Povezani zakoni

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

NN 127/19 

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju nadležnost i odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja, dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, zrakoplovna djelatnost, sektori izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, Registar Unije, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, financiranje ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja, upravni i inspekcijski nadzor.

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25. 10. 2003.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/87/EZ)

2. Direktiva 2004/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice, vezano za projektne mehanizme Kyotskog protokola (SL L 338, 13. 11. 2004.)

3. Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 8, 13. 1. 2009.)

4. Direktiva 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (SL L 140, 5. 6. 2009.)

5. Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina i dizelskih goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjenja emisija stakleničkih plinova i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje koriste plovila za unutarnju plovidbu i ukidanju Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5. 6. 2009.)

6. Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25. 4. 2015.)

7. Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.)

8. Direktiva 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 (SL L 76, 19. 3. 2018.)

9. Direktiva 2006/123/EZ od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

(2) Ovim se Zakonom uređuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije u području klimatskih promjena:

1. Odluke Komisije 2005/381/EZ od 4. svibnja 2005. o donošenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2006/803/EZ od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.)

2. Odluke 2006/780/EZ od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (SL L 316, 16. 11. 2006.)

3. Odluke br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.) (u daljnjem tekstu: Odluka br. 406/2009/EZ)

4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 18. 11. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010)

5. Uredbe Komisije (EU) br. 1210/2011 od 23. studenoga 2011. posebno radi određivanja količine emisijskih jedinica stakleničkih plinova koje treba staviti na dražbu prije 2013. (Tekst značajan za EGP) (SL L 308, 24. 11. 2011.)

6. Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL L 130, 17. 5. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU)

7. Uredbe Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 149, 8. 6. 2011.)

8. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 601/2012)

9. Uredbe Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i o ispravku njezinog članka 59. stavka 7. (SL L 234, 31. 8. 2012.)

10. Uredbe Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 9. 11. 2012.)

11. Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU)

12. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama Komisije br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013)

13. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 525/2013)

14. Odluke Komisije 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka 529/2013/EU)

15. Provedbene odluke Komisije оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2013/634/EU) (SL L 292, 1. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/634/EU)

16. Uredbe Komisije (EU) br. 1123/2013 оd 8. studenoga 2013. o utvrđivanju prava korištenja međunarodnih jedinica sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 299, 9. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1123/2013)

17. Uredbe Komisije (EU) br. 1143/2013 оd 13. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, a posebno za navođenje dražbovne platforme koju imenuje Njemačka (Tekst značajan za EGP) ( SL L 303, 14. 11. 2013.)

18. Uredbe Komisije (EU) br. 176/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013. – 2020. (Tekst značajan za EGP) (SL L 56, 26. 2. 2014.)

19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 оd 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 179, 19. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 666/2014)

20. Provedbene odluke Komisije 2014/166/EU оd 21. ožujka 2014. o izmjeni Odluke Komisije 2005/381/EZ u pogledu upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1726) (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 25. 3. 2014.)

21. Uredbe (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020 (SL L 129, 30. 4. 2014.)

22. Uredbe (EU) br. 662/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Tekst značajan za EGP) (SL L 189, 27. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 662/2014)

23. Uredbe Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 203, 11. 7. 2014.)

24. Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 123/55, 19. 5. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/757)

25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 15. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2015/1844)

26. Odluke Komisije (EU) 2017/1471 оd 10. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke 2013/162/EU radi revidiranja godišnjih emisijskih jedinica država članica za razdoblje od 2017. do 2020. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 5556) (SL L 209, 12. 8. 2017.)

27. Uredbe Komisije (EU) 2017/1902 оd 18. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis (Tekst značajan za EGP) (SL L 269, 19. 10. 2017.)

28. Uredbe (EU) br. 2392/2017 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (SL L 350, 29. 12. 2017.)

29. Uredbe (EU) br. 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/841)

30. Uredbe (EU) br. 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/842)

31. Uredbe (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/1999)

32. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 31. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2018/2066)

33. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 оd 19. prosinca 2018. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 31. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2018/2067)

34. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/7 od 30. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu dražbovne prodaje 50 milijuna nedodijeljenih emisijskih jedinica iz rezerve za stabilnost tržišta namijenjenih inovacijskom fondu te kako bi se na popis unijela dražbovna platforma koju će imenovati Njemačka (Tekst značajan za EGP) (SL L 2, 4. 1. 2019.)

35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 оd 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 59/8, 27. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2019/331)

36. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/856 od 26. veljače 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 28. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2019/856).

37. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1842 оd 31. listopada 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih aranžmana za prilagodbe dodjele besplatnih emisijskih jedinica zbog promjena razine aktivnosti (SL L 282, 4. 11. 2019.).

(3) Ovim se Zakonom uređuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije u području zaštite ozonskog sloja:

1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 18. 12. 2007.)

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 19. 12. 2007.)

3. Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.)

4. Uredbe Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.)

5. Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.)

6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br.1005/2009)

7. Odluke Komisije od 18. lipnja 2010. o upotrebi kontroliranih tvari kao procesnih agensa na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3847) (Tekst značajan za EGP) (SL L 169, 3. 7. 2010.)

8. Uredbe Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 19. 8. 2010.)

9. Uredbe Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 79, 24. 3. 2011.)

10. Uredbe Komisije (EU) br. 537/2011 od 1. lipnja 2011. o mehanizmu za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 147, 1. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 537/2011)

11. Uredbe Komisije (EU) br. 1087/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izvješćivanja o metilbromidu (Tekst značajan za EGP) (SL L 293, 5. 11. 2013.)

12. Uredbe Komisije (EU) br. 1088/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise (Tekst značajan za EGP) (SL L 293, 5. 11. 2013.)

13. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 517/2014)

14. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1191/2014 оd 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 318, 5. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1191/2014)

15. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2065 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, formata kojim se države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2015/2065)

16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2066 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, servisiranje, održavanje, popravak ili stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz električnih rasklopnih uređaja (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2015/2066)

17. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2067 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline te rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, kao i certifikacije poduzeća u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) 2015/2067)

18. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2068 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka za proizvode i opremu koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 301, 18. 11. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) 2015/2068)

19. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879 оd 2. lipnja 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu izjave o sukladnosti za stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima i verifikaciji te izjave koju obavlja neovisni revizor (Tekst značajan za EGP) (SL L 146, 3. 6. 2016.)

20. Uredbe Komisije (EU) 2017/605 оd 29. ožujka 2017. o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 84, 30. 3. 2017.)

21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1375 оd 25. srpnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014 o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 194, 26. 7. 2017.)

22. Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/1984 оd 24. listopada 2017. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, referentnih vrijednosti za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. za svakog proizvođača ili uvoznika koji je zakonito stavio na tržište fluorougljikovodike od 1. siječnja 2015. kako je prijavio u skladu s tom Uredbom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7080) (Tekst značajan za EGP) (SL L 287, 4. 11. 2017.)

23. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1992 оd 14. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014 u pogledu izvješćivanja iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 o podacima u vezi s fluorougljikovodicima koji su stavljeni na tržište u Ujedinjenoj Kraljevini i u Uniji 27 država članica (Tekst značajan za EGP) (SL L 320, 17. 12. 2018.)

24. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2023 оd 17. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/1984 o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, referentnih vrijednosti, u pogledu referentnih vrijednosti za razdoblje od 30. ožujka 2019. do 31. prosinca 2020. za proizvođače ili uvoznike s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini koji su zakonito stavili na tržište fluorougljikovodike od 1. siječnja 2015., kako su prijavili u skladu s tom Uredbom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8801) (Tekst značajan za EGP) (SL L 323, 19. 12. 2018.)

25. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/522 оd 27. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014 u pogledu izvješćivanja o podacima o proizvodnji i o uvozu i izvozu plinova koji sadržavaju fluorougljikovodike u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 86, 28. 3. 2019.)

26. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/661 оd 25. travnja 2019. o osiguravanju neometanog funkcioniranja elektroničkog registra kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište (Tekst značajan za EGP) (SL L 112, 26. 4. 2019.).

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu akata iz članka 2. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 4.

(1) Ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja, u svrhu održivog razvoja, temelji se na načelima zaštite okoliša određenim zakonom kojim se uređuje područje zaštite okoliša i zahtjevima međunarodnog prava i pravne stečevine Europske unije.

(2) Za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje područje zaštite okoliša i drugih propisa, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 5.

Mjere koje se poduzimaju radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ne smiju ugroziti ostale sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u područjima zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Članak 6.

Mjere za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja određuju se radi:

1. zaštite klimatskog sustava i ostvarenja ciljeva u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Pariški sporazum)

2. jačanja otpornosti na klimatske promjene i smanjenja ranjivosti prirodnih sustava i društva na klimatske promjene, povećanje sposobnosti oporavka od štetnih utjecaja i iskorištavanja mogućih pozitivnih učinaka klimatskih promjena

3. izbjegavanja, sprječavanja ili smanjenja štetnih posljedica na ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i okoliš u cjelini

4. sprječavanja i smanjivanja onečišćenja koja utječu na ozonski sloj i klimatske promjene

5. korištenja učinkovitijih tehnologija s obzirom na potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih izvora energije

6. osiguravanja dostupnosti javnosti informacija o emisijama stakleničkih plinova i potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj i o fluoriranim stakleničkim plinovima

7. izvršenja obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska stranka te sudjelovanja u međunarodnoj suradnji u području zaštite ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

Članak 7.

(1) Učinkovitost ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja osiguravaju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unutar svoje i ovim Zakonom određene nadležnosti.

(2) Upravne i stručne poslove ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te provedbu mjera ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja provode i osiguravaju tijela državne uprave, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležna za obavljanje poslova zaštite okoliša te druge pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

(3) Građani, kao pojedinci i/ili organizirani u strukovne udruge i udruge radi ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja pridonose svojim djelovanjem ostvarivanju ciljeva ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Članak 8.

Za potrebe izrade prijedloga nacionalnih strategija, planova, programa, izvješća, nacrta prijedloga nacionalnih propisa i propisa Europske unije, odluku o osnivanju stručnog povjerenstva i/ili radne skupine donosi ministar.

Članak 9.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. bazna godina za operatora zrakoplova znači prvu kalendarsku godinu poslovanja operatora zrakoplova koji je počeo poslovati nakon 1. siječnja 2006., a u svim drugim slučajevima znači kalendarsku godinu koja započinje 1. siječnja 2006.

2. dobavljač je pravna osoba ili obrtnik koja stavlja gorivo i energiju na tržište i koja se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom. Ako za gorivo ili energiju nije potrebno plaćati trošarine, dobavljač je pravna osoba ili obrtnik koja je u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju trošarine ishodila akt nadležnog tijela da može u okviru svoje djelatnosti nabavljati trošarinsku robu bez plaćanja trošarine. Za dobavljača se smatra i proizvođač koji sam eksploatira i proizvodi gorivo ili energiju na području Republike Hrvatske. U smislu ovoga Zakona, dobavljačem se smatra i pravna osoba ili obrtnik koji stavlja na tržište nova osobna vozila namijenjena prodaji ili leasingu

3. dozvola za emisiju stakleničkih plinova je dozvola koja se izdaje u skladu s ovim Zakonom

4. država članica za upravljanje je država članica Europske unije odgovorna za obavljanje poslova upravljanja sustava trgovanja emisijskim jedinicama s obzirom na operatore zrakoplova

5. emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva su sve netoemisije ugljikova dioksida (CO2), metana (CH4) i didušikovog oksida (N2O) koje se mogu pripisati tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište (uključujući namiješane komponente). To obuhvaća sve relevantne faze od ekstrakcije, promet i distribuciju, preradu i izgaranje, neovisno o mjestu nastanka tih emisija

6. emisija stakleničkih plinova po energetskoj jedinici je ukupna masa emisije stakleničkih plinova izražena kao ekvivalent CO2 pridružena tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište, podijeljena s ukupnim sadržajem energije u tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište (izraženo kao njegova donja toplinska vrijednost)

7. emisijska jedinica je pravo na emisiju jedne tone ekvivalenta ugljikova dioksida (CO2) koje važi za određeno razdoblje i koje se može prenositi u skladu s odredbama ovoga Zakona

8. emisija je ispuštanje u atmosferu stakleničkih plinova iz izvora u nekom postrojenju ili ispuštanje stakleničkih plinova iz zrakoplova pri obavljanju djelatnosti navedenih u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona

9. fleksibilni mehanizmi Kyotskog protokola su mehanizam čistog razvoja, mehanizam zajedničkih projekata i mehanizam trgovanja emisijama, koje stranke Kyotskog protokola kao nadopunu domaćim mjerama smanjenja emisija koriste za izvršenje svojih obveza iz Priloga B Kyotskog protokola

10. generator električne energije je postrojenje koje na dan ili nakon 1. siječnja 2005. proizvodi električnu energiju za prodaju trećim stranama i u kojemu se osim »izgaranja goriva« ne odvija nijedna druga djelatnost navedena u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona

11. izgaranje je svaka oksidacija goriva, bez obzira na način na koji se proizvedena toplinska, električna ili mehanička energija koristi i sve druge izravno povezane djelatnosti, uključujući pročišćavanje otpadnih plinova

12. javnost je jedna ili više osoba, u skladu s nacionalnim propisima ili praksom, udruge, organizacije ili skupine osoba

13. jedinica dodijeljene kvote je jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola na temelju dodijeljene kvote

14. jedinica ovjerenih smanjenja emisija je jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola za projekte aktivnosti u okviru mehanizma čistog razvoja

15. jedinica smanjenja emisije je jedinica izdana u skladu s člankom 6. Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene na temelju Konvencije ili Kyotskog protokola i iznosi jednu tonu ekvivalenta ugljikova dioksida

16. jedinica uklanjanja je jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola na temelju aktivnosti korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva

17. klimatski sustav je složeni sustav koji se sastoji od pet glavnih sastavnica: atmosfere, hidrosfere, kriosfere, kopnene površine i biosfere te interakcija između njih

18. Konvencija je Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, donesena u lipnju 1992. godine u Rio de Janeiru

19. mehanizam čistog razvoja je instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije u zemljama koje nisu stranke Priloga I. Konvencije

20. mehanizam zajedničkih projekata je instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije među strankama Priloga I. Konvencije

21. Montrealski protokol je međunarodni ugovor o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, donesen u rujnu 1987. godine u Montrealu

22. novo postrojenje u razdoblju trgovanja 2013. – 2020. godine je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i koje je dobilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2011.

23. novo postrojenje u razdoblju trgovanja 2021. – 2025. godine je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i koje je dobilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2019.

24. novo postrojenje u razdoblju trgovanja 2026. – 2030. godine je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i koje ishodi dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2024.

25. operater postrojenja je svaka pravna osoba koja upravlja postrojenjem ili ga nadzire ili, ako to predviđaju nacionalni propisi, osoba kojoj je povjerena odlučujuća gospodarska ovlast nad tehničkim funkcioniranjem postrojenja

26. operator komercijalnog zračnog prijevoza je operator koji uz naknadu pruža usluge redovitog ili izvanrednog zračnog prijevoza putnika, tereta ili poštanskih pošiljaka

27. operator zrakoplova je pravna osoba koja obavlja zrakoplovnu djelatnost, koristeći zrakoplov ili vlasnik zrakoplova ako identitet te sobe nije poznat ili ga vlasnik nije naveo

28. osoba znači svaku fizičku osobu u svojstvu radnika kod pravne osobe ili obrtnika

29. podatak o djelatnosti je brojčana vrijednost koja daje ukupnu količinu proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine ili količinu obavljenog posla za određenu djelatnost

30. ponor je postupak, djelatnost ili mehanizam kojim se iz atmosfere uklanjaju staklenički plinovi, aerosoli ili prethodnici stakleničkog plina

31. postrojenje je nepokretna tehnička jedinica u kojoj se obavljaju jedna ili više djelatnosti iz uredbe iz članka 59. ovoga Zakona i bilo koje druge izravno pridružene djelatnosti tehnički povezane s djelatnostima koje se obavljaju na toj lokaciji i koje mogu imati utjecaj na emisije i onečišćenje

32. povijesne emisije iz zrakoplovstva su srednja vrijednost prosječnih godišnjih emisija u kalendarskoj godini 2004., 2005. i 2006. iz zrakoplova koji se koriste u okviru zrakoplovnih djelatnosti navedenih u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona

33. pripisane emisije iz zrakoplovstva su emisije iz svih letova u okviru zrakoplovnih djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ odnosno odlaznih letova iz zračne luke smještene na državnom području države članice i dolaznih letova iz treće zemlje u tu zračnu luku

34. projektna aktivnost je projektna aktivnost koju je odobrila jedna ili više stranaka iz Priloga I. Direktive 2003/87/EZ u skladu s člankom 6. ili člankom 12. Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene prema Konvenciji ili Kyotskom protokolu

35. registar mehanizma čistog razvoja je registar Tajništva Konvencije za sudionike mehanizma čistog razvoja

36. servisiranje je djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadržavaju kontrolirane tvari definirane Uredbom (EU) 1005/2009 ili fluorirane stakleničke plinove definirane Uredbom (EU) 517/2014 ili o njima ovise

37. staklenički plinovi su plinoviti sastojci atmosfere i prirodni i antropogeni koji apsorbiraju i ponovno emitiraju infracrveno zračenje, i koji se prema odredbama Konvencije nadziru

38. stranka iz Priloga I. je stranka navedena u Prilogu I. Konvencije koja je ratificirala Kyotski protokol kako se navodi u članku 1. stavku 7. Kyotskog protokola

39. stručno osposobljena osoba je osoba koja završila program osposobljavanja i položila stručni ispit za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te upotpunjavala i usavršavala svoje znanje

40. tona ekvivalenta ugljikova dioksida je jedna metrička tona ugljikova dioksida (CO2) ili količina bilo kojeg stakleničkoga plina navedenog u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona s jednakim potencijalom globalnog zagrijavanja

41. tonski kilometri su umnožak udaljenosti koju pređe zrakoplov između polazne i dolazne zračne luke i korisnog tereta u skladu s posebnim propisom

42. trgovanje emisijama je instrument Kyotskog protokola koji omogućuje trgovinsku razmjenu s emisijskim jedinicama među strankama Priloga I. Konvencije

43. verifikator je pravna osoba koja provodi verifikacijske aktivnosti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/2067 i koju je akreditiralo nacionalno akreditacijsko tijelo u skladu s Uredbom (EU) br. 765/2008

44. visokoučinkovita kogeneracija je kogeneracija koja se temelji na potrošnji korisne topline i uštedi primarne energije prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) Uvoz proizvoda iz treće države na carinsko područje Europske unije na području Republike Hrvatske smatra se stavljanjem na tržište.

(3) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i pojmovi koji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima u članku 2. stavcima 2.i 3. ovoga Zakona.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. DOKUMENTI O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA

Članak 10.

Temeljni dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja su:

1. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske

2. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj

3. Akcijski plan za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske

4. Akcijski plan za provedbu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj

5. Integrirani energetski i klimatski plan Republike Hrvatske

6. Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Članak 11.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 2018/1999 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i tijelo državne uprave nadležno za energetiku, svaki u svom djelokrugu.

(2) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013, Odluke 529/2013/EU, Uredbe (EU) br. 2018/841 i Uredbe (EU) br. 2018/842 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu i šumarstvo.

Članak 12.

(1) Republika Hrvatska obvezna je izrađivati, podnositi Europskoj komisiji i ažurirati svoju Strategiju niskougljičnog razvoja s perspektivom od barem 30 godina u obliku, rokovima i s ciljevima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(2) Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (u daljnjem tekstu: Strategija niskougljičnog razvoja) utvrđuju se smjernice dugoročnoga gospodarskog i socijalnog razvoja prema društvu s niskim emisijama stakleničkih plinova u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/1999, člankom 4. Uredbe (EU) br. 2018/842 i člankom 4. Uredbe (EU) br. 2018/841 te utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

(3) Strategija niskougljičnog razvoja sadrži:

1. analizu postojećega gospodarskog, socijalnog i okolišnog stanja

2. načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta niskougljičnog razvoja

3. mjere za smanjenje emisija i povećanje ponora stakleničkih plinova vezano za korištenje zemljišta, promjenu korištenja zemljišta i šumarstvo

4. osnovne ciljeve i mjere niskougljičnog razvoja gospodarstva, niskougljičnog socijalnog razvoja

5. ocjenu osnovnih utjecaja Strategije niskougljičnog razvoja na gospodarstvo, društvo i okoliš

6. smjernice za znanstvena istraživanja iz područja ublažavanja klimatskih promjena

7. stručna tijela koja će biti uključena u provedbu Strategije niskougljičnog razvoja

8. način provedbe i odgovornost za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja

9. okvir za praćenje i vrednovanje provedbe Strategije niskougljičnog razvoja.

(4) Nositelj izrade Strategije niskougljičnog razvoja je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima nadležnim za poslove energetike, prometa, poljoprivrede, gospodarenja otpadom, šumarstva, industrije, infrastrukture, graditeljstva, prostornog uređenja i turizma.

(5) Strategiju niskougljičnog razvoja, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor.

(6) Strategija niskougljičnog razvoja se prema potrebi ažurira svakih pet godina.

(7) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša Strategiju niskougljičnog razvoja podnosi Komisiji u skladu s rokovima propisanim u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(8) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izvješćuje Komisiju o stanju provedbe Strategije niskougljičnog razvoja putem izvješća iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(9) Strategija niskougljičnog razvoja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

4. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Članak 13.

(1) Prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva procjenu štetnih utjecaja klimatskih promjena i poduzimanje primjerenih mjera radi jačanja otpornosti na klimatske promjene i sprječavanja ili smanjenja potencijalne štete koje one mogu uzrokovati, kao i iskorištavanje mogućih pozitivnih učinaka klimatskih promjena.

(2) Prilagodba klimatskim promjenama obavlja se provedbom mjera prilagodbe u sektorima koji su ranjivi na utjecaje klimatskih promjena.

(3) Mjere prilagodbe provode tijela državne uprave i druge pravne osobe koje imaju javne vlasti nadležne za poslove meteorologije, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, industrije, prometa, infrastrukture, prostornog uređenja, zaštite prirode, mora, turizma i zaštitu ljudskog zdravlja.

Članak 14.

(1) Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama) određuje ciljeve i prioritete za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj i sadrži:

1. klimatske modele i projekcije buduće klime

2. procjenu utjecaja klimatskih promjena na društvo i okoliš

3. procjenu ranjivosti i rizika

4. prioritetne mjere i aktivnosti

5. međunarodne obveze i međunarodnu suradnju Republike Hrvatske

6. smjernice za znanstvena istraživanja iz područja procjene utjecaja i prilagodbe klimatskim promjenama

7. procjenu sredstava za provedbu

8. analizu troškova i koristi provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama

9. okvir za praćenje i vrednovanje s pokazateljima.

(2) Nositelj izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama koje imaju javne vlasti nadležnim za poslove meteorologije, zaštite prirode, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, industrije, prostornog uređenja, prometa, mora, turizma i zaštite ljudskog zdravlja.

(3) Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor.

(4) Strategija prilagodbe klimatskim promjenama se prema potrebi ažurira svakih pet godina.

(5) Strategija prilagodbe klimatskim promjenama objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(6) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izvješćuje Komisiju o statusu primjene mjera prilagodbe u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člankom 19. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

Članak 15.

(1) Nacionalni razvojni dokumenti i razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji niskougljičnog razvoja i Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama.

(2) Tijela državne uprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima nadležni za poslove energetike, prometa, poljoprivrede, gospodarenja otpadom, šumarstva, industrije, infrastrukture, graditeljstva, prostornog uređenja i turizma dužni su svake dvije godine, u skladu s rokovima za dostavu izvješća iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona, dostavljati podatke tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša o aktivnostima vezano za niskougljični razvoj, koje izrađuje izvješće u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člankom 17. i člankom 18. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(3) Tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove meteorologije, zaštite prirode, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, graditeljstva, prostornog uređenja, prometa, mora, turizma i zaštite ljudskog zdravlja dužna su svake dvije godine, u skladu s rokovima za dostavu izvješća iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona, izvješćivati tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o aktivnostima vezano za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 525/2013 i Uredbom (EU) br. 2018/1999.

Članak 16.

(1) Na temelju Strategije niskougljičnog razvoja donosi se Akcijski plan provedbe Strategije niskougljičnog razvoja za petogodišnje razdoblje.

(2) Akcijski plan provedbe Strategije niskougljičnog razvoja, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina.

(3) Akcijski plan provedbe Strategije niskougljičnog razvoja objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(4) Nadzor nad provedbom Akcijskog plana provedbe Strategije niskougljičnog razvoja provodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 17.

(1) Na temelju Strategije prilagodbe donosi se Akcijski plan provedbe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za petogodišnje razdoblje.

(2) Akcijski plan provedbe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina.

(3) Akcijski plan provedbe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(4) Nadzor nad provedbom Akcijskog plana provedbe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama provodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 18.

(1) Republika Hrvatska obvezna je izrađivati i dostavljati Komisiji nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske te, prema potrebi njegova ažuriranja, uz njega prilagati sažetke stajališta ili privremenih stajališta javnosti, utvrđivati prilike za regionalnu suradnju te se prije njegova donošenja savjetovati sa susjednim državama, drugim državama članicama ili trećim zemljama, u obliku i rokovima u skladu s člancima 3. do 14. i Prilogom I. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(2) Nositelj izrade Integriranog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina je tijelo državne uprave nadležno za energetiku u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za energetiku u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša izvješćuje Komisiju o stanju provedbe Integriranog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske pomoću integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog izvješća o napretku u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(4) Integrirani energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za energetiku, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi Vlada Republike Hrvatske.

(5) Integrirani energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Članak 19.

(1) Predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikoga grada donosi program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije odnosno Grada Zagreba i velikoga grada (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Županije odnosno Grad Zagreb koji obavljaju poslove praćenja stanja okoliša dostavljaju tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša raspoložive podatke o aktivnostima vezano za niskougljični razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama svake dvije godine.

 

III. PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 20.

(1) Smanjivanje emisija stakleničkih plinova na teritoriju Republike Hrvatske osigurava se provođenjem Strategije niskougljičnog razvoja, Akcijskog plana provedbe Strategije niskougljičnog razvoja, Integriranog energetskog i klimatskog plana, razvojnih dokumenata pojedinih sektora, postupnim ograničavanjem emisijskih jedinica u okviru EU sustava trgovanja emisijama, dodjeljivanjem utvrđene godišnje emisijske kvote Republici Hrvatskoj za sektore izvan EU sustava trgovanja emisijama, koja se ne smije premašiti, mjerama u sektorima izvan sustava trgovanja emisijama, mjerama u sektoru korištenja zemljišta i šumarstva i drugim mjerama koje pridonose ublažavanju klimatskih promjena.

(2) Radi praćenja provedbe mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, na temelju podataka zaprimljenih od tijela iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, provodi praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova.

Članak 21.

(1) Praćenjem emisija stakleničkih plinova prikupljaju se podaci o djelatnostima kojima se ispuštaju staklenički plinovi te podaci o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za planiranje i vođenje politike i mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu izvješća prema Konvenciji, Uredbi (EU) br. 525/2013, Uredbi (EU) br. 662/2014, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014, Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014 i Odluci 529/2013/EU, i to za izradu:

1. izvješća o stanju provedbe Strategije niskougljičnog razvoja u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 525/2013, člankom 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i člankom 10. Odluke 529/2013/EU

2. izvješća o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću ponora u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 525/2013, člancima 3. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Odluci 529/2013/EU

3. približnog izvješća o emisijama stakleničkih plinova u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člankom 17. Provedbene uredbe 749/2014/EU

4. izvješća o politikama i mjerama za ublažavanje klimatskih promjena u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 22. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014

5. izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 23. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014

6. izvješća o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 525/2013

7. izvješća o financijskoj i tehnološkoj potpori zemljama u razvoju u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 525/2013

8. izvješća o korištenju prihoda od prodaje i prava na korištenje jedinica iz projekata u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 24. i 25. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014

9. Nacionalnog izvješća prema Konvenciji i dvogodišnjeg izvješća o promjeni klime u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(4) Izvješća iz stavka 3. ovoga članka izrađuju se u skladu s odlukama i smjernicama Konvencije, Kyotskog protokola i Pariškog sporazuma i objavljuju se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Članak 22. (na snazi od 01.01.2021.)

(1) Podaci iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koriste se za izradu izvješća prema Uredbi (EU) br. 2018/1999, i to za izradu:

1. Izvješća o stanju provedbe Integriranog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2018/1999

2. Nacionalnog izvješća prema Konvenciji i dvogodišnjeg izvješća o promjeni klime u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 2018/1999

3. izvješća o politikama i mjerama za ublažavanje klimatskih promjena u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 2018/1999

4. izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 2018/1999

5. izvješća o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2018/1999

6. izvješća o financijskoj i tehnološkoj potpori zemljama u razvoju u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2018/1999

7. izvješća o korištenju prihoda od prodaje i prava na korištenje jedinica iz projekata u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 2018/1999

8. izvješća o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću ponora u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/1999

9. približnog izvješća o emisijama stakleničkih plinova u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se u skladu s odlukama i smjernicama Konvencije, Kyotskog protokola i Pariškog sporazuma i objavljuju se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Članak 23.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013, Uredbe (EU) br. 662/2014, Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 i Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(2) U svrhu provedbe propisa navedenih u stavku 1. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona koja objavljuje na mrežnim stranicama

2. izvješće o korištenju sredstava iz članka 21. stavka 3. točke 8. ovoga Zakona priprema na temelju podataka koje mu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člankom 24. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014

3. dostavlja izvješća iz članka 21. stavka 3. točaka 1., 2., 6. i 7. ovoga Zakona Komisiji i Tajništvu Konvencije u skladu s člancima 4., 7., 15. i 16. Uredbe (EU) br. 525/2013, Uredbom (EU) br. 662/2014, Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014 i Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014

4. dostavlja izvješća iz članka 21. stavka 3. točaka 2. do 5., 8. i 9. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš u skladu s člancima 7., 8., 13., 14., 17. i 18. Uredbe (EU) br. 525/2013, Uredbom (EU) br. 662/2014, Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014 i Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014

5. dostavlja informacije i surađuje s Komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 525/2013, Uredbom (EU) br. 662/2014, Provedbenom uredbom (EU) br. 749/2014 i Delegiranom uredbom (EU) br. 666/2014

6. dostavlja informacije i surađuje s Komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 525/2013

7. dostavlja informacije i surađuje s Komisijom u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih propisa Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelima i osobama iz članka 26. ovoga Zakona, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim tijelima.

Članak 24. (na snazi od 01.01.2021.)

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 2018/1999 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, koja objavljuje na mrežnim stranicama

2. izvješće o korištenju sredstava iz članka 22. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona priprema na temelju podataka koje mu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/1999

3. dostavlja izvješća iz članka 22. stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga Zakona Komisiji i Tajništvu Konvencije u skladu s člancima 15., 17., 18., 19. i 26. Uredbe (EU) br. 2018/1999

4. dostavlja izvješća iz članka 21. stavka 3. točaka 3., 4., 8. i 9. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš u skladu s člancima 18. i 26. Uredbe (EU) br. 2018/1999

5. uspostavlja Nacionalni sustav inventara, uključujući Nacionalni informacijski sustav za zemljište u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2018/1999

6. dostavlja informacije i surađuje s Komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije u skladu s člancima 37. i 38. Uredbe (EU) br. 2018/1999

7. uspostavlja Nacionalni sustav za politike i mjere te projekcije u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2018/1999

8. dostavlja informacije i surađuje s Komisijom u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/1999 i pravno obvezujućih propisa Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 2018/1999.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 2018/1999 i pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 2018/1999 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelima i osobama iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim tijelima.

Članak 25.

(1) Tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove zaštite okoliša, energetike, gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, mora, prometa, poslove službene statistike, trgovačka društva koja upravljaju cestovnom i željezničkom infrastrukturom te trgovačko društvo Hrvatske šume d. o. o. i Hrvatske vode kao pravna osoba za upravljanje vodama, i svi poslovni subjekti, koji prikupljaju i/ili posjeduju podatke o djelatnostima po sektorima, kojima se ispuštaju ili uklanjaju staklenički plinovi, potrebne za izradu izvješća iz članka 21. stavka 3. i članka 22. stavka 1. ovoga Zakona moraju te podatke dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez naknade, u skladu s rokovima propisanim uredbom iz članka 67. ovoga Zakona, u opsegu i formatu koji tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša objavljuje na mrežnim stranicama.

(3) Podaci potrebni za izradu izvješća iz članka 21. stavka 3. točke 2. i članka 22. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona moraju se dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 30. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su, putem svojih predstavnika u Povjerenstvu iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, na način propisan uredbom iz članka 67. ovoga Zakona, sudjelovati u svim fazama pripreme i dostave podataka, pregleda izvješća i reviziji koju provodi Tajništvo Konvencije i Europska komisija.

Članak 26.

(1) Za potrebe praćenja izrade izvješća iz članka 21. stavka 3. točke 2. i članka 22. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona i davanja mišljenja na ta izvješća te sudjelovanja u pregledu tih izvješća osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova.

(2) Za praćenje i ocjenu provedbe i planiranja politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, davanja mišljenja na izvješća iz članka 21. stavka 3. točaka 1., 4., 5., 6. i 9. i članka 22. stavka 1. točaka 2. do 5. i 8. ovoga Zakona i sudjelovanja u pregledu tih izvješća osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga Zakona čine Koordinacijska skupina i dvije tehničke radne skupine: tehničke radne skupine za ublažavanje i tehničke radne skupine za prilagodbu klimatskim promjenama.

(4) Povjerenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, osniva Vlada Republike Hrvatske odlukama.

(5) Predsjednike i članove povjerenstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenuje iz redova znanstvenih, stručnih, javnih i drugih djelatnika te predstavnika središnjih tijela državne uprave nadležnih za pojedine sektore, predstavnika udruga civilnog društva koje djeluju u području klimatskih promjena te poslovnog svijeta.

(6) Članovima povjerenstava i tehničkih radnih skupina koji nisu predstavnici tijela državne uprave pripada naknada za rad.

(7) Sredstva za rad članova iz stavka 6. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a iznos naknade utvrđuje se odlukom iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Administrativne i tehničke poslove za povjerenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te tehničke radne skupine iz stavka 3. ovoga članka obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova

 

IV. SUSTAV TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 27.

(1) Trgovanjem emisijskim jedinicama, čija se količina postupno ograničava, smanjuju se emisije stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova te se time na troškovno učinkovit način pridonosi ublažavanju klimatskih promjena.

(2) Počevši od 2021. godine, količina emisijskih jedinica se na razini Europske unije postupno smanjuje uz primjenu linearnog faktora koji iznosi 2,2 %.

Članak 28.

(1) Operater postrojenja može obavljati djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi ako ishodi od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša dozvolu za emisije stakleničkih plinova.

(2) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuje i pokusni rad prema zakonu kojim se uređuje gradnja.

(3) Djelatnosti i staklenički plinovi iz stavka 1. ovoga članka propisuju se uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 29.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova sadrži:

1. opis postrojenja i djelatnosti, uključujući i tehnologiju

2. opis sirovina i pomoćnih materijala čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova

3. izvore emisija stakleničkih plinova.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja izrađen u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i sažeti netehnički opis postrojenja i djelatnosti.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i putem mrežne aplikacije iz članka 51. stavka 6. ovoga Zakona.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dužno je odlučiti rješenjem o zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana primitka podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 30.

(1) Dozvola za emisije stakleničkih plinova sadrži:

1. naziv i adresu operatera

2. popis djelatnosti i emisija iz postrojenja

3. obvezu praćenja emisija

4. obvezu izvješćivanja

5. obvezu predaje količine emisijskih jedinica, do 30. travnja svake godine, u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja iz prethodne kalendarske godine, verificirane u skladu s člankom 52. ovoga Zakona.

(2) Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja sastavni je dio dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje dozvolu za emisije stakleničkih plinova za postrojenje, dio postrojenja ili više postrojenja na istoj lokaciji kojima upravlja isti operater ako utvrdi da je operater postrojenja sposoban obavljati praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša odobrava plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 te pravilnika iz članka 60. ovoga Zakona.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša može, ako ocijeni potrebnim, pojedina pitanja usklađenosti plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i pravilnika iz članka 60. ovoga Zakona razmotriti s Povjerenstvom iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 32.

(1) Operater postrojenja dužan je obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o planiranim promjenama tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja, uključujući promjenu vrste goriva, sirovine ili drugih tvari koje se koriste u postrojenju, povećanje ili smanjenje toplinske snage na ulazu odnosno kapaciteta postrojenja te o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja bez odgađanja odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja koja nije značajna u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(2) Ako tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 30. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066, u roku od 15 dana od primitka te obavijesti pozvat će operatera postrojenja da u određenom roku koji ne može biti duži od 60 dana podnese odgovarajući zahtjev.

(3) Ako tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja ne zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 30. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja ne predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066, o tome će bez odgađanja obavijestiti operatera postrojenja.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i zahtjev za odobravanje značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja u skladu s člankom 14. stavkom 2. i člankom 15. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066, prilaže se opis izmjena te izmijenjen plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja izrađen u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066.

(5) Na postupak po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 29. ovoga Zakona.

(6) Ako operater postrojenja ne podnese zahtjev iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je odustao od planirane promjene postrojenja.

(7) U slučaju promjene osobe operatera postrojenja, prava i obveze koje proizlaze iz dozvole iz članka 28. ovoga Zakona prenose se na pravnog slijednika.

(8) O izmjeni dozvole iz članka 28. ovoga Zakona, odobravanju značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i utvrđivanju promjene osobe operatera u skladu s odredbama ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje.

Članak 33.

(1) Operater postrojenja dužan je u roku od osam dana obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju. Obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti u postrojenju u stečajnom postupku dostavlja stečajni upravitelj.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša rješenjem će ukinuti dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

1. po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka

2. ako utvrdi da je postrojenje prestalo s radom u skladu s člankom 21. Odluke Komisije 2011/278/EU

3. ako utvrdi da operater postrojenja u svom radu krši propise iz područja zaštite okoliša.

(3) Prijedlog za ukidanje dozvole iz članka 28. ovoga Zakona može podnijeti i tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja rješenje iz stavka 2. ovoga članka tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša.

Članak 34.

(1) U slučaju ukidanja dozvole iz članka 28. ovoga Zakona operater postrojenja dužan je izraditi verificirano izvješće o emisijama u skladu s odredbama iz članaka 51. i 52. ovoga Zakona za razdoblje od početka godine do dana izvršnosti rješenja iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Verificirano izvješće iz stavka 1. ovoga članka operater postrojenja dužan je dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša u roku od dva mjeseca od dana izvršnosti rješenja iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Operater postrojenja dužan je predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova utvrđenih u izvješću iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 dana od dostave tog izvješća.

(4) Emisijske jedinice raspodijeljene operateru postrojenja iz članka 33. ovoga Zakona vrijede do kraja razdoblja trgovanja u skladu s rješenjem iz članka 36. stavka 2. ili članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Operateru postrojenja ne dodjeljuju se besplatno emisijske jedinice od kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je postrojenje prestalo s obavljanjem djelatnosti.

 

V. RASPODJELA EMISIJSKIH JEDINICA

Članak 35.

(1) Operaterima postrojenja koji imaju dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona i operatorima zrakoplova koji imaju odobren plan praćenja u skladu s člankom 44. ovoga Zakona raspodjeljuju se emisijske jedinice.

(2) Za svako razdoblje trgovanja raspodjela emisijskih jedinica provodi se prodajom putem dražbe, ako ovim Zakonom nije određeno da se dodjeljuju besplatno.

(3) Operateru postrojenja za proizvodnju električne energije, uključujući nova postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za hvatanje, transport ili skladištenje ugljikova dioksida emisijske jedinice ne mogu se dodijeliti besplatno.

(4) Operateru postrojenja, osim postrojenja iz stavka 3. ovoga članka, a uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije iz otpadnih plinova, postrojenja za centralno grijanje (toplane) i postrojenja visokoučinkovite kogeneracije samo u odnosu na proizvodnju energije za grijanje i hlađenje, emisijske jedinice dodjeljuju se besplatno u određenom iznosu u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

(5) U 2013. godini količina emisijskih jedinica koja se dodijelila besplatno iznosila je 80 % od količine utvrđene u skladu s odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Komisije 2011/278/EU. Svake sljedeće godine količina emisijskih jedinica koja se dodjeljuje besplatno smanjuje se za jednake iznose tako da u 2020. godini iznosi 30 % od količine utvrđene u skladu s odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU.

(6) Od 2021. do 2025. godine količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti besplatno iznosi 30 % od količine utvrđene u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

(7) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, operaterima postrojenja koji obavljaju djelatnost u sektorima ili podsektorima koji su izloženi velikom riziku od izmještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti besplatno iznosi 100 % od količine utvrđene u skladu s odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU, Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU i Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

(8) Emisijske jedinice koje se izdaju od 1. siječnja 2021. nadalje uključuju naznaku o tome u kojem su desetogodišnjem razdoblju od 1. siječnja 2021. nadalje izdane, te su valjane za emisije od prve godine toga razdoblja nadalje.

Članak 36.

(1) Za provedbu Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(2) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji odgovarajuće obavijesti o preliminarnom izračunu količina emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno i donosi rješenja kojima se određuje količina emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. godine koja se dodjeljuje besplatno:

1. operaterima postojećih postrojenja u skladu s člancima 5. do 16. Odluke Komisije 2011/278/EU

2. operaterima novih postrojenja u skladu s člancima 17. do 19. Odluke Komisije 2011/278/EU

3. operaterima postrojenja u slučaju značajnog povećanja kapaciteta postrojenja u skladu s člankom 20. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica

4. operaterima postrojenja u slučaju značajnog smanjenja kapaciteta postrojenja u skladu s člankom 21. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU

5. operaterima postrojenja u slučaju djelomičnog prestanka rada postrojenja u skladu s člankom 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU

6. operaterima postrojenja u slučaju naknadnog povećanja razine djelatnosti postrojenja u skladu s člankom 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, na temelju obavijesti operatera postrojenja, ili ako na drugi način utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članaka 20. do 22. ili 23. Odluke Komisije 2011/278/EU, po službenoj dužnosti donosi rješenje.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja rješenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u roku od osam dana tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša.

(5) Postojeće postrojenje iz stavka 2. ovoga članka je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i:

1. koje je ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova do 30. lipnja 2011. godine ili

2. koje je ishodilo odgovarajući akt prema propisu kojim se uređuje gradnja i zaštita okoliša do 30. lipnja 2011. i ispunjava sve uvjete za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova prema ovom Zakonu.

(6) Operater je dužan do 31. prosinca svake godine obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o djelomičnom prestanku s radom postrojenja u skladu s člankom 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU.

(7) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EZ i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva.

Članak 37.

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331 nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2019/331, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji odgovarajuće obavijesti o preliminarnom izračunu količina emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno i donosi rješenja kojima se određuje količina emisijskih jedinica za razdoblje od 2021. do 2025. godine koja se dodjeljuje besplatno:

1. operaterima postojećih postrojenja u skladu s člancima 4. i 10. do 16. Uredbe Komisije (EU) 2019/331

2. operaterima novih postrojenja u skladu s člancima 5., 17. i 18. Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, na temelju obavijesti operatera postrojenja, ili ako na drugi način utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članaka 23., 25. ili 26. Uredbe Komisije (EU) 2019/331, po službenoj dužnosti donosi rješenje.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja rješenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u roku od osam dana tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša.

(5) Postojeće postrojenje iz stavka 2. točke 1. ovoga članka je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i:

1. koje je ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova do 30. lipnja 2019. godine ili

2. koje je ishodilo odgovarajući akt prema propisu kojim se uređuje gradnja i zaštita okoliša do 30. lipnja 2019. i ispunjava sve uvjete za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova prema ovom Zakonu.

(6) Operater je dužan do 15. siječnja svake godine obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o svakoj promjeni povezanoj s radom postrojenja u prethodnoj kalendarskoj godini koja utječe na dodjelu emisijskih jedinica postrojenju, u skladu s člankom 23. Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331.

(7) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva.

Članak 38.

Protiv rješenja o izdavanju dozvole iz članka 29. stavka 4. ovoga Zakona, rješenja iz članka 32. stavka 8., članka 33. stavka 2., članka 36. stavaka 2. i 3. i članka 37. stavaka 2. i 3. žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 39.

(1) Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona može tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

1. ima emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikova dioksida u 2016., 2017. i 2018. godini, u skladu s verificiranim izvješćem o emisijama

2. za postrojenje za izgaranje, ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW

3. će provoditi mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija propisane uredbom iz članka 59. ovoga Zakona i posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje naknade na emisije ugljikova dioksida.

(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka bolnice mogu tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako će provoditi mjere iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izrađuje popis operatera postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži i mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija.

(4) Popis iz stavka 3. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša objavljuje na mrežnim stranicama i dostavlja Europskoj komisiji na odobrenje.

(5) Po odobrenju Europske komisije popisa iz stavka 3. ovoga članka odnosno istekom roka od devet mjeseci od dostave popisa Europskoj komisiji, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje operaterima postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kojim se isključuju iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama kojim se određuje:

1. obveza provođenja mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija

2. obveza praćenja i izvješćivanja o provedbi mjera za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija.

(6) Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice u skladu s člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona.

(7) Za postrojenje koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama ne dodjeljuju se emisijske jedinice besplatno.

(8) Operater postrojenja koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće o emisijama sukladno članku 51. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 40.

(1) Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona može tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

1. ima emisije stakleničkih plinova manje od 2500 tona ekvivalenta ugljikova dioksida, ne računajući emisije iz biomase, u 2016., 2017. i 2018. godini u skladu s verificiranim izvješćem o emisijama

2. prati i izvješćuje o godišnjim emisijama stakleničkih plinova.

(2) Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona može tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama pričuvnih ili pomoćnih jedinica s manje od 300 radnih sati godišnje u 2016., 2017. i 2018. godini.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izrađuje popis operatera postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i potvrđuje da su utvrđeni pojednostavnjeni postupci praćenja.

(4) Popis iz stavka 3. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša objavljuje na mrežnim stranicama i dostavlja Europskoj komisiji na odobrenje.

(5) Po odobrenju Europske komisije popisa iz stavka 4. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje operaterima postrojenja koji su podnijeli zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kojim se isključuju iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama.

(6) Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice u skladu s člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona.

(7) Za postrojenje koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama ne dodjeljuju se emisijske jedinice besplatno.

Članak 41.

(1) Ako bilo koje postrojenje iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona u bilo kojoj kalendarskoj godini emitira 25.000 tona ili više ekvivalenta ugljikova dioksida ili ako postrojenje ne provodi mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija, to postrojenje ponovo će biti uključeno u sustav trgovanja emisijama.

(2) Ako bilo koje postrojenje iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u bilo kojoj kalendarskoj godini emitira 2500 tona ili više ekvivalenata ugljikova dioksida, ne uzimajući u obzir emisije iz biomase, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša ponovno će uključiti to postrojenje u sustav trgovanja emisijama.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje o ponovnom uključivanju postrojenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u sustav trgovanja emisijama.

(4) Ako se postrojenje u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka ponovo uključi u sustav trgovanja, emisijske jedinice izdane tim postrojenjima odbijaju se od količine koju će Republika Hrvatska prodati na dražbi.

(5) Operater postrojenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može podnijeti zahtjev iz članka 39. stavka 1. i članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u tom razdoblju trgovanja.

Članak 42.

Protiv rješenja iz članka 39. stavka 5., članka 40. stavka 5. i članka 41. stavka 3. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. ZRAKOPLOVNA DJELATNOST

Članak 43.

(1) Operator zrakoplova dužan je pratiti i izvješćivati o emisijama stakleničkih plinova koje nastaju obavljanjem zrakoplovne djelatnosti u skladu s člankom 53. ovoga Zakona te predati emisijske jedinice u skladu s člankom 57. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka odnose se na operatora zrakoplova:

1. koji ima operativnu licenciju u skladu s primjenjivim propisom Europske unije ili

2. koji je pripisan Republici Hrvatskoj kao državi članici za upravljanje zbog najvećih procijenjenih pripisanih emisija iz zrakoplovstva ispuštenih tijekom letova koje je taj operator zrakoplova obavio u baznoj godini.

(3) Zrakoplovne djelatnosti i staklenički plinovi iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Za potrebe provedbe praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova operator zrakoplova kojem je Republika Hrvatska nadležna država članica dužan je izraditi plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i za njih ishoditi odobrenje tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(2) Operator zrakoplova, kojem je Republika Hrvatska nadležna država članica, podnosi tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na hrvatskom ili engleskom jeziku na odobrenje najkasnije četiri mjeseca prije početka razdoblja izvješćivanja.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dužno je odobriti plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka u roku od dva mjeseca od primitka plana praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova ako su dostavljeni planovi izrađeni u skladu s Uredbom Komisije (EU) 601/2012, Uredbom Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša neće odobriti plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova ako:

1. plan praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova i plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova nisu izrađeni u skladu s Uredbom Komisije (EU) 601/2012, Uredbom Komisije (EU) br. 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona, a u roku od 15 dana nije ispravio i/ili dopunio u skladu s uputom tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

2. operator zrakoplova nema operativnu licenciju koju je izdala država članica EU ili Svjedodžbu zračnog prijevoznika (AOC) koju je izdala treća država.

(5) Obrazac plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i plana praćenja i izvješćivanja o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplova, način dostave, kao i važeće upute donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 za ispunjavanje obrazaca Europske komisije Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 45.

(1) Za svako razdoblje trgovanja operator zrakoplova kojem je Republika Hrvatska nadležna država članica i koji ima odobrene planove praćenja iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona može podnijeti zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica. Zahtjev se podnosi najmanje 21 mjesec prije početka razdoblja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator zrakoplova prilaže verificirano izvješće o podacima o tonskim kilometrima i verificirano izvješće o emisijama za godinu koja je završila 24 mjeseca prije početka razdoblja trgovanja (u daljnjem tekstu: promatrana godina).

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provjerava cjelovitost izvješća iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Za svaki podneseni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od tri mjeseca od dana odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica kojim se određuje:

1. ukupna količina emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja na koje se odnosi, a koje se dodjeljuju besplatno

2. količina emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno.

(5) Obrazac Izvješća o podacima o tonskim kilometrima, Izvješća o verifikaciji, način provjere cjelovitosti izvješća, važeće upute za ispunjavanje obrazaca Europske komisije te način izračuna ukupne količine emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja i količine emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja propisuje se uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 46.

(1) Operator zrakoplova u svakom razdoblju trgovanja može podnijeti pisani zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica iz posebne rezerve za operatore zrakoplova ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. počinje se baviti zrakoplovnim djelatnostima navedenima u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona nakon promatrane godine, ili

2. u prosjeku ostvari povećanje broja tonskih kilometara za najmanje 18 % između promatrane godine i druge kalendarske godine toga razdoblja te

3. djelatnosti iz točaka 1. ili 2. ovoga stavka nisu, u cijelosti ili djelomično, nastavak zrakoplovne djelatnosti koju je prije obavljao drugi operator zrakoplova.

(2) Zahtjev za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica iz posebne rezerve iz stavka 1. ovoga članka podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 30. lipnja 2023.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. izvješće o podacima o tonskim kilometrima za zrakoplovne djelatnosti koje operator zrakoplova obavi tijekom 2022. godine koji su verificirani u skladu s pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona i uredbe iz članka 59. ovoga Zakona

2. dokaz o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka

3. postotak povećanja tonskih kilometara koje je operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ostvario između promatrane godine za koju su podneseni podaci o tonskim kilometrima i druge kalendarske godine razdoblja

4. ukupno povećanje tonskih kilometara koje je operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ostvario između promatrane godine i druge kalendarske godine razdoblja

5. ukupno povećanje tonskih kilometara koje je operator iz stavka 1. ovoga članka zrakoplova ostvario između promatrane godine i druge kalendarske godine razdoblja koje premašuje postotak naveden u stavku 1. točki 2. ovoga članka.

(4) Zahtjevi iz stavka 3. točaka 3. 4. i 5. ovoga članka prilažu se ako operator zrakoplova podnosi zahtjev vezano za uvjet koji se odnosi na stavak 1. točku 2. ovoga članka.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provjerava cjelovitost izvješća iz stavka 3. točke 1. ovoga članka.

Članak 47.

(1) U roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica za svaki podneseni zahtjev iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, kojim se određuje:

1. ukupna količina emisijskih jedinica dodijeljenih iz posebne rezerve svakom operatoru zrakoplova koji je podnio zahtjev iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona

2. količina emisijskih jedinica dodijeljenih svakom operatoru zrakoplova za svaku godinu koji je podnio zahtjev iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Operatoru zrakoplova koji je podnio zahtjev na temelju članka 46. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ne može se dodijeliti više od 1.000.000 emisijskih jedinica.

(3) Količina emisijskih jedinica dobivenih na temelju referentne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od godišnje količine emisijskih jedinica dodijeljenih u skladu s člankom 45. stavkom 4. točkom 2. ovoga Zakona.

(4) Sve neraspodijeljene emisijske jedinice iz posebne rezerve prodaju se na dražbi.

(5) Način dostave zahtjeva iz članka 45. stavka 1. i članka 46. stavka 1., način provjere cjelovitosti izvješća iz članka 45. stavka 3. i članka 46. stavka 3. ovoga Zakona, izračun ukupne količine emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i količine emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, propisuju se uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša može predložiti Europskoj komisiji donošenje odluke o zabrani upravljanja letovima operatoru zrakoplova koji ne ispunjava obveze:

1. dostavljanja plana praćenja u propisanom roku

2. dostavljanja verificiranog izvješća o tonskim kilometrima i emisijama u propisanom roku

3. plaćanja novčane kazne iz članka 58. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. dokaze o neispunjavanju obveza iz stavka 1. ovoga članka

2. obavijest o mjerama poduzetim prema operatoru zrakoplova

3. obrazloženje za nametanje obveze zabrane leta operatoru zrakoplova

4. prijedlog opsega zabrane leta i uvjeta pod kojima bi se ta zabrana primjenjivala.

(3) Operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ima pravo da mu Europska komisija priopći bitne činjenice i razloge koji čine osnovu za donošenje odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operator zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ima mogućnost Europskoj komisiji dostaviti svoje primjedbe u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana priopćenja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako Europska komisija donese odluku iz stavka 1. ovoga članka, odluku provodi tijelo državne uprave nadležno za zračni promet.

(6) Tijelo iz stavka 5. ovoga članka obavještava Europsku komisiju o svim mjerama poduzetim u svrhu ispunjenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 49.

(1) Neovisno o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s člankom 51. stavkom 2. ovoga Zakona, operator zrakoplova iz članka 43. ovoga Zakona dužan je pratiti i izvješćivati o emisijama stakleničkih plinova koje nastaju obavljanjem zrakoplovne djelatnosti na letovima:

1. između zračnih luka smještenih u zemljama Europskoga gospodarskog prostora i trećih zemalja

2. između zračnih luka smještenih u zemljama Europskoga gospodarskog prostora i zračnih luka smještenih u najudaljenijim regijama drugih država članica

3. između zračnih luka smještenih u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora.

(2) Obveza praćenja i izvješćivanja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na operatore zrakoplova koji obavljaju letove zrakoplovima čija je najveća certificirana uzletna masa iznad 5700 kg i ima godišnju emisiju stakleničkih plinova veću od 10.000 tona ekvivalenta ugljikova dioksida od 1. siječnja 2019., osim letova u svrhu gašenja požara, humanitarnih letova i letova za potrebe hitne medicinske službe.

(3) Prva godina praćenja emisija stakleničkih plinova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je 2019. godina.

(4) Za potrebe provedbe praćenja i izvješćivanja o emisijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka operator zrakoplova iz članka 43. ovoga Zakona dužan je izraditi plan praćenja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova i za njih ishoditi odobrenje tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(5) Operator zrakoplova iz članka 43. ovoga Zakona podnosi tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša plan praćenja o emisijama stakleničkih plinova na hrvatskom ili engleskom jeziku na odobrenje na način i u rokovima propisanim uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

(6) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje odobrenje iz stavka 4. ovoga članka ako je dostavljeni plan praćenja i izvješćivanja izrađen u skladu s Uredbom Komisije (EU) 601/2012, Uredbom Komisije (EU) 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60.ovoga Zakona.

(7) Obvezni sadržaj obrasca plana praćenja emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova iz stavka 3. ovoga članka, način dostave, kao i važeće upute Europske komisije o pravilima praćenja i izvješćivanja u sustavu trgovanja emisijama propisuje ministar pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

 

VII. IZVJEŠĆIVANJE O EMISIJAMA U SUSTAVU TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 50.

Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 51.

(1) Operater postrojenja kojem je izdana dozvola iz članka 28. ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti izvješće o emisijama i izvješće o verifikaciji (u daljnjem tekstu: verificirano izvješće) tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

(2) Operator zrakoplova iz članka 43. stavka 1.ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

(3) Neovisno o stavku 2. ovoga članka, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca svake kalendarske godine operator zrakoplova obvezan je i pratiti emisije stakleničkih plinova iz članka 50. ovoga Zakona i dostaviti verificirano izvješće tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provjerava izvješća iz stavaka 1. do 3. ovoga članka u smislu usklađenosti s Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbom Komisije (EU) 2018/2066, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) 601/2012 i Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona.

(5) Za poslove odobravanja planova praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja iz članka 31. ovoga Zakona, izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i izvješća o verifikaciji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša može koristiti elektroničku programsku opremu (mrežna aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(6) Elektroničku programsku opremu iz stavka 6. ovoga članka osigurava tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(7) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup mrežnoj aplikaciji.

Članak 52.

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužni su verificirati podatke iz izvješća iz članka 51. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 i važećih uputa Europske komisije o verifikaciji emisija stakleničkih plinova u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova i pravilnika iz članka 60. ovoga Zakona. Verifikaciju obavlja pravna osoba koja je akreditirana za obavljanje stručnih poslova verifikacije izvješća prema Uredbi Komisije (EU) br. 2018/2067 i normi HRN EN/ISO 14065: 2013 (u daljnjem tekstu: verifikator).

(2) Ako se tijekom verifikacije izvješća iz članka 51. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona ustanove na postrojenju ili pri obavljanju zrakoplovne djelatnosti bitna odstupanja od plana praćenja iz članka 30. stavka 2. odnosno članka 44. stavka 1. ovoga Zakona, verifikator obustavlja verifikaciju te može predložiti operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova izmjenu plana praćenja u skladu s člankom 32. ovoga Zakona odnosno člankom 44. ovoga Zakona.

(3) Operater postrojenja i operator zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka dužni su izmijeniti plan praćenja i dostaviti ga tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša na odobrenje u skladu s člankom 32. ovoga Zakona odnosno člankom 44. ovoga Zakona.

(4) Ako plan praćenja iz stavka 3. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zaprimi do 31. prosinca tekuće godine, primjenjuje se postupak iz članka 32. ovoga Zakona odnosno članka 44. ovoga Zakona.

(5) Ako plan praćenja iz stavka 3. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zaprimi nakon 31. prosinca tekuće godine, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša po službenoj dužnosti procjenjuje emisije iz postrojenja ili zrakoplova i prema potrebi verificira izvješće o emisijama o trošku operatera postrojenja odnosno operatora zrakoplova.

(6) Ako inspekcijski nadzor utvrdi činjenicu iz stavka 2. ovoga članka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(7) Verifikacija izvješća iz postrojenja i zrakoplova iz stavka 3. ovoga članka nastavlja se na temelju izmijenjenog i odobrenog Plana praćenja.

(8) Ako operater postrojenja odnosno operator zrakoplova nije dostavio izvješće u skladu s člankom 51. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona ili čije verificirano izvješće nije ocijenjeno kao cjelovito u skladu s propisanim mjerilima, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša po službenoj dužnosti procjenjuje emisije iz postrojenja ili zrakoplova i prema potrebi verificira izvješće o emisijama o trošku operatera postrojenja odnosno operatora zrakoplova.

(9) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o procijenjenim emisijama iz stavka 8. ovoga članka donosi rješenje.

Članak 53.

(1) Za provedbu važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i Hrvatska akreditacijska agencija.

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Hrvatske akreditacijske agencije, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijest Hrvatske akreditacijske agencije o istorazinskim procjenama u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

2. poduzima korektivne radnje u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

3. dostavlja Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji informacije u skladu s člankom 73. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

4. razmjenjuje izvješće iz članka 73. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 s nadležnim tijelom države članice u kojoj verifikator ima sjedište u skladu s člankom 75. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatska akreditacijska agencija obavlja sljedeće poslove:

1. vrši ocjenu verifikatora i njegova osoblja u skladu s člancima 45. i 48. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

2. zaprima zahtjev za akreditaciju u skladu s člankom 46. Uredbe Komisije (EU) 2018/2067

3. uzima u obzir složenost područja za koje podnositelj zahtijeva akreditaciju u skladu s člankom 47. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

4. priprema i donosi odluku o dodjeli, produženju ili obnovi akreditacije u skladu s člankom 49. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

5. provodi godišnji nadzor svakog verifikatora u skladu s člankom 50. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

6. provodi ponovno ocjenjivanje u skladu s člankom 51. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

7. provodi izvanredno ocjenjivanje u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

8. provodi potrebne aktivnosti vezano za proširenje opsega akreditacije u skladu s člankom 53. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

9. provodi administrativne mjere vezano za suspenziju, povlačenje ili smanjenje opsega akreditacije u skladu s člankom 54. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

10. obavlja poslove i mora biti ovlaštena u skladu s člancima 55. i 61. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

11. organizira svoj rad u skladu s člankom 57. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

12. imenuje ocjenjivački tim u skladu s člancima 58. i 59. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

13. uključuje u ocjenjivački tim tehničko osoblje u skladu s člankom 60. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

14. postupa u slučaju prigovora u skladu s člankom 62. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

15. podvrgava se istorazinskim procjenama u skladu s člankom 65. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

16. dostavlja obavijest tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša o istorazinskim procjenama u skladu s člankom 66. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

17. dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša radni program u skladu s člankom 71. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

18. dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće o upravljanju u skladu s člankom 71. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

19. dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće o administrativnim mjerama u skladu s člankom 72. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

20. postupa u slučaju neusklađenosti verifikatora s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 u skladu s člankom 73. stavkom 2. i člankom 74. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067.

(4) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 i ovoga Zakona, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva i tijelom državne uprave nadležnim za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša.

Članak 54.

(1) Za savjetovanje tijela nadležnog za zaštitu okoliša za obavljanje posebnih stručnih poslova iz članka 31. stavka 2., članka 36., članka 37., članka 51. stavka 5. i članka 52. stavka 2. ovoga Zakona ministar može odlukom osnovati Stručno povjerenstvo za tehnička pitanja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje čine stalni predstavnici tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša te povremeni članovi koji su predstavnici iz redova stručnih tijela.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se sastav i broj članova te način rada Povjerenstva.

(3) Članovima Povjerenstva koji nisu predstavnici tijela državne uprave pripada naknada za rad u Povjerenstvu.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a iznos naknade za rad u Povjerenstvu utvrđuje se odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 55.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša može obaviti naknadnu verifikaciju dostavljenog verificiranog izvješća iz članka 51. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Ako se verifikacijom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da emisije iz postrojenja ili zrakoplova nisu u skladu s verificiranim izvješćem iz članka 51. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša će sljedeće kalendarske godine, u skladu s člankom 56. ovoga Zakona, predmetnom operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova izdati umanjen odnosno uvećan iznos emisijskih jedinica za iznos razlike u odnosu na količinu emisijskih jedinica koju je operater postrojenja ili operator zrakoplova predao u skladu s člankom 57. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, operateru postrojenja iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona iznos emisijskih jedinica koje je dužan predati sljedeće kalendarske godine u skladu s člankom 57. stavka 1. ovoga Zakona umanjuje se odnosno uvećava za iznos razlike emisijskih jedinca utvrđen provjerom iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Troškove verifikacije iz stavka 1. ovoga članka snosi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(5) Ako se utvrdi da verifikator nije verificirao izvješće iz članka 51. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona u skladu s pravilima o verifikaciji izvješća o emisijama, postupit će se u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067, pravilnikom iz članka 60. ovoga Zakona, važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 te posebnim propisom kojim se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša.

(6) Pravna osoba koja je izradila izvješće o emisijama iz članka 51. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona ili plan praćenja emisija stakleničkih plinova za određeno postrojenje ili operatora zrakoplova ne može raditi verifikaciju izvješća za to postrojenje ili operatora zrakoplova.

Članak 56.

(1) Na temelju rješenja iz članka 36. stavka 2. i članka 37. stavka 2. ovoga Zakona, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje operateru postrojenja količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno, razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu najkasnije do 28. veljače u tekućoj godini.

(2) Na temelju rješenja iz članka 45. stavka 4. i članka 47. stavka 1. ovoga Zakona, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje operatoru zrakoplova količinu emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja koje se dodjeljuju besplatno, razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu najkasnije do 28. veljače u tekućoj godini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje razmjerni dio emisijskih jedinica koje mu pripadaju za pojedinu kalendarsku godinu operateru postrojenja u roku od osam dana od primitka rješenja iz članka 36. stavka 2. točaka 2. do 6. te članka 37. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.

Članak 57.

(1) Operater postrojenja dužan je najkasnije do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja u prethodnoj kalendarskoj godini, u skladu s izvješćem iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona odnosno rješenjem iz članka 52. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Operator zrakoplova dužan je najkasnije do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz obavljanja zrakoplovnih djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, u skladu s izvješćem iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona odnosno rješenjem iz članka 52. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operater postrojenja nije dužan predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova verificiranih kao uhvaćene i transportirane i trajno uskladištene u geološke prostore za koje je izdan odgovarajući akt kojim se dopušta geološko skladištenje ugljikova dioksida.

(4) U slučaju ispuštanja emisija stakleničkih plinova zbog povećanja iscrpka ugljikovodika, tijekom kojih se koristi ugljikov dioksid, ili propuštanja iz geološkog skladišta operater postrojenja iz stavka 3. ovoga članka dužan je, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predati u Registar Unije količinu emisijskih jedinica u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova nastalih zbog tog ispuštanja.

Članak 58.

(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova koji ne predaju količinu emisijskih jedinica u skladu s člankom 34. i člankom 57. ovoga Zakona dužni su platiti novčanu kaznu za razliku emisije stakleničkih plinova u iznosu od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka po toni ekvivalenta ugljikova dioksida koju postrojenje ili zrakoplov ispusti, a za koju nisu predali emisijske jedinice.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša utvrđuje količinu prekomjernih emisija iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na temelju utvrđenih prekomjernih emisija iz stavka 2. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donosi rješenje o visini novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužni su količinu emisijskih jedinica koja je jednaka iznosu prekomjernih emisija iz stavka 1. ovoga članka predati najkasnije sljedeće kalendarske godine u skladu s člankom 57. ovoga Zakona.

(5) Novčana kazna utvrđena rješenjem iz stavka 3. ovoga članka uplaćuje se u državni proračun.

(6) Imena operatera postrojenja i operatora zrakoplova koji su prekršili obvezu predaje emisijskih jedinica u Registar Unije iz članka 57. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnoj stranici tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(7) Ministar u skladu s europskim indeksom potrošačkih cijena donosi odluku o povećanju novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 59.

(1) Način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

(2) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, zrakoplovne djelatnosti za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija, obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova, praćenje i izvješćivanje o emisijama i tonskim kilometrima, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja podliježu ekvivalentnim mjerama, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja i postrojenja koja su prestala s radom, pravila o praćenju i verifikaciji podataka iz izvješća o emisijama, osiguranje kvalitete podataka, način izračuna ukupne količine emisijskih jedinica za operatora zrakoplova za cijelo razdoblje trgovanja i količine emisijskih jedinica za svaku godinu razdoblja trgovanja, način raspolaganja emisijskim jedinicama, način primjene financijskih mjera u korist sektora izloženih riziku istjecanja ugljika, način raspolaganja rezervom emisijskih jedinica, pristup informacijama, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te uvjeti korištenja jedinica proizašlih iz provedbe fleksibilnih mehanizma.

2. Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Članak 60.

(1) Besplatnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenjima te praćenje, izvješćivanje i verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova propisuje ministar pravilnikom.

(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Odluke Komisije 2011/278/EU, način dostavljanja zahtjeva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica s pripadajućim prilozima, obveznim obrascima i uputama, način izrade plana za metodologiju praćenja, i verifikaciju izvješća o referentnim podacima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) 2019/331 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2019/331, način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća o godišnjim emisijama i izvješća o referentnim podacima vezano za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067, Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2066 i važećih uputa Europske komisije donesenih na temelju Uredbe Komisije (EU) 2018/2066 i Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067 te poslovi koje obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i Povjerenstvo iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona.

3. Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

Članak 61.

(1) U razdoblju trgovanja od 2013. do 2020. godine operateri postrojenja odnosno u razdoblju trgovanja od 2014. do 2020. godine operatori zrakoplova mogu za ispunjenje svojih obveza koristiti jedinice proizašle iz provedbe fleksibilnih mehanizama u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredba Komisije (EU) br. 1123/2013.

(2) Uvjete korištenja jedinica iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

Članak 62.

(1) Odobrenje iz članka 44. stavka 1. i članka 49. stavka 4. te rješenje iz članka 45. stavka 4., članka 47. stavka 1., članka 52. stavka 9. i članka 58. stavka 3. ovoga Zakona su upravni akti.

(2) Protiv odobrenja i rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VIII. SEKTORI IZVAN SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 63.

(1) Za svaku godinu u razdoblju od 2013. do 2020. godine količina emisija stakleničkih plinova koja se ispušta iz sektora koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijama ograničava se do visine nacionalne godišnje kvote u skladu s Odlukom Komisije 2013/162/EU, Odlukom Komisije 2013/634/EU i Odlukom Komisije 2017/1471/EU.

(2) Za svaku godinu u razdoblju od 2021. do 2030. godine količina emisija stakleničkih plinova koja se ispušta iz sektora koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijama ograničava se do visine nacionalne godišnje kvote u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 2018/842.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša kontrolira ispunjenje obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na temelju izvješća iz članka 21. stavka 3. i članka 22. stavka 1. ovoga Zakona i verificiranih izvješća iz članka 51. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(4) Ispunjavanje obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u nadležnosti je tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite okoliša, energetike, industrije, prometa, graditeljstva, gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i turizma.

(5) Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuju se Strategijom niskougljičnog razvoja iz članka 12. ovoga Zakona i Akcijskim planom iz članka 16. ovoga Zakona.

(6) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša nadzire ispunjenje obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na temelju izvješća iz članka 21. stavka 3. i članka 22. stavka 1. ovoga Zakona i u suradnji s tijelima državne uprave iz stavka 3. ovoga članka izrađuje plan korektivnih mjera u skladu s člankom 7. Odluke 406/2009/EZ i člankom 8. Uredbe (EU) br. 2018/842 ako se utvrdi kako Republika Hrvatska ne ostvaruje dovoljan napredak u ispunjavanju svojih obveza iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, odlukom može odrediti dodatne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(8) Republika Hrvatska za ispunjenje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova može, prema potrebi, koristiti fleksibilne mogućnosti utvrđene člancima 5. i 7. Uredbe (EU) br. 2018/842.

(9) Za izvršenje prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnosno kupovine u skladu s člankom 3. stavcima 4. i 5. i člankom 5. Odluke 406/2009/EZ odnosno prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz stavka 2. ovoga članka putem bilateralnog transfera ili provedbe projekata u skladu s člankom 5. stavcima 4., 5. i 7. Uredbe (EU) br. 2018/842, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi odluku.

(10) Način raspolaganja viškom emisijskih jedinica, način posuđivanja dijela godišnje kvote iz sljedeće godine, način prijenosa nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projekata ili programa za ublažavanje emisija stakleničkih plinova, način izvješćivanja Komisije o prihodima ostvarenim od prodaje dijela nacionalne godišnje kvote propisuje se uredbom iz članka 67. ovoga Zakona.

Članak 64.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 2018/841 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i tijela državne uprave nadležna za poljoprivredu i šumarstvo, svaki u svom djelokrugu.

(2) Za razdoblje od 2021. do 2025. godine i od 2026. do 2030. godine Republika Hrvatska mora osigurati da emisije ne premašuju uklanjanja u obračunskim kategorijama svih zemljišta zajedno u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2018/841.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo izrađuje obračun emisija i uklanjanja iz obračunskih kategorija zemljišta iz stavka 2. ovoga članka u skladu s člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) 2018/841.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo izrađuje i dostavlja Komisiji nacionalni računski plan za šumarstvo, uključujući predloženu referentnu razinu za šume, u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2018/841.

(5) Republika Hrvatska za ispunjenje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova može, prema potrebi, koristiti fleksibilne mogućnosti utvrđene člancima 11., 12. i 13. Uredbe (EU) br. 2018/841.

(6) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo podnosi Komisiji izvješće o usklađenosti u obliku i rokovima utvrđenim člankom 14. Uredbe (EU) br. 2018/841.

(7) Tijela državne uprave nadležna za poljoprivredu i šumarstvo imenuju stručnjake s kojima se Komisija savjetuje prije donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2018/841.

Članak 65.

(1) Dobavljač goriva i energije, koji se upotrebljavaju za pogon vozila, strojeva i plovila, a koji je obveznik praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova, dužan je za goriva i energiju koje je stavio na tržište Republike Hrvatske osigurati praćenje emisija stakleničkih plinova u njihovu životnom vijeku po energetskoj jedinici u skladu s pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša za proteklu kalendarsku godinu verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije stavljene na tržište Republike Hrvatske u roku i na način propisan pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

(4) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka dužan je praćenje i izvješćivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provoditi na način propisan pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji zajedničko godišnje izvješće s podacima iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na način propisan pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

Članak 66.

(1) Dobavljač iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona dužan je do 31. prosinca 2020. postupno smanjiti emisije stakleničkih plinova po energetskoj jedinici isporučenoga goriva ili energije, koje je stavio na tržište Republike Hrvatske do 10 % u odnosu na razinu emisija u 2010. godini.

(2) Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka sastoji od sljedećih elemenata:

1. 6 % do 31. prosinca 2020.

2. indikativni dodatni cilj od 2 % do 31. prosinca 2020., koji se treba postići primjenom jedne ili obje od sljedećih metoda:

– isporuka energije za promet namijenjene za korištenje u bilo kojoj vrsti cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnje plovne putove, poljoprivrednih i šumskih traktora ili rekreacijskih plovila

– korištenje bilo koje tehnologije (uključujući hvatanje i skladištenje ugljika), koja omogućuje smanjivanje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva ili energije po energetskoj jedinici

3. indikativni dodatni cilj od 2 % smanjenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici do 31. prosinca 2020. preporučuje se postići korištenjem jedinica ovjerenih smanjenja emisija kupljenih putem Mehanizma čistog razvoja iz Kyotskog protokola za smanjenja u sektoru isporuke goriva, pod uvjetima utvrđenim uredbom iz članka 59. ovoga Zakona.

(3) Dobavljači električne energije za korištenje u cestovnim vozilima mogu preuzeti obvezu sudjelovanja u sustavu smanjenja emisija stakleničkih plinova, predviđenu u stavku 1. ovoga članka, ako mogu dokazati da su osposobljeni na odgovarajući način mjeriti i pratiti količinu električne energije isporučene za uporabu u tim vozilima.

(4) Više dobavljača može preuzeti obvezu zajedničkog smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka te se smatraju jednim dobavljačem.

(5) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka može za postizanje smanjenja emisija iz stavka 2. ovoga članka koristiti i projekte smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, koji su započeli nakon 1. siječnja 2011. na način propisan pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Način praćenja emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

(2) Uredba iz stavka 1. ovoga članka uređuje Nacionalni sustav inventara, uključujući nacionalni informacijski sustav za zemljište i njihovo funkcioniranje, poslove i raspodjelu na dionike, način i metodologiju praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova i ponorima, godišnji program prikupljanja podataka o djelatnostima po pojedinim sektorima, rokove za izradu i dostavu izvješća iz članaka 21. i 22. ovoga Zakona tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša, Tajništvu Konvencije i Europskoj komisiji, rokove za dostavu odgovora vezano za reviziju izvješća iz članaka 21. i 22. ovoga Zakona Tajništvu Konvencije i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) emisija stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona i način i rokove dostavljanja podataka tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša, nacionalni sustav za politiku, mjere te projekcije, način izrade izvješća o politici i mjerama, projekcijama i nacionalnog izvješća.

Članak 68.

(1) Način praćenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije ministar propisuje pravilnikom.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka propisuje obveznike, praćenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, način praćenja i izvješćivanja, metodologiju izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, metodologiju utvrđivanja razine emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva po energetskoj jedinici za referentnu 2010. godinu, metodologiju izračuna doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova, format izvješća i duljinu čuvanja izvješća, način verificiranja podataka te način provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, koji su započeli nakon 1. siječnja 2011.

6. Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina

Članak 69.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) 2015/757 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo i Hrvatska akreditacijska agencija, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona tijela iz stavka 1. ovoga članka surađuju s tijelima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, poduzetništva, unutarnjih poslova i drugim stručnim tijelima.

Članak 70.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 2015/757 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. u okviru svoga propisanog djelokruga održava tehničku razmjenu s trećim zemljama u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

2. sudjeluje u savjetovanju s Europskom komisijom u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

3. na temelju prikupljenih podataka o emisijama ugljikova dioksida iz pomorstva izrađuje izvješća za potrebe razmjene podataka s međunarodnim organizacijama u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima te za potrebe razmjene podataka s nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 71.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 2015/757 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijesti verifikatora u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/757

2. osigurava usklađenost s obvezama ovoga Zakona za brodove koji plove pod zastavom Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

3. provodi inspekcijski nadzor brodova u skladu s Pomorskim zakonikom kojim se uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe u skladu s člankom 19. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/757

4. provodi prekršajni postupak zbog neusklađenosti s obvezama i obavještava Europsku komisiju u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

5. uspostavlja razmjenu informacija i suradnju nadležnih tijela te dostavlja informacije u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

6. u okviru svoga propisanog djelokruga održava tehničku razmjenu s trećim zemljama u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/757

7. sudjeluje u savjetovanju s Europskom komisijom u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757

8. zaprima izvješća društva o emisijama u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757, u formatu u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/757

9. na temelju prikupljenih podataka o emisijama ugljikova dioksida iz pomorskog prometa izrađuje izvješća za potrebe razmjene podataka s međunarodnim organizacijama, u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima te za potrebe razmjene podataka s nadležnim tijelima Europske unije.

Članak 72.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 Hrvatska akreditacijska agencija obavlja poslove akreditacije verifikatora u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2015/757.

 

IX. REGISTAR UNIJE

Članak 73.

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844 nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(2) Emisijske jedinice izdane od 1. siječnja 2013. vode se u Registru Unije u skladu s člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844.

(3) Poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša kao nacionalni administrator u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844.

(4) Podaci iz Registra Unije dostupni su javnosti u skladu s člankom 109. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(5) Način, rokove i uvjete otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Unije te način ispunjavanja zadaća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelima državne uprave nadležnim za poslove financija, pravosuđa i unutarnjih poslova.

8. Pravilnik o načinu korištenja Registra Unije

Članak 74.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u ime Republike Hrvatske upravlja računima Republike Hrvatske u Registru Unije u skladu s člankom 5. i Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(2) Nalog nacionalnom administratoru iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona u vezi s upravljanjem računima Republike Hrvatske u Registru Unije izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 75.

(1) Svaka fizička i pravna osoba može otvoriti račun u Registru Unije te raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama.

(2) Administrativni posao iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanim upisom u Registar Unije u skladu s člankom 18. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(3) Operater postrojenja koji ima dozvolu iz članka 28. ovoga Zakona i operator zrakoplova iz članka 43. ovoga Zakona te verifikator iz članka 52. stavka 1. dužni su otvoriti račun u Registru Unije.

(4) Na računu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka vode se emisijske jedinice kojima vlasnik računa raspolaže.

Članak 76.

(1) Izvješće o dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza iz Kyotskog protokola izrađuje se u skladu s uputama Konvencije i člankom 22. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša povlači jedinice iz Registra Unije u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 525/2013.

 

X. TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANI STAKLENIČKI PLINOVI

Članak 77.

(1) Postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (kontrolirane i nove tvari) u Republici Hrvatskoj provodi se nadzorom potrošnje tih tvari, zabranom korištenja proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, smanjivanjem propuštanja iz proizvoda, prikupljanjem i uništavanjem tih tvari te drugim mjerama koje na troškovno učinkovit način pridonose zaštiti ozonskog sloja, u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Fluorirani staklenički plinovi koriste se kao zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj, a zbog njihova potencijala globalnog zatopljenja provode se mjere kako bi se smanjile emisije tih plinova i na taj način ublažile klimatske promjene, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Članak 78.

Postupanje s kontroliranim i novim tvarima te fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, obveze centrima za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, obveze Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima, vođenje mrežnih aplikacija za očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima te podacima o nepokretnoj opremi i sustavima te druga pitanja s tim u vezi, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

5. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Članak 79.

(1) Pravna osoba ili obrtnik koji stavlja na tržište Republike Hrvatske ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari, nove tvari i fluorirane stakleničke plinove dužan je uplatiti naknadu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari.

(2) Sredstvima prikupljenim od naknade iz stavka 1. ovoga članka može se financirati i zamjena uređaja i opreme koja koristi kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove novim tehnologijama koje ne oštećuju ozonski sloj i ne utječu na klimatske promjene.

Članak 80.

(1) Za provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, Carinska uprava, tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, poslove zaštite bilja i obrane i nadležne inspekcijske službe, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. odlučuje o zahtjevu proizvođača za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 10. stavcima 7. i 8. te člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

2. obavještava Europsku komisiju o namjeri izdavanja odobrenja iz točke 1. ovoga stavka

3. zaprima zahtjeve pravnih osoba i obrtnika za odobravanje izuzeća u skladu s člankom 11. stavkom 8., člankom 13. stavkom 4. i člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Komisiji

4. surađuje s Europskom komisijom u postupku izdavanja odobrenja u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

5. vodi evidenciju o opremi na kojoj je potrebno obavljati provjere propuštanja u skladu s člankom 23. stavkom 3.Uredbe (EU) br. 1005/2009

6. dostavlja izvješće Europskoj komisiji u skladu s člankom 26. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

7. zaprima preslike izvješća pravnih osoba i obrtnika o kontroliranim i novim tvarima u skladu s člankom 27. stavcima 1. i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

8. dostavlja obavijest Europskoj komisiji u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

9. obavlja i druge poslove prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

Članak 81.

U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz, prema potrebi i u okolnostima definiranim u članku 19. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, nadzire ponovni izvoz i provoz kontroliranih i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, poštujući pritom popis proizvoda i opreme koji je izdala Komisija na temelju članka 21. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

2. na zahtjev dostavlja podatke tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša, drugim tijelima državne uprave i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o uvozu/izvozu kontroliranih i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise.

Članak 82.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu bilja obavlja poslove zaprimanja zahtjeva pravnih osoba i obrtnika za odobravanje izuzeća u skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Europskoj komisiji.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 tijelo državne uprave nadležno za obranu dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

Članak 83.

(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, Carinska uprava i nadležne inspekcijske službe, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s tijelima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, poduzetništva, obrane, unutarnjih poslova, prometa, zdravstva, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim stručnim tijelima.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. vodi evidenciju o opremi na kojoj je potrebno obavljati provjere propuštanja u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

2. vodi evidenciju o pravnim osobama i/ili obrtnicima koji isporučuju fluorirane stakleničke plinove u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

3. dostavlja informaciju Europskoj komisiji u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 517/2014

4. uspostavlja ili prilagođava program certifikacije, uključujući proces evaluacije u skladu s člankom 10. stavcima 1. i 6. Uredbe (EU) br. 517/2014

5. osigurava dostupnost osposobljavanja u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

6. osigurava dostupnost osposobljavanja fizičkim osobama u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

7. osigurava da sve fizičke osobe koje posjeduju certifikate imaju pristup podacima u skladu s člankom 10. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 517/2014

8. osigurava dostupnost osposobljavanja fizičkim osobama u skladu s člankom 10. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 517/2014

9. obavještava Europsku komisiju o programima certifikacije i osposobljavanja u skladu s člankom 10. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014, člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 2015/2066 i člankom 9. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067 na obrascima propisanim člankom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2065

10. priznaje certifikate i potvrde o osposobljavanju izdane u drugoj državi članici u skladu s člankom 10. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014, pod uvjetom da su prevedeni na hrvatski jezik u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2015/2066 i člankom 10. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067

11. zaprima izvješća proizvođača, izvoznika i uvoznika, unosnika i iznosnika fluoriranih stakleničkih plinova koja su identična onima podnesenim Europskoj komisiji u skladu s člankom 19. stavcima 1., 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014

12. uspostavlja i vodi sustav izvješćivanja za relevantne sektore u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 517/2014

13. izdaje certifikate fizičkim osobama u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2066 i člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067

14. obavlja poslove certifikacijskog tijela u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2066 i člankom 7. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067

15. određuje ispitno ocjenjivačko tijelo (evaluacijsko tijelo) u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2066 i člankom 8. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067

16. izdaje certifikate pravnim osobama i obrtnicima u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/2067

17. obavještava Europsku komisiju o priznavanju certifikata izdanih u drugim državama članicama u slučaju nepostojanja sustava za certificiranje za pojedini sektor u skladu s člankom 10. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 517/2014

18. obavještava Europsku komisiju o prekršajnim odredbama u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

19. na temelju prikupljenih podataka o fluoriranim stakleničkim plinovima iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka izrađuje izvješća za potrebe razmjene podataka s međunarodnim organizacijama u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima te za potrebe razmjene podataka s nadležnim tijelima Europske unije na način i u rokovima koji su određeni pravnom stečevinom Europske unije

20. za obradu podataka i izradu izvješća iz točke 19. ovoga stavka koristi elektroničku programsku opremu koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

Članak 84.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 517/2014 i ovoga Zakona Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadržavaju ili o njima ovise

2. na zahtjev dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša, drugim tijelima državne uprave i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podatke o uvozu/izvozu, unosu/iznosu fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadržavaju ili o njima ovise.

Članak 85.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša rješenjem izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline i nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadržavaju kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise i dozvole centrima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

Članak 86.

(1) Pravna osoba ili obrtnik može, ako ishodi dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (u daljnjem tekstu: uređaji i oprema):

1. rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima

2. nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi ili obrtniku koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. registrirana je za obavljanje djelatnosti servisiranja uređaja i opreme

2. zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koji sadrže te tvari, pri čemu se obrtnik odnosno vlasnik ili direktor trgovačkog društva smatra zaposlenom osobom u svom obrtu odnosno trgovačkom društvu

3. posjeduje opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ustanove i institucije koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise samo za svoje potrebe ne moraju dostaviti dokaz o registraciji iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

2. elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta.

(5) Ako pravna osoba ili obrtnik iz stavka 1. ovoga članka obavlja i djelatnost obnavljanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova prilikom servisiranja, uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka mora priložiti dokaz o posjedovanju uređaja za obnavljanje tih tvari.

(6) Ako pravna osoba ima jednu ili više podružnica odnosno ako obrtnik ima jedan ili više izdvojenih pogona, dozvola iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na svaku podružnicu odnosno izdvojeni pogon za koji se utvrdi da ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka. Ako stranka ne podnosi zahtjev za svaku podružnicu odnosno izdvojeni pogon, dozvola se izdaje matičnoj pravnoj osobi ili obrtniku uz uvjet da dostavi dokaze o posjedovanju uređaja za sve podružnice odnosno izdvojene pogone i dokaze o zapošljavanju ovlaštenih osoba.

(7) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od deset godina.

(8) U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrtnik dužan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 87.

(1) Prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta odnosno koje su prikupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe moraju se predati pravnim osobama, koje unutar svoje registrirane djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu – Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Centar može obavljati djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova ako ishodi dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(3) Dozvola iz stavka 2. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. registrirana je za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

2. raspolaže prostorom za postavljanje opreme za procese obnavljanja i oporabe ovih tvari

3. posjeduje opremu za prikupljanje, obnavljanje, oporabu i fizikalno-kemijsku analizu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

4. raspolaže prostorom za privremeno skladištenje za prikupljene, obnovljene i oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove te za ove otpadne tvari koje po fizikalno-kemijskim svojstvima ne odgovaraju kvaliteti nove tvari

5. posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti iz članka 86. ovoga Zakona

6. zapošljava osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera

7. imenovala je odgovornu osobu za nadzor obavljanja poslova prikupljanja, obnavljanja i oporabe koja je stručno osposobljena.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od deset godina.

(6) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka, pravna osoba dužna je u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 88.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša vodi Registar pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Registar) u koji upisuje pravnu osobu i obrtnika kojima je izdana dozvola iz članka 86. stavka 1. i članka 87. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju djelatnost servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima dužni su upisati se u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

2. elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta.

(4) Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju djelatnost uvoza i izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari, novih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova moraju se upisati u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Krajnji korisnici koji koriste ove tvari za prijeko potrebnu laboratorijsku i analitičku primjenu, kao procesne agense ili kao sirovine, moraju se upisati u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Popis pravnih osoba i obrtnika iz Registra objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Članak 89.

(1) Pravna osoba i obrtnik koji obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise mora voditi očevidnik o preuzetim uporabljenim količinama tih tvari, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih novih ili oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Pravna osoba i obrtnik iz stavka 1. ovoga članka dužni su tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša dostaviti podatke iz očevidnika putem mrežne aplikacije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 90.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

1. prikuplja podatke o tvarima koje oštećuju ozonski sloj u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

2. prikuplja podatke o fluoriranim stakleničkim plinovima u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014

3. vodi mrežnu aplikaciju očevidnika o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima propisanim uredbom iz članka 78. ovoga Zakona

4. vodi mrežnu aplikaciju za Registar ovlaštenih osoba iz članka 91. stavka 8. ovoga Zakona

5. vodi mrežnu aplikaciju s podacima o nepokretnoj opremi i sustavima, u skladu s uredbom iz članka 78. ovoga Zakona.

(2) Za dostavu podataka iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka koristi se elektronička programska oprema koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Elektroničku programsku opremu iz stavka 2. ovoga članka osigurava tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dodjeljuje korisničko ime i zaporke za pristup mrežnim aplikacijama.

Članak 91.

(1) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara dužna je završiti program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove može obavljati i osoba:

1. koja je završila srednje strukovno obrazovanje i stekla odgovarajuću kvalifikaciju iz sektora strojarstva te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti

2. koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i položen stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti

3. koja je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski studij iz područja strojarstva i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti

4. koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti u drugoj državi Europskoga gospodarskog prostora, kojoj se daje pravo poslovnog nastana na teritoriju Republike Hrvatske, kao i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, bez obveze registracije sjedišta i bez obveze ponovnog polaganja stručnog ispita.

(3) Osoba koja prikuplja određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata kod njihovih vlasnika i/ili korisnika dužna je završiti program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(4) Osoba koja prikuplja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova kod vlasnika i/ili korisnika tih otapala dužna je završiti program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(5) Osoba koja prikuplja kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima kod pravnih osoba ili obrtnika koji se bave djelatnošću servisiranja motornih vozila dužna je završiti program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(6) Osobi koja je položila stručni ispit iz stavaka 1. do 5. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(7) Uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka vrijedi neograničeno.

(8) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša vodi Registar ovlaštenih osoba kojima je izdano uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Osoba kojoj je izdano uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka dužna je pohađati program usavršavanja jedanput u pet godina.

Članak 92.

(1) Stručno osposobljavanje i redovito usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove mogu provoditi sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije i druge obrazovne ustanove te udruge i druge pravne osobe koje za obavljanje navedenih poslova ishode suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša za provođenje programa izobrazbe.

(2) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja

2. raspolaže prikladnim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela programa izobrazbe

3. raspolaže potrebnom tehničkom opremom za provođenje programa izobrazbe

4. zapošljava osoblje za vođenje evidencija i drugih stručnih, tehničkih i administrativnih poslova

5. sadržaj programa izobrazbe mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničkih propisa te mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkoviti rad u Europskom gospodarskom prostoru.

(3) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe podnositelj prilaže:

1. životopise stručnih osoba koje će provoditi program izobrazbe

2. elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu

3. preslike diploma o završenom školovanju

4. preslike uvjerenja o završenom programu osposobljavanja rukovanja kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima

5. razrađen program osposobljavanja s propisanom satnicom u skladu s odredbama propisa iz članka 95. ovoga Zakona

6. dokaz o posjedovanju tehničke opreme potrebne za provedbu programa izobrazbe

7. dokaz o raspolaganju potrebnim prostorom za provođenje programa izobrazbe

8. dokaz o zaposlenom administrativnom osoblju.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša rješenjem izdaje suglasnost za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

(5) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdaje se na rok od deset godina i može se produžiti na isti rok.

(6) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe je upravni akt.

(7) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša vodi Registar nositelja programa izobrazbe.

Članak 93.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša najmanje jedanput godišnje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe na svojim mrežnim stranicama.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 92. stavka 2. ovoga Zakona i program izobrazbe.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dužno je u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva rješenjem odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Suglasnošću za provođenje programa izobrazbe određuju se obveze nositelja programa izobrazbe, osobito u vezi s načinom provedbe programa izobrazbe, osiguranja dostupnosti programa izobrazbe u skladu s područnim potrebama i vođenja evidencije stručnog usavršavanja.

(5) Osobama koje su pohađale program izobrazbe nositelj programa izobrazbe izdaje potvrdu.

Članak 94.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izdaje suglasnost za postupak provedbe stručnog ispita osobama koje:

1. imaju najmanje završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ovisno o području izobrazbe za koje će provoditi stručni ispit

2. su priznati stručnjaci iz područja obuhvaćenog programom izobrazbe

3. imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci iz područja za koje će provoditi stručni ispit.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postupak provođenja stručnog ispita podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša i sadrži:

1. osobne podatke

2. naznaku područja za koje se podnosi zahtjev

3. presliku diplome

4. elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu

5. kratki opis područja rada i iskustva u struci te eventualno prijašnje iskustvo na poslovima provođenja osposobljavanja osoba i stručnih ispita

6. presliku uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja i uvjerenje o položenom ispitu.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje suglasnosti osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

Članak 95.

Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, obveze nositelja programa izobrazbe, sadržaj potvrde o pohađanju programa izobrazbe, nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe, ustroj i način rada ispitnoga ocjenjivačkog tijela koje provodi stručni ispit, način i uvjete za odabir članova ispitnoga ocjenjivačkog tijela, način plaćanja naknade troškova za polaganje stručnog ispita i izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, način vođenja Registra ovlaštenih osoba kojima je izdano uvjerenje o položenom stručnom ispitu propisuje ministar pravilnikom.

Članak 96.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša će po prijedlogu inspektora zaštite okoliša iz članka 121. stavka 4. ovoga Zakona rješenjem ukinuti dozvolu iz članka 86. stavka 1. i članka 87. stavka 2. te suglasnost iz članka 92. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Ako osoba koja je ishodila dozvolu iz članka 86. stavka 1. i članka 87. stavka 2. ovoga Zakona obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana dozvola, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša rješenjem će ukinuti dozvolu.

(3) Ako osoba koja je ishodila suglasnost iz članka 92. stavka 4. ovoga Zakona obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša donijet će rješenje o ukidanju suglasnosti.

(4) Operater opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove mora nadležnom inspektoru na njegov zahtjev dostaviti podatke o pravnim osobama i obrtnicima koji su obavili djelatnost servisiranja i prikupljanja.

Članak 97.

(1) Protiv rješenja o izdavanju dozvole iz članka 86. stavka 1. i članka 87. stavka 2. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja o izdavanju suglasnosti iz članka 92. stavka 4., članka 93. stavka 3., članka 94. stavka 1. i članka 96. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

XI. FINANCIRANJE UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA

Članak 98.

(1) Sredstva za financiranje zaštite ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz drugih izvora, prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za financiranje:

1. obveza prema međunarodnim ugovorima

2. mjera i programa za zaštitu ozonskog sloja

3. mjera i programa za ublažavanje klimatskih promjena

4. mjera i programa prilagodbe klimatskim promjenama

5. istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova

6. stručnih i znanstvenih istraživanja potrebnih za ostvarivanje ciljeva ovoga Zakona.

(3) Drugi izvori iz stavka 1. ovoga članka jesu: donacije, zajmovi, sredstva državne potpore, sredstva međunarodne pomoći, sredstva stranih ulaganja namijenjenih za zaštitu ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama.

Članak 99.

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nadležni su tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj.

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavještava Europsku komisiju o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj obavljaju sljedeće poslove:

1. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme koja utvrđuje metodologiju za primjenu članka 7. stavka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nakon što se savjetuje s kontrolorom dražbe i dobije njegovo mišljenje o tome, u skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

2. zahtijevaju kontrolu zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući i dokumente koji mu se prilažu, u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

3. pomažu kontroloru dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s kontrolorom dražbe u okviru svojih područja odgovornosti i ovlasti, u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

4. podliježu odredbama o čuvanju profesionalne tajne u skladu s člankom 53. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, a vezano za obveze prema članku 53. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

5. u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova prate i poduzimaju potrebne mjere u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

6. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme o istrazi i progonu zbog zlouporabe tržišta do koje dođe u sustavu ili preko sustava dotične dražbovne platforme, o sumnji na zlouporabu tržišta od strane bilo koje osobe kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbi ili bilo koje osobe u čije ime osoba kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju djeluje, u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010

7. otkrivaju povjerljive informacije iz članka 62. stavka 1. u skladu s člankom 62. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(4) Vlada u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, donosi odluku o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i dražbovatelj iz stavka 4. ovoga članka koje nije tijelo državne uprave sklapaju ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem dražbe emisijskih jedinica i korištenju financijskih sredstava.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 i ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj surađuju s tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova.

Članak 100.

(1) Ukupna količina emisijskih jedinica raspoloživa za Republiku Hrvatsku određuje se na godišnjoj osnovi i prodaje putem dražbi na dražbovnoj platformi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010.

(2) Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, koja su umanjena za emisijske jedinice iz članka 102. stavka 3. ovoga Zakona, te od prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz članka 63. stavka 9. ovoga Zakona uplaćuju se na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(3) Nositelj izrade Plana korištenja sredstava iz stavka 2. ovoga članka je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za područja: energetike, industrije, prometa, graditeljstva i prostornog uređenja, poljoprivrede, šumarstva, zaštite prirode, znanosti, turizma i zdravstva.

(4) Plan iz stavka 3. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina i objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(5) Financijskim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske financira mjere iz područja klimatskih promjena, a koriste se za sljedeće namjene:

1. smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz antropogenih izvora

2. prilagodbu klimatskim promjenama u ranjivim sektorima

3. financiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe u trećim državama

4. financiranje obnovljivih izvora energije radi ispunjenja udjela obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske

5. financiranje unaprjeđenja praćenja zaliha ugljika u šumama, održivog korištenja šumskih resursa i drvnih proizvoda

6. poticanje prijelaza na promet s niskim emisijama i javne oblike prometa

7. financiranje istraživanja i razvoja namijenjenih ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama

8. okolišno sigurno hvatanje i geološko skladištenje ugljikova dioksida, osobito iz elektrana na fosilna goriva i određenih industrijskih sektora i podsektora

9. financiranje istraživanja i razvoja u području energetske učinkovitosti i čistih tehnologija, uključujući područje aeronautike i zračnog prijevoza

10. financiranje istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova i izvješćivanja iz sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva

11. poticanje mjera energetske učinkovitosti u sektorima graditeljstva i prostornoga uređenja, industrije, prometa i usluga

12. osiguravanje financijske potpore za mjere koje pridonose suzbijanju energetskog siromaštva

13. za financiranje zajedničkih projekata za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz sektora zrakoplovstva, poput zajedničkog poduzeća za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba, zajedničkih tehnoloških inicijativa kojima se omogućuje široka upotreba Globalnog navigacijskog satelitskog sustava za satelitsku navigaciju i interoperabilni kapaciteti u svim državama članicama, osobito projekata usmjerenih na unaprjeđenje infrastrukture zračne plovidbe, pružanja usluga zračne plovidbe i upotrebe zračnog prostora

14. za moguće financiranje doprinosa Fondu za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. Ako Republika Hrvatska koristi te prihode za sufinanciranje istraživanja i inovacija, posebnu pozornost posvećuje programima ili inicijativama u okviru Devetog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije.

(6) Godišnji program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost usklađuje se s Planom iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, 5 % financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u državni proračun Republike Hrvatske za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unija, dražbovatelja, nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova, drugih administrativnih i stručnih poslova te aktivnosti vezanih za ublažavanje klimatskih promjena.

(8) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(9) Izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša podnosi Vladi Republike Hrvatske za razdoblje od dvije godine.

(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a uz odobrenje Europske komisije, donijeti odluku kojom će se utvrditi popis djelatnosti i financijske mjere u korist djelatnosti iz sektora odnosno podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje, zbog troškova vezanih za emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije, u svrhu kompenzacije tih troškova, a u slučajevima kad su takve financijske mjere u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore.

(11) Za financijske mjere iz stavka 10. ovoga članka smije se upotrijebiti najviše 25 % prihoda ostvarenih dražbama emisijskih jedinica. U roku od tri mjeseca nakon isteka svake godine objavljuje se ukupan iznos nadoknada dodijeljenih po sektorima i podsektorima. Ako iznos financijskih mjera premašuje više od 25 % prihoda ostvarenih dražbama emisijskih jedinica, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša objavljuje izvješće u kojem se navode razlozi za premašivanje tog iznosa. U izvješću se navode relevantne informacije o cijenama električne energije za velike industrijske potrošače koji ostvaruju koristi od tih financijskih mjera, pri čemu se ne dovode u pitanje zahtjevi u vezi sa zaštitom povjerljivih informacija. Izvješće ujedno sadržava informacije o tome jesu li razmotrene druge mjere u svrhu održiva srednjoročnog do dugoročnog smanjenja neizravnih troškova ugljika.

Članak 101.

(1) Za financiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena od 2021. godine, u okviru sustava trgovanja emisijama uspostavljaju se tri mehanizma financiranja:

1. Prijelazna besplatna dodjela emisijskih jedinica za modernizaciju energetskog sektora

2. Modernizacijski fond

3. Inovacijski fond.

(2) Modernizacijski fond i Inovacijski fond financiraju se iz ukupne količine emisijskih jedinica na razini Europske unije.

(3) Način primjene mehanizama financiranja iz stavka 1. ovoga članka, način odabira ulaganja za modernizaciju energetskog sektora i ostalih projekata ulaganja, rokove i način dostavljanja popisa projekata, način primanja prihoda, provedbu i praćenje provedbe projekata i izvješćivanje prema Europskoj komisiji Vlada Republike Hrvatske propisuje uredbom.

9. Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Članak 102.

(1) Prijelazna besplatna dodjela emisijskih jedinica primjenjuje se u razdoblju trgovanja emisijama od 2021. do 2030. godine za proizvodnju električne energije radi modernizacije, diversifikacije i održive transformacije energetskog sektora. Ulaganja koja dobiju potporu moraju biti usklađena s prijelazom na sigurno i održivo gospodarstvo s niskim emisijama ugljika, ciljevima okvira klimatske i energetske politike Unije do 2030. godine i dugoročnim ciljevima iz Pariškog sporazuma.

(2) Prijelazne besplatno dodijeljene emisijske jedinice oduzimaju se od količine emisijskih jedinica koje Republika Hrvatska prodaje na dražbi iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ukupna količina besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica iznosi 20 % od količine emisijskih jedinica iz stavka 2. ovoga članka, izuzimajući količinu emisijskih jedinica koju Republika Hrvatska dobiva u svrhe solidarnosti, rasta i međusobne povezanosti unutar Europske unije, koje se dodaju volumenu emisijskih jedinica za Republiku Hrvatsku u Modernizacijskom fondu iz članka 103. ovoga Zakona.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavještava Europsku komisiju o ukupnoj količini besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 103.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelom nadležnim za energetiku osigurava provedbu aktivnosti koje se odnose na Modernizacijski fond.

(2) Od ukupne količine sredstava u Modernizacijskom fondu Republici Hrvatskoj pripada 3,14 %. Ovoj količini pridodaju se financijska sredstva od prodaje emisijskih jedinica iz članka 102. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjenog za financiranje provedbe aktivnosti iz Modernizacijskog fonda.

(4) Financijska sredstva iz stavka 3. ovoga članka koriste se u skladu s uredbom iz članka 101. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Sredstva iz Modernizacijskog fonda mogu se koristiti za potporu ulaganjima za modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti, uključujući financiranje projekata malih ulaganja. Ulaganja moraju biti usklađena s ciljevima okvira klimatske i energetske politike Unije do 2030. godine i dugoročnim ciljevima Pariškog sporazuma.

(6) Najmanje 70 % financijskih sredstava iz stavka 3. ovoga članka može se upotrijebiti za financiranje sljedećih projekata:

1. za potporu ulaganjima u proizvodnju i uporabu električne energije iz obnovljivih izvora

2. za poboljšanje energetske učinkovitosti, osim energetske učinkovitosti vezane za proizvodnju energije pri čemu se upotrebljavaju kruta fosilna goriva

3. za skladištenje energije i modernizaciju energetskih mreža, uključujući cjevovode za centralno grijanje, elektroenergetske prijenosne mreže i povećanje međusobnih veza između država članica

4. za potporu pravednom prijelazu u regijama koje ovise o ugljiku u državama članicama korisnicama Modernizacijskog fonda, kako bi se pružila potpora preraspoređivanju, prekvalifikaciji i usavršavanju radnika, za obrazovanje, inicijative u vezi s traženjem posla i za novoosnovana poduzeća, u dijalogu sa socijalnim partnerima

5. za ulaganja u energetsku učinkovitost u prometu, graditeljstvu i prostornom uređenju, poljoprivredi i gospodarenju otpadom.

(7) Sredstvima iz Modernizacijskog fonda može se poduprijeti do 70 % relevantnih troškova ulaganja koja ne potpadaju pod područja navedena u stavku 6. ovoga članka uz uvjet da preostale troškove financiraju privatni pravni subjekti.

(8) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće o korištenju sredstava iz stavka 3. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(9) Izvješće iz stavka 8. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji svake godine. Izvješće, među ostalim, uključuje:

1. informacije o financiranim ulaganjima

2. procjenu dodane vrijednosti u pogledu energetske učinkovitosti ili modernizacije energetskog sustava koja se postiže ulaganjem.

(10) Vlada Republike Hrvatske odlukom, na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, u suradnji s tijelom nadležnim za energetiku, imenuje predstavnika Republike Hrvatske u Odbor za ulaganja za potrebe Modernizacijskog fonda.

Članak 104.

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) 2019/856 nadležno je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u suradnji s tijelom nadležnim za energetiku.

(2) Sredstva iz Inovacijskog fonda, uzimajući u obzir geografski uravnoteženo razmještene lokacije unutar područja Unije, mogu se koristiti za:

1. potporu inovacijama u području tehnologija i postupaka s niskim emisijama ugljika u sektorima iz uredbe iz članka 59. ovoga Zakona, uključujući hvatanje i upotrebu ugljika sigurnih za okoliš kojima se znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena

2. poticanje izgradnje i funkcioniranja projekata čiji je cilj hvatanje i geološko skladištenje CO2 sigurno za okoliš

3. potporu razvoja proizvoda kojima se zamjenjuju proizvodi s visokom razinom emisija ugljika proizvedenih u sektorima navedenima u uredbi iz članka 59. ovoga Zakona

4. poticanje inovativnih tehnologija za obnovljive izvore i pohranu energije.

Članak 105.

Za ulaganja u uređaje, opremu i postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke kojima se smanjuju emisije stakleničkih plinova kao što je korištenje obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost, mogu biti propisane posebne naknade i/ili oslobađanja poreza na dobit i poreza na dohodak, prema posebnom propisima.

 

XII. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA KLIMATSKE PROMJENE I ZAŠTITU OZONSKOG SLOJA

Članak 106.

(1) Informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema zakonu kojim se uređuje područje zaštite okoliša i koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.

(2) Informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(3) Informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja sadrži:

1. podatke o emisijama izvora koji utječu na klimatske promjene

2. podatke o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

3. mjere i programe za zaštitu ozonskog sloja

4. mjere i programe za ublažavanje klimatskih promjena

5. mjere i programe prilagodbe klimatskim promjenama

6. podatke o pravnim osobama i obrtnicima upisanim u Registar iz članka 88. i ovlaštenim osobama upisanim u Registar iz članka 91. ovoga Zakona

7. podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru

8. podatke o izrečenim prekršajima

9. druge podatke važne za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja.

(4) Tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužni su pravodobno i bez naknade dostaviti podatke iz svoje nadležnosti koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja.

(5) Informacijski sustav za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja usklađuje se i povezuje s informacijskim sustavima koje vode druga tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.

 

XIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 107.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 108.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa iz članka 2. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona provodi inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: inspektor zaštite okoliša), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Članak 109.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora tržišni inspektor će rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da proizvodi i oprema koji sadrže fluorirane stakleničke plinove nisu označeni u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 2015/2068.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora tržišni inspektor će rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da proizvodi i oprema koji sadrže kontrolirane tvari nisu označeni na način propisan uredbom iz članka 78. ovoga Zakona.

Članak 110.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 2015/757 i ovoga Zakona provode inspektori tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području sigurnosti plovidbe (u daljnjem tekstu: inspektor sigurnosti plovidbe).

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i ovim Zakonom.

Članak 111.

(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru nad provedbom Uredbe (EU) br. 2015/757 utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, inspektor sigurnosti plovidbe može izdati prekršajni nalog ili nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog.

(2) Ako je brod tijekom dva ili više uzastopnih razdoblja izvješćivanja prekršio odredbe članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2015/757, inspektor sigurnosti plovidbe može izdati rješenje kojim se izriče mjera odbijanja uplovljavanja broda te je dužan dostaviti informacije u skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2015/757.

(3) Inspektor sigurnosti plovidbe odbit će uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj brodovima kojima je izdana zabrana uplovljavanja u luke drugih država članica u skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2015/757.

(4) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, inspektor sigurnosti plovidbe ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i Pomorskog zakonika.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 112.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1005/2009 provode i tržišni inspektori i ovlašteni carinski službenici Carinske uprave.

(2) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i ovoga Zakona kojima se propisuje označavanje proizvoda koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise provodi tržišni inspektor.

(3) Ako u carinskom postupku puštanja robe u slobodni promet ovlašteni carinski službenici Carinske uprave utvrde da postoji osnovana sumnja da deklarirana roba nije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1005/2009, zaustavit će spornu pošiljku i odmah obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša, koje će izvršiti inspekcijski nadzor sporne pošiljke.

(4) Carinska uprava i tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnose izvješće tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša o primjerima nezakonite trgovine do kojih su došli na temelju nadzora.

Članak 113.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode i tržišni inspektori i ovlašteni carinski službenici Carinske uprave.

(2) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojima se propisuje označavanje proizvoda koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise provodi tržišni inspektor.

(3) Ako prilikom carinskog nadzora u postupku puštanja robe u slobodni promet ovlašteni carinski službenici Carinske uprave utvrde osnovanu sumnju da deklarirana roba nije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 517/2014 o prometu fluoriranih stakleničkih plinova, zaustavit će spornu pošiljku i odmah obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša koje će izvršiti inspekcijski nadzor sporne pošiljke.

(4) Carinska uprava i tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnose izvješće tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša o primjerima nezakonite trgovine do kojih su došli na temelju nadzora.

Članak 114.

(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor zaštite okoliša će nadležnom tijelu:

1. izdati prekršajni nalog

2. podnijeti optužni prijedlog prema posebnom propisu kojim se uređuju prekršaji

3. podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega, inspektor zaštite okoliša ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa.

Članak 115.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor zaštite okoliša provodi izravni uvid u opće i pojedinačne akte, nadzire uvjete i način rada nadziranih pravnih osoba i obrtnika te poduzima ovim Zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se utvrđeno stanje uskladi s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 116.

(1) Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega mogu biti pravna osoba ili obrtnik koja postupa s kontroliranim i novim tvarima i/ili s fluoriranim stakleničkim plinovima, dobavljač, operater postrojenja i operator zrakoplova te odgovorna osoba županije odnosno Grada Zagreba i velikoga grad (u daljnjem tekstu: nadzirana osoba).

(2) Podnositelj prijave nije stranka u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Članak 117.

(1) Ako se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da nema povrede ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, koje je ovlašteno nadzirati tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području zaštite okoliša, i nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, a podnositelj prijave zahtijeva izvođenje dokaza, postupak se nadalje vodi po zahtjevu podnositelja prijave.

(2) Troškove daljnjeg vođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti snosi podnositelj prijave.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka inspektor zaštite okoliša će zaključkom zatražiti od podnositelja prijave da unaprijed položi novčani iznos za troškove izvođenja drugih dokaza.

Članak 118.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, inspektor zaštite okoliša ima pravo i obvezu nadziranoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja, i to:

1. otklanjanje nedostataka

2. otklanjanje nezakonitosti u postupanju

3. zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku

4. zabranu uporabe postrojenja i uređaja

5. zabranu obavljanja djelatnosti.

(2) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nedostaci i nepravilnosti u radu, inspektor zaštite okoliša ukazuje nadziranoj osobi na nedostatke i nepravilnosti i određuje rok njihova otklanjanja, što se unosi u zapisnik, od kojeg se jedan primjerak daje nadziranoj osobi.

(3) Nadzirana osoba obvezna je pisano obavijestiti inspektora zaštite okoliša o poduzetim mjerama u roku koji nije duži od osam dana od dana inspekcijskog nadzora.

(4) Ako nadzirana osoba ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u zadanom roku, inspektor zaštite okoliša rješenjem naređuje otklanjanje nedostataka i poduzima druge radnje za koje je ovlašten u slučaju utvrđenja prekršaja ili kaznenog djela.

Članak 119.

(1) Inspektor zaštite okoliša će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku ako utvrdi da:

1. ne vodi i ne izrađuje propisane očevidnike i obrasce odnosno ne donosi propisane planove i programe

2. izvješća, obrasce i podatke ne dostavlja nadležnim tijelima u rokovima propisanim ovim Zakonom

3. nije osigurala praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije u skladu s člankom 65. stavcima 1., 2. i 4. ovoga Zakona

4. nije podnijela zahtjev za otvaranje računa u Registru Unije iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona

5. nije dostavila podatke o nepokretnoj opremi koja sadržava tri kilograma ili više kontroliranih tvari ili pet tona CO2 ekvivalenata ili više fluoriranih stakleničkih plinova

6. nije upisana u Registar iz članka 88. stavka 1. ovoga Zakona koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša

7. vlasnik i/ili korisnik uređaja koji sadržavaju kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove i s tim tvarima i uređajima ne postupaju na propisani način

8. uvoznik, izvoznik i/ili osoba koja stavlja u promet kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ne postupaju na način propisan Uredbom 1005/2009 i Uredbom 517/2014.

(2) Inspektor zaštite okoliša će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nedostataka ako utvrdi da dokumente iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ne vodi i ne izrađuje na propisani način.

(3) Inspektor zaštite okoliša će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju ako utvrdi da nadzirana osoba ne radi u skladu s provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i uredbama Europske unije iz članka 2. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 120.

(1) Inspektor zaštite okoliša će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline i protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadržavaju kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

1. ako nema dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

2. ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, do ispunjavanja uvjeta

3. ako s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima ne postupa na propisani način.

(2) Inspektor zaštite okoliša će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja radnji u proizvodnom postupku i/ili zabranu uporabe postrojenja i uređaja kojima se obavljaju djelatnosti kojima se ispuštaju staklenički plinovi:

1. ako nema dozvolu za emisije stakleničkih plinova tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

2. ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša, do ispunjavanja uvjeta.

(3) Ako nadzirana osoba iz stavaka 1. točaka 2. i 3. te stavka 2. točke 2. ovoga članka ne postupi po rješenju, inspektor zaštite okoliša će predložiti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša ukidanje dozvole.

Članak 121.

(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru iz članka 119. i članka 120. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona, inspektor zaštite okoliša će izvršenika prisiliti na izvršenje novčanom kaznom, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) Ako nadzirana osoba nakon jednom izrečene novčane kazne ne postupi po rješenju iz članka 120. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. ovoga članka, inspektor zaštite okoliša može zapečatiti radne prostorije, prostore i uređaje ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.

(3) Novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izvršenik uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka rješenja o izvršenju.

(4) Ako izvršenik istekom roka od 30 dana ne dostavi inspektoru zaštite okoliša dokaz o uplati novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka, naplati će se pristupiti prisilnim putem u skladu s odredbama o izvršenju novčanih obveza propisanim posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Članak 122.

(1) Protiv rješenja iz članka 110. i članaka 118. do 121. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 123.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi bez dozvole za emisije stakleničkih plinova (članak 28. stavak 1.)

2. ne ishodi odobrenje tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša na plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova (članak 44. stavak 1.)

3. ne provodi praćenje emisija stakleničkih plinova i ne dostavlja verificirano izvješće tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 51. stavak 1.)

4. nije osigurala praćenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije po energetskoj jedinici koje je stavila na tržište Republike Hrvatske u skladu s člankom 65. stavkom 1. ovoga Zakona

5. ne dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije za proteklu kalendarsku godinu u skladu s člankom 65. stavkom 2. ovoga Zakona

6. ne koristi metodologiju izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, propisanu pravilnikom iz članka 68. ovoga Zakona

7. ne otvori račun u Registru Unije (članak 75. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u roku iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ne obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o planiranim promjenama tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja, uključujući promjenu vrste goriva, sirovine ili drugih tvari koje se koriste u postrojenju, povećanje ili smanjenje toplinske snage na ulazu odnosno kapaciteta postrojenja te o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja bez odgađanja odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja (članak 32. stavak 1.)

2. ako ne podnese zahtjev za izmjenu sadržaja dozvole u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak (članak 32. stavak 2.)

3. ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju (članak 33. stavak.1.)

4. ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o djelomičnom prestanku s radom (članak 36. stavak 6.)

5. ne uvrsti nepravilnost u verifikacijsko izvješće u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

6. ne savjetuje operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova da pribavi potrebno odobrenje plana praćenja od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

7. pravodobno ne obavijesti operatera postrojenja ili operatora zrakoplova i ne zahtijeva odgovarajuće ispravke utvrđenih netočnosti ili nesukladnosti u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

8. ne dokumentira i ne označava u internoj verifikacijskoj dokumentaciji sve netočnosti ili nesukladnosti u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

9. ne osigura da je verifikacijski postupak potpuno dokumentiran u internoj verifikacijskoj dokumentaciji u skladu s člankom 24. točkom f. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

10. ne osigura nezavisni pregled interne verifikacijske dokumentacije i verifikacijskog izvješća u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

11. ne priprema i ne sastavlja internu verifikacijsku dokumentaciju u skladu s člankom 26. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

12. ne izda operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova verifikacijsko izvješće u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

13. ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava kompetencijski postupak u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

14. ne okuplja verifikacijski tim u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

15. ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava jednu ili više procedura za verifikacijske aktivnosti u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

16. ne vodi evidenciju, uključujući i evidenciju o kompetentnosti i nepristranosti osoblja u skladu s člankom 42. stavkom 1.Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

17. ne osigurava nepristranost i neovisnost u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067

18. ne dostavlja Akreditacijskom tijelu informacije u skladu s člankom 77. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2018/2067.

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 25.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 4. do 6. te stavka 2. točaka 19. i 20. ovoga članka kaznit će se obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna.

Članak 124.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je brodar ili druga pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti u skladu s Međunarodnim pravilnikom o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik) ako:

– povrijedi obvezu praćenja i izvješćivanja iz članaka 8. do 12. Uredbe (EU) br. 2015/757 ili

– se na brodu prilikom uplovljavanja, boravka ili isplovljavanja iz luke u Republici Hrvatskoj ne nalazi valjani dokument o usklađenosti u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 2015/757.

(2) Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 125.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a da nije ishodila dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (članak 86. stavak 1.)

2. ne ispunjava uvjete za ishođenje dozvole iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona (članak 86. stavak 2.)

3. ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o promjeni ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole (članak 86. stavak 8.)

4. obavlja djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, a da nije ishodila dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (članak 87. stavak 2.)

5. ako ne obavijesti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša o promjeni ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole (članak 87. stavak 7.)

6. obavlja djelatnost stručnog osposobljavanja i redovitog usavršavanja osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja, a da nije ishodila suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (članak 92. stavak 1.)

7. ne pregledava i ne provjerava propuštanje i ne otkloni svako otkriveno propuštanje u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

8. namjerno ispušta fluorirane stakleničke plinove protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili stavlja na tržište kao sirovine u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

2. označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili stavlja na tržište kao procesni agens protivno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

3. ne označi spremnik s kontroliranim tvarima u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

4. operater protupožarnog sustava ili aparata za gašenje požara koji sadrže halone ne isključi iste iz uporabe u propisanom roku u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

5. stavlja na tržište ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari, a o prijenosu tog prava na drugu osobu ne obavijesti Europsku komisiju u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

6. uvoznik ili izvoznik kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme koji ih sadrže ili o njima ovise nije podnio zahtjev za dozvolu za uvoz ili izvoz u skladu s odredbama članka 18. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

7. operater ili serviser prilikom održavanja, servisiranja, demontaže ili isključivanja iz uporabe, za uništavanje, obnavljanje i oporabu rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ne prikuplja kontrolirane tvari, u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

8. uništava kontrolirane tvari ili proizvode koji ih sadrže protivno članku 22. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

9. ne vodi evidenciju o količinama i vrstama kontroliranih tvari koje su dodane te o količinama koje su prikupljene tijekom održavanja, servisiranja i konačnog zbrinjavanja opreme ili sustava u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

10. ne bilježi druge relevantne podatke, uključujući naziv poduzeća ili podatke o tehničkom osoblju koje obavlja održavanje ili servisiranje, kao i datume i rezultate obavljenih kontrola u vezi s propuštanjem u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

11. podatke iz evidencije i druge relevantne podatke ne dostavi na zahtjev inspekciji ili Europskoj komisiji skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

12. ne poduzima sve moguće mjere predostrožnosti za smanjivanje propuštanja i emisija u skladu s člankom 23. stavcima 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

13. proizvodi, uvozi, izvozi kontrolirane tvari ili ih koristi, proizvodi i stavlja na tržište za laboratorijsku i analitičku uporabu (osim klorofluorougljikovodika), a ne izvještava u skladu s člankom 27. stavcima 1. do 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009

14. ne spriječi propuštanje fluoriranih stakleničkih plinova i ne ukloni svako otkriveno propuštanje u što kraćem roku u skladu s člankom 3. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014

15. ne osigura redovite kontrole propuštanja nepokretnih rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, nepokretne protupožarne opreme, rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača, električnih rasklopnih uređaja i organskih Rankinovih ciklusa u skladu s člankom 4. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

16. ne instalira sustave za otkrivanje propuštanja za uređaje koji sadržavaju 500 tona ekvivalenta CO2 ili više fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

17. ne provjerava sustave za otkrivanje propuštanja u skladu s člankom 5. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 517/2014

18. ne vodi evidenciju o količinama uporabljenih fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 6. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

19. proizvođač fluoriranih stakleničkih spojeva ne poduzima sve potrebne mjere opreza kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ograničio emisije fluoriranih stakleničkih plinova tijekom proizvodnje, prijevoza i skladištenja u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

20. ne provodi potrebne mjere radi pravilnog prikupljanja fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014 putem certificiranog osoblja (ovlaštenih osoba) u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 517/2014

21. ne provodi mjere za pravilno prikupljanje ostatka fluoriranih stakleničkih plinova iz spremnika kako bi se osiguralo njihovo obnavljanje, oporaba ili uništavanje u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

22. stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove u jednokratnim spremnicima protivno članku 11. stavku 1. i Prilogu III. točki 1. Uredbe ( EU) br. 517/2014

23. stavlja na tržište proizvode i opremu koji sadržavaju odnosno u radu koriste fluorirane stakleničke plinove iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 517/2014 protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

24. prodaje fluorirane stakleničke plinove osobama koje nisu upisane u Registar iz članka 88. ovoga Zakona, koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša, protivno članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) 517/2014

25. prodaje opremu koja nije hermetički zatvorena, a napunjena je fluoriranim stakleničkim plinovima, krajnjem korisniku koji nije dokazao da će ugradnju obaviti pravna osoba ili obrtnik koji je ishodio dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša protivno članku 11. stavku 5. Uredbe (EU) br. 517/2014

26. stavlja na tržište proizvode i opremu iz članka 12. stavaka 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili čije funkcioniranje o njima ovisi, a nisu označeni u skladu s člankom 2. stavcima 1. do 9. Uredbe Komisije (EU) 2015/2068

27. stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove iz članka 12. stavaka 6. do 12. Uredbe (EU) br. 517/2014 protivno članku 2. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) 2015/2068

28. koristi sumporov heksafluorid i njegove pripravke protivno članku 13. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

29. koristi fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zatopljenja od 2500 ili više za servisiranje ili održavanje rashladne opreme s punjenjem od 40 tona ekvivalenta ugljikova dioksida ili više protivno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) br. 517/2014

30. fluorougljikovodici napunjeni u opremi nisu uključeni u sustav kvota protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

31. ne čuva dokumentaciju i izjavu o sukladnosti u razdoblju od najmanje pet godina u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

32. uvozi fluorougljikovodike ili proizvode i opremu koja ih sadrži u količini većoj od 100 tona ekvivalenata CO2 godišnje protivno članku 15. Uredbe (EU) br. 517/2014

33. količina fluorougljikovodika stavljenih na tržište premašuje kvotu koja je dodijeljena proizvođaču i uvozniku u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 ili prenesena u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 517/2014

34. proizvođač i uvoznik nisu upisani u registar kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 517/2014

35. ne dostavi izvješće Europskoj komisiji u skladu s člankom 19. stavcima 1. do 4. Uredbe (EU) br. 517/2014 na propisanim obrascima iz Uredbe (EU) br. 1191/2014

36. ne dostavi tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša izvješće (podatke) do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu o proizvodnji, uvozu, izvozu, unosu fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s člankom 19. stavcima 1. do 4. Uredbe (EU) br. 517/2014.

37. ne podnese Europskoj komisiji potvrdu o verifikaciji u skladu s člankom 19. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 izdanu u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

38. ne osigura da točnost podataka verificira neovisni revizor u skladu s člankom 19. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 517/2014

39. ne čuva izvješće o verifikaciji najmanje pet godina u skladu s člankom 19. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014

40. ne označi proizvode i opremu koji sadrže fluorirane stakleničke plinove u skladu s člankom 2. Uredbe Komisije (EU) 2015/2068

41. ne označi proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari (članak 78.)

42. obavlja djelatnost uvoza, izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari, novih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, a nije upisana u Registar (članak 88. stavak 4.).

(3) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 25.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna.

(5) Fizička osoba koja neovlašteno stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 517/2014 kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(6) Fizička osoba koja neovlašteno obavlja poslove iz stavka 1. točke 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

(1) Vlada Republike Hrvatske podnijet će prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja iz članka 12. ovoga Zakona Hrvatskome saboru u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske podnijet će prijedlog Strategije prilagodbe klimatskim promjenama iz članka 14. ovoga Zakona Hrvatskome saboru u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 127.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će akcijske planove iz članaka 16. i 17. ovoga Zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će Integrirani energetski i klimatski plan Republike Hrvatske iz članka 18. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske donijet će Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj iz članka 100. stavka 4. ovoga Zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 128.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe iz članaka 59. i 101. stavka 3. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe iz članaka 67. i 78. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske donijet će akte iz članka 26. stavka 4. i članka 99. stavka 4. ovoga Zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 129.

(1) Ministar će pravilnik iz članka 60. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će pravilnike iz članka 68., članka 73. stavka 5. i članka 95. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 130.

Emisijske jedinice iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona koje su izdane operaterima postrojenja i operatorima zrakoplova od 1. siječnja 2013. nadalje vrijede neograničeno.

Članak 131.

Uvjerenja iz članka 91. stavka 6. ovoga Zakona izdana na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.) vrijede neograničeno.

Članak 132.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 128. stavaka 1. i 2. i članka 129. ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (»Narodne novine«, br. 142/08.)

2. Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama (»Narodne novine«, br. 69/12. i 154/14.)

3. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, br. 90/14.)

4. Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 5/17.)

5. Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (»Narodne novine«, br. 57/17.)

6. Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, br. 3/13.)

7. Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (»Narodne novine«, br. 26/15.)

8. Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (»Narodne novine«, br. 70/15.).

Članak 133.

Do stupanja na snagu akata iz članka 127. stavka 3. i članka 128. stavka 3. ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (»Narodne novine«, br. 6/14.)

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (»Narodne novine«, br. 9/18.)

3. Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava (»Narodne novine«, br. 84/14.)

4. Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (»Narodne novine«, br. 19/18. i 84/19.).

Članak 134.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim članaka 22. i 24. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

 

 

Copyright © Ante Borić