Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara«

NN 14/21 

na snazi od 19.02.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Članak 1.

Područje hrvatskog dijela planina Dinare, Troglava i Kamešnice, izvorišnog i gornjeg dijela toka rijeke Cetine te krških polja uz Cetinu (Hrvatačko, Paško i Vrličko) proglašava se Parkom prirode »Dinara«.

Članak 2.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.).

Članak 3.

Područje Parka prirode »Dinara« važno je zbog očuvanih izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, brojnih divljih vrsta biljnog i životinjskog svijeta, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih i poluprirodnih staništa, vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i na kulturno-povijesnim lokalitetima.

Članak 4.

(1) Prostorno određenje parka prirode iz članka 1. ovoga Zakona i njegov položaj u prostoru prikazani su u mjerilu 1: 300 000 na topografskoj karti iz Priloga koji je tiskan uz ovaj Zakon i čini njegov sastavni dio.

(2) Površina parka prirode iz članka 1. ovoga Zakona iznosi 62.944,48 ha.

(3) Granice Parka prirode »Dinara« i njihov položaj u prostoru utvrđeni su geodetskom podlogom koja se čuva u analognom i digitalnom obliku u tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode. U digitalnom obliku obuhvat Parka prirode »Dinara« čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava i javno je dostupan putem mrežnog portala informacijskog sustava zaštite prirode koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(4) Upis posebnog pravnog režima (park prirode) u katastar i zemljišne knjige temelji se na geodetskoj podlozi iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Dijelovi granice Parka prirode »Dinara« koji presijecaju građevinska područja naselja mogu se prilikom izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode »Dinara« zakonom drugačije utvrditi.

Članak 5.

Proglašeni park prirode iz članka 1. ovoga Zakona upisuje se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 6.

Parkom prirode »Dinara« iz članka 1. ovoga Zakona upravlja javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske će javnu ustanovu iz članka 6. ovoga Zakona osnovati u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Do osnivanja javne ustanove iz članka 6. ovoga Zakona za zahvate na području proglašenog parka prirode iz članka 1. ovoga Zakona, za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje, osim za zahvate za koje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za zaštitu prirode provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje upravno tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, uvjete zaštite prirode utvrđuje i potvrdu izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

 

 

Članak 9.

Predstavničko tijelo Splitsko-dalmatinske županije stavit će izvan snage u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– Odluku o proglašenju lokaliteta Rumin zaštićenim krajolikom (»Službeni glasnik županije Splitsko-dalmatinske, br. 10/2000.) i

– Odluku o proglašenju lokaliteta Grab zaštićenim krajolikom (»Službeni glasnik županije Splitsko-dalmatinske, br. 10/2000.).

Članak 10.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka propisa ovoga Zakona.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje Zavoda za zaštitu prirode o proglašenju rijeke Krčić rezervatom prirodnog predjela, broja: 121/1-1964, od 17. travnja 1964.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG

GRANICA PARKA PRIRODE »DINARA«
M 1: 300 000

 

Copyright © Ante Borić