Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak primopredaje državne vlasti te izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuju se ograničenja ovlasti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) od dana raspisivanja parlamentarnih izbora do stupanja na dužnost Vlade nakon provedenih parlamentarnih izbora, te ovlasti izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba do stupanja na dužnost općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba nakon provedenih izbora, status određenih državnih dužnosnika i drugih imenovanih osoba, te se propisuju obveze, rokovi i postupanja vezano uz postupak primopredaje vlasti.

 

1. Primopredaja državne vlasti

Članak 2.

Postupak primopredaje vlasti provodi se nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora po provedbi parlamentarnih izbora, kao i po sastavljanju i stupanju Vlade na dužnost, kao posljedica uživanja povjerenja većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

U postupku primopredaje vlasti, Vlada kojoj prestaje mandat, dužna je izvijestiti Vladu koja stupa na dužnost, o stanju i problemima u obavljanju poslova iz ovlasti Vlade, a svaki član Vlade kojoj prestaje mandat, detaljno izvijestiti o stanju i problemima u područjima iz djelokruga tijela kojim su upravljali.

Članak 3.

Vlada kojoj prestaje mandat, dužna je, osim izvješća iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, Vladi koja stupa na dužnost podnijeti posebno izvješće o preuzetim, a nepodmirenim obvezama, do dana primopredaje vlasti.

Članak 4.

Od dana raspisivanja izbora Vlada ne smije donositi odluke o imenovanjima na dužnosti.

Iznimno, Vlada može, u slučajevima kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada tijela državne uprave ili drugih državnih tijela, imenovati vršitelja dužnosti.

Članak 5.

Od dana raspisivanja izbora Vlada ne smije zaključivati ugovore značajnije vrijednosti, osim ukoliko bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ukoliko je zaključivanje ugovora nužno radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske, a za poslove za koje se pretpostavlja da će biti okončani do stupanja na dužnost Vlade, nakon provedenih parlamentarnih izbora.

Ugovor zaključen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka je ništav.

Članak 6.

Danom stupanja na dužnost Vlade, na raspolaganje Vladi stavljaju se mandati za obavljanje dužnosti sljedećih državnih dužnosnika: tajnika Vlade, državnih tajnika,  ravnatelja državnih upravnih organizacija, glavnoga državnog rizničara, ravnatelja agencija Vlade i ravnatelja zavoda koje imenuje Vlada.

Vlada će u roku od 60 dana od stupanja na dužnost, donijeti odluku o razrješenju, odnosno o ponovnom imenovanju na dužnost dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka.

Zatečeni dužnosnici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati dužnost do donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

Državni dužnosnici koji su članovi skupština trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, za koja je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnoga državnog interesa, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo.

Članovi nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, a koje po prethodno provedenom javnom natječaju na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje glavna skupština, odnosno skupština društva, stavljaju članstvo u nadzornom, odnosno upravnom odboru trgovačkog društva, na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Osobe koje obnašaju dužnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su staviti članstvo na raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja Vlade na dužnost.

Vlada će o članstvu stavljenom na raspolaganje odlučiti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

Prestao važiti.

Članak 9.

Prestao važiti.

Članak 10.

Prestao važiti.

 

2. Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 10.a

Postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se nakon provedenih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i po njihovom stupanju na dužnost.

U postupku primopredaje izvršnih ovlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poglavarstvo) kojima prestaje mandat dužni su općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba koji stupaju na dužnost, podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba najmanje sadržati informacije o:

– planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,

– o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te

– o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.b

Od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo kojima prestaje mandat ne smiju donositi odluke o imenovanjima iz svoje nadležnosti.

Iznimno, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo mogu, u slučajevima kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenovati vršitelja dužnosti.

Članak 10.c

Od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo kojima prestaje mandat ne smiju zaključivati ugovore značajnije vrijednosti, odnosno ugovore čija je pojedinačna vrijed nost veća od 0,5% proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, s time da ukupna vrijednost svih tih ugovora ne smije prelaziti iznos od 1/12 proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ukoliko bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ukoliko je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova za koje se pretpostavlja da će biti okončani do stupanja na dužnost novoizabranoga općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Ugovor zaključen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka je ništav.

Članak 10.d

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici, koji su članovi skupština trgovačkih društava, predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava za koja je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrdilo da su od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo.

Osobe koje obnašaju dužnost iz stavka 1. ovoga članka dužne su staviti članstvo na raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

 

3. Zabrana kadrovskih promjena


Članak 10.e

U postupku primopredaje državne vlasti i izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zabranjene su kadrovske promjene osim na dužnostima za koje se prema odred bama ovoga Zakona podnosi mandat na raspolaganje.

Osobe koje imaju status službenika, a postavljaju se na radno mjesto na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost Vlade odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Imenovani službenici iz stavka 2. ovoga članka mogu se razriješiti samo iz razloga, na način i u postupku sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuju službenički odnosi.

Odluke o kadrovskim promjenama suprotne odredbama ovoga Zakona su ništave.

KAZNENE ODREDBE

Članak 10.f

Novčanom kaznom do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba, koji u postupku primopredaje izvršnih ovlasti kada im prestaje mandat ne podnesu pisano izvješće sukladno odredbi članka 10.a stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 010-01/04-01/02
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE IZ NN 17/07

Članak 5.

Osobe koje su na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora, nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, zatečene na obavljanju dužnosti zamjenika tajnika Vlade, tajnika ministarstva, pomoćnika ministra i predstojnika ureda Vlade stavljaju mandat za obavljanje dužnosti na raspolaganje Vladi.
Osobe zatečene na obavljanju dužnosti iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati svoje dužnosti dok se na temelju natječaja ne imenuju službenici na radna mjesta zamjenika tajnika Vlade, tajnika ministarstva, ravnatelja (direktora) u ministarstvu i predstojnika ureda Vlade.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika NN 22/13

 

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 8., 9. i 10. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/04., 17/07. i 91/10.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


 

Copyright © Ante Borić