Povezani zakoni

Zakon o sudskom registru

pročišćeni tekst zakona

NN  1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1. (NN 148/13)

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje registra, te postupak u registarskim stvarima.

Članak 1.a  (NN 148/13, 34/22, 123/23)

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Jedanaesta Direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (SL L 395, 30. 12. 1989.),

– Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1. 10. 2009.),

– Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu drugog stavka članka 54. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja javnih društava s ograničenom odgovornošću i održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mjera (SL L 315, 14. 11. 2012.),

– Direktiva Vijeća 2013/24/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području trgovačkog prava radi pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.),  

– Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156, 16. 6. 2012.),

– Direktiva (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11. 7. 2019.),

– Direktiva (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 12. 12. 2019.).

Značenje pojedinih izraza

Članak 2. (NN 148/13, 40/19, 34/22, 123/23)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. sudski registar (u daljnjem tekstu: registar) je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom,

2. glavna knjiga je dio registra u koji se upisuju podaci o subjektima upisa propisani zakonom,

3. zbirka isprava je dio registra u koji se pohranjuju isprave dostavljene za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, isprave dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, odluke registarskog suda, osoba ovlaštenih za zastupanje, prokurista, likvidatora, stečajnog i drugih upravitelja, popis članova i potvrde javnih bilježnika te isprave za koje zakon propisuje da se moraju dostaviti registarskom sudu,

4. registarski uložak sadrži podatke o jednom subjektu upisa, odnosno o glavnoj podružnici inozemnog osnivača,

5. subjekt upisa je osoba za koju je zakonom propisan upis u registar,

6. podružnica je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar,

7. matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa i glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje pri upisu u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv. Podružnica domaćeg osnivača označava se s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem,

8. osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) je stalna identifikacijska oznaka koju pri upisu subjekta upisa i glavne podružnice inozemnog osnivača u registar po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis,

9. Europski jedinstveni identifikator (u daljnjem tekstu: EUID) je identifikator trgovačkog društva koji se dodjeljuje radi nedvojbene identifikacije subjekta u komunikaciji među registrima putem sustava povezivanja središnjih registara i registra trgovačkih društava odnosno sudskog registra,

10. upis je svako unošenje jednog ili više podataka o subjektu upisa u glavnu knjigu,

11. brisanje je upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti,

12. predlagatelj je osoba koja je pokrenula postupak upisa,

13. sudionik je predlagatelj, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku te zakonom ovlašteno tijelo,

14. izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koji su važili u nekom trenutku ili u određenom razdoblju,

15. financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji i drugi financijski izvještaji koji su sastavljeni i objavljeni na način propisan zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije,

16. sustav registra je složeni informacijski sustav koji širokopojasnom telekomunikacijskom vezom povezuje sve trgovačke sudove. Sustav je izravno povezan s centralnim OIB aplikacijskim sustavom, registrom godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije, »Narodnim novinama«, poslovnim registrom i sustavom za besplatnu pravnu pomoć,

17. jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava,

18. internetska stranica registra je dio sustava registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar,

19.  sustav START je jedinstveni informacijski sustav uspostavljen za pokretanje poslovanja sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 98/05., 106/12. i 71/18.) i Odluci Vlade o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (»Narodne novine«, br. 103/18,

20. kvalificirani elektronički potpis je kvalificirani elektronički potpis u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.),

21. sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti su vjerodajnice Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti odnosno odgovarajuća sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije koja se uzajamno priznaju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.).

Članak 2.a (NN 40/19, 34/22)

Brisan.

Ustroj i vođenje registra

Članak 3. (NN 148/13)

(1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). Registar se čuva trajno.

(2) Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.

(3) Glavna knjiga vodi se u elektroničkom obliku.

(4) Glavne knjige se povezuju u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(5) Zbirka isprava vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku. Zbirke isprava vođene u elektroničkom obliku povezuju se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(6) Isprave i podaci koji se pohranjuju u zbirci isprava mogu biti i na jednom od službenih jezika Europske unije. U glavnoj knjizi naznačit će se da postoji prijevod.

(7) Isprave i podaci iz stavka 6. ovoga članka moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju nesuglasja u pogledu sadržaja isprava i podataka na hrvatskom jeziku i onih na stranom jeziku, mjerodavnom će se smatrati isprava sastavljena na hrvatskom jeziku.

(8) Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojega je proveo.

(9) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje oblik registra, način vođenja i upisa u registar, sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za upis te osiguranje, uporabu i čuvanje sadržaja registarskih podataka.

(10) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra, o osiguranju, uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka, o vođenju zbirke isprava u elektroničkom obliku, kao i o pretvaranju isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik.

1. Naputak o pomoćnim šifrarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskog registra

2. Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra

11. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

Javnost registra

Članak 4. (NN 40/19, 34/22)

(1) Registar je javan.

(2) Svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava. Izvadak iz glavne knjige sudskog registra i pohranjene isprave i podaci iz zbirke isprava u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra.

(3) Prijepis, preslika, izvadak ili potvrda moraju se izdati u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja izvatka.

(5) Registarski sud ne smije od osoba koje traže uvid u glavnu knjigu i isprave, odnosno prijepis, presliku podataka, izvadak ili potvrdu zahtijevati da navede razlog ili svrhu radi koje to traži.

(6) Ostvarenje prava uvida u glavnu knjigu koja se vodi na računalu i izdavanje izvatka iz te knjige, dužan je omogućiti svaki registarski sud bez obzira u kojem je registarskom sudu subjekt upisa upisan u registar, a u zbirku isprava, ako s njom raspolaže.

(7) Uvid u javne podatke upisane u glavnoj knjizi i javno objavljene isprave u elektroničkom obliku u zbirci isprava mora se omogućiti putem internetske stranice registra, bez naknade.

(8) Izvaci u elektroničkom obliku moraju biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Dostupnost podataka

Članak 4.a (NN 148/13, 40/19)

(1) Državnim tijelima mora se osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi i zbirci isprava elektroničkim putem.

(2) Podaci upisani u glavnoj knjizi dostupni su svima u strojno čitljivom obliku na zahtjev i uz plaćanje naknade.

(3) Način i uvjete, te iznos naknade iz stavka 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom.

(4) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može urediti i izuzeća od plaćanja naknade.

(5) Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka za Republiku Hrvatsku mora se omogućiti 24 sata dnevno

Članak 5. (NN 34/22)

(1) Predlagatelj i sudionici mogu komunicirati s registarskim sudom u papirnatom ili elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Javni bilježnici i odvjetnici ovlašteni su podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem. Javni bilježnici, odvjetnici i Hrvatska gospodarska komora ovlašteni su izdavati izvatke, preslike i prijepise iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Javni bilježnici kojima su dostupni podaci u glavnoj knjizi imaju iste ovlasti i obveze kao ovlašteni sudski službenici.

Članak 5.a (NN 148/13, 40/19, 34/22, 123/23)

(1) Osobe koje su po zakonu ovlaštene predlagati upis u sudski registar i poduzimati druge postupovne radnje u registarskom postupku mogu te radnje poduzimati osobno ili preko punomoćnika.

(2) Subjekt upisa ovlašten je podnositi prijavu za osnivanje društva na daljinu i promjenu poslovne adrese u elektroničkom obliku.

4. Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

Subjekti upisa

Članak 6. (NN 148/13, 110/15, 40/19)

(1) U registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa:

1. javno trgovačko društvo,

2. komanditno društvo,

3. gospodarsko interesno udruženje,

4. dioničko društvo,

5. društvo s ograničenom odgovornošću,

6. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),

7. europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),

8. europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, skraćeno SCE),

9. ustanova,

10. zajednica ustanova,

11. zadruge,

12. savez zadruga i

13. kreditna unija,

15. druge osobe za koje je upis propisan zakonom.

(2) Podružnice subjekata upisa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.

(3) Likvidacijska masa, odnosno stečajna masa upisuju se u registar kada je to propisano ovim, odnosno posebnim zakonom.

Izvješća državnih tijela i osoba s javnim ovlastima.

Članak 7. (NN 148/13)

(1) Ako tijela javne vlasti ili javni bilježnici u obavljanju svoje službene dužnosti saznaju da su podaci upisani u registar netočni ili da su uslijed izmjene zakona ili drugih odlučnih činjenica ispunjene pretpostavke za upis brisanja ili promjenu upisanih podataka, dužni su o tome izvijestiti registarski sud.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u postupku koji vode ustanove da subjekt upisa za kojeg je priopćena nakana brisanja iz registra ima imovinu, dužni su o tome odmah izvijestiti registarski sud.

(3) Registarski sud ovlašten je zatražiti od osoba iz stavka 1. ovoga članka dodatna izvješća.

Suradnja komora i strukovnih udruga

Članak 8.

(1) Registarski sud ovlašten je zatražiti od komora i drugih strukovnih udruga, izvješća o činjenicama ili podacima o kojima vode službene evidencije kada je to bitno za upis ili radi urednog vođenja registra.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, dužne su izvijestiti registarski sud o postojanju činjenica koje su bitne za upis ili radi urednog vođenja registra. Registarski sud dužan ih je obavijestiti,o radnjama poduzetim povodom tih izvješća.

Pokretanje postupka za upis

Članak 9. (NN 34/22)

(1) Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka, koji se predaje registarskom sudu .

(2) Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano.

(3) Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Dužnost upisa

Članak 10.

Registarski sud dužan je obaviti upis u registar bez odgađanja, ako utvrdi da je prijava ili zahtjev za upis osnovana.

Učinak upisa

Članak 11. (NN 93/14)

(1) Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

(2) Upis ima pravni učinak prema trećima od dana javne objave upisa.

(3) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na objavu upisa i trenutak kada se smatra da je upis objavljen primjenjuju se odredbe o objavi upisa iz Zakona o trgovačkim društvima.

(4) Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan ovim Zakonom.

(5) Ako su podaci o upisu u registar netočno objavljeni, treći se može pozvat na ono što je objavljeno, osim ako je znao da objavljeni podaci ne odgovaraju onome što je upisano u sudskom registru.

(6) Treći se mogu pozivati na isprave i podatke koji nisu objavljeni, osim ako se za njihov učinak zahtijeva da ih se objavi.

(7) Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u sudski registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

(8) Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u sudskom registru.

(9) Za pravni promet koji se ostvaruje preko podružnice mjerodavni su podaci o njoj upisani u sudskom registru u kojem je ona upisana i koje objavi registarski sud.

Nadležnost i sastav suda

Članak 12. (NN 148/13, 40/19)

(1) U registarskim stvarima nadležan je registarski sud na čijem je području sjedište subjekta upisa.

(2) O upisu promjene sjedišta subjekta upisa kojim se upis prenosi na područje drugog registarskog suda ili o upisu statusnih promjena odlučuje registarski sud na čijem je području novo sjedište subjekta upisa i o tome po službenoj dužnosti obavještava registarski sud kod kojeg je subjekt upisa upisan, ako zakonom nije drugačije propisano.

(3) O upisu podjele i osnivanja novih društava nastalih razdvajanjem subjekta upisa odlučuje registarski sud na čijem je području sjedište subjekta koji se dijeli.

(4) Sudac pojedinac odlučuje u prvom stupnju o prijavi i zahtjevu za upis:

1. podataka koji se odnose na subjekte upisa iz članka 6. stavka 1. točke 4., 6. do 8., 11. do 14. ovoga Zakona te podružnica inozemnih osoba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno,

2. podataka koji se odnose na statusne promjene svih subjekata upisa, priključenja društava kapitala, povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima ili iz sredstava društva te na smanjenje temeljnog kapitala svih društava kapitala,

3. podataka koji se odnose na brisanje svih subjekata upisa iz registra i prijenos imovine, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent odlučuje u prvom stupnju o prijavi i zahtjevu za upis svih podatka, osim onih iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U registarskim stvarima o žalbi protiv odluke sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta odlučuje sudac pojedinac toga suda. O žalbi protiv odluke suca donesene u prvom stupnju odlučuje u drugom stupnju vijeće sastavljeno od trojice sudaca.

10. Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata

Ovlašteni registarski referent

Članak 12.a (NN 148/13)

(1) Ovlaštenoga registarskog referenta u skladu s uvjetima i postupkom propisanim ovim Zakonom imenuje predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika trgovačkog suda u kojem službenik radi.

(2) Službenik koji se imenuje za ovlaštenoga registarskog referenta mora imati:

1. položen poseban stručni ispit za ovlaštenoga registarskog referenta,

2. stručni naziv stručni prvostupnik javne uprave i

3. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima višeg sudskog referenta u registru.

(3) Poseban stručni ispit iz stavka 2. točke 1. ovoga članka polaže se pri Ministarstvu pravosuđa.

(4) Program i način polaganja posebnog stručnog ispita, kao i pobliže postupak imenovanja propisat će se posebnim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(5) Predmeti se u sudu ovlaštenim registarskim referentima dodjeljuju u rad u skladu s odredbama Sudskog poslovnika koje vrijede za dodjelu predmeta u rad sucima i sudskim savjetnicima.

(6) Predsjednik trgovačkog suda ili sudac kojeg on ovlasti godišnjim rasporedom poslova može iz opravdanih razloga donijeti obrazloženo rješenje kojim će predmet ovlaštenoga registarskog referenta prerasporediti u rad drugom ovlaštenom registarskom referentu ili sudskom savjetniku.

Hitnost postupka i redoslijed rješavanja predmeta

Članak 13.

(1) Postupak upisa je hitan.

(2) Registarski sud dužan je predmete, pod jednakim uvjetima, rješavati redoslijedom kojim su primljeni u sud, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Odluke suda

Članak 14. (NN 148/13)

(1) Registarski sud odlučuje rješenjem ili zaključkom.

(2) Rješenjem se odlučuje o biti zahtjeva i o pokretanju postupka upisa po službenoj dužnosti kad je to zakonom propisano, a zaključkom o pitanjima upravljanja postupkom.

Provedba rješenja o upisu

Članak 15. (NN 148/13, 40/19)

(1) Rješenje o upisu provodi se nakon što ga registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent elektronički potpiše, osim ako se rješenjem izričito ne odredi da će se rješenje provesti tek nakon pravomoćnosti ili ako je zakonom propisano da se upis u registar obavlja po pravomoćnosti rješenja.

(2) Upisi u glavnoj knjizi su trajni.

Pravni lijekovi

Članak 16. (NN 148/13, 40/19)

(1) Protiv rješenja o upisu u registar može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

(2) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.

(3) Protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja subjekta upisa na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti može se istaknuti prigovor u roku određenom za isticanje prigovora u rješenju.

(4) U postupku upisa u registar nije dopušten povrat u prijašnje stanje. Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar dopuštena je revizija radi materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. Ponavljanje postupka nije dopušteno.

(5) Brisan.

Članak 17.

Brisan.

Objava upisa

Članak 18. (NN 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)

(1) Podaci o upisu u registar objavljuju se u skladu sa zakonom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

(2) Po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(3) Smatra se da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(4) Osim sadržaja upisa objavljuju se i drugi propisani podaci te odluke za koje registarski sud odredi da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.

Troškovi postupka

Članak 19.

(1) U postupku upisa u registar svaki sudionik snosi svoje troškove.

(2) U postupku upisa u registar u kojemu sudjeluju osobe sa suprotnim zahtjevima, odluku o naknadi troškova postupka donijet će registarski sud odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku.

Pravila postupka

Članak 20.

(1) Postupak za upis u registar je izvanparnični.

(2) Ako pojedina pitanja nisu uređena pravilima izvanparničnog postupka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

II. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 21. (NN 148/13)

Brisan.

Članak 22. (NN 148/13)

Brisan.

Članak 23. (NN 148/13)

Brisan.

Podaci koji se upisuju u registar

Članak 24. (NN 148/13, 40/19)

(1) U registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju za sve subjekte upisa su:

1. MBS i OIB te EUID ako postoji,

2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva ako ih subjekt ima,

3. sjedište (mjesto) i poslovna adresa u Republici Hrvatskoj,

4. predmet poslovanja ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog tijela,

5. ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, njihov OIB i prebivalište te način zastupanja,

6. podružnice,

7. dan predaje potpunog financijskog izvještaja, uz navođenje poslovne godine za koju se predaje, tamo gdje je propisana obveza objavljivanja tih isprava,

8. zabilježbe,

9. pravno ustrojbeni oblik,

10. datum usvajanja osnivačkog akta (statuta, društvenog ugovora, ugovora o osnivanju, izjave o osnivanju ili drugog akta) te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tih akata,

11. trajanje subjekta upisa, ako je ograničeno,

12. statusne promjene,

13. nastanak razloga za prestanak subjekta upisa,

14 likvidacija,

15. nastavljanje subjekta upisa,

16. stečaj – odluke stečajnog suda,

17. predstečajne nagodbe – rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe i rješenje o odobravanju predstečajne nagodbe,

18. prestanak subjekta upisa, uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, posebno:

a) pravni temelj, eventualni podaci o pravnom sljedniku,

b) rješenje o nakani pokretanja postupka brisanja,

c) rješenje o obustavi postupka brisanja,

d) rješenje o brisanju,

19. adresa elektroničke pošte.

(3) Osnivači i članovi društva upisuju se u registar ako je to zakonom propisano.

(4) Za osobe iz stavka 3. ovoga članka u registar se upisuju sljedeći podaci: ime i prezime, OIB i prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID ako postoje odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe.

(5) Podaci o danu predaje financijskih izvještaja, osobni podaci i prebivališta o fizičkim osobama i promjene tih podataka preuzimaju se elektroničkim putem od Financijske agencije, matičnih evidencija i upisnika.

Članak 24.a (NN 148/13, 40/19)

(1) Kod upisa prokurista upisuje se: ime i prezime prokuriste, prebivalište, OIB, vrsta prokure, ograničenje prokure na poslovanje jedne ili više podružnica i opoziv prokure.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i za likvidatore i privremene upravitelje.

(3) Za stečajne upravitelje, privremene stečajne upravitelje, povjerenike u predstečajnom postupku i izvanredne povjerenike upisuje se ime i prezime, OIB, sjedište i poslovna adresa, odnosno prebivalište ako nemaju poslovnu adresu.

Članak 25.

Brisan.

Članak 26.

Brisan.

Članak 27.

Brisan.

Članak 28. (NN 148/13, 40/19)

Brisan.

Podaci koji se upisuju za javno trgovačko društvo

Članak 29. (NN 148/13, 40/19)

Za javno trgovačko društvo osim podataka iz članka 24. stavka 2. i 3. ovoga Zakona upisuju se i sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište i OIB, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe, za svakog člana društva,

2. promjene društvenog ugovora, tvrtke i sjedišta,

3. stupanje novoga člana u društvo,

4. prestanak članstva u društvu,

5. promjene ovlasti za zastupanje društva,

6. nastanak razloga za prestanak društva,

7. prestanak društva.

Podaci koji se upisuju za komanditno društvo

Članak 30. (NN 148/13)

Osim podataka koji se upisuju za javno trgovačko društvo za komanditno društvo upisuju se i sljedeći podaci:

1. komanditori – ime i prezime, prebivalište i OIB,  a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe,

2. visina te povećanje i smanjenje uloga svakog komanditora.

Podaci koji se upisuju za dioničko društvo

Članak 31. (NN 148/13, 40/19, 123/23)

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za dioničko društvo upisuju se sljedeći podaci:

1. visina temeljnog ili odobrenog kapitala, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, odnosno izvršnih direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, OIB i njihovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju,

3. ime i prezime, prebivalište, OIB jedinog dioničara, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu te promjene tih podataka ili naznaka da društvo nema samo jednog dioničara,

4. nastavak osnivanja dioničkog društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja glavne skupštine koja ga je odobrila, stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i naknada koja se za to daje),

5. prijenos dionica manjinskih dioničara, a ako po prijenosu dionica manjinskih dioničara sve dionice drži jedan dioničar, i taj dioničar,

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. upis sudskih odluka,

12. prijenos imovine:

a) na osobe javnog prava uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine te upis razloga za prestanak društva,

b) na druge osobe uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine,

13. ukidanje društva,

14. namjeravano spajanje i pripajanje prijenosom imovine društva na neko društvo kapitala ili na europsko društvo (SE) sa sjedištem u inozemstvu te ispunjenje uvjeta za namjeravano osnivanje Holdinga – SE,

15. namjera provođenja prekograničnog pripajanja odnosno spajanja i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na plan pripajanja odnosno spajanja najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o pripajanju odnosno spajanju,

16. namjera provođenja prekogranične podjele i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu koje se dijeli mogu podnijeti primjedbe na plan podjele najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o podjeli,

17. namjera provođenja prekograničnog preoblikovanja i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na plan preoblikovanja najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o preoblikovanju,

18. ostali podaci propisani zakonom.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećani temeljni kapital ulozima,

3. odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju koje se taj iznos izračunava, najnižeg iznosa povećanja tog kapitala ili osnove za utvrđivanje iznosa za koji se izdaju dionice ili najniži iznos za koji se izdaju,

4. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

5. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan i godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg se taj kapital povećava,

6. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala, uz naznaku datuma javne objave odluke o povećanju temeljnog kapitala,

7. odluka o (redovnom) smanjenju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital želi smanjiti,

8. smanjenje temeljnog kapitala, iznos smanjenja i iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja,

9. odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, iznos smanjenja i ukupni iznos kapitala nakon smanjenja s naznakom poslovne godine kada je kapital smanjen,

10. provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala,

11. odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja,

12. odluka o smanjenju (ispod najnižeg iznosa) i povećanju temeljnog kapitala,

13. povećanje temeljnog kapitala,

14. ostali podaci propisani posebnim zakonima.

Europsko društvo (Societas Europaea, SE)

Članak 31.a (NN 40/19)

Osim podataka iz članka 24. i članka 31. ovoga Zakona za europsko društvo (SE) upisuju se i:

1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se društvo vodilo, dosadašnji broj upisa u tom registru i EUID,

2. namjeravana promjena sjedišta u drugu državu članicu,

3. za članove uprave odgovarajuća funkcija,

4. ime i prezime zamjenika predsjednika upravnog odbora, OIB i njegovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju, kada je to potrebno prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Zakonom o uvođenju Europskog društva –Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU),

5. datum predaje godišnjih financijskih izvješća.

Europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU)

Članak 31.b

Za europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU) upisuju se podaci iz članka 32. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 31.c (NN 148/13, 40/19)

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za društvo s ograničenom odgovornošću upisuju se slijedeći podaci:

1. ukupni iznos temeljnog kapitala, odobreni kapital, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, OIB i njihovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju,

3. ime i prezime, prebivalište, OIB članova društva, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu,

4. ako je za očitovanja volje i primanje pismena u ime društva ovlaštena neka osoba navodi se adresa u Republici Hrvatskoj te njezino ime i prezime, osobni identifikacijski broj i prebivalište,

5. nastavak osnivanja društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja skupštine),

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke i upisi,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. drugi propisani podaci.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećanje temeljnog kapital ulozima,

3. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

4. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan,

5. nakana društva da smanji temeljni kapital,

6. smanjenje temeljnog kapitala uz naznaku iznosa za koji je temeljni kapital smanjen te odgovarajući upis odluke članova društva o izmjeni društvenog ugovora i upis izmjene društvenog ugovora,

7. odluka o istodobnom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

8. ostali podaci propisani zakonom

(3) Za treće osobe osoba iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ovlaštena je za očitovanja volje i primanje pismena u ime društva sve dok se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećemu bilo poznato da ta osoba više nema ovlast o kojoj je ovdje riječ.

(4) Osim podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka upisuje se i podatak iz društvenoga ugovora ili izjave o osnivanju društva o načinu kako društvo objavljuje svoja priopćenja, ako ugovor, odnosno izjava sadržavaju te odredbe.

Podaci koji se upisuju za gospodarsko interesno udruženje

Članak 32.

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za gospodarsko interesno udruženje upisuju se sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj svih članova udruženja, za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, uključujući i njihove izmjene,

2. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj članova uprave i ovlaštenja za zastupanje udruženja,

3. datum ugovora o osnivanju udruženja i njegove izmjene,

4. odredbe ugovora, odnosno odluke o primanju novog člana, po kojima se oslobađa od odgovornosti za obveze udruženja nastale prije njegova pristupa udruženju,

5. oglašavanje udruženja ništetnim,

6. ostali podaci propisani zakonom.

Podaci koji se upisuju za ustanove i zajednice ustanova

Članak 33. (NN 148/13)

Za ustanove i   zajednice ustanova upisuju se podaci iz članka 24. ovoga Zakona. Podaci koji se upisuju za banke, štedionice i druge financijske organizacije

Podaci koji se upisuju za banke i druge kreditne institucije

Članak 34.

Za banku i druge kreditne institucije upisuju se podaci propisani za dioničko društvo i ostali podaci predviđeni posebnim propisima.

Podaci koji se upisuju za društva osiguranja

Članak 35. (NN 148/13)

Za društva osiguranja upisuju se podaci iz članka 24. i 31. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za zadruge

Članak 35.a (NN 148/13, 40/19)

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za zadruge se upisuje:

1. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj upravitelja zadruge i ovlasti u zastupanju, te imena i prezimena, prebivališta i osobni identifikacijski brojevi članova nadzornog odbora ako ga zadruga ima,

2. odgovornost zadrugara ako je tako propisano pravilima zadruge,

3. datum osnivačke skupštine i odluke o usvajanju pravila zadruge,

4. izmjene upisanih podataka.

 

Europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, SCE)

Članak 35.b

Osim podataka iz članka 35.a ovoga Zakona za europsku zadrugu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) upisuju se sljedeći podaci:

1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, SCE) vodila i dosadašnji broj upisa u tom registru,

2. namjeravana promjena sjedišta u drugu državu članicu,

3. za članove organa upravljanja odgovarajuća funkcija.

Podaci koji se upisuju za podružnicu

Članak 36. (NN 148/13, 40/19)

(1) Podružnica se upisuje u registar suda na čijem je području sjedište osnivača.

(2) Za podružnicu upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj osnivača, te tvrtka ili naziv i sjedište podružnice,

2. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski brojevi osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača,

3. ime i prezime prokuriste čija je prokura ograničena na jednu ili više podružnica, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj, te opoziv prokure,

4. prestanak podružnice:

a) ako osnivač prestane postojati,

b) ako donese odluku o prestanku podružnice,

5. brisanje podružnice.

(3) U registar upisuju se i promjene tih podataka.

(4) Registar iz stavka 1. ovog članka, nakon obavljenog upisa, po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima te otpravak rješenja o upisu, na papiru ili elektroničkim putem.

Podaci koji se upisuju za inozemnu podružnicu

Članak 37. (NN 148/13, 40/19, 34/22)

(1) Podružnica inozemnog trgovca pojedinca i inozemnog trgovačkog društva upisuje se u registar suda na čijem je području sjedište podružnice.

(2) Ako inozemni osnivač osniva više podružnica, one se upisuju u registar suda kod kojeg je upisana glavna podružnica.

(3) Za podružnicu inozemnog osnivača upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice, a ako osnivač upisuje više podružnica i oznaku »glavna podružnica«, a za ostale podružnice redni broj,

2. naziv registra ili drugog upisnika u kojem je upisan osnivač, uz podatak u kojoj se državi vodi, datum upisa i broj pod kojim se vodi, a ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar, naziv javno ovjerene isprave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište,

3. OIB osnivača i njegov EUID ako postoji,

4. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj za osobe ovlaštene za zastupanje osnivača te opseg njihovih ovlasti,

5. ako je osnivač društvo kapitala, visina temeljnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba ili trgovac pojedinac, imena i prezimena osoba koje osobno odgovaraju za obveze društva, njihovo prebivalište, osobni identifikacijski broj, broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

6. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača,

7. datum odluke o osnivanju podružnice,

8. dan predaje godišnjih financijskih izvješća osnivača i drugih financijskih isprava, uz navođenje datuma usvajanja,

9. prestanak podružnice:

a) na temelju odluke osnivača,

b) na temelju odluka registarskog suda, ako osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište ili po propisima te zemlje izgubi poslovnu sposobnost ili pravo raspolaganja imovinom, ako država kojoj pripada osnivač više ne poštuje uzajamnost,

10. brisanjem podružnice:

a) po službenoj dužnosti, ako po pozivu registarskog suda u roku kojeg mu je zato odredio sud ne prijavi promjenu podataka,

b) nakon ispunjenja razloga za prestanak podružnice,

11. ukidanje podružnice.

(4) Osnivač je dužan svaku promjenu podataka prijaviti registarskome sudu radi upisa u registar.

(5) Podatke koji se upisuju u sudski registar i njihovu promjenu osnivač može prijaviti i na daljinu, slanjem prijave i priloga u elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za stečajnu masu

Članak 37.a (NN 40/19)

(1) U registar suda na čijem je području bilo upisano sjedište pravne osobe koja je prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, uz podatke propisane posebnim zakonom, za stečajnu masu upisuje se rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnom masom.

(2) Sjedište stečajne mase određuje se prema poslovnoj adresi stečajnoga upravitelja, što je bez utjecaja na mjesnu nadležnost suda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se nakon zaključenja stečajnog postupka nad stečajnom masom ponovno nađe imovina pravne osobe koja je prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, u registar se upisuje stečajna masa s prethodno određenim matičnim brojem subjekta, osobnim identifikacijskim brojem i nazivom.

Podaci koji se upisuju za likvidacijsku masu

Članak 37.b (NN 40/19, 34/22)

(1) U registar suda na čijem je području bilo upisano sjedište pravne osobe koja je prestala postojati, osim ako je pravna osoba prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka, za likvidacijsku masu upisuju se sljedeći podaci:

1. matični broj subjekta,

2. OIB,

3. naziv, koji se određuje tako da sadržava riječi »likvidacijska masa iza« i tvrtka odnosno naziv brisane pravne osobe,

4. sjedište, koje se određuje prema adresi prvog imenovanog likvidatora, a ako prvi imenovani likvidator ima prebivalište u inozemstvu, na adresi koju odredi likvidator na području Republike Hrvatske,

5. ime i prezime svih imenovanih likvidatora, njihov OIB i adrese prebivališta,

6. datum i broj rješenja o pokretanju postupka likvidacije, odnosno rješenja kojim je imenovan likvidator,

7. datum i broj rješenja o obustavi odnosno zaključenja likvidacije i brisanju likvidacijske mase.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pri upisu likvidacijske mase u sudski registar Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj će dužnosti odrediti i dodijeliti OIB likvidacijskoj masi.

(3) Na upis likvidacijske mase na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 37.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Podaci o pravnim odnosima

Članak 38. (NN 40/19)

(1) Podaci o statutu, društvenom ugovoru, izjavi ili aktu o osnivanju, pravilima zadruge i odluci koja se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezane odluke upisuju se, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjene, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.

(2) U pravne odnose upisuju se podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa, podaci o eventualnom sljedniku, upisi vezani za stečaj i likvidaciju subjekata upisa, kada je zakonom propisana obveza izrade i podnošenja financijskih izvješća, te drugi zakonom predviđeni upisi.

(3) Za društva kapitala upisuju se i podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja i podjele, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnost i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenos dionica manjinskih dioničara, prijenos imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom predviđeni upisi.

(4) U pravne odnose upisuju se i zabilježbe o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, određivanje nadzora u predstečajnom postupku, odluke kojima je određen upis stečajne mase, odluke kojima je određen upis likvidacijske mase, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podignutim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda, broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom predviđene zabilježbe.

(5) Po službenoj dužnosti upisuju se podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja.

(6) U slučaju iz članka 37.a ili 37.b ovoga Zakona u pravne odnose upisuje se podatak o tvrtki, odnosno nazivu i OIB-u brisane pravne osobe iza koje je upisana stečajna, odnosno likvidacijska masa.

(7) U pravnim odnosima evidentiraju se i podaci o šifri pretežne djelatnosti koju subjekt obavlja u okviru predmeta poslovanja.

Zabilježba spora

Članak 38.a

(1) Zabilježbu spora rješenjem dopustit će sud pred kojim se vodi postupak, nakon što predlagatelj predujmi troškove objave.

(2) Registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(3) Ako nakon upisane zabilježbe tužitelj odustane od tužbe ili njegov zahtjev bude odbijen pravomoćnom odlukom ili obustavljen postupak radi kojeg je zabilježba bila određena, sud će odrediti njezino brisanje u roku od tri dana od dana stjecanja okolnosti iz ovoga stavka.

Upis adrese elektroničke pošte

Članak 38.b (NN 40/19)

(1) Subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte.

(2) Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa.

(3) Subjekt upisa dužan je podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

 

III. POSTUPAK UPISA U REGISTAR

Odjeljak 1.   PRIJAVA I ISPITIVANJE PRIJAVE ZA UPIS

Prijava za upis

Članak 39. (NN 148/13, 40/19, 34/22)

(1) Prijava za upis u sudski registar može se podnijeti registarskom sudu kao isprava u papirnatom obliku. Na takvoj prijavi javni bilježnik mora ovjeriti potpis osoba koje su ovlaštene podnijeti prijavu. Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, prijavu ili promjenu adrese elektroničke pošte ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora te podaci o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su ovlaštene podnijeti prijavu za upis u registar.

(2) Prijava za upis u sudski registar može se podnijeti registarskom sudu u elektroničkom obliku. Takva prijava podnosi se elektroničkim putem preko javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START. Javni bilježnik ili podnositelj prijave, ako prijavu nije potrebno javno ovjeriti, potpisuje prijavu kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(3) Osobe koje podnose prijavu za upis u sudski registar mogu komunicirati s javnim bilježnikom putem sredstava elektroničke komunikacije (videoveza i slično). Javni bilježnik provjerava identitet tih osoba pomoću sredstava elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti. Javni bilježnik provjerava jesu li ispunjene i ostale pretpostavke za podnošenje prijave, osobito jesu li prijavu podnijele osobe koje su za to ovlaštene.

(4) Ako posumnja da su osobe koje podnose prijavu krivotvorile ili na drugi način zlouporabile identitet, da nisu poslovno sposobne ili da nemaju odgovarajuću ovlast za podnošenje prijave, da se prilikom podnošenja prijave krše propisi o sprječavanju pranja novca ili da postoje druge protupravnosti u postupku, javni bilježnik može zahtijevati njihovu fizičku prisutnost.

(5) Razlike u naknadama, nagradama i pristojbama koje se plaćaju za različite načine podnošenja prijave mogu postojati samo ako su opravdane stvarnim troškovima pojedinog načina podnošenja prijave.

(6) Sva plaćanja potrebna za upis u sudski registar mogu se izvršiti putem široko dostupne elektroničke platne usluge koja je podobna za prekogranična plaćanja i koja omogućuje identifikaciju osobe koja je izvršila uplatu.

Članak 39.a (NN 34/22)

(1) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar. Osniva li se trgovačko društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u prijavi za upis društva u registar mora se navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

(2) Financijska agencija dostavlja sudu elektroničkim putem podatke o predaji financijskih isprava za one subjekte za koje je propisana obveza javne objave tih podataka s naznakom MBS-a, OIB-a i EUID-a, datuma predaje financijske isprave, vrste financijske isprave i razdoblja na koje se odnose. U glavnu knjigu elektronički se unose podaci o predaji financijskih isprava i razdoblje na koje se odnose odvojeno za svaki subjekt upisa. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju dostavljenih podataka.

(3) Financijska agencija dužna je registarskom sudu elektroničkim putem omogućiti pristup financijskim ispravama zaprimljenim za potrebe javne objave.

Prilozi uz prijavu za upis

Članak 40. (NN 40/19, 34/22)

(1) Uz prijavu za upis podnose se prilozi propisani zakonom.

(2) Prijavi u papirnatom obliku prilažu se prilozi u papirnatom obliku. Prilozi mogu biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici odnosno prijepisu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

(3) Prijavi u elektroničkom obliku prilažu se prilozi u elektroničkom obliku. Prilozi su u izvorniku ako zadovoljavaju pretpostavku za pojedinu vrstu elektroničke isprave. Ako nije ništa drugo predviđeno, osoba koja je sastavila izvornik isprave mora ga potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom. Preslike isprave u elektroničkom obliku moraju također zadovoljavati pretpostavke za pojedinu vrstu elektroničke isprave. Pretpostavke se smatraju zadovoljene ako je presliku u elektroničkom obliku ovjerio javni bilježnik prema propisima kojima se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe. Osoba koja je priložila priloge u elektroničkom obliku dužna ih je čuvati najmanje deset godina od dana podnošenja prijave.

(4) Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu za upis prilaže se i taj akt.

(5) Kada je zakonom propisano donošenje statuta prilikom osnivanja subjekta upisa, statut se prilaže uz prijavu za upis u registar. Kada je posebnim zakonom propisana mogućnost donošenja statuta nakon upisa u registar, statut se prilaže u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave za upis ili prilikom prvog zahtjeva za upis promjene, ako se upis promjene traži prije proteka roka od 90 dana od dana podnošenja prijave.

(6) Kada je zakonom propisano da se uz prijavu dostavlja dokaz o unosu uloga uz prijavu se dostavlja:

1. dokaz da su ulozi u stvarima i u pravima unijeti tako da društvo njima može slobodno raspolagati, a ako se unose nekretnine i izvadak iz zemljišnih knjiga koji ne može biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis u registar,

2. potvrdu kreditne institucije o ulozima plaćenim u novcu.

(7) Isprave koje se podnose kao dokazi ne smiju biti starije od jedne godine, osim kada učinak isprave zavisi od ispunjenja nekog uvjeta, proteka roka ili prava na optiranje.

(8) Izvaci iz registara i upisnika ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u registar.

(9) Ako je zakonom predviđeno da je uz prijavu za upis potrebno priložiti i javnobilježničku ispravu, javni bilježnici mogu takvu ispravu, osim u papirnatom obliku, sastaviti i u elektroničkom obliku, uz neposrednu nazočnost sudionika ili uz njihovu nazočnost na daljinu, putem sredstava elektroničke komunikacije. Na sastavljanje elektroničkih javnobilježničkih isprava i na sastavljanje javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku na daljinu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe.

(10) Izvadak iz registra ili upisnika države članice EU-a je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra u državi članici EU-a koja ga vodi, kao i izvadak koji je hrvatski javni bilježnik online (e-putem) pribavio iz istog registra ili upisnika države članice EU-a, tako da se autentičnost može provjeriti na digitalno uobičajeni način, a javni bilježnik je činjenice izdavanja i pribave izvatka potvrdio sukladno odredbama zakona kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe.

Članak 40.a (NN 148/13, 34/22, 123/23 – na snazi od 01.01.2024.)

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu o osobama koje imaju nepodmirenih dugovanja na osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava. Potvrda se odnosi na tražbine koje su dospjele na dan izdavanja potvrde, a za koje nije nastupila zastara.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za trgovačka društva iz članka 43. stavka 8. ovoga Zakona Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu sa stanjem duga na dan brisanja društva.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će registarskom sudu kvartalno dostavljati podatke o poreznim obveznicima/poslodavcima koji ne isplaćuju plaće s popisa obveznika iz članka 83. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak koji će sadržavati i osobni identifikacijski broj obveznika.

(4) Ako dođe do promjena podataka u popisu iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je odmah o tome obavijestiti registarski sud.

8. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima 

Elektronička komunikacija predlagatelja s registarskim sudom

Članak 40.b (NN 34/22)

(1) Kad je prijava za upis podnesena u elektroničkom obliku putem javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, daljnja komunikacija predlagatelja sa sudskim registrom također se odvija u elektroničkom obliku. Provjera predlagateljevog identiteta osigurava se pomoću sredstava elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti.

(2) Registarski sud može putem sustava sudskog registra svoja pismena izravno slati predlagatelju kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom. Na dostavu se primjenjuju pravila o dostavi elektroničkim putem iz članka 52.c ovoga Zakona.

(3) Predlagatelj dostavlja pismena elektroničkim putem preko javnog bilježnika, internetske stranice sustava sudskog registra ili internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila o podnošenju prijave za upis iz ovoga Zakona.

Članak 41.

Brisan.

Članak 41a.

Brisan.

Članak 42.

Brisan.

Ispitivanje pretpostavki za upis

Članak 43. (NN 40/19, 34/22, 123/23 – na snazi od 01.01.2024.)

(1) Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za osnovanost prijave i zahtjeva za upis.

(2) Ako sud utvrdi da nije nadležan za postupanje po prijavi za upis, oglasit će se nenadležnim, i nakon pravomoćnosti rješenja, ustupiti prijavu s prilozima nadležnom registarskom sudu.

(3) Prijava za upis osnovana je:

1. ako je podnesena od ovlaštene osobe,

2. ako je podnesena u zakonom propisanom obliku,

3. ako ima propisani sadržaj,

4. ako su uz prijavu priložene propisane isprave u zakonom propisanom obliku i ako nisu starije od godinu dana,

5. ako je u suglasnosti s odredbama akta kojima se određeni podaci ili promjene upisuju u registar, odnosno ako je u suglasnosti s priloženim ispravama,

6. ako sadrži zahtjev s podacima za koje je propisano da se upisuju u registar,

7. ako predmet poslovanja nije zakonom zabranjen i nije suprotan moralu društva.

(4) Zahtjev za upis je osnovan, ako registarski sud utvrdi da su ispunjene zakonom utvrđene pretpostavke za upis u registar.

(5) Registarski sud ispituje djelatnosti koje čine predmet poslovanja i kada se predmet poslovanja ne upisuje u glavnu knjigu.

(6) Pri ispitivanju prijave upisa ili promjene člana uprave, izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora, prokurista i likvidatora trgovačkog društva te ravnatelja ili druge osobe ovlaštene za zastupanje ustanove sud će provjeriti je li ta osoba upisana u evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, a koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. U slučaju sumnje sudski registar može provjeriti putem sustava povezivanja registara je li toj osobi u drugoj državi članici Europske unije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva. Utvrdi li da osoba ne može biti član uprave, izvršni direktor, član nadzornog ili upravnog odbora, prokurist ili likvidator trgovačkog društva te ravnatelj ili druga osoba ovlaštena za zastupanje ustanove, sud će odbiti upis njezina imenovanja.

(7) Pri ispitivanju prijave za upis osnivanja trgovačkog društva, prijave upisa ili promjene člana društva, člana uprave i izvršnog direktora sud će za člana društva, člana uprave i izvršnog direktora i za osnivača, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je on član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je on jedini član, društvo osoba čiji je on član koji osobno odgovara za obveze društva pribaviti potvrdu iz članka 40.a stavka 1. i/ili 2. ovoga Zakona te je uložiti u zbirku isprava i izvršiti uvid u popis iz članka 40.a stavaka 3. i 4. ovoga Zakona. Utvrdi li da osoba ne može biti osnivač, član društva, član uprave ili izvršni direktor, sud će odbiti upis osnivanja trgovačkog društva odnosno upis člana društva, člana uprave ili izvršnog direktora.

(8) Pri ispitivanju prijave za upis osnivanja trgovačkog društva i prijave upisa ili promjene člana društva sud će pribaviti i izvršiti uvid u potvrdu iz članka 40.a stavka 2. ovoga Zakona za društvo koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava u kojima je osnivač bio član društva s ograničenom odgovornošću i u kojem je imao poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, jedini član dioničkog društva, član društva osoba koji osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba. Utvrdi li da osoba ne može biti osnivač ili član društva, sud će odbiti upis osnivanja trgovačkog društva odnosno upis ili promjenu člana društva.

Povlačenje prijave

Članak 44.

(1) Predlagatelj može povući prijavu za upis u registar do donošenja prvostupanjskog rješenja.

(2) Registarski sud će rješenjem obustaviti postupak, ako predlagatelj povuče prijavu za upis.

Nepotpuna i neosnovana prijava

Članak 45.

(1) Ako je prijava nepotpuna ili ne sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja da prijavu ispravi, odnosno dopuni.

(2) Kada registarski sud vrati prijavu radi ispravka ili dopune, zaključkom će odrediti rok od 8 dana za podnošenje ispravljene ili dopunjene prijave.

(3) Registarski sud će vratiti prijavu i zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu ili ispravak prijave i priloga u roku koji ne može biti dulji od 30 dana ili 60 dana za dionička društva.

(4) Smatra se da je prijava povučena, ako ne bude vraćena, a ako bude vraćena bez ispravka, odnosno dopune, odbacit će se, ili odbiti, sukladno ovom Zakonu.

(5) Ako prijava, odnosno prilozi uz prijavu vezani za rok budu ispravljeni, odnosno dopunjeni i vraćeni sudu u roku određenom za dopunu ili ispravak, smatrat će se da je podnesena sudu onog dana kada je prvi put podnesena.

(6) Ako zahtjev za upis nije osnovan, registarski sud će odbiti zahtjev za upis.

(7) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz članka 43. stavka 3. točke 1., 2., 3., 6., ovoga Zakona sud će prijavu za upis odbaciti.

(8) Sud će odbiti upis društva u registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što su ga podnijeli članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima, kada revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari odnosno prava znatno manja od iznosa temeljnog kapitala koji otpada na dionice, odnosno poslovne udjele koji se time uplaćuju, te ako je u prijavi navedeno da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava bez revizije osnivanja, a očito je da je vrijednost stvari, odnosno prava znatno precijenjena.

(9) Sud će odbiti upis društva u registar ako statut ili društveni ugovor:

a) ne sadrži odredbe propisane zakonom,

b) sadrži odredbe protivne propisima koji isključivo ili pretežno služe zaštiti vjerovnika društva ili su inače doneseni u javnom interesu ili

c) sadrži odredbe koje ga čine ništetnim.

(10) Sud će odbiti upis podružnice inozemnog osnivača koji nije iz zemlje članice Europske Unije ili zemlje članice Svjetske trgovinske organizacije ako ne dokaže:

a) da je valjano osnovan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište,

b) da je osobama iz Republike Hrvatske u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište omogućeno osnivanje podružnice pod uvjetima pod kojima je to omogućeno osnivaču u Republici Hrvatskoj.

(11) Ako utvrdi da nisu ispunjene druge zakonom propisane pretpostavke za upis.

Nedopuštena prijava

Članak 46.

Brisan.

Članak 47.

Brisan.

Održavanje ročišta

Članak 48.

(1) Registarski sud donosi rješenje o upisu u registar, u pravilu, bez održavanja ročišta.

(2) Registarski sud smije odrediti ročište iznimno i putem telefona, kada ocijeni da je to potrebno radi razjašnjenja ili utvrđivanja odlučnih činjenica.

Upis tvrtke ili naziva

Članak 49. (NN 40/19)

(1) Prije donošenja rješenja o upisu, registarski sud po službenoj dužnosti provjerava je li pod istom tvrtkom ili nazivom upisan ili uredno prijavljen za upis u registar neki drugi subjekt upisa.

(2) Tvrtka ili naziv subjekta upisa mora se jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području Republike Hrvatske.

(3) Kada utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta upisa jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar ili koji je uredno podnio prijavu za upis, a ne radi se o slučaju iz članka 30. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će pozvati predlagatelja, da u određenom roku promijeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama Registarski sud odbit će zahtjev za upis u registar, ako predlagatelj ne postupi po zaključku suda.

Članak 50. (NN 148/13)

Brisan.

Članak 50.a (NN 148/13, 40/19)

Brisan.

Članak 50.b (NN 40/19)

Brisan.

Upis predmeta poslovanja - djelatnosti

Članak 51. (NN 148/13, 40/19)

(1) Predmet poslovanja - djelatnost upisuju se u registar u skladu s posebnim zakonima.

(2) Kada je posebnim propisom određeno da se djelatnosti koje čine predmet poslovanja ne upisuju u glavnu knjigu sudskog registra, nego se dostavljaju sudu radi evidencije, sud će provjeriti jesu li one dopuštene.

(3) Ako je zakonom za pojedine djelatnosti propisano da ih mogu obavljati samo određeni oblici subjekata upisa, te da se pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugoga akta državnog tijela ili neke institucije, takve djelatnosti mogu obavljati samo oni subjekti upisa za koje je to zakonom određeno, odnosno samo ako za to dobiju propisanu suglasnost, dozvolu ili drugi akt državnog tijela ili institucije.

(4) Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije, upis te djelatnosti u registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga tijela ili institucije.

Članak 52.

Brisan.

Odjeljak 1.a   OSNIVANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NA DALJINU BEZ SUDJELOVANJA JAVNOG BILJEŽNIKA

Članak 52.a (NN 40/19, 34/22)

(1) Osniva li se društvo s ograničenom odgovornošću ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika, prijava za upis podnosi se isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START.

(2) Prihvaćanjem osnivačkog akta svaki od osnivača potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja.

(3) Prihvaćanjem imenovanja svaki od direktora potvrđuje potpunost i točnost svojih osobnih podataka te potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u postupku osnivanja.

Pokretanje postupka upisa osnivanja na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika

Članak 52.b (NN 40/19, 34/22)

Postupak upisa osnivanja pokreće se kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači i članovi uprave potvrdili prijavu za upis osnivanja.

Dostava

Članak 52.c (NN 40/19, 34/22)

(1) Odluke u postupku upisa registarski sud izdaje kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave putem sustava sudskog registra.

(2) Pristup sustavu sudskog registra elektroničkim putem ostvaruje se upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju.

(3) Sustav sudskog registra će na adresu elektroničke pošte koju je podnositelj prijave naveo u prijavi dostaviti obavijest koja sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– datum od kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra,

– naznaku pismena koje se dostavlja,

– obavijest da se pismeno može preuzeti u roku od osam dana od dana kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra,

– datum od kada započinje rok za preuzimanje pismena,

– upozorenje na pravne posljedice nepreuzimanja pismena,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka mora se dostaviti najkasnije u trenutku kada je pismeno koje se dostavlja dostupno u sustavu sudskog registra.

(5) Podnositelj prijave može preuzeti pismeno ako, nakon što je dokazao svoj identitet na način iz stavka 2. ovoga članka, potvrdi primitak pismena potvrdom elektroničke dostavnice.

(6) Elektronička dostavnica sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o primatelju pismena,

– datum kada je primatelj pismena potvrdio primitak pismena potvrdom elektroničke dostavnice,

– naznaku pismena koje je primatelj preuzeo.

(7) Ako primatelj pismena ne preuzme pismeno u roku od osam dana od dana kada je pismeno dostupno u sustavu sudskog registra, bez obzira na to kada je primio obavijest iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana kada je pismeno bilo dostupno u sustavu sudskog registra.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka sustav sudskog registra će izraditi potvrdu da pismeno nije preuzeto. Potvrda sadržava:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– podatke o primatelju pismena,

– naznaku pismena koje primatelj pismena nije preuzeo,

– datum od kada je pismeno bilo dostupno u sustavu sudskog registra,

– prema potrebi druge potrebne podatke.

(9) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka sustav sudskog registra će na adresu elektroničke pošte koju je podnositelj prijave naveo u prijavi dostaviti potvrdu iz stavka 8. ovoga članka.

Ispitivanje pretpostavki za upis

Članak 52.d (NN 40/19, 34/22)

(1) Na ispitivanje pretpostavki za upis i povlačenje prijave primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 43. do 45. ovoga Zakona.

(2) Ako posumnja da su osobe koje sudjeluju u postupku upisa u sudski registar krivotvorile ili na drugi način zlouporabile identitet, da nisu poslovno sposobne, da nisu ovlaštene zastupati društvo ili da nemaju odgovarajuću ovlast za podnošenje prijave, registarski sud može zahtijevati da se fizički pojave pred javnim bilježnikom koji će provesti potrebne provjere identiteta, poslovne sposobnosti i ovlasti za zastupanje.

Pravo na žalbu

Članak 52.e (NN 40/19)

(1) Predlagatelji mogu podnijeti žalbu protiv rješenja kojim je sud odbio zahtjev za upis ili odbacio prijavu za upis osnivanja na daljinu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(2) Osobe koje za to imaju pravni interes mogu podnijeti žalbu protiv rješenja donesenog u povodu prijave za upis osnivanja u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Odgovarajuća primjena odredbi ovoga Zakona

Članak 52.f (NN 40/19, 34/22)

Ako odredbama ovoga odjeljka nije drukčije propisano, na prijavu za upis, ispitivanje prijave za upis i upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Odjeljak 2.   ODLUKE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR

Donošenje rješenja

Članak 53. (NN 148/13, 40/19, 123/23 – na snazi od 01.01.2024.)

(1) Rješenje o upisu u registar mora se donijeti u roku od pet radnih dana od dana kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima, osim ako ne postoje opravdani razlozi za duži rok.

(2) Upisi elektroničkim putem provode se u glavnoj knjizi registra bez donošenja rješenja o upisu.

(3) Ako prijava nije bila uredna ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, rok iz stavka 1. ovoga članka teći će od dana kad je predlagatelj, nakon što ju je ispravio i dopunio, ponovno podnese u skladu s uputom ili zaključkom kojim ga je sud pozvao da to učini.

(4) Za vrijeme pribave potvrda iz odredaba članka 40.a stavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona ne teče rok iz stavka 1. ovoga članka.

Predmet odlučivanja

Članak 54.

(1) Registarski sud istodobno odlučuje o zahtjevu za upis u registar svih podataka koji su sadržaj upisa.

(2) Kada je u prijavi za upis istaknuto više zahtjeva za promjenu podataka upisanih u registru, registarski sud može donijeti različite odluke o pojedinom zahtjevu, a može donijeti i djelomično rješenje.

Sadržaj rješenja o upisu

Članak 55. (NN 148/13)

(1) Rješenje o upisu mora imati uvod, izreku i uputu o pravnom lijeku.

(2) Rješenje mora imati obrazloženje:

– ako se postupak obustavlja zbog povlačenja prijave ili se smatra da je prijava povučena,

– ako se odbacuje ili odbija prijava ili zahtjev za upis,

– ako se odlučuje o međusobno suprotnim zahtjevima sudionika postupka,

– ako se odlučuje o prigovoru protiv rješenja o provedbi postupka brisanja na prijedlog nadležne Porezne uprave ili po službenoj dužnosti,

– ako se odlučuje po službenoj dužnosti, a moraju se opravdati razlozi donošenja.

(3) Uvod rješenja sadrži naziv suda, ime i prezime suca, odnosno sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta, tvrtku ili naziv, MBS, OIB i sjedište, odnosno ime i prezime, OIB i prebivalište predlagatelja i ovlaštenog zastupnika, predmet prijave i datum donošenja rješenja. Ako prijavu podnosi više osoba, uvod rješenja sadrži podatke o osobi koja je prva navedena u prijavi s naznakom »i drugi«.

(4) Uvod rješenja koje se donosi po službenoj dužnosti sadrži naziv suda, ime i prezime suca, odnosno sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta, propis po kojemu sud postupa po službenoj dužnosti, subjekt upisa, predmet prijave, datum donošenja i oznaku "po službenoj dužnosti".

(5) Izreka rješenja o upisu subjekta upisa u registar, sadrži podatke o tvrtki ili nazivu i sjedištu subjekta upisa, MBS, OIB i odluku o upisu.

(6) Izreka rješenja o promjeni podataka upisanih u registru sadrži upis koji se mijenja i sadržaj upisa koji taj upis zamjenjuje.

(7) Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku zahtjeva i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Sadržaj zaključka

Članak 56.

(1) Zaključak ima uvod i izreku.

(2) Na sadržaj uvoda zaključka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 55. ovoga Zakona.

(3) Izreka sadrži nalog sudioniku da u određenome roku otkloni nedostatke u prijavi ili dokazu, ili da pribavi odgovarajući dokaz, te druge naloge glede upravljanja postupkom. Izreka sadrži i pravne posljedice, ako se ne postupi po zaključku.

Dostava rješenja i zaključaka

Članak 57. (NN 148/13, 34/22)

(1) Rješenje i zaključak dostavljaju se predlagatelju i drugim sudionicima na koje se odnosi, s uputom o pravu na pravni lijek protiv rješenja.

(2) Rješenje o upisu može se dostaviti i drugim osobama koje za to imaju pravni interes, na njihov zahtjev ili na zahtjev predlagatelja.

(3) Ako su rješenje ili zaključak doneseni povodom prijedloga koji je podnio subjekt upisa, rješenje ili zaključak se subjektu upisa dostavljaju objavom na internetskoj stranici sudskog registra i na adresu elektroničke pošte koja je za predlagatelja upisana u sudskom registru. Dostava subjektu upisa se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na internetskoj stranici sudskog registra. 

Nesuglasnost rješenja s podacima upisanim u registru i ispravak rješenja i upisa

Članak 58.

(1) Kada između podataka upisanih u registru i rješenja postoji nesuglasnost, registarski sud će dostaviti predlagatelju i drugim sudionicima ispravljeni prijepis rješenja s naznakom da se njime zamjenjuje prethodni prijepis rješenja.

(2) Očigledne pogreške u rješenju o upisu i u upisu, registarski sud ispravlja rješenjem donesenim po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa. U napomeni kod dosadašnjeg upisa, upisat će se sadržaj ispravka s uputom na broj rješenja o ispravku. Prijepis ispravljenog upisa sastavni je dio rješenja o ispravku. Sadržaj ispravka mora se objaviti ako se odnosi na bitne podatke.

Pravo na žalbu

Članak 59.

(1) Pravo na žalbu protiv rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena.

(2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana, ako ovim Zakonom nije određen drugi rok.

(3) Žalba se predaje u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, u slučajevima kada se žalba dostavlja na odgovor, u skladu s pravilima parničnog postupka.

(4) Osoba koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu, a nije joj dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Postupanje registarskog suda po žalbi

Članak 60.

(1) Povodom žalbe registarski sud može zahtjev za upis riješiti drukčije, ako utvrdi da je žalba predlagatelja osnovana, a nije potrebno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih osoba utemeljena na pobijanom rješenju. Novim rješenjem zamijenit će se rješenje koje se žalbom pobija.

(2) Registarski sud može odbaciti nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

(3) Registarski sud dužan je dostaviti spis sa žalbom drugostupanjskom sudu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Postupak drugostupanjskog suda

Članak 61.

Rješavajući o žalbi drugostupanjski sud može:

1. odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu, ako to nije učinio registarski sud,

2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje registarskog suda,

3. ukinuti rješenje registarskog suda i prema potrebi predmet vratiti na ponovni postupak,

4. ukinuti rješenje registarskog suda i odbaciti prijavu ili

5. preinačiti rješenje registarskog suda

Članak 62.

(1) Kada drugostupanjski sud preinači prvostupanjsko rješenje i prihvati zahtjev za upis u registar, u svom rješenju odredit će sadržaj upisa u registar na temelju kojeg će registarski sud obaviti upis u registar.

(2) Kada drugostupanjski sud preinači rješenje o upisu prvostupanjskog suda i odbije zahtjev za upis u registar, prvostupanjski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes donijeti rješenje o brisanju i brisati obavljeni upis ili predložiti likvidaciju subjekta upisa i taj zahtjev zabilježiti u registru.

(3) Kad drugostupanjski sud ukine rješenje prvostupanjskog suda, registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis.

Članak 62.a

(1) Rješenje o žalbi mora se donijeti u roku od 30 dana.

(2) Rok iz stavka 1.ovoga članka teče

1. ako registarski sud sam rješava o žalbi – od dana kada je stranka podnese,

2. ako o žalbi rješava drugostupanjski sud – od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.

(3) Ako drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda, taj sud mora donijeti novo rješenje u roku propisanom člankom 53. ovoga Zakona.

Odjeljak 3.   POSTUPCI BRISANJA I PROMJENE PODATAKA U REGISTRU

Brisanje i promjena podataka subjekta upisa

Članak 63. (NN 34/22)

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev osobe koja ima pravni interes ili ovlaštenog tijela ili osobe, brisati ili promjeniti podatke u registru, ako se uslijed izmjene zakona ili odlučnih činjenica ispune pretpostavke za upis brisanja ili promjene tih podataka.

(2) Na zahtjev osobe koja ima pravni interes registarski sud brisat će adresu subjekta upisa na kojoj subjekt upisa ne posluje.

(3) Nakon pokretanja postupka iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će zaključkom pozvati subjekt upisa, da u roku koji ne može biti dulji od 30 dana podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. U istom roku, subjekt upisa može se očitovati na zaključak.

(4) Rješenje o brisanju ili promjeni podatka u registru donijet će registarski sud, ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju ili ako subjekt upisa u roku koji mu je za to određen ne postupi u skladu sa zaključkom. Upis u registar obavit će se po pravomoćnosti rješenja o promjeni ili brisanju podatka.

(5) Registarski sud donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za brisanje ili za upis promjene upisanog podatka, ako zahtjev za izmjenu upisanog podatka nije osnovan.

(6) Registarski sud donijet će rješenje o obustavi postupka, ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa na zaključak iz stavka 2. ovoga članka. Upis po službenoj dužnosti otvaranja postupka likvidacije

Članak 64. (NN 110/15)

(1) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, a ako odluku o tome donosi sud, odluka se upisuje u registar po službenoj dužnosti.

(2) Kad subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak društva, koju je po zakonu dužan podnijeti, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis toga razloga u registar.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud će pozvati subjekt upisa, da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.

(4) Ako subjekt upisa ne postupi po prvom pozivu, registarski sud će ga ponovo pozvati da to učini uz upozorenje da će po proteku ostavljenog roka, koji ne može biti duži od 15 dana, po službenoj dužnosti upisati u registar da je nastao razlog za prestanak subjekta upisa i da će se u posebnom izvanparničnom postupku na prijedlog registarskog suda imenovati likvidator.

(5) Kada registarski sud utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa, donijet će rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke ili naziva s naznakom »u likvidaciji«. Kada registarski sud utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak.

(6) Pravomoćno rješenje o prestanku subjekta upisa objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Upis po službenoj dužnosti rješenja u stečajnom postupku

Članak 65.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati rješenja iz stečajnog postupka koja se po posebnom zakonu obvezno upisuju u registar.

(2) Kada registarski sud upisuje u registar rješenje o otvaranju stečajnog postupka, upisat će uz tvrtku ili naziv naznaku »u stečaju«, stečajnog upravitelja, te brisati prethodno upisanu upravu, odnosno nadzorni odbor, ili upravni odbor i izvršne direktore.

Članak 66.

(1) Prijavu za brisanje subjekta upisa nakon zaključenog postupka likvidacije, podnose likvidatori.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa nakon zaključene likvidacije, ako nisu podnesene prijave za takvo brisanje.

(3) Registarski sud će nakon provedene likvidacije zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji, da sudu podnese prijavu za brisanje u roku koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Kada ovlaštena osoba ne podnese sudu prijavu u određenom roku, a registarski sud utvrdi da je likvidacija zaključena, po pravomoćnosti rješenja o brisanju provest će upis brisanja subjekta upisa. Brisanje subjekta upisa nakon zaključenog stečaja

Članak 67.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa nakon što stečajni sudac dostavi pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka.

Ostali slučajevi brisanja

Članak 68.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, brisati subjekt upisa nakon provedenih statusnih promjena zbog kojih je subjekt upisa prestao postojati:

(2) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, radi brisanja u registru.

(3) Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje društva registarskom sudu se mora podnijeti prijava za upis nastavljanja društva, uz dokaz da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva, ili da je potvrđen stečajni plan i da je stečajni postupak zaključen.

Članak 69.

(1) Presuda suda o prestanku subjekta upisa dostavlja se registarskom sudu po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, upis se provodi po službenoj dužnosti.

Članak 70. (NN 148/13, 40/19, 34/22, 123/23)

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja subjekta upisa:

1. ako nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti,

2. ako se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti,

3. ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,

4. ako inozemni osnivač podružnice tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da registarskom sudu u koji je podružnica upisana dostavi radi upisa predaje svoja godišnja financijska izvješća i druge financijske isprave čije je objavljivanje zakonom propisano.

(2) Imovinom neznatne vrijednosti u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka ili imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne vrijednosti.

(3) U slučaju postojanja razloga iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sud će provesti postupak brisanja subjekta upisa i na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave.

(4) Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja kojim sud priopćava nakanu da će subjekta upisa brisati iz registra.

(5) Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u registar i javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja o pokretanju postupka brisanja na internetskoj stranici registra ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i priopćenja registarskog suda zakonskim zastupnicima subjekta upisa.

(6) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu. U tom slučaju članovi trgovačkog društva, članovi zadruge te osnivači ustanove u subjektu upisa koji se briše dužni su poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije.

(7) Ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud donijet će rješenje o obustavi postupka brisanja koje se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

(8) Subjekt upisa nad kojim je pokrenut postupak brisanja i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz registra može izjaviti prigovor protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja:

1. ako ne postoje razlozi za brisanje iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako je nad subjektom upisa otvoren postupak likvidacije, predstečajne nagodbe ili stečajni postupak, ili

3. ako je podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka.

(9) Registarski sud odbit će prigovor ako utvrdi da nije osnovan i da postoji razlog za brisanje.

(10) Registarski sud će odbaciti prigovor protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja:

– ako je podnesen nakon isteka roka za izjavljivanje prigovora, ili

– ako je podnesen od osobe koja nije zakonski zastupnik subjekta ili nije opravdala interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

(11) Ako je prigovor izjavljen zbog postojanja razloga iz stavka 6. točke 3. ovoga članka, registarski sud će zastati s postupkom do pravomoćnosti odluke o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka.

(12) Registarski sud će uvažiti prigovor i obustaviti postupak brisanja:

– ako je do isteka roka za izjavljivanje prigovora ispunjena zakonska obveza iz stavka 1. točke 3., odnosno točke 4. ovoga članka,

– ako je otvoren postupak predstečajne nagodbe ili stečajni postupak, a prigovor je izjavljen zbog postojanja razloga iz stavka 6. točke 3. ovoga Zakona,

– u drugim slučajevima, ako utvrdi da je prigovor osnovan i da ne postoji razlog za brisanje.

(13) Rješenje o obustavi postupka brisanja se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

(14) Na temelju pravomoćnog rješenja o obustavi postupka brisanja, registarski sud će po službenoj dužnosti brisati upis rješenja o pokretanju postupka brisanja.

(15) Registarski sud donijet će rješenje o brisanju subjekta upisa iz registra bez likvidacije:

1. ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu,

2. ako nije podnesen prigovor ili je izjavljeni prigovor odbačen,

3. u drugim slučajevima ako utvrdi da prigovor nije osnovan i da postoji razlog za brisanje.

(16) Rješenje o brisanju subjekta upisa se javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja o brisanju subjekta upisa na internetskoj stranici registra ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i njegovim zakonskim zastupnicima. Upis brisanja subjekta upisa provodi se u glavnu knjigu registra nakon pravomoćnosti rješenja.

(17) Protiv rješenja o brisanju subjekta upisa iz registra subjekt upisa i njegovi zakonski zastupnici imaju pravo na žalbu.

Članak 70.a

(1) Sjedine li se u roku od tri godine po upisu društva u registar svi poslovni udjeli kod jednoga člana ili uz to i kod društva, uprava mora registarskome sudu podnijeti prijavu za upis sjedinjenja udjela u registar.

(2) Član društva kod kojeg je došlo do sjedinjenja svih udjela mora odmah istekom roka od tri mjeseca od takvog sjedinjenja izvijestiti registarski sud koju je od propisanih mjera poduzeo i dostaviti dokaz da je to učinio.

(3) Ne postupi li tako, registarski sud će članu društva rješenjem naložiti da u određenom roku to učini. Ako član društva ne ispuni svoju propisanu obvezu ni u tome roku, a ne uloži ni osnovanu žalbu protiv rješenja kojim je pozvan da je ispuni, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva, koje nakon što se provede dovodi do brisanja društva iz registra.

Prijenos imovine

Članak 70.b

(1) Ako dioničko društvo cijelu svoju imovinu prenese na osobe javnog prava upisom prijenosa imovine u registar, dioničko društvo prestaje.

(2) Prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(3) Ako prijenos imovine na druge osobe dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(4) Nakon upisa prestanka društva u registar upisuje se brisanje društva iz registra.

Ukidanje subjekta upisa

Članak 70.c

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati presudu o ukidanju pravne osobe, odnosno presudu o ukidanju trgovačkog društva koje protuzakonitim postupanjem nekoga njegovoga organa ili člana toga organa ugrožava opće dobro, a nadležni organ društva ne opozove osobe koje su to učinile.

(2) Registarski sud će do pravomoćnosti presude o ukidanju društva po službenoj dužnosti upisati u registar privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluke organa društva kojom se ugrožava opće dobro i zabranjuje donošenje određenih odluka, poduzimanje određenih pravnih radnji organu ili nekome ili svim članovima organa društva, kojima se može ugroziti opće dobro, ili se određuje da poduzete pravne radnje ne stvaraju nove pravne učinke.

Brisanje subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom

Članak 70.d (NN 40/19, 34/22)

(1) Ako registarski sud pokrene postupak brisanja subjekata upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, rješenjem o pokretanju postupka brisanja imenovat će likvidatora.

(2) Ako likvidator utvrdi da subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti ima imovinu, likvidacija se provodi uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje likvidacija trgovačkih društava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka troškove likvidacijskog postupka predujmit će subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti ili druga osoba koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu, a sud može odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa.

(4) Ako likvidator utvrdi da subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti u smislu članka 70. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ili ako likvidator ne može utvrditi ima li subjekt upisa imovinu, likvidacija se provodi uz odgovarajuću primjenu odredaba članka 70. stavka 13. do 15. ovoga Zakona.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije. U sudski registar upisat će se osoba i mjesto gdje će biti pohranjene poslovne knjige i dokumentacija subjekta upisa..

Naknadno pronađena imovina

Članak 70.e (NN 40/19, 34/22)

(1) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz registra da on ima imovinu, provodi se likvidacija nad tom imovinom (likvidacijska masa).

(2) Likvidacija imovine brisanog subjekta upisa provodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje likvidacija trgovačkih društava.

(3) Likvidacijska masa nositelj je prava vlasništva i drugih prava. U ime i za račun likvidacijske mase mogu se voditi sporovi, ako zakonom nije drukčije određeno.

(4) Likvidator zastupa likvidacijsku masu s ovlaštenjima zastupnika po zakonu te vodi samo one poslove koji se odnose na likvidacijsku masu.

(5) Imenuje li sud likvidatora nad likvidacijskom masom, likvidator će se imenovati s liste stečajnih upravitelja. Tako imenovanom likvidatoru pripada pravo na nagradu za rad i naknadu stvarnih troškova u visini koja će se odrediti uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona kojim se uređuje stečajni postupak.

(6) Postupak likvidacije imovine brisanog subjekta upisa okončava se donošenjem rješenja o zaključenju postupka, odnosno rješenjem o obustavi postupka ako likvidator na temelju prijavljenih tražbina utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje svih tražbina vjerovnika s kamatama.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka, likvidator je po okončanju likvidacije dužan poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije. U sudski registar upisat će se osoba i mjesto gdje će biti pohranjene poslovne knjige i dokumentacija subjekta upisa.

Brisanje upisa

Članak 71. (NN 110/15)

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe brisati upis:

1. ako je obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi, te ako podnesena prijava ili isprava ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži,

2. u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan.

(2) Osoba koja ima pravni interes može podnijeti registarskom sudu zahtjev za brisanje upisa iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(3) Registarski sud može pokrenuti postupak za brisanje obavljenog upisa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od tri godine od dana upisa, odnosno u roku od pet godina od dana upisa u slučajevima iz članka 45a. i 46. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Postupak za brisanje upisa

Članak 72.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili nakon primitka zahtjeva, obavijestiti subjekt upisa o pokretanju postupka za brisanje upisa uz poziv, da se u određenom roku izjasni i prema potrebi podnese propisane isprave. Ako je postupak pokrenut na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, registarski sud će subjektu upisa, uz poziv, dostaviti i taj zahtjev.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud može odrediti ročište radi utvrđenja odlučnih činjenica. Na ročište će pozvati subjekt upisa i predlagatelja, ako je postupak pokrenut na njegov zahtjev, a prema potrebi i druge osobe. Registarski sud može saslušati osobe i bez određivanja ročišta, ali o saslušanju treba sastaviti poseban zapisnik.

(3) Nakon što ocijeni izvedene dokaze, registarski sud donijet će rješenje o brisanju upisa ili o obustavi postupka za brisanje upisa.

(4) Upisi iz ovoga članka upisuju se samo na temelju pravomoćnog rješenja.

Upis pravomoćne presude kojom je utvrđena ništetnost odluke

Članak 72.a

(1) Ako sud pravomoćnom presudom utvrdi da je odluka glavne skupštine, odnosno skupštine društva ništetna, upis presude provodi se na temelju prijave uprave, odnosno izvršnih direktora.

(2) Ako je odlukom mijenjan statut, odnosno društveni ugovor, registarskom sudu treba podnijeti prijavu za upis izmjena statuta odnosno društvenog ugovora s odgovarajućim odlukama, presudom i potpunim tekstom statuta, odnosno društvenog ugovora, ovjerenih od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u njima uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta, odnosno društvenog ugovora. U registar se upisuje presuda i izmjene i dopune statuta, odnosno društvenog ugovora.

Upis u registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti

Članak 72.b

(1) Ako parnični sud na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti upiše u registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa, registarski sud je dužan provesti upis bez odgađanja. Društvo je uz prijavu za upis dužno dostaviti odluku i rješenje parničnog suda.

(2) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, ne može se zahtijevati brisanje upisa odluke u registar.

Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa

Članak 72.c

(1) Tužbom se može tražiti utvrđenje ništetnosti upisa, ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja o kojoj se podaci upisuju u registar, ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

(2) Tužbu može podnijeti osoba koja ima pravni interes za utvrđenje ništetnosti upisa.

(3) Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je tužitelj saznao za razloge ništetnosti, ali se ne može podnijeti nakon proteka roka od tri godine od dana upisa.

 

Postupanje registarskog suda po pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje ništetnost upisa

Članak 72.d

(1) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđena ništetnost upisa dužan je u roku od 15 dana od pravomoćnosti presudu dostaviti registarskom sudu.

(2) Registarski sud donosi po službenoj dužnosti rješenje o upisu zabilježbe ništetnosti upisa osnivanja, ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništnost upisa osnivanja subjekta upisa.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se subjektu upisa radi otvaranja postupka likvidacije ili stavljanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

(4) U ostalim slučajevima, registarski sud na temelju pravomoćne presude donosi po službenoj dužnosti rješenje o brisanju ništetnog upisa.

Postupanje suda kod podnesene tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva

Članak 72.e

(1) Ako uprava društva, bez odgađanja dostavi sudu javno ovjereni prijepis ili presliku tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva, od dana podnošenja, registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(2) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da je društvo ništetno, dostavit će u roku od 15 dana pravomoćnu presudu, registarskom sudu.

(3) Registarski sud upisat će ništetnost društva.

(4) Ako je tužbeni zahtjev odbijen, registarski sud će na zahtjev društva brisati zabilježbu spora.

Postupak upisa statusnih promjena pripajanja, spajanja i podjele

Članak 73. (NN 148/13, 110/15)

(1) Svaki subjekt upisa treba podnijeti registarskome sudu prijavu za upis pripajanja. Subjekt upisa – preuzimatelj ovlašten je podnijeti prijavu za upis pripajanja i kod registarskog suda u kojem je upisan pripojeni subjekt upisa. Prijavi za upis pripajanja moraju se priložiti isprave propisane zakonom u originalu, javno ovjerenoj preslici ili prijepisu s pripadajućim odlukama o pripajanju, a ako je za pripajanje potrebno odobrenje zakonom propisanog tijela i to odobrenje.

(2) Pripajanje se može upisati kod registarskog suda u kojemu je upisan subjekt upisa – preuzimatelj tek nakon što se pripajanje upiše kod registarskog suda pripojenog subjekta.

(3) Kada je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital preuzimatelja, pripajanje se ne može upisati u registar prije nego što se u taj registar ne upiše povećanje temeljnog kapitala.

(4) Kada je zakonom propisano imenovanje povjerenika za primanje dionica koje se moraju dati i za primanje doplate u novcu, pripajanje se može upisati u registar nakon što povjerenik u obliku javnobilježničke isprave izjavi da je u posjedu dionica te da je primio doplate u novcu.

(5) Registarski sud subjekta koji se pripaja nakon donošenja rješenja o upisu pripajanja, primjerak svoga rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu kod kojeg je upisan preuzimatelj i po službenoj dužnosti upisuje zabilježbu da će pripajanje biti pravovaljano tek nakon što se upiše u registar suda preuzimatelja. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, taj će sud po službenoj dužnosti upisati spomenutu zabilježbu kod subjekta koji se pripaja.

(6) Po primitku rješenja o upisu pripajanja od registarskog suda kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja, registarski sud kod kojeg je upisan preuzimatelj donosi rješenje o upisu pripajanja i po službenoj dužnosti u dio upisa »zabilježba«, naznačuje naziv registarskog suda pripojenog subjekta i tvrtku ili naziv subjekta koji se pripaja te njegovo sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, a primjerak svoga rješenje o upisu pripajanja dostavlja registarskom sudu pripojenog subjekta. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, primjerak rješenja o upisu odlaže se u registarski uložak pripojenog subjekta.

(7) Registarski sud sjedišta pripojenog društva po primitku rješenja o upisu pripajanja u registar suda preuzimatelja po službenoj dužnosti upisuje kada je pripajanje upisano u registarskom sudu preuzimatelja, te upisuje brisanje pripojenog društva i dostavlja zbirku isprava na papiru, bez omota registarskom sudu koji je proveo upis pripajanja.

(8) Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju i na upis svih članova pripojenog društva u društvu preuzimatelju. U tom slučaju prijava za upis pripajanja društva preuzimatelja mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(9) Rješenja o upisu pripajanja objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. U objavi upisa pripajanja društava kapitala sudovi su dužni upozoriti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje.

Članak 74. (NN 148/13)

(1) Na upis spajanja shodno se primjenjuju odredbe članka 73. ovoga Zakona, tako da se svaki subjekt upisa koji se spaja smatra subjektom upisa koji se pripaja, a novi subjekt se smatra preuzimateljem.

(2) Prijavu za upis novog subjekta upisa podnose subjekti koji se spajaju registarskom sudu na čijem području taj subjekt treba imati sjedište.

 (3) Upisom novog subjekta prestaju subjekti koji se spajaju. Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju na upis svih članova koji su spajanjem postali članovi novog društva. U tom slučaju prijava za upis novog društva mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(4) Spajanje se može upisati u registar spojenih subjekata upisa tek nakon upisa novog subjekta u registar. Prijavu za upis spajanja registarskim sudovima sjedišta spojenih subjekata podnosi novi subjekt upisa. Nakon upisa spajanja provodi se brisanje spojenih subjekata iz registra. Na isti način provodi se upis spajanja i brisanja ako su spojeni subjekti upisani na području istog suda.

Upisi povodom prekograničnog pripajanja i spajanja

Članak 74.a (NN 148/13, 123/23)

(1) Upisi u vezi prekograničnog pripajanja i spajanja provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima o prekograničnom spajanju i pripajanju.

(2) Ako pripojeno društvo ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekograničnog pripajanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se pripaja.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog pripajanja sud će putem sustava povezivanja registara učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište svakog društva koje sudjeluje u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako to društvo i broj pod kojim je to društvo upisano u odgovarajućem registru,

– temeljna obilježja aranžmana koji su u tim društvima postignuti u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan zajednički plan pripajanja i druge isprave koje se moraju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka Zakona izdaje potvrdu o pripajanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima:

– potvrda o pripajanju,

– zajednički plan pripajanja,

– izvješće o pripajanju te

– izvješće revizora o pripajanju.

(6) U postupku upisa pripajanja registarski sud na području kojeg pripojeno društvo ima sjedište upisat će u sudski registar zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjavanje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.

(7) Nakon što dobije obavijest o tome da je prekogranično pripajanje počelo proizvoditi učinke od nadležnog tijela države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja registarski sud će upisati u sudski registar zabilježbu dana valjanosti prekograničnog pripajanja i obavijest da s tim danom zbog pripajanja prestaje postojati pripojeno društvo.

(8) U sudski registar pripojenog društva upisat će se pravni oblik, tvrtka i sjedište svakog od društava koje je sudjelovalo u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako od tih društava i broj pod kojim je to društvo upisano odnosno pod kojim je bilo upisano u sudskom registru ili drugom nadležnom tijelu države članice. Ovi podaci učinit će se dostupnima javnosti bez naknade putem sustava povezivanja registara. Registarski sud će nadležnom tijelu države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja poslati elektroničke dokumente koje čuva.

(9) Suradnja registarskih sudova i nadležnih tijela država članica, način dostavljanja potvrda i zbirka isprava propisat će se pravilnikom iz članka 3. stavka 9. ovoga Zakona.

(4) Upis pripajanja javno se objavljuje onako kako se objavljuju podaci o upisu u registar. U objavi upisa pripajanja registarski sud mora navesti:

– da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i podatke o ostvarivanju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva,

– da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.

(5) Objava upisa pripajanja smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje u postupku pripajanja pripojenog društva koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

(6) Pripojeno društvo mora nadležnom tijelu u državi u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja dostaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu ona bude izdana, a zajedno s njome i zajednički plan pripajanja koji je odobrila skupština.

(7) Nakon što od nadležnog tijela u državi u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja primi obavijest da su nastupile pravne posljedice pripajanja, registarski sud bez odgađanja po službenoj dužnosti upisuje u registar zabilježbu kada je pripajanje upisano i kod kojeg nadležnog tijela sjedišta društva preuzimatelja, te nadležnom tijelu za društvo preuzimatelja dostavlja zbirku isprava pripojenoga društva.

(8) Suradnja registarskih sudova i nadležnih tijela država članica, način dostavljanja potvrda i zbirka isprava podrobnije će se urediti pravilnikom iz članka 3. stavka 9. ovoga Zakona.

Članak 74.b (NN 148/13, 123/23)

(1) Ako društvo preuzimatelj ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, registarski sud na čijem je području upisano sjedište toga društva nadležan je za upis namjere provođenja pripajanja, upis pripajanja i druge upise koji se u pogledu tog društva provode u postupku prekograničnog pripajanja.

(2) U registar društva preuzimatelja upisat će se dan s kojim je proveden upis prekograničnog pripajanja i s kojim su nastupile pravne posljedice pripajanja. Registarski sud će o tom upisu i o danu s kojim su nastupile pravne posljedice pripajanja bez odgađanja obavijestiti sudove odnosno druga tijela koja su nadležna u postupku prekograničnog pripajanja za svako pojedino pripojeno društvo. Ova će se obavijest uputiti nadležnom sudu ili drugom tijelu putem sustava povezivanja registara.

(3) U registar društva preuzimatelja upisat će se pravni oblik, tvrtka i sjedište svakog od društava koje je sudjelovalo u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako od tih društava i broj pod kojim je pojedino društvo upisano odnosno pod kojim je bilo upisano u sudskom registru ili drugom nadležnom tijelu države članice. Ovi podaci učinit će se dostupnima javnosti bez naknade putem sustava povezivanja registara.

Članak 74.c (NN 148/13, 123/23)

Provodi li se prekogranično spajanje, prijavu za upis novonastalog društva zajednički podnose ovlašteni organi svih društava koja se spajaju. Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem će području društvo koje nastaje spajanjem imati sjedište.

Upisi povodom prekogranične podjele

Članak 74.d (NN 123/23)

(1) Upisi u postupku prekogranične podjele, za subjekt koji se dijeli, a ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ili za subjekt odnosno subjekte koji se u postupku prekogranične podjele osnivaju u Republici Hrvatskoj, provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Ako društvo koje se dijeli ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekogranične podjele i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se dijeli.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekogranične podjele, putem sustava povezivanja registara, sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se dijeli te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se dijeli i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,

– pravni oblik, tvrtku i sjedište koji su predloženi za svako od društava koja se osnivaju u postupku prekogranične podjele,

– temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan podjele i druge isprave koje se trebaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka izdaje potvrdu o podjeli kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima:

– potvrda o podjeli,

– plan podjele,

– izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli,

– izvješće revizora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele, i

– izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele.

(6) Ako se u postupku prekogranične podjele osniva društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, za upis osnivanja toga društva nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. Osniva li se u postupku podjele više društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležnost suda određuje se za svaki od tih subjekata prema njegovu sjedištu. U postupku osnivanja registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o podjeli koju je za društvo koje se dijeli izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

(7) Nakon što se u registar upiše društvo koje se osniva u postupku prekogranične podjele registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu podjele trebalo osnovati u Republici Hrvatskoj.

(8) Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekogranične podjele, dostupni su mu bez naknade. Podaci iz stavka 3. ovoga članka te isprave iz stavka 5. ovoga članka dostupne su javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.

Upisi povodom prekograničnog preoblikovanja

Članak 74.e (NN 123/23)

(1) Upisi u postupku prekograničnog preoblikovanja subjekta koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj odnosno subjekta koji će se preoblikovati u subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Ako društvo koje se preoblikuje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekograničnog preoblikovanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se preoblikuje.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja, putem sustava povezivanja registara sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se preoblikuje te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se preoblikuje i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,

– predloženi pravni obliku, tvrtku i sjedište koje bi društvo trebalo imati nakon provedenog preoblikovanja,

– temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan preoblikovanja i druge isprave koje se trebaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka Zakona izdaje potvrdu o preoblikovanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupna:

– potvrda o preoblikovanju,

– plan prekograničnog preoblikovanja,

– izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o preoblikovanju,

– izvješće revizora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja,

– izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja.

(6) Za upis društva koje se prekogranično preoblikuje u društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. U postupku upisa prekograničnog preoblikovanja i upisa društva u sudski registar, registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o preoblikovanju koju je za društvo koje se preoblikuje izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

(7) Nakon što u registar upiše preoblikovano društvo registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju, navodeći dan s kojim je prekogranično preoblikovanje počelo u Republici Hrvatskoj proizvoditi učinke. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu preoblikovanja trebalo upisati u Republici Hrvatskoj.

(8) Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekograničnog preoblikovanja, dostupni su mu bez naknade. Podaci iz stavka 3. ovoga članka te isprave iz stavka 5. ovoga članka dostupne su javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.

Članak 75. (NN 148/13)

(1) Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koji se osnivaju radi provođenja razdvajanja, prijave za upis podjele u registar podnose članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednici nadzornog odnosno upravnog odbora, ako društvo ima taj organ, svih društava koja sudjeluju u podjeli. Prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta društva koje se dijeli i sadrži podatke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Prijava i prilozi podnose se u onoliko primjeraka koliko se novih subjekata upisa osniva radi provođenja podjele, uz jedan primjerak prijave i svih priloga za registarski sud kod kojeg je upisan subjekt upisa koji se dijeli.

(3) U registar suda nadležnog po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli istodobno se upisuju podjela i osnivanje novih subjekata upisa. Pri upisu novih subjekata upisa upisuje se naznaka da se oni osnivaju u postupku provođenja podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača upisuju ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(4) O upisu osnivanja novih subjekata upisa registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koji se dijeli upućuje primjerak rješenja o podjeli i rješenja o osnivanju novih subjekata upisa s prijavom i prilozima registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta upisa.

(5) U objavi upisa podjele registarski sud je dužan upozoriti vjerovnike na njihova prava.

(6) Ako se u registar upisuje podjela s odvajanjem, registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli, pored upisa podjele subjekta upisa i osnivanja novih subjekata upisa, upisuje odgovarajuće promjene statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli i smanjenje temeljnog kapitala, ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača fizičke osobe upisuju imena i prezimena, te prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(7) Na podjelu s preuzimanjem odgovarajuće se primjenjuju odredbe o podjeli s osnivanjem i odredbe o pripajanju društava kapitala s time da se postojeća društva smatraju društvom preuzimateljem koja uz odgovarajuće promjene svojih akata i temeljnog kapitala trebaju prihvatiti ugovor o podjeli i preuzimanju. Prijavu za upis podjele u registar može podnijeti svaki subjekt upisa sudionika podjele.

(8) Kod podjele razdvajanjem subjekt upisa koji se dijeli prestaje postojati brisanjem društva iz registra, bez provođenja likvidacije, po službenoj dužnosti, nakon upisa podjele u registar.

Članak 76.

Registarski sud subjekta upisa koji prestaje postojati zbog podjele, upisat će prestanak nakon što primi obavijesti o upisu novih subjekata upisa. Pri upisu zabilježit će se kod kojeg su registarskog suda subjekti upisani i njihov MBS i osobni identifikacijski broj.

 Upis preoblikovanja

Članak 76.a (NN 148/13)

(1) Kada se dioničko društvo preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka društva s ograničenom odgovornošću,

2. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članove društva,

3. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

4. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, članova uprave, zamjenika članova uprave i njihove ovlasti u zastupanju te članova nadzornog odbora, ako društvo ima nadzorni odbor,

5. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(2) U objavi upisa preoblikovanja društva registarski sud će uputiti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje svojih tražbina.

(3) Kada se društvo s ograničenom odgovornošću preoblikuje u dioničko društvo u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka dioničkoga društva,

2. datum donošenja odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta dioničkoga društva,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, članova uprave te njihove ovlasti u zastupanju,

4. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(4) Kada se društva kapitala preoblikuju u društva osoba na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu javnog trgovačkog društva i komanditnog društva u registar. Uz to upisuje se:

1. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

2. prestanak ovlasti uprave izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora,

3. tvrtke javnog trgovačkog društva ili komanditnog društva,

4. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(5) Kada se društva osoba preoblikuju u društva kapitala na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu društava kapitala. Uz to upisuje se:

1. tvrtka dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću,

2. iznos temeljnog kapitala,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, a za članove uprave, odnosno izvršne direktore i njihove ovlasti u zastupanju,

4. imena i prezimena članova društva s ograničenom odgovornošću, njihov osobni identifikacijski broj,

5. datum odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta odnosno društvenog ugovora,

6. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(6) Svi podaci upisuju se i pod istim MBS, OIB koji je dodijeljen subjekt upisa koji se preoblikuje kod upisa osnivanja.

Upis priključenja

Članak 76.b (NN 148/13)

(1) Prijavu za upis priključenja s propisanim prilozima podnose uprava, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora priključenog društva u registar u kojem je to društvo upisano.

(2) Registarski sud će odbiti upis priključenja u registar ako sve dionice u društvu odnosno jedini udio u društvu drži društvo čije sjedište je izvan Republike Hrvatske.

(3) Ako upisom priključenja u registar sve dionice, odnosno udjeli prelaze na glavno društvo, zajedno s prijavom za upis priključenja podnosi se prijava za upis jedinog dioničara ili člana društva.

(4) Upis jedinog dioničara ili člana društva provodi se nakon upisa odluke o priključenju i to upisom imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, a za pravnu osobu tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članova društva.

(5) U objavi upisa odluke o priključenju vjerovnici se upućuju na njihova prava.

(6) U registar se upisuje prestanak priključenja i razlozi zbog kojih je do toga došlo te vrijeme prestanka priključenja:

1. odlukom skupštine priključenoga društva,

2. ako glavno ili priključeno društvo više nije dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. ako glavno društvo više ne drži sve dionice, odnosno udjele priključenoga društva,

4. prestankom glavnoga društva.

Postupak prilikom upisa novih osoba u evidenciju

Članak 76.c (NN 123/23)

Prilikom svakog upisa u evidenciju iz članka 239. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa provjerit će je li osoba koja se upisuje u evidenciju upisana u sudskom registru. U tom slučaju ministarstvo će o upisu u evidenciju bez odgađanja obavijestiti subjekt upisa, registarski sud i ostale osobe prema pravilniku iz članka 239. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.).

Članak 77.

Brisan.

Članak 78.

Brisan.

Sudske pristojbe i troškovi objave

Članak 79. (NN 110/15)

(1) Prilikom podnošenja prijave za upis u registar, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu te predujmiti troškove objavljivanja upisa u registar.

(2) Objava upisa dana predaje financijskih isprava oslobođena je plaćanja sudske pristojbe.

Članak 80.

Registarski sud odbacit će prijavu za upis, ako predlagatelj ne plati sudsku pristojbu iz članka 79. ovoga Zakona i ne predujmi troškove objavljivanja upisa, najkasnije u roku kojeg odredi sud, a koji ne može biti dulji od 15 dana.

III.a OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 80.a

(1) Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu.

(2) Predlagatelj je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka.

IV. POSTUPAK OPOMINJANJA I KAŽNJAVANJA

Pokretanje postupka opominjanja

Članak 81. (NN 148/13)

(1) U slučajevima propisanim zakonom, registarski sud će rješenjem opomenuti osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te ih pozvati na ispunjenje u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom roku.

(2) Registarski sud će u rješenju navesti i koji dokaz o poduzetoj radnji opomenuta osoba treba podnijeti sudu.

(3) Kada više osoba treba poduzeti istu radnju, smatrat će se da je udovoljeno zahtjevu suda, ako jedna od njih dokaže da je poduzeta radnja koju su bile dužne poduzeti.

(4) Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku iz stavka 1. ovoga članka, provest će se postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku.

Članak 81.a (NN 123/23)

(1) Ako obveznik financijsku ispravu ne preda ili ju ne preda u zakonom propisanom roku, registarski sud će, rješenjem, uz opomenu iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, naložiti plaćanje novčane kazne u iznosu od 660,00 eura.

(2) Ako se ne postupi po opomeni suda iz stavka 1. ovoga članka, novčana kazna će se povećavati za iznos dodatnih 660,00 eura sve do ispunjenja obveze.

Žalba

Članak 82.

(1) Opomenuta osoba može sudu podnijeti žalbu protiv rješenja u roku od 15 dana.

(2) Uz žalbu, osoba iz stavka 1. ovoga članka podnijet će dokaze o udovoljenju zakonske obveze, zbog čijeg je neispunjenja opomenuta.

Izvanredni pravni lijekovi

Članak 83.

Protiv pravomoćnog rješenja o izricanju kazne ne mogu se ulagati Izvanredni pravni lijekovi.

IV.a PREKOGRANIČNA SURADNJA

Članak 83.a (NN 93/14)

(1) Podaci i dokumenti za podružnicu inozemnog osnivača iz članka 37. stavka 3. ovoga Zakona postaju javno dostupni putem sustava povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uspostavljenog u skladu s člankom 4.a stavkom 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (u daljnjem tekstu: sustav povezivanja registara).

(2) Podružnica inozemnog osnivača u komunikaciji putem sustava povezivanja registra ima jedinstveni identifikator na temelju kojeg se može nedvojbeno identificirati.

(3) Jedinstveni identifikator sadržava elemente koji omogućavaju identifikaciju države članice u kojoj se nalazi registar, izvornog nacionalnog registra i broja podružnice, odnosno subjekta upisa u tom registru te prema potrebi elemente za sprečavanje pogrešaka u identifikaciji.

(4) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora.

9. Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora

Članak 83.b (NN 93/14, 34/22)

(1) Registar putem sustava povezivanja registara bez odgađanja osigurava dostupnost podataka o otvaranju i okončanju stečajnih i likvidacijskih postupaka, brisanju subjekta upisa te drugih postupaka i podataka koji proizvode ili mogu proizvesti pravne posljedice u drugoj državi u kojoj se nalazi podružnica tuzemnog subjekta upisa.

(2) Registar putem sustava povezivanja središnjih registara razmjenjuje s registrima drugih država članica podatke koji su relevantni za osnivanje podružnica:

1. obavještava registar države članice u kojoj je upisan inozemni osnivač da je podružnica upisana u registar

2. potvrđuje primitak obavijesti kad ga registar druge države članice obavijesti da je ondje upisana podružnica hrvatskog društva

3. obavještava registar države članice u kojoj je upisan inozemni osnivač da je podružnica prestala postojati i da je brisana iz registra

4. potvrđuje primitak obavijesti kad ga registar druge države članice obavijesti da je ondje upisana podružnica hrvatskog društva prestala postojati i da je brisana iz tog registra

5. obavještava registar države članice u kojem je upisana podružnica hrvatskog društva da je kod tog hrvatskog društva došlo do sljedećih promjena:

– tvrtke

– registriranog sjedišta

– MBS-a i/ili EUID-a

– oblika društva

– imenovanja, opoziva ili ostavke članova organa toga društva i

– da su podnesena godišnja financijska izvješća za tu poslovnu godinu te

6. potvrđuje primitak odgovarajuće obavijesti koju mu pošalje registar druge države članice u pogledu inozemnog osnivača čija je podružnica upisana u registar.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članaka razmjenjuju se bez naknade.

(4) Vlada Republike Hrvatske može propisati da pojedinačni korisnici plaćaju naknadu za dobivanje podataka i dokumenata putem sustava povezivanja registara u visini troškova njihova dobivanja, osim podataka o nazivu i pravnom obliku, sjedištu i državi članici u kojoj je registrirano te registracijskom broju subjekta upisa koji su dostupni bez naknade.

Članak 83.c (NN 93/14)

Odredbe članaka 83.a i 83.b na odgovarajući način se primjenjuju i na trgovačka društva koja se pripajaju i spajaju, u skladu s člankom 3. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera.

Članak 83.d (NN 93/14)

(1) Podaci i dokumenti putem sustava povezivanja registara moraju biti raspoloživi u standardnom formatu poruke i dostupni u elektroničkom obliku.

(2) Osim podataka i dokumenata koji su dostupni putem sustava povezivanja registara, Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa osigurava dostupnost informacija o izmjenama i dopunama nacionalnih propisa kojima je propisana obvezna objava tih podatka i dokumenata. Informacije potrebne za objavu dostavljaju se europskom portalu e-pravosuđe u skladu s pravilima i tehničkim zahtjevima portala.

IV.b PODACI O FIZIČKIM OSOBAMA

Članak 83.e

(1) Upisani podaci o fizičkim osobama u registru moraju biti javno dostupni prema OIB-u osobe na način da je vidljiv popis subjekata upisa, razdoblja i svojstvo u kojem je osoba upisana u registar.

(2) Podaci o osobama iz stavka 1. ovoga članka moraju biti javno dostupni i za upise koji su brisani.

(3) Podatak o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane potpunog ili djelomičnog obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti ne smije se javno objaviti.

(4) Podaci iz ovoga članka dostupni su kao informacija u elektroničkom obliku za koje registarski sud ne izdaje prijepis, presliku, izvadak ili potvrdu.

Članak 83.f (NN 34/22)

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa osigurava dostupnost informacija o:

1. pravilima o osnivanju trgovačkih društava, s osobitim naglaskom na elektroničku prijavu, identifikaciju osoba koje podnose prijavu, korištenje obrazaca i drugih isprava

2. pravilima o upisu podružnica u sudski registar, s osobitim naglaskom na elektroničku prijavu, identifikaciju osoba koje podnose prijavu i isprave potrebne za upis u sudski registar

3. pregledu pravila o imenovanju za člana upravljačkih i nadzornih organa društava kapitala, uključujući pravila o diskvalifikaciji članova organa i o načinu čuvanja informacija o diskvalificiranim članovima organa

4. pregledu ovlasti i odgovornosti upravljačkih i nadzornih organa društava kapitala, uključujući ovlasti za zastupanje društva prema trećim osobama.

(2) Informacije iz stavka 1. moraju biti u sažetom obliku besplatno dostupne, na hrvatskom i engleskom jeziku, na europskom portalu e-pravosuđe i internetskim stranicama kojima se može pristupiti putem jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Članak 83.g (NN 34/22)

(1) Registar putem sustava povezivanja registara bez odgađanja osigurava dostupnost podataka o osobama koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, ne mogu biti članovi uprave. Registar obavještava o razlozima zbog kojih osobe ne mogu biti članovi uprave i njihovu vremenskom trajanju.

(2) U slučaju iz stavka 1. registar koristi podatke iz evidencije koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(3) Registar osobne podatke obrađuje i pohranjuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 19, 4. 5. 2016.) i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Registar neće pohranjivati podatke duže nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha iz stavka 1. ovoga članka.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Upis ustanova i zajednica ustanova

Članak 84.

Ustanove i zajednice ustanova upisane u registar ustanova, registarski sud će po službenoj dužnosti upisati u registar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

Članak 84a.

(1) Prilikom upisa usklađenja subjekata upisa iz članka 636. i 637. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93.) s tim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o podnošenju prijave za upis osnivanja trgovačkoga društva odnosno za upis trgovca pojedinca. Prijavi se ne prilažu isprave iz članka 187. stavka 2. točke 1. o preuzimanju dionica i točke 2., 3., 4. i 6., te točke 7. ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u registar, te članka 394. stavka 5. točke 3., 4. i 5., te točke 8. istoga Zakona ako je prilikom upisa subjekta upisa ta isprava već bila podnesena radi upisa u registar.

(2) Uz prijavu za upis pretvorbe i pretvorbom nastaloga trgovačkoga društva prilažu se, uz isprave iz stavka 1. ovoga članka, rješenje ili potvrda Hrvatskoga fonda za privatizaciju kojim se daje suglasnost za provedbu pretvorbe, rješenje o nadzoru provedbe pretvorbe odnosno rješenje o obnovi postupka, ako su doneseni i dokaz o provedenoj pretvorbi.

(3) Prijave za upis iz stavka 1. i 2. ovoga članka ovjerovljuje javni bilježnik, a podnose ih osobe iz članka 62. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Likvidacija društava i poduzeća koja nemaju imovine ili je ona neznatne vrijednosti

Članak 84b.

(1) Smatra se da društvo, odnosno poduzeće iz članka 637. stavka 1., 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti ako u propisanom roku ne podnese registarskom sudu prijavu za upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pravne osobe koje su do 31. prosinca 1995. godine podnijele prijedlog za pokretanje postupka likvidacije.

Članak 84c.

(1) Registarski sud pokreće postupak likvidacije rješenjem koje donosi za sve likvidacijske dužnike upisane u registru kojega vodi.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama". Objava rješenja ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima o pokretanju likvidacijskoga postupka.

(3) Registarski sud će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka pozvati likvidacijske dužnike da u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja obavijeste registarski sud o tome ima li likvidacijski dužnik imovine i navedu tu imovinu. Registarski sud će u rješenju pozvati i vjerovnike likvidacijskih dužnika da u istome roku prijave svoje tražbine prema likvidacijskom dužniku i navedu osnove po kojima su te tražbine nastale.

Članak 84d.

(1) Ako sud po proteku roka iz članka 84c. ovoga Zakona utvrdi da likvidacijski dužnik nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih tražbina prema likvidacijskom dužniku, donijet će rješenje kojim se likvidacijski postupci zaključuju za sve likvidacijske dužnike za koje je ta pretpostavka ispunjena i objaviti ga u "Narodnim novinama".

(2) Objava rješenja iz stavka 1. ovoga članka ima učinak dostave rješenja likvidacijskim dužnicima.

Članak 84e.

(1) Članovi društava iz članka 84b. ovoga Zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona zatražiti da im sud, u omjeru njihovih uplaćenih udjela u društvu, prenese ostatak likvidacijske mase društva.

(2) Članovi društva iz stavka 1. ovoga članka kojima je prenesen ostatak likvidacijske mase društva odgovaraju za obveze društva vjerovnicima koji se pojave nakon proteka roka iz članka 84c. stavka 3. ovoga Zakona neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom.

(3) Odgovornost vjerovnika iz stavka 2. ovoga članka prestaje protekom roka od godine dana od dana objave rješenja iz članka 84d. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka sud će brisati pravne osobe iz članka 84b. ovoga Zakona iz registra. Ostaci likvidacijske mase, koji se sukladno stavku 1. ovoga članka ne prenesu članovima društva, prihod su državnoga proračuna.

Članak 84f.

(1) Utvrdi li registarski sud da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 84d. ovoga Zakona za zaključenje likvidacijskoga postupka, postupak likvidacije poduzeća iz članka 637. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima likvidaciju društava iz članka 637. stavka 1. i 3. istoga Zakona, nakon izvješća registarskoga suda, provest će njihova poslovodna tijela kao likvidatori.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator društva iz članka 637. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima ako poslovodno tijelo društva ne izvijesti registarski sud u skladu s odredbama članka 84c. ovoga Zakona da društvo ima imovinu, a vjerovnici prijave da prema likvidacijskom dužniku imaju tražbine, te ako poslovodno tijelo kao likvidator ne završi postupak likvidacije i ne podnese registarskom sudu prijavu za upis brisanja likvidacijskoga dužnika iz registra u roku od tri mjeseca od dana izvješća registarskoga suda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prije podnošenja prijedloga da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud pozvat će vjerovnike koji su prijavili svoje tražbine ili prijavljuju svoje tražbine, da solidarno uplate predujam za pokriće troškova likvidacijskog postupka u roku od 15 dana.

(4) Ukoliko vjerovnici ne uplate predujam u određenom roku, prijave potraživanja će se odbaciti, a postupak će se nastaviti po odredbi članka 84.d ovoga Zakona.

(5) Vjerovnik koji je predujmio troškove postupka ima pravo na povrat istih prilikom namirenja iz likvidacijske mase. Troškovi se namiruju prije namirenja tražbina prijavljenih u likvidacijskom postupku.

Donošenje pravilnika

Članak 85.

Ministar pravosuđa dužan je donijeti pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postojeći registri

Članak 86.

(1) Postojeći registri, registarski ulošci i zbirke isprava postaju sastavnim dijelom registra iz ovoga Zakona.

(2) U postojeći sudski registar iz stavka 1. ovoga članka, upisat će se zabilježba s navođenjem MBS pod kojim se subjekt upisa upisuje u registar iz ovoga Zakona.

Prestanak važenja drugih propisa

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o postupku za upis u sudski registar, ("Narodne novine", br. 53A/91.),

2. Uredba o upisu u sudski registar, (" Narodne novine", br. 61/92.),

3. Uredba o upisu u sudski registar ustanova, ("Narodne novi ne", br. 11/ 94.).

Članak 88.

Brisan.

Članak 89.

U iznimnim uvjetima, ministar pravosuđa može odlučiti da se registar iz ovoga Zakona vodi na drugi siguran način. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjena načina vođenja registra upisat će se u jedinstvenu bazu podataka iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 90.

Brisan.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 91/10:

Članak 52.

(1) Trgovačka društva u kojima članovi društva nisu upisani u registar, a u smislu ovoga Zakona se članovi društva upisuju u registar, dužna su najkasnije do 31. listopada 2010. podnijeti registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podacima.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno članku 410. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva. Otpravak popisa javni bilježnik je dužan dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

(3) Trgovačkom društvu koje ne postupi po odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka registarski sud će izreći novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju će izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Nova novčana kazna će se povećavati za iznos od 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

(4) Na naplatu izrečene novčane kazne prema odredbama ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 81. stavak 4. ovoga Zakona.

Članak 53.

(1) Postupci likvidacije dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću koja su osnovana, odnosno nastala na drugi način prije 1. siječnja 1995. provest će se po ovom Zakonu, uz odgovaraju primjenu odredba po kojima se provodi likvidacija po Zakonu o trgovačkim društvima.

(2) Kada je ovim Zakonom propisano da će se likvidator imenovati u izvanparničnom postupku po prijedlogu registarskog suda, izvanparnični sud likvidatora bira s liste stečajnih upravitelja.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 20. i 45. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 148/13

                                                                                           Članak 50.                      

U cijelom tekstu Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11.) riječi: »sudski registar« zamjenjuju se riječju: »registar«, a riječi: »osobni identifikacijski broj« riječju: »OIB« u odgovarajućem padežu.

Članak 51.

Smatra se da sudski službenici koji imaju višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva na poslovima višeg sudskog referenta u registru ili srednju stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i pet godina radnog iskustva na poslovima sudskog referenta u registru, a na dan stupanja na snagu ovoga Zakona rade na trgovačkom sudu u sudskom registru ispunjavaju uvjete i mogu pristupiti polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštenoga registarskog referenta, odnosno biti imenovani za ovlaštenog registarskog referenta u postupku utvrđenom u članku 12.a stavku 1. ovoga Zakona, neovisno o uvjetima utvrđenim u članku 12.a stavku 2. točkama 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 52.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– pravilnik iz članka 11. ovoga Zakona

– pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona.

Članak 53.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru.

Članak 54.

Odredba članka 41. kojom je izmijenjen članak 70. stavci 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona primjenjivat će se i na subjekte upisa koji su brisani prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 93/14

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske dužna je donijeti uredbu iz članka 5. ovoga Zakona kojom se propisuje način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 83.d, koji stupa na snagu na dan koji Europska komisija odredi za datum primjene sustava povezivanja registara u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Direktive 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava što će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 110/15

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 40/19

Članak 35.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o podnošenju prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu u elektroničkom obliku iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1. rujna 2019.

Odluku o podnošenju ostalih prijava iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona u elektroničkom obliku ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1. svibnja 2020.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 22/12. i 127/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

POSTUPCI U TIJEKU

Članak 36.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14. i 110/15.).

STUPANJE NA SNAGU

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 4. stavka 2. koji je dopunjen člankom 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. prosinca 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/22

Članak 29.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona izvršiti usklađivanje adresnih podataka o subjektu upisa iz sudskog registra s adresama iz registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave.

(2) Usklađivanje iz stavka 1. ovog članka provest će se samo za one adrese za koje će se moći utvrditi njihova istovjetnost, pri čemu će se registarski sud koristiti i adresnim podacima registra poslovnih jedinica Državnog zavoda za statistiku.

Članak 30.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 121/19.) s odredbama ovoga Zakona do 15. srpnja 2022.

 

Članak 31.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2022. te članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. kolovoza 2023.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 15.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (»Narodne novine«, br. 22/12.) prestaje važiti 1. siječnja 2024.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona, članka 43. stavaka 7. i 8. koji je dopunjen člankom 6. ovoga Zakona te članka 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

 

 

 

Copyright © Ante Borić