Povezani zakoni

Zakon o službenoj iskaznici

NN 30/23 

na snazi od 23.03.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima.

Primjena Zakona

Članak 2.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na državna tijela.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državna tijela osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Osnovni pojmovi i rodna neutralnost izraza

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– državna tijela su tijela državne uprave te pravosudna i druga državna tijela

– zaposlenik državnog tijela je državni dužnosnik, pravosudni dužnosnik te državni službenik i namještenik

– kvalificirani pružatelj usluge povjerenja je pružatelj usluga povjerenja koji pruža jednu ili više kvalificiranih usluga povjerenja i kojemu je nadzorno tijelo odobrilo kvalificirani status

– kvalificirani certifikat za elektronički potpis je certifikat za elektroničke potpise koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu I. Uredbe (EV) 910/2014

– odgovarajuće mrežno mjesto je pristupna točka aplikaciji za upravljanje poslovima vezanim za službene iskaznice, a putem koje pružatelj usluge povjerenja osigurava sadržaje i servise vezane za korištenje službene iskaznice u statusu kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja sukladno propisima o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije

– odgovarajuće programsko rješenje je sredstvo putem kojeg korisnik službene iskaznice upravlja svojim osobnim podacima i potvrđuje svoj elektronički identitet

– korisnik službene iskaznice je zaposlenik državnog tijela kojem je izdana službena iskaznica

– udaljeni kvalificirani elektronički potpis je kvalificirani elektronički potpis kod kojeg okruženjem za izradu elektroničkog potpisa uime potpisnika upravlja kvalificirani pružatelj usluga povjerenja pri čemu jamči da se podatak za izradu elektroničkog potpisa koristi pod isključivom kontrolom potpisnika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Službena iskaznica

Članak 4.

(1) Službena iskaznica izdaje se zaposlenicima državnih tijela.

(2) Službena iskaznica je elektronička javna isprava kojom zaposlenik državnog tijela dokazuje svoj službeni status i elektronički identitet.

(3) Službena iskaznica koristi se kao sredstvo elektroničke identifikacije i autentifikacije radi pristupa elektroničkim uslugama, za aktivaciju drugih autentifikacijskih ili potpisnih sredstava te za potpisivanje akata za koje je korisnik službene iskaznice ovlašten.

(4) Službena iskaznica može služiti za fizičku identifikaciju i beskontaktnu primjenu radi registracije ulaska u prostorije državnog tijela i u druge svrhe propisane posebnim propisima.

Obrazac službene iskaznice

Članak 5.

(1) Službena iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

(2) Obrazac službene iskaznice na prednjoj strani sadržava:

– grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«

– naziv: »službena iskaznica«

– prostor za upis: prezimena, imena, datuma izdavanja, broja iskaznice, podataka za strojno čitanje (QR kod)

– elektronički kontaktni čip i

– elektronički beskontaktni čip.

(3) Obrazac službene iskaznice može na zadnjoj strani sadržavati elemente propisane posebnim zakonom.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, obrazac službene iskaznice može imati drukčiji izgled odnosno sadržaj samo ako je posebnim zakonom ili podzakonskim propisom drukčije određeno.

(5) Elektronički kontaktni čip iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka sadrži:

1. broj službene iskaznice

2. kodove za podešavanje pristupa podacima za aktivaciju privatnog ključa

3. identifikacijski certifikat visoke razine sigurnosti koji služi za autentifikaciju korisnika i

4. potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku kvalificiranom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno propisima kojima je reguliran elektronički potpis.

(6) Elektronički kontaktni čip iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka može sadržavati:

– potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku kvalificiranom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno propisima kojima je reguliran elektronički potpis i

– kodove za podešavanje pristupa podacima za aktivaciju certifikata i kreiranje udaljenog elektroničkog potpisa/pečata.

(7) Elektronički beskontaktni čip iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka sadrži:

– ime i prezime korisnika službene iskaznice

– OIB korisnika i

– broj službene iskaznice.

(8) Certifikati iz stavka 5. točaka 3. i 4. ovoga članka sadrže sljedeće podatke:

1. podatke o izdavatelju – naziv tijela koje izdaje certifikat

2. ime i prezime korisnika službene iskaznice

3. OIB korisnika službene iskaznice

4. datum valjanosti certifikata

5. javni ključ certifikata

6. podatke za provjeru statusa certifikata i

7. druge podatke, sukladno propisima kojima je regulirano izdavanje certifikata.

(9) Obrazac službene iskaznice, za čije su izdavanje osigurana sredstva iz projekta »Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat«, na zadnjoj strani sadrži elemente vidljivosti utvrđene tim projektom.

(10) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose pravilnikom će propisati obrazac službene iskaznice i obrazac zahtjeva za izdavanje službene iskaznice.

Registracijski uredi

Članak 6.

(1) Poslove registracije sa svrhom izdavanja službenih iskaznica za zaposlenike državnih tijela i uručenje službene iskaznice zaposlenicima obavljaju registracijski uredi u državnim tijelima.

(2) Registracijski uredi su u pravilu jedinice za ljudske potencijale u državnim tijelima.

(3) Poslove iz djelokruga registracijskog ureda mogu obavljati službene osobe koje čelnik državnog tijela ovlasti za obavljanje tih poslova.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslove registracije sa svrhom izdavanja službenih iskaznica za zaposlenike pravosudnih tijela obavljat će registracijski ured tijela državne uprave nadležnog za pravosudna tijela.

Izdavanje službenih iskaznica

Članak 7.

(1) Postupak za izdavanje službene iskaznice zaposlenika pokreće državno tijelo putem nadležnog registracijskog ureda po stupanju na dužnost odnosno početkom rada zaposlenika u državnom tijelu.

(2) Nadležni registracijski ured obavlja poslove obrade zahtjeva za izdavanje službene iskaznice (poslovi pripreme zahtjeva, poslovi identifikacije korisnika, podnošenja autorizacijske liste za nabavu službenih iskaznica na odobrenje čelniku tijela, upućivanja zahtjeva pružatelju usluga povjerenja za izradu službene iskaznice s potrebnim certifikatima, uručenje službene iskaznice korisniku službene iskaznice) te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama.

(3) Način rada registracijskih ureda i način vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama propisuje naputkom čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove razvoja digitalnog društva.

Naputak o načinu rada registracijskih ureda i načinu vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama

Izrada službene iskaznice

Članak 8.

(1) Zaposlenik za kojeg se podnosi zahtjev za izdavanje službene iskaznice dužan je s pružateljem usluge povjerenja sklopiti ugovor o pružanju usluga certificiranja, kojim se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana.

(2) Pružatelj usluge povjerenja iz stavka 1. ovoga članka dužan je uspostaviti odgovarajuće mrežno mjesto za upravljanje poslovima vezanim za službene iskaznice, osiguravati sadržaje i servise vezane za korištenje službene iskaznice, djelovati u statusu kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja sukladno propisima o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije.

(3) Putem odgovarajućeg mrežnog mjesta iz stavka 2. ovoga članka korisnik službene iskaznice kojem je na službenoj iskaznici izdan identifikacijski certifikat ostvaruje pravo na aktivaciju odgovarajućeg programskog rješenja na pokretnim uređajima, putem kojeg upravlja svojim osobnim podacima i potvrđuje svoj elektronički identitet.

(4) Osobni podaci iz stavka 3. ovoga članka su osobni podaci koji se nalaze na obrascu službene iskaznice.

(5) Korisnik službene iskaznice koji je aktivirao programsko rješenje za pokretne uređaje iz stavka 3. ovoga članka i ima izdan potpisni certifikat na službenoj iskaznici može ostvariti pravo na certifikat za udaljeni kvalificirani elektronički potpis.

(6) Čelnik tijela odlukom određuje zaposlenike državnog tijela koji zbog potreba službe imaju pravo na certifikat za udaljeni kvalificirani elektronički potpis.

Zlouporaba službene iskaznice

Članak 9.

Zlouporabom službene iskaznice smatra se korištenje službene iskaznice u privatne svrhe predstavljajući privatnu radnju kao službenu radnju ili za predstavljanje odnosno postupanje korisnika službene iskaznice u službenom svojstvu za koje nije ovlašten.

Rok važenja službene iskaznice

Članak 10.

(1) Službena iskaznica važi tri godine od dana izdavanja ili do isteka roka trajanja odgovarajućeg certifikata, a najkasnije do prestanka dužnosti odnosno prestanka službe korisnika službene iskaznice.

(2) Korisnik službene iskaznice dužan je najkasnije u roku od 30 dana prije isteka važeće službene iskaznice odnosno isteka roka trajanja odgovarajućeg certifikata obavijestiti registracijski ured o isteku roka važenja službene iskaznice odnosno isteku roka trajanja odgovarajućeg certifikata.

Poništavanje službene iskaznice

Članak 11.

(1) Registracijski ured dužan je bez odgode poništiti službenu iskaznicu i opozvati pripadajuće certifikate:

1. ako korisnik službene iskaznice izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje

2. ako korisnik službene iskaznice zlouporabi službenu iskaznicu

3. ako korisniku službene iskaznice prestane dužnost odnosno služba u državnom tijelu

4. ako je službena iskaznica oštećena tako da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualno ili strojno čitljivoj zoni ili je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi

5. ako su korisniku službene iskaznice prestale ili se izmijenile ovlasti u obavljanju poslova za koje su izdani certifikati i

6. ako su se promijenili podaci o osobnom imenu korisnika službene iskaznice odnosno drugi podaci navedeni u službenoj iskaznici.

(2) Korisnik službene iskaznice dužan je o razlozima za poništenje službene iskaznice iz stavka 1. točaka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka bez odgode obavijestiti nadležni registracijski ured.

(3) Korisnik službene iskaznice zatražit će izdavanje nove službene iskaznice, osim u slučaju zlouporabe službene iskaznice te prestanka dužnosti odnosno službe u državnom tijelu.

(4) Registracijski ured će bez odgode pokrenuti postupak za izdavanje nove službene iskaznice te nakon poništenja dotadašnje službene iskaznice i opoziva pripadajućih certifikata u slučaju iz stavka 1. točaka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka zaposleniku državnog tijela uručiti novu službenu iskaznicu.

(5) Registracijski ured dužan je poništenu službenu iskaznicu brisati iz evidencije izdanih službenih iskaznica.

Prekršajne odredbe

Članak 12.

Novčanom kaznom od 10,00 do 60,00 eura kaznit će se za prekršaj korisnik službene iskaznice:

1. ako bez odgode ne obavijesti nadležni registracijski ured da je izgubio službenu iskaznicu ili na drugi način ostao bez nje (članak 11. stavak 1. točka 1. i stavak 2. ovoga Zakona)

2. ako zlouporabi službenu iskaznicu (članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona)

3. ako bez odgode ne obavijesti nadležni registracijski ured da je službena iskaznica oštećena tako da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualno ili strojno čitljivoj zoni ili je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi (članak 11. stavak 1. točka 4. i stavak 2. ovoga Zakona) i

4. ako bez odgode ne obavijesti nadležni registracijski ured da su se promijenili podaci o njegovu osobnom imenu odnosno da su se promijenili drugi podaci navedeni u službenoj iskaznici (članak 11. stavak 1. točka 6. i stavak 2. ovoga Zakona).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose donijet će pravilnik iz članka 5. stavka 10. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove razvoja digitalnog društva donijet će naputak iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Državna tijela dužna su putem nadležnog registracijskog ureda pokrenuti postupak za izdavanje službenih iskaznica zatečenih zaposlenika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Za zaposlenike koji stupe na dužnost odnosno počnu raditi u državnom tijelu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona državno tijelo dužno je pokrenuti postupak za izdavanje službene iskaznice u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske pokrenut će se postupak za izdavanje službenih iskaznica u skladu s ovim Zakonom po isteku roka trajanja certifikata koje sadrže službene propusnice Ministarstva unutarnjih poslova te identifikacijske iskaznice i identifikacijske vojne iskaznice Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske izdane u skladu s posebnim propisima.

Članak 15.

(1) Dosadašnje službene iskaznice zaposlenika državnih tijela koje se izdaju u skladu s posebnim propisima koristit će se i dalje u skladu s tim propisima.

(2) Službene propusnice zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova te identifikacijske iskaznice i identifikacijske vojne iskaznice zaposlenika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske važe do isteka trajanja certifikata koje sadrže.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić