Povezani zakoni

Zakon o građevnim proizvodima

pročišćeni tekst zakona

NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

na snazi od 05.11.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1. (NN 118/20)

Ovim se Zakonom uređuju sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje i druga pitanja bitna za stavljanje na tržište ili stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda.

Članak 2. (NN 130/17, 118/20)

Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008),

Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 88, 4. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011),

Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda (SL L 157, 27. 5. 2014.),

Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda (SL L 159, 28. 5. 2014.),

Uredbe (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 (Tekst značajan za EGP) (SL L 91/1, 29. 3. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/515),

– Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 169/1, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1020).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 305/2011.

(2) Za potrebe propisivana uvjeta stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu (u daljnjem tekstu: stavljanja na tržište ili na raspolaganje) građevnih proizvoda na koje se ne odnosi Uredba (EU) br. 305/2011, a koji proizvodi se stavljaju na tržište ili na raspolaganje unutar granica Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: neusklađeno područje) se uz pojmove uređene Uredbom (EU) br. 305/2011 primjenjuju i sljedeći pojmovi:

– hrvatska tehnička specifikacija – znači tehnički propis, hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis i hrvatski dokument za ocjenjivanje,

– hrvatski dokument za ocjenjivanje – znači dokument koji je izradilo hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje u svrhu izdavanja hrvatskih tehničkih ocjena,

– hrvatska tehnička ocjena – znači dokumentiranu ocjenu svojstava građevnog proizvoda koja se odnose na njegove bitne značajke, u skladu s odgovarajućim hrvatskim dokumentom za ocjenjivanje.

(3) Ostali pojmovi koji se primjenjuju u ovom Zakonu su:

– Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva,

– Ministar je ministar nadležan za poslove graditeljstva,

– dionici tržišta građevnih proizvoda su gospodarski subjekti i tijela čije zadaće i obveze su uređene ovim Zakonom te druga javnost (gospodarski subjekti koji građevne proizvode rabe za građenje, strukovne i slične organizacije i njihovi članovi, organizacije civilnog društva, fizičke osobe, i sl.) zainteresirana za pitanja uređena ovim Zakonom,

– građevina, postojeća građevina, tehnički propis, jednostavni radovi, održavanje, projektiranje, gradnja, građenje, rekonstrukcija, projektant, uklanjanje, glavni projekt, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, izvedbeni projekt, tipski projekt, građevinski dnevnik imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

(4) Za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 305/2011 riječi:

– »nadležna državna tijela« imaju značenje riječi »Ministarstvo i Državni inspektorat«,

– »tijelo za tržišni nadzor« imaju značenje riječi »Državni inspektorat«.

(5) Pojam »građevina« definiran Uredbom (EU) br. 305/2011 i posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje.

Nadležno tijelo

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 305/2011 i ovoga Zakona jest Ministarstvo.

(2) Uredbom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva osigurava se ispunjavanje zahtjeva iz članaka 10., 29. i 41. Uredbe (EU) br. 305/2011 i drugih zahtjeva za provedbu ovoga Zakona.

Članak 5.

U provedbi Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo je:

– kontaktna točka za građevne proizvode,

– upravno tijelo za prijavljivanje prijavljenih tijela,

– upravno tijelo za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: TAB),

– član Stalnog odbora za graditeljstvo iz članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011.

Članak 6.

U neusklađenom području Ministarstvo provodi postupke:

– provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za tijela koja provode zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava,

– imenovanja hrvatskih tijela za tehničko ocjenjivanje.

Povjerenstvo za građevne proizvode

Članak 7.

(1) Za obavljanje određenih poslova uređenih ovim Zakonom koja se odnose na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo iz članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011, ministar osniva Povjerenstvo za građevne proizvode i imenuje njegove članove.

(2) Sastav, način rada i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva za građevne proizvode propisuju se pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.

Posebni propisi

Članak 8.

Na pitanja u vezi sa stavljanjem na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe posebnog zakona kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti te zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Članak 9.

(1) Posebnim propisima ne smije se ograničavati stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve uređene ovim Zakonom i propisima donesenim u skladu s ovim Zakonom.

(2) Uporaba građevnih proizvoda, ugradnja te svojstva koja mora imati građevni proizvod u odnosu na njegove bitne značajke određuju se tehničkim propisom koji se donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje područje gradnje.

(3) Ministarstvo u skladu s posebnim zakonom provodi postupak priznavanja kvalifikacija za profesije regulirane ovim Zakonom.

Članak 10.

Izrazi koji se u ovom Zakonu rabe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

GLAVA II.   PROVEDBA UREDBE (EU) BR. 305/2011 – USKLAĐENO PODRUČJE

Članak 11.

Ovom se glavom utvrđuju zadaće i postupci Ministarstva u provedbi Uredbe (EU) br. 305/2011 te zahtjevi i obveze prijavljenih tijela i TAB-ova.

Postupak provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za prijavljena tijela

Članak 12.

(1) Za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu u skladu sa člankom 47. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(3) Prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.

Članak 13. (NN 130/17)

(1) Rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti za:

– laboratorij,

– laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva, odnosno emisija opasnih tvari,

– tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje,

– tijelo za certificiranje proizvoda.

(3) Rješenjem iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 4. ovoga članka, a sukladno članku 46. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011, pravna osoba može biti posebno imenovana kao stručna za rad izvan svojih akreditiranih jedinica u skladu sa zahtjevima za prijavljena tijela propisanim pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka važi do njegova ukidanja.

(6) Ako se u postupku provjeravanja ispunjavanja zahtjeva potrebnih za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je riječ o podnositelju zahtjeva koji je već prijavljen Europskoj komisiji, a akreditacijski postupak prema građevnom proizvodu za koji se podnosi zahtjev je u tijeku, donijet će se privremeno rješenje.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano.

Članak 13.a (NN 130/17)

Prijavljena tijela iz članka 13. stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona provode sljedeće radnje u okviru zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda za koje je doneseno rješenje:

– laboratorij ocjenjuje svojstva građevnih proizvoda na temelju ispitivanja (utemeljenoga na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda,

– tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje donosi odluku o izdavanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje provodi to tijelo:

1. početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

2. kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje,

– tijelo za certificiranje proizvoda donosi odluku o izdavanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju certifikata o stalnosti svojstava proizvoda na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje to tijelo provodi:

1. ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda,

2. početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

3. kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje,

4. ispitivanja slučajnih uzoraka koje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda uzima u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorima proizvođača.

Postupak prijavljivanja

Članak 14. (NN 130/17)

(1) Nakon izvršnosti rješenja iz članka 13. ovoga Zakona Ministarstvo podnosi prijavu Europskoj komisiji i drugim državama članicama u skladu sa člankom 48. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(2) Stavak 1. ovoga članka odnosi se i na ovlaštenja izjednačena s rješenjima iz članka 13. ovoga Zakona koja se odnose na usklađeno područje, ako su ispunjeni svi propisani zahtjevi.

(3) Ako prijavljeno tijelo podnese tužbu na rješenje iz članka 13. ovoga Zakona, Ministarstvo pokreće postupak povlačenja prijave podnesene sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako zahtjev tijela koje je prijavljeno Europskoj komisiji na temelju privremenog rješenja iz članka 13. stavka 6. ovoga Zakona bude odbačen ili odbijen, Ministarstvo će nakon izvršnosti rješenja kojim je zahtjev odbačen ili odbijen pokrenuti postupak povlačenja prijave.

Članak 15.

Ministarstvo omogućuje da prijavljena tijela sudjeluju u radu grupe iz članka 55. Uredbe (EU) br. 305/2011, izravno ili putem imenovanih predstavnika, ili omogućuje da su predstavnici prijavljenih tijela informirani o tom radu.

Postupak provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za imenovanje TAB-ova

Članak 16.

(1) Za imenovanje TAB-om i provedbu ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda iz Tablice 1. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 305/2011 pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo provjerava ispunjavanja propisanih zahtjeva iz Tablice 2. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(3) TAB-ovi dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka na način propisan pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) O ispunjavanju propisanih zahtjeva i imenovanju TAB-om Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode donosi rješenje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se za provedbu ocjenjivanja i izdavanja europske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda koja područja su uređena Tablicom 1. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje doneseno.

Članak 18. (NN 130/17)

(1) Nakon izvršnosti rješenja iz članka 17. ovoga Zakona, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i drugim državama članicama podatke sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(2) Stavak 1. ovoga članka odnosi se i na ovlaštenja izjednačena s rješenjima iz članka 17. ovoga Zakona koja se odnose na usklađeno područje, ako su ispunjeni svi propisani zahtjevi.

(3) Ako imenovano tijelo podnese tužbu na rješenje iz članka 17. ovoga Zakona, Ministarstvo pokreće postupak povlačenja imenovanja podnesenog sukladno stavku 1. ovoga članka

Obveze prijavljenih i imenovanih tijela te promjene u prijavama i imenovanjima

Članak 19. (NN 130/17)

(1) Prijavljeno tijelo dužno je redovito u godišnjim razdobljima od dana izvršnosti rješenja iz članka 13. ovoga Zakona, a na pisani zahtjev Ministarstva i češće, izvještavati Ministarstvo o provedbi zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te uz izvještaj dostavljati dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor usklađenosti s propisanim zahtjevima, kao i dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona.

(2) Imenovano tijelo dužno je redovito u godišnjim razdobljima od dana izvršnosti rješenja iz članka 17. ovoga Zakona, a na pisani zahtjev Ministarstva i češće, izvještavati Ministarstvo o provedbi ocjenjivanja i izdavanja europskih tehničkih ocjena za područje proizvoda za koje je imenovano, te uz izvještaj dostavljati dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor usklađenosti s propisanim zahtjevima, kao i dokaze kojima imenovano tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 17. ovoga Zakona.

(3) Ako prijavljeno tijelo, odnosno imenovano tijelo prestane ispunjavati zahtjeve na temelju kojih je doneseno rješenje iz članka 13., odnosno članka 17. ovoga Zakona, dužno je o tome odmah bez poziva i odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo može donijeti rješenje o ukidanju ili djelomičnom ukidanju rješenja toj pravnoj osobi i po izvršnosti tog rješenja pokreće postupak povlačenja, ograničenja ili obustave prijave, odnosno imenovanja Europskoj komisiji i drugim državama članicama.

Članak 20.

(1) Nakon zaprimanja obavijesti ili drugog saznanja o mogućem nedostatku ispunjavanja propisanih zahtjeva, odnosno obveza i/ili istekom roka za dostavu podataka iz članka 19. ovoga Zakona, Ministarstvo po službenoj dužnosti pokreće postupak provjere ispunjavanja zahtjeva, odnosno obveza prijavljenog ili imenovanog tijela.

(2) U postupku provjere pribavlja se mišljenje Povjerenstva za građevne proizvode o ozbiljnosti nedostataka u ispunjenju propisanih zahtjeva te obveza prijavljenog, odnosno imenovanog tijela.

(3) Ako se u postupku provjere utvrdi da su nedostatci takvi da prijavljeno, odnosno imenovano tijelo više ne ispunjava propisane zahtjeve, Ministarstvo će rješenjem odrediti rok za otklanjanje nedostataka ili će rješenje iz članka 13. ili 17. ovoga Zakona ukinuti u cijelosti ili djelomično.

(4) U slučaju ukidanja ili djelomičnog ukidanja rješenja iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo po izvršnosti toga rješenja pokreće postupak povlačenja, ograničenja ili obustave prijave, odnosno imenovanja Europskoj komisiji i drugim državama članicama.

(5) Za potrebe postupka iz stavka 1. ovoga članka, dionici tržišta građevnih proizvoda i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona, na zahtjev Ministarstva, dužni su bez odgode dostaviti tražene podatke i dokumente.

(6) Ako se u postupku provjere utvrdi da prijavljeno, odnosno imenovano tijelo i nadalje ispunjava propisane zahtjeve, Ministarstvo će obustaviti postupak.

Označavanje i uputa građevnog proizvoda

Članak 21.

(1) Na građevni proizvod za koji je proizvođač sastavio izjavu o svojstvima, postavlja se CE oznaka sukladno člancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 305/2011, sa sadržajem napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne isključuje mogućnost stavljanja CE oznake i na drugim jezicima i pismima.

Članak 22.

Podaci navedeni u uputi te sigurnosne obavijesti uz građevni proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje moraju biti napisani na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Članak 23.

Ministar pravilnikom propisuje:

– sastav i uvjete za imenovanje članova, te način rada i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva za građevne proizvode,

– indikatore i druge elemente sustava praćenja provedbe ovoga Zakona,

– dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. stavka 1. i članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

– način dokazivanja sposobnosti prijavljenih tijela i TAB-ova,

– dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih i imenovanih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva, te

– drugo u vezi s načinom dokumentiranja, dokazivanja ispunjavanja uvjeta i rada gospodarskih subjekata, tijela i javnopravnih tijela čije zadaće i obveze, odnosno postupanje je uređeno ovim Zakonom.

4. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

5. Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode

GLAVA III.   NEUSKLAĐENO PODRUČJE

Članak 24.

(1) Ovom glavom propisuju se uvjeti stavljanja na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda na koje se ne odnosi Uredba (EU) br. 305/2011 a koji proizvodi se u neusklađenom području stavljaju na tržište ili na raspolaganje unutar granica Republike Hrvatske.

(2) Građevni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se staviti na tržište ako su sukladni zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije.

(3) Odredbe ove glave koje se odnose na građevne proizvode, pripadajuće akte i dokumente, obveze i aktivnosti dionika tržišta građevnih proizvoda ograničene su na građevne proizvode iz stavka 1. ovoga članka, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

Temeljni zahtjevi za građevine i bitne značajke građevnih proizvoda

Članak 25.

Na građevne proizvode odgovarajuće se primjenjuju odredbe o temeljnim zahtjevima za građevine i bitnim značajkama građevnih proizvoda uređene člankom 3. Uredbe (EU) br. 305/2011, pri čemu riječi »usklađena tehnička specifikacija« imaju značenje riječi »hrvatska tehnička specifikacija«.

Izjava o svojstvima i sadržaj izjave o svojstvima

Članak 26.

(1) Kada je građevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije, proizvođač treba sastaviti izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda (u daljnjem tekstu: izjava o svojstvima) napisanu na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

(2) Kada je građevni proizvod obuhvaćen tehničkim propisom, hrvatskom normom na koju upućuje tehnički propis (u daljnjem tekstu: hrvatska norma) ili je u skladu s hrvatskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana, podaci o njegovim svojstvima, u odnosu na bitne značajke iz odgovarajućeg tehničkog propisa, hrvatske norme ili hrvatske tehničke ocjene, smiju se dati samo ako su uključeni i određeni u izjavi o svojstvima.

(3) Sastavljanjem izjave o svojstvima proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s tako iskazanim svojstvima. Ako nema objektivnih naznaka o suprotnom, dionici tržišta građevnih proizvoda, Ministarstvo i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona trebaju smatrati da je izjava o svojstvima koju je sastavio proizvođač točna i pouzdana.

(4) Izjava o svojstvima mora imati sadržaj propisan pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

Iznimka od obveze sastavljanja izjave o svojstvima

Članak 27.

(1) Iznimno od odredbe članka 26. stavka 1. ovoga Zakona i ako ovim Zakonom ili propisom donesenim za provedbu ovoga Zakona nije drugačije propisano, proizvođač u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu nema obvezu sastavljanja izjave o svojstvima, ako je građevni proizvod proizveden ili izrađen u skladu sa svojstvima građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke, koja svojstva su specificirana u glavnom projektu te građevine i ako je:

– građevni proizvod proizveo pojedinačno ili prema posebnoj narudžbi u izvanserijskom postupku te ga ujedno i ugradio u tu građevinu, pri čemu je odgovornost za proizvod i njegovu sigurnu ugradnju izjavom upisanom u građevinski dnevnik preuzeo proizvođač ili

– građevni proizvod izrađen na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađen, u skladu s propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona ili

– građevni proizvod proizveo u sklopu neindustrijskog postupka, na tradicionalan način ili na način koji je primjeren očuvanju baštine, u svrhu njegove ugradnje pri rekonstrukciji postojeće građevine ili drugim jednostavnim radovima na postojećoj građevini koja je kao pojedinačno zaštićena građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, ili pri rekonstrukciji pojedinačno zaštićene postojeće građevine štićenih značajki u području zaštićenom sukladno propisima iz područje zaštite prirode; proizvođač koji je građevni proizvod ujedno i ugradio u tu građevinu preuzima odgovornost za proizvod i njegovu sigurnu ugradnju izjavom upisanom u građevinski dnevnik.

(2) Iznimka od obveze sastavljanja izjave o svojstvima odnosi se i na slučaj građevnog proizvoda pribavljenog rušenjem građevine i pripremljenog za ponovnu uporabu u građevini iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za građenje cjelokupne građevine odgovorna je osoba određena posebnim propisom kojim se uređuje građenje građevina.

Dostava izjave o svojstvima i tehničke upute

Članak 28.

(1) Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.

(2) Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(3) U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.

(4) Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.

(5) Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje.

(6) Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.

Opća načela i uporaba te pravila i uvjeti stavljanja »C« oznake

Članak 29.

(1) »C« oznaku smije na građevni proizvod staviti samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

(2) »C« oznaka se mora staviti na one građevne proizvode za koje je sastavljena izjava o svojstvima u skladu sa člankom 26. ovoga Zakona.

(3) Ako izjava o svojstvima nije sastavljena u skladu sa člankom 26. ovoga Zakona, »C« oznaku nije dopušteno staviti na građevni proizvod.

(4) Stavljanje »C« oznake na građevni proizvod smatra se izjavom proizvođača da preuzima odgovornost za sukladnost građevnoga proizvoda s objavljenim svojstvima, kao i usklađenost sa svim zahtjevima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona.

(5) Za svaki građevni proizvod obuhvaćen hrvatskom tehničkom specifikacijom, »C« oznaka je jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost građevnoga proizvoda s objavljenim svojstvima u odnosu na bitne značajke obuhvaćene tom specifikacijom.

(6) Zabranjeno je stavljanje na proizvod oznaka, znakova ili natpisa koji bi mogli dovesti u zabludu glede svojstava građevnog proizvoda vezanih za značenje i oblik »C« oznake.

(7) Na proizvod se mogu stavljati sve druge oznake pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i značenje »C« oznake.

(8) »C« oznaka mora imati izgled i sadržaj te mora zadovoljiti pravila i uvjete stavljanja propisana pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

Obveze proizvođača

Članak 30.

(1) Proizvođač sastavlja izjavu o svojstvima u skladu sa člankom 26. ovoga Zakona te postavlja oznaku »C« u skladu sa člankom 29. ovoga Zakona.

(2) Proizvođač mora, kao temelj za sastavljanje izjave o svojstvima, izraditi tehničku dokumentaciju u kojoj opisuje sve bitne elemente u vezi s traženim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

(3) Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i izjavu o svojstvima tijekom 10 godina nakon što je građevni proizvod stavljen na tržište, osim ako pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona nije propisano drugačije.

(4) Proizvođač je obvezan uspostaviti postupke kojima se osigurava da serijska proizvodnja zadržava objavljeno svojstvo građevnog proizvoda, pri čemu se izmjene u tipu proizvoda te u odgovarajućim hrvatskim tehničkim specifikacijama na odgovarajući način uzimaju u obzir.

(5) Proizvođač je obvezan, u slučaju kada je to primjereno potrebi osiguravanja točnosti, pouzdanosti i stalnosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda, provesti ispitivanje uzoraka građevnih proizvoda stavljenih na tržište ili na raspolaganje, istražiti te evidentirati pritužbe, nesukladne i povučene građevne proizvode, kao i obavijestiti distributere o svakom takvom opažanju.

(6) Proizvođač je obvezan osigurati da građevni proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element koji omogućuje identifikaciju istog ili ako to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da se traženi podaci navedu na ambalaži ili pratećim dokumentima.

(7) Proizvođač je obvezan na građevnom proizvodu ili kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u pratećim dokumentima, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(8) Prilikom stavljanja na tržište ili na raspolaganje građevnog proizvoda proizvođač je obvezan osigurati da je uz proizvod priložena izjava o svojstvima iz članka 26. ovoga Zakona, tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(9) Proizvođač koji smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s izjavom o svojstvima ili nije sukladan s drugim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona, dužan je bez odgode poduzimati nužne popravne mjere kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili opozvao, odnosno osigurao njegov povrat.

(10) Ako građevni proizvod iz stavka 9. ovoga članka predstavlja rizik, proizvođač je obvezan bez odgode obavijestiti Ministarstvo i Državni inspektorat, navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim mjerama i radnjama.

(11) Proizvođač na zahtjev Ministarstva ili Državnog inspektorata:

– daje sve podatke i dokumentaciju pisanu na hrvatskom jeziku latiničnim pismom kojom dokazuje sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenost s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te

– surađuje u svim aktivnostima poduzetim za uklanjanje rizika koji predstavljaju građevni proizvodi koje su oni stavili na tržište.

Obveze ovlaštenog zastupnika

Članak 31.

(1) Proizvođač može imenovati ovlaštenog zastupnika pisanim putem.

(2) Izrada tehničke dokumentacije ne može biti dio ovlaštenja ovlaštenog zastupnika.

(3) Na zahtjev Ministarstva ili Državnog inspektorata ovlašteni zastupnik dužan je:

– staviti na raspolaganje izjave o svojstvima i tehničke dokumentacije tijekom razdoblja navedenog u članku 30. stavku 3. ovoga Zakona;

– dostaviti sve podatke i dokumentaciju pisanu na hrvatskom jeziku latiničnim pismom potrebnu za dokazivanje sukladnosti građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenosti s drugim odgovarajućim zahtjevima uređenim ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona;

– surađivati u svim aktivnostima poduzetim za uklanjanje rizika koji predstavljaju građevni proizvodi obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

(4) Ovlaštenjem iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenom zastupniku mora biti dopušteno obavljanje najmanje zadataka iz stavka 3. ovoga članka.

Obveze uvoznika

Članak 32.

(1) Uvoznik stavlja na tržište unutar granica Republike Hrvatske samo one građevne proizvode koji su u skladu s odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona.

(2) Prije stavljanja građevnog proizvoda na tržište, uvoznik mora utvrditi da je:

– proizvođač proveo ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava,

– proizvođač izradio tehničku dokumentaciju iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,

– proizvođač sastavio izjavu o svojstvima u skladu s člankom 26. ovoga Zakona,

– proizvođač ispunio zahtjeve navedene u članku 30. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona,

– građevni proizvod označen oznakom »C«,

– uz građevni proizvod priložena izjava o svojstvima i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(3) Uvoznik koji smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod nije u skladu s izjavom o svojstvima ili nije usklađen s drugim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenim za provedbu ovoga Zakona, ne smije staviti građevni proizvod na tržište sve dok ne bude u skladu s pripadajućom izjavom o svojstvima te dok nije usklađen s drugim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenim za provedbu ovoga Zakona ili dok izjava o svojstvima nije ispravljena.

(4) Ako građevni proizvod iz stavka 3. ovoga članka predstavlja rizik, uvoznik je obvezan bez odgode o tome obavijestiti proizvođača, Ministarstvo i Državni inspektorat, navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim mjerama.

(5) Uvoznik je obvezan na građevnom proizvodu ili kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u pratećim dokumentima, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(6) Prilikom stavljanja na raspolaganje na tržište uvoznik je obvezan osigurati da je uz građevni proizvod priložena izjava o svojstvima i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(7) Uvoznik je obvezan dok je proizvod pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s izjavom o svojstvima, kao ni sukladnost s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona.

(8) Uvoznik je obvezan, u slučaju kada je to primjereno potrebi osiguravanja točnosti, pouzdanosti i stalnosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda, provesti ispitivanje uzoraka građevnih proizvoda stavljenih na tržište ili na raspolaganje, istražiti, te evidentirati pritužbe, nesukladne i povučene građevne proizvode, kao i obavijestiti distributere o svakom takvom opažanju.

(9) Uvoznik koji smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod kojeg je stavio na tržište nije u skladu s izjavom o svojstvima ili nije usklađen s drugim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenim za provedbu ovoga Zakona, odmah poduzima nužne popravne mjere kako bi se postigla sukladnost građevnog proizvoda, odnosno proizvod povlači ili opoziva, odnosno osigurava njegov povrat.

(10) Ako građevni proizvod iz stavka 9. ovoga članka predstavlja rizik, uvoznik je obvezan odmah poduzeti nužne mjere kako bi se postigla sukladnost građevnog proizvoda, odnosno, proizvod povlači ili opoziva, odnosno osigurava njegov povrat i bez odgode o tome obavještava proizvođača, Ministarstvo i Državni inspektorat, navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim mjerama.

(11) Uvoznik je obvezan, za razdoblje navedeno u članku 30. stavku 3. ovoga Zakona, na zahtjev Ministarstva i Državnog inspektorata osigurati dostupnima presliku izjave o svojstvima građevnog proizvoda i njegovu pripadajuću tehničku dokumentaciju.

(12) Uvoznik na zahtjev Ministarstva ili Državnog inspektorata:

– daje sve podatke i dokumentaciju pisanu na hrvatskom jeziku latiničnim pismom kojom se dokazuje sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenost s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te

– surađuje u svim aktivnostima poduzetim za uklanjanje rizika koji predstavljaju građevni proizvodi koje je stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 33.

(1) Distributer stavlja na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske samo one građevne proizvode koji su u skladu s odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona.

(2) Prije stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu distributer mora utvrditi da:

– je građevni proizvod označen oznakom »C«,

– je uz građevni proizvod priložena izjava o svojstvima i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom,

– su proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 30. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona i članku 32. stavku 5. ovoga Zakona,

– su ispunjene odredbe članka 28. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Distributer koji smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod nije u skladu s izjavom o svojstvima ili drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona, ne smije građevni proizvod staviti na raspolaganje na tržištu sve dok ne bude u skladu s pripadajućom izjavom o svojstvima te dok nije sukladan s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona ili dok izjava o svojstvima nije ispravljena.

(4) Ako građevni proizvod iz stavka 3. ovoga članka predstavlja rizik, distributer je obvezan bez odgode o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika, Ministarstvo i Državni inspektorat.

(5) Distributer je obvezan dok je proizvod pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s izjavom o svojstvima, kao ni sukladnost s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona.

(6) Distributer koji smatra ili ima razloga vjerovati da građevni proizvod koji je stavio na raspolaganje nije sukladan s izjavom o svojstvima ili nije sukladan s drugim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona, dužan je bez odgode poduzimati nužne popravne mjere kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili opozvao odnosno osigurao njegov povrat.

(7) Ako građevni proizvod iz stavka 6. ovoga članka predstavlja rizik, distributer je obvezan odmah poduzeti nužne mjere kako bi se postigla sukladnost građevnog proizvoda, odnosno, proizvod povlači ili opoziva, odnosno osigurava njegov povrat i bez odgode o tome obavještava proizvođača, Ministarstvo i Državni inspektorat, navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim mjerama.

(8) Distributer na zahtjev Ministarstva ili Državnog inspektorata:

– daje sve podatke i dokumentaciju pisanu na hrvatskom jeziku latiničnim pismom kojom se dokazuje sukladnost građevnog proizvoda s izjavom o svojstvima i usklađenost s drugim odgovarajućim zahtjevima ovoga Zakona ili propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te

– surađuje u svim aktivnostima poduzetim za uklanjanje rizika koji predstavljaju građevni proizvodi koje je stavio na raspolaganje na tržište.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 34.

Uvoznik ili distributer se smatraju proizvođačem te se na njih odnose obveze proizvođača propisane člankom 30. ovoga Zakona, ako na tržište stavljaju građevni proizvod pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, ili mijenjaju građevni proizvod koji je već stavljen na tržište na način da to može utjecati na iskazana svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda iz izjave o svojstvima.

Obveze gospodarskih subjekata

Članak 35.

Gospodarski subjekti tijekom razdoblja navedenog u članku 30. stavku 3. ovoga Zakona na zahtjev Ministarstva ili Državnog inspektorata obvezni su dati podatke o:

– svakom gospodarskom subjektu koji im je isporučio građevni proizvod,

– svakom gospodarskom subjektu kojemu su oni isporučili građevni proizvod.

Tehnički propisi i hrvatske norme

Članak 36.

(1) Tehnički propisi i hrvatske norme određuju metode i kriterije ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke.

(2) Tehnički propis i hrvatska norma može upućivati na namjeravanu uporabu proizvoda kojeg obuhvaća.

(3) Tehničkim propisom i hrvatskom normom može se, osim ispitivanja građevnog proizvoda, odrediti i druga metoda ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, ako je to primjereno i ne ugrožava točnost, pouzdanost ili stabilnost rezultata.

(4) Tehničkim propisima i hrvatskim normama propisuje se, odnosno uređuje odgovarajuća kontrola tvorničke proizvodnje kojima se uzimaju u obzir posebni uvjeti proizvodnoga procesa odnosnog građevnog proizvoda.

(5) Tehnički propisi i hrvatske norme uključuju tehničke detalje za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

Hrvatski dokument za ocjenjivanje

Članak 37.

(1) Za svaki građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u cijelosti obuhvaćen usklađenom tehničkom specifikacijom, tehničkim propisom ili hrvatskom normom ili za koji se u skladu s postojećom usklađenom tehničkom specifikacijom, tehničkim propisom ili hrvatskom normom ne mogu u cijelosti ocijeniti svojstva u odnosu na njegove bitne značajke, na traženje proizvođača hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: HTTO) uz prethodnu suglasnost Ministarstva izrađuje hrvatski dokument za ocjenjivanje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu, ako:

– proizvod ne potpada ni u jedno područje primjene neke postojeće usklađene tehničke specifikacije, tehničkog propisa ili hrvatske norme,

– za najmanje jednu bitnu značajku toga proizvoda, metoda ocjenjivanja određena u usklađenoj tehničkoj specifikaciji, tehničkom propisu ili hrvatskoj normi nije prikladna, ili

– usklađena tehnička specifikacija, tehnički propis ili hrvatska norma ne određuje nikakvu metodu ocjenjivanja u odnosu na bar jednu bitnu značajku toga proizvoda.

(2) Pri izradi hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje moraju se poštivati načela propisana člankom 38. ovoga Zakona, sadržaj i pravila za izradu hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje propisana pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, i mora biti u skladu sa člankom 39. ovoga Zakona.

(3) Nakon savjetovanja s Povjerenstvom za građevne proizvode, Ministarstvo, po potrebi, uzima postojeće hrvatske dokumente za ocjenjivanje kao temelj za zahtjeve hrvatskom normirnom tijelu s ciljem razvoja hrvatske norme za proizvode iz 1. stavka ovoga članka.

Načela izrade i sadržaj hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje

Članak 38.

(1) Postupak izrade hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje mora:

– biti transparentan za proizvođača na kojeg se odnosi,

– odrediti odgovarajuća obvezna vremenska ograničenja kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje,

– na odgovarajući način uzeti u obzir zaštitu poslovne tajne i povjerljivosti,

– dopustiti primjereno sudjelovanje Ministarstva, i

– biti troškovno učinkovit za proizvođača.

(2) Hrvatski dokument za ocjenjivanje mora imati sadržaj propisan pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

Obveze HTTO-a pri izdavanju hrvatske tehničke ocjene

Članak 39.

(1) HTTO od kojeg je proizvođač zatražio izdavanje hrvatske tehničke ocjene dužno je provjeriti je li građevni proizvod obuhvaćen, u cijelosti ili djelomično, usklađenom tehničkom specifikacijom ili hrvatskom tehničkom specifikacijom te:

– ako je građevni proizvod u cijelosti obuhvaćen usklađenom normom, tehničkim propisom ili hrvatskom normom obavijestiti proizvođača da se hrvatska tehnička ocjena ne može izdati;

– ako je građevni proizvod u cijelosti obuhvaćen hrvatskim dokumentom za ocjenjivanje, obavijestiti proizvođača da će se takav dokument upotrijebiti kao temelj pri izdavanju hrvatske tehničke ocjene;

– ako građevni proizvod nije obuhvaćen, ili nije u cijelosti obuhvaćen, nijednom usklađenom tehničkom specifikacijom, odnosno hrvatskom tehničkom specifikacijom, primijeniti pravila propisana pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka, HTTO obavještava Ministarstvo o sadržaju zahtjeva i o upućivanju na odgovarajući sustav ocjenjivanja i provjeru stalnosti svojstava, utvrđen odlukom iz članka 44. ovoga Zakona, kojeg HTTO namjerava primijeniti za taj proizvod, ili o tome da odgovarajući sustav odlukom nije utvrđen.

(3) Ako Ministarstvo nađe da odlukom iz članka 44. ovoga Zakona nije utvrđen odgovarajući sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevni proizvod, donijet će po službenoj dužnosti dopunu odluke.

Objavljivanje

Članak 40.

(1) Hrvatski dokument za ocjenjivanje koji je izradilo, HTTO dostavlja Ministarstvu radi:

– provedbe, prema potrebi, postupka službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji uređenog posebnim propisom,

– davanja suglasnosti nakon savjetovanja s Povjerenstvom za građevne proizvode i

– objave popisa izrađenih hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje u »Narodnim novinama«.

(2) Ministarstvo objavljuje svaku promjenu popisa hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje u »Narodnim novinama«.

Formalne primjedbe na hrvatske dokumente za ocjenjivanje

Članak 41.

(1) Ako dionici tržišta građevnih proizvoda ili osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona nalaze da hrvatski dokument za ocjenjivanje u cijelosti ne zadovoljava zahtjeve koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevinu, odnosni dionik ili osoba zatražit će putem Ministarstva mišljenje Povjerenstva za građevne proizvode, navodeći svoje argumente. Povjerenstvo za građevne proizvode a nakon savjetovanja s HTTO-om koje je izradilo hrvatski dokument za ocjenjivanje, bez odgode daje svoje mišljenje.

(2) U skladu s mišljenjem Povjerenstva za građevne proizvode Ministarstvo odlučuje o objavljivanju ili neobjavljivanju, objavljivanju uz ograničenje, zadržavanju, zadržavanju uz ograničenje ili povlačenju upućivanja na odnosne hrvatske dokumente za ocjenjivanje objavljenim u »Narodnim novinama«.

(3) U skladu s odlukom iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava HTTO koje je izradilo hrvatski dokument za ocjenjivanje i, ako je nužno, zahtijeva reviziju odnosnog hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje.

Hrvatska tehnička ocjena

Članak 42. (NN 130/17, 118/20)

(1) Hrvatsku tehničku ocjenu izdaje HTTO na traženje proizvođača te na temelju hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje izrađenog u skladu sa člankom 37. ovoga Zakona.

(2) Pod uvjetom da hrvatski dokument za ocjenjivanje postoji, hrvatska tehnička ocjena može biti izdana i u slučaju kada je u postupku donošenje tehničkog propisa. Takvo izdavanje je moguće do dana stupanja na snagu tehničkog propisa.

(3) Hrvatska tehnička ocjena mora imati oblik i sadržaj propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(4) Ispitivanja koja su provedena tijekom izrade hrvatske tehničke ocjene radi utvrđivanja pojedinog svojstva ili bitne značajke građevnog proizvoda koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene, kao i rezultati istih radnji, prihvaćaju se u smislu provođenja zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava toga građevnog proizvoda i ne treba ih ponavljati.

(5) Hrvatska tehnička ocjena donosi se s rokom važenja do donošenja usklađene tehničke specifikacije ili hrvatske norme ili do donošenja tehničkog propisa za građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene.

Razine ili razredi svojstava

Članak 43.

(1) Razine i razrede svojstva u odnosu na bitne značajke građevnih proizvoda ministar može odrediti odlukom.

(2) Ako razine i razredi svojstava nisu utvrđeni odlukom iz stavka 1. ovoga članka, isti se mogu utvrditi tehničkim propisom, odnosno hrvatskom normom.

(3) Razine i razrede svojstava, utvrđene na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koriste HTTO-i pri izradi hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje.

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava i pojednostavnjeni postupci

Članak 44. (NN 130/17)

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke mora se provoditi u skladu s pet sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda: Sustav 1+, Sustav 1, Sustav 2+, Sustav 3 i Sustav 4.

(2) U sustavima iz stavka 1. ovoga članka, kombiniraju se radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva koje provode proizvođač ili odobreno tijelo. Kombinacije radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisuju se pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(3) Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje, ovisno o sustavu iz stavka 1. ovoga članka, provodi proizvođač su:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda,

– kontrola tvorničke proizvodnje,

– daljnja ispitivanja uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(4) Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje, ovisno o sustavu iz stavka 1. ovoga članka, provodi odobreno tijelo su:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda,

– radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva, odnosno emisija opasnih tvari,

– početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

– kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje,

– ispitivanja slučajnih uzoraka koje odobreno tijelo uzima u pogonu ili skladišnim prostorima proizvođača.

(5) Pri ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava građevnih proizvoda dopušteno je primijeniti i pojednostavljene postupke propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(6) O sustavu ili sustavima koji se primjenjuju na pojedini građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda ili na pojedine bitne značajke ministar donosi odluku.

(7) Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

Imenovanje, nadzor i vrednovanje HTTO-a

Članak 45. (NN 130/17)

(1) Za imenovanje HTTO-om i provedbu ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda propisanih pravilnikom iz članka 55. na zahtjev pravne osobe Ministarstvo donosi rješenje.

(2) Na postupak po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2. i 3. i članka 17. ovoga Zakona, pri čemu podnositelj zahtjeva mora ispuniti zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(3) HTTO smije početi obavljati zadaće propisane ovim Zakonom ili propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona po izvršnosti rješenja kojim se imenovanje daje.

(4) Ministarstvo elektroničkim sredstvima javno objavljuje popis i svaku promjenu popisa HTTO-a naznačujući područja proizvoda za koja su imenovani.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Obveze HTTO-a

Članak 46.

(1) HTTO provodi ocjenjivanje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu za područje proizvoda za koje je imenovano.

(2) HTTO mora trajno ispunjavati zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, unutar opsega svojeg imenovanja.

(3) HTTO javno objavljuje svoju organizacijsku shemu i imena članova svojih internih tijela nadležnih za donošenje odluka.

(4) Na HTTO se odgovarajuće odnose odredbe članaka 19. i 20. ovoga Zakona.

Odobrena tijela

Članak 47. (NN 130/17)

(1) Za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava Ministarstvo na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika (u daljnjem tekstu: odobreno tijelo) donosi rješenje.

(2) Na rješenje i postupak po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 13. ovoga Zakona.

(3) Odobreno tijelo mora ispuniti zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(4) Odobreno tijelo smije početi obavljati zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Radnja u okviru zadaća treće strane za koju nema odobrenog tijela, može se provesti na način propisan Pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, podugovaranjem ili priznavanjem odgovarajućeg dokumenta.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Ako se u postupku provjeravanja ispunjavanja zahtjeva potrebnih za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je riječ o podnositelju zahtjeva koji već ima status odobrenog ili prijavljenog tijela za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, a akreditacijski postupak prema građevnom proizvodu za koji se podnosi zahtjev je u tijeku, donijet će se privremeno rješenje.

(8) Radnju u okviru zadaća treće strane prema izdanoj hrvatskoj tehničkoj ocjeni, donesenoj na temelju hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje, može provesti odobreno ili prijavljeno tijelo koje ima rješenje iz stavka 1. ovoga članka ili rješenje iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, i to za građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda u koju skupinu spada i građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene.

(9) Odobreno, odnosno prijavljeno tijelo iz stavka 8. ovoga članka dužno je obavijestiti Ministarstvo najkasnije 15 dana prije početka te 15 dana nakon završetka provođenja radnji u okviru zadaća treće strane prema izdanoj hrvatskoj tehničkoj ocjeni, donesenoj na temelju hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje. Uz obavijest o početku provođenja tih radnji odobreno, odnosno prijavljeno tijelo mora dostaviti rješenje i hrvatsku tehničku ocjenu iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ministarstvo na svojim službenim internetskim stranicama objavljuje popis izdanih hrvatskih tehničkih ocjena i odobrenih ili prijavljenih tijela koja su provela radnje iz stavka 8. ovoga članka, kao i svaku promjenu s tim u vezi.

Ovisna poduzeća i podugovarači odobrenih tijela

Članak 48.

(1) U slučaju kada odobreno tijelo podugovori određene radnje povezane sa zadaćama treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda ili kada te radnje povjeri svom ovisnom poduzeću, obvezno je osigurati da podugovaratelj ili ovisno poduzeće ispunjavaju sve zahtjeve za odobrena tijela propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona te o tome prije početka provedbe radnji koje su podugovorene obavješćuje Ministarstvo.

(2) Odobreno tijelo preuzima potpunu odgovornost za radnje koje su proveli podugovaratelji ili ovisna poduzeća bez obzira gdje im se nalazi poslovni nastan.

(3) Radnje u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda smiju se podugovoriti samo uz suglasnost naručitelja provedbe tih radnji.

(4) Odobreno tijelo mora čuvati bitne dokumente koji se odnose na ocjenjivanje sposobnosti svakog podugovaratelja ili ovisnog poduzeća i na radnje koje su isti proveli u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, te u odnosne dokumente staviti Ministarstvu na raspolaganje.

Upotreba pogona izvan ispitnog laboratorija odobrenog tijela

Članak 49.

Pod uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, odobrena tijela koja su posebno imenovana kao stručna za rad izvan svojih akreditiranih jedinica smiju provesti ispitivanja građevnih proizvoda uz uporabu uređaja koji se nalaze izvan ispitnog laboratorija tog odobrenog tijela.

Identifikacijski brojevi i popis odobrenih tijela

Članak 50.

(1) Ministarstvo svakom odobrenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

(2) Ministarstvo na svojim službenim internetskim stranicama javno objavljuje popis odobrenih tijela, uključujući dodijeljene im identifikacijske brojeve i zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda koje su im odobrene.

(3) Ministarstvo objavljuje svaku promjenu popisa odobrenih tijela na svojim službenim internetskim stranicama.

Promjene u sposobnostima i osporavanje stručnosti odobrenih tijela

Članak 51. (NN 130/17)

(1) Odobreno tijelo mora trajno ispunjavati zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, unutar opsega svojeg odobrenja.

(2) Na odobrena tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 19. i 20. ovoga Zakona.

(3) Ako odobreno tijelo prestane ispunjavati zahtjeve na temelju kojih je doneseno rješenje iz članka 47. ovoga Zakona, dužno je najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju rješenja koje mu je doneseno o nastaloj situaciji obavijestiti proizvođače kod kojih je provodio zadaće treće strane, Ministarstvo i Državni inspektorat, i to na način propisan pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

Radne obveze odobrenih tijela

Članak 52.

(1) Odobrena tijela provode zadaće treće strane u skladu sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisanih pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

(2) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda provodi se transparentno, na razmjeran način u odnosu na veličinu gospodarskog subjekata, sektor u kojemu djeluju, njegovu strukturu, stupanj složenosti proizvodne tehnologije i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog postupka.

(3) Pri primjeni odredbe stavka 2. ovoga članka, odobrena tijela moraju provoditi ocjenjivanje i provjeru stalnosti građevnih proizvoda propisanih ovim Zakonom u skladu s razinom zahtjeva za proizvod te utjecajem koji pojedini građevni proizvod ima u ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevine.

(4) Ako tijekom početnog nadzora proizvodnog pogona i nadzora proizvodnje u tvornici, odobreno tijelo utvrdi da proizvođač nije osigurao stalnost svojstava proizvedenog proizvoda, ono od proizvođača zahtijeva da poduzme prikladne korektivne mjere te mu ne smije izdati certifikat.

(5) Ako tijekom radnje nadzora provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda odobreno tijelo utvrdi da građevni proizvod više nema ista svojstva potrebna za tip građevnog proizvoda, tada od proizvođača mora zatražiti da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i, prema potrebi, obustavlja ili povlači certifikat.

(6) U slučaju kada korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju potreban učinak, odobreno tijelo mora, prema potrebi, ograničiti, obustaviti ili povući sve certifikate.

Obveze informiranja za odobrena tijela

Članak 53.

(1) Odobrena tijela bez posebnog zahtjeva i bez odgode dostavljaju obavijest i podatke Ministarstvu i Državnom inspektoratu o:

– svakom odbijanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju certifikata za građevne proizvode;

– svim okolnostima koje utječu na opseg i uvjete odobrene rješenjem iz članka 47. ovoga Zakona;

– svakom zahtjevu za obavješćivanje o provedenim radnjama ocjenjivanja i/ili provjeravanja stalnosti svojstava, a koje im je dostavio Ministarstvo ili Državni inspektorat.

(2) Odobrena tijela na posebni zahtjev i bez odgode obavješćuju Ministarstvo i Državni inspektorat o zadaćama treće strane u skladu sa sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provedenima unutar opsega njihovog odobrenja i o svim drugim izvršenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

(3) Odobrena tijela bez odgode dostavljaju drugim odobrenim tijelima, koja obavljaju slične zadaće treće strane u skladu sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za građevne proizvode obuhvaćene istom hrvatskom tehničkom specifikacijom, sve bitne podatke o svim problemima koji proizlaze iz negativnih i, na zahtjev, pozitivnih rezultata tih ocjena i/ili provjera.

Građevni proizvodi koji se prodaju u drugoj državi članici

Članak 54. (NN 130/17, 118/20)

(1) Građevni proizvodi na koje se ne odnosi Uredba (EU) br. 305/2011, a zakonito su stavljeni na tržište u drugoj državi članici Europske unije ili Turskoj, ili građevni proizvodi koji su podrijetlom i zakonito stavljeni na tržište u državi EFTA-e koja je ugovorna stranka Sporazuma o EGP-u, smatraju se kompatibilnima u pogledu primjene Uredbe (EU) 2019/515 od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008.

(2) Za građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt koji ga stavlja na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske mora osigurati da u pratećoj dokumentaciji bude naznačena namjeravana uporaba ili uporabe i značajke proizvoda te da sadrži sigurnosne obavijesti i upute o rukovanju, skladištenju, ugradnji i trajnom odlaganju građevnog proizvoda, pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(3) Ako gospodarski subjekt koji stavlja građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske ne dostavi izjavu o uzajamnom priznavanju u skladu s Uredbom (EU) 2019/515, dostavlja dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 5. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2019/515.

(4) Izjava o uzajamnom priznavanju te dokumentacija i informacije iz stavka 3. ovoga članka moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(5) Postupci i pravila u smislu primjene Uredbe (EU) 2019/515, a koji se odnose na stavljanje na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske na proizvode iz stavka 1. ovoga članka, propisuju se pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.

Članak 55. (NN 118/20)

Ministar pravilnikom propisuje:

– sadržaj izjave o svojstvima,

– razdoblje čuvanja izjave o svojstvima i tehničke dokumentacije,

– izgled i sadržaj te pravila i uvjete stavljanja »C« oznake,

– sadržaj i pravila za izradu hrvatskih dokumenta za ocjenjivanje,

– oblik i sadržaj hrvatske tehničke ocjene,

– sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke,

– pojednostavnjene postupke za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda,

– način podugovaranja radnji ili priznavanja odgovarajućeg dokumenta kada za provođenje radnji u okviru zadaća treće strane nema odobrenog tijela,

– područja proizvoda,

– zahtjeve za HTTO,

– zahtjeve za odobrena tijela,

– uvjete za kooperaciju i koordinaciju odobrenih i imenovanih tijela,

– drugo u vezi s načinom dokumentiranja, dokazivanja ispunjavanja uvjeta i rada gospodarskih subjekata, tijela i javnopravnih tijela čije zadaće i obveze, odnosno postupanje je uređeno ovim Zakonom,

– postupke i pravila za utvrđivanje jesu li građevni proizvodi u neusklađenom području, a koji se stavljaju na raspolaganje na tržište na području Republike Hrvatske, zakonito stavljeni na tržište države članice iz koje se distribuiraju i jesu li javni interesi Republike Hrvatske adekvatno zaštićeni u skladu s člankom 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

4. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda

 

GLAVA IV.   NADZOR, PRAĆENJE PROVEDBE UREDBE (EU) BR. 305/2011 I OVOGA ZAKONA I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 56.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te zakonitost rada i postupanja gospodarskih subjekata čije zadaće i obveze su uređene ovim Zakonom provodi Ministarstvo.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka uključuje i nadzor djelatnosti, stručnosti i trajnog ispunjavanja propisanih zahtjeva prijavljenih, odobrenih i imenovanih tijela.

(3) Ministar, u suradnji s Povjerenstvom za građevne proizvode, donosi smjernice za provedbu nadzora iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Aktivnosti nadzora iz stavka 1. ovoga članka kojima je cilj uklanjanje rizika koji predstavljaju građevni proizvodi ili druge aktivnosti kojima se gospodarskim subjektima čije zadaće i obveze su uređene ovim Zakonom, uključujući prijavljena, odobrena i imenovana tijela, nameću obveze ili se, po potrebi, ukida važenje dokumenata koje sastavljaju, izrađuju ili izdaju gospodarski subjekti, odnosno tijela, Ministarstvo provodi u upravnom postupku.

Članak 57.

(1) Ministarstvo prati provedbu ovoga Zakona na načelima analize i upravljanja rizicima te uz primjenu statističkih i drugih potvrđenih znanstvenih metoda, uključujući i strukturirane podatke o gospodarskim subjektima na koje se primjenjuje Zakon.

(2) Ministarstvo donosi godišnji plan praćenja provedbe ovoga Zakona.

(3) Dionici tržišta građevnih proizvoda i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke potrebne za praćenje provedbe ovoga Zakona.

Članak 58. (NN 118/20)

(1) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te Uredbe (EU) br. 305/2011 u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda provode tržišni inspektori Državnog inspektorata.

(2) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih za provedbu ovoga Zakona te Uredbe (EU) br. 305/2011 u vezi s uporabom građevnih proizvoda u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje pojedino upravno područje koje uređuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevine, provode građevinski inspektori, inspektori zaštite od požara, inspektori zaštite okoliša, inspektori rada, sanitarni inspektori i drugi inspektori sukladno propisu koji određuju njihovu nadležnost.

Članak 59. (NN 118/20)

Brisan.

Članak 60.

Ministarstvo obavještava javnost o inspekcijskim tijelima iz svoje nadležnosti putem internetskih stranica u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

Ovlasti inspektora i poduzimanje mjera

Članak 61. (NN 130/17, 39/19, 118/20)

(1) Nadležni inspektori imaju ovlasti na temelju ovoga Zakona:

– zahtijevati od gospodarskih subjekata sve podatke i potrebnu dokumentaciju o ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava te o sukladnosti građevnih proizvoda sa zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona,

– provoditi odgovarajuće preglede i ispitivanja građevnih proizvoda radi utvrđivanja njihove sukladnosti s objavljenim svojstvima, sukladnosti s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom te propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona i nakon što su stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– besplatno uzimati uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje i ocjenu sukladnosti s objavljenim svojstvima te utvrditi njihovu sukladnost s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona.

(2) Ako nadležni inspektor ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, provedbu tih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj instituciji koja nije bila uključena u ispitivanje te ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava istog građevnog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

(3) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima dovoljno razloga vjerovati da građevni proizvod obuhvaćen hrvatskom tehničkom specifikacijom ili usklađenom tehničkom specifikacijom nije u skladu sa svojstvima u odnosu na njegove bitne značajke, nadležni inspektor provjerava ispunjava li građevni proizvod zahtjeve s obzirom na objavljena svojstva te zahtjeve utvrđene Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona.

(4) Kada se tijekom provjere iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da građevni proizvod nije u skladu sa zahtjevima s obzirom na njegova objavljena svojstva te sa zahtjevima utvrđenim Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona, nadležni inspektor će zahtijevati, bez odgađanja, od gospodarskog subjekta koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište da provede potrebne korektivne mjere (dragovoljne mjere) u primjerenom roku kako bi se građevni proizvod uskladio s propisanim zahtjevima ili da proizvod povuče s tržišta ili izvrši povrat od krajnjih korisnika, razmjerno prirodi ili vrsti rizika. Nadležni inspektor obavještava prijavljeno, odnosno odobreno tijelo o poduzetim aktivnostima ako je isto tijelo, u skladu s odgovarajućim sustavom ocjenjivanja, provelo zadaće treće strane za taj građevni proizvod.

(5) Prije poduzimanja mjera ograničavanja (zabrana ili ograničavanje stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnog proizvoda, povlačenje s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika) gospodarskom subjektu omogućit će se izjašnjavanje u odgovarajućem roku ne kraćem od 10 dana, osim kada to nije moguće zbog hitnosti poduzimanja mjera radi zaštite zdravlja ili sigurnosti koja se odnosi na javne interese.

(6) Ako gospodarski subjekt ne provede potrebne korektivne mjere u roku iz stavka 4. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem gospodarskom subjektu koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište:

– zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnog proizvoda ili

– narediti povlačenje građevnog proizvoda s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika.

(7) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi jednu od sljedećih nesukladnosti (formalne nesukladnosti), nadležni inspektor će od gospodarskog subjekta koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište zahtijevati da provede korektivne mjere (dragovoljne mjere) kako bi se nesukladnosti otklonile u primjerenom roku:

– na proizvod nije postavljena oznaka ili postavljena oznaka nije u skladu s člancima 8. ili 9. Uredbe (EU) br. 305/2011 ili u skladu s člankom 29. ovoga Zakona,

– izjava o svojstvima nije sastavljena ili nije stavljena u skladu s člancima 4., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 305/2011 ili u skladu s člancima 26. i 28. ovoga Zakona, uzimajući u obzir članak 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 i članak 27. ovoga Zakona,

– tehnička dokumentacija nije dostupna ili je nepotpuna ili

– proizvod je bez propisanih tehničkih uputa, odnosno uputa i sigurnosnih obavijesti ili su one nepotpune ili ne prate proizvod.

(8) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nesukladnosti u primjerenom roku iz stavka 7. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem gospodarskom subjektu koji proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda ili narediti povlačenje s tržišta.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja nadležnog inspektora iz stavaka 6. i 8. ovoga članka ne odgađa izvršenja rješenja, a o njoj odlučuje tijelo određeno zakonom kojim se uređuje Državni inspektorat.

Troškovi inspekcijskog postupka

Članak 62.

Troškove inspekcijskog postupka (troškovi ispitivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda i troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom) snosi gospodarski subjekt koji je na tržište ili na raspolaganje stavio proizvod koji nije sukladan s tehničkim zahtjevima.

Nadzor proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije

Članak 63.(NN 118/20 - na snazi od 16. srpnja 2021.)

Nadzor proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije u skladu sa člancima 25. do 28. Uredbe (EU) 2019/1020 obavlja Ministarstvo financija Carinska uprava.

Članak 64.

Prijavljena, imenovana i odobrena tijela te gospodarski subjekti i druge osobe pod čijom su odgovornošću građevni proizvodi dužni su Ministarstvu ili osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona omogućiti pregled svih prostora i uvid u sve radnje i/ili dokumente vezane za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnog proizvoda, tehničkog ocjenjivanja te stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnog proizvoda.

Članak 65.

(1) Odredbe članaka 56. do 62. ovoga Zakona ne ograničavaju postupanje nadležnog inspektora u skladu s člancima 56., 57., 58. i 59. Uredbe (EU) br. 305/2011 i s Uredbom (EC) br. 765/2008.

(2) Odredbe članaka 56., 57., 58. i 59. Uredbe (EU) br. 305/2011 i odredbe Uredbe (EC) br. 765/2008, primjenjuju se, na odgovarajući način i na neusklađeno područje.

 

GLAVA V.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji prijavljenih, odobrenih i imenovanih tijela

Članak 66. (NN 130/17)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba obrtnik kao prijavljeno, odobreno ili imenovano tijelo ako:

– suprotno članku 13. stavku 4. i članku 47. stavku 2. ovoga Zakona provodi zadaće treće strane za proizvode, odnosno radnje za koje nije prijavljeno, odnosno odobreno,

– suprotno članku 19. stavku 3., članku 46. stavku 4. i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona ne obavijesti Ministarstvo o promjeni u vezi sa zahtjevima temeljem kojih im je doneseno rješenje,

– suprotno članku 26. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 izda europsku tehničku ocjenu nakon početka razdoblja supostojanja za usklađenu normu,

– suprotno članku 42. stavku 2. ovoga Zakona izda hrvatsku tehničku ocjenu nakon stupanja na snagu tehničkog propisa,

– suprotno članku 30. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 provodi ocjenjivanje i izdaje europsku tehničku ocjenu za područje proizvoda za koje nije imenovano,

– suprotno članku 46. stavku 1. ovoga Zakona provodi ocjenjivanje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu za područje proizvoda za koje nije imenovano,

– suprotno članku 48. stavku 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 počne obavljati aktivnosti prijavljenog tijela,

– suprotno članku 47. stavku 4. ovoga Zakona počne obavljati zadaće treće strane, osim u slučaju propisanom u stavku 8. toga članka,

– suprotno članku 45. Uredbe (EU) br. 305/2011 podugovori ili traži pomoć svog ovisnog poduzeća za određene zadaće treće strane,

– suprotno članku 48. ovoga Zakona podugovori, odnosno povjeri svom ovisnom poduzeću određene radnje povezane sa zadaćama treće strane,

– suprotno članku 46. Uredbe (EU) br. 305/2011 provodi ispitivanja izvan svojih akreditiranih ispitnih pogona,

– suprotno članku 49. ovoga Zakona provodi ispitivanja izvan svojih akreditiranih jedinica,

– suprotno članku 53. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne dostavi obavijest i podatke Ministarstvu i/ili Državnom inspektoratu, odnosno drugim prijavljenim tijelima,

– suprotno članku 53. ovoga Zakona ne dostavi obavijest i podatke Ministarstvu i/ili Državnom inspektoratu, odnosno drugim odobrenim tijelima,

– suprotno članku 64. ovoga Zakona u određenom roku Ministarstvu, odnosno osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokumente.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba obrtnik kao prijavljeno, odobreno ili imenovano tijelo ako:

– suprotno članku 37. ovoga Zakona izradi hrvatski dokument za ocjenjivanje,

– suprotno članku 21. Uredbe (EU) br. 305/2011 izda europsku tehničku ocjenu,

– suprotno članku 39. ovoga Zakona izda hrvatsku tehničku ocjenu,

– suprotno člancima 36., 37. i 38. Uredbe (EU) br. 305/2011 primijeni pojednostavljene postupke pri ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava građevnih proizvoda,

– suprotno članku 44. stavku 5. ovoga Zakona primijeni pojednostavljene postupke pri ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava građevnih proizvoda,

– suprotno članku 52. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 provodi ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda,

– suprotno članku 52. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona provodi ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda,

– suprotno članku 52. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne zatraži od proizvođača poduzimanje prikladnih korektivnih mjera te izda certifikat, odnosno propusti, prema potrebi, obustaviti ili povući certifikat, odnosno sve certifikate,

– suprotno članku 52. stavcima 4., 5. i 6. ovoga Zakona ne zatraži od proizvođača poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera te izda certifikat, odnosno propusti, prema potrebi, obustaviti ili povući certifikat, odnosno sve certifikate.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

Prekršaji gospodarskih subjekata

Članak 68. (NN 130/17)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odgovarajući gospodarski subjekt, ako:

– suprotno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 sastavi izjavu o svojstvima, odnosno postavi oznaku CE,

– suprotno članku 30. stavku 1. ovoga Zakona sastavi izjavu o svojstvima, odnosno postavi oznaku »C«,

– suprotno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 sastavi izjavu o svojstvima a da nije izradio tehničku dokumentaciju,

– suprotno članku 30. stavku 2. ovoga Zakona sastavi izjavu o svojstvima a da nije izradio tehničku dokumentaciju,

– suprotno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne čuva tehničku dokumentaciju u propisanom roku,

– suprotno članku 30. stavku 3. ovoga Zakona ne čuva tehničku dokumentaciju u propisanom roku,

– suprotno članku 11. stavku 6. i članku 13. stavku 4. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osigura da je uz proizvod priložena propisana prateća dokumentacija,

– suprotno članku 30. stavku 8. i članku 32. stavku 6. ovoga Zakona ne osigura da je uz proizvod priložena propisana prateća dokumentacija,

– suprotno članku 13. stavku 2. i članku 14. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi za izradu tehničke dokumentacije, sastavljanje izjave o svojstvima, stavljanju CE oznake i prateće dokumentacije uz proizvod,

– suprotno članku 32. stavku 2. i članku 33. stavku 2. ovoga Zakona ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi za izradu tehničke dokumentacije, sastavljanje izjave o svojstvima, stavljanju »C« oznake i prateće dokumentacije uz proizvod,

– suprotno članku 13. stavku 8. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osigura dostupnom presliku izjave o svojstvima i tehničku dokumentaciju u propisanom roku,

– suprotno članku 32. stavku 11. ovoga Zakona ne osigura dostupnom presliku izjave o svojstvima i tehničku dokumentaciju u propisanom roku.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, odgovarajući gospodarski subjekt, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovarajućem gospodarskom subjektu.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a u vezi s člankom 61. stavkom 7. ovoga Zakona, odnosno člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 305/2011, nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog za proizvod s formalnom nesukladnošću ako gospodarski subjekt otkloni utvrđene nesukladnosti u primjerenom roku iz rješenja, osim ako ponovno utvrdi isti prekršaj.

Članak 69. (NN 118/20)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odgovarajući gospodarski subjekt, ako:

– suprotno članku 11. stavku 3. i članku 13. stavku 6. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne provede propisane radnje u vezi s građevnim proizvodima stavljenim na tržište ili na raspolaganje, odnosno ne obavijesti distributere,

– suprotno članku 30. stavku 5. i članku 32. stavku 8. ovoga Zakona ne provede propisane radnje u vezi s građevnim proizvodima stavljenim na tržište ili na raspolaganje, odnosno ne obavijesti distributere,

– suprotno članku 11. stavcima 4. i 5. i članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne navede na građevnom proizvodu propisane podatke,

– suprotno članku 30. stavcima 6. i 7. i članku 32. stavku 5. ovoga Zakona ne navede na građevnom proizvodu propisane podatke,

– suprotno članku 11. stavku 8., članku 12. stavku 2., članku 13. stavku 8., članku 14. stavku 5. i članku 16. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne postupi po zahtjevu Ministarstva i Državnog inspektorata,

– suprotno članku 30. stavku 11., članku 31. stavku 3., članku 32. stavku 12., članku 33. stavku 8. i članku 35. ovoga Zakona ne postupi po zahtjevu Ministarstva i Državnog inspektorata,

– suprotno članku 13. stavku 2. i članku 14. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi propisani za identifikaciju proizvoda i podatke o proizvođaču,

– suprotno članku 32. stavku 2. i članku 33. stavku 2. ovoga Zakona ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi propisani za identifikaciju proizvoda i podatke o proizvođaču,

– suprotno članku 13. stavku 5. i članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osigura propisane uvjete skladištenja i prijevoza građevnog proizvoda koji je pod njegovom odgovornošću,

– suprotno članku 32. stavku 7. i članku 33. stavku 5. ovoga Zakona ne osigura propisane uvjete skladištenja i prijevoza građevnog proizvoda koji je pod njegovom odgovornošću,

– suprotno članku 64. ovoga Zakona u određenom roku Ministarstvu, odnosno osobama ovlaštenim za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokumente,

– suprotno članku 54. stavku 2. ovoga Zakona ne osigura prateću dokumentaciju s propisanim podacima,

– suprotno članku 54. stavku 3. ovoga Zakona ne dostavi na zahtjev nadležnog inspektora izjavu o uzajamnom priznavanju odnosno dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 5. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2019/515,

– suprotno članku 54. stavku 4. ovoga Zakona ne osigura na hrvatskom jeziku latiničnim pismom izjavu o uzajamnom priznavanju odnosno dokumentaciju i informacije.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, odgovarajući gospodarski subjekt, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovarajućem gospodarskom subjektu.

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odgovarajući gospodarski subjekt, ako:

– suprotno članku 11. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne uspostavi postupke kojima se osigurava da serijska proizvodnja zadržava objavljeno svojstvo građevnog proizvoda,

– suprotno članku 30. stavku 4. ovoga Zakona ne uspostavi postupke kojima se osigurava da serijska proizvodnja zadržava objavljeno svojstvo građevnog proizvoda,

– suprotno članku 11. stavku 7., članku 13. stavku 7., članku 14. stavku 4. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne poduzme propisane nužne korektivne mjere, odnosno proizvod ne povuče, ne opozove ili ne osigura njegov povrat te ne obavijesti Ministarstvo i Državni inspektorat te odgovarajući gospodarski subjekt o građevnom proizvodu koji predstavlja rizik,

– suprotno članku 30. stavcima 9. i 10., članku 32. stavcima 9. i 10. i članku 33. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona ne poduzme propisane nužne popravne mjere, odnosno proizvod ne povuče, ne opozove ili ne osigura njegov povrat te ne obavijesti Ministarstvo i Državni inspektorat te odgovarajući gospodarski subjekt o građevnom proizvodu koji predstavlja rizik,

– suprotno članku 13. stavku 1. i članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 stavi na tržište Unije one građevne proizvode koji nisu u skladu s propisanim zahtjevima,

– suprotno članku 32. stavku 1. i članku 33. stavku 1. ovoga Zakona stavi na tržište unutar granica Republike Hrvatske one građevne proizvode koji nisu u skladu s propisanim zahtjevima,

– suprotno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi propisani za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava,

– suprotno članku 32. stavku 2. ovoga Zakona ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi propisani za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava,

– suprotno članku 13. stavku 2. i članku 14. stavku 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 stavi na tržište građevni proizvod koji ne ispunjava propisane zahtjeve i ne obavijesti odgovarajući gospodarski subjekt i Državni inspektorat o građevnom proizvodu koji predstavlja rizik.

– suprotno članku 32. stavcima 3. i 4. i članku 33. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona stavi na tržište građevni proizvod koji ne ispunjava propisane zahtjeve i ne obavijesti odgovarajući gospodarski subjekt, Ministarstvo i Državni inspektorat o građevnom proizvodu koji predstavlja rizik.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, odgovarajući gospodarski subjekt, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 12.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovarajućem gospodarskom subjektu.

Prekršaji dionika tržišta građevnih proizvoda

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba dionik tržišta građevnih proizvoda ako suprotno članku 20. stavku 5. ovoga Zakona na zahtjev Ministarstva ne dostavi tražene podatke i dokumente.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, odgovarajući dionik tržišta građevnih proizvoda, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

 

GLAVA VI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Do donošenja propisa propisanih ovim Zakonom ostaju na snazi propisi doneseni za provedbu Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona:

– Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (»Narodne novine«, br. 46/13.),

– Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (»Narodne novine«, br. 103/08.),

– Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 103/08., 147/09., 87/10. i 129/11.),

– Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 113/08.).

Članak 73.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona propisi doneseni temeljem posebnog zakona koji uređuje područje gradnje, primjenjuju se na građevne proizvode u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona:

– Tehnički propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, br. 69/06.),

– Tehnički propis za zidane konstrukcije (»Narodne novine«, br. 01/07.),

– Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (»Narodne novine«, br. 03/07.),

– Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, br. 03/07.),

– Tehnički propis za drvene konstrukcije (»Narodne novine«, br. 121/07., 58/09., 125/10. i 136/12.),

– Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine«, br. 87/08. i 33/10.),

– Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (»Narodne novine«, br. 110/08.),

– Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, br. 110/08., 89/09.),

– Tehnički propis za čelične konstrukcije (»Narodne novine«, br. 112/08., 125/10., 73/12. i 136/12.),

– Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (»Narodne novine«, br. 119/09., 125/10. i 136/12.),

– Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 139/09., 14/10., 125/10. i 136/12.),

– Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, br. 05/10.),

– Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11. i 130/12.),

– Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata od 14. rujna 2006.

Priznata tehnička pravila

Članak 74.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona za stavljanje na tržište ili na raspolaganje za građevne proizvode za koje postoji usklađena europska specifikacija prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila sadržana u:

– Pravilniku o obveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 24/90. i »Narodne novine«, br. 47/97.),

– Pravilniku o obveznom atestiranju glinenih crjepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 24/90.),

– Naredbi o obveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (»Službeni list«, br. 46/87.),

– Naredbi o obveznom atestiranju čeličnih užeta za opću namjenu (»Službeni list«, br. 61/83. i 17/88. i »Narodne novine«, br. 01/01.),

– Naredbi o obveznom atestiranju ploča iverica za opću uporabu u građevinarstvu (»Službeni list«, br. 61/83.),

– Naredbi o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (»Službeni list«, br. 41/87.),

– Naredbi o obveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 61/85.) i

– Naredbi o obveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od ćelijastog betona (»Službeni list«, br. 34/85.).

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda izdane prema priznatim tehničkim pravilima priznaju se kao dokaz temeljem kojeg građevni proizvod smije biti na raspolaganju na tržištu, odnosno ugrađivati do datuma važenja koji je u njima određen, a najduže smiju biti na raspolaganju na tržištu na području Republike Hrvatske do 30. lipnja 2015. i rabiti se za građenje do 30. lipnja 2016.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, određeni proizvodi vezani za temeljni zahtjev zaštite od požara smiju biti na raspolaganju do 30. lipnja 2018. i rabiti se za građenje do 30. lipnja 2019.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem obvezuju na primjenu građevnog proizvoda proizvedenog prema preuzetoj hrvatskoj normi sadržana u:

– Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (»Službeni list«, br. 21/90.),

– Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list«, br. 31/81., 49/82., 29/83., 20/88. i 52/89.),

– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (»Službeni list«, br. 26/69.),

– Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju stanova (»Službeni list«, br. 45/67.),

– Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (»Službeni list«, br. 38/89. i »Narodne novine«, br. 69/97.),

– Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija od prefabriciranih elemenata od nearmiranog i armiranog ćelijastog betona (»Službeni list«, br. 14/89.),

– Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list«, br. 53/88. i »Narodne novine«, br. 05/02.),

– Pravilniku o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list«, br. 61/86.),

– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (»Službeni list«, br. 32/70.),

– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 29/70.),

– Pravilniku o Tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 06/65.),

– Pravilniku o Tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija (»Službeni list«, br. 06/65.),

– Pravilniku o Tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (»Službeni list«, br. 41/64.) i

– Pravilniku o privremenim Tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (»Službeni list«, br. 39/64.).

Članak 76.

Do donošenja pravilnika iz članka 23. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana propisima navedenim u članku 72. stavku 1. podstavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona, i to:

– na dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima iz članka 12. stavka 1. i članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

– na dokumentaciju koja je nužna za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor prijavljenih i imenovanih tijela, u smislu ispunjavanja propisanih zahtjeva,

– na postupak provjeravanja, uvjete za ograničavanje, obustavljanje ili povlačenje prijave, odnosno imenovanja,

– na sastav i uvjete za imenovanje članova te način rad i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva za građevne proizvode,

– na sadržaj upute i sigurnosne obavijesti odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana za tehničku uputu.

Članak 77.

(1) Do donošenja pravilnika iz članka 55. ovoga Zakona primjenjuju se propisi navedeni u članku 72. stavku 1. podstavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona, i to:

– na sadržaj izjave o svojstvima odgovarajuće se primjenjuju pravila za sadržaj izjave o sukladnosti,

– na sadržaj certifikata o stalnosti svojstava odgovarajuće se primjenjuju pravila za sadržaj potvrde o sukladnosti,

– na izgled i sadržaj te pravila i uvjete stavljanja »C« oznake odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana za izgled i sadržaj te pravila i uvjete stavljanja »C« oznake,

– na sadržaj hrvatskih dokumenata za ocjenjivanje odgovarajuće se primjenjuju pravila za program donošenja hrvatskih tehničkih dopuštenja,

– na pravila za provedbu postupka izdavanja hrvatske tehničke ocjene odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana za donošenje hrvatskog tehničkog dopuštenja,

– na oblik i sadržaj hrvatske tehničke ocjene odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana za oblik i sadržaj hrvatskog tehničkog dopuštenja,

– na način podugovaranja radnji ili priznavanja odgovarajućeg dokumenta kada za provođenje radnji u okviru zadaća treće strane nema odobrenog tijela odgovarajuće se primjenjuju pravila za slučaj kada nema ovlaštene pravne osobe.

(2) Do donošenja pravilnika iz članka 55. ovoga Zakona nije dopuštena primjena pojednostavnjenih postupaka za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz članka 44. stavka 5. ovoga Zakona.

Članak 78.

Do donošenja pravilnika iz članka 55. ovoga Zakona:

– na sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana Uredbom iz članka 72. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– na područja proizvoda odgovarajuće se primjenjuju pravila propisana Uredbom iz članka 72. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– na zahtjeve za HTTO odgovarajuće se primjenjuju pravila za TAB-ove propisana Uredbom iz članka 72. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

– na zahtjeve za odobrena tijela odgovarajuće se primjenjuju pravila za prijavljena tijela propisana Uredbom iz članka 72. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

Članak 79.

(1) Do osnivanja Povjerenstva za građevne proizvode iz članka 7. ovoga Zakona, poslove toga Povjerenstva obavlja Povjerenstvo za građevne proizvode osnovano temeljem Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.).

(2) Do donošenja odluke iz članka 43. stavka 1. i 44. stavka 6. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuje »Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda« od 25. veljače 2011. te tehnički propisi.

Članak 80.

Pri odgovarajućoj primjeni propisa iz članaka 72., 73., 76., 77., 78. i 79. ovoga Zakona pojmovi i izričaji iz tih propisa imaju sljedeće značenje:

– »ocjenjivanje sukladnosti« ima značenje »ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava«,

– »radnje ispitivanja građevnih proizvoda« ima značenje »radnje određivanja tipa proizvoda«,

– »radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje«, »radnje stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje« te »izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje« imaju značenje »radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje«, i

– »izdavanje potvrde o sukladnosti« ima značenje »izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda«,

– »potvrda o sukladnosti« ima značenje »certifikat o stalnosti svojstava«,

– »izjava o sukladnosti« ima značenje »izjava o svojstvima«,

– »program donošenja hrvatskog tehničkog dopuštenja« ima značenje »hrvatski dokument za ocjenjivanje«,

– »hrvatsko tehničko dopuštenje« ima značenje »hrvatska tehnička ocjena«,

– »europsko tehničko dopuštenje« ima značenje »europska tehnička ocjena«,

– »smjernice za europsko tehničko dopuštenje« ima značenje »europski dokument za ocjenjivanje«,

– »svojstva građevnog proizvoda«, odnosno »tehnička svojstva građevnog proizvoda« ima značenje »svojstva građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke«

neovisno o broju, padežu ili redoslijedu riječi u kojem su ti pojmovi i izričaji izraženi.

Članak 81.

(1) Građevni proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište do stupanja na snagu ovoga Zakona u skladu s odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisa donesenih za provedbu toga Zakona mogu se nalaziti na tržištu na području Republike Hrvatske i rabiti za građenje do isteka dokumenta temeljem kojih su stavljeni na tržište a najduže smiju biti na raspolaganju do 30. lipnja 2015. i rabiti se za građenje do 30. lipnja 2016.

(2) Postupci propisani za održavanje valjanosti dokumenata iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi u skladu s propisima temeljem kojih su ti dokumenti nastali.

(3) Nakon stupanja na snagu ovoga Zakona nije dopušteno započinjanje postupaka koji služe za izdavanje dokumenata iz stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, određeni proizvodi vezani za temeljni zahtjev zaštite od požara smiju biti na raspolaganju do 30. lipnja 2018. i rabiti se za građenje do 30. lipnja 2019., a stavci 2. i 3. ovoga članka se odgovarajuće primjenjuju.

Izjednačavanje ovlaštenja za radnje ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde o sukladnosti

Članak 82.

(1) Ovlaštenja dana temeljem članaka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) izjednačuju se s rješenjima iz članka 13., odnosno članka 47. ovoga Zakona na način:

– ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje određivanja tipa proizvoda,

– ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda koje se odnosi na ispitivanja glede požara, buke, odnosno opasnih tvari izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke, odnosno emisija opasnih tvari,

– ovlaštenje za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, ovlaštenje za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje te ovlaštenje za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje i

– ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda.

(2) O izjednačavanju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka ne donosi se posebno rješenje.

(3) Ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka važe najdulje šest godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka mogu se ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih su ovlaštenja dana.

Sastavljanje izjave o svojstvima

Članak 83.

Proizvođači mogu sastaviti izjavu o svojstvima propisanu ovim Zakonom, na temelju potvrde o sukladnosti ili izjave o sukladnosti izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Izjednačavanje ovlaštenja za donošenje hrvatskih tehničkih dopuštenja

Članak 84.

(1) Ovlaštenja dana temeljem članka 25. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) izjednačuju se s rješenjem iz članka 17., odnosno članka 45. ovoga Zakona na način da se ovlaštenje za donošenje tehničkih dopuštenja izjednačava s rješenjem za provedbu ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene, odnosno hrvatske tehničke ocjene, a u skladu s pravilima izjednačavanja ovlaštenja koja pravila su uređena Prilogom II. Uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (»Narodne novine«, br. 46/13.),

(2) O izjednačavanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne donosi se posebno rješenje.

(3) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka može se ukinuti zbog prestanka ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje dano.

Izjednačavanje hrvatskih tehničkih dopuštenja

Članak 85.

(1) Hrvatska tehnička dopuštenja donesena na temelju Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona smatraju se hrvatskim tehničkim ocjenama i važe do datuma koji su u njima navedeni.

(2) Postupci donošenja hrvatskih tehničkih dopuštenja započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju pisanog zahtjeva proizvođača, postupak donošenja hrvatskog tehničkog dopuštenja dovršit će se po odredbama za izdavanje hrvatske tehničke ocjene.

(4) U slučaju iz stavaka 3. ovoga članka, provedene radnje te dokumenti izdani ili izrađeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona u okviru donošenja hrvatskog tehničkog dopuštenja od strane proizvođača, odnosno osobe čije rješenje je izjednačeno prema članku 84. ovoga Zakona, priznaju se kao vjerodostojni dokumenti na temelju kojih se, ako su ispunjeni i ostali uvjeti propisani ovim Zakonom, može izdati hrvatska tehnička ocjena.

Članak 86.

(1) Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke na koje se odnosi ovaj Zakon smiju se specificirati u glavnom projektu prema pravilima Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2013.

(2) Glavni projekt u kojemu su svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke specificirane prema pravilima Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2014.,

– potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu ako je zahtjev za izdavanje te potvrde, odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2014.

(3) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu, odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Zakonu ako ima odgovarajuća ili povoljnija svojstva u odnosu na njegove bitne značajke, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje okoline.

(4) Radi provedbe odredbi iz stavka 3. ovoga članka za dio građevine koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Zakonu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(5) Izvedbeni projekt iz stavka 3. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Zakonu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Zakonom i u odnosu na podstavke 1. do 4. ovoga stavka te ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela građevine izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Zakonu i kasnije izgrađenog dijela građevine, odrediti osobito:

– svojstva u odnosu na njihove bitne značajke koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevine,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih, odnosno propisanih tehničkih svojstava građevine i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu,

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Zakonom i posebnim propisima.

(6) Odredbe stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona.

(7) Iznimno, rokovi navedeni u stavcima 1. i 2. ovoga članka su za određene proizvode vezane za temeljni zahtjev zaštite od požara 30. lipnja 2016.

(8) Odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na tipski projekt.

Članak 87.

(1) Nakon 30. lipnja 2013. prestaju važiti pravila utvrđena Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 30. lipnja 2013. prema Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona, dovršit će se prema tim propisima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju pisanog zahtjeva proizvođača, postupak dokazivanja uporabljivosti građevnog proizvoda dovršit će se po odredbama ovoga Zakona koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava.

(4) U slučaju iz stavaka 3. ovoga članka, provedene radnje te dokumenti izdani ili izrađeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona u okviru dokazivanja uporabljivosti građevnog proizvoda od strane proizvođača, odnosno osobe čije rješenje je izjednačeno prema članku 82. ovoga Zakona, priznaju se kao vjerodostojni dokumenti na temelju kojih se, ako su ispunjeni i ostali uvjeti propisani ovim Zakonom, može izdati izjava o svojstvima, odnosno dokumenti koje izdaju prijavljena ili odobrena tijela.

Članak 88.

(1) Građevni proizvodi koji su do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, zakonito označeni u skladu s odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona smiju biti na raspolaganju na tržištu na području Republike Hrvatske do 30. lipnja 2015. i smiju se rabiti za građenje do 30. lipnja 2016.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, određeni proizvodi vezani za temeljni zahtjev zaštite od požara smiju biti na raspolaganju do 30. lipnja 2018. i rabiti se za građenje do 30. lipnja 2019.

Članak 89.

(1) Građevni proizvodi u usklađenom području za koje je do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sastavljena izjava o sukladnosti i koji su označeni u skladu s odredbama propisa drugih država članica kojim su prenesene odredbe Direktive Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica koje se odnose na građevne proizvode, smiju biti na raspolaganju na tržištu u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 305/2011.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka smiju se rabiti za građenje ako su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.

(3) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu, odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona, građevni proizvodi iz stavka 2. ovoga članka smiju se ugraditi ako imaju odgovarajuća ili povoljnija svojstva u odnosu na njegove bitne značajke ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima za provedbu toga Zakona.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 86. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 90.

Započeti postupci preuzimanja Europskih tehničkih dopuštenja obustavljanju se danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 91.

Za građevne proizvode iz Priloga H Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11. i 130/12.) koji su stavljeni na tržište do dana stupanja na snagu ovoga Zakona za koji je pravna osoba iz članka 68. stavka 1. podstavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.) u skladu s ovlaštenjem izdala ispravu o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu smiju biti na raspolaganju na tržištu na području Republike Hrvatske do 30. lipnja 2018. i smiju se rabiti za građenje do 30. lipnja 2019.

Donošenje pravilnika

Članak 92.

Pravilnike iz članaka 23. i 55. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Započeti postupci

Članak 93.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 94.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08. i 25/13.).

Članak 95.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 130/17

Članak 17.

(1) Dokumenti o provedenim radnjama ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, izvještaji o ispitivanju, certifikati te izjave o svojstvima izdani u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) važe do isteka roka njihova trajanja i smatraju se dokumentima, izvještajima, certifikatima i izjavama izdanima prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Rješenja donesena u skladu s člankom 13. stavkom 1., člankom 17. stavkom 1., člankom 45. stavkom 1. i člankom 47. stavkom 1. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.), važeća na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, važeća su i smatraju se rješenjima izdanima prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Rješenja iz stavka 2. ovoga članka mogu se ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih su rješenja dana.

(4) Postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) i propisima donesenima za provedbu toga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona koji je povoljniji za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet, ako to stranka zatraži.

Članak 18.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 39/19

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13., 30/14. i 130/17.) riječi: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 118/20

Članak 11.

Hrvatska tehnička ocjena važeća na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a za koju se utvrdi da za građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene nije donesena usklađena tehnička specifikacija niti hrvatska norma niti tehnički propis, smatra se hrvatskom tehničkom ocjenom donesenom u skladu s rokom važenja iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 12.

Ministar će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 9. ovoga Zakona koji stupa na snagu 16. srpnja 2021.

 

 

 

Copyright © Ante Borić