Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti

NN 34/21 

10.04.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Sveučilište obrane i sigurnosti (u daljnjem tekstu: Sveučilište) kao javna ustanova te se uređuje njegova djelatnost, način upravljanja, imovina te druga pitanja važna za rad Sveučilišta.

(2) Sveučilište se osniva tako da se studijski programi, preddiplomski sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje, preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo, diplomski sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje i diplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo, ustrojeni na temelju sporazuma Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu o ustrojavanju posebnih studijskih programa, čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu i studijski programi ustrojeni na temelju sporazuma Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Splitu o ustrojavanju posebnog studija Vojno pomorstvo, spajaju sa Sveučilištem radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i druge djelatnosti za potrebe obrambenoga sustava i sustava domovinske sigurnosti.

(3) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju ustanove, znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, obrana te služba u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

(4) Na postupak osnivanja Sveučilišta iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osnivanje Sveučilišta

Članak 3.

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za obranu.

Članak 4.

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište obrane i sigurnosti »Dr. Franjo Tuđman«.

(2) Sjedište Sveučilišta je u Zagrebu, Ilica 256b.

II. DJELATNOST SVEUČILIŠTA

Članak 5.

(1) Djelatnosti Sveučilišta su:

– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih studija u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti

– ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti

– ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog obrazovanja u području obrambenoga sustava i sustava domovinske sigurnosti

– razvoj vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada

– sudjelovanje u međunarodnoj suradnji i projektima

– izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada.

(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti u potpori obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

III. USTROJSTVO I TIJELA SVEUČILIŠTA

Članak 6.

(1) Sveučilište, koje se osniva kao integrirano sveučilište, može kao sastavnice imati odjele, centre i sveučilišne institute te druge sastavnice koji služe zadovoljavanju potreba studenata i Sveučilišta.

(2) Unutarnje ustrojstvo i druga pitanja važna za djelovanje Sveučilišta uređuju se Statutom Sveučilišta.

(3) Statutom Sveučilišta i općim aktima sastavnica iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se način upravljanja koji osigurava integriranost funkcija Sveučilišta i ostvarenje interesa i ciljeva zbog kojih je Sveučilište osnovalo sastavnicu.

(4) Odluke o statusnoj promjeni sastavnica u okviru Sveučilišta ili izlasku pojedinih sastavnica iz Sveučilišta donosi Senat dvotrećinskom većinom svih članova uz prethodno mišljenje Sveučilišnog savjeta.

(5) Postupak statusnih promjena sastavnica Sveučilišta uređuje se Statutom Sveučilišta.

Tijela Sveučilišta

Članak 7.

(1) Tijela Sveučilišta su:

– rektor

– Sveučilišni savjet

– Senat.

(2) Sveučilište može imati i druga tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnosti uređuju Statutom Sveučilišta ili drugim općim aktom Sveučilišta.

Rektor

Članak 8.

(1) Rektor je čelnik Sveučilišta.

(2) Rektora Sveučilišta bira Senat iz redova znanstveno-nastavnog osoblja u zvanju redovitih profesora koji imaju iskustva u upravljanju procesima vojne izobrazbe i visokog obrazovanja.

(3) Uvjeti, postupak imenovanja i razrješenja rektora uređuju se Statutom Sveučilišta.

(4) Mandat rektora Sveučilišta traje četiri godine i može se ponoviti jedanput.

(5) Rektor je član Senata po položaju te saziva i predsjedava sjednicama Senata.

Članak 9.

(1) Rektor može imati jednoga ili više prorektora.

(2) Broj prorektora, uvjeti izbora, postupak imenovanja i razrješenja te ovlasti prorektora pobliže se određuju Statutom Sveučilišta.

Članak 10.

(1) Rektor predstavlja i zastupa Sveučilište te organizira i vodi poslovanje Sveučilišta.

(2) Rektor je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Sveučilišta i ovlašten je poduzimati pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta.

(3) Rektor zastupa Sveučilište u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a može dati pisanu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti da zastupa Sveučilište u pravnom prometu.

(4) Rektor obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta.

Članak 11.

Rektor Senatu predlaže:

– kandidate za prorektore

– Statut Sveučilišta uz pribavljeno mišljenje Sveučilišnog savjeta

– strateške, razvojne i istraživačke planove i odluke Sveučilišta uz pribavljeno mišljenje Sveučilišnog savjeta

– financijski plan Sveučilišta uz pribavljeno mišljenje Sveučilišnog savjeta

– prijedlog programskog ugovora s ministarstvom nadležnim za obranu uz pribavljeno mišljenje Sveučilišnog savjeta.

Članak 12.

(1) Rektor ne može bez suglasnosti Senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, ni ugovoriti drugi pravni posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od 1.000.000,00 kuna.

Sveučilišni savjet

Članak 13.

(1) Sveučilišni savjet brine se za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta u skladu s ovim Zakonom i Statutom Sveučilišta.

(2) Sveučilišni savjet ima 12 članova i to polovinu članova među kojima je najmanje jedan student Sveučilišta koje imenuje Senat, a drugu polovinu imenuje osnivač.

(3) Uvjeti, postupak imenovanja i razrješenja članova Sveučilišnog savjeta pobliže se uređuju Statutom Sveučilišta.

(4) Mandat članova Sveučilišnog savjeta traje četiri godine i ista osoba može se najviše dva puta imenovati za člana Sveučilišnog savjeta.

Članak 14.

(1) Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine o strateškom i razvojnom usmjerenju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te racionalnoj uporabi kadrovskih i materijalnih resursa.

(2) Sveučilišni savjet daje prethodno mišljenje:

– na prijedlog strateških, razvojnih i istraživačkih planova

– na prijedlog imenovanja rektora

– na Statut Sveučilišta

– na upisne kvote na studijske programe u skladu s obvezujućim smjernicama ministarstva nadležnog za obranu

– na prijedlog programskog ugovora s ministarstvom nadležnim za obranu

– na financijski plan Sveučilišta te raspravlja o financijskim izvješćima i kapitalnim ulaganjima

– o statusnim promjenama sastavnica u okviru Sveučilišta ili izlasku pojedinih sastavnica iz Sveučilišta.

(3) U radu Sveučilišnog savjeta sudjeluje rektor bez prava glasa.

Senat

Članak 15.

(1) Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira u skladu sa Statutom Sveučilišta na način kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti.

(2) Senat čine zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju, predstavnici ostalih zaposlenika, predstavnici studenata Sveučilišta i polaznika obrazovnih programa temeljenih na načelima cjeloživotnog obrazovanja u skladu sa Statutom Sveučilišta.

(3) Predstavnici zaposlenika iz stavka 2. ovoga članka u znanstveno-nastavnim zvanjima čine najmanje 60 % članova Senata.

(4) Predstavnike studenata iz stavka 2. ovoga članka biraju sami studenti i čine 10 % članova Senata iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija te 5 % iz redova studenata poslijediplomskih studija.

(5) Predstavnici ostalih zaposlenika i polaznika iz stavka 2. ovoga članka zastupljeni su u Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta.

Članak 16.

Senat obavlja poslove određene zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje i Statutom Sveučilišta.

Članak 17.

Odlučivanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Senata Statutom Sveučilišta može se povjeriti sastavnicama Sveučilišta.

IV. ZAPOSLENICI SVEUČILIŠTA

Članak 18.

(1) Zaposlenici Sveučilišta su službenici i namještenici.

(2) Radna mjesta i uvjeti radnih mjesta za zaposlenike iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, propisima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u javnim službama i Statutom Sveučilišta.

(3) Na rad u Sveučilište mogu se uputiti i pripadnici Oružanih snaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama.

(4) Radna mjesta i uvjeti radnih mjesta za pripadnike Oružanih snaga iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama i zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.

(5) Postupak izbora te posebni uvjeti radnih mjesta uređuju se Statutom Sveučilišta i drugim općim aktom Sveučilišta.

(6) Plaće osoba iz stavaka 1. i 3. ovoga članka utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju plaće u javnim službama i zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama.

V. STUDENTI

Članak 19.

(1) Status studenta stječe se upisom na Sveučilište, a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom.

(2) Studenti Sveučilišta obrazuju se za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti.

(3) Studenti koji se obrazuju za potrebe popune Oružanih snaga imaju status kadeta u skladu sa zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama te prije upisa studija na Sveučilištu podliježu provjeri posebnih sposobnosti koje su tim zakonom propisane kao uvjet za prijam u kadetsku odnosno vojnu službu.

Članak 20.

Prava, obveze i status studenata uređuju se Statutom Sveučilišta i drugim općim aktima Sveučilišta.

Članak 21.

(1) Studenti Sveučilišta mogu biti strani državljani.

(2) Strani državljani upisuju se na studijske programe u skladu sa sporazumom ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za obranu države partnera te uvjetima propisanim Statutom Sveučilišta i drugim općim aktima Sveučilišta.

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA

Članak 22.

(1) Financijska sredstva za rad Sveučilišta osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu ministarstva nadležnog za obranu.

(2) Osim sredstava iz stavka 1. ovoga članka sredstva Sveučilišta čine i sredstva:

– stečena od pružanja usluga

– pribavljena iz drugih izvora.

(3) Sredstva stečena na način iz stavka 2. ovoga članka mogu se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta.

Članak 23.

Imovinu potrebnu za obavljanje djelatnosti Sveučilišta Vlada Republike Hrvatske odlukom dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje Sveučilištu na prijedlog ministarstva nadležnoga za obranu.

Članak 24.

(1) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta.

VII. NADZOR

Članak 25.

Upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Sveučilišta obavlja ministarstvo nadležno za obranu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Do stvaranja uvjeta za obavljanje djelatnosti Sveučilišta ostaju na snazi:

– Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/13.)

– Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija Vojno pomorstvo (»Narodne novine«, br. 24/17.)

– Odluka o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 96/17.)

– Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske od 10. siječnja 2014. (klasa: 644-01/13-01/2, urbroj: 512-01-14-71 i klasa: 602-04/13-10/45, urbroj: 380-020/084-14-2), od 14. prosinca 2015. (klasa: 644-01/15-01/1, urbroj: 512-01-15-55 i klasa: 602-04/13-10/45, urbroj: 380-012/246-15-9) i od 29. lipnja 2018. (klasa: 644-01/18-01/7, urbroj: 512-01-18-9 i klasa: 602-04/18-28/67, urbroj: 380-062/105-18-1)

– Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu o ustrojavanju diplomskih sveučilišnih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske od 16. svibnja 2018. (klasa: 644-01/18-01/7, urbroj: 512-01-18-3 i klasa: 602-04/18-28/61, urbroj: 380-062/105-18-1)

– Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Splitu o ustrojavanju posebnog studija Vojno pomorstvo od 28. travnja 2017. (klasa: 644-01/17-01/1, urbroj: 512-01-17-49 i klasa: 602-04/17-02/0003, urbroj: 2181-202-01-01-17-0004) i od 27. svibnja 2019. (klasa: 644-01/19-01/1, urbroj: 512-01-19-15 i klasa: 602-04/17-02/0003, urbroj: 2181-202-01-01-19-0068)

– Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu o ustrojavanju poslijediplomskih specijalističkih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i sustava domovinske sigurnosti od 5. rujna 2019. (klasa: 644-01/19-01/1, urbroj: 512-01-19-25 i klasa: 641-01/19-01/6, urbroj: 380-012/246-19-1).

Članak 27.

(1) U skladu sa Sporazumom Ministarstva obrane i Sveučilišta u Zagrebu o namjeri promjene statusa studijskih programa ustrojenih za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske od 18. ožujka 2020. (klasa: 602-04/20-38/3, urbroj: 380-061/030-20-2 i klasa: 644-01/20-01/3, urbroj: 512-01-20-5), rektor Sveučilišta u Zagrebu predložit će Senatu Sveučilišta u Zagrebu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prijedlog odluke o prijenosu studijskih programa iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona na Sveučilište.

(2) U skladu sa Sporazumom Ministarstva obrane i Sveučilišta u Splitu o namjeri promjene statusa posebnog studija Vojno pomorstvo od 4. lipnja 2020. (klasa: 602-04/18-02/0039, urbroj: 2181-202-01-01-20-0139 i klasa: 644-01/20-01/3, urbroj: 512-01-20-12), rektor Sveučilišta u Splitu predložit će Senatu Sveučilišta u Splitu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona prijedlog odluke o prijenosu studijskih programa iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona na Sveučilište.

(3) Dinamika tijeka realizacije prijenosa studijskih programa iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona utvrdit će se dinamičkim planom ministarstva nadležnog za obranu i Sveučilišta u Zagrebu te ministarstva nadležnog za obranu i Sveučilišta u Splitu, nakon što ga prihvate Senat Sveučilišta u Zagrebu odnosno Senat Sveučilišta u Splitu.

(4) Danom spajanja studijskih programa iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona studenti upisani na preneseni studijski program postaju studenti Sveučilišta.

(5) Studenti iz stavka 4. ovoga članka imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su vrijedili prilikom upisa u prvu godinu studija, u skladu s posebnim propisom.

Članak 28.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obranu, će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati te regulirati status i plaću privremenog rektora.

(2) Privremeni rektor će u roku od jedne godine od imenovanja obaviti pripreme za početak rada Sveučilišta, donijeti privremeni Statut Sveučilišta uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obranu, podnijeti prijavu za upis u sudski registar, poduzeti radnje za konstituiranje Senata i poduzeti potrebne radnje za početak rada Sveučilišta.

(3) Privremeni Statut Sveučilišta iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta Sveučilišta koji će donijeti Senat.

(4) Ministar nadležan za visoko obrazovanje će u roku od šest mjeseci od dana spajanja studijskih programa iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona pokrenuti postupak reakreditacije Sveučilišta u skladu s člankom 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 45/09.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić