Povezani zakoni

Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku

 NN 25/20

na snazi od 14.03.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona dosadašnji osnivač Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana Vukovarsko-srijemska županija prestaje biti njezin osnivač, a osnivač postaje Republika Hrvatska.

Članak 2.

(1) Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom kao Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar.

(2) Osnivač Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar je Repub­lika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača u ime Republike Hrvatske obavljat će Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Zdravstvena ustanova Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar obavlja zdravstvene djelatnosti koje obavlja opća bolnica sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Članak 4.

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku i mjesto obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta u kojoj se, osim djelatnosti iz članka 3. ovoga Zakona, obavlja i memorijalno-edukacijska djelatnost sa svrhom promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Članak 5.

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar sredstva za rad ostvaruje iz izvora i na način osiguravanja sredstava za rad zdravstvene ustanove u mreži javne zdravstvene službe, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Članak 6.

Međusobna prava i obveze između Vlade Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar utvrdit će se posebnim sporazumom.

Članak 7.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova i zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana prestaje upravljati zdravstvenom ustanovom danom imenovanja članova upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Upravno vijeće iz stavka 1. ovoga članka imenovat će privremenog ravnatelja Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u roku od osam dana od dana njegova imenovanja.

(4) Danom imenovanja privremenog ravnatelja iz stavka 3. ovoga članka prestaje mandat zatečenog ravnatelja.

Članak 9.

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić