Povezani zakoni

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

pročišćeni tekst zakona

NN 149/09, 22/11, 120/12, 82/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Formiranje špekulativnih zaliha

Članak 27.a

(1) Zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj, koje na dan pristupanja Europskoj uniji prelaze razinu koja se može smatrati uobičajenom razinom zaliha, smatraju se špekulativnim zalihama i mogu biti predmet kontrole.

(2) Svaka fizička i pravna osoba koja stvori špekulativne zalihe u smislu stavka 1. ovoga članka odgovara Republici Hrvatskoj za štetu koja joj time nastane.

(3) Mehanizme nadzora i kontrole uvoza te formiranje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i kriterije za utvrđivanje špekulativnih zaliha te pravnih i fizičkih osoba koje su formirale špekulativne zalihe, naknade i načine naplate, mjere za sprječavanje špekulativnog formiranja zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u periodu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i druge potrebne mjere propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(4) Način i rok dostave podataka o uvozu i zalihama sirovina i gotovih proizvoda pravnih i fizičkih osoba čija djelatnost spada u domenu poljoprivredne i prehrambene industrije propisat će pravilnikom ministar.

Članak 27.b

(1) Smatra se da Republika Hrvatska trpi štetu u slučaju kad Europska komisija utvrdi da su do pristupanja Europskoj uniji u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj postojali viškovi zaliha određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te u slučaju kad Europska komisija naloži Republici Hrvatskoj plaćanje financijske nakade za nagomilane zalihe koje prelaze uobičajene okvire.

(2) Tražbina Republike Hrvatske za naknadu štete prema fizičkim i pravnim osobama zastarijeva za tri godine od dana saznanja za počinitelja štete, a u svakom slučaju tražbina zastarijeva za pet godina počevši od dana kad je Republika Hrvatska izvršila plaćanje naknade Europskoj komisiji.

(3) Republika Hrvatska protiv fizičkih i pravnih osoba koje su joj počinile štetu zbog stvorenih špekulativnih zaliha u smislu stavka 1. ovoga članka i članka 27.a stavka 2. ovoga Zakona ostvaruje naknadu štete u upravnom postupku pred upravnim tijelom koje će se utvrditi uredbom iz članka 27.a stavka 3. ovoga Zakona.

(4) U postupcima protiv fizičkih i pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka Republiku Hrvatsku zastupat će nadležno državno odvjetništvo.

 

8. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupi protivno članku 27. a ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, korisniku mjera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kn.

 

 

 

 

 

 

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Uredbe iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 6. stavka 8., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 18. stavka 5., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8. te članka 27. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propise iz članka 26. stavka 1. te članka 26. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Odbor iz članka 5. ovoga Zakona ministar će imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Upisnik iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona Ministarstvo će ustrojiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 37. stavka 1. do 3. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.):

– Uredba o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (»Narodne novine«, br. 55/04., 146/04. i 138/05.),

– Uredba o raspodjeli kvote za izvoz šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske u Europsku uniju (»Narodne novine«, br. 4/07.),

– Uredba o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 75/08., 80/08., 114/08. i 125/08.).

(2) Sufinanciranje prerade mlijeka u trajne proizvode te njihovo skladištenje dovršit će se prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, klasa: 320-15/09-02/01, urbroj: 5030116-09-1, od 28. svibnja 2009. godine.

(3) Sufinanciranje troškova prodaje/otkupa jabuka za industrijsku preradu dovršit će se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 332-01/09-02/03, urbroj: 5030116-09-1, od 20. kolovoza 2009. godine.

(4) Sufinanciranje troškova otkupa maslinovog ulja dovršit će se prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 332-01/09-02/04, urbroj: 5030125-09-2, od 22. listopada 2009. godine.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/05
Zagreb, 2. prosinca 2009.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/11

Članak 24.

(1) Nacionalne programe iz članka 8. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Uredbe iz članka 2., 3. i 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propise iz članka 9., 12., 13., 15. i 20. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 18., 20., 29. i 31. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03.).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 9. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.):

– Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa (»Narodne novine«, br. 108/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 117/10.).

(3) Do stupanja na snagu propisa iz članka 9. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07. i 155/08.) i Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.):

– Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09. i 68/09.),

– Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09. i 144/10.),

– Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 30/10.).

(4) Do stupanja na snagu propisa iz članka 12. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.):

– Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.),

– Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 77/10.),

– Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 91/10.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 7. ovoga Zakona i članka 18.a stavka 5. iz članka 12. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 320-01/11-01/01                                                                   

Zagreb, 4. veljače 2011.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/13

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) osim odredbi članaka 27a., 27b., i članka 35. stavka 1. podstavka 9.,

 

 

Copyright © Ante Borić