Povezani zakoni

Zakon o strateškim robnim zalihama

NN 141/22

na snazi od 14.12.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za stvaranje, financiranje, korištenje te obnavljanje strateških robnih zaliha (u daljnjem tekstu: robne zalihe), osiguravanje prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha, skladištenje robnih zaliha, davanja u zakup neiskorištenih skladišnih prostora te obnavljanje robnih zaliha, kontrola provedbe ugovora i druga pitanja važna za robne zalihe.

(2) Robne zalihe od interesa su za Republiku Hrvatsku i stvaraju se za sigurnost Republike Hrvatske.

Članak 2.

Robne zalihe stvaraju se u svrhu osiguranja osnovne opskrbe stanovništva Republike Hrvatske:

– u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske

– u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu te velike nesreće ili katastrofe

– u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa.

Članak 3.

(1) Osim slučajeva iz članka 2. ovoga Zakona, robne zalihe mogu se koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu.

(2) Robne zalihe ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu Republike Hrvatske.

(3) Robne zalihe koje se koriste u slučajevima iz članka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka moraju se nadomjestiti istom vrstom i količinom robe koja čini robne zalihe odnosno mora se osigurati novčana protuvrijednost za popunu te količine robe koja čini robne zalihe.

Članak 4.

(1) Robnim zalihama upravlja Vlada Republike Hrvatske.

(2) Poslove državne uprave vezane uz nabavu robnih zaliha, skladištenje robnih zaliha, davanja u zakup neiskorištenih skladišnih prostora te obnavljanje robnih zaliha u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Ravnateljstvo za robne zalihe (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo) kao upravna organizacija u sastavu ministarstva nadležnog za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje do 31. listopada tekuće godine podnosi Izvješće Hrvatskom saboru o stanju i upravljanju robnim zalihama za prethodnu godinu.

(4) Ravnateljstvom upravlja ravnatelj koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za gospodarstvo i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Robne zalihe čini sljedeća roba: poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštitna oprema koji su nužno potrebni za život ljudi.

(2) Popis robe koja čini robne zalihe iz stavka 1. ovoga članka određuje se Bilancom strateških robnih zaliha (u daljnjem tekstu: Bilanca) po vrstama robe iz Priloga I. ovoga Zakona, koji je njegov sastavni dio.

(3) Ministarstvo sukladno očitovanjima tijela državne uprave nadležnih za financije, obranu, unutarnje poslove, poljoprivredu i zdravstvo o potrebama revizije Bilance predlaže Vladi Republike Hrvatske reviziju Bilance, svake godine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, revizija Bilance ne predlaže se Vladi Republike Hrvatske ako nadležna tijela iz stavka 3. ovoga članka u postupku očitovanja ne iskažu potrebu za revizijom Bilance.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo će obavijestiti Vladu Republike Hrvatske i nadležni odbor Hrvatskoga sabora.

(6) Iznimno od članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, u slučaju nastupa okolnosti iz članka 2. ovoga Zakona za robu koja nije predviđena Bilancom, Ravnateljstvo može nabavljati robu iz stavka 1. ovoga članka, na traženje nadležnog tijela za civilnu zaštitu, nacionalnu sigurnost i glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 6.

(1) Sredstva za stvaranje i korištenje te obnavljanje robnih zaliha osiguravaju se:

– u državnom proračunu

– od zakupnine skladišta i najma opreme u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima raspolaže Ravnateljstvo

– od prodaje robnih zaliha

– od viška prihoda ostvarenog iz poslovanja robnim zalihama prethodnih godina.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka namjenska su sredstva određena isključivo za pokriće troškova kupnje robe, plaćanje usluga, investicijskih izdataka i gubitaka u poslovanju s robnim zalihama te obnavljanje robnih zaliha.

Članak 7.

(1) Hrvatski sabor osniva Savjet za robne zalihe radi provedbe nadzora nad upravljanjem robnim zalihama, na prijedlog nadležnog odbora Hrvatskoga sabora.

(2) Savjet za robne zalihe sastoji se od tri zastupnika Hrvatskoga sabora i dva ugledna stručnjaka iz područja gospodarstva.

(3) Mandat članovima Savjeta za robne zalihe traje do opoziva ili kada:

– član Savjeta za robne zalihe da ostavku na tu dužnost

– nadležni odbor Hrvatskoga sabora predloži razrješenje člana Savjeta za robne zalihe

– se raspusti Hrvatski sabor.

(4) Predsjednika i potpredsjednika Savjeta za robne zalihe biraju između sebe članovi Savjeta za robne zalihe.

(5) Savjet za robne zalihe razmatra prijedlog Bilance i Godišnji program strateških robnih zaliha iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Godišnji program), kvartalna izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama i godišnje izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama.

(6) Članovi Savjeta za robne zalihe za svoj rad u Savjetu ne primaju naknadu.

II. BILANCA STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA I PROGRAM ROBNIH ZALIHA

Članak 8.

(1) Stvaranje, obnavljanje, korištenje robnih zaliha te osiguravanje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha provodi se na temelju Bilance.

(2) U Bilanci se određuje: vrsta, naziv i količina robe koju čine robne zalihe, kao i teritorijalni razmještaj robnih zaliha.

(3) Bilancu iz stavka 1. ovoga članka donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva.

(4) Teritorijalni razmještaj robnih zaliha iz stavka 2. ovoga članka smatra se klasificiranim podatkom kada bi se:

– njegovim otkrivanjem nanijela nepopravljiva i/ili teška šteta i/ili šteta nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske

– njegovim otkrivanjem naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova određenih propisom kojim se uređuje tajnost podataka.

Članak 9.

(1) Sukladno Bilanci, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, odlukom donosi Godišnji program.

(2) Godišnji program donosi se za tekuću godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(3) Godišnjim programom određuje se: vrsta, naziv, količina i procijenjena vrijednost robe koja čini robne zalihe, a koja se nabavlja i obnavlja, financijski plan Ravnateljstva za nabavu, prodaju i obnavljanje robnih zaliha, iznos i izvore potrebnih sredstava za provedbu Godišnjeg programa.

III. UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA

Članak 10.

U upravljanju robnim zalihama Vlada Republike Hrvatske:

– donosi Bilancu

– donosi Godišnji program i utvrđuje godišnje Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama koje dostavlja Hrvatskom saboru

– donosi odluke o prodaji nekretnina koje nisu više potrebne za skladištenje robnih zaliha, a koje su u vlasništvu Republike Hrvatske

– donosi odluke o prodaji robe iz robnih zaliha

– donosi odluke o prijenosu pojedinih sredstava robnih zaliha uz naknadu ili bez naknade organizacijama, udrugama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– donosi odluku o popuni robnih zaliha.

Članak 11.

(1) U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske može odlukom mijenjati način stvaranja, uporabe i korištenja, obnavljanja robnih zaliha i održavanja skladišnog prostora za smještaj i čuvanje tih zaliha, utvrđen Bilancom i Godišnjim programom, vodeći računa da se one prioritetno koriste za potrebe obrane.

(2) Vlada Republike Hrvatske može obvezati pravne i fizičke osobe koje proizvode odnosno koje obavljaju promet određenim vrstama robe koje čine robne zalihe, da u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske moraju proizvoditi odnosno prodavati tu vrstu robe radi popune odnosno obnavljanja robnih zaliha.

IV. POSLOVI U VEZI S ROBNIM ZALIHAMA

Članak 12.

(1) Ostvareni višak prihoda i primitaka u poslovanju s robnim zalihama koristit će se za financiranje popune robnih zaliha sukladno usvojenom Godišnjem programu, kao i za financiranje troškova poslovanja s robnim zalihama odnosno u vezi s nabavom, prodajom i obnavljanjem robnih zaliha.

(2) Financijski gubitak u poslovanju s robnim zalihama i troškovi vezani uz poslovanje s robnim zalihama terete vlastiti izvor vlasništva Republike Hrvatske, kojima raspolaže Ravnateljstvo.

Članak 13.

(1) Robne zalihe održavaju se pravodobnim obnavljanjem, ovisno o vrsti i prirodi robe i njezinu roku trajanja.

(2) Nabava, prodaja i obnavljanje robnih zaliha provodi se u skladu s Godišnjim programom i odlukama Vlade Republike Hrvatske iz članka 10. ovoga Zakona.

(3) Roba koja čini robne zalihe obnavlja se prodajom i kupnjom robe te davanjem u zajam radi obnavljanja robnih zaliha.

(4) Prodaja i kupnja robe koja čini robne zalihe ne smije prouzročiti negativne poremećaje u odnosima ponude i potražnje na tržištu Republike Hrvatske.

(5) Kad nastupe okolnosti iz članka 2. ovoga Zakona, roba namijenjena za popunu robnih zaliha može se osiguravati i obnavljati ugovaranjem proizvodnje na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske.

(6) Postupak obnavljanja, prodaje i kupnje, davanja u zajam robe radi obnavljanja robnih zaliha, davanje instrumenata osiguranja za robne zalihe i sve druge potrebne radnje propisuje ministar nadležan za gospodarstvo pravilnikom o upravljanju i obnavljanju robnih zaliha.

1. Pravilnik o upravljanju i obnavljanju robnih zaliha

Članak 14.

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu Republike Hrvatske te u skladištima za koje je sklopljen ugovor o zakupu skladišta s pravnim i/ili fizičkim osobama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 15.

(1) Poslovi skladištenja u skladištima iz članka 14. ovoga Zakona mogu se povjeriti pravnim i fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: skladištari).

(2) Prava i obveze u svezi sa skladištenjem iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom između skladištara i Ravnateljstva.

(3) Poslovi skladištenja ne mogu se povjeriti pravnim i fizičkim osobama kojima je u posljednjih pet godina pravomoćnom sudskom odlukom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova u pravnoj osobi ili sigurnosna mjera zabrane potpunog ili djelomičnog obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, niti skladištarima koji su zbog nemara prouzročili pad kvalitete robe i umanjenje tržišne vrijednosti robe kojom raspolaže Ravnateljstvo.

Članak 16.

(1) Neiskorištena skladišta i oprema u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima raspolaže Ravnateljstvo, mogu se dati u zakup pravnim i fizičkim osobama na određeno vrijeme.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, skladišta i oprema iz stavka 1. ovoga članka mogu se dati u zakup pravnim i fizičkim osobama i bez naknade, uz uvjet tekućeg i investicijskog održavanja.

(3) Prava i obveze po osnovi zakupa iz stavka 1. ovoga članka reguliraju se međusobnim ugovorom između pravnih i fizičkih osoba i Ravnateljstva.

(4) Ministar nadležan za poslove gospodarstva donosi pravilnik o zakupu skladišta i pravilnik o skladištenju robnih zaliha.

2. Pravilnik o skladištenju robnih zaliha

3. Pravilnik o zakupu skladišta

Članak 17.

(1) Roba, oprema odnosno proizvodi koji čine robne zalihe, a koji su uskladišteni kod skladištara, ne mogu biti predmetom ovrhe niti osiguranja potraživanja trećih osoba prema tim skladištarima.

(2) Skladištari kod kojih je uskladištena roba robnih zaliha, skladište ili oprema nemaju pravo pridržaja niti založno pravo na tu robu, skladište ili opremu.

(3) Skladištari kod kojih je uskladištena roba robnih zaliha ili oprema dužni su pridržavati se ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha.

(4) Skladištari su dužni pridržavati se ugovora o zakupu skladišta i opreme.

(5) U slučaju pokretanja predstečajnog i stečajnog postupka nad skladištarom, a kod kojeg je uskladištena roba koja čini robne zalihe, priznaje se izlučno pravo u korist Ravnateljstva, na temelju ugovora o uskladištenju, i to u količini i kvaliteti određenoj ugovorom odnosno u novčanoj protuvrijednosti ako robe koja čini robne zalihe nema.

V. RAČUNOVODSTVO ROBNIH ZALIHA

Članak 18.

(1) Računovodstvo sredstava robnih zaliha vodi se u Ravnateljstvu, sukladno propisima o vođenju računovodstva korisnika proračuna.

(2) Rezultati poslovanja s robnim zalihama utvrđuju se Godišnjim obračunom.

(3) Uz Godišnji obračun Vladi Republike Hrvatske dostavlja se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama s pregledom stanja robe i sredstava za osiguranje skladišnog prostora, koje Vlada Republike Hrvatske dostavlja Hrvatskom saboru.

Članak 19.

Ravnateljstvo podnosi ministru nadležnom za gospodarstvo kvartalna Izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama i godišnje Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama koja čine prikaz ostvarenih prihoda i izdataka poslovanja Ravnateljstva, vezano uz robne zalihe, stanje obveza i potraživanja, prikaz stanja robnih zaliha, prodaje i nabave robe koja čini robne zalihe, kontrole robnih zaliha, prelokacije robe koja čini robne zalihe, realizaciju provedbenih akata Vlade Republike Hrvatske, osiguranje skladišnog prostora za smještaj robnih zaliha.

VI. KONTROLA PROVEDBE UGOVORA

Članak 20.

(1) Kontrolu nad provedbom ugovora o uskladištenju, čuvanju robnih zaliha i stanju robnih zaliha provode ovlašteni službenici Ravnateljstva.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se kontinuirano tijekom cijele godine provjerom knjigovodstvenog i količinskog stanja robe te provjerom stanja kakvoće i uporabljivosti robe koja čini robne zalihe.

(3) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka uključuje uvid u dokumente vezane za robne zalihe i pravo pristupa mjestima na kojima se robne zalihe drže. Ovlašteni službenik Ravnateljstva nije dužan najaviti svoj dolazak skladištaru.

(4) U obavljanju poslova kontrole iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni službenici Ravnateljstva mogu:

– zatražiti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku

– zatražiti premještanje robe ili organizirati premještaj robe na trošak skladištara, ako se ocijeni da je ugrožena zaštita i očuvanje robnih zaliha

– podnijeti optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja odnosno podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela

– predložiti raskid ugovora

– pokrenuti druge postupke sukladno posebnim zakonima radi zaštite i očuvanja robnih zaliha.

(5) Službenike Ravnateljstva ovlaštene za poslove kontrole iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar odlukom.

Članak 21.

(1) Skladištari kojima je ugovorom povjereno obavljanje poslova u svezi s robnim zalihama dužni su omogućiti pristup i pregled robe, skladišta i objekata u kojima se proizvodi ili nalazi roba robnih zaliha i staviti na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz poslovanja s robnim zalihama te omogućiti ovlaštenim službenicima Ravnateljstva izuzimanje i premještaj robe.

(2) Skladištar je dužan na zahtjev ovlaštenih osoba iz Ravnateljstva izdati skladišnicu za robne zalihe koje je primio na skladištenje.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako se ne pridržava ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona

– ako se ne pridržava ugovora o zakupu skladišta i opreme sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Zakona

– ako ne postupi po traženju ovlaštenog službenika Ravnateljstva sukladno članku 20. stavku 4. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ako onemogući ovlaštenog službenika Ravnateljstva u poslovima kontrole sukladno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 33.180,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

– ako se ne pridržava ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona

– ako se ne pridržava ugovora o zakupu skladišta i opreme sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Zakona

– ako ne postupi po traženju ovlaštenog službenika Ravnateljstva sukladno članku 20. stavku 4. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ako onemogući ovlaštenog službenika Ravnateljstva u poslovima kontrole sukladno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6630,00 eura.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1990,00 do 6630,00 eura.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Vlada Republike Hrvatske odluku iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 13. stavka 6. i članka 16. stavka 4. ovoga Zakona ministar nadležan za gospodarstvo donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Mandat članovima Savjeta za robne zalihe osnovanog sukladno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02. i 14/14.) traje do opoziva.

(4) Godišnji program donesen na temelju Zakona o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02. i 14/14.) ostaje na snazi do donošenja prvoga Godišnjeg programa donesenog sukladno odredbama ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske Godišnji program iz članka 9. ovoga Zakona donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02. i 14/14.).

Članak 26.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaje važiti članak 22. ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 23. ovoga Zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

PRILOG I.   POPIS ROBE KOJA MOŽE ČINITI STRATEŠKE ROBNE ZALIHE

Red. br.

Vrsta robe

Način
osiguranja u robi

I.

POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI

1.

Žitarice i prerađevine od žitarica

x

2.

Meso i mesne prerađevine

x

3.

Mlijeko i mliječne prerađevine

x

4.

Jaja

x

5.

Voda

x

6.

Ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom

x

II.

NEPREHRAMBENI PROIZVODI

 

1.

Naftni derivati

x

2.

Građevinski materijali

x

3.

Proizvodi od plastičnih masa

x

4.

Vozila, agregati, pumpe i plovila

 

5.

Oprema i roba za opskrbu, smještaj i zdravstveno zbrinjavanje stanovništva

x

6.

Oprema za zaštitu od poplava

x

7.

Sredstva za asanaciju, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

x

8.

Ostali neprehrambeni proizvodi koje odredi Vlada Bilancom

x

III.

LIJEKOVI, CJEPIVA, PROTUOTROVI, MEDICINSKI PROIZVODI, MEDICINSKI MATERIJAL I ZAŠTITNA OPREMA

1.

Antibiotici

x

2.

Lijekovi za liječenje virusnih infekcija

x

3.

Antimikotici, antibiotici, kemoterapeutici i kortikosteroidi za lokalnu primjenu

x

4.

Oftalmici

x

5.

Analgetici i lijekovi za palijativnu njegu

x

6.

Antialergici i lijekovi za anafilaksiju

x

7.

Anestetici

x

8.

Antikonvulzivni lijekovi i anksiolitici

x

9.

Antipsihotici

 

10.

Kardiovaskularni lijekovi

x

11.

Gastrointestinalni lijekovi

x

12.

Inzulini i ostali lijekovi za dijabetes

x

13.

Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav

x

14.

Otopine za rehidraciju i acidobazne poremećaje

x

15.

Cjepiva

x

16.

Imunoglobulini

x

17.

Protuotrovi (antidoti)

x

18.

Medicinske otopine

x

19.

Medicinski materijal i zaštitna oprema

x

20.

Ostali medicinski proizvodi koje odredi Vlada Bilancom

x

 

 

Copyright © Ante Borić