Povezani zakoni

Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

NN 53/20

na snazi od 01.05.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Posebne okolnosti

Članak 2.

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Zastajanje s ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 3.

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, provodit će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

(3) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona mogu se provoditi ovršni postupci i izvan slučajeva navedenih u stavku 2. ovoga članka ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocijeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima. Takvu će odluku sudac posebno obrazložiti.

Provedba ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 4.

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastat će s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

(3) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zaprimat će nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, osim ako se radi o provedbi ovrhe sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijet će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

Izuzimanje od ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 5.

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona izuzeta su od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije.

(2) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona izuzeta su od ovrhe sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.

Stečajni razlozi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 6.

(1) Stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka može podnijeti dužnik, a Financijska agencija i vjerovnik samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Zastoj tijeka zateznih kamata

Članak 7.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona ne teku zatezne kamate.

Trajanje posebnih okolnosti

Članak 8.

(1) Trajanje posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona utvrđuje se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka može se odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti

Kraj 'posebnih okolnosti' uzrokovanih pandemijom Covid-19 donosi nastavak provedbe ovrhe i stečaja

Izuzeće od primjene

Članak 9.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ovrhe koje se provode sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20. i 47/20.).

Naknadna procjena učinaka

Članak 10.

Ministarstvo pravosuđa će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić