Povezani zakoni

Zakon o proglašenju parka prirode "Telašćica"

NN 14/1988

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Jugoistočni dio Dugog otoka (Telašćica) zajedno s pojasom mora, unutar granice navedene u članku 2. ovoga zakona proglašava se parkom prirode »Telašćica«.

Članak 2.

Granica parka prirode »Telašćica« počinje od točke koja je udaljena oko 400 m istočno od otočića Mali Buč, odatle se pruža na zapad i prolazi sredinom prolaza između otočića Mali Buč i hridi Kamičić te između otoka Kornata i otočića Mali i Veli Buč te sredinom prolaza Proversa Vela, nastavljajući sredinom prolaza između otoka Aba Donja i rta Turčin na Dugom otoku, dalje skreće prema jugoistoku sredinom prolaza između Abe Donje i Abice, gdje skreće prema jugu istočno od rta otoka Sestrice Male, sredinom prolaza između otoka Sestrice Male i Obručana Malog nastavljajući prema jugozapadu (219') do jedne nautičke milje od vanjskih linija otoka Obručan Mali — Sestrica Vela. Od početne točke istočno od otočića Mali Buč granica parka prirode se proteže prema sjeverozapadu istočno od otoka Gornja Aba i istočnog kraja Dugog otoka na 200 m od obalnih linija do rta Tatinja na Dugom otoku, dalje kopnom Dugog otoka na kote 80.1 (Milina glavica), 75.2, 83.3, 91.7, 63.3, 68.3, (Rnjak), 100.1 (Stražica), zatim uključujući pejzažnu cjelinu zaljeva Telašćice ide preko kota 106.1, 155.9 (Kruševac), 153.5, 198.5 (Berčastac), 173.6, 162.7, 165.5 (Koženjak), 134.5 (Ceceljinak), 127.0, 119.7, 166.6, 198.5 (Čelinjak), 121.6 (Bučjak), 102.2, 192.2 (Čelo), do Mrzlovice, zatim u pučinu prema jugozapadu do točke koja je udaljena jednu nautičku milju od vanjske linije otoka Obručan Mali — Sestrica Vela.

Granice iz stava 1. ovoga članka ucrtane su na topografskoj karti koja je sastavni dio ovoga zakona, a čuva se u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske.

Članak 3.

Skupština općine Zadar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti prostorni plan ovog područja posebne namjene, uz suglasnost Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 5738-1987

Zagreb, 24. ožujka 1988.

 

Copyright © Ante Borić