pomoći

 

DIO SEDMI   NAGRADA ZA HUMANITARNI RAD

Dodjela nagrade

Članak 42.

(1) Nagradu za humanitarni rad za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unaprjeđenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje ministar jednom godišnje na prijedlog Odbora za dodjelu nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Odbor).

(2) Odbor čini pet članova.

(3) Članove Odbora imenuje i razrješava ministar.

(4) Mandat članova Odbora traje četiri godine.

(5) Član Odbora može biti razriješen i prije isteka mandata.

(6) Odlukom o razrješenju člana Odbora imenuje se novi član kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Odbora.

(7) Postupak za dodjelu Nagrade pokreće Ministarstvo objavom javnog poziva tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnim i profitnim pravnim osobama te fizičkim osobama za prijavu kandidata za dodjelu nagrade.

(8) Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i u novcu.

(9) Jednom godišnje može se dodijeliti jedna Nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

(10) Način raspisivanja javnog poziva, postupak predlaganja kandidata, kriterije za dodjelu Nagrada, izgled povelje i iznos sredstava iz stavka 8. ovoga članka te sastav i način rada Odbora pravilnikom propisuje ministar.

1. Pravilnik o Nagradi za humanitarni rad

 

DIO OSMI   NADZOR

POGLAVLJE I.   INSPEKCIJSKI I UPRAVNI NADZOR

ODJELJAK 1.   VRSTE NADZORA

Pojam

Članak 43.

Nadzor nad prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći obuhvaća:

1. inspekcijski nadzor i

2. upravni nadzor.

ODJELJAK 2.   INSPEKCIJSKI NADZOR

Predmet nadzora

Članak 44.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata, nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći organiziranjem humanitarnih akcija u skladu s ovim Zakonom.

(2) Inspekcijski nadzor provode inspektori, viši inspektori i viši inspektori – specijalisti Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori).

Službena iskaznica inspektora

Članak 45.

Inspektori imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti sukladno posebnim propisima.

Vrste inspekcijskog nadzora

Članak 46.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se kao redoviti, izvanredni i kontrolni.

(2) Redoviti inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom nadzora koji odlukom donosi čelnik tijela najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Izvanredni inspekcijski nadzor provodi se povodom zahtjeva nadležnog upravnog tijela, drugih državnih tijela, prigovora pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje inspekcijskog nadzora.

(4) Kontrolni inspekcijski nadzor provodi se radi kontrole izvršenja mjera naređenih rješenjem inspektora.

Samostalnost inspektora

Članak 47.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru ovlasti i dužnosti utvrđenih ovim Zakonom.

(2) Nitko ne smije, koristeći se službenim položajem ili na drugi način, inspektoru naređivati, sprječavati ga ili ometati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

(3) Ako se inspekcijski nadzor provodi na zahtjev tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, inspektor je dužan izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i ovlasti inspektora

Članak 48.

(1) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći mora inspektoru osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i staviti mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju.

(2) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo pregledati objekte i druge poslovne i stambene prostore, vjerodostojnu dokumentaciju i evidencije, robu i druge stvari zatečene kod organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, poslovne spise, saslušati korisnike, radnike i druge osobe koje zatekne, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Izuzimanje predmeta i dokumentacije

Članak 49.

Inspektor tijekom inspekcijskog nadzora zbog mogućeg prikrivanja dokaza ima pravo privremeno izuzeti predmete i izvornu dokumentaciju, uz potvrdu.

Tajnost podataka

Članak 50.

(1) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor je dužan postupati tako da ne ugrozi čuvanje tajne propisane zakonom ili drugim propisom.

(2) Odgovorne osobe dužne su upoznati inspektora s podacima koji se sukladno njihovim općim aktima smatraju tajnom.

(3) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom, kao i identitet podnositelja podneska povodom kojeg je proveden inspekcijski nadzor, ako on to zatraži.

(4) Dokumentaciju i podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka inspektor može dati samo sudovima, pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev, u postupcima iz njihove nadležnosti.

Dužnosti inspektora

Članak 51.

(1) U obavljanju inspekcijskih poslova inspektor je dužan:

1. zabraniti provođenje pojedinih mjera i radnji koje su protivne ovom Zakonu ili drugom propisu

2. zabraniti prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te korištenje logotipa i QR koda organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ako:

a) više ne ispunjava propisane uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona

b) ne postupi po prethodnom rješenju inspektora kojim se naređuju mjere

c) je iz prikupljenih financijskih sredstava podmirio troškove prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u visini iznad iznosa propisanog člankom 12. stavak 2. ovoga Zakona i

d) načinom pružanja humanitarne pomoći ili provedbom humanitarne akcije ugrožava zdravlje i sigurnost korisnika

3. zabraniti provođenje humanitarne akcije pravnim i fizičkim osobama ako se provodi bez rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, osim u slučaju iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona

4. zabraniti provođenje humanitarne akcije te korištenje logotipa i QR koda humanitarne akcije neprofitnim i profitnim pravnim osobama i fizičkim osobama te poduzeti radnje u skladu s posebnim propisima ako tijekom provedbe humanitarne akcije istaknu logotip i QR kod humanitarne akcije za koju se utvrdi da nije dodijeljen u skladu s ovim Zakonom

5. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku te poduzeti druge mjere za koje je ovlašten ovim Zakonom

6. narediti provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti odgovorne osobe u pravnoj osobi organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

7. narediti provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti fizičke osobe u organiziranju humanitarne akcije

8. narediti i druge mjere te poduzimati radnje u skladu s ovim Zakonom.

(2) O zabranama, izrečenim mjerama te pokrenutim postupcima iz stavka 1. ovoga članka inspektor je dužan obavijestiti nadležno upravno tijelo koje je donijelo rješenje kojim je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći odnosno rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije.

(3) Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći dužan je postupiti po izrečenim mjerama inspektora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ne postupi po rješenju inspektora u roku koji je određen rješenjem, rješenje će se izvršiti primjenom mjerodavnih odredbi o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom prema propisu kojim se uređuje opći upravni postupak.

(5) Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti odnosno povredu propisa, a nije ovlašten izravno postupati, dužan je izvijestiti nadležno tijelo o uočenim nepravilnostima odnosno povredama propisa te tražiti pokretanje postupka i poduzimanje propisanih mjera.

Usmeno upozorenje

Članak 52.

(1) Ako inspektor utvrdi da se u radu javljaju manje nepravilnosti koje ne utječu bitno na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno provedbu humanitarne akcije, usmeno će upozoriti organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na nepravilnosti i na njihove posljedice te odrediti rok za njihovo uklanjanje, a sadržaj usmenog upozorenja i rok za otklanjanje nepravilnosti navesti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

(2) Ako nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne budu otklonjene u ostavljenom roku, inspektor će rješenjem narediti mjere u skladu s ovim Zakonom.

Zapisnik

Članak 53.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika inspektor uručuje organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći nad čijim se radom provodi inspekcijski nadzor.

Upravni spor

Članak 54.

Protiv rješenja koje donosi inspektor žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Optužni prijedlog, prekršajni nalog, kaznena prijava

Članak 55.

(1) Ako u obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor posumnja da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten dužan je, s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera, podnijeti optužni prijedlog ili, ako za to postoje uvjeti propisani općim zakonom o prekršajima, izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti kaznenu prijavu.

(2) Tijelo kojem je podnesen optužni prijedlog odnosno kaznena prijava iz stavka 1. ovoga članka dužno je o ishodu postupka obavijestiti podnositelja i Ministarstvo.

Očevidnik

Članak 56.

O obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama inspektor vodi očevidnik sukladno posebnom propisu.

ODJELJAK 3.   UPRAVNI NADZOR

Predmet nadzora

Članak 57.

(1) Upravni nadzor provodi Ministarstvo.

(2) U provedbi upravnog nadzora Ministarstvo nadzire:

1. zakonitost općih akata

2. zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i drugim strankama

3. osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.

Vrste upravnog nadzora

Članak 58.

(1) Upravni nadzor provodi se kao redoviti, izvanredni i kontrolni.

(2) Redoviti upravni nadzor provodi se u skladu s odlukom o godišnjem planu nadzora koju donosi ministar najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Izvanredni upravni nadzor provodi se povodom prijedloga drugih državnih tijela, predstavki, pritužbi i drugih podnesaka pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje upravnog nadzora.

(4) Kontrolni upravni nadzor provodi se radi kontrole postupanja po izvješću iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ako se upravni nadzor provodi po prijedlogu drugih državnih tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, Ministarstvo je dužno izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Zapisnik i izvješće o upravnom nadzoru

Članak 59.

(1) O provedenom upravnom nadzoru sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje koje su radnje provedene tijekom provođenja upravnog nadzora.

(2) O obavljenom upravnom nadzoru sastavlja se izvješće koje sadrži prikaz utvrđenog stanja i mjere koje u određenom roku nadzirano tijelo treba poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

(3) Izvješće o obavljenom upravnom nadzoru dostavlja se nadziranom tijelu najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora.

Ovlasti Ministarstva u upravnom nadzoru

Članak 60.

(1) U obavljanju upravnog nadzora nadziranom tijelu mogu se davati opće i pojedinačne upute.

(2) U provedbi upravnog nadzora mogu se privremeno izuzeti predmeti i izvorna dokumentacija što se utvrđuje zapisnikom.

(3) Ako se u provedbi upravnog nadzora utvrdi nezakonitost ili nepravilnost u sadržaju ili postupku donošenja općih akata, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju prema organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili drugim stranama ili nedostatna osposobljenost službenih osoba, Ministarstvo može:

1. zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za obavljanje poslova i provedbu postupaka vezanih za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

2. raspraviti određeno stanje i uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđene nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog obavljanja poslova koji su predmet nadzora te uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti tog općeg akta Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

(4) Ako nadzirano tijelo u ostavljenom roku ne postupi po uputi iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, Ministarstvo može:

1. obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora

2. predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenih osoba

3. neposredno obaviti poslove koji su predmet nadzora.

POGLAVLJE II.   NENAMJENSKI UTROŠENA FINANCIJSKA SREDSTVA

Rješenje inspektora

Članak 61.

(1) Nadležni inspektor rješenjem utvrđuje iznos financijskih sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji koja su utrošena nenamjenski.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnom upravnom tijelu koji će rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka rješenja, iznos financijskih sredstava za koja je utvrđeno da su nenamjenski utrošena uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana sredstva.

(3) Izreka rješenja iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži i:

– nalog organizatoru humanitarne akcije da iznos financijskih sredstava uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana sredstva

– obvezu organizatora humanitarne akcije da pri uplati financijskih sredstava naznači evidencijsku oznaku humanitarne akcije u kojoj su sredstva prikupljena te poziv na broj koji odlukom određuje ministar i

– osobni identifikacijski broj organizatora humanitarne akcije.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka ovršna je isprava te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Izvršnošću rješenja iz stavka 2. ovoga članka Republika Hrvatska stupa u pravni položaj vlasnika iznosa nenamjenski utrošenih financijskih sredstava, a radi zaštite interesa građana Republike Hrvatske u postupcima koji se u vezi s povratom tih sredstava pokreću i vode pred nadležnim tijelima.

(6) Ministarstvo prati uplate iz stavka 2. ovoga članka te daje nalog za prijenos uplaćenih financijskih sredstava na račun prve sljedeće humanitarne akcije odobrene s istom oznakom vrste pod kojom je odobrena humanitarna akcija u kojoj su prikupljena sredstva iz stavka 1. ovoga članka.

Privremeno deponirana sredstva

Članak 62.

(1) U postupcima radi povrata nenamjenski utrošenih financijskih sredstava Republiku Hrvatsku zastupa nadležno državno odvjetništvo.

(2) Ako organizator humanitarne akcije ne ispuni obvezu prema rješenju iz članka 61. stavka 2. ovoga Zakona, nadležno upravno tijelo dostavit će rješenje s potvrdom o izvršnosti nadležnom državnom odvjetništvu radi pokretanja ovrhe.

(3) Ovršni prijedlog odnosno drugi zahtjev za naplatu u ovršnom postupku koji se odnose na povrat nenamjenski utrošenih financijskih sredstava sadrži prijedlog da se sredstva ostvarena u ovršnom postupku isplaćuju na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao privremeno deponirana financijska sredstva, pri čemu se obvezno naznačuje evidencijska oznaka humanitarne akcije u kojoj su sredstva prikupljena te poziv na broj koji odlukom određuje ministar.

(4) Ministarstvo prati uplate povodom prijedloga iz stavka 3. ovoga članka te daje nalog za prijenos uplaćenih sredstava na račun prve sljedeće humanitarne akcije odobrene s istom oznakom vrste pod kojom je odobrena humanitarna akcija u kojoj su prikupljena financijska sredstva za koja je utvrđeno da su nenamjenski utrošena.

 

DIO DEVETI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Organizacija i provođenje humanitarne akcije bez izvršnog rješenja

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj stalni prikupljač humanitarne pomoći ako organizira i provede humanitarnu akciju bez izvršnog rješenja nadležnog upravnog tijela (članak 22. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj neprofitna pravna osoba te profitna pravna osoba ako organizira i provede humanitarnu akciju bez izvršnog rješenja nadležnog upravnog tijela (članak 22. stavak 1.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako organizira i provede humanitarnu akciju bez izvršnog rješenja nadležnog upravnog tijela (članak 22. stavak 1.)

Nezakonito raspolaganje neutrošenim sredstvima iz humanitarne akcije

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako:

– ne zadrži neutrošena sredstva na računu za humanitarnu akciju i/ili ne zadrži nedodijeljena materijalna dobra (članak 28. stavak 1.)

– o iznosu neutrošenih sredstava i/ili nedodijeljenih materijalnih dobara ne obavijesti nadležno upravno tijelo (članak 28. stavak 2.)

– po izvršnom rješenju nadležnog upravnog tijela neutrošena financijska sredstva ne uplati na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije iste oznake vrste i/ili ne dodijeli nedodijeljena materijalna dobra organizatoru humanitarne akcije iste oznake vrste (članak 28. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

Nezakonito raspolaganje prikupljenim sredstvima

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije organizirane u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem ako u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije ne dodjeli korisnicima prikupljena financijska sredstava i/ili materijalna dobra (članak 24. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako iz prikupljenih financijskih sredstva ne podmiri iskazane potrebe korisnika ili ne izvrši plaćanje pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja neposredno korisniku humanitarne akcije pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije (članak 24. stavak 5.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

Ometanje inspektora u radu

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ako inspektoru ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju (članak 48. stavak 1.)

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Nezakonito postupanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj:

– stalni prikupljač humanitarne pomoći ako prilikom prikupljanja humanitarne pomoći ne istakne logotip i QR kod za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i/ili logotip i QR kod provođenja ili oglašavanja humanitarne akcije (članak 17. stavak 3. i članak 25.)

– stalni prikupljač humanitarne pomoći ako ne vodi propisanu evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći (članak 39. stavak 4.)

– stalni prikupljač humanitarne pomoći ako u propisanom roku ne dostavi izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (članak 17. stavak 1. podstavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba stalnog prikupljača humanitarne pomoći.

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj organizator humanitarne akcije ako u propisanom roku ne dostavi izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji (članak 27.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije.

 

DIO DESETI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Članovi Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad koji su imenovani na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.) nastavljaju raditi do isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 70.

(1) Neprofitne pravne osobe iz članka 14. ovoga Zakona kojima je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.) dužne su uskladiti svoj status s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neprofitne pravne osobe iz članka 14. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona registrirane za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i kojima je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.) nisu dužne ispuniti uvjet iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona ako su uredno ispunile obveze iz članka 16. stavka 1., članka 25. i članka 48. stavaka 1. i 2. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.) u razdoblju od dvije godine prije podnošenja Zahtjeva za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći na temelju ovoga Zakona.

(3) Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.).

Članak 71.

(1) Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 15. stavka 5., članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 4., članka 20. stavka 6., članka 27. stavka 6., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 7., članka 34. stavka 5., članka 39. stavka 5., članka 41. stavka 7. i članka 42. stavka 10. ovoga Zakona.

(2) Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku iz članka 61. stavka 3. podstavka 2. ovoga Zakona.

Članak 72.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 71. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (»Narodne novine«, br. 120/15.)

– Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 120/15.)

– Pravilnik o državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine«, br. 120/15.)

– Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (»Narodne novine«, br. 120/15. i 16/20.)

– Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 16/20.)

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (»Narodne novine«, br. 16/20.).

 

Članak 73.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.).

Članak 74.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

 

 

Copyright © Ante Borić