Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske

pročišćeni tekst zakona

NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14

na snazi od  08.11.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Opće odredbe

Članak 1.

Predsjednika Republike Hrvatske biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina (u daljnjem tekstu: birači), na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od 5 godina.

Članak 2.

Za predsjednika Republike Hrvatske mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

Članak 3.

Izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata.

U slučaju prestanka mandata predsjednika Republike Hrvatske prema članku 97. stavka 1. Ustava, izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kad je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost.

10. Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Članak 4.

Dan izbora za predsjednika Republike Hrvatske određuje se odlukom o raspisivanju izbora. Od dana raspisivanja pa do dana izbora predsjednika Republike Hrvatske mora proteći najmanje 30 dana.

Članak 5.

U izborima za predsjednika Republike Hrvatske biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske osigurava se ostvarivanje biračkog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima republike Hrvatske

Članak 6.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne smije biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

 Kandidiranja

Članak 7.

Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednoga kandidata.

Političke stranke predlažu kandidate za predsjednika Republike Hrvatske na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Članak 8.

Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske su svi koji su predloženi od jedne ili više političkih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima, najmanje 10.000 birača, ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10.000 njihovih potpisa.

Članak 9.

Potpisi birača u postupku kandidiranja za izbor predsjednika Republike prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata, a isti podaci unose se i za svakoga potpisanog predlagača.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Republike.

Članak 10.

Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske oblikovani u skladu s uvjetima i na način utvrđeni u člancima 7., 8. i 9. ovoga zakona moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Uz prijedlog kandidata iz prethodnog stavka prilaže se po sudu ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature.

Politička stranka uz prijedlog kandidata za predsjednika Republike prilaže i ovjereno očitovanje potpisano od osobe koja prema stranačkom statutu zastupa stranku kojom se potvrđuje da je stranka predložila kandidata u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 7. stavku 3. ovoga zakona.

Članak 11.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će u roku od 48 sati od isteka roka iz članka 10. stavka 1. ovoga zakona objaviti listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, u roku iz prethodnog stavka, listu kandidata za predsjednika Republike dostaviti diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine javne objave.

Članak 12.

Na listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske kandidati se unose prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo ime i prezime i matični broj obvezno se navodi naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije, koja je, odnosno koje su, kandidata predložile. Ako je kandidat predložen od birača, obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi "nezavisni kandidat".

Članak 13. (NN 128/14)

Izborna promidžba počinje danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa.

Članak 14. (NN 128/14)

Hrvatska televizija i Hrvatski radio dužni su pratiti izbornu promidžbu za predsjednika Republike Hrvatske te su u razdoblju izborne promidžbe svim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske dužni omogućiti iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa. Nakladnici ostalih medija samostalno odlučuju hoće li i u kojoj mjeri pratiti izbornu promidžbu za predsjednika Republike Hrvatske.

Nakladnici svih medija dužni su u praćenju izborne promidžbe i predstavljanju izbornih aktivnosti kandidata za predsjednika Republike Hrvatske jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskoga kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima vodeći se pri tome interesima javnosti.

Na praćenje izborne promidžbe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja donosi Hrvatski sabor o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

Članak 15. (NN 128/14)

Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora, zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Članak 16.

Prestao vrijedit.

Izbori

Članak 17.

Predsjednik Republike Hrvatske, bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, bira se većinom glasova svih birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana.

Ako je na izborima sudjelovalo više kandidata, pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. Ako koji od kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je slijedeći po broju dobivenih glasova.

U slučaju da zbog odustajanja kandidata koji prema odredbama prethodnog stavka imaju pravo sudjelovati na ponovljenom izboru ostane samo jedan kandidat obavit će se izbor.

Na ponovljenom izboru izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja.

Članak 18.

Ako neki od kandidata za predsjednika Republike umre u vremenu od dana objave liste kandidata pa do 48 sati prije dana izbora, politička stranka odnosno stranke mogu umjesto njega predložiti novog kandidata. U tom slučaju ne traže se uvjeti broja potpisa birača iz članka 8. ovoga zakona.

Ako jedan od kandidata, koji ima pravo sudjelovati na ponovljenom izboru. umre u vremenu od dana prvog glasovanja na kojem ni jedan od kandidata nije dobio većinu iz članka 17. stavka 1. ovoga zakona pa do dana ponovljenih izbora, ponavlja se cijeli izborni postupak.

Članak 19.

U slučaju da se prema odredbama članka 17. ovoga zakona ponavljaju izbori za predsjednika Republike Hrvatske, u vremenu od dana prvog glasovanja pa do 24 sata prije dana ponovljenih izbora, kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju sva prava na iznošenje izbornih programa i izbornu promidžbu koji su utvrđeni u članku 13. i 14. ovoga zakona.

Tijela za provođenje izbora

Članak 20.

Tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori.

Član izbornog povjerenstva i biračkog odbora kao i zamjenik člana ovih tijela može biti samo osoba koja ima biračko pravo.

Članovi izbornih povjerenstava i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici, a ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Članak 21.

Stavak 1.prestao važiti.

Općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba čine predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika.

Članak 22.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske:

1. brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora predsjednika Republike Hrvatske;

2. imenuje članove općinskih izbornih povjerenstava, gradskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba i daje obvezatne upute za rad općinskih izbornih povjerenstava, gradskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba i biračkih odbora;

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora;

4. nadzire rad općinskih izbornih povjerenstava, gradskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba;

5. na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;

6. nadzire pravilnost izborne promidžbe u skladu s ovim zakonom;

7. objavljuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske;

8. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. Obvezatne upute za rad općinskih izbornih povjerenstava, gradskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba i biračkih odbora, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

2. Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

3. Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja

4. Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

5. Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka

6. Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

7. Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

8. Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača

9. Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta

Članak 23.

Općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba:

1. brine se za zakonito provođenje izbora na biračkim mjestima na svom području;

2. određuje biračka mjesta;

3. imenuje biračke odbore;

4. prema obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području;

5. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području općine i dostavlja ih Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi;

6. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom.

Članak 24.

Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor imenuje se za svako mjesto na kojem se glasuje Birački odbor čine predsjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima odbora određuju se zamjenici.

Općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Registrirane političke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske, mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske svojim obvezatnim uputama utvrdit će prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja rada tijela za provođenje izbora

Provođenje izbora

Članak 25.

Glasovanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske obavlja se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u skladu sa člankom 5. ovoga zakona, na biračkim mjestima u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Najkasnije pet dana prije dana izbora, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a općinske izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.

Članak 26.

Biračka mjesta određuju se s obzirom na broj birača, odnosno prostornu udaljenost, i to tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez poteškoća može glasovati u vremenu koje je određeno za glasovanje. Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija.

Prostorija određena za glasovanje uredit će se tako da se osigura tajnost glasovanja.

Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja

Članak 27.

Glasovanje se obavlja osobno.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićem.

Članak 28.

Glasački listić sadrži:

1. ime i prezime kandidata;

2. puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od hrvatskih državljana uz njegovo ime i prezime navodi se naznaka "nezavisni kandidat".

Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. Ispred imena i prezimena svakog kandidata stavlja se redni broj.

Na ponovljenom izboru za predsjednika Republike kandidati se na glasački listić unose tako da je prvi po redu kandidat koji je dobio na prvom glasovanju više glasova.

Članak 29.

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje.

Važećim se smatra i onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg kandidata je birač glasovao.

Članak 30.

Nepopunjeni glasački listić, kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao, smatra se nevažećim.

Nevažećim se smatra i glasački listić na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata.

Članak 31.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U 19 sati zatvara se biralište. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju.

Biralište na kojem su glasovali svi upisani birači zatvara se i prije isteka roka iz prethodnog stavka .

Članak 32.

Za čitavo vrijeme glasovanja na biralištu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Predsjednik biračkog odbora brine se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja. U slučaju potrebe predsjednik će zatražiti pomoć policije koja će, kad dođe na biralište, postupati po njegovim uputama, a u okviru zakonskih ovlasti.

Nitko ne smije doći na biralište naoružan, osim u slučaju predviđenom u stavku 2. ovoga članka.

Članak 33.

Predsjednik biračkog odbora,   ili od njega ovlašten član biračkog odbora, provjerava u biračkom popisu da li je upisan birač koji je pristupio glasovanju.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na način predviđen ovim zakonom može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za koga birač glasuje.

Ako birač nije upisan u birački popis, predsjednik mu neće dozvoliti da glasuje osim ako birač potvrdom nadležnog tijela dokaže da ima biračko pravo.

Kad birač, koji nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu, obavijesti o tome birački odbor, odbor će mu omogućiti glasovanje.

Glasovanje na način utvrđen u stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka poimenično će se unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Članak 34.

Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar uprave na prijedlog ministra obrane.

Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva.

Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa.

Članak 35.

Po završenom glasovanju birački odbor će ponajprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema popisu birača veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja. Rezultat glasovanja na tom biračkom mjestu se utvrđuje nakon ponovljenog glasovanja u roku od 24 sata.

Članak 36.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, koliko je birača glasovalo po popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, a koliko na temelju članka 33. stavka 3. ovoga zakona, i koliko ukupno, koliko je glasova dobio svaki od kandidata i koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 37.

Zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom birački odbor dostavlja općinskom izbornom povjerenstvu, gradskom izbornom povjerenstvu i Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.

Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja spise iz prethodnog stavka neposredno Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.

Članak 38.

Općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. Općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji joj ova odredi.

Članak 39.

O svom radu općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

1. broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača;

2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim;

3. ime i prezime svakog kandidata s naznakom koliko je pojedini kandidat dobio glasova na području općine.

Svaki član izbornog povjerenstva izborne jedinice može staviti i primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi općinskog izbornog povjerenstva, gradskog izbornog povjerenstva i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba.

Članak 40.

Rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 41.

Kad Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrdi rezultate izbora za predsjednika Hrvatske objavit će odmah: 1. broj birača upisanih u popise birača, broj birača koji su glasovali, koliko je glasova dobio pojedini kandidat i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića: 2. ime i prezime kandidata koji je izabran.

Ako niti jedan od kandidata za predsjednika Republike Hrvatske nije dobio većinu koja se traži za izbor, prema članku 17. stavku 1. ovoga zakona. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavit će ime i prezime dva kandidata koji su dobili najviše glasova i koji imaju pravo sudjelovanja na ponovljenom izboru, u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

 Troškovi za provođenje izbora

Članak 42.

Sredstva za pokriće troškova za provođenje izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sredstvima iz prethodnog stavka raspolaže Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske određuje način korištenja sredstava za provođenje izbora i provodi nadzor nad njihovom uporabom.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dodjeljuje odgovarajuća sredstva općinskim izbornim povjerenstvima, gradskim izbornim povjerenstvima i Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba.

Zaštita izbornog prava

Članak 43.

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske i rješava izborne sporove u skladu s odredbama ovoga zakona.

Članak 44.

Ukoliko je kandidata za predsjednika Republike predložilo više političkih stranaka, odnosno više birača, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka, odnosno bilo koji od birača koji je bio predlagač kandidature.

Članak 45.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor odnosno od dana kada mu je dostavljen izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 46.

Ako Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske rješavajući o prigovoru iz članka 45. ovoga zakona utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske poništit će izbor za predsjednika Republike Hrvatske i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.

Članak 47.

Protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelji prigovora, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Smatrat će se da je žalba predana u roku ako je predana Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske prije nego što protekne rok iz stavka 2. ovoga članka.

Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 48.

Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava, ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim zakonom.

 Stupanje na dužnost i polaganje prisege

Članak 49.

Izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost posljednjeg dana mandata predsjednika kojem ističe mandat.

U slučaju izbora predsjednika Republike Hrvatske prema članku 97. Ustava Republike Hrvatske izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost na dan objave rezultata izbora.

Svečana prisega koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezujući se na vjernost Ustavu, polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, glasi:

Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.

Kao hrvatski državni poglavar:

– držat ću se Ustava i zakona,

– brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,

– bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,

– čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.

Tako mi Bog pomogao.

1. Odluka o polaganju svečane zakletve Predsjednika Republike Hrvatske

Završna odredba

Članak 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić