Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

NN 10/99, 25/00, 01/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 08/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14, 147/14, 120/16, 16/19, 71/23, 35/24  

na snazi od 01.04.2024.

 

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. (NN 147/14, 71/23)

Ovim se Zakonom uređuju plaće i druga materijalna prava predsjednika i sudaca svih sudova te državnih odvjetnika i njihovih zamjenika (u daljnjem tekstu: pravosudni dužnosnici).

Pravosudni dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

1. u sudovima:

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga kaznenog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga kaznenog suda Republike Hrvatske,

– predsjednici županijskih sudova,

– suci županijskih sudova,

– predsjednici općinskih sudova,

– suci općinskih sudova,

– predsjednici upravnih sudova,

– suci upravnih sudova,

– predsjednici trgovačkih sudova,

– suci trgovačkih sudova.

2. u državnim odvjetništvima:

– Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– zamjenici Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– županijski državni odvjetnici,

– zamjenici županijskih državnih odvjetnika,

– općinski državni odvjetnici,

– zamjenici općinskih državnih odvjetnika.

Članak 2. (NN 147/14)

Na pravosudne dužnosnike glede poslova koje pored pravosudne dužnosti smiju obavljati na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 20. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98. i 135/98.).

 

2. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA PRAVOSUDNE DUŽNOSTI

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja pravosudne dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na dodatak na plaću,

3. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova,

4. naknada za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka i

5. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.                                          

Visinu naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske

Članak 4. (NN 147/14, 16/19, 71/23, 35/24)

Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom za određenog dužnosnika.

Osnovica za izračun plaće pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 787,75 eura bruto.

Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika su:

1.a) predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 7,86

2.a) Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske 7,86

3.a) ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 7,14

4. a) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 6,42

b) predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 6,42

c) predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 6,42

d) predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 6,42

e) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,42

f) zamjenici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske 6,42

5. a) suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 5,70

b) suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 5,70

c) suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 5,70

d) suci Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 5,70

e) zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70

6. a) predsjednici županijskih sudova određenih za postupanje u predmetima kaznenih djela određenih zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,80

b) predsjednici županijskih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,73

c) predsjednici županijskih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,65

d) predsjednici županijskih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,58

e) predsjednici županijskih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,43

f) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju više od 100 zamjenika 5,73

g) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju 51 – 100 zamjenika 5,65

h) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju 21 – 50 zamjenika 5,58

i) županijski državni odvjetnici u županijskim državnim odvjetništvima koja imaju manje od 21 zamjenika 5,43

7. a) suci županijskih sudova iz točke 6. a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70

b) suci županijskih sudova 5,00

c) zamjenici županijskih državnih odvjetnika 5,00

d) predsjednici općinskih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

e) predsjednici općinskih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

f) predsjednici općinskih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

g) predsjednici općinskih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

h) predsjednici upravnih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

i) predsjednici upravnih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

j) predsjednici upravnih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

k) predsjednici upravnih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

l) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju više od 100 sudaca 5,58

m) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju 51 – 100 sudaca 5,43

n) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju 21 – 50 sudaca 5,29

o) predsjednici trgovačkih sudova koji imaju manje od 21 suca 5,00

p) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju više od 100 zamjenika 5,58

r) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju 51 – 100 zamjenika 5,43

s) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju 21 – 50 zamjenika 5,29

t) općinski državni odvjetnici u općinskim državnim odvjetništvima koja imaju manje od 21 zamjenika 5,00

8. a) suci općinskih sudova 4,21

b) suci upravnih sudova 4,21

c) suci trgovačkih sudova 4,21

d) zamjenici općinskih državnih odvjetnika 4,21.

Članak 5. (NN 120/16)

Brisan.

Članak 6.

Plaća dužnosnika utvrđena u članku 4. ovoga Zakona uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a najviše za 20%.

Članak 7.

U slučaju da se u pojedinom sudu ili državnom odvjetništvu ni nakon oglasa o slobodnim mjestima sudaca, odnosno državnih odvjetnika i njihovih zamjenika ne popuni dovoljan broj, što dovodi u pitanje redovito obavljanje poslova, ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti da se u takvim sudovima ili državnim odvjetništvima plaća suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, poveća do 50% ovisno o broju nepopunjenih mjesta dužnosnika pod uvjetom da se na taj način osigura redovito obavljanje poslova suda, odnosno državnog odvjetništva.

Na plaću uvećanu do 50% imaju pravo i suci, državni odvjetnici i njihovi zamjenici koji su upućeni na rad u sudove ili državna odvjetništva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8. (NN 147/14, 71/23, 35/24)

Pravosudnim dužnosnicima pripadaju i sljedeća prava na:

1. naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana kada pravosudni dužnosnik to pravo ostvaruje sukladno posebnom zakonu

2. naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti

3. naknadu troškova prijevoza na posao i s posla

4. godišnju nagradu za uskrsne i božićne blagdane

5. dar za dijete do navršenih 15 godina života

6. regres za korištenje godišnjeg odmora

7. sistematski pregled.

Naknada za odvojeni život od obitelji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaje se pravosudnom dužnosniku u iznosu od 132,72 eura mjesečno odnosno 66,36 eura mjesečno kada je pravosudnom dužnosniku osiguran smještaj na teret državnog proračuna. Troškovi putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaju se pravosudnom dužnosniku u visini cijene putne karte za prijevoz najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prijevoza.

Pravo na naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti pravosudnog dužnosnika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća dnevnicu, prijevozne troškove i troškove noćenja, a pravosudni dužnosnik ostvaruje ih kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

Pravosudni dužnosnik prava iz stavka 1. točaka 3. do 7. ovoga članka ostvaruje kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

Članak 9. (NN 147/14, 71/23)

Rješenja o utvrđivanju prava iz članka 4. i 8. ovoga Zakona donosi čelnik pravosudnog tijela.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 10.

Dužnosnik ima pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti i visini osiguranja donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 75/95., 106/96. i 111/96.).

Članak 11.a

Odredbe članka 5. i 7. ovoga Zakona neće se primjenjivati u 2004. godini

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1999.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 59/01

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/00 i 30/01), osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određena u članku 4. stavku 3. uma­njuje se za 7% od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/11

Članak 2.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09. i 155/09.) neće se primjenjivati u 2011. godini.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 12/12

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11. i 154/11.) odredbe članka 5. neće se primjenjivati u 2012. godini.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 143/12

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 146/08., 39/09., 14/11. i 12/12.) odredbe članka 5. neće se primjenjivati u 2013. i 2014. godini.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 147/14

Članak 6.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12. i 100/14.) neće se primjenjivati u 2015. i 2016. godini.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 31/14.).

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 16/19

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2019., osim članka 1. ovoga Zakona u dijelu u kojem se mijenja članak 4. stavak 3. točka 4.d) i točka 5.d) Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 71/23

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 35/24

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

 

Copyright © Ante Borić