Povezani zakoni

Zakon o vatrogastvu

NN 125/19, 114/22, 155/23

na snazi od 01.03.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj, a osobito uvjeti i način ustrojavanja vatrogasnih tijela i organizacija na nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini, njihove obveze u području vatrogastva, osnivanje, način upravljanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi, radnopravni status profesionalnih vatrogasaca i pravni status dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasne intervencije, prava i obveze kod vođenja vatrogasnih intervencija te zaštita na radu pri vatrogasnim intervencijama, školovanje, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, financiranje vatrogastva na svim razinama te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

(2) Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

(3) Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

(4) Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije.

(5) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i za zaštitu zračnih luka, koje je uređeno posebnim propisom.

Pojašnjenje pojmova

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. član dobrovoljnog vatrogasnog društva je fizička osoba, učlanjena u dobrovoljno vatrogasno društvo, koja je sukladno svojim sposobnostima i obvezama svrstana u odgovarajuću kategoriju članstva

2. dobrovoljni vatrogasac je osposobljeni punoljetni član vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca

3. dojava je primitak informacije u nadležni vatrogasni operativni centar o nastalom izvanrednom događaju

4. intervencijska spremnost je sposobnost vatrogasne postrojbe da intervenira na određeni izvanredni događaj sukladno vatrogasnom planu

5. izvanredni događaj je situacija nastala zbog tehničko-tehnološke ili prirodne nepogode i nesreće za čije saniranje je potrebno žurno djelovanje vatrogasnih snaga

6. katastrofa je stanje izazvano prirodnim ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a čiji nastanak nije moguće unaprijed spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem je području događaj nastao te posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem

7. koordinacije vatrogasnih zajednica su Koordinacija Središnje Hrvatske, Koordinacija Istočne Hrvatske, Koordinacija Sjeverozapadne Hrvatske, Koordinacija Dalmacije i Koordinacija Istra, Lika i Primorje

8. Koordinaciju Središnje Hrvatske čine Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

9. Koordinaciju Sjeverozapadne Hrvatske čine Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije i Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije

10. Koordinaciju Istočne Hrvatske čine Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije, Vatrogasna zajednica Požeško-slavonske županije i Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije

11. Koordinaciju Istra, Lika i Primorje čine Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, Vatrogasna zajednica Istarske županije i Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije

12. Koordinaciju Dalmacije čine Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije i Vatrogasna zajednica Zadarske županije

13. nesreća je stanje koje osim djelovanja prirodnih sila ili tehničko-tehnoloških čimbenika može biti uzrokovana drugim događajima s posljedicom ugrožavanja zdravlja i života ljudi, imovine, okoliša te kulturnih i drugih dobara

14. nadležnost u provedbenom smislu je organizacija preventivne zaštite, organizacija i koordiniranje vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih sudaca i suđenja te sudjelovanje u vatrogasnim olimpijadama i suradnja s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF)

15. obrazovanje u sustavu vatrogastva je organizirano stjecanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti iz vatrogasne djelatnosti i provodi se sukladno posebnim propisima

16. osposobljavanje je stjecanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti sa svrhom podizanja spremnosti operativnih snaga sustava vatrogastva. Provodi se za jednu ili manji broj radnih operacija

17. područje djelovanja je dio područja jedinice lokalne samouprave na kojem djeluje jedna vatrogasna postrojba sukladno Vatrogasnom planu

18. područje odgovornosti je dio ili cijelo područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave odnosno područje više jedinica lokalne samouprave na kojem obvezu interveniranja ima vatrogasna postrojba, na temelju Vatrogasnog plana grada, općine, područja, županije, Grada Zagreba odnosno Republike Hrvatske, a sukladno ovom Zakonu i podzakonskim propisima

19. područna vatrogasna zajednica je zajednička vatrogasna zajednica, koju mogu osnovati jedinice lokalne samouprave, odlukom predstavničkog tijela, kada na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave za to postoji interes

20. profesionalni vatrogasac je fizička osoba zaposlena, odnosno raspoređena na radno mjesto na temelju ustrojstvenih akata u javnoj vatrogasnoj postrojbi, profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, vatrogasnoj zajednici općine, grada, područja, županije, Grada Zagreba, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici ili drugoj pravnoj osobi, a udovoljava uvjetima ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca

21. rad u smjenama je svakodnevni redoviti rad prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji se obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena), poslijepodnevnom (II. smjena) ili noćnom (III. smjena) dijelu dana

22. rad u turnusima je rad prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji se obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u smjenama od po 12 sati rada dnevno u ciklusima 12-24-12-48; 12 radnih sati pa 24 sata dnevnog odmora, pa 12 radnih sati pa 48 sati dnevnog odmora

23. središnja postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva je ona kojoj je Vatrogasnim planom utvrđeno područje odgovornosti

24. središnji informacijski-komunikacijski sustav je sustav koji se sastoji od fiksnih veza, usmjerenih radiorelejnih veza, radiokomunikacija u profesionalnoj pokretnoj mreži (PMR) i komunikacijskih sučelja za komunikaciju s drugim hitnim službama

25. stručni nadzor je skup mjera i postupaka koje se provode u svrhu provjere rada vatrogasnih postrojbi i djelovanja vatrogasnih organizacija

26. tehnološka eksplozija je eksplozivno izgaranje gorivih plinova, para, maglica i organske prašine u određenoj koncentraciji sa zrakom prilikom čega dolazi do pojave visokih temperatura, udarnog vala i svjetlosti

27. temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca je stjecanje temeljnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za operativno djelovanje u sustavu vatrogastva

28. usavršavanje je proširivanje dosad stečenog znanja, vještina i sposobnosti za poslove višeg stupnja složenosti

29. vatrogasac je zajednički pojam za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca

30. vatrogasne aktivnosti su aktivnosti u funkciji obavljanja vatrogasne djelatnosti koje obuhvaćaju vježbe, školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, seminare, sastanke, natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži

31. vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja

32. vatrogasna tehnika obuhvaća vatrogasna vozila, plovila, letjelice, vatrogasne armature, vatrogasne cijevi i pripadajuću opremu te druge uređaje za gašenje požara i spašavanje unesrećenih koji se koriste uz vatrogasnu tehniku prilikom vatrogasne intervencije

33. vatrogasne organizacije su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, vatrogasne zajednice svih razina

34. vatrogasne postrojbe su javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba, koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost

35. vatrogasne snage su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci te vatrogasna zapovjedništva s pripadajućom vatrogasnom tehnikom

36. vatrogasni operativni centar je komunikacijsko središte za prijem dojava o izvanrednim događajima, koordiniranje, vođenje vatrogasnih intervencija, analiziranje i statističko obrađivanje vatrogasnih intervencija, ustrojen na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini

37. vatrogasni dom je mjesto namijenjeno obavljanju vatrogasnih aktivnosti te za smještaj vatrogasnih snaga

38. vatrogasna služba je javna služba kojom se obavlja vatrogasna djelatnost, a obavlja se profesionalno i dobrovoljno

39. vođenje su aktivnosti planiranja, organiziranja, zapovijedanja i nadzora vatrogasnog sustava

40. vatrogasni početnik je osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ali ima stečenu kvalifikaciju razine 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a obavlja poslove u vatrogasnoj djelatnosti ili vatrogasnim organizacijama i s kojim će se posebnim ugovorom regulirati međusobna prava i obveze za vrijeme dok traje program obrazovanja / kurikulum za obrazovanje vatrogasaca predviđen ovim Zakonom

41. zapovijedanje je oblik vođenja postavljen na principima hijerarhijske nadređenosti i podređenosti u dodjeljivanju zadaća vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Promocija vatrogastva

Članak 3.

(1) Dan svetog Florijana je dan vatrogastva i u Republici Hrvatskoj obilježava se 4. svibnja.

(2) Tijekom mjeseca svibnja, u svrhu promicanja vatrogastva i zaštite od požara, provodi se manifestacija »Mjesec zaštite od požara«.

 

II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI

1. Hrvatska vatrogasna zajednica

Članak 4.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo, kojem je na čelu glavni vatrogasni zapovjednik.

(2) Glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za zakonitost rada Hrvatske vatrogasne zajednice te za opremljenost, organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca na području Republike Hrvatske.

(3) Vatrogasne zajednice županija i vatrogasna zajednica Grada Zagreba pod nadležnošću su Hrvatske vatrogasne zajednice u operativnom i provedbenom smislu.

(4) Hrvatska vatrogasna zajednica je proračunski korisnik državnog proračuna te se na proračunske procese primjenjuju proračunski propisi.

(5) Hrvatska vatrogasna zajednica:

– izrađuje prijedlog Nacionalne strategije razvoja vatrogastva

– oblikuje vatrogasni sustav Republike Hrvatske

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti

– izrađuje Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i upućuje ga u postupak donošenja

– provodi i koordinira provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

– izrađuje izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– ustrojava državni vatrogasni operativni centar 193

– usmjerava djelovanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi u obavljanju vatrogasne djelatnosti te nadzire njihov stručni rad

– sudjeluje u radu međunarodnih vatrogasnih organizacija, zastupa interese vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, vodi i redovito obnavlja baze podataka, upisnika i drugih podataka koje Hrvatska vatrogasna zajednica prikuplja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– provodi međunarodnu suradnju u području vatrogastva te sudjeluje u radu radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih vatrogasnih organizacija

– donosi upute za provedbu izbora u vatrogasnim zajednicama županija, vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba, vatrogasnim zajednicama gradova, općina, područja, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama

– organizira vatrogasne aktivnosti

– osigurava središnji informacijsko-komunikacijski sustav

– izrađuje analize vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja nedostataka utvrđenih analizom

– izrađuje planove nabave vatrogasne opreme i tehnike

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost zakonom.

10. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini

Glavni vatrogasni zapovjednik

Članak 5.

(1) Glavni vatrogasni zapovjednik je čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

(3) Glavni vatrogasni zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika, a na temelju javnog natječaja.

(4) Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika je državni službenik koji je za svoj rad odgovoran glavnom vatrogasnom zapovjedniku i Vladi Republike Hrvatske.

(5) Glavni vatrogasni zapovjednik:

– donosi godišnji plan rada

– predlaže financijski plan, projekciju plana rada i financijskog plana za iduće dvije godine

– podnosi financijsko izvješće

– može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom kada ocijeni da je to potrebno

– vodi vatrogasne intervencije na izvanrednim događajima na kojima sudjeluju vatrogasne organizacije i vatrogasne postrojbe iz dviju ili više županija, uključujući i Grad Zagreb, a izvanredni događaj je zahvatio područje samo jedne županije ili Grad Zagreb

– zapovijeda vatrogasnim intervencijama kada je izvanredni događaj zahvatio područje dvije ili više županija, uključujući i Grad Zagreb

– odgovoran je za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

– odgovoran je za provedbu Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora

– rukovodi stožerom i zapovjedništvom Hrvatske vatrogasne zajednice

– imenuje i razrješava pomoćnike te voditelja vatrogasnog operativnog centra

– daje suglasnost na zahtjev županijskih vatrogasnih zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za uključivanje zračnih snaga za gašenje požara

– daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– pravilnikom propisuje Pravila vatrogasne službe

– pravilnikom propisuje standarde operativnih postupaka te ih implementira u sustav vatrogastva

– sklapa provedbene sporazume iz područja vatrogastva

– obavlja i druge poslova utvrđene ovim Zakonom i Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(6) Glavni vatrogasni zapovjednik operativne i zapovjedne ovlasti iz stavka 5. ovoga članka može odlukom prenijeti na državne službenike s posebnim položajem iz stavka 9. ovoga članka i/ili na županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba.

(7) Glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske te može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi, odnosno vatrogasnoj snazi da intervenira na izvanrednom događaju na teritoriju Republike Hrvatske i zatražiti pomoć Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(8) Glavni vatrogasni zapovjednik je o izdanoj zapovjedi iz stavka 7. ovoga članka dužan obavijestiti zapovjednika vatrogasne organizacije, odnosno vatrogasne postrojbe.

(9) Vlada Republike Hrvatske će uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice utvrditi posebne položaje na koje se raspoređuju državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent.

17. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima

Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Članak 6.

(1) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je savjetodavno tijelo, koje čine predsjednici županijskih vatrogasnih zajednica i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(2) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice ima predsjednika.

(3) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice glavnom vatrogasnom zapovjedniku daje mišljenje na:

– godišnji plan rada

– prijedlog financijskog plana

– projekciju plana rada i financijskog plana za iduće dvije godine

– financijsko izvješće.

(4) Predsjedništvo donosi poslovnik o radu kojim se uređuje način biranja predsjednika i druga pitanja od važnosti za rad predsjedništva, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na području Republike Hrvatske, organizira i provodi vatrogasna natjecanja te obavlja i druge savjetodavne poslove određene ovim Zakonom.

Vatrogasni stožer Hrvatske vatrogasne zajednice

Članak 7.

(1) Vatrogasni stožer je savjetodavno strukovno tijelo glavnog vatrogasnog zapovjednika, a čine ga glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik, županijski vatrogasni zapovjednici te vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba.

(2) Vatrogasnim stožerom rukovodi glavni vatrogasni zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

(3) Vatrogasni stožer:

– sudjeluje u izradi prijedloga propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona

– sudjeluje u davanju prijedloga za izradu plana sudjelovanja vatrogasnih snaga u aktivnostima i zadaćama iz sustava domovinske sigurnosti

– sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku

– sudjeluje u organizaciji vježbi, vatrogasnih natjecanja i rada s vatrogasnom mladeži

– sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja

– sudjeluje u analizama tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi te predlaže poboljšanja

– utvrđuje potrebe za osposobljavanjem u sustavu vatrogastva

– sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana

– utvrđuje mjerila za korištenje sredstava premije osiguranja od požara.

Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Članak 8.

(1) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je međuresorno operativno tijelo za praćenje stanja, zapovijedanje vatrogasnim snagama i koordinaciju uporabe drugih snaga.

(2) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice je izvršno operativno tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice, a ima stalni i povremeni sastav. Stalni sastav čine glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i državni službenici s posebnim položajem zaduženi za zračne snage, operativu, logistiku, priobalje i kontinent. Povremeni sastav čine predstavnici drugih tijela državne uprave i drugih organizacija koje određuju čelnici tih tijela odnosno organizacija na zahtjev glavnog vatrogasnog zapovjednika.

(3) Glavni vatrogasni zapovjednik rukovodi Vatrogasnim zapovjedništvom Hrvatske vatrogasne zajednice i odgovoran je za njegov rad.

(4) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice:

– zapovijeda na vatrogasnim intervencijama kada zapovijedanje preuzme glavni vatrogasni zapovjednik

– organizira vježbe, rad s vatrogasnom mladeži i može sudjelovati u vatrogasnim natjecanjima

– obavlja druge stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području Republike Hrvatske.

(5) Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice u obavljanju vatrogasnih intervencija ima ovlasti propisane ovim Zakonom.

Evidencija vatrogasaca, tehnike, opreme i intervencija

Članak 9.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica u računalnim aplikacijama, u elektroničkom obliku vodi evidencije vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi, vatrogasaca i vatrogasne tehnike utvrđenih ovim Zakonom.

(2) Vatrogasne postrojbe i organizacije utvrđene ovim Zakonom dužne su koristiti računalne aplikacije iz stavka 1. ovoga članka za evidenciju članstva, vatrogasaca, tehnike, opreme i intervencija te je redovito ažurirati, po nastaloj promjeni.

(3) Dobrovoljni vatrogasci upisom u dobrovoljno vatrogasno društvo, a profesionalni vatrogasci prilikom zapošljavanja, daju suglasnost da se njihovi osobni podaci mogu upisivati i koristiti u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice.

(4) Osobne podatke iz stavka 3. ovoga članka upisivat će operateri vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi koje ovlasti Hrvatska vatrogasna zajednica.

(5) Sadržaj osobnih podataka iz stavka 3. ovoga članka, svrhu prikupljanja, rok čuvanja evidencije i način ovlašćivanja za korištenje podataka pravilnikom propisuje glavni vatrogasni zapovjednik.

15. Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice

2. Obrazovanje u sustavu vatrogastva

Vatrogasna škola

Članak 10.

(1) Za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu.

(2) Državnom vatrogasnom školom upravlja upravno vijeće koje ima pet članova, a čine ga glavni vatrogasni zapovjednik, dva predstavnika Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje te predstavnik zaposlenika.

(3) Predsjednik upravnog vijeća je glavni vatrogasni zapovjednik.

(4) Škola iz stavka 1. ovoga članka je proračunski korisnik u nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice, a sredstva za financiranje djelatnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Škola iz stavka 1. ovoga članka za ostvarivanje ciljeva i zadataka koristi sredstva iz državnog proračuna, školarine koje su isključivo namjenski prihod, donacije, vlastite prihode i druge prihode.

(6) Državna vatrogasna škola može osiguravati smještaj polaznicima Državne vatrogasne škole, a prihod po osnovi smještaja je namjenski prihod.

(7) Vlada Republike Hrvatske uredbom će osnovati Državnu vatrogasnu školu te propisati unutarnje ustrojstvo i način rada.

2. Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Članak 11.

(1) Obrazovanje za vatrogasnu djelatnost temelji se na načelu cjeloživotnog obrazovanja.

(2) Obrazovanje za vatrogasnu djelatnost je:

1. stjecanje kvalifikacije na:

– razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO): trogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva

– razini 4.2. HKO: četverogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva

– usavršavanje na razini 5. HKO: strukovno specijalističko usavršavanje uz najmanje dvije godine vrednovanog radnog iskustva

2. neformalno obrazovanje koje obuhvaća:

– osposobljavanje u sustavu vatrogastva

– temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca i

– stjecanje vatrogasnih zvanja.

(3) Za potrebe sustava vatrogastva te podizanja svijesti građana i djece provode se i drugi oblici obrazovanja putem seminara, tečajeva, radionica, vježbi.

(4) Stjecanje kvalifikacija iz stavka 2. točke 1. ovoga članka provodi Državna vatrogasna škola u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, sukladno statutu i zakonu kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

(5) Državna vatrogasna škola izrađuje i predlaže programe obrazovanja / kurikulume za stjecanje odgovarajućih kvalifikacija iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(6) Programe obrazovanja / kurikulume iz stavka 5. ovoga članka donosi ministar nadležan za obrazovanje uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika i uz prethodno pozitivno stručno mišljenje agencije nadležne za obrazovanje odraslih.

Program obrazovanja

Članak 12.

(1) Programe neformalnog obrazovanja iz članka 11. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona izrađuje i donosi Državna vatrogasna škola.

(2) Programe neformalnog obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka te ostale oblike obrazovanja građana i djece provodi Državna vatrogasna škola.

(3) Vatrogasne organizacije, uz odobrenje Državne vatrogasne škole, mogu provoditi programe neformalnog obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka, a nadzor nad provođenjem programa provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Članak 13.

Obrazovanje se provodi sukladno općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona u skladu s potrebama sustava vatrogastva.

Članak 14.

Programe obrazovanja / kurikulume za stjecanje kvalifikacija iz članka 11. stavka 2. podstavaka 1. i 2. provode andragoški radnici sukladno uvjetima propisanim programom obrazovanja / kurikulumom.

3. Muzej hrvatskog vatrogastva

Članak 15.

U svrhu sakupljanja, istraživanja, očuvanja te stručnog i znanstvenog obrađivanja predmeta i dokumenata o povijesnom razvoju vatrogastva, a posebno na području Republike Hrvatske, osniva se Muzej hrvatskog vatrogastva kao ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice.

4. Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara

Članak 16.

(1) Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor) prati stanje zaštite od požara, organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske.

(2) Nacionalni odbor donosi poslovnik kojim se uređuje način rada i ostala pitanja od interesa za njegovo djelovanje.

(3) Nacionalni odbor, pored poslova navedenih u stavku 1. ovoga članka, ostvaruje suradnju s Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF).

(4) Nacionalni odbor ima devet članova, od kojih je pet predsjednika koordinacija vatrogasnih zajednica županija i vatrogasne zajednice Grada Zagreba, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog odbora te po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(5) Članove Nacionalnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice.

8. Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

 

III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU

1. Vatrogasna zajednica županije i Grada Zagreba

Članak 17.

(1) Vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba je tijelo nadležno za vatrogastvo, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom odgovara županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba.

(2) Vatrogasne zajednice osnivaju se, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama Zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno.

(3) Vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba:

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– ustrojava vatrogasni operativni centar županije odnosno Grada Zagreba

– zastupa interese vatrogastva na području županije odnosno Grada Zagreba

– vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova

– organizira i provodi vatrogasna natjecanja

– organizira javna savjetovanja i stručne skupove

– provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

(4) Unutarnje ustrojstvo i poslovanje vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba uređuje se statutom kao temeljnim aktom vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

(5) Članice vatrogasne zajednice županija su vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno općina s područja županije. Ako na području grada, područja odnosno općine nije osnovana vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine, dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu članice su i osnivači vatrogasne zajednice županije.

(6) Članice i osnivači Vatrogasne zajednice Grada Zagreba su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu s područja Grada Zagreba.

(7) Odnos vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba i njezinih članica uredit će se statutom.

(8) Vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba ima sljedeća tijela:

– skupštinu

– županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

– predsjednika vatrogasne zajednice

– predsjedništvo odnosno upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

– zapovjedništvo.

Skupština

Članak 18.

(1) Vatrogasnom zajednicom županije odnosno Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba upravlja skupština kao najviše tijelo upravljanja, a njezine nadležnosti, način rada i izbor članova propisat će se statutom vatrogasne zajednice županije odnosno Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(2) Skupština vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba donosi statut uz prethodnu suglasnost Hrvatske vatrogasne zajednice.

Županijski vatrogasni zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba i zapovjedništvo

Članak 19.

(1) Županijskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice županije, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan na pet godina.

(2) Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba na prijedlog upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik Grada Zagreba na pet godina.

(3) Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata je moguće ako:

– sam zatraži razrješenje

– trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost

– je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti

– svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj zajednici županije odnosno Grada Zagreba veću štetu ili veće smetnje u njezinom radu.

(4) Županijski vatrogasni zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje županijski vatrogasni zapovjednik sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(5) Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba ima dva zamjenika, jednog na prijedlog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik Grada Zagreba, a drugog zamjenika za dobrovoljno vatrogastvo, koji je zaposlenik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, bira Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, sukladno Statutu zajednice.

(6) Županijski vatrogasni zapovjednik je zaposlenik vatrogasne zajednice županije te predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu. Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba zapovjednik je javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i zaposlen je u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba.

(7) Ovlasti i odgovornosti vatrogasnog zapovjednika uređuju se statutom vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

(8) O svome radu i radu vatrogasnog zapovjedništva vatrogasni zapovjednik jednom godišnje podnosi izvješće predsjedništvu i skupštini vatrogasne zajednice županije odnosno upravnom odboru Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba, a o stanju vatrogastva i zaštite od požara županijskoj skupštini odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi.

(9) Županijski vatrogasni zapovjednik odnosno vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba odgovoran je za intervencijsku spremnost, organiziranost i osposobljenost vatrogastva na razini županije, Grada Zagreba, a može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja županije odnosno Grada Zagreba sukladno županijskom vatrogasnom planu odnosno vatrogasnom planu Grada Zagreba da intervenira na izvanrednom događaju na području županije odnosno Grada Zagreba.

(10) Vatrogasni zapovjednik obavlja i sljedeće poslove:

– postupa u skladu s vatrogasnim planom županije odnosno Grada Zagreba

– provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području županije odnosno Grada Zagreba

– vodi vatrogasne intervencije na području županije kada vatrogasne snage jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj odnosno kada ocijeni da je događaj od interesa za županiju odnosno Grada Zagreb

– izrađuje prijedlog Vatrogasnog plana na području županije odnosno Grada Zagreba

– sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku

– zajedno s predsjednikom vatrogasne zajednice predlaže predsjedništvu vatrogasne zajednice županije odnosno upravnom odboru Vatrogasne zajednice Grada Zagreba financijski plan i opće akte

– obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području županije odnosno Grada Zagreba

– obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području županije odnosno Grada Zagreba.

(11) Županijska vatrogasna zajednica odnosno Vatrogasna zajednica Grada Zagreba ima vatrogasno zapovjedništvo koje je operativno tijelo vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba na čelu kojeg je županijski vatrogasni zapovjednik odnosno vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba.

(12) Članovi vatrogasnog zapovjedništva županija su zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina odnosno područja županije odnosno zapovjednici središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi ako nema osnovanih vatrogasnih zajednica, sukladno statutu zajednice odnosno vatrogasnom planu županije koji donosi županijski vatrogasni zapovjednik

(13) Članovi vatrogasnog zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Zagreba su vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, zamjenik vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo, jedan zapovjednik smjena i jedan zapovjednik postaje javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, a ostale članove izabrat će Upravni odbor zajednice sukladno statutu.

(14) Postupak izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba propisat će glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

12. Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Predsjednik i Predsjedništvo vatrogasne zajednice županije i Upravni odbor vatrogasne zajednice Grada Zagreba

Članak 20.

(1) Predsjednik vatrogasne zajednice županije na čelu je predsjedništva vatrogasne zajednice županije odnosno predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba na čelu je upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, predstavlja je i zastupa te predstavlja u Predsjedništvu Hrvatske vatrogasne zajednice, a sve ostale ovlasti, odgovornosti i nadležnosti Predsjednika utvrđuju se statutom vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Vatrogasnom zajednicom županije upravlja predsjedništvo, koje čine predsjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina odnosno područja županije, osim ako je drukčije uređeno statutom.

(3) Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba upravlja upravni odbor koji čine predstavnici sukladno statutu Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(4) Djelokrug rada i izbor predsjednika te zamjenika predsjednika predsjedništva vatrogasne zajednice županije odnosno upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba utvrđuje se statutom.

(5) Opće akte kojima se uređuje organizacija rada, uvjeti zapošljavanja te druga pitanja važna za zaposlenike, u skladu sa Zakonom o radu, donosi predsjedništvo vatrogasne zajednice županije odnosno upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

(6) Predsjedništvo vatrogasne zajednice županije odnosno upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba uz prethodno dobivenu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika predlaže županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba kandidata za županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba.

(7) Predsjedništvo vatrogasne zajednice županije odnosno upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika i predsjednika vatrogasne zajednice županije odnosno vatrogasnog zapovjednika i predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Zagreba:

– utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada

– utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana

– utvrđuje prijedlog projekcije programa rada i financijskog plana za iduće dvije godine

– utvrđuje prijedlog godišnjeg izvješće o radu

– utvrđuje prijedlog financijskog izvješća

– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

(8) Ako se predsjednik vatrogasne zajednice županije odnosno upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i županijski vatrogasni zapovjednik ne usuglase oko prijedloga financijskog plana ili ako predsjedništvo vatrogasne zajednice županije odnosno upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba ne usvoji predloženi financijski plan koji je predložio županijski vatrogasni zapovjednik i predsjednik vatrogasne zajednice županije odnosno vatrogasni zapovjednik i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, predsjedništvo vatrogasne zajednice županije odnosno Upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba donosi odluku o privremenom financiranju na rok od tri mjeseca te ako se u tom roku ne usvoji financijski plan, donosi ga skupština vatrogasne zajednice županije odnosno skupština Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

(9) Postupak donošenja odluka predsjedništva odnosno upravnog odbora te međusobni odnosi predsjednika i zapovjednika vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba, koji nije uređen ovim Zakonom, uredit će se statutom.

Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije i Grada Zagreba

Članak 21.

(1) Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba je operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva županije odnosno Grada Zagreba u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama, vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije na području županije odnosno Grada Zagreba, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te obavlja i sljedeće poslove:

– ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na području županije odnosno Grada Zagreba

– ustrojava i vodi evidenciju te statistiku o obavljenim intervencijama na području županije odnosno Grada Zagreba

– obavlja operativnu komunikaciju između vatrogasnih operativnih centara vezano za obavljanje vatrogasne djelatnosti i angažiranje vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca

– obavlja komunikaciju između zemaljskih vatrogasnih snaga, organizacija, postrojbi, vatrogasaca i zračnih snaga na vatrogasnoj intervenciji te druge poslove u vezi s vatrogasnim intervencijama

– svakodnevno izmjenjuje podatke s drugim vatrogasnim operativnim centrima.

(2) Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.

Imovina vatrogasne zajednice županije i Grada Zagreba

Članak 22.

(1) Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj vatrogasne djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom vatrogasne zajednice.

(3) Predmetom ovrhe ne može biti vatrogasna oprema (cijevi, armature, osobna i skupna zaštitna oprema vatrogasaca), vatrogasna vozila i vatrogasni domovi.

(4) Vatrogasna zajednica županije odnosno Grada Zagreba ne može bez suglasnosti skupštine odnosno tijela koje je ona odredila, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom vatrogasne zajednice županije.

 

IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave

Članak 23.

(1) Čelnik jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području te osigurava obavljanje vatrogasne djelatnosti putem osnivanja potrebnog broja vatrogasnih postrojbi u skladu s vatrogasnim planom grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Vatrogasna zajednica grada odnosno općine nadležno je tijelo za vatrogastvo na razini jedinice lokalne samouprave, a osniva se u jedinicama lokalne samouprave gdje postoje dvije ili više članica vatrogasne zajednice te se osnivaju, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno.

(3) Unutarnje ustrojstvo i poslovanje vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine uređuje se statutom kao temeljnim aktom vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

(4) Ako na području jedinice lokalne samouprave nema dvije ili više članica iz stavka 2. ovoga članka, a dvije ili više jedinica lokalne samouprave žele osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu, predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave na temelju suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, sporazumom o osnivanju, mogu osnovati vatrogasnu zajednicu područja, kao pravnu osobu, koja je nadležno tijelo za vatrogastvo na području osnivača s javnim ovlastima propisanim ovim Zakonom.

(5) Iznimno, za područje otoka, odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na otoku mogu osnovati jedinstvenu područnu vatrogasnu zajednicu za cijeli otok kao pravnu osobu, koja je nadležno tijelo za vatrogastvo na području otoka s ovlastima propisanih ovim Zakonom.

(6) Predstavnika jedinice lokalne samouprave u vatrogasne zajednice iz stavaka 4. i 5. ovoga članka imenuje općinski načelnik odnosno gradonačelnik.

(7) Na području na kojem je osnovana javna vatrogasna postrojba za više jedinica lokalne samouprave može se osnovati i vatrogasna zajednica područja koja je nadležna za iste jedinice lokalne samouprave kao i javna vatrogasna postrojba.

(8) Članice i osnivači vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu s područja grada, područja odnosno općine.

(9) Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluju najmanje dva dobrovoljna vatrogasna društva i/ili javne vatrogasne postrojbe, osnovat će se vatrogasna zajednica općine odnosno grada.

(10) Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, ono ima sva prava i obveze vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Nadležnost vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave

Članak 24.

(1) Vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine nadležna je za sljedeće poslove:

– oblikuje vatrogasni sustav grada, područja odnosno općine sukladno vatrogasnom planu

– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti

– priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– zastupa interese vatrogastva grada, područja odnosno općine

– vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine prikuplja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona

– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova

– organizira i provodi vatrogasna natjecanja

– organizira javna savjetovanja i stručne skupove

– provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva

– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite

– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

(2) Vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine ima sljedeća tijela:

– skupštinu

– gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

– predsjednika vatrogasne zajednice

– predsjedništvo

– zapovjedništvo.

Skupština

Članak 25.

(1) Vatrogasnom zajednicom grada, područja odnosno općine upravlja skupština kao najviše tijelo upravljanja, a njezine nadležnosti, način rada i izbor članova propisat će se statutom Vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, osim izbora predstavnika jedinice lokalne samouprave.

(2) Skupština vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine donosi statut uz prethodnu suglasnost vatrogasne zajednice županije.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Vatrogasni zapovjednik i zapovjedništvo

Članak 26.

(1) Gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom, uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na pet godina.

(2) Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata moguće je ako:

– sam zatraži razrješenje

– trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost

– je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti

– svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj zajednici grada, područja odnosno općine veću štetu ili veće smetnje u radu.

(3) U jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je osnovana javna vatrogasna postrojba zapovjednik te postrojbe je i zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, osim ako to nije drukčije određeno statutom.

(4) Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu, odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na razini jedinice lokalne samouprave ili područja te može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja vatrogasne zajednice da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na području vatrogasne zajednice.

(5) O svojem radu i radu vatrogasnog zapovjedništva gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik jednom godišnje podnosi izvješće predsjedništvu vatrogasne zajednice te osnivačima vatrogasne zajednice najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi.

(6) Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik obavlja i sljedeće poslove:

– organizira vatrogastvo na području jedinice lokalne samouprave uz suradnju s jedinicama lokalne samouprave na temelju prethodno izrađenog vatrogasnog plana na županijskoj razini

– provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području jedinice lokalne samouprave

– vodi vatrogasne intervencije na području jedinice lokalne samouprave kada vatrogasne snage postrojbe koja je prva izašla na intervenciju nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj

– donosi operativni plan vatrogasnih intervencija na području jedinice lokalne samouprave

– sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje županijskom vatrogasnom zapovjedniku odnosno vatrogasnom zapovjedniku Grada Zagreba

– zajedno s predsjednikom predlaže predsjedništvu vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine financijski plan

– obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području jedinice lokalne samouprave

– obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području jedinice lokalne samouprave.

(7) Vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine ima vatrogasno zapovjedništvo koje je operativno tijelo vatrogasne zajednice na čelu kojeg je gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik.

(8) Način rada i donošenja odluka vatrogasnog zapovjedništva utvrdit će se statutom.

(9) Postupak izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i njegova zamjenika propisat će glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Predsjednik i Predsjedništvo vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave

Članak 27.

(1) Predsjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine na čelu je predsjedništva vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu te je predstavlja u predsjedništvu vatrogasne zajednice županije, a sve ostale nadležnosti predsjednika utvrđuju se statutom vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

(2) Vatrogasnom zajednicom grada, područja odnosno općine upravlja predsjedništvo koje čine predsjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi te ovlašteni odnosno izabrani predstavnik vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu s područja vatrogasne zajednice, koji se biraju na mandat od pet godina.

(3) Djelokrug rada i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika predsjedništva vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine utvrđuje se statutom koji donosi skupština vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine uz suglasnost nadležne županijske vatrogasne zajednice.

(4) Predsjedništvo vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave:

– utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada

– utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog plana

– utvrđuje prijedlog projekcije programa rada i financijskog plana za sljedeće dvije godine

– utvrđuje prijedlog godišnjeg izvješća o radu

– utvrđuje prijedlog financijskog izvješća

– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom vatrogasne zajednice.

(5) Ako se predsjednik i zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ne usuglase oko prijedloga financijskog plana ili ako predsjedništvo vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ne usvoji predloženi financijski plan odnosno koji je predložio vatrogasni zapovjednik i predsjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, u roku od 30 dana odluku o usvajanju financijskog plana donosi skupština vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave.

Vatrogasni operativni centar

Članak 28.

(1) Vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine može ustrojiti vatrogasni operativni centar samostalno ili u okviru javne vatrogasne postrojbe koji je operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika.

(2) Vatrogasni operativni centar u svom radu koristi broj 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva komunikacija koja se obavlja u centru mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.

(3) Ako vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine nema ustrojen vatrogasni operativni centar, te poslove za nju će obavljati vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije uz naknadu troškova koje zbog tog imaju.

Imovina vatrogasne zajednice

Članak 29.

(1) Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača vatrogasne zajednice, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu vatrogasne zajednice.

(2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti vatrogasna zajednica ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj vatrogasne djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom vatrogasne zajednice.

(3) Predmetom ovrhe ne može biti vatrogasna oprema (cijevi, armature, osobna i skupna zaštitna oprema vatrogasaca), vatrogasna vozila i vatrogasni domovi.

(4) Vatrogasna zajednica ne može bez suglasnosti osnivača odnosno tijela koje je on odredio, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom vatrogasne zajednice.

 

V. VATROGASNE POSTROJBE

Članak 30.

(1) Vatrogasne postrojbe koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost su:

1. javna vatrogasna postrojba

2. postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva

3. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu

4. postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u gospodarstvu

5. vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba

6. intervencijska vatrogasna postrojba.

(2) Vatrogasne postrojbe iz stavka 1. točaka 1., 2., 5. i 6. ovoga članka vatrogasnu djelatnost obavljaju korištenjem ovlasti utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Vatrogasne postrojbe iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji po zapovijedi glavnog ili županijskoga vatrogasnog zapovjednika, izvan svog područja djelovanja, vatrogasnu djelatnost obavljaju korištenjem ovlasti utvrđenih ovim Zakonom.

(4) Vatrogasne postrojbe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka koje su osnovane za zaštitu javnih cesta, tunela i nacionalnih parkova, vatrogasnu djelatnost obavljaju korištenjem ovlasti utvrđenih ovim Zakonom.

(5) Na području jedinice lokalne samouprave mora djelovati onoliko javnih vatrogasnih postrojbi ili postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koliko je utvrđeno vatrogasnim planom županije.

1. Javna vatrogasna postrojba

Osnivanje javne vatrogasne postrojbe

Članak 31.

(1) Javna vatrogasna postrojba je nadležno tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, s pripadajućim ovlastima utvrđenim ovim Zakonom.

(2) Javnu vatrogasnu postrojbu sukladno vatrogasnom planu grada, područja odnosno općine osniva jedinica lokalne samouprava na temelju odluke predstavničkog tijela, sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova, kao neprofitnu pravnu osobu.

(3) Javna vatrogasna postrojba proračunski je korisnik svog osnivača.

(4) Dvije i više jedinica lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba iz ovoga Zakona mogu osnovati javnu vatrogasnu postrojbu kao tijelo za vatrogastvo na području jedinica lokalne samouprave koje su osnivači, ako zadovoljava propisane uvjete za obavljanje vatrogasne intervencije što se utvrđuje vatrogasnim planom županije, grada, područja odnosno općine te zajedničkom procjenom ugroženosti od požara.

(5) Javnu vatrogasnu postrojbu može osnovati i više jedinica lokalne samouprave odlukom o osnivanju predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama ovoga Zakona te istodobno mogu osnovati i područnu vatrogasnu zajednicu.

(6) Na prijedlog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za osnivanje javne vatrogasne postrojbe suglasnost daje glavni vatrogasni zapovjednik ako je osnivač osigurao financijska sredstva, vatrogasnu tehniku s prostorom za smještaj i za rad te predviđen broj profesionalnih vatrogasaca prema vatrogasnom planu županije te izrađenoj procjeni ugroženosti.

(7) Nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka osnivač odnosno osnivači imenuju privremenog zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada javne vatrogasne postrojbe, a osobito osigurati dozvole potrebne za početak rada.

Upravljanje javnom vatrogasnom postrojbom

Članak 32.

(1) Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.

(2) Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

(3) Unutarnje ustrojstvo javne vatrogasne postrojbe uređuje se statutom i aktom o osnivanju javne vatrogasne postrojbe, a sukladno ovom Zakonu te podzakonskim aktima.

(4) Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim sjedištima odnosno najveća postrojba u jedinici područne (regionalne) samouprave broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, dva predstavnika Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, predstavnik osnivača i predstavnik radnika, svi s jednakim pravom glasa.

(5) Sastav vatrogasnih vijeća ostalih javnih vatrogasnih postrojbi broji tri člana, i to predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa.

(6) Način rada i odlučivanja vatrogasnog vijeća utvrđuje se statutom.

(7) Članovi vatrogasnih vijeća nemaju pravo na naknadu.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe

Članak 33.

(1) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe. Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe.

(2) Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća ili osnivača nastupati kao druga ugovorna strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(3) Zapovjednik može dati punomoć drugoj osobi da zastupa vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu.

(4) Punomoć iz stavka 3. ovoga članka zapovjednik može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(5) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju njegove odsutnosti.

Članak 34.

(1) Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom, aktom o osnivanju te statutom javne vatrogasne postrojbe.

(2) Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava općinski načelnik odnosno gradonačelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

(3) Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

(4) Zamjenika i pomoćnike zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik.

(5) Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata je moguće ako:

– sam zatraži razrješenje

– trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost

– je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.)

– povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti

– svojim nesavjesnim radom prouzroči javnoj vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu.

Unutarnje ustrojstvo javne vatrogasne postrojbe

Članak 35.

(1) Javna vatrogasna postrojba može imati i stručnu službu koja obavlja stručne i administrativne poslove.

(2) Na radne odnose zaposlenih u stručnoj službi primjenjuju se opći propisi o radu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Vatrogasno vijeće javne vatrogasne postrojbe aktom o unutarnjem ustroju propisuje uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u stručnoj službi.

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo

Članak 36.

(1) Dobrovoljno vatrogasno društvo s pripadajućom vatrogasnom postrojbom nadležno je tijelo za vatrogastvo, odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom odgovara gradonačelniku odnosno općinskom načelniku.

(2) Dobrovoljno vatrogasno društvo osniva se, djeluje i prestaje s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno i samostalna je pravna osoba s ovlastima propisanim ovim Zakonom.

(3) Dobrovoljno vatrogasno društvo, sukladno vatrogasnom planu općine odnosno grada, s jedinicom lokalne samouprave utvrđuje prava i obveze u provođenju vatrogasne djelatnosti.

(4) Tijela dobrovoljnog vatrogasnog društva su:

– skupština

– zapovjedništvo

– zapovjednik

– predsjednik

– upravni odbor.

Skupština društva

Članak 37.

(1) Dobrovoljnim vatrogasnim društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo upravljanja, a njezine nadležnosti, način rada i biranja članova uređuju se statutom dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(2) Skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva donosi statut uz suglasnost vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, odnosno uz suglasnost vatrogasne zajednice županije ako je to jedino dobrovoljno vatrogasno društvo u jedinici lokalne samouprave.

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva

Članak 38.

(1) Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje unutar dobrovoljnog vatrogasnog društva kao operativna snaga koja obavlja vatrogasnu djelatnost na području koje joj je dodijeljeno na temelju vatrogasnog plana grada odnosno općine, a može biti:

– središnja vatrogasna postrojba društva

– vatrogasna postrojba društva.

(2) Središnja vatrogasna postrojba društva intervenira na području odgovornosti sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine i Grada Zagreba.

(3) Vatrogasna postrojba društva intervenira na području djelovanja sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine i Grada Zagreba.

(4) Prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva koristi ovlasti utvrđene ovim Zakonom i podzakonskim aktima.

(5) Statutom kao temeljnim aktom uređuje se način rada i nadležnosti tijela, odluke koje zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva može donositi samostalno, a koje uz suglasnost upravnog odbora dobrovoljnog vatrogasnog društva te djelovanje dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(6) Vatrogasnom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva zapovijeda zapovjednik koji ima zamjenika.

(7) Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom propisuje kriterije za određivanje područja odgovornosti i područja djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasne intervencije te načine određivanja vatrogasne opreme i broja vatrogasaca koji moraju biti u vatrogasnoj postrojbi.

Zapovjednik i zapovjedništvo vatrogasne postrojbe društva

Članak 39.

(1) Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva zastupa i predstavlja dobrovoljno vatrogasno društvo u okviru ovlasti utvrđenih statutom, odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području za koje je odgovorno dobrovoljno vatrogasno društvo, odgovoran je za operativni rad dobrovoljnog vatrogasnog društva gradskom, područnom odnosno općinskom vatrogasnom zapovjedniku, obavlja sve poslove utvrđene ovim Zakonom, statutom dobrovoljnog vatrogasnog društva i odlukama nadležnih tijela dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(2) Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu skupštini društva te općinskom načelniku odnosno gradonačelniku i općinskom, gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku ili županijskom vatrogasnom zapovjedniku ako je jedino društvo, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi.

(3) Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva odgovoran je za svoj rad upravnom odboru dobrovoljnog vatrogasnog društva i gradskom, općinskom odnosno županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

(4) Ako je na području jedinice lokalne samouprave osnovano samo jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva za svoj rad odgovoran je upravnom odboru dobrovoljnog vatrogasnog društva, gradonačelniku odnosno općinskom načelniku te županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

(5) Zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva koji ispunjava uvjete određene ovim Zakonom, na mandat od pet godina imenuje nadležno tijelo društva sukladno statutu, uz potvrđivanje načelnika odnosno gradonačelnika te suglasnost općinskog odnosno gradskog vatrogasnog zapovjednika ili područnog odnosno županijskog vatrogasnog zapovjednika, ako je jedino društvo.

(6) Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata moguće je ako:

– sam zatraži razrješenje

– trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost

– je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti ili

– svojim nesavjesnim radom prouzroči vatrogasnom društvu veću štetu ili veće smetnje u njezinom radu.

(7) Zapovjedništvo dobrovoljnog vatrogasnog društva je strukovno tijelo kojim rukovodi zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili pomoćnici.

(8) Zapovjedništvo dobrovoljnog vatrogasnog društva čine zapovjednik, njegov zamjenik, pomoćnici i članovi čiji broj i imenovanje je propisano statutom.

(9) Zapovjedništvo dobrovoljnog vatrogasnog društva u obavljanju vatrogasnih intervencija ima ovlasti propisane ovim Zakonom.

(10) Zapovjednik:

– u dogovoru s predsjednikom sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana

– provodi odluke i zaključke skupštine i upravnog odbora

– sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku

– ustrojava i vodi evidenciju o obavljenim intervencijama dobrovoljnog vatrogasnog društva

– prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara dobrovoljnog vatrogasnog društva

– organizira vježbe, vatrogasna natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži

– daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogasne postrojbe

– analizira vatrogasne intervencije i predlaže poboljšanja

– analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila te predlaže poboljšanja

– utvrđuje potrebe za osposobljavanjem

– obavlja i druge poslove određene statutom i drugim propisima.

Predsjednik i Upravni odbor

Članak 40.

(1) Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva predstavlja i zastupa dobrovoljno vatrogasno društvo, skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na području djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva, po dužnosti je predsjednik skupštine i predsjednik upravnog odbora.

(2) Predsjednik i članovi upravnog odbora biraju se na mandat od pet godina.

(3) Način izbora, ovlasti i odgovornosti predsjednika i članova upravnog odbora društva uređeni su statutom dobrovoljnog vatrogasnog društva, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(4) Nadležnosti upravnog odbora su:

– predlaganje statuta i izmjena i dopuna

– verificiranje mandata članova zapovjedništva

– biranje, imenovanje i razrješavanje članova tijela

– odlučivanje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja

– donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana, na prijedlog zapovjednika i predsjednika

– obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom i statutom.

Dobrovoljni i sezonski vatrogasac

Članak 41.

(1) Dobrovoljni vatrogasac u vatrogasnim postrojbama može biti osoba:

– s navršenih osamnaest godina

– koja ima propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– koja je osposobljena sukladno odredbama ovoga Zakona

– koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– koja je osposobljena za obavljanje tih poslova.

(2) Sezonski vatrogasac u vatrogasnim postrojbama može biti osoba koja udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka ili osoba koja udovoljava uvjetima za poslove profesionalnog vatrogasca.

(3) Program i način temeljnog osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasca propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

Ostale djelatnosti društva

Članak 42.

(1) Dobrovoljna vatrogasna društva mogu, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva.

(2) Za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljna vatrogasna društva mogu imati stalne i povremeno zaposlene djelatnike.

(3) Ako u obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno vatrogasno društvo ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj vatrogasne djelatnosti u skladu sa statutom dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(4) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima mogu se zapošljavati profesionalni vatrogasci u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti na području koje pokriva postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva.

3. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu

Članak 43.

(1) Pravne osobe vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora koji su razvrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara, prema posebnom propisu, u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, osnivaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu ili kao društvo u većinskom vlasništvu koja ima zapovjednika i zamjenika vatrogasne postrojbe.

(2) Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu čini određeni broj profesionalnih vatrogasca utvrđen prema posebnom propisu i/ili na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu na koju je pribavljeno pozitivno mišljenje Hrvatske vatrogasne zajednice.

(3) Pravne osobe razvrstane u drugu kategoriju ugroženosti od požara koje svoju redovitu djelatnost obavljaju kontinuirano 24 sata za zaštitu javnih cesta i tunela osnivaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu koja ima zapovjednika postrojbe i zamjenika zapovjednika, a broj vatrogasaca u smjeni određuje se na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu.

(4) Vatrogasna postrojba iz stavka 1. ovoga članka može za obavljanje vatrogasne djelatnosti na građevinama i/ili prostoru osnivača ustrojiti vatrogasne postaje ili ispostave, a koje mogu biti i vatrogasne postrojbe iz stavka 3. ovoga članka, što se utvrđuje procjenom ugroženosti od požara, a definira planom zaštite od požara te pravne osobe.

(5) Na osnivanje profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka te ustrojavanje vatrogasne postaje ili ispostave iz stavka 4. ovoga članka suglasnost daje glavni vatrogasni zapovjednik.

(6) Profesionalni vatrogasci iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka moraju biti zaposlenici pravne osobe koja osniva profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu.

(7) Pravne osobe vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora koji su razvrstani u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, čiji se objekti nalaze na području djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva ili javne vatrogasne postrojbe, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tim dobrovoljnim vatrogasnim društvom, javnom vatrogasnom postrojbom ili s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu po prethodno pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, pod uvjetom da ukupni kapacitet tog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe ili zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zadovoljava zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara jedinice lokalne samouprave za to dobrovoljno vatrogasno društvo ili javnu vatrogasnu postrojbu i vatrogasnom planu odnosno planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe.

Povezivanje sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu

Članak 44.

(1) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a osnovala je vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu, dužna je informacije sa sustava za dojavu požara prosljeđivati u tu vatrogasnu postrojbu.

(2) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu ili nema osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

(3) Troškove povezivanja te održavanja veze s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjem postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara.

(4) Korisnici sustava za dojavu požara dužni su obavijestiti vlasnika i/ili korisnika sustava za dojavu požara ako zaprime signal greške iz sustava za dojavu požara.

(5) Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

18. Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022.

4. Postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u gospodarstvu

Članak 45.

(1) Na postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu smisleno se primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dobrovoljna vatrogasnih društava, a u vezi s osnivanjem, ustrojem i prestankom djelovanja, ovlastima i odgovornostima predsjednika i zapovjednika te trajanju njihova mandata i primjenu ovlasti propisanih ovim Zakonom.

(2) Prijedlog za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu daje ovlašteni zakonski zastupnik te pravne osobe.

(3) Troškovi koji nastanu u obavljanju vatrogasne djelatnosti i vatrogasnih aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu terete pravnu osobu za koju su osnovani.

5. Vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije i Grada Zagreba

Članak 46.

(1) Na temelju vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba može se ustrojiti vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba koju čine postojeće dobrovoljne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe s područja županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Pripadnicima vatrogasne postrojbe, prilikom intervencija te sudjelovanja u osposobljavanju, pripadaju sva prava i obveze kao i pripadnicima javnih vatrogasnih postrojbi, a nastali troškovi podmirit će se sukladno raspodjeli utvrđenoj vatrogasnim planom županije odnosno Grada Zagreba kojim je uređen i ustroj, zadaće i područje djelovanja vatrogasne postrojbe.

(3) Vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba djeluje bez pravne osobnosti, unutar županijske vatrogasne zajednice odnosno vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

6. Središnji informacijsko-komunikacijski sustav

Članak 47.

Hrvatska vatrogasna zajednica osigurava središnji informacijsko-komunikacijski sustav za potrebe vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca na području Republike Hrvatske

 

VI. STRATEŠKI I DRUGI DOKUMENTI

1. Strateški dokumenti

Članak 48.

(1) Strateškim dokumentima se uređuje organizacija i mjere u sustavu vatrogastva na prostoru za koji se donose.

(2) Strateški dokumenti državne razine su:

– Nacionalna strategija razvoja vatrogastva

– Vatrogasni plan Republike Hrvatske.

(3) Strateški dokumenti lokalne i područne (regionalne) razine, sukladno smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice, su:

– Vatrogasni plan županije odnosno Grada Zagreba te grada, područja ili općine

– provedbeni planovi unapređenja vatrogastva.

(4) Nacionalna strategija razvoja vatrogastva sadrži opis i analize postojećeg stanja vatrogastva u Republici Hrvatskoj, glavne ciljeve, prioritete, međunarodne obveze, pravni okvir te instrumente i mjere provedbe, kao i nositelje i odgovornosti i elemente ocjene.

(5) Nacionalnu strategiju razvoja vatrogastva izrađuje Hrvatska vatrogasna zajednica, donosi Hrvatski Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od deset godina.

(6) Vlada Republike Hrvatske jednom u četiri godine podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o stanju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

(7) Ostali dokumenti iz područja vatrogastva ne mogu biti u suprotnosti s Nacionalnom strategijom razvoja vatrogastva.

Vatrogasni planovi

Članak 49.

(1) Vatrogasni plan Republike Hrvatske donosi Vlada Republike Hrvatske, a izrađuje ga i predlaže glavni vatrogasni zapovjednik.

(2) Vatrogasni plan županije odnosno Grada Zagreba donosi predstavničko tijelo županije odnosno Grada Zagreba, a izrađuje ga i predlaže županijski vatrogasni zapovjednik odnosno vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika.

(3) Vatrogasni plan grada, područja odnosno općine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno predstavnička tijela udruženih jedinica lokalne samouprave, a izrađuje ga i predlaže gradski, područni odnosno općinski zapovjednik, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Sadržaj vatrogasnih planova

Članak 50.

(1) Vatrogasnim planom razrađuju se principi djelovanja vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasne djelatnosti, upravljanje vatrogasnim sustavom u slučaju izvanrednih događaja, nesreća i katastrofa, definiraju se odnosi, suradnja i usklađuje planiranje i provođenje vatrogasnih mjera od lokalne do državne razine.

(2) Vatrogasni plan obvezno sadrži vatrogasnu mrežu.

(3) Vatrogasnim planom Republike Hrvatske određuje se:

– organizacija vatrogastva prema očekivanim rizicima od izvanrednih događaja u Republici Hrvatskoj, osobito tijekom požarne sezone i izvanrednih događaja uzrokovanih poplavama, potresima i drugim rizicima u pogledu broja vatrogasaca, obrazovanja, broja i rasporeda vatrogasnih postrojbi, njihova međusobnog odnosa, pravila rada i opremanja vatrogasnom tehnikom

– organiziranje vatrogasne djelatnosti u izvanrednim događajima koji se protežu na dvije ili više županija, uključujući i Grad Zagreb

– provedba vatrogasne djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku

– organiziranje uključivanja vatrogastva u sustav djelovanja civilne zaštite

– popis i područje odgovornosti vatrogasnih postrojbi od državnog interesa

– potrebe u vatrogastvu za područje Republike Hrvatske.

(4) Vatrogasnim planom županije i vatrogasnim planom Grada Zagreba, u skladu s vatrogasnim planom Republike Hrvatske, određuje se:

– organizacija vatrogastva prema očekivanim rizicima od izvanrednih događaja u županiji odnosno Gradu Zagrebu, osobito tijekom požarne sezone i izvanrednih mjera (poplave, potresi i drugo) u pogledu broja vatrogasaca, obrazovanja, broja i rasporeda vatrogasnih postrojbi, njihova međusobnog odnosa, pravila rada i opremanja vatrogasnom tehnikom

– organiziranje vatrogasne djelatnosti u izvanrednim događajima koji se protežu na dvije ili više jedinica lokalne samouprave

– provedba vatrogasne djelatnosti u jedinicama lokalne samouprave u kojima nije osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo odnosno javna vatrogasna postrojba

– interveniranje vatrogasnih postrojbi izvan područja odgovornosti, a ovisno o blizini izvanrednog događaja

– sjedište, način djelovanja i financiranje vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice županije te vatrogasnog operativnog centra Grada Zagreba

– provedba vatrogasne djelatnosti od interesa za županiju i Grad Zagreb

– popis i područje odgovornosti vatrogasnih postrojbi od županijskog interesa i interesa za Grad Zagreb

– potrebe u vatrogastvu za područje županija i Grad Zagreb.

(5) Vatrogasnim planom jedinice lokalne samouprave, u skladu s vatrogasnim planom Republike Hrvatske i vatrogasnim planom županije, određuje se:

– organizacija vatrogastva prema očekivanim rizicima od izvanrednih događaja u jedinici lokalne samouprave, osobito tijekom požarne sezone i izvanrednih mjera (poplave, potresi i drugo) u pogledu broja vatrogasaca, obrazovanja, broja i rasporeda vatrogasnih postrojbi, njihova međusobnog odnosa, pravila rada i opremanja vatrogasnom tehnikom

– zadaće, područja odgovornosti i djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području jedinice lokalne samouprave

– potrebe u vatrogastvu za područje jedinice lokalne samouprave.

(6) Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade vatrogasnih planova.

22. Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova

 

VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI

1. Zapošljavanje profesionalnih vatrogasaca te vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima

Članak 51.

(1) Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

– mora imati hrvatsko državljanstvo

– da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

(2) Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja / kurikulum predviđen ovim Zakonom.

(3) Uvjeti iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka odnose se samo na osobe koje će obavljati poslove profesionalnog vatrogasca u razini srednje stručne spreme. Uvjeti iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka odnose se samo na osobe koje će obavljati poslove profesionalnog vatrogasca koji ima stečenu kvalifikaciju razine 4.1. ili 4.2. prema HKO-u.

(4) Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

(5) Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, su:

– na državnoj razini: glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik te državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent

– na županijskoj razini i razini Grada Zagreba: županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba i njegov zamjenik

– na lokalnoj razini: gradski, područni i općinski vatrogasni zapovjednik te njihovi zamjenici, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici, zapovjednici profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i njihovi zamjenici, zapovjednici središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i njihovi zamjenici, zapovjednici postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji sudjeluju na intervencijama i njihovi zamjenici te vatrogasci koji su aktom vatrogasne postrojbe, javne vatrogasne postrojbe i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu određeni da samostalno zapovijedaju vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene ovim Zakonom.

(6) Glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima: glavnog vatrogasnog zapovjednika, njegova zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika ili zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba ili zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba.

(7) Državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj ili županijskoj razini.

(8) Županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(9) Područni, gradski odnosno općinski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik intervencijske postrojbe i njihovi zamjenici koji profesionalno obavljaju te poslove, a nije ujedno i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, moraju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje tri godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(10) Područni, gradski ili općinski vatrogasni zapovjednik i njihov zamjenik koji dobrovoljno obavljaju te poslove moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(11) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik te zapovjednik profesionalne postrojbe u gospodarstvu i njegov zamjenik, koji u postrojbi imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik te zapovjednik profesionalne postrojbe u gospodarstvu i njegov zamjenik, koji imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, moraju imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(13) Vatrogasci koji su unutarnjim aktom javne vatrogasne postrojbe i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu određeni da samostalno zapovijedaju vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste ovlasti utvrđene ovim Zakonom, moraju imati najmanje srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera.

(14) Zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegov zamjenik moraju imati najmanje zvanje vatrogasnog časnika ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera i najmanje tri godine iskustva u radu vatrogasne postrojbe.

(15) Zapovjednici vatrogasnih postrojbi ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovi zamjenici moraju imati najmanje zvanje vatrogasca ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera.

(16) Osobe iz stavka 5. ovoga članka, pored ispunjenja uvjeta stručne spreme propisane ovim člankom i uvjeta iz stavka 1. podstavaka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka, moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(17) Osobe iz stavka 5. ovoga članka mogu obnašati dužnost odnosno obavljati poslove u dobi od 18 godina do 65 godina života odnosno 67 godina života ako su na mandat imenovani prije navršetka 65 godina života.

(18) Iznimno od odredbe stavaka 11. i 12. ovoga članka, zatečeni vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nemaju propisanu stručnu spremu, mogu i dalje obavljati poslove radnog mjesta, pod uvjetom da su neprekidno 15 godina obavljali te poslove.

2. Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

Članak 52.

(1) Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje glavni vatrogasni zapovjednik.

(2) Nakon položenog stručnog ispita vatrogascu s posebnim ovlastima i odgovornostima izdaje se uvjerenje.

(3) Program i način polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, način izdavanja i izgled uvjerenja, vođenje očevidnika izdanih uvjerenja, način imenovanja članova ispitnog povjerenstva s utvrđenim naknadama te ostala pitanja u svezi s tim pravilnikom propisuje glavni vatrogasni zapovjednik.

3. Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti

Članak 53.

(1) Zdravstvena i psihička sposobnost osobe koja se prima u vatrogasnu službu utvrđuje se zdravstvenim pregledom. Zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

(2) Posebnu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti osobe koja se prima u vatrogasnu službu te provjeru ove sposobnosti u utvrđenim rokovima, sukladno propisanim mjerilima, utvrđuje posebno stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

(3) Mjerila za utvrđivanje posebne razine tjelesne i motoričke sposobnosti kojima moraju udovoljiti osobe pri provjeri, rokove u kojima se navedene sposobnosti moraju provjeriti, sastav i način rada stručnog povjerenstva za provjeru sposobnosti iz stavka 2. ovoga članka te ostala pitanja vezana uz ovu provjeru propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

(4) Ministar nadležan za poslove zdravstva pravilnikom će propisati način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, vrstu i opseg pregleda, oblik i sadržaj uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

4. Organizacija rada vatrogasaca

Članak 54.

(1) Profesionalni vatrogasac dužan je u obavljanju vatrogasne djelatnosti raditi po rasporedu radnog vremena koji određuje poslodavac odnosno nadležni zapovjednik, a koji može uključivati: rad u smjenama, rad u turnusu, rad subotama, nedjeljama, blagdanima i drugim neradnim danima, prekovremeni rad, noćni rad, pripravnost i rad organiziran na drukčiji način.

(2) Radi održavanja operativne pripravnosti vatrogasaca i vatrogasne tehnike na visokoj razini te gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, dužina trajanja rada profesionalnih vatrogasaca može biti duža od osam sati u razdoblju od 24 sata, ali ne duže od 12 sati.

(3) Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada, rada u smjenama i rada u turnusu dužan osigurati profesionalnim vatrogascima iz stavka 2. ovoga članka dnevni odmor u neprekidnom trajanju od minimalno dvanaest sati.

(4) Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada, rada u smjenama ili rada u turnusima dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj profesionalnom vatrogascu te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću, u smjeni ili turnusu.

(5) Poslodavac je dužan profesionalnim vatrogascima iz stavka 2. ovoga članka osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koje odgovaraju i primjenjuju se na sve profesionalne vatrogasce te su dostupne u svako doba.

(6) Kod organizacije rada u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da profesionalni vatrogasac u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.

(7) Poslodavac je dužan prema utvrđenom radnom vremenu organizirati smjenski rad odnosno rad u turnusu na način da se osigura operativna spremnost vatrogasne postrojbe u redovitom smjenskom radu odnosno redovitom radu u turnusu.

(8) U vrijeme izvanrednog događaja, nesreće, katastrofe kada je potrebno neprekidno djelovanje vatrogasne postrojbe, nakon razdoblja od 24 sata djelovanja voditelj intervencije dužan je osigurati minimalni dnevni odmor pripadnicima vatrogasne postrojbe u trajanju od 24 sata te smjenu vatrogasne postrojbe.

(9) Glavni vatrogasni zapovjednik i županijski vatrogasni zapovjednik ovlašteni su u slučaju mogućeg nastanka izvanrednog događaja, nesreće, katastrofe odnosno proglašenja elementarne nepogode pozvati vatrogasce koji su u pripravnosti, nalagati prekovremeni rad, poduzimati druge mjere i aktivnosti, organizirati drukčiji raspored rada i radnog vremena te mjesto rada službenicima i namještenicima Hrvatske vatrogasne zajednice, profesionalnim vatrogascima zaposlenima u javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

(10) U slučaju izvanrednog događaja, nesreće odnosno katastrofe na službenike i namještenike Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasce vatrogasnih zajednica županija, vatrogasne zajednice Grada Zagreba, vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja te profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava ne primjenjuju se odredbe općih propisa o radu o ograničenju trajanja prekovremenog rada.

(11) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka profesionalnom vatrogascu pripada pravo na povećanu plaću, sukladno općim propisima o radu i kolektivnom ugovoru, a prava na slobodne dane sukladno kolektivnom ugovoru.

5. Radnopravni položaja vatrogasca

Prestanak radnog odnosa odnosno službe

Članak 55.

Pored uvjeta propisanih općim propisom o radu, profesionalnom vatrogascu prestaje služba odnosno radni odnos:

1. utvrđivanjem prava na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, danom izvršnosti rješenja nadležne službe

2. kada je pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je prepreka za zaposlenje na radno mjesto profesionalnog vatrogasca, danom zaprimanja obavijesti o pravomoćnosti presude

3. ako se sazna da u vrijeme prijma u vatrogasnu službu nije ispunjavao uvjete propisane ovim Zakonom, danom zaprimanja obavijesti

4. kad se sazna da je u vrijeme prijma u vatrogasnu službu postojala zapreka propisana ovim Zakonom, danom zaprimanja obavijesti

5. ako odbije raspored na drugo radno mjesto sukladno svojoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti, danom kada je trebao početi raditi na novom radnom mjestu.

6. ako odbije raspored na drugo radno mjesto sukladno svojoj stručnoj spremi i utvrđenoj tjelesnoj i motoričkoj sposobnosti u ponovljenom izvanrednom pregledu, danom kada je trebao početi raditi na novom radnom mjestu

7. danom ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje i propisima o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a da ujedno ne ispunjava uvjete zdravstvene sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Članak 56.

(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na vatrogasne početnike i osobe koje se obrazuju u sustavu vatrogastva, a zaposlene su kao profesionalni vatrogasci, te sezonske vatrogasce.

(2) Na pitanja radnopravnog položaja profesionalnih vatrogasca koja nisu uređena ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona primjenjuju se opći propisi o radu odnosno kolektivni ugovori koji obvezuju poslodavca.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Članak 57.

(1) Profesionalnom vatrogascu na radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada staž osiguranja računa se u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju vatrogasnih poslova računa kao 15 mjeseci staža osiguranja.

(2) Pod otežanim uvjetima rada iz stavka 1. ovoga članka smatra se osobito povećana opasnost za život i zdravlje, kao i spremnost za obavljanje vatrogasnih poslova u posebnim radnim uvjetima.

(3) Dobrovoljnom vatrogascu kada obavlja iste poslove i pod istim uvjetima kao profesionalni vatrogasac duže od mjesec dana, svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na tim poslovima računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci staža osiguranja.

Provjera zdravstvene sposobnosti

Članak 58.

(1) Profesionalni vatrogasac je dužan, u svrhu provjere zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, pristupiti sistematskom kontrolnom zdravstvenom pregledu na obrazloženi prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite i/ili pristupiti izvanrednoj provjeri razine tjelesne i motoričke sposobnosti na prijedlog vatrogasnog zapovjednika postrojbe.

(2) Profesionalni vatrogasac, koji je rješenjem zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova vatrogasca zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je nastupila u obavljanju vatrogasnih poslova, ostvaruje naknadu plaće u visini prosječne mjesečne netoplaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije nastupa nesposobnosti za rad i druga prava iz radnopravnog odnosa, i to od dana donošenja odluke o nesposobnosti do dana izvršnosti rješenja nadležne službe koja odlučuje o pravu na mirovinu.

(3) Profesionalnom vatrogascu iz stavka 2. ponudit će se sklapanje ugovora o radu odnosno rasporedit će se na radno mjesto koje odgovara preostaloj utvrđenoj radnoj sposobnosti te što je više moguće poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

(4) Profesionalnom vatrogascu iz stavka 2. ovoga članka kojem je prestao radni odnos radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pripada pravo na netoiznos otpremnine u visini prosječne mjesečne netoplaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj koju je utvrdio Državni zavod za statistiku, a za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, uvećane 12 puta.

(5) Profesionalnom vatrogascu kojem, sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje i propisima koji uređuju staž osiguranja s povećanim trajanjem, prestaje radni odnos radi stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na netoiznos otpremnine u visini prosječne mjesečne netoplaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koju je utvrdio Državni zavod za statistiku, a za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, uvećane deset puta.

(6) Profesionalnom vatrogascu kojem, sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, prestaje služba radi ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu pripada pravo na netoiznos otpremnine u visini prosječne mjesečne netoplaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koju je utvrdio Državni zavod za statistiku, a za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, uvećane šest puta.

(7) Radnik koji po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na otpremninu temeljem odredbi ovoga Zakona, ne ostvaruje druga prava s iste osnove temeljem drugih pravnih izvora.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Prava u slučaju smrti

Članak 59.

(1) Profesionalni i dobrovoljni vatrogasac koji u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti izgubi život, sahranit će se u mjestu koje odredi njegova obitelj na trošak Hrvatske vatrogasne zajednice odnosno jedinice lokalne samouprave ovisno u kojoj je vatrogasnoj postrojbi djelovao (u radnom odnosu odnosno članstvu).

(2) Troškom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. troškovi prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta sahrane

2. troškovi grobnog mjesta, ako obitelj nema grobno mjesto

3. troškovi uobičajeni u mjestu u kojem se obavlja sahrana.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obitelj koju je uzdržavao poginuli vatrogasac ima pravo:

1. na jednokratnu novčanu pomoć u visini posljednje isplaćene netoplaće poginuloga uvećane 12 puta odnosno prosječne netoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u posljednja tri mjeseca za dobrovoljnog vatrogasca uvećane za 12 puta

2. stambeno zbrinjavanje, ako je prijeko potrebno, po kriterijima koje odredi glavni vatrogasni zapovjednik.

(4) Djeci vatrogasca iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska vatrogasna zajednica odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurat će potporu za redovito školovanje, ovisno tko je naredio izlazak na intervenciju, u najvišem neoporezivom iznosu potpore utvrđene propisima o porezu na dohodak.

Prava u slučaju ozljede

Članak 60.

(1) Profesionalnom i dobrovoljnom vatrogascu kod kojeg se, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti, u postupku ocjene radne sposobnosti odnosno u postupku po zahtjevu za priznavanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrdi tjelesno oštećenje od najmanje 80 % i koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu, ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini posljednje isplaćene netoplaće uvećane 24 puta.

(2) Djeci vatrogasca iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska vatrogasna zajednica odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurat će potporu za redovito školovanje, ovisno tko je naredio izlazak na intervenciju, u najvišem neoporezivom iznosu potpore utvrđene propisima o porezu na dohodak.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Članak 61.

(1) Osoba koja pruži pomoć vatrogascu u obavljanju vatrogasne djelatnosti i tom prilikom bude ozlijeđena, razboli se ili je spriječena za rad, a nije osigurana po drugoj osnovi, za vrijeme liječenja ima prava iz zdravstvenog osiguranja, a za slučaj djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja prouzročenog ozljedom ili bolešću, ima prava iz mirovinskog osiguranja na teret Hrvatske vatrogasne zajednice kao i profesionalni vatrogasac.

(2) Obitelj koju je uzdržavala osoba koja je prilikom pružanja pomoći vatrogascu u obavljanju vatrogasne djelatnosti izgubila život, pripadaju troškovi utvrđeni člankom 59. stavkom 2. ovoga Zakona te jednokratna novčana pomoć u visini 12 prosječnih netoplaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u posljednja tri mjeseca.

(3) Okolnosti pod kojima su vatrogasci ili osoba koja je pružila pomoć vatrogascu u obavljanju vatrogasne djelatnosti izgubili život ili zadobili ozljede, kao i okolnosti pod kojima su osobe pružale pomoć vatrogascu i posljedice koje su tom prilikom nastale utvrđuje povjerenstvo koje imenuje glavni vatrogasni zapovjednik.

6. Zdravstveno osiguranje dobrovoljnog vatrogasca zbog ozljede ili bolesti

Članak 62.

(1) Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisana zakonom koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti pripadaju dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja požara, osposobljavanja i usavršavanja, sudjelovanja u vježbama, izvršavanja zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana o protupožarnoj zaštiti, osiguravanja na javnim događanjima u sklopu javnih nastupa i sudjelovanja u demonstracijama s prikazom vježbi.

(2) Ako se dobrovoljni vatrogasac ozlijedi pri obavljanju vatrogasne djelatnosti i/ili vatrogasne aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, tako da je njegov organizam oštećen najmanje za 20%, pripada mu pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini jedne proračunske osnovice utvrđene zakonom koji uređuje izvršavanje državnog proračuna.

(3) Dobrovoljnom vatrogascu, koji je nezaposlen ili ako je za njega to povoljnije, zbog ozljede na radu iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u visini 100% prosječne mjesečne netoplaće za zaposlenoga radnika u državi prema zadnjem mjesecu prije nastanka ozljede.

(4) Financijska sredstva za obvezna osiguranja prema propisima o obveznim osiguranjima, za dobrovoljne vatrogasce koji obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u zaštiti od požara, obavljaju zadatke na javnim priredbama u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi te naknade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu, na poziciji Hrvatske vatrogasne zajednice.

(5) Financijska sredstava za obvezna osiguranja prema propisima o obveznim osiguranjima za dobrovoljne vatrogasce osigurava organizacija koja je angažirala dobrovoljnog vatrogasca za obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te ih je dužna uplatiti po najnižoj osnovici za obračun doprinosa razmjerno broju dana osiguranja odnosno dana provedenih na navedenim poslovima.

(6) Obveznik prijave na osiguranje, obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa te obveznik izvješćivanja jest Hrvatska vatrogasna zajednica kada glavni vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasna zajednica županije kada županijski vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca te vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave kada vatrogasni zapovjednik te vatrogasne zajednice naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva kada naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca.

(7) Kriterij za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca i način provedbe, sukladno odredbama ovoga Zakona, propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

21. Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

7. Psihološka pomoć dobrovoljnom i profesionalnom vatrogascu

Članak 63.

(1) Vatrogascu koji je u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji, pružit će se psihološka pomoć.

(2) Pravo na psihološku pomoć može se omogućiti i članovima obitelji osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vatrogasac koji odbije psihološku pomoć može se uputiti na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled.

(4) Psihosocijalna zaštita, mjerila i način postupanja u pružanju pomoći vatrogascima utvrđuju se pravilnikom koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

24. Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima

8. Prava i obveze vatrogasca

Ograničavanje prava na godišnji odmor

Članak 64.

(1) Vatrogascu se može promijeniti raspored ili prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi obavljanja vatrogasne djelatnosti koja ne trpi odgodu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, vatrogasac ima pravo na naknadu stvarnih troškova nastalih promjenom rasporeda odnosno prekidom godišnjeg odmora.

Političko djelovanje

Članak 65.

(1) Vatrogasac ne smije politički djelovati u vatrogasnoj postrojbi odnosno vatrogasnoj organizaciji.

(2) Vatrogasac ne smije u službenoj odori prisustvovati stranačkim i drugim političkim skupovima, osim ako je na tim skupovima prisutan radi obavljanja službenih obveza vatrogasne djelatnosti.

(3) Vatrogasac za kojeg se utvrdi da je postupio suprotno odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovoran je za težu povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa odnosno stegovno odgovara sukladno statutu vatrogasne organizacije.

Štrajk

Članak 66.

Štrajk u vatrogasnoj djelatnosti nije dopušten u slučaju:

1. ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države

2. oružane pobune, ustanka i drugih oblika nasilnog ugrožavanja ustavnog poretka Republike Hrvatske ili temeljnih sloboda i prava čovjeka i građana

3. izvanrednog događaja, nesreće ili katastrofe

4. drugih izvanrednih događaja koji ometaju normalno odvijanje života i ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine.

Sindikalno i strukovno organiziranje

Članak 67.

(1) Profesionalni vatrogasci imaju pravo na sindikalno i strukovno organiziranje.

(2) Hrvatska vatrogasna zajednica će, u svrhu izrade prijedloga odluka važnih za materijalni položaj vatrogasca i vatrogasne struke, osnovati radne skupine te uključiti predstavnike sindikata.

Klasifikacija radnih mjesta

Članak 68. ( NN 125/19, 155/23)

(1) Ovisno o složenosti poslova, obrazovanju, osobnom zvanju, stupnju odgovornosti i ovlasti za donošenje odluka te samostalnosti u radu, radna mjesta profesionalnih vatrogasaca klasificiraju se u sljedeće kategorije:

1. radna mjesta državne razine

2. radna mjesta županijske razine

3. radna mjesta gradske ili općinske ili područne razine

4. radna mjesta operativnih vatrogasaca

5. radna mjesta neoperativnih vatrogasaca.

(2) Unutar kategorija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se potkategorije i razine potkategorija.

(3) Klasifikaciju postrojbi i koeficijenta složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca pravilnikom propisuje glavni vatrogasni zapovjednik (Vidi: NN 155/23).

23. Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

Vatrogasna služba

Članak 69.

U vatrogasnu službu ne može se primiti osoba kojoj je prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teže povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnoga tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu.

Članak 70.

(1) Osoba primljena u vatrogasnu službu stječe status operativnog vatrogasca stjecanjem vatrogasnog zvanja.

(2) Vatrogasno zvanje stječe se ovisno o stupnju obrazovanja, stručnom osposobljavanju ili usavršavanju, iskustvu u obavljanju vatrogasne djelatnosti, položenom stručnom ispitu i godišnjim ocjenama, sukladno Pravilniku za stjecanje vatrogasnih zvanja koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

(3) Uvjete za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuće i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjete i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u vatrogasna zvanja sukladno ovom Zakonu propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

(4) Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se stjecanje vatrogasnih zvanja te uvjeti i način prevođenja stečenih osobnih vatrogasnih zvanja u vatrogasna zvanja sukladno ovom Zakonu.

9. Odgovornosti vatrogasca

Povreda službene dužnosti odnosno radnog odnosa

Članak 71.

(1) Profesionalni vatrogasac odgovara za povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa kada šteti ugledu vatrogastva, ako povjerene poslove i zadatke ne obavlja savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržava Ustava, zakona, drugih propisa i pravila vatrogasne službe o ponašanju za vrijeme službe ili izvan službe.

(2) Profesionalni vatrogasac odgovara za povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa ako je povredu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(3) Kaznena odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa ako djelo koje je predmet kaznenog ili prekršajnog postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa.

(4) Oslobođenje od kaznene odnosno prekršajne odgovornosti ne pretpostavlja oslobađanje od odgovornosti i za povredu službene dužnosti odnosno povredu obveze iz radnog odnosa ako je počinjeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti odnosno povreda obveze iz radnog odnosa.

(5) Kriteriji i uvjeti pod kojima je vatrogasac počinio povredu službene dužnosti odnosno povredu obveza iz radnog odnosa uređuju se opći aktom vatrogasne organizacije koji mora biti u sladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju njega i pravilima vatrogasne službe.

Odgovornost za štetu

Članak 72.

(1) Za štetu koju vatrogasac počini trećim osobama u obavljanju vatrogasne službe ili prilikom obavljanja vatrogasne službe odgovara Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno na kojoj je vatrogasnoj intervenciji počinio štetu (državnoj, županijskoj ili lokalnoj).

(2) Nema odgovornosti za štetu koju vatrogasac počini trećim osobama iz stavka 1. ovoga članka ako se dokaže da je šteta posljedica zakonite primjene javnih ovlasti utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno na kojoj je vatrogasnoj intervenciji počinjena šteta (državnoj, županijskoj ili lokalnoj), odgovara za štetu koju je prouzročila opasna stvar, ako je opasna stvar bila u vlasništvu Republike Hrvatske ili vatrogasne postrojbe i ako je štetu počinio vatrogasac.

Članak 73.

(1) Vatrogasac je dužan nadoknaditi štetu koju u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti namjerno ili krajnjom nepažnjom nanese Republici Hrvatskoj ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno vatrogasnoj postrojbi u kojoj radi ili djeluje.

(2) U postupku utvrđivanja teže povrede vatrogasne službe odlučit će se o naknadi štete nastale Republici Hrvatskoj ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno vatrogasnoj postrojbi u kojoj radi ili djeluje.

Članak 74.

Vatrogasac se može u cijelosti ili dijelom osloboditi odgovornosti za nastalu štetu ako je do nje došlo postupanjem po nalogu nadređenog rukovoditelja odnosno zapovjednika, pod uvjetom da ga je vatrogasac prethodno pisano ili usmeno upozorio da će provedbom naloga nastati ili da bi mogla nastati šteta.

Članak 75.

(1) Vatrogasac koji je odgovoran za štetu počinjenu krajnjom nepažnjom može se iz opravdanih razloga djelomično ili u cijelosti osloboditi obveze naknade štete.

(2) Smatrat će se da postoje opravdani razlozi u smislu stavka 1. ovoga članka ako je šteta nastala obavljanjem vatrogasne djelatnosti, zbog znatnih napora u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili pod okolnostima kada je štetu bilo teško izbjeći.

(3) Utvrđivanje postojanja razloga iz stavka 1. ovoga članka provodi povjerenstvo od tri člana koje imenuje glavni vatrogasni zapovjednik.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka, nakon provedenog postupka, predlaže odluku koju donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

10. Plaća vatrogasca

Članak 76. ( NN 125/19, 155/23)

(1) Plaću profesionalnog vatrogasca čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta uvećanog za dodatke iz stavka 4. ovoga članka i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža.

(2) Plaća profesionalnog vatrogasca iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sukladno odredbama ovoga Zakona ako kolektivni ugovor nije sklopljen.

(3) Ako je plaća profesionalnog vatrogasaca različito uređena kolektivnim ugovorom ili odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

(4) Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta profesionalnog vatrogasca uvećava se dodacima za:

– povećanu opasnost za život i zdravlje profesionalnog vatrogasca

– osobno vatrogasno zvanje

– odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.

(5) Osnovica za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca utvrđuje se kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Ako se kolektivnim ugovorom ne utvrdi osnovica iz stavka 5. ovoga članka, primjenjuje se osnovica za izračun plaće državnih službenika i namještenika.

(7) Kolektivnim ugovorom sklopljenim između sindikata i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom osnovica za obračun plaće iz stavaka 5. i 6. ovoga članka i koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasca zaposlenih u javnoj vatrogasnoj postrojbi iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona mogu se ugovoriti drukčije, uz uvjet da tako određena plaća ne može biti manja od plaće iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa uređuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom.

(9) Uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu uređuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i poslodavca odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.

(10) Visinu dodataka iz stavka 4. ovoga članka te visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada na temelju klasifikacije radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Vidi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama u odnosu na profesionalne vatrogasce u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

11. Prava iz mirovinskog osiguranja

Mirovina

Članak 77.

(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za profesionalne vatrogasce.

(2) Profesionalni vatrogasci ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.) ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(3) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine primjenjuju se samo na osiguranika – profesionalnog vatrogasca koji je proveo najmanje 20 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju u svojstvu profesionalnog vatrogasca kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine primjenjuju se i na osobe koje na dan stjecanja prava na mirovinu nisu profesionalni vatrogasci, ako su u svojstvu profesionalnog vatrogasca kome se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ostvarili najmanje 30 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju.

(5) Profesionalni vatrogasac kome se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ne ostvaruje pravo na mirovinu prema odredbama ovoga Zakona ako mu je služba prestala zbog počinjenog kaznenog djela koji je uvjet za prijem u vatrogasnu službu, stegovnog prijestupa ili zbog samovoljnog napuštanja službe, osim u slučajevima iz stavka 4. ovoga Zakona.

(6) Profesionalnom vatrogascu kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem starosna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu propisana Zakonom o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.) snižava se prema članku 181. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.) i članku 27. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 115/18.).

Članak 78.

Na temelju rješenja glavnog vatrogasnog zapovjednika, o prestanku vatrogasne službe zbog potreba službe profesionalni vatrogasac može ostvariti pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, kada navrši mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovoga Zakona.

Vrijednosni bodovi

Članak 79.

(1) Vrijednosni bodovi osiguranika – profesionalnog vatrogasca radi određivanja mirovine iz članka 77. stavaka 2. i 3. te članka 78. utvrđuju se prema najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima, koji se računaju na temelju vrijednosnih bodova utvrđenih za pojedinu kalendarsku godinu prema odredbama članaka 81. do 84. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.) ostvarenih u bilo kojih za osiguranika najpovoljnijih uzastopnih deset kalendarskih godina ostvarenih od 1998. godine nadalje.

(2) Najpovoljniji prosječni vrijednosti bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova iz stavka 1. ovoga članka podijeli s razdobljem za koje su obračunati.

(3) Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima iz stavka 2. ovoga članka i polaznim faktorom.

Članak 80.

(1) Osiguraniku se mirovina određuje na temelju osobnih bodova utvrđenih prema članku 79. ovoga Zakona, uvećanih za 45%.

(2) Svota mirovine izračunava se tako da se osobni bodovi iz stavka 1. ovoga članka pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava.

(3) Svota mirovine određena prema stavcima 1. i 2. ovoga članka smanjuje se ovisno o visini, i to:

1. za 8% razlika od 2000,01 do 3000,00 kuna

2. za 12% razlika od 3000,01 do 4000,00 kuna

3. za 16% razlika od 4000,01 do 5000,00 kuna

4. za 20% iznos iznad 5000,01 i dalje.

(4) Svota mirovine smanjena prema stavku 3. ovoga članka ne može iznositi manje od svote najniže mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.

(5) Svota mirovine utvrđena prema ovom članku smanjuje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.).

Sredstva za obveze iz mirovinskog osiguranja

Članak 81.

Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu za pokrivanje obveza mirovinskog osiguranja koje nastaju priznavanjem i određivanjem mirovine pod povoljnijim uvjetima osiguranicima iz ovoga Zakona.

 

VIII. ZAŠTITA NA RADU

1. Zaštita na vatrogasnoj intervenciji

Članak 82.

(1) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na zaštitu na radu na vatrogasnim intervencijama jednako se primjenjuju na profesionalne i na dobrovoljne vatrogasce koji obavljaju vatrogasnu djelatnost odnosno provode vatrogasne intervencije utvrđene ovim Zakonom.

(2) Na vatrogasnoj intervenciji dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na vatrogasce, način obavljanja poslova i radne postupke na vatrogasnoj intervenciji.

(3) Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve u pogledu dobi, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, psihičke sposobnosti, tjelesnog stanja, kojima vatrogasci moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

(4) Posebna pravila zaštite na radu, osim zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, sadrže i prava i obveze u vezi s:

1. organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora

2. načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme

3. posebnim postupcima pri uporabi odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama odnosno biološkim štetnostima

4. postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

5. uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno u pogledu trajanja posla te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom

6. postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

(5) Pri organiziranju i provođenju zaštite na vatrogasnoj intervenciji poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na vatrogasnoj intervenciji promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.

(6) Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova vatrogascu obvezan voditi računa o sposobnostima vatrogasca koje mogu utjecati na zaštitu na vatrogasnoj intervenciji.

(7) U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja vatrogasca na vatrogasnoj intervenciji poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost vatrogasca opasnostima, štetnostima i naporima, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s obavljanjem vatrogasne intervencije.

(8) Troškove provođenja zaštite na vatrogasnoj intervenciji snosi poslodavac odnosno njezino provođenje ne smije teretiti vatrogasca.

(9) Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na zaštitu na radu, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita na radu.

(10) Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom propisuje osobna zaštitna sredstva, mjere, pravila, postupke i aktivnosti radi zaštite vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama.

Članak 83.

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi osnovna pravila zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu te posebna pravila zaštite na vatrogasnim intervencijama, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.

(2) Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju u svim radnim postupcima na vatrogasnoj intervenciji, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima na vatrogasnoj intervenciji, pri čemu mora osigurati vatrogascima najveću moguću razinu zaštite na vatrogasnoj intervenciji.

2. Obavljanja poslova zaštite na radu

Članak 84.

(1) Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s propisima o zaštiti na radu i ovom Zakonu, stanju zaštite na radu i brojem vatrogasaca.

(2) Poslodavac koji zapošljava do uključujući 49 vatrogasaca, poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati samo ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

(3) Poslodavac koji zapošljava više od 50 profesionalnih vatrogasaca poslove iz stavka 1. ovoga članka uređuje sukladno propisima koji uređuju zaštitu na radu.

3. Obveze prema tijelima nadzora

Članak 85.

(1) Poslodavac je obvezan obavijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu o smrtnoj ozljedi vatrogasca i o ozljedi zbog koje je vatrogascu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je zadržan na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.

(2) Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz članka 39. ovoga Zakona dužan je obavijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu o smrtnoj ozljedi dobrovoljnog vatrogasca, pripadnika vatrogasne postrojbe društva i o ozljedi zbog koje je dobrovoljnom vatrogascu pružena hitna medicinska pomoć.

(3) Obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezno se dostavljaju odmah po nastanku smrtne i teške ili druge ozljede na vatrogasnoj intervenciji.

(4) Smatra se da je ispunjena obveza iz stavka 3. ovoga članka ako je nakon pružanja prve pomoći vatrogascu te pozivanja hitne medicinske pomoći ili zbrinjavanja vatrogasca u stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili dnevnu bolnicu bez odgađanja obaviješten mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj telefona objavljen na službenim stranicama toga tijela.

4. Vatrogasna tehnika i oprema

Članak 86.

(1) Vatrogasna vozila, uređaji, oprema, sredstva za gašenje, alat te zaštitna i druga osobna oprema i sredstva koje vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama (u daljnjem tekstu: vatrogasna tehnika) moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu vlasnik ili korisnik mora imati dokumentaciju.

(2) Vlasnik ili korisnik vatrogasne tehnike koju koriste vatrogasne postrojbe odgovoran je za redovito ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike te je dužan na propisan način provjeriti ispravnost vatrogasne tehnike prije stavljanja u uporabu, a nakon toga u propisanim intervalima.

(3) Korisnik vatrogasne tehnike u smislu ovoga članka je vatrogasna organizacija utvrđena ovim Zakonom koja je dobila na korištenje vatrogasnu tehniku od državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih pravnih osoba.

(4) Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom propisuje popis vatrogasne tehnike (vozila, tipizacija vozila, uređaji, alati i sredstva) koja podliježe ispitivanju, rokove i postupak ispitivanja, sadržaj, oblik i način izdavanja isprava o ispravnosti vatrogasne tehnike te uvjetima pod kojima ispitivanje može obavljati ovlaštena vatrogasna organizacija ili druga pravna osoba.

11. Pravilnik o vatrogasnoj tehnici

 

IX. VATROGASNE INTERVENCIJE

1. Vatrogasna intervencija lokalne odnosno područne (regionalne) razine

Članak 87.

(1) Vatrogasni operativni centar koji je zaprimio zahtjev za vatrogasnu intervenciju dužan je na vatrogasnu intervenciju, koja se obavlja zbog nastalog događaja, uputiti vatrogasnu postrojbu sukladno vatrogasnom planu.

(2) Zapovjednik vatrogasne postrojbe ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: zapovjednik vatrogasne intervencije) koji je na temelju akta vatrogasne postrojbe ovlašten za samostalno vođenje vatrogasne intervencije nakon zaprimanja zahtjeva za vatrogasnom intervencijom iz stavka 1. ovoga članka, na temelju raspoloživih podataka, organizira odlazak potrebnog broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike na vatrogasnu intervenciju.

(3) Zapovjednik vatrogasne intervencije iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te vođenje vatrogasne intervencije sukladno standardnim operativnim postupcima i pravilima vatrogasne struke.

(4) Ako zapovjednik vatrogasne intervencije nakon dolaska na mjesto intervencije ili tijekom same intervencije ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće uspješno obaviti intervenciju, o tome odmah izvješćuje nadređeni vatrogasni operativni centar sa zahtjevom za dodatnom pomoći vatrogasnih snaga.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nadređeni vatrogasni operativni centar šalje raspoložive vatrogasne snage koje su trenutačno pripravne za vatrogasnu intervenciji te uključuje nadolazeću smjenu vatrogasaca u svrhu uklanjanja nedostataka vatrogasaca u pripravnosti ili poziva dobrovoljne vatrogasce koji su predviđeni vatrogasnim planom.

(6) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da s vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na raspolaganje nije moguće okončati vatrogasnu intervenciju, o tome izvještava nadležni vatrogasni operativni centar ili nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom ili šalje osobu koju je ovlastio za vođenje konkretne vatrogasne intervencije.

Članak 88.

(1) Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave zatražit će od županijskog vatrogasnog zapovjednika dodatno uključivanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja županije kad događaj prelazi mogućnost vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice lokalne samouprave. Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili ovlašćuje drugog zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom.

(2) Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti u slučaju požara šume ili otvorenog prostora koji su planom zaštite od požara županije određeni kao požari županijske razine.

(3) Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage županijskom vatrogasnom zapovjedniku odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstava za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju županijske razine.

(4) Županijski zapovjednik zatražit će od Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice uključivanje zračnih snaga s konkretnim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca) kada ocijeni da s raspoloživim zemaljskim snagama, vatrogasnim organizacijama, vatrogasnim postrojbama i vatrogascima nije moguće uspješno sanirati nastali događaj.

(5) Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem roku izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika o odobrenim zračnim snagama koje mu se stavljaju na raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju.

(6) Zapovijedanje zračnim i zemaljskim snagama na događaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti.

2. Vatrogasne intervencije državne razine

Članak 89.

(1) Županijski vatrogasni zapovjednik zatražit će od Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca s područja drugih županija kad događaj prelazi mogućnosti vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice područne (regionalne) samouprave. Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom nastavlja županijski zapovjednik ako je požar samo na njegovoj županiji, a ako je na području dviju županija, tada zapovijedanje tom vatrogasnom intervencijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.

(2) Dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca s područja drugih županija provodi Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice na temelju prethodno izrađenog plana angažiranja vatrogasnih snaga na događaje koji zahtijevaju angažiranje vatrogasnih snaga na državnoj razini koji izrađuje i potpisuje glavni vatrogasni zapovjednik.

(3) Zapovjednik iz stavka 1. ovoga članka, koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, zatražit će uključivanje zračnih snaga ili drugih snaga Hrvatske vojske preko Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice s naznačenim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca).

(4) Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem roku izvijestiti vatrogasnog zapovjednika iz stavka 1. ovoga članka o odobrenim zračnim snagama koje mu se stavljaju na raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju.

3. Vatrogasne intervencije kod pravne osobe

Članak 90.

(1) Zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zapovijeda vatrogasnom intervencijom na prostoru i građevinama osnivača ili druge pravne osobe u skladu s člankom 43. ovoga Zakona.

(2) Kada zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće provesti vatrogasnu intervenciju, od nadređenog vatrogasnog zapovjednika traži dodatne vatrogasne snage koje mu se stavljaju na raspolaganje te nadalje zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom.

(3) Zapovjednik vatrogasne intervencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstava za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju te vođenje vatrogasne intervencije sukladno standardnim operativnim postupcima.

4. Zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama

Članak 91.

(1) Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(2) Vatrogasna intervencija na elektroenergetskim objektima obavlja se uz prisustvo i po uputama ovlaštene osobe konkretnog elektroenergetskog objekta.

(3) Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe sukladno pozitivnim propisima.

(4) Vatrogasna intervencija u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske obavlja se na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka ili nadležne lučke kapetanije, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost na moru i zaštita morskog okoliša.

(5) Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za stručno i propisno vođenje vatrogasne intervencije te je dužan sačuvati tragove i predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka događaja.

(6) Spašavanje osoba iz neposredne životne opasnosti na intervenciji završava predajom ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba nadležnim službama.

(7) Zapovjednik vatrogasne postrojbe odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogasne postrojbe, koja stavlja na raspolaganje svoje vatrogasne snage nadređenom vatrogasnom zapovjedniku te je odgovoran za primjenu propisane zaštitne opreme i sredstva za vatrogasce koji su izašli na vatrogasnu intervenciju.

(8) Zapovijed o angažiranju pojedine vatrogasne postrojbe ili dijela vatrogasaca izdaje se usmeno preko komunikacijskog sustava odgovarajućeg vatrogasnog operativnog centra ili direktno od zapovjednika, a svaka takva zapovijed mora se snimati te se naknadno potvrđuje pismenom zapovjedi koju provodi nadležni vatrogasni operativni centar

5. Javne ovlasti na vatrogasnoj intervenciji

Članak 92.

(1) Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće javne ovlasti, a zapovjednik vatrogasne intervencije može zapovjediti njihovo poduzimanje:

– zapovjediti ulazak u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega

– zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije

– poduzimati potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica

– zapovjediti izmještanje osoba i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem

– zapovjediti prekidanje dovoda električne energije i plina

– zapovjediti djelomično ili potpuno ograničavanje dovoda vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara

– koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade

– zapovjediti djelomično ili potpuno rušenje građevina preko kojih bi se požar mogao proširiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način

– zapovjediti privremeno korištenje tuđeg prometnog sredstva radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja

– zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije

– zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju.

(2) Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

6. Pripravnost za vatrogasnu intervenciju

Članak 93.

(1) Na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ili područne vatrogasne zajednice na temelju pisane zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasaca na području jedinice lokalne samouprave odnosno vatrogasne zajednice područja.

(2) Županijski vatrogasni zapovjednik na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja, na temelju pisane zapovijedi, može proglasiti pripravnost na području cijele županije ili samo na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

(3) Glavni vatrogasni zapovjednik na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja na temelju zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasnih snaga na području jedne ili više županija.

(4) Profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac dužni su odazvati se zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost i/ili se u najkraćem mogućem vremenu staviti na raspolaganje matičnoj vatrogasnoj postrojbi za obavljanje vatrogasne intervencije.

(5) U slučaju spriječenosti iz stavka 4. ovoga članka, profesionalni i dobrovoljni vatrogasca dužan je opravdati svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu intervenciju.

(6) Profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u matičnoj vatrogasnoj postrojbi ima pravo na naknadu za vrijeme pripravnosti za vatrogasnu intervenciju, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu.

7. Troškovi vatrogasne intervencije

Naknada troškova na vatrogasnim intervencijama izvan svog područja odgovornosti i djelovanja

Članak 94.

(1) Dobrovoljno vatrogasno društvo ili profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu koja je intervenirala na događaju izvan svog područja odgovornosti i djelovanja, a na temelju zapovijedi nadređenog zapovjednika, ima pravo na naknadu nastalih troškova.

(2) Troškove nastale na vatrogasnoj intervenciji na temelju zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, uz prethodno traženje gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika, snosi jedinica lokalne samouprave na području koje je vatrogasna intervencija obavljena.

(3) Troškove nastale na vatrogasnoj intervenciji na temelju zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uz prethodno traženje županijskog vatrogasnog zapovjednika snosi jedinica područne (regionalne) samouprave na području koje je intervencija obavljena.

(4) Ako je proglašena katastrofa, sredstva za naknadu troškova intervencije, na temelju zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Javne vatrogasne postrojbe čiji su profesionalni vatrogasci uključeni izvan područja za koje je osnovana ima pravo na naknadu svih nastalih troškova, osim plaće uključenih vatrogasaca koja je sufinancirana iz državnog proračuna.

Naplata troškova vatrogasne intervencije

Članak 95.

(1) Troškovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj, a pravomoćno je osuđena, sukladno cjeniku, koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

(2) Za spašavanje osoba iz neposredne životne opasnosti ne može se tražiti naknada nastalih troškova od osobe koja je spašavana.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, troškovi vatrogasne intervencije na cestama naplaćuju se u roku od 30 dana od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima, a sukladno jedinstvenom cjeniku koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

(4) Za svaki drugi rad vatrogasne postrojbe troškovi se nadoknađuju prema odluci koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba.

Naknade dobrovoljnim vatrogascima na vatrogasnim intervencijama

Članak 96.

(1) Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji za vrijeme radnog vremena, ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, a poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio od jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području je obavljena vatrogasna intervencija ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Hrvatske vatrogasne zajednice, ovisno o tome koji je vatrogasni zapovjednik izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca.

(2) Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata, ima pravo na naknadu u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, od općine, grada ili Grada Zagreba na čijem je području obavljena vatrogasna intervencija ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Hrvatske vatrogasne zajednice, ovisno o tome koji je vatrogasni zapovjednik izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca.

(3) Poslodavac je dužan općini, gradu, Gradu Zagrebu ili Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici podnijeti zahtjev za naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana kad je dobrovoljni vatrogasac bio angažiran, s priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem je angažiran dobrovoljni vatrogasac te potvrdom o angažiranju dobrovoljnog vatrogasca koju izdaje nadležno dobrovoljno vatrogasno društvo sukladno zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika, a isplatna lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti izrađen sukladno potvrdi o angažiranju.

(4) Dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji ili vatrogasnoj vježbi, ima pravo na naknadu od općine, grada, Grada Zagreba ili Hrvatske vatrogasne zajednice na čijem je području obavljena vatrogasna intervencija odnosno vježba, ovisno o tome koji je vatrogasni zapovjednik izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca.

(5) Visinu naknade iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, koja ne može biti manja od prosječne naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca u Republici Hrvatskoj, određuje općinski načelnik, gradonačelnik odnosno gradonačelnik Grada Zagreba te za područje države Hrvatska vatrogasna zajednica.

 

X. NADZOR

1. Upravni nadzor

Članak 97.

Upravni nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

Ovlasti u obavljanju upravnog nadzora

Članak 98.

(1) U obavljanju upravnog nadzora Hrvatska vatrogasna zajednica može:

– obustaviti od izvršenja opći akt

– poništiti ili ukinuti rješenje nadziranog tijela

– neposredno donijeti rješenje ili poduzeti mjeru nužnu za izvršavanje zakona ili drugog propisa

– naložiti donošenje statuta i drugih općih akata vatrogasnih organizacija, dobrovoljnih vatrogasnih društava ili javnih vatrogasnih postrojbi te njihove izmjene i dopune sukladno ovom Zakonu i propisima donesenih na temelju njega

– narediti provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti radnika i čelnika tijela

– podnijeti prijavu nadležnom tijelu za utvrđivanje kaznene ili prekršajne odgovornosti radnika i čelnika tijela.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

2. Inspekcijski nadzor

Članak 99.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem Zakona i mjera iz područja vatrogastva utvrđenih ovim Zakonom.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provode inspektori vatrogastva, Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: inspektori).

(3) Minimalnu radnu i zaštitnu opremu, odjeću i obuću inspektora propisuje pravilnikom glavni vatrogasni zapovjednik.

5. Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva

Inspekcijski poslovi i osobe koje ih mogu obavljati

Članak 100.

(1) Inspekcijski poslovi vatrogastva smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

(2) Poslove inspektora vatrogastva može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij zaštite od požara ili kriznog upravljanja ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij, položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, vozački ispit B kategorije, poznaje rad na računalu te kod koje ne postoje sigurnosne zapreke za obavljanje ovih poslova.

(3) Poslove rukovoditelja unutarnje ustrojstvene jedinice koja obavlja inspekcijske poslove vatrogastva može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz vatrogastva ili zaštite od požara, položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ili položen stručni ispit iz područja zaštite od požara, vozački ispit B kategorije i kod koje ne postoje zakonske zapreke za obavljanje tih poslova.

Službena značka i službena iskaznica

Članak 101.

(1) Inspektori imaju službenu značku i službenu iskaznicu kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Oblik i sadržaj službene značke i službene iskaznice, način izdavanja, uporabu i vođenje zapisnika o izdanim službenim iskaznicama pravilnikom propisuje glavni vatrogasni zapovjednik.

1. Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama

Način rada inspektora vatrogastva

Članak 102.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Nitko ne smije koristeći se službenim položajem ili na drugi način inspektora sprječavati, ometati ili mu naređivati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

(3) Ako se inspekcijski nadzor provodi na zahtjev tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, inspektor je dužan izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Ovlaštenja inspektora vatrogastva

Članak 103.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:

– pregledati prostorije, prostore, građevine, vatrogasnu tehniku i opremu, osobnu zaštitnu opremu i predmete radi utvrđivanja stanja

– pregledati dokumentaciju u svezi s provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

– upozoriti i udaljiti osobu koja ometa ili onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora

– davati pisana i usmena upozorenja i naloge u svezi s provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

– ukazati na nedostatke iz područja vatrogastva i odrediti rokove za njihovo uklanjanje

– privremeno zabraniti obavljanje određenih djelatnosti i radnji koje su protuzakonite

– tražiti potrebne podatke i obavijesti te uzimati izjave u svezi s provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

– utvrđivati činjenice na vizualan način

– provjeriti i utvrditi identitet osoba i predmeta kada je to potrebno radi pravilnog vođenja postupka

– izdati prekršajne naloge i podnositi optužne prijedloge

– izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja

– poduzimati i druge potrebne radnje u skladu s propisima.

(2) Inspektor je dužan prije početka primjene ovlasti iz ovoga članka predstaviti se pokazivanjem službene značke i službene iskaznice.

(3) Osoba nad kojom je proveden nadzor obvezna je pisano obavijestiti inspektora o poduzetim mjerama, u roku koji nije duži od 30 dana od dana ukazivanja.

(4) Ako osoba nad kojom je proveden nadzor ne otkloni nedostatke u zadanom roku, rješenjem će se narediti otklanjanje nedostataka ili pokrenuti prekršajni postupak.

Obveze inspektora vatrogastva

Članak 104.

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor je obvezan surađivati s drugim inspekcijama, pravnim osobama i stručnim službama, ako je to potrebno radi pravilne ocjene činjeničnog stanja.

(2) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor je dužan čuvati kao tajnu podatke koji su klasificirani i označeni odgovarajućim stupnjem tajnosti sukladno propisima koji uređuju tajnost podataka.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor poduzima mjere i radnje, a rješenjem osobito nalaže:

– dovođenje u ispravno stanje vatrogasne tehnike i opreme

– održavanje i nabavu propisane zaštitne opreme za vatrogasne intervencije u građevinama i na otvorenom prostoru

– nabavu nedostatne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara sukladno planu zaštite od požara i propisima donesenih na temelju ovoga Zakona

– osiguranje potrebnog broja operativnih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi sukladno planu zaštite od požara i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– zabranu rada vatrogasnoj organizaciji koja nije ustrojena sukladno odredbama ovoga Zakona

– osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi (dobrovoljnih ili profesionalnih) s potrebnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike na području jedinice lokalne samouprave sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara odnosno vatrogasnoj mreži.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka inspektor će odrediti razumne rokove u kojima je moguće otklanjanje utvrđenih nedostataka te će obvezati stranku u postupku da izvijesti o otklanjanju utvrđenih nedostataka.

(6) Nakon isteka roka koji je određen rješenjem inspektor je dužan utvrditi jesu li otklonjeni nedostaci koji su naređeni rješenjem te ako bez opravdanih razloga nisu otklonjeni nedostaci, izdat će prekršajne naloge ili pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 105.

(1) Inspektor će privremeno usmeno zabraniti, iz razloga neposredne opasnosti za život i zdravlje vatrogasaca ili imovine:

– korištenje vatrogasne tehnike i opreme koja nije ispravna i za koju nema propisanu dokumentaciju o održavanju

– uporabu zaštitne opreme i sredstva na vatrogasnim intervencijama koja nisu ispravna odnosno koja nemaju valjanu potvrdu o sukladnosti na temelju propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– obavljanje ili obustavljanje obavljanja određenih radnji ili djelatnosti koje nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Obveza izvršenja mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka počinje izricanjem.

(3) Hrvatska vatrogasna zajednica mjeru zabrane iz stavka 1. ovoga članka izdat će u obliku rješenja, najkasnije u roku od osam dana od dana izricanja usmene mjere zabrane.

(4) Protiv rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 106.

(1) Inspektor vatrogastva dužan je obaviti nadzor u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji, odmah nakon primitka obavijesti o nastanku takvoga događaja od poslodavca, vatrogasca, policije ili liječnika koji je vatrogascu pružio prvu medicinsku pomoć.

(2) Inspektor vatrogastva dužan je obaviti nadzor kod poslodavca u slučaju utvrđene profesionalne bolesti vatrogasca.

(3) O događaju koji je prouzročio smrt radnika inspektor vatrogastva dužan je, najkasnije u roku od 24 sata od primljene obavijesti o događaju, izvijestiti svoga čelnika.

(4) Nadzor nad provedbom ostalih obveza poslodavca propisanih propisima o zaštiti na radu provodi Državni inspektorat.

(5) Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom određuje koje podatke mora sadržavati izvješće iz stavka 3. ovoga članka.

4. Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika

Članak 107.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika inspektor uručuje predsjedniku vatrogasne organizacije ili drugoj ovlaštenoj osobi u pravnoj osobi te fizičkoj osobi nad čijim radom se provodi inspekcijski nadzor.

(3) Inspektor je dužan voditi očevidnik o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, kao službenu evidenciju, čiji sadržaj, oblik i način vođenja propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom.

6. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice 

Provođenje postupka inspekcijskog nadzora

Članak 108.

Na postupak provođenja inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje upravni postupak.

3. Stručni nadzor

Članak 109.

(1) Stručni nadzor provodi se nad radom vatrogasnih postrojbi vatrogasnih organizacija i pravnih osoba.

(2) Stručni nadzor provodi Hrvatska vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općina.

(3) Način provođenja stručnog nadzora i njegov sadržaj propisuje pravilnikom glavni vatrogasni zapovjednik.

20. Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora

 

XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA

1. Utvrđivanje sredstava za financiranje vatrogastva

Članak 110.

(1) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osim članica iz stavka 7. ovoga članka, osiguravaju se u proračunu općine, grada i Grada Zagreba čije područje pokrivaju.

(2) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunima županija odnosno Grada Zagreba.

(3) Sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije.

(4) Sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu glavnoga vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Sredstva za financiranje djelatnosti Hrvatske vatrogasne zajednice osiguravaju se u državnom proračunu.

(6) Sredstva za financiranje djelatnosti Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno utvrđenom planu rada.

(7) Sredstva za financiranje redovite djelatnosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu osigurava osnivač, sukladno planu zaštite od požara i svojim općim aktima.

(8) Sredstva za financiranje nabave opreme i sredstava za gašenje požara vatrogasnih postrojbi osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koji Vlada Republike Hrvatske donosi na temelju Zakona o zaštiti od požara te Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Način izračuna sredstava za financiranje vatrogastva

Članak 111.

(1) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti sukladno odredbama članka 110. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona osiguravaju gradovi, općine, županije i Grad Zagreb iz vlastitih proračuna.

(2) Osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna iz stavka 1. ovoga članka, na koju se primjenjuje postotak iz stavka 3. ovoga članka, čine nenamjenski prihodi proračuna grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna, a koju će naputkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija.

(3) Sredstva za financiranje vatrogastva koja gradovi, općine i županije moraju izdvojiti iz prihoda proračuna definiranih stavcima 1. i 2. ovoga članka za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, utvrđuju se prema sljedećim mjerilima, a najmanje:

1. grad, općina ili županija s proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovoga članka, a svakim povećanjem proračuna za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti prihoda proračuna

2. grad, općina ili županija s proračunom od 25.000 000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz osnovice stavkom 2. ovoga članka, a svakim povećanjem proračuna za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 45.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti prihoda proračuna

3. grad, općina ili županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovoga članka, a svakim povećanjem proračuna za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da izdvajanje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava grada, općine ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

(4) Sredstva koja grad, općina ili županija odnosno Grad Zagreb osigurava za vatrogastvo, sukladno odredbama ovoga Zakona, doznačuju se vatrogasnoj zajednici grada, područja, općine ili županije odnosno Grada Zagreba ili dobrovoljnim vatrogasnim društvima na svojem području gdje nema vatrogasne zajednice, i to najmanje u dvanaestinama najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

(5) Ako na području grada ili općine nema osnovanog dobrovoljnog vatrogasnog društva ili javne vatrogasne postrojbe, grad ili općina doznačuju sredstva utvrđena ovim Zakonom vatrogasnoj zajednici županije.

(6) Ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju ovoga članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreba mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava.

(7) Čelnik grada, općine, županije i Grada Zagreb odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području.

(8) Vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreba te javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva dužna su dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovoga Zakona, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje Ustavnog suda

3. Premije osiguranja od požara

Članak 112.

(1) Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na račun Hrvatske vatrogasne zajednice, u iznosu od 30% na poseban račun županijske vatrogasne zajednice, odnosno Grada Zagreba na području na kojem se nalazi osigurana imovina i u iznosu od 40% na račun vatrogasne zajednice općine odnosno grada na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka izdvojeno se vode, a koriste se za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica općina, gradova, županija i Grada Zagreba, prema mjerilima koja utvrdi Vatrogasni stožer Hrvatske vatrogasne zajednice.

(3) Pravne osobe koje za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove, uplaćuju iz tih fondova sredstva u visini i na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.

(4) Društva za osiguranje pravnim osobama koje imaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu i dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu utvrđenu ovim Zakonom umanjuju obračunati iznos premije osiguranja od požara za 30% iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka samo za imovinu koju njihove postrojbe osiguravaju sukladno planu zaštite od požara.

(5) Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje dužni su najmanje kvartalno ispunjavati obvezu uplate sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje iz stavka 3. ovoga članka obvezna su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do kraja veljače tekuće godine, a za prethodnu godinu, dostaviti izvješće koje će sadržavati sljedeće podatke:

– ukupni prihod osiguravajućeg društva od premije osiguranja od požara

– o iznosu obvezne uplate sukladno ovom Zakonu

– ukupni iznos uplaćen Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

– ukupni iznos uplaćen vatrogasnoj zajednici županije i vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba

– ukupni iznos uplaćen vatrogasnim zajednicama jedinice lokalne samouprave

– razlika za uplatu odnosno povrat.

(7) Nadzor nad obvezama društava za osiguranje i fondova za osiguranje iz stavka 3. ovoga članka obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

4. Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Članak 113.

(1) Sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma osiguravaju se za potrebe vatrogasne djelatnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje šumarstva u iznosu od minimalno 20%.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za poslove obavljanja vatrogasne djelatnosti, i to za aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja.

(3) Pravo na sredstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju vatrogasne organizacije prema stupnju njihove opremljenosti, površini šuma i šumskih zemljišta i stupnju ugroženosti od požara za područje nad kojim provode vatrogasnu djelatnost, koje utvrđuje Vatrogasni Stožer Hrvatske vatrogasne zajednice.

5. Plaćanja propisanih pristojbi

Članak 114.

(1) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kod plaćanja komunalnih i energetskih usluga, utvrđenih propisima koji reguliraju komunalnu djelatnost i energetsko poslovanje, snose troškove kao kućanstva, odnosno prema tarifnim stavkama za kućanstva.

(2) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice samostalno i slobodno raspolažu sredstvima koja ostvare prilozima pravnih i fizičkih osoba.

(3) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice plaćaju mjesečne pristojbe za radijske prijamnike koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima, u skladu sa zakonom kojim je uređena Hrvatska radiotelevizija.

(4) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice, kod obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš za vozila na motorni pogon, plaćaju naknade sukladno posebnom zakonu.

6. Financiranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca

Članak 115.

Financijska sredstva za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca osiguravaju Hrvatska vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba, vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno općina te dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe.

7. Vatrogasna mreža

Članak 116.

(1) Vatrogasna mreža obuhvaća vatrogasne postrojbe s područja Republike Hrvatske potrebne za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

(2) Mrežu iz stavka 1. ovoga članka izrađuje i predlaže glavni vatrogasni zapovjednik, a donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Sredstva za financiranje vatrogasne mreže osiguravaju se iz namjenske stope poreza na dohodak sukladno važećim propisima i iz sredstava državnog proračuna.

(4) Vlada Republike Hrvatske će uredbom urediti način i kriterije za financiranje i utvrđivanje vatrogasne mreže iz stavka 1. ovoga članka.

8. Ostvarivanje sredstava vlastitom djelatnošću i neoporeziva isplata naknada

Članak 117.

Sredstva koja profesionalne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice ostvare vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

 

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

1. Prekršajna odgovornost pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama

Članak 118. ( NN 125/19, 114/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne koristi računalne aplikacije evidencije vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi, vatrogasaca i vatrogasne tehnike za evidenciju članstva, tehnike, opreme i intervencija, te ih redovito ne ažurira, odmah po nastaloj promjeni (članak 9. stavak 2.)

2. Javna vatrogasna postrojba, ako imenuje vatrogasno vijeće javne vatrogasne postrojbe suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 32. stavci 1., 4. i 5.)

3. ako osim vatrogasne djelatnosti obavljaju gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa, kojima umanjuju intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva (članak 42. stavak 1.)

4. dobrovoljno vatrogasno društvo koje zaposli profesionalnog vatrogasca u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti izvan područja koje pokriva postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva (članak 42. stavak 4.)

5. koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu, ne poveže vatrodojavni sustav s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili sa županijskim vatrogasnim operativnom centrom koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva (članak 44. stavak 2.)

6. koja zapošljava ili ima obvezu zaposliti profesionalnog vatrogasca, ako zaposli profesionalnog vatrogasca ili imenuje vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom (članak 51. stavci 1. i 5.)

7. koja zapošljava profesionalne vatrogasce, osim dobrovoljnih vatrogasnih društava, ako ne organizira rad profesionalnih vatrogasaca sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 54.)

8. koja zapošljava profesionalne vatrogasce, ako se u vatrogasnu službu primi osoba kojoj je prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnoga tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno od prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69.)

9. koja ima zaposlenog profesionalnog vatrogasca kojemu je prestala služba odnosno radni odnos (članak 55. stavak 1. točke 1. – 4.)

10. ako ne obavijesti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor vatrogastva o smrtnoj ozljedi vatrogasca i o ozljedi zbog koje je vatrogascu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je zadržan na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici (članak 85. stavci 1. i 2.)

11. ako ne postupi po rješenju ili ne poduzme mjere nužne za izvršenje zakona ili drugih propisa odnosno ne postupi po nalogu Hrvatske vatrogasne zajednice kod upravnog nadzora (članak 98.)

12. ako ne provede naređene mjere iz rješenja inspektora vatrogastva u propisanom roku (članak 103. stavak 1. i članak 104. stavci 3., 5. i 6.)

13. ako ne provede usmenu zabranu nakon rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice (članak 105. stavak 3.)

14. ako ne podmiri troškove vatrogasne intervencije koji su nastali obavljanjem vatrogasne intervencije izvan svog područja odgovornosti odnosno na prometnicama (članak 94. stavci 2. i 3., članak 95. stavak 3.)

15. vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreb, javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljna vatrogasna društva ako najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine ne dostave izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovoga Zakona (članak 111. stavak 8.)

16. društvo za osiguranje ako ne izdvoji sredstva u visini od 5% od premije osiguranja od požara te ih ne uplati na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 30%, u iznosu od 30% na poseban račun županijske vatrogasne zajednice odnosno Grada Zagreba na području na kojem se nalazi osiguran imovina i u iznosu od 40% na račun vatrogasne zajednice općine odnosno grada na području na kojem se nalazi osigurana imovina (članak 112. stavak 1.)

17. društva za osiguranje i fondovi za osiguranje ako Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici do kraja veljače tekuće godine, a za prethodnu godinu, ne dostave propisano izvješće (članak 112. stavak 6.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. čelnik jedinice lokalne samouprave ako na području jedinice lokalne samouprave ne djeluje onoliko javnih vatrogasnih postrojbi ili postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koliko je utvrđeno vatrogasnim planom županije (članak 30. stavak 5.)

2. čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako ne isplati naknadu dobrovoljnom vatrogascu (članak 96. stavak 2.)

3. čelnik jedinice lokalne samouprave ako ne imenuje zapovjednika javne vatrogasne postrojbe odnosno imenuje ga suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 34. stavak 2.)

4. zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ako ne imenuje svog zamjenika odnosno imenuje ga suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 34. stavak 3.)

5. ako o svojem radu i radu vatrogasnog zapovjedništva županijski vatrogasni zapovjednik jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi, ne podnese izvješće Predsjedništvu i skupštini vatrogasne zajednice županije odnosno upravnom odboru vatrogasne zajednice Grada Zagreba i županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba, a o stanju vatrogastva i zaštite od požara županijskoj skupštini odnosno Gradskoj skupštini Grada Zagreba (članak 19. stavak 8.)

6. ako o svojem radu i radu vatrogasnog zapovjedništva, gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi, ne podnese izvješće predsjedništvu vatrogasne zajednice te osnivačima vatrogasne zajednice (članak 26. stavak 5.)

7. ako zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za godinu koja prethodi, ne podnese izvješće o svom radu skupštini društva te općinskom načelniku odnosno gradonačelniku i općinskom, gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku ili županijskom vatrogasnom zapovjedniku ako je jedino društvo (članak 39. stavak 2.)

8. ako voditelj intervencije ne osigura pripadnicima vatrogasne postrojbe odmor u trajanju od minimalno 24 sata (članak 54. stavak 8.)

9. ako voditelj intervencije ne osigura smjenu vatrogasne postrojbe odnosno vatrogasaca vatrogasne postrojbe (članak 54. stavak 8.)

10. ako kao zapovjednik vatrogasne intervencije na vatrogasnu intervenciju uputi vatrogasce bez zaštitne opreme (članak 87. stavak 3.)

11. ako kao zapovjednik vatrogasne intervencije na vatrogasnu intervenciju uputi vatrogasce bez sredstva za vatrogasce za konkretnu vatrogasnu intervenciju (članak 87. stavak 3.)

12. ako kao zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu na vatrogasnu intervenciju uputi vatrogasce bez zaštitne opreme (članak 90. stavak 3.)

13. ako kao zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu na vatrogasnu intervenciju uputi vatrogasce bez sredstva za vatrogasce za konkretnu vatrogasnu intervenciju (članak 90. stavak 3.)

14. ako ne vodi stručno i propisno vatrogasnu intervenciju te ne sačuva tragove i predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka događaja (članak 91. stavak 5.)

15. ako općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba odnosno župan ne osigura financijska sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području (članak 111. stavak 7.).

2. Prekršajna odgovornost fizičkih osoba

Članak 119. ( NN 125/19, 114/22)

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. profesionalni i dobrovoljni vatrogasci ako ne omoguće upis osobnih podataka u računalnu aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice (članak 9. stavak 3.)

2. ako se kao profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac ne odazove na zapovijed nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost, a ne opravda svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu intervenciju (članak 93. stavak 4. i stavak 5.)

3. ako se kao profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac ne stavi na raspolaganje matičnoj vatrogasnoj postrojbi za obavljanje vatrogasne intervencije, a izdana je zapovijed nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost, i ne opravda svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu intervenciju (članak 93. stavci 4. i 5.)

4. ako inspektora vatrogastva sprečava, ometa ili mu naređuje u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten (članak 102. stavak 2.)

5. ako u obavljanju inspekcijskog nadzora ne postupa po zahtjevima inspektora vatrogastva odnosno ne obavijesti inspektora o poduzetim mjerama u zadanom roku (članak 103. stavak 3.).

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Provedbeni propisi

Članak 120.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbe iz članka 5., članka 10. i članka 76. ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 116. ovoga Zakona.

(3) Glavni vatrogasni zapovjednik će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 5., članka 9., članka 19., članka 26., članka 38., članka 41., članka 50., članka 52., članka 53., članka 62., članka 63., članka 68., članka 70., članka 76., članka 82., članka 86., članka 99., članka 101., članka 106., članka 107. i članka 109. ovoga Zakona.

(4) Glavni vatrogasni zapovjednik će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naputke iz članka 44. i članka 111. ovoga Zakona.

(5) Glavni vatrogasni zapovjednik će propisati i donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona: Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama; Program i način osposobljavanja građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštitu osobnih podataka; Mjerila za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane, jedinstven oblik i kroj odore pripadnika vatrogasnih postrojbi te oznake zvanja; Cjenik vatrogasnih intervencija.

(6) Vatrogasno vijeće javne vatrogasne postrojbe će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti akt iz članka 35. ovoga Zakona.

(7) Hrvatska vatrogasna zajednica će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti središnji informacijsko-komunikacijski sustav iz članka 4. ovoga Zakona.

(8) Ministar nadležan za poslove zdravstva pravilnikom će u roku od 12 mjeseci donijeti pravilnik iz članka 53. ovoga Zakona.

7. Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

14. Cjenik vatrogasnih intervencija

16. Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka

Članak 121.

(1) Nacionalnu strategiju razvoja vatrogastva iz članka 48. stavka 2. ovoga Zakona Hrvatski sabor donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vatrogasni plan Republike Hrvatske iz članka 48. stavka 2. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od šest mjeseci od donošenja Nacionalne strategije razvoja vatrogastva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vatrogasne planove i provedbene planove unapređenja vatrogastva iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donijet će u roku od šest mjeseci od donošenja Vatrogasnog plana Republike Hrvatske iz stavka 2. ovoga članka.

2. Usklađivanje djelovanja vatrogasnih organizacija

Članak 122.

(1) Vatrogasne zajednice županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, vatrogasne zajednice općina, gradova odnosno područja te dobrovoljna vatrogasna društva koja su registrirana kao udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.), dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona. Ako zapovjedniku dobrovoljnog vatrogasnog društva te njegovom zamjeniku mandat istekne ili prestane prije usklađivanja statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva s odredbama ovoga Zakona, nastavljaju s radom do imenovanja sukladno ovom Zakonu.

(2) Javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao ustanove, sukladno odredbama Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vatrogasne organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nakon izvršenog usklađivanja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona zadržavaju pravni slijed i kontinuitet nad svim nekretninama, pokretninama i dokumentacijom koje su posjedovale i imale u svom vlasništvu ili na korištenju prije donošenja ovoga Zakona.

(4) Zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici koji su imenovani na temelju javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su imenovani.

(5) Zapovjednici vatrogasnih zajednica županija, gradova, područja i općina te njihovi zamjenici nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su imenovani. Ako im mandat istekne prije stupanja na snagu pravilnika iz članka 19. stavka 14. i članka 26. stavka 9. ovoga Zakona, nastavljaju s radom do imenovanja sukladno ovom Zakonu.

(6) Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima utvrđeni ovim Zakonom koji na dan početka njegove primjene nemaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu ovim Zakonom, mogu nastaviti obavljati ove poslove pod uvjetom da u roku od četiri godine od dana početka njegove primjene steknu odgovarajuću spremu.

3. Decentralizirano financiranje

Članak 123.

(1) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunima jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba.

(2) U državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, do iznosa bilančnih prava utvrđenih odlukom iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u jedinicama lokalne samouprave i u Gradu Zagrebu su:

– rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama

– materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe

– financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe.

(4) Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu, a na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Odluku iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske donosi sukladno pozitivnim propisima.

4. Učinci stupanja zakona na snagu

Članak 124.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica, središnji državni ured preuzima od Hrvatske vatrogasne zajednice osnovane Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), prava i obveze, poslove, zatečene zaposlenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, pokretnine i nekretnine dobivene na korištenje, a u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih pravnih osoba te osigurana financijska sredstva.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica, središnji državni ured preuzima pokretnine i nekretnine u vlasništvu Hrvatske vatrogasne zajednice osnovane Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica, središnji državni ured preuzima od Ministarstva unutarnjih poslova inspekcijske poslove u području vatrogastva te državne službenike koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju inspekcijskih poslova.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlenici Hrvatske vatrogasne zajednice osnovane Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), postaju državni službenici i namještenici Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog ureda.

(5) Preuzeti državni službenici sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 116/18.) nastavljaju s radom kao državni službenici Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog ureda.

(6) Državni službenici i namještenici te zaposlenici i stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u obavljanju poslova vatrogastva, općih, financijskih, administrativnih, pravnih i drugih poslova u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i inspekcijskih poslova u području vatrogastva, nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni, primati plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, ugovorima o radu i kolektivnom ugovoru do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto sukladno pravilniku o unutarnjem redu Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog ureda.

(7) Preuzeti državni službenici sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 116/18.) raspoređeni na radna mjesta u sektoru Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja nastavljaju s radom kao državni službenici Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog ureda do stupanja na snagu uredbe iz članka 10. ovoga Zakona te nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni, primati plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do sklapanja ugovora o radu sukladno pravilniku o radu Državne vatrogasne škole.

(8) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona građevine i dijelovi građevine s odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemljišta na kojem su izgrađene te oprema i sredstva, koja su u vlasništvu Republike Hrvatske, a koristili su ih djelatnici i službe iz stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka, prenose se bez naknade na korištenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, središnjem državnom uredu i županijskim vatrogasnim zajednicama.

(9) Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 10. ovoga Zakona građevine i dijelovi građevine s odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemljišta na kojem su izgrađene te oprema i sredstva, koja su u vlasništvu Republike Hrvatske, a koristili su ih djelatnici i službe iz stavka 7. ovoga članka, prenose se bez naknade na korištenje Državnoj vatrogasnoj školi.

Članak 125.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), prestaje s radom te se po službenoj dužnosti briše iz Registra udruga Republike Hrvatske.

(2) Osoba koja je obavljala dužnost predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice nastavlja obavljati poslove potrebne za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasnog sustava do imenovanja glavnog vatrogasnog zapovjednika sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 126.

Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, osnovan Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), nastavlja s radom do imenovanja Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 127.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona postojeće državne intervencijske vatrogasne postrojbe prelaze u nadležnost Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog ureda.

Članak 128.

(1) Državna vatrogasna škola osnovana ovim Zakonom preuzet će kao pravni sljednik poslove te pismohranu i drugu dokumentaciju Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, klase: 602-01/10-01/01, urbroja: 36302/02-10-5, od 11. ožujka 2010.

(2) Obrazovne ustanove koje danom stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju školovanje za vatrogasnu djelatnost (vatrogasac, vatrogasni tehničar i vatrogasni tehničar-specijalist), dužne su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona završiti obrazovanje.

(3) Ravnatelj Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih podnijet će prijavu za upis brisanja Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih iz sudskog registra u roku od tri mjeseca od početka rada Državne vatrogasne škole.

(4) Državna vatrogasna škola osnovana ovim Zakonom preuzet će pismohranu i ostalu dokumentaciju Sektora Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Članak 129.

Pravne osobe koje imaju obvezu zapošljavanja profesionalnih vatrogasaca uskladit će radnopravni status vatrogasaca u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 130.

(1) Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), a koji nisu doneseni na temelju Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), kao i podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), ostaju na snazi do stupanja na snagu podzakonskih propisa donesenih na temelju odredaba ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.).

(3) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 116. stavka 4. ovoga Zakona primjenjivat će se članak 123. ovoga Zakona.

(4) Do donošenja uredbe iz članka 116. stavka 4. ovoga Zakona ne mogu se osnivati javne vatrogasne postrojbe.

5. Stupanje zakona na snagu

Članak 131.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Prijelazne i završne odredbe iz Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

objavljeno u NN 155/23 od 22.12.2023.

 Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u državnoj službi

Članak 52.

(1) Dana 1. ožujka 2024. u državnoj službi prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

12. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

….

Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u javnim službama

Članak 53.

Dana 1. ožujka 2024. u javnim službama prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

7. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u javnim službama.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 54.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

 

Copyright © Ante Borić