Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva

NN 66/21 

na snazi od 24.06.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje naknada:

1. troškova postupaka koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod)

a) za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema propisima kojima se uređuje područje patenata, područje žigova, područje industrijskog dizajna, područje oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga u dijelu u kojem stjecanje, sustav zaštite i ostvarivanje prava u korištenju oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti nije uređeno posebnim propisima te propisima kojima se uređuje područje zaštite topografija poluvodičkih proizvoda

b) za polaganje stručnih ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva prema propisima kojima se uređuje zastupanje u području prava industrijskog vlasništva

c) za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema propisima kojima se uređuje područje autorskog prava i srodnih prava

2. za pružanje stručnih usluga koje Zavod obavlja u okviru svoje stručne djelatnosti.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
OBVEZA PLAĆANJA NAKNADA

Članak 3.

(1) Naknade prema ovom Zakonu plaća pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) na čiji se zahtjev obavlja radnja određena nekim od propisa iz članka 1. točke 1. ili pruža usluga iz članka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Obveza plaćanja naknade nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska Zavodu na temelju kojeg Zavod obavlja radnju odnosno pruža uslugu.

(3) Ako više stranaka podnosi zajednički zahtjev ili drugi podnesak, plaća se jedna naknada.

Članak 4.

(1) Ako naknada troškova postupaka iz članka 1. točke 1. podtočaka a) i c) ovoga Zakona nije plaćena u trenutku nastanka obveze ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod će zaključkom pozvati stranku na plaćanje iste.

(2) Ako je naknada troškova postupaka plaćena prema zaključku Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je uredno plaćena od početka.

(3) Ako naknada troškova postupaka nije plaćena ni po zaključku Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev ili drugi podnesak odbacuje se rješenjem.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

(5) Plaćanje naknade troškova postupka iz članka 1. točke 1. podtočke b) ovoga Zakona uređeno je propisima kojima se regulira zastupanje u području prava industrijskog vlasništva.

Članak 5.

(1) Ako naknada za pružanje usluga Zavoda iz članka 1. točke 2. nije plaćena u trenutku nastanka obveze, Zavod neće pružiti zatraženu uslugu.

(2) Ako naknada za pružanje usluga Zavoda nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod će pozvati stranku da izvrši plaćanje te će po uplati pružiti zatraženu uslugu.

DIO TREĆI
ODREĐIVANJE NAKNADA I PRIHODI OD NAKNADA

Članak 6.

Naknade iz članka 1. ovoga Zakona propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom i one predstavljaju opći prihod državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

DIO ČETVRTI
POSEBNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Obveza plaćanja naknada iz članka 1. točke 1. podtočke a) ovoga Zakona ne odnosi se na:

1. Republiku Hrvatsku

2. jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave te njihova tijela.

(2) S ciljem poticanja inovacijskih aktivnosti, propisom iz članka 6. ovoga Zakona, za pojedine društvene ili gospodarske kategorije mogu se utvrditi posebni umanjeni iznosi naknada iz članka 1. točke 1. podtočke a) ovoga Zakona.

DIO PETI
POVRAT NAKNADE I ZASTARA

Članak 8.

(1) Stranka koja je platila naknadu koju nije bila obvezna platiti, ili je naknadu uplatila nakon propisanog roka ili u iznosu većem od propisanog, ili je platila naknadu za radnju ili uslugu koju Zavod nije obavio, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa odnosno više uplaćenog iznosa.

(2) Pravo na povrat iz stavka 1. ovoga članka zastarijeva dvije godine nakon isteka godine u kojoj je takva naknada plaćena.

(3) Postupak za povrat iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke, a o zahtjevu odlučuje Zavod rješenjem.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 6. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 6. ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 109/11., 96/13. i 89/20.).

Članak 11.

Upravne pristojbe, posebni troškovi i troškovi za pružanje informacijskih usluga Zavoda, za koje je obveza plaćanja nastala odnosno koji su dospjeli za plaćanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a nisu plaćeni, naplatit će se prema propisu koji je bio na snazi u trenutku nastanka obveze.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00., 160/04., 62/08., 30/09. i 49/11.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić