Povezani zakoni

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

pročišćeni tekst

NN 151/04, 116/21

na snazi od 04.11.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 116/21)

(1) Ovim se Zakonom osniva Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar), propisuju njegova djelatnost i ostala pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti Centra.

(2) Na odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuje se Zakon o ustanovama.

Članak 2. (NN 116/21)

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Centar je javna ustanova.

(2) Sjedište Centra je u Zagrebu.

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 4. (NN 116/21)

(1) Centar obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

(2) Centar iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju,

– provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskog provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje banke zadataka, konstruira testove i ostale ispitne materijale,

– izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremanje ispita,

– organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu,

– izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima,

– surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,

– organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,

– provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,

– analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskog vrednovanja obrazovanja,

– na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu za trajno unapređivanje kvalitete obrazovanja,

– provodi savjetodavni rad sa školama – pomaže školama u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja,

– organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika,

– organizira seminare za vanjske suradnike Centra u procesu pripreme i provođenja ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka, itd.),

– razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskog vrednovanja,

– obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti iz stavka 2. podstavka 6. i 7. ovoga članka Centar ima javne ovlasti.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature.

(5) Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 5. (NN 116/21)

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, osim poslova iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, koje obavlja isključivo samostalno, Centar surađuje s drugim ustanovama s javnim ovlastima nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja te pravnim i fizičkim osobama.

Članak 6. (NN 116/21)

(1) Centar o rezultatima svoga rada izvješćuje Ministarstvo, Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, najmanje jedanput godišnje.

(2) Centar je dužan pravodobno obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti, u skladu s odredbama statuta Centra.

(3) Podaci u svezi s poslovima iz članka 4. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona te podaci na temelju kojih se utvrđuje identitet ispitanika smatraju se tajnima, u skladu s propisom kojim se uređuje tajnost podataka. Stupanj tajnosti podataka i zaštitne mjere uređuju se statutom Centra.

III. USTROJ CENTRA

Članak 7. (NN 116/21)

(1) Ustroj Centra uređuje se statutom Centra sukladno ovom Zakonu.

(2) Statut Centra donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Članak 8. (NN 116/21)

Brisan.

Članak 9.

(1) Na djelatnike Centra primjenjuju se propisi koji uređuju položaj i plaće zaposlenih u javnim službama.

(2) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa uređuju se statutom Centra, sukladno propisima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10. (NN 116/21)

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.

(3) Jedan član Upravnog vijeća bira se u skladu s općim propisom kojim su uređeni radni odnosi.

(4) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Članak 11. (NN 116/21)

(1) Centar ima ravnatelja.

(2) Opći uvjeti za ravnatelja Centra su:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja,

– aktivno poznavanje jednoga stranog jezika u govoru i pismu.

(3) Ravnatelj centra mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene statutom Centra, kao što su organizacijske i komunikacijske vještine, sposobnost strateškog planiranja, poznavanje kretanja u europskom obrazovanju, poznavanje metodologije i postupaka mjerenja u obrazovanju.

(4) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Centra, na način i u postupku utvrđenom Zakonom o ustanovama.

(5) Ravnatelj Centra imenuje se na mandat od četiri godine.

(6) Uvjeti, način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se utvrđuju statutom Centra.

(7) Ravnatelj Centra ima pomoćnika, a način, uvjeti i postupak za imenovanje te poslovi pomoćnika ravnatelja uređuju se statutom Centra.

Članak 12.

(1) Stručno tijelo Centra je Stručni savjet.

(2) Stručni savjet ima predsjednika i četiri člana: jednog člana iz reda stručnih djelatnika Centra i tri člana iz reda vanjskih suradnika.

(3) Članovi Stručnog savjeta moraju imati doktorat znanosti.

(4) Predsjednik Stručnog savjeta je ravnatelj Centra.

(5) Članove Stručnog savjeta imenuje Upravno vijeće Centra.

(6) Način i postupak imenovanja članova Stručnog savjeta uređuje se statutom Centra.

IV. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja Ministarstvo.

V. IMOVINA CENTRA

Članak 14. (NN 116/21)

(1) Imovinu Centra čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga, koristi od prava intelektualnog vlasništva nastalih obavljanjem djelatnosti Centra ili sredstva pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

(2) Ravnatelj Centra ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 300.000,00 kuna.

(3) Ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 300.000,00 kuna, suglasnost osnivača za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 600.000,00 kuna odnosno suglasnost Vlade Republike Hrvatske za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna.

Članak 15.

(1) Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Za obveze Centra solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, imenovati privremenog ravnatelja Centra.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Centra, donijeti privremeni statut Centra, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, u roku petnaest dana od dana imenovanja, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje upravnog vijeća.

(3) Centar može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojega će donijeti Upravno vijeće Centra, u roku 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 116/21

Članak 11.

(1) Upravno vijeće Centra dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti statut Centra s odredbama ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Centra, imenovano prije stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavlja s radom.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić