Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 28/10, 10/23 

na snazi od 04.02.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

II. PLAĆE I NAKNADE ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Članak 2.

Plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Članak 4.

Plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se odrediti u iznosima većim od:

– plaća gradonačelnika Grada Zagreba, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 7,14 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća gradonačelnika i općinskih načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,55 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika,

– plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 5.

Koeficijenti za obračun plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih načelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici.

Članak 6. (NN 10/23)

Naknade za rad župana, zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, utvrđene prema odredbama ovoga Zakona, donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

 

III. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 8.

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 9.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

Članak 10.

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00.

Članak 11.

Plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez uvećanja za radni staž, ne smije se odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće župana, gradonačelnika ili općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U jedinici lokalne samouprave u kojoj gradonačelnik, odnosno općinski načelnik svoju dužnost ne obnaša profesionalno, plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez uvećanja za radni staž, ne smije biti veća od najvišeg dopuštenog iznosa plaće gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika utvrđenog u članku 4. ovoga Zakona.

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik pravilnikom utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu. Kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik ocijenjen.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim upravnim odjelima i službama utvrđuje župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

 

IV. PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA

Članak 14. (NN 10/23)

Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.

Članak 15. (NN 10/23)

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja, ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna.

Članak 16. (NN 10/23)

Sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na provedbi projekata, za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ne uključuju se u ograničenje mase sredstava za plaće iz članaka 14. i 15. ovoga Zakona.

Za iznos sredstava za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave umanjuje se i iznos prihoda poslovanja za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članaka 14. i 15. ovoga Zakona.

 

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i središnje tijelo državne uprave nadležno za financije, svako u okviru svoga djelokruga.

 

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 18. (NN 10/23)

Novčanom kaznom od 3.980,00 do 6.630,00 eura kaznit će se za prekršaj:

– župan, gradonačelnik i općinski načelnik, za isplate plaća i naknada za rad u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave protivno člancima 4., 14. i 15. ovoga Zakona,

– pročelnik upravnog tijela iz članka 7. ovoga Zakona, ako ne donese rješenja o plaći, odnosno naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika u skladu s odredbama ovoga Zakona,

– osoba ovlaštena za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako ne donese rješenja o plaći službenika i namještenika u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijet će:

– odluku iz članka 3. ovoga Zakona, kojom se određuju osnovica i koeficijenti za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika,

– odluku iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, kojom se određuju naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Do donošenja pojedinačnih rješenja o plaći odnosno naknadi za rad sukladno odlukama iz stavka 1. ovoga članka, plaće odnosno naknade za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika isplaćivat će se prema dotadašnjim propisima, ali najviše u iznosu utvrđenom u članku 4. ovoga Zakona.

Članak 20.

Najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijet će odluku iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, kojom se određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako predstavničko tijelo u propisanom roku ne donese odluku iz stavka 1. ovoga članka, plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obračunavat će se primjenom osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika i koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima u državnoj službi, a za pročelnika upravnog odjela ili službe primjenom koeficijenta složenosti poslova načelnika sektora ili službe.

Članak 21.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluka iz članka 3. i članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći, odnosno naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 15. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će se dotadašnja rješenja o plaći, odnosno naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika s člankom 15. ovoga Zakona.

Članak 22.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika upravnih odjela i službi u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 15. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će se dotadašnja rješenja o plaći službenika i namještenika s člankom 16. ovoga Zakona.

Članak 23.

Župani, gradonačelnici i općinski načelnici dužni su u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona započeti pregovore sa sindikatima radi usklađivanja kolektivnih ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, župan, gradonačelnik odnosno općinski načelnik donijet će pravilnik iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, kojim se utvrđuju kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika i način isplate dodataka za uspješnost na radu.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prestaju važiti odredbe članaka 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.).

Članak 26.

Ovaj Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Prijelazne i završne odredbe iz NN 10/23

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić